[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/NEDERDRAAD/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 320
Thread images: 54
File: Sjors en Sjimmie.jpg (176 KB, 729x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sjors en Sjimmie.jpg
176 KB, 729x600
NEDERDRAAD

Sjors en Sjimmie editie

Welkom: Sjors
Niet welkom: Sjimmie
>>
>>52996282
racist
>>
File: 1404676849767.png (119 KB, 1000x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404676849767.png
119 KB, 1000x750
/heffen/
>>
>>52996309
>but I am a bit put off by Geert Wilders
As a normal white person you'll have nothing to worry about.
>>
>>52996354
ben ik straks ook lid van
>>
Vraag een econometrist alles
>>
Wie /miljonair/ hier?
>>
>>52996309
Depends on where you will study. We have terrible cities to study in (The Hague comes to mind), but also plenty of fun student cities.
>>
>>52996396
/bijna/
>>
>>52996385
Too bad. You really have no connections too girls that age?

>>52996392
Jij bent geen econometrist, kut. JIj bent slechts een student econometrie.
>>
>>52996392
>vraag iemand in het eerste jaar van zijn econometrie studie alles

Je bent nog helemaal niks. Je bent potverdikkie de huid aan het verkopen voordat de beer geschoten is!!
>>
>>52996430
>student cities
>fun
>>
>>52996392

Waarom doe je zo'n miemstudie?
>>
>>52996478
waarom ben jij hier zelfs nog
>>
>>52996396
ik later

>>52996309
>>52996430
like maastricht, it's really fun and there are a lot of foreign students

>>52996465
over 3,5 jaar wel
>>
>>52996392
waarom paal je dit
>>
>>52996498

>zelfs

wat bedoel je hiermee?
>>
>>52996501
>over 3,5 jaar wel
Zeg maar 5 jaar, als je dat wel red
>>
>>52996476
Ligt er natuurlijk aan wat je wilt. Dat is voor iedereen anders. Sommige mensen houden van onze ontiegelijke normaaltjescultuur, wellicht dat meneer de sneeuwjood daar ook van zou houden. Hij heeft ons maar weinig informatie gegeven om hem een passende stad om in te studeren te presenteren.
>>
Ik ben al 4.5 jaar op 4kan.
Ben ik een oudflikker nu?
>>
>>52996476
Je woont in Flevoland dus wat weet jij nou van een plezierige leefomgeving?
>>
>>52996551
>dvw al bijna 7 jaar

Ga weg nieuwflikker
>>
>>52996551
je bent een 'oudflikker' wanneer je je niet meer zorgen maakt over dat soort dingen
>>
>>52996568
Flevoland is toch wel chill. Veel boompjes en autistisch loodrecht aangelegde straten.
>>
>>52996510
omdat ik eigenlijk moet leren maar ben het uit aan het stellen

>>52996544
een masters halen duurt 4 jaar ipv 5 (1 jarige masters)

>>52996475
>Je bent potverdikkie de huid aan het verkopen voordat de beer geschoten is!!

dit is 100% waar
>>
>>52996551
Ik ben van 2006-2007, ongeveer vanaf het moment dat de term 'newfag' in zwang raakte. Ik ben bang dat wij allebei geen oudnichten zijn.
>>
>>52996606
Helaas is Lelystad daar ook
>>
>>52996647
>Lelystad
Almere bedoel je.
>>
wie /dartenkijken/ vanavond?
>>
>>52996611
>een masters halen duurt 4 jaar ipv 5 (1 jarige masters)
Maar je gaat het niet in 4 jaar halen
>>
>>52996590
Mag ik me na zoveel tijd toch wel eens afvragen of ik erbij hoor of niet? Ben jij dan zo een oudflikker? Je voelt zelf de nood om me te zeggen dat ik geen oudflikker ben.
>>
>>52996611
>omdat ik eigenlijk moet leren maar ben het uit aan het stellen
Jij gaat het zo hard verneuken.
>>
>>52996611

Waarom doe je zo'n miemstudie? Waarom doe je geen studie zoals wiskunde, veel nuttiger, je leert er ook wat van en als je je vakken een beetje goed kiest, weet je na 3 jaar meer dan iemand die econometrie heeft gedaan
>>
>>52996675
Almere is een droom vergeleken met Lelystad
>>
>>52996606
>Flevoland
>Iets goeds hebben.
Kies maar 1. Ik kan niet geloven dat mensen daar iets kunnen opbouwen en aan een gelukkige toekomst kunnen werken.
>>
>>52996354
>dvw je ouders vinden dat je aan het overdrijven bent omdat je nu meer probeert te eten om spieren te kweken
>>
>>52996696
naar mijn idee is het hele newfag/oldfag ding iets wat vroeger op /b/ heel populair was. zodra ik niet meer naar /b/ ging (eind 2010 migreerde ik naar /tv/) zag ik er niks meer van

dus kwam ik tot de conclusie dat je alleen maar bezig bent met dit soort labels als je niet zo lang op niet /b/ bordjes zit op vierkanaal
>>
>>52996729
Beide steden zijn meer nachtmerrie dan droom.
>>
>>52996282
>dvw ik vroeger zo'n Sjors en Sjimmie stripboekmaker had
foto gerelateerd
>>
>>52996689
misschien wel, misschien niet

