[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/NEDERDRAAD/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 321
Thread images: 59
File: 2015.jpg (95 KB, 533x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2015.jpg
95 KB, 533x600
Wat vindt u van deze foto editie
>>
File: grab.webm (781 KB, 1590x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grab.webm
781 KB, 1590x704
Waar waren jullie toen /a/ vermoord werdt?
>>
>>52963476
Iedereen weer dat studenten recht mega sletterig, decadent en amoreel zijn.
>>
File: Serena new face.png (377 KB, 789x813) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena new face.png
377 KB, 789x813
>>52963543
Waarom gaat /a/ dood dan?
>>
>>
>>52963543
>werdt
Kankermongool.
>>
Een beetje overdreven, wat een zeikerds zeg.
>>
File: gelijk.png (16 KB, 444x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gelijk.png
16 KB, 444x257
>>
>>52963476
Escortservice. Je ziet mannelijke advocaten toch ook niet met blote benen?
>>
File: 2016.jpg (138 KB, 516x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016.jpg
138 KB, 516x568
>>52963476
>>
File: 1448993964076.jpg (305 KB, 754x1530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448993964076.jpg
305 KB, 754x1530
wie /plaatjes dump/ hier
>>
File: 2010-09-27.jpg (339 KB, 650x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2010-09-27.jpg
339 KB, 650x1000
>>52963874
>>
File: filename.jpg (58 KB, 722x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
filename.jpg
58 KB, 722x248
>>52963925
>>
File: Underground Man.png (239 KB, 1581x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Underground Man.png
239 KB, 1581x609
het is hier dood
>>
>>52963827
Ik strijk mijn kleren ook gewoon zelf hoor.
>>
>muh vrouwen
>>
>>52964032
Ik strijk mijn kleren nooit.
>>
>>52963661
Stop met je lelijke snol palen
>>
File: 1445601849146.jpg (47 KB, 600x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445601849146.jpg
47 KB, 600x664
>>52964025
>[
>>
File: 365574.jpg (57 KB, 700x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
365574.jpg
57 KB, 700x695
>>52964083
>>
File: anglo culture.jpg (298 KB, 1032x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anglo culture.jpg
298 KB, 1032x672
...
>>
>>52963476
Hoeveel voor die tweede van rechts?
>>
>>52963661
:^)
>>
>>52964232
€250/u
>>
>>52964076
>>52964032
mama strijkt mijn kleren voor me want het strijkijzer is heel heet dus daar mag ik nog niet aan zitten
>>
>>52964239

ze lijkt op een lelijke versie van iemand die ik leuk vind

dikke neus
>>
>>52964239
>>52964081
>>
>>52964032
Al jaren niet gedaan.
Heb van die mooie dure overhemden die je niet hoeft te strijken.
Pas een goedkoop overhemd gekocht die wel gestreken moet worden, dus die ligt nu bij mij ma op de strijkstapel.
>>
>>52964327
waarom moet men kleren strijken? als je een aantrekkelijk donker gezicht heb (met donker bedoel ik niet neger maar zuid-europees of gelaatstrekken die vaak voorkomen bij types uit de Levant) komen meisjes makkelijk naar je toe. kleren strijken is voor mongolen.
>>
>>52964239
Ze wordt er niet mooier op
>>
>>52964395
paal een foto van haar oetz
>>
>>52964275
Is da nie nogal veel?
>>
waar zijn hier de tetten?
>>
>>52964512
Daar heb je rechtsbijstandsverzekeringen voor
>>
>>52964475

heb ik niet, heb ik ook niet kunnen vinden
>>
File: Cara Delevingne.jpg (702 KB, 1921x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cara Delevingne.jpg
702 KB, 1921x3000
Cara, to be honest
>>
>>52964579
>dvw uw vd bekan geen tetten heeft
>>
File: tetten17nh.jpg (28 KB, 308x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tetten17nh.jpg
28 KB, 308x362
>>52964579
>>
>>52964666
Spreekt Dietsch, Satan.
>>
>>52964275
https://www.youtube.com/watch?v=P6BdFKPg-qs