>>52996701
je bent zelf een miem

>>52996700
dit is motivatie, bedankt ik ga om 8 uur leren
>>
File: 13557968111364.gif (1021 KB, 280x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13557968111364.gif
1021 KB, 280x233
>letterlijk elke dag in 2015 wiet gerookt

kanker
hoe kom ik uit deze neerwaartse spiraal?
>>
>>52996769
Het was maar een geintje, maak je nirt zo druk.
>>
>>52996769
Op /r9k/ gaat het er ook wel over, maar het ligt ligt daar allemaal nogal in het verlengde van /b/.
>>
>>52996823

Verwijder neusboek
>>
>>52996823
Je liegt! Wiet is niet verslavend. Ben je een loophomo van Ivo Opstelten of zoiets?
>>
File: Zr-940.jpg (104 KB, 940x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Zr-940.jpg
104 KB, 940x626
Norweging this thread...

..with no survivors!!
>>
>>52996926
>studying in maastricht

>with no fond memories
>>
>>52996786
>Vader wil verhuizen.
>Denkt dat Almere een goede toekomst heeft.
>Woon er amper een jaar.
>Ouders gaan scheiden.
Kanker, hoe ontsnap je toch aan zo een kanker stad?
>>
ik heb net dat knappe kassameisje gevonden die altijd naar mij glimlacht. Ze is totaal niet actief op fb dus dat is een plus en ze is single, haar laatste foto is van half november en ze staat er in haar eentje op. Hoe pak ik dit nu aan? Zal ik haar gaan stalken en dan "per ongeluk" buiten de supermarkt tegenkomen?
>>
>>52996735
Schokland is best wel goed.
>>
>>52996945
Je kunt tog wel opjezelf wonen of niet
>>
>>52996611
veel van de phd studenten waarmee ik heb gepraat hebben wiskunde gestudeerd.
een paar van hun zouden, als ze de keuze opnieuw konden maken, econometrie studeren omdat wiskunde niet toegepast wordt in de studie wiskunde

plus bijna elke phd student is phd student omdat ze van academica houden. Al die econometrie studenten zijn bank aan het maken

>>52996943
which study? im econometrics
>>
>>52996968
Nooit, maar dan ook nooit achter een kassameisje aangaan.

Ze verdienen niks en willen alleen jouw geld
>>
>>52996823
Ik ben in mei gestopt na 6 jaar wiet roken met waterpijp. Ik kon er uiteindelijk gewoon niet meer van genieten dus dan is stoppen makkelijk.
Zolang je er nog van kan genieten heb je toch geen reden om te stoppen?
>>
>>52996945
Almere was best wel een rare stad. Raar dat jullie het ook een 'stad' noemen. Het is meer een samenraapsel van een paar straten en een treinstation in het midden van een grasland. Een grasland 5 meter onder het zeeniveau.
>>
>>52997029
Maar ze is maar 21 of 22 ofzo en duidelijk een studente, dus gewoon een bijbaantje voor haar
>>
>>52997080
DAN RAMMEN MET DEN PIEMEL
>>
>>52996969
Lijkt wel een rustig dorp, maar zou niet eens in Flevoland hoeven blijven.
>>52997013
Nog niet, moet nog wachten op een huurhuis, maar zou het liefst denk ik toch verhuizen en ergens op nieuw beginnen. Het probleem is dan wel dat je in een andere gemeente geen uitkering meer krijgt.
>>
>>52996945
Ik zit hier nu al 15 jaar vast.
>>
>>52997021

In het buitenland staat een studie wiskunde veel beter aangeschreven dan een studie econometrie.

Omdat econometrie zowat alleen in Nederland een bachelor is.
>>
>>52997029
>Ze verdienen niks en willen alleen jouw geld
Dit is geen enkel probleem mits je zelf een goede baan hebt en je nooit van plan bent om te trouwen.
>>
>>52997060
Het is ook naar dat de Flevolandse steden geen traditie hebben (Behalve Urk natuurlijk). Geen dialect, geen gebruiken, geen geschiedenis. Almere is letterlijk Randstad: De Stad.
>>
>>52997060
Het is een plaats met 200.000 inwoners, waardoor mensen het een stad noemen. Het heeft ook nog 5 stadsdelen en 3 centrums.
>>
Goedemorgen iedereen.
>>
>>52997193
wat moet een jood op een terras vol met mezen
>>
>>52997163
Ik zat er 23 jaar vast. Ben eindelijk ontsnapt aan die stad.
>>
>heb op werk een blikjesautomaat voor personeel waar ook bier in zit voor na werk
>vind van mezelf dat ik te veel geld verspil aan bier (per blikje 70 cent)
>maak een spaarpotje waar ik mn wisselgeld in gooi iedere keer als ik een blikje haal
>na dit een paar maandjes te doen heb ik hem eindelijk open gemaakt
>62 euro