De bekende en steenrijke manipulator Piet Van Haut heeft naar het schijnt veel gepoept met sexy advocates.
>>
>>52964652
>>
File: 1451690868347.jpg (48 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451690868347.jpg
48 KB, 500x500
>>52964791
wew
>>
>>52962655
>>52962518
>>52962330
035 miet wanneer?
>>
>>52964652
Not him but claiming copyright on this gimmick >>52964578
>>
>>52964836
oei
ik was >>52963127 vergeten, sorry hilversum
>>
File: 1444937936363.jpg (144 KB, 972x1137) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444937936363.jpg
144 KB, 972x1137
>>52964859
You should have posted a picture first then
>>
>>52964836

noem n plaats en tijd, er zitten hier vrij veel anons uit 035
>>
>>52964836
Misschien ooit, als ik niet elke dag druk bezig ben
>>
>>52964765
Een perfect voorbeeld van bourgondisme in België. In Nederland zouden zulke moreel verwerpelijke (wan)toestanden nooit plaatshebben.
>>
>>52964988
>>52964998
laten we onze vrije tijden palen, en afspreken
op hilversum station
>>
>>52964950
ik vind dit niet erg
>>
>>52964988
Thuis, achter je pc, gordijnen dicht. Morgen 20.00u
>>
File: 1448055912202.jpg (270 KB, 1200x1798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448055912202.jpg
270 KB, 1200x1798
>>52965184
Waheyy
>>
File: gm.gif (14 KB, 522x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gm.gif
14 KB, 522x800
>>52965299
>>
>>52965216
>gordijnen dicht
Godverdomme, ik heb geen gordijnen.
>>
>>52965102
Ik heb vanaf volgende week in de weekenden tijd waarschijnlijk.
>>
File: 1444769764140.png (330 KB, 406x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444769764140.png
330 KB, 406x505
>>52965345
kek
>>
>>52965404
mooi, ik ook

de rest ook?
>>
>>52965436
moet kunnen oetz
>>
File: hellseher.jpg (23 KB, 520x297) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hellseher.jpg
23 KB, 520x297
De volgende paal is een kat.
>>
>>52965633
mooi

wie missen we nog?
>>
>dvw mooi kat
>>
File: 1446374490875.jpg (34 KB, 400x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446374490875.jpg
34 KB, 400x315
>>52965732
>>52965716
oeps
>>
File: Estate-K9-Security.png (298 KB, 425x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Estate-K9-Security.png
298 KB, 425x310
WOEF WOEF WOEF WOEF WOEF WOEF WOEF WOEF WOEF
WOEFWOEF WOEF WOEF WOEF WOEF WOEF WOEF WOEF
WOEFWOEF WOEF WOEF WOEF WOEF WOEF WOEF WOEF
WOEF
>>
wie 013?
>>
>>52964836
Laren mosterdras hier
>>
>>52965901
heb je tijd volgend weekend?
>>
>>52965864
Woef woef :3
*Kwispelt staart*
>>
Waarom is slapen zo moeilijk?
>>
>>52966148
dit
>>
File: hellseher2.jpg (60 KB, 480x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hellseher2.jpg
60 KB, 480x320
Slak!
>>
File: vos.jpg (258 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vos.jpg
258 KB, 1920x1080
>>52966059
Slak!
>>
File: 1447686393669.jpg (12 KB, 533x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447686393669.jpg
12 KB, 533x384
>>52966227
het beste wat ik kon doen
>>
Paal foto's na de ontmoeting in 035 als het jullie belieft
>>
File: hellseher3.jpg (41 KB, 622x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hellseher3.jpg
41 KB, 622x505
>>52966251
Ik heb deze slak zelfs betovert!
>>
>>52966298
's goed
>>
File: 3572493_1_org.png (214 KB, 1280x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3572493_1_org.png
214 KB, 1280x880
>>52966251
nee zo?
>>
File: 2016.png (682 KB, 1000x743) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016.png
682 KB, 1000x743
wie /OC maken/ hier
>>
>>52966623
Is geen OC als je content van andere gebruikt.
>>
>>52966652
Hou je mond, neger
>>
File: 1177555422838.jpg (33 KB, 700x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1177555422838.jpg
33 KB, 700x541
>>
File: middle.jpg (12 KB, 700x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
middle.jpg
12 KB, 700x541
>>
File: 2222.png (86 KB, 700x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2222.png
86 KB, 700x541
>>
File: image.jpg (31 KB, 480x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
31 KB, 480x371
>>
klotemoffen
>>
Beste combinatie? Voor mij MDMA en dubbelclick sigaretten
>>
>>52967531
https://www.youtube.com/watch?v=_1vZ8LnZWCw
>>
>>52967605
MDMA, water en wat vrouwtjes
>>
>>52967531
>>52967645
Wat is eigenlijk de mening van Arabieren over hitler?
>>
Lieve Nederdraad,

Na al deze tijd die we samen hebben meegemaakt, denk ik dat het tijd is om onze eigen wegen te gaan.
Het was een geweldige periode, maar soms heeft men simpelweg afwisseling nodig in het leven. Ik denk dat het ook voor jou beter is als je je op andere dingen gaat focussen.
Voor jou zal ik mijn doel bereiken, ik hoop dat jij hetzelfde zal gaan doen.

Als laatst wens ik je heel lang, gelukkig en vruchtbaar leven toe.

t.
Dagelijkse schijtpaler
>>
>>52968165
Beste beslissing oetz
>>
>>52968165
Waal gedetecteerd
>>
>>52968165
tetten
>>
>>52968165
Tot volgende week!
>>
>>52967485
>>52967501
>>52967524
>>52967527
hallo reageer aub dit kostte veel moeite
>>
>>52967860

Is Mein Kampf niet één van de best verkopende boeken daar sinds 1948?
>>
>>52969935

telt niet, er zat een duitser tussen
>>
>>52967860
Zeker niet zo negatief als in het Westen, niet alleen omdat hij Joden haatte maar ook omdat hij vocht tegen de Britten en Fransen (koloniale meesters van een groot deel van het Midden-Oosten). Irak vocht bijv. aan de kant van de Duitsers, geloof ik.

Daarbij heeft Hitler wel eens wat positieve dingen gezegd over de Islam.
>>
>>52970448
>impliceren dat Vlaams/Limburgs geen Nederlands is

neger alsjeblieft
>>
>>52970556
moet nodig slapen oetz
>>
echte limburgers gaan nog niet slapen
>>
>>52970965
Echte Limburgse uren!
Smak die leukknop.
>>
om 5 uur moet ik vlaaien bakken dus ik blijf lekker wakker
>>
>limburgers
homoooooooooooooooooooooooos
>>
020 heuuuu
>>
Waar in Limburg zitten mijn mede-limburgers?

043 hier
>>
071 meesterras
>>
>>52971184
046 sjengske
>>
>>52971197
mezen zitten hier ook op het terras
>>
File: 1450584343058.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450584343058.gif
50 KB, 250x250
>2016 edition
>>
Ik moet om 1500 uur werken maar ben nog steeds wakker
>>
>>52971405
Gelukkig hoef ik morgen niets te doen maar alsnog geen idee waarom ik nu nog wakker ben.
Ben wel lekker aant jossen dus dat is een pluspunt.
>>
https://youtu.be/zB4iJ38lCiI

JONGENS HET EBISCHE DIEPE NET KOMT TEVOORSCHIJN OMG DEZE JONGEN XDDDD FANTASTISCHE KNAAP LOLOLOL BOVENSTE KOEK /b/TARD XDDDD GORE YLYL CRINGE XDDDD
>>
>>52971842
Wat voor raar accent is dit?
>>
>>52967605
Kankercombo
>>
>>52971951
Dat kanker accent heet vlaams
>>
>>52971951
Tumorkeel
>>
>>52971203
0475
>>
>>52972030
West-Vlaams of zo?
>>52972053
Inderdaad vet lelijk
>>
>>52972078
JOSJEEEEE
>>
>>52972124
https://youtu.be/2C3C2DZrnMk
>>
>>52972095
Beglunder die kanker video echt wat een verschrikkelijk snertjoch
>>
>>52972162
Ebische Jos hij meemt zich zo uit t debat
>>
>nieuwjaar
>wees zat
>kerel zegt dat hij een boek over quantummechanica aan het lezen is die alles simpel uitlegt
>begin luidkeels uit te leggen waarom het onmogelijk is om quantummechanica intuitief uit te leggen zonder de onderliggende wiskunde te snappen
Ik ben zo'n aspie, het is niet eens grappig meer.
>>
>>52972237
Meems?
>>
>>52971951
Oost-Vlaams ofzo? Maar hij praat ook gewoon heel raar, los daarvan.
>>
>>52972258
Wat miems?
>>
>>52972237

je kan de basisassumpties van QM leren zonder de echte wiskunde ervan te kennen (Schrödingers kat, quantam niveau, willekeurigheid, etc)
>>
>>52972675
Daar ben ik het niet mee eens en de meeste wetenschappers ook niet. Maar goed, het punt is dat ik autistisch ben om daar luidkeels een discussie over te beginnen in een groep van 20 mensen waarvan 15 TSO hebben gedaan, 3 hebben verder gestudeerd en misschien 2 weten wat een integraal is.
>>
>>52972675
Wat een onzin.
>>52972794
Ik herken me hierin heel erg. Ik heb geleerd mezelf wat te controleren
>>
>>52972794

best wel autistisch oetz, maar je kwam tenmisnte buiten met je vrienden op nieuwjaar dus er is hoop
>>
>>52972847
>Wat een onzin.