drink ik te veel?
>>
>>52997156
>De grap
>Je hoofd
Er woont praktisch niemand meer op Schokland sinds 1859, zelfs na de inpoldering is het gewoon een museum.
>>
>>52997164
dit betekent niet dat mensen, vooral in finance, waar ze weten wat stocastische processen etc. zijn, wat de waarde is van je skillset.
>>
>>52997271
>62 euro aan kleingeld

kankergrote spaarpot of nie dan wous????
>>
>>52997315
Ik heb wel eens €200 uit mijn gemiddelde spaarpot gehaald
>>
Kom leuk video's kijken en over jouw voels ouwehoeren enzovoorts

http://instasync.com/r/CringeGalore1
>>
>>52997359
kankergrote gemiddelde spaarpot of nie dan wous????
>>
>>52997380
kleiner dan je moeders poes
>>
>>52997298

Ik heb geen idee wat je bedoelt met deze paal. Kan je het anders verwoorden?

Je kan bij een studie wiskunde vakken kiezen zoals "random walks" of "stochastische processen" o.i.d. (ligt aan je universiteit) en een wiskunde student kan ook vakken als measure theory nemen i.t.t. een econometrie student die daarbij in zijn broek schijt.
>>
>>52997315
zo'n 15cm in diameter
en 10cm hoog

in een rondje
>>
>>52997178
Het nadeel van zo een stad is dat het een bij elkaar geraapte multicult bende is, maar het voordeel is dat je geen verantwoordelijkheden heb naar de mensen toe. Iedereen is bitter en vervreemd van elkaar dus je moet daar als roofdier leven.
>>
zolang men een universitaire richting doet waar wiskunde en statistiek op "universitair" niveau een deel van de opleiding uitmaakt, maak je niet ongerust.
je bent al voor op de rest van de wereld.
ook MS is veel sexier dan MA.
>>
>as van pallets en verbrandde fietsen op mijn straat nog steeds niet opgeruimd
>>
>>52997192
>5 stadsdelen en 3 centrums
Bedoel je dat er meer is dan de wi kekstraat, het station en de schilderzwijk?
>>
>>52997475

Wat een onzin
>>
>>52997271
er van uitgaande dat je steeds 1 euro in de automaat stopt
62 / 0.3 = ~207
misschien, ik denk vooral dat het misschien goedkoper is als je thuis een biertje drinkt
>>
>>52997523
misschien moet je eerst slapen opdat ge weer helder kan nadenken
>>
>>52997475
danku
>>
>>52997178
Dat komt vanzelf. Almere is pas 40 jaar oud.
>>
>>52997530
maar daar drink ik dus ook nog bier
bovenop wat ik op werk drink
>>
>>52997271
Dit klinkt net hoe marginalen sparen. Waarom zet je dat geld niet meteen opzij en geef je jezelf een bierbudget?
>>
>>52997623
omdat ik anders niet zo goed met al dat kleingeld om kan gaan
bij mn salaris doe ik dat wel goed
>>
>>52997498
>schilderswijk

Het is geen Den Haag
>>
>>52997571

>dvw toch in slaap gevallen en weer om 16.00 wakker geworden

verdrietigekikker.jpg
>>
File: waar_ging_het_mis.jpg (43 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waar_ging_het_mis.jpg
43 KB, 612x612
>"anon waarom heb je nog steeds geen vriendin? Val je misschien niet op meisjes"
>"w-wat? J-jawel hoezo zou ik op mannen vallen?:

Shit ik heb het verneukt.
Dit vragen ze anders nooit. Ze hebben waarschijnlijk een kijkje genomen achter mijn stapels boeken.
>>
File: 1433012529007.gif (2 MB, 384x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433012529007.gif
2 MB, 384x216
>>52995103
>>hij gebruikt geen https
waarom zou je dat gebruiken vierkin is openbaar
>>
>>52997763
>achter mijn stapels boeken
>hij heeft porno op papier
Hoi opa.
>>
SLEUTEL KWIJT GODVERDOMME

WAAR IS DIE
>>
>>52997824
het is waarschijnlijk die dildoanon
>>
>>52997763
Heeft iemand deze pepe maar dan met doorgesneden polsen?
>>
>>52997855
Ik heb sleutels voor mij liggen
>>
>>52997864
misschien als hij een minder grote had gekocht had hij hem beter kunnen verstoppen.
>>
>>52997475
uitmaken*
>>
>>52997763
Ik heb wel vaker de vraag gekregen of ik homo was, omdat ik al jaren geen vd meer heb

Probeer vrouwen maar niet te snappen, zelfs vrouwen snappen vrouwen niet.
>>
File: 1437877935900.jpg (11 KB, 250x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437877935900.jpg
11 KB, 250x255
z-zal ik dan in 2016 ook maar veel wiet roken?

ik wil stiekem nu al naar de koffiewinkel
>>
>>52997855
Onder je bed
>>
>>52997978
Ga maar, waardeloze hond
>>
>>52997697
Sorry ik bedoelde de Filmwijk.
>>
>>52997864
Gelukkig heb je wifi en kan je vanaf je oprit schijtpalen,
>>
>dvw mona toetje
>>
>>52997156
>Het probleem is dan wel dat je in een andere gemeente geen uitkering meer krijgt.
wat? hoe kom je daarbij? en het uwv is niet van de gemeente
>>
WIE NOFAP 2016 HIER?
>>
>>52998063
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijken_en_buurten_in_Almere
>>
File: feestafgelopen.jpg (41 KB, 282x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feestafgelopen.jpg
41 KB, 282x278
>>52998131
>dvw geen toetje
>>
jongens

speelden jullie vroeger ook altijd stoepranden?
>>
>>52997978
wiet maakt je letterlijk dommer (waarschijnlijk maar tijdelijk effect na langdurig smoren en niet permanent, maar ge weet nooit toch), wat al die pothoofden ook mogen beweren
>>
>>52998131
hebben jullie een favoriet mona toetje jongens?
ik heb ze niet vaak maar ik vind die gewone gele altijd wel lekker
>>52998121
wat bedoel je hiermee?
>>
>>52998203
nee ik speelde nooit buiten, mijn moeder heeft een paar keer geprobeerd mij naar buiten te sturen maar dat heeft ze uiteindelijk opgegeven toen ik gewoon de hele tijd voor het huis bleef zitten
>>
>>52998218
Karamel- of vanillepudding.
>>
>>52998218
Mijn favoriet is jouw moeders toetje ohetz
>>
File: Uitkering.png (14 KB, 785x171) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Uitkering.png
14 KB, 785x171
>>52998162
Je moet dus eigelijk weer opnieuw uitkering aanvragen, dit is veelste risicovol omdat je makkelijk goedgekeurd word en dan werk moet vinden in een stad waar al bijna geen werk is plus dat niemand je sowieso aan neemt.
>>
File: Kampf.jpg (65 KB, 680x851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kampf.jpg
65 KB, 680x851
http://www.1limburg.nl/pechvogel-uit-sittard-loopt-miljoenen-mis-door-foutje

Ik zou mijzelf van kant maken oetz.
>>
File: 1450584343058.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450584343058.gif
50 KB, 250x250
>>
>>52998376
tyfus man

kankkeerr
>>
>>52998376
LOTERIJ IS HARAM

hij verdient het, alleen kankerdomme mensen doen mee aan de loterij
>>
>>52997764
elke server tussen jou en 4kan kan dan zien wat je allemaal paalt, met name je provider

beetje paranoide misschien maarja
>>
File: piep.jpg (129 KB, 858x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piep.jpg
129 KB, 858x725
>>52998376
>mgw al die blije mensen op tv
LOTERIJWINNAARS GA WEG

RIEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
File: heatmapbirthdays1.jpg (96 KB, 660x885) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heatmapbirthdays1.jpg
96 KB, 660x885
>hij heeft zijn verjaardag op een normaaltjesdatum
>>
>>52998368
maar je hebt toch Wajong en geen bijstand?
>>
>>52998537
ik heb er eens 400 euro mee gewonnen. soms lacht het geluk je toe. en ik heb er miss in totaal maar 10 euro aan verkwist, verspreid over mijn hele leven (aan lotterij)
>>
>>52998368
maar jij hebt toch geen bijstand
>>
>>52998721
nu kom je niet in het paradijs
>>
>>52998690
Kek al die vrouwen die zich inhouden voor kerst en ook weer zo snel mogelijk eruit persen voor oud en nieuw

Waarom zoveel in september?
>>
>>52998690
9 september hier en dat voelt best goed
>>
>>52998795
>Kek
RANDSTAD EN NIEUWVRIENDEN
>>>/UIT/
>>
>>52998795
>Waarom zoveel in september?
ga eens 9 maanden terug van september
>>
>>52998822
controleer even aub
>>
>>52998822
Mooie getallen.