goed argument
>>
>>52972847
Ik normaal ook, maar als ik wat gedronken heb flap ik er gewoon alles uit wat ik denk. Het probleem is dan dat mensen denken dat ik heel arrogant ben, maar dat ben ik totaal niet. Dat is gewoon mijn autistische manier om te zeggen "hey, ik vind de materie waar je over aan het praten bent interessant en zou er een beetje over willen praten/discuscieren met je". Ik ben gewoon niet gemaakt voor contact met andere mensen. Ik denk dat ik voortaan gewoon beter thuis blijf.
>>
>>52972904
>Schrödinger's kat
Letterlijk een miem die Schrödinger bedacht om uit te drukken hoe raar kwantumsuperpositie wel niet is als je het toepast op macroscopische situaties. Het is dus gewoon een grappig voorbeeldje wat mensen opeens veel te serieus nemen door programma's zoals die Bazooper onzin.
>kwantumniveau
Ik neem aan dat je het hebt over Planck's kwanta van energie? Ja, dat is wel belangrijk en makkelijk uit te leggen, maar dat geeft totaal geen inzicht achter de gekkigheid van KM waarin leken zijn geïnteresseerd (verstrengeling, tunnelen, enz.)
>willekeurigheid
Maar hoe komt die tot stand?

Zonder wiskunde is er niets te begrijpen aan KM.
>>
File: o.jpg (127 KB, 750x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
o.jpg
127 KB, 750x1000
wij was de konings of de Nederlands en Sheeit. Nimmer Verget!!!! Nederlands is swart voorever.
>>
Hihahi nog steeds wakker
>>
>>52974123
Bah
>>
>>52974172
Ik dacht dat Moslims zoals jij er een goede slaapritme op moesten nahouden, mijn Semitische vriend.
>>
>>52974214
Ik haal even een nachtje door om mijn slaapritme te herstellen oetz
>>
>>52974244
Zal niet lukken. Verhoogt je cortisol niveau, wat je straks zal voelen. Extreme stress.
>>
>>52974291

Wat zal niet lukken, het herstellen van mijn ritme of het wakker blijven tot ongeveer middernacht?

Woon je trouwens in Antwerpen?
>>
>>52974330
Ik woon in Gent. Ben je van plan om nu nog achtien uur op te blijven? Wanneer ben je opgestaan?
>>
>>52974379

Uhh, rond een uur of 16.00. Mijn slaapritme is nu echt ware kanker, maar ik kan het wel makkelijk volhouden, ik heb het wel eens vaker gedaan.
>>
>>52974415
Ik ben ook rond dat uur opgestaan. Moet ook mijn slaapritme fixen tegen de nakende examens. Maar ik doe het gradueel. Elke dag uur vroeger opstaan.
>>
>>52974463
Koek, wanneer ben je van plan vandaag op te staan dan? Het is al bijna 7 uur.
>>
>>52974528
Kweetni eerlijk gezegd. Begin te twijfelen nu.
>>
Thank you for Hugo van der Goes and Rembrandt.
>>
>>52974684
You're welcome
>>
File: 1451466498687.png (135 KB, 657x1145) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451466498687.png
135 KB, 657x1145
>>52974684
>>52974711
>thanks real dutch people
>immigrant thinks he's a real dutchie
>>
>>52975858

Pro-tip: I don't
>>
I got maybe 60% of that.

Are most Dutch words just English words with fucked up orthography?
>>
>>52964456
"Kleren strijken is voor mongolen."
Ze zitten ook voor geen meter, gestreken kleren.
Als blijkt dat een of andere onverlaat mijn kleren heeft gestreken, verfrommel ik die voordat ik ze aan trek.
Of ik sla ze tegen de muur.
Of ik stamp er op.
Er is maar 1 ding nog barbaarser dan gestreken kleren en dat zijn gestreken lakens.
>>
>>52976042
waarom de ruk zit jij in indonesië
>>
>>52976255
Ik ben politiek incorrect vluchteling.
>>
>>52976729
is het daar geen stinkgat? (zoals heel azië)
>>
>>52976042
Ik ken mensen die alles strijken, inclusief onderbroeken.
>>
>>52976806
>mgw mijn moeder alles strijkt