Is 'kek' nu niet meer hip hier? Kom al wat maandjes niet meer in de Nederdraad.
>>
>>52998911
het is koek
>>
>>52998911
en er zijn gelijk ook steeds minder vlamingen in de nederdraad.
>>
File: averagedutchman.png (81 KB, 242x165) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
averagedutchman.png
81 KB, 242x165
<--- Average dutch guy
>>
>>52998995
i shave my facial hear and i dont have a gay ass t-shirt
>>
>>52998995
No.
>>
>>52998995
and?
>>
Hoe zouden jullie je kind noemen?

[verklapper]heb inspiratie nodig oetz[/verklapper]
>>
>>52999051
wat is er homoseksueel aan dat t-shirt?
>>
>>52998995
the average hollandish (not flemish) guy has longer hair and larger eyes.
this videoclip shows perfect examples of typical dutch guys: https://www.youtube.com/watch?v=S9lQfuBJ1ag
>>
>>52999108
Oost
>>
>>52999170
>een groep studenten
>gemiddelde Nederlander
Stop nou maar gewoon, dit is nog niet eens de gemiddelde student.
Volgens mij is er geen gemiddelde Nederlander.
>>
>>52998705
>>52998732
Wajong zal niet veel anders zijn, maar zal nog even verder kijken.
>>
>>52999108
Niglet
>>
>>52999099
>>52999085
>>52999051
>>52999170
He is the bane of /an/. Worst tripfag I have ever seen.
>>
>>52999108
Mohammed
>>
Wie /widm/ hier?
>>
>>52997933
>Fransen
>wit
>>
>>52999290
er bestaat altijd een gemiddelde.
>>
>>52999321
I see, you are authorized to donestrike him, ad victoriam!
>>
>>52999108

Omar
>>
>>52999349
IK
K
>>
>>52999108
Louise
>>
>>52999349
wat is dat?
>>
>>52999296
jawel wieb wajong krijg je van het uwv en dat is een landelijke overheidsinstelling die alleen moeilijk doet als je verhuist naar het buitenland

bijstand krijg je van de gemeente waarin je woont dus als je naar een andere gemeente verhuist moet je het daar inderdaad opnieuw aanvragen
>>
>>52999108
Sofia
>>
>>52999537
bah
>>
>>52999108
Dirk
>>
>>52999558
Wat?
>>
>>52999108
Hangt van het geslacht af.
>>
>>52999596
Ken sletterige louises
>>
>>52999646
Nee, jij bent een slet.
>>
>>52999646
Ik ken alleen mijn oma die zo heet.
>>
>>52999698
Je oma is een slet
>>
>>52999108
Geef je kind een sterke trafitionele naam. Alexander of Christian. Louise voor een meisje is ook wel leuk.
>>
File: 1409864396932.png (203 KB, 740x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409864396932.png
203 KB, 740x719
Reminder that long hair is best hair on a woman.
>>
>>52999942
Een traditionele Belgnaam wellicht.
>>
>>52999290
>Volgens mij is er geen gemiddelde Nederlander.
>luid
>onbeschoft
>lang haar
Wat win ik?
>>
>>53000078
De Homoprijs.
>>
>>53000078
Niets, want je hebt het fout.
Lang haar komt nog niet eens het meeste voor in Nederland zover ik weet.
>>
>>53000005
bijna
>>
>>53000078
je wint de 'belgen haten iedereen' prijs
>>
>>52999108
Doe een leuke oude naam.
Saskia, Karlijn, Gertrude
Wolfram, Corneel, Maurits
>>
File: kelder_80205a.jpg (15 KB, 346x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kelder_80205a.jpg
15 KB, 346x266
>>53000231
>Gertrude
>Wolfram, Corneel, Maurits
>>
>>53000154
Wie /langelokken/ hier?
>>
>>53000194
Kreeg een straatborden captcha die fout ging waardoor ik net te laat was.
>>52999552
Eens even kijken of er dan toch ergens een mooie witte stad over is om ergens op nieuw te beginnen.
>>
Waarom zijn alle belgen zo kwaad?
>>
Oef die donkere dame
>>
>>53000309
Dit is pas een hollandse kop,
Hij noemt vast ook Jan, Dirk of Diederik.
>>
>>53000463
Jort, hij is gebasseerd
>>
>>53000517
>Jort
>Gebaseerd
Letterlijk VVD
>>
>>53000517
>gebaseerd
>Jort

Kies één
>>
>>53000517
Ik vind het maar een eng mannetje hoor.
>>
>>53000548
negers eruit
>>
>>53000425

Walen
>>
>>52999108
Als je hem Jan-Pieter-Diederik-Corneliszoon noemt word hij vast miljonair.
>>
File: 1422338695968.jpg (4 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422338695968.jpg
4 KB, 250x250
>piraat spel
>speel hem al weken, vind hem super
>zie hem in de aanbieding op stoom
>besluit om €20 uit te joden en hem te kopen
FAILED TO IMPORT SAVEFILE
>uur aan het kankeren om mijn oude save werkend te krijgen
>lukt niet
Refund aangevraagd en maar weer de piraat versie spelen
/blog