Gestrijkte sokken en onderbroeken voelen wel lekker aan oetz
>>
>>52976790
Nee, je bent in de war met India.
Als je daar uit het vliegtuig stapt wikkelt een hete bedompte deken over je met de geur van overrijpe stront.
Heerlijk.
Ik heb minstens een kwartier staan snuiven.
>>
>>52976806
Ja dat soort mensen ken ik ook.
Die zijn rijp voor het gesticht.
>>
>>52976929
ach mijn fout
Hoe is het weer daar eigenlijk? Een bekende vakantie bestemming denk ik?
>>
>>52964791
lads
>>
jongens, hoe vermijd ik tweede zit?
>>
>>52977843
Wat?
>>
>>52977866
hoe vermijd ik herexamens
>>
>>52977890
Door geen volledige mongool te zijn
>>
>>52977918
maar ik zit al op de nederdraad
>>
>>52977947
Veel plezier met je herexamen dan
>>
>vd is zonet in elkaar geslagen door haar moeder
Wat doen?
>>
>>52978076
sla haar moeder in elkaar
>>
>>52978181
En dan het gevang in vliegen zeker?
>>
>>52977843
Door tweede zit te doen. Wa is daar zo erg aan
>>
Dad, you on here? Why'd you leave mom?
>>
>>52978274
ik haat herexamens, zomervakantie is genieten
>>
>>52978283
Omdat uw moeder de matras van't dorp was zoon.
>>
>>52978076
Aangeven bij de politie
>>
>>52978076
>Je bemoeie met vrouwen conflicten.
Ze zal waarschijnlijk een slet zijn geweest die gecorigeerd is.
>>
File: 1450148017852.png (440 KB, 645x1260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450148017852.png
440 KB, 645x1260
>>52978307
>>
>>52978301
Waarom? Ik zie het verschil niet.
>>
We gaan het allemaal halen dit jaar jongens.

Je bent een zieke kut als je het wil zijn bruur
>>
>>52978386
als het zomervakantie is en je hebt geen herexamens, dan is het eigenlijk bijna 3 maanden helemaal niks doen, wat heerlijk is
>>
>>52978350
Dit.

>>52978076
We hebben context nodig.
>>
File: sadpepe.jpg (14 KB, 300x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sadpepe.jpg
14 KB, 300x257
>dvw geen vd
>>
>>52978889
Kom heffen
>>
>>52978583

Dit. Soms wou ik wel dat ik 2de zit had, want mijn ouders vroegen steeds of ik ging werken tijdens de zomervakantie omdat ik toch 3 maanden had
>>
>>52978906
>>52978889

heffen helpt echt. voor ik ging heffen was ik anorexia-niveau dun en keek niemand naar me. Na een jaar heffen, en redelijk wat vooruitgang, is het verschil enorm
>>
>>52978906
>>52978968
ik wil wel beginnen heffen, maar onze sportschool zit vol met irritante rotkinderen en zeker nu in het begin van het jaar durf ik me daar niet te tonen omdat mensen zouden denken dat ik een normaaltje ben die alleen in het begin ga heffen
>>
File: 1451727175976.webm (2 MB, 720x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451727175976.webm
2 MB, 720x1080
Waar ligt de lijn tussen blauwe en rode borden?
>>
>>52978994

daar moet je niks van aantrekken, iedereen denkt zo maar de mensen in de fitnesszaal zijn vriendelijker dan je denkt. Ik had letterlijk geen spieren toen ik daar binnenwandelde, en ze hebben mij altijd goed geholpen en nooit gelachen
>>
>>52979071
klinkt wel fijn zo, ik heb ook echt niks van spieren, alleen heb ik wel wat uithoudingsvermogen en kan ik nog snel lopen
>>
>>52979071
>en ze hebben mij altijd goed geholpen en nooit gelachen
Toch niet toen dat je keek.
>>
>>52979071
RIEEE ik durf echt niet maar wil wel
>>
>>52979071
>>52979090
moet ik dan ook een aangepast dieet ofzo volgen

en hoe geraak ik gemotiveerd om naar de sportschool te gaan want ik zie mezelf al te lui zijn om elke dag te gaan
>>
>>52979019
Dat hoort op een rood bord
>>
>>52979090

zo was ik ook, redelijke uithouding maar voro de rest niets.

>>52979094
Misschien, maar na een 9 maanden ben ik het nu die lacht

>>52979107
Dit jaar wel anon, ga ervoor
>>
Wat zal ik eten vanavond?
>>
>>52979142
een julientje
>>
>>52979135
B-ben je nu gespierd?

Ook moeten het vrije gewichten zijn? Of kunnen masjienes ook
>>
>>52979115

aangepast dieet is niet echt nodig, je moet gewoon zien dat je genoeg proteinen binnenkrijgt. Eet gewoon wat meer kaas/eieren/melk/zalm/tonijn/etc

of maak het je makkelijk door 1 proteine-shake te drinken

En motivatie? In het begin was ik echt niet gemotiveerd, maar eens je je vooruitgang ziet en je armen dikker worden, dan ga je met plezier
>>
>>52979135
verdorie jij gaat me nog helpen ook

zal even plannen wanneer ik allemaal kan gaan en me informeren over de sportschool
ga waarschijnlijk samen met een vriend gaan
>>
>>52979158

Beide zijn goed, en als je wat gevordert bent kun je over gaan naar de zware gewichten (foto gerelateerd.

En best wel gespierd. Je zou je verbazen hoe weinig spieren je eigenlijk moet hebben voordat je er gespierd uit ziet
>>
>>52979210
deze foto
>>
>>52979210
ik heb thuis ook één (geen idee waarom geen2) hand-gewicht liggen waar er max 10 kilogram op kan, is dit dan de goede manier om te starten?
>>
>>52979238
>>52979210
Ik wil het graag maar het is denk ik de eerste keer gaan dat lastig is. Ben heel angstig van nieuwe situaties en mensen.

in4dat autist


Bedankt voor dit trouwens
>>
>>52979210
als een wijf dik is, tellen haar dikke tetten niet, he
als ne gast mager is, is hem niet gespierd, he

amai
>>
>>52979296
dit, voel me helemaal hetzelfde
>>
>>52979296
dat was ik ook, omdat ik me niet belachelijk wou gaan maken. Maar de mensen in de fitness begrijpen het echt. Iedereen is van 0 begonnen, en iedereen daar begrijpt en respecteerd dat

>>52979270
Dat is perfect om te beginnen, je kunt echt veel verschillende oefeningen doen met zo een gewicht

kijk hier maar eens: http://www.wikihow.com/Workout-at-Home-Using-Hand-Weights
>>
>>52979350
ga ik gebruiken! ga me eerste een paar weken voorbereiden met dit, bedankt!
>>
File: 1451500782281.webm (2 MB, 1156x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451500782281.webm
2 MB, 1156x650
>>52979331
2016 is letterlijk het jaar van de hoge testosteron.
>>
Hele kankerdag dubben of ik naar de sportschool durf of niet. Bedankt brum
>>
>>52979505
gaan we samen?
>>
>>52979437
Wie is dat? Godverdomme zeg... Meer aub.
>>
>>52979505

echt vertrouw me ik had hetzelfde. Niemand gaat lachen, niemand die er wat om geeft, er is niets te vrezen. Het enige wat je tegenhoudt ben jezelf
>>
>>52979516
Is goed


>>52979539
RIEEEEEEEEEEE

Trouwens de sportschool bij me in de buurt heeft niet eens veel vrije gewichten als ik de site zo bekijk. laat maar dan
>>
>>52979505
De eerste keer viel ik bijna omdat mijn benen zo erg trilden. Nu twee jaar later ben ik enorm blij dat ik ermee begonnen ben.

Je kan altijd laat gaan. Vanaf 21 u ongeveer zitten er enkel nog echte doorzetters. Die mannen hebben enkel respect voor mensen die zichzelf willen verbeteren.
>>
Jullie heffers klinken best wel homo.
>>
>>52979740
Dat zijn ze ook best wel
>>
>>52979701
Laat gaan klinkt als best een goed idee eigenlijk. BEDANKT

Maar heb ik nou vrije gewichten nodig of niet?
>>
>>52979740
oetz, sinds ik hef let ik meer op spieren en gespierde mannen. soms als ik aant trekken ben kijk ik soms meer naar de man als die gespierd is

geen homo

>>52979869
vrije gewichten maakt veel minder uit dan je zou denken, alles is goed
>>
>>52979869
Niet echt. Als je laat gaat is toch altijd genoeg vrij om je bezig te houden.

De eerste keer dat ik ging heb ik een uur op de fiets gezeten en gewoon gekeken hoe alles werkt.
>>
File: heffers.gif (685 KB, 200x152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heffers.gif
685 KB, 200x152
>>52980049
>>
File: Serena Pokeballs 2.png (541 KB, 677x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena Pokeballs 2.png
541 KB, 677x712
>>52978968
Maar dan gaat alsnog niemand naar je kijken, je kan het maar beter voor jezelf doen. Heffen voor vrouwen is een grote vergissing.
>>52978994
> onze sportschool zit vol met irritante rotkinderen
Dan moet je vroeg gaan.
>mensen zouden denken dat ik een normaaltje ben die alleen in het begin ga heffen
Daar geeft niemand een moer om, maar blijf wel weg bij die bro types in het losse gewichten hok als je nog nieuw bent.
>>
>>52980250
bro types?
>>
Ik ga nu naar de markt in Leiden. Wie gaat er mee
>>
>>52980356
Van die macho types die alles beter weten en voornamelijk alleen hun bovenlichaam trainen. Zie ze maar eens te vinden in het squat rack.
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
Ik denk dat ik me ga inschrijven bij de sportschool jongens
>>
>>52980637
ik heb hetzelfde gevoel
>>
>>52980637
>>52980650
https://www.youtube.com/watch?v=ME7Aqs5-BXY
>>
>>52980621
>dvw pesky otter halsbandje brave jongen yiffen
>>
>>52980715
zo ga ik er dus ook uitzien
>>
>>52980738
l-ik ook oetz
>>
>We willen graag dat je goed van start gaat, daarom plannen we altijd een intake met een van onze professionals.