Haten deze mensen geld?
>>
>>53000383
kom naar rotterdam-zuid is lache man
>>
>>52999537
>>52999557
>>52999942
>>53000231
ik denk erover na

Wat vinden jullie van Ingrid?
>>
>>53000775
welk spel?
>>
>>52999108
Jan

Jan is altijd een goede naam
>>
ik maak miems nederlands
paal er maar één en ik maak hem misschien
>>
>>53000809
Ingrid is voor mij een huisvrouw met kort haar en obesitas
>>
Hoe overtuig ik mijn vriendin om zich toe te wijden aan voorhuwelijkse anale seks?
>>
>>53000872
Bekeer haar tot moslima
>>
>>53000809
In 1960 misschien.

>>53000851
>>
>kijk programmeertutorial
>het is een indiër
>>
>>53000872

als je geen anaal of oraal krijgt voordat je getrouwd bent, zul je het nooit kregen als je trouwt

Beste manier is hem er gewoon in steken. Als ze klaagt dan zeg je gewoon dat het per ongeluk was
>>
>>53000787
Ik ga huilen als ik die 50%+ niet witte buurten zie.
>>
>>53000973
klinkt alsof het absoluut niet fout kan gaan
>>
>>53000775
ik had dit met black flag

>heb 90% opslag compleet
>koop het
>crashed als ik nieuwe opslag laad
letterlijk waarom
>>
>>53000973
Dat doe ik al, maar nu klaagt ze dat ik het enkel nog in haar poeper wil steken. Ik wil eigenlijk ook niets anders.

t. Jarenlange pornoverslaving
>>
>>52999108
Wendy of Karin als meisje, voor een jongen Danny of Kevin.
>>53000809
Niet zo heel slecht maar kan beter.
>>
File: 1427978358054.jpg (35 KB, 673x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427978358054.jpg
35 KB, 673x501
>dvw je elke dag 4 keer naar het vrouwenalfabet van monique snit luistert maar nog steeds geen gf hebt
>>
>>53001128

maak het dan de moeite waard voor haar, gebruik terwijl een dildo in haar kut, of zeg dat je erna wel voor haar zult zorgen
>>
>>53000809
Klinkt Scandinavisch oetz
>>
>>53000973

???
>>
>>53001192
monique smit*
>>
>>53000872
>Anale seks
Je weet dat ze daardoor poept?
>>
>>53001210
>of zeg dat je erna wel voor haar zult zorgen
Daar trapt ze echt niet meer in. Nu het zal vanavond wel moeten. Ik loop al een tijdje rond met een stierenlul. Als het vavavond niet lukt met mooie praatjes dan ben ik niet verantwoordelijk voor hoe het afloopt.
>>
Hoe is het eigenlijk mogelijk om populair te zijn wanneer niemand je kent?
>>
File: 0mrrhfb9.jpg (60 KB, 480x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0mrrhfb9.jpg
60 KB, 480x960
>>53000811
>>53001097
Het is the binding of isaac

nu heb ik tijdens het kopieeren met saves waarschijnlijk ook iets verkeerd gedaan,. want mijn save is nu ook corrupt

Glorieus
>>
>>53001287
Dat lekt ze er wel af :^).
Ik gebruikte de "it's only smell" van Rocco Sifreddi en het werkte gewoon.
>>
>>52998690
Why the hell is 14 February (Valentine's Day) a common birthday? Are they timing this 9 months earlier?
>>
>>53001326
Impressies
>>
>>53001128
dat klinkt best wel homosexueel anon
>>
>>53000973
groentext ervaring aub
>>
>>52998690
>dvw zeldzame verjaardag
>>
>>53000973
>Beste manier is hem er gewoon in steken.
Geniet van de poep aan je piemel.
>>
File: Aap gang gepoept.jpg (76 KB, 719x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aap gang gepoept.jpg
76 KB, 719x263
Als ik uw goedkeuren kan vinden ga ik mijn complete Nederfolder dumpen
>>
>>53001522
Ieeew getsie.

Verwijder dit.
>>
File: nederheffen.jpg (766 KB, 900x3690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederheffen.jpg
766 KB, 900x3690
beoordeel deze gloednieuwe nedermiem
>>
>>53001582
als er maar niks onchristelijks in zit vind ik het goed.
>>
File: hefwij.jpg (766 KB, 900x3690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hefwij.jpg
766 KB, 900x3690
>>53001801
*wij
>>
>>53000969
>tutorial
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
jongens luister naar het vrouwenalfabet van monique smit!!!!!! schijtheren!!!
>>
>>52997764
soms is 4kin helemaal niet openbaar
>>
File: 1396887794100.gif (2 MB, 300x169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396887794100.gif
2 MB, 300x169
wie /foutventje/ hier
>>
File: Netherlands rage.png (1 MB, 840x2332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Netherlands rage.png
1 MB, 840x2332
>>
>>53002046