KANKER NEE NU DURF IK NIET MEER
>>
>>52980820
Die mannen zijn aspies gewoon.
>>
>>52980049
nice man, ben eind november begonnen. doe nu nog gewoon full body maar ben laatste weken minder gegaan door tentamens. even een snel vraagje, is 't dom als ik na mijn oefeningen nog cardio doe? vraag me dat af.
>>
houden meisjes nu eigenlijk van spieren of niet?
>>
>>52981119
zeker, maar slechts tot op een bepaald punt
>>
>>52980849
Ja maar ik durf nu echt niet meer. Wat doe?
>>
>>52981119
Ottermode is al goed voor ze, ze geven er eigelijk niet echt om.
>>
jongens, zou een kus op de wang van een meisje haar gevoelens voor mij terug laten komen>
>>
>>52981119
Als je een meisje hoert dat bij je is om je spieren zal ze vroeg of laat wel een gespierderde gast vinden.
>>
>>52981119
>>
>>52981341
Als je een meisje hoert dat bij je is om je persoonlijkheid zal ze vroeg of laat wel een gast met een betere persoonlijkheid vinden.
>>
>>52981119
De beste meisjes houden van iemand die er normaal uit ziet. Geen bodybuilder want dan is het een hoer, maar je moet er gezond uit zien.
>>
>>52981141
aub reageer
>>
>>52981392
dit
>>
>>52981388
Als je een Bengaals tekenfilmbord voor kinderen hoert zal je vroege of later een beter Bengaals tekenfilmbord vinden.
>>
>>52981141
Ik zou niet gaan. Die mannen rieken je beta-heid al van om de hoek.
>>
>>52981497
begrepen. Nou ja, dan volgend jaar misschien
>>
>>52981392
Hoeren zijn geil oetz
>>
>>52981513
veel geluk
>>
>>52981562
bedankt
>>
>nieuwjaar
>ga naar groot normaaltjesfeest
>drink me zat
>letterlijk 4 wijven binnengedaan
>sta versteld

waarom is alcohol zo'n wondermiddel en waarom heb ik het niet eerder gevonden
>>
>>52981572
>intake met een van onze professionals

dit zijn mannen die je proberen te begeleiden en je sturen naar de juiste richting zodat je juist af geraakt van die beta-heid.
Doen
>>
>>52980820
wtf? Sportschool ofzo?
>>
Ik mis de sneeuw.
>>
>02-01-2016
>nog steeds geen vd

maak me wakker aub
>>
>>52981890
Maar als ik maandag aankom zetten denken ze van, wat een beta alleen hier omdat het het nieuwe jaar is hahaha
>>
>>52981984

ik had precies dezelfde reactie >>52978994

Maar ik ga thuis nog eventjes oefenen met m'n losse gewichtjes en binnen een paar weken ga ik pas effectief naar de sportschool
>>
Jongens volgens mij bestaat "milde autisme" gewoon helemaal niet en waren de psychiaters die naar mij hadden gekeken allemaal prutsers.
>>
>>52982063
ik denk dat ik milde autisme heb oetz
>>
>>52981949
>dvw je niet in groningen, drenthe of friesland woont
http://www.ad.nl/ad/nl/9124/Het-weer/article/detail/4217319/2016/01/01/Code-geel-zondag-kans-op-sneeuw-in-noordoosten.dhtml
>>
>>52982468
ELFSTEDENTOCHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
File: dionne4.gif (3 MB, 343x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dionne4.gif
3 MB, 343x420
>>
>>52982293
ik heb pittig autisme, met sambal
>>
>>52982035
kanker waarom is dit zo lastig allemaal
>>
https://www.youtube.com/watch?v=WoEA0ByVgKk

Dit is best erotisch oetz
>>
>>52982556
een leven dat alleen maar super makkelijk is is ook niet fijn, dan heb je nooit het idee dat je iets hebt bereikt
>>
>>52982515
paal dionne1, 2 en 3 aub
>>
Danielle Armstong shows off her tanned curves in hot pink bikini as she joins a leggy Jessica Wright for lazy beach day after partying in Miami for NYE