Jammer dat ze zo lelijk zijn
>>
>>53002046
Ikke!
Zie:
>>53001326
>>
>>
Gaart kom instasync, we missen je
>>
>>53002131

kanker, wat een slechte miem
>>
File: Bouma Shrek.jpg (120 KB, 728x826) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bouma Shrek.jpg
120 KB, 728x826
>>
>>53002046
Zouden ze nog over te halen zijn om dit nummer te zingen?
>>
File: vier dikkertjes.png (969 KB, 1024x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vier dikkertjes.png
969 KB, 1024x714
>>53002286
>>
File: TMF HitlerZone.png (211 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TMF HitlerZone.png
211 KB, 500x500
>>
File: boromir parkeren.jpg (85 KB, 400x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
boromir parkeren.jpg
85 KB, 400x235
meeste van mn plaatjes zijn matig maar ik post ze lekker toch want ik heb schijt
>>
>>53002362
Majesteitsschennis oetz
>>
File: boos.jpg (39 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
boos.jpg
39 KB, 900x900
>>53002362
>allemaal minerva sletjes
>>
File: vrouwenstudies.jpg (358 KB, 1075x996) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vrouwenstudies.jpg
358 KB, 1075x996
>>53002450
>>
>>53002329
Bedoel je voor of nadat ze een lijntje snuiven?
>>
>>53002450
Tattas be like ik wil gratis parkeren
>>
>>53002548
>>
>>53002557
Maakt me niet uit om eeuwig te zwaffelen.
>>
>>52999108
OETZ
>>
Wie nuchter gaan slapen hier?
>>
File: 1449578016824.gif (1 MB, 450x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449578016824.gif
1 MB, 450x253
>>53002046
What the fuck is this?

https://www.youtube.com/watch?v=c8HcOE45FEw
>>
>>53002329
beetje geld toewerpen

teefjes houden van geld
>>
File: Twilight 17a.png (355 KB, 639x1041) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Twilight 17a.png
355 KB, 639x1041
wie herinnert
>>
File: zaterdagavond.jpg (33 KB, 341x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zaterdagavond.jpg
33 KB, 341x500
>>53002676
>>
>naar winkel geweest
>telefoons uitproberen
>allemaal veel sneller dan de mijne
>ik ga sowieso een dure telefoon kopen nu oetz
>>
File: Negeer haar.jpg (37 KB, 720x83) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Negeer haar.jpg
37 KB, 720x83
Als een echte alfa man negeer ik alle trutten die mij wensen te neuken.
>>
>>
eyy kan iemand even die fotosjop van een slag man palen.
>>
>>53002676
Heb ik ooit bezit
>>
>>53002676
Man ik heb die originelen hier nog liggen

heb er wel een stuk of 30
>>
>>53002775
>vallen voor de telefoonmiem
>>
>>53002660
Jij bent stoer! Jij luistert ook naar Millennial Woes.
>>
>>53002775
>geen kanker goedkope sjinese octakern telefoon kopen
>>
>>53002660
i liked it. so much khkhkhkh
>>
>>53002825
Had ik het advies van mijn ouders maar in de wind geslagen.. Vuilnisman zijn klinkt helemaal niet slecht.
>>
>>53002676
hoi opa :DDDDD
>>
>>53002930
>>
>>53002825
>impliceren dat elke baan €2300 per maand verdiend
koek
is dit gemaakt door 77iq ofzo?
>>
een ontbijt in australië
>>
>>53003102
Mwah ik heb een hoop afgestudeerde WO-vrienden en 2300 was wel ongeveer het gemiddelde hoor. Plaatje is van 5 jaar geleden, is inmiddels 2500 maar klopt wel. Meeste startersbanen zitten rond dat niveau.
>>
>>53002825
>Vuilnisman die 2400 verdiend.
Goeie grap maar al dat simpele handarbeid komt niet boven die 1300 per maand uit.
>>
>>
>>53002825
Ja maar ik ga toch niet met m'n handen werken.
>>
>>53002676
>>53002850
>>53002861
JULLIE ZULLEN BOETEN
>>
File: mqdefault.jpg (13 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mqdefault.jpg
13 KB, 320x180
>>53003231
>>
>>53003231
ik ben hier niet eens zo op tegen eigenlijk oetz
>>
File: hallo.jpg (59 KB, 600x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hallo.jpg
59 KB, 600x510
>>53003277
hoppa in de filterrr jij
>>
>>53003231

Mashallah
>>
>>53002642
koek
>>
>>53003194
Haha grapjas
>>
>>53003343
Domme kikkerpaler.
>>
>>53002201
>>52968165
>>
>>53003194
>>53003194

in België kun je wel 2400 euro krijgen als vuilnisman als je met de vuilniswagen kunt rijden en je overuren maakt, maar dat is heel uitzonderlijk

>>53003185

2300 euro is normaal als starter, maar het verschil is dat je later meer gaat verdienen, terwijl je zonder diploma nooit meer zult gaan verdienen
>>
File: 17d4f-85.png (222 KB, 915x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
17d4f-85.png
222 KB, 915x694
>>53003381
>hij denkt dat er minder pepes worden gepaald als ie op elke reageert
>hij weet nog steeds niet dat pepe op 4chan begonnen is
>>
>>53003380
>bruto
>>
>>53003380
bruto 2500 is echt kankerweinig
>>
>>53003414
>2300 euro is normaal als starter, maar het verschil is dat je later meer gaat verdienen, terwijl je zonder diploma nooit meer zult gaan verdienen

Klopt. Alleen een vuilnisman begint op z'n 18e met nul studieschuld, terwijl een WO'er op z'n 25e begint met een dikke schuld die voor de nieuwe generatie studenten kan oplopen tot 35.000,-. Duurt heel wat jaren voordat je een vuilnisman financieel hebt ingehaald.
>>
>>53003380
>Aantal gewerkte jaren sinds eerste baan.: 10
>>
>>53003501
>>53003461
Denk maar niet dat een vuilnisman in de USA of in Polen 2500 bruto krijgt. Eerder 1000.

Trouwens als je 25 bent is 2500 bruto lekker hoor.
>>
>>53003382
ALs je weg bent gegaan. hoe kan je dan reageren
>>
>>53003448
>4chan
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53003558

je kankermoeder is lekker als je 25 bent bitch
>>
>>53003448
Terug naar >>>/reddit9k/!
>>
>>53003531
>>53003501
Mijn punt was dat een vuilnisman makkelijk 2500 bruto kan verdienen en dat werd niet geloofd door enkelen hier dus ik heb even bewezen dat dat wel zo is.

Nederland heeft de dikst betaalde vuilnismannen op aarde. Op Noorwegen na misschien.
>>
>>53003342
dat zeg jij maar jij zit niet meer op de middelbare
ik wel en ik kan je een ding zeggen: er is niks beters om te zien dat een lekker tienerkontje in de aula
>>
>>53003642
wat zal mijn toekomstige dochter wel niet dragen ;_;
>>
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2572956/2016/01/02/Man-uit-Aalst-al-vier-dagen-vermist.dhtml

Is marginaalst hier nog gezien?
>>
>>53003577
ik ben hem niet
>>
File: Serena 8460823432.png (563 KB, 788x838) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena 8460823432.png
563 KB, 788x838
>>53003380
Lijkt niet verkeerd, misschien toch maar eens een C rijbewijs halen voor de zekerheid. Maar je zal er wel weer 15 jaar werkerervaring en HBO voor nodig hebben ofzo?
>>
>>53002825
Je krijgt wel een hypo hoor
>>
>>53002881
wat is de miem
>>
>dvw nog steeds middelbare

ik geniet van mijn luizenleventje mmmm

nog anderhalf jaar havo heerlijk
>>
>>53003727
>laatste whatsapp bericht op de 30ste ontvangen van hem
kut is Marginaalst echt kwijt?
>>
File: 1428742559044.gif (666 KB, 550x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428742559044.gif
666 KB, 550x550
>>53003609
>bozer na elke pepe
hilarisch oetz
>>
>>53003747
hoe weet je dan dat hij dat was
>>
File: 564323535.png (35 KB, 648x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
564323535.png
35 KB, 648x527
>>53003625
>>
>>53003818
>huiswerk gewoon niet maken
>beetje stoer doen in de les
>>
>>53003873
gerapporteerd voor minderjarig zijn
>>
>>53003818
Ben je een paar keer blijven zitten?
>>
>>53003727
Weer een homo minder. Feest!
>>
>>53003756
als het om afval ophalen gaat denk ik van niet
>>
File: efo.jpg (71 KB, 1095x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
efo.jpg
71 KB, 1095x504
>>53003926
ha haaa
>>
>>53003625
je had het over starterssalaris, maar die website geeft bij starterssalaris gemiddeld €1936 aan
>>
>>53003840
Over andere vermiste nederdraders... hebben we die Nederlander met zijn dochter en zijn gekke vrouw ooit teruggehoord? P-pestdochteranon geloof ik?
>>
nieuwe draad

>>53004083
>>53004083
>>53004083

>>53004083
>>53004083
>>53004083
>>
>>53004070
k dacht dat die nep was
>>
>>53003763
in de winkel zijn showmodellen veel sneller
om je op te lichten
koop gewoon een sjinese
>>
>>53003818
ik ook, of ik ben toch schizophreen
>>
>>53004585
en minderjarig?
Thread replies: 320
Thread images: 54
Thread DB ID: 378969[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.