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3381804/Danielle-Armstong-shows-tanned-curves-hot-pink-bikini-joins-leggy-Jessica-Wright-lazy-beach-day-partying-Miami-NYE.html
>>
>>52982598
Ja maar nu weet ik niet of ik nu al moet gaan of pas in februari
>>
>>52982793
Nou het is wel beter om meteen te beginnen nu je de motivatie nog hebt natuurlijk, maar ik zou het zelf ook uitstellen denk ik.
>>
>>52982793
>>52982821
ik maak nu wat voorbereidingen zoals extra proteïnen en begin nu al thuis te oefenen met wat losse gewichten, misschien geen slecht idee?
>>
Danielle Armstong shows off her tanned curves in hot pink bikini as she joins a leggy Jessica Wright for lazy beach day after partying in Miami for NYE

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3381804/Danielle-Armstong-shows-tanned-curves-hot-pink-bikini-joins-leggy-Jessica-Wright-lazy-beach-day-partying-Miami-NYE.html
>>
Ik ben bijna /NOOT/
420 blaas het voor eeuwig
>>
>>52982793
ga nu, dan ben je al goed op weg tegen dat het februari is

heffen heeft een sneeuwbal effect: hoe meer je het doet hoe meer je het wil doen omdat je je vooruitgang merkt en je er beter in wordt
>>
File: Serena gym.png (544 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena gym.png
544 KB, 612x612
>>52982793
Je zou geen dag moeten uitstellen, gewoon nu gaan. Ga als je nieuw bent eerst die machines gebruiken die zijn easy mode als je nog niet goed weet wat je moet doen.
>>
>>52983994
>hee Dirk zit die knul daar nou met poppetjes te spelen?
>>
File: 1447396040973.jpg (82 KB, 736x909) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447396040973.jpg
82 KB, 736x909
Ik kan me gewoon niet motiveren om te heffen, ik heb zo'n hekel aan schema's volgen en ik wil ook niet accepteren dat vrouwen me niet willen zonder gespierd lichaam
>>
File: Fat_ugly_girl.jpg (36 KB, 419x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fat_ugly_girl.jpg
36 KB, 419x522
>>52984293
-je hebt niet veel spieren nodig, meeste vrouwen wil geen afgetrainde bodybuilders
-zonder heffen krijg je alleen foto gerelateerd
-eens je begint en je je spieren ziet groeien is het geen verplichting meer, maar echt een hobby
>>
>>52984293
Zou niet te strict doen met schemas, als je het even niet weet kan je altijd full body doen. Vrouwen geven niks om spieren zo lang je maar niet dik bent.
>>
>>52984377
is 64kg dik?
>>
>>52984356
Als je het lang genoeg doet kan je het juist niet meer als hobby zien, het is gewoon een verplichting om als man jezelf fysiek fit te houden.

[spoiler]Iedereen krijgt zo een vrouw als je geen geld en status heb, spieren zullen er niet veel mee te maken hebben.[/spoiler]
>>
>>52984541
Paal een foto van je piemel
>>
>>52984541
>iedereen krijgt [...] een vrouw

ikke niet hoor
>>
>>52984672
Daar is een beter moment voor.
>>52984692
Ja soms moet je het nog mee hebben zitten en heel wat doen om zo een lelijkert te krijgen als vriendin. Niet echt een rede om voor dat naar de sportschool te gaan.
>>
jongens wisten jullie dat e^x = limiet van n -> oneindig van ((1+(x/n))^n)?
>>
0596 is objectief gezien de beste locatie in Nederland
>>
File: 1376856600450.jpg (31 KB, 403x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376856600450.jpg
31 KB, 403x375
>>52981119
als ik het met meiden over heb en dan blijkt het dat ze echt van ottermode houden
zoals in >pic
dit is letterlijk de foto die ze mij stuurde

terwijl ik zelf er ook zou uit zie (iets gespierder oetz)
maar ik naar het fysiek van Frank Zane streef, wat meiden dan weer helemaal niks vinden eigenlijk
>>
File: 1432088056799.gif (1 MB, 300x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432088056799.gif
1 MB, 300x197
>>52973173
>>
>>52985251
Dit is geen ottermode
>>
>>52985306
dat is het wel vriendelijke vriend
>>
File: goal.jpg (232 KB, 1250x1667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goal.jpg
232 KB, 1250x1667
Dit zou ik al goed vinden, maar daar voor moet ik 20 kilo bijkomen. Momenteel magere slungel.
>>
>>52985381
HUEHUEHUEHUE
>>
File: bodytype.jpg (64 KB, 799x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bodytype.jpg
64 KB, 799x437
>>52985306
Toch wel.
>>
sup fellow degenerates?
>>
>>52985381
toch al een goed begin, ik ben pas een magere stengel met 63kg voor iemand van 1m81.

Eet veel eieren, vis en vlees?
>>
>>52985578
Niemand vind jou leuk, Afrikaan
>>
>>52985647
thats what she said... :(
>>
>>52985679
kanker op
>>
>>52985690
wats jou probleem belg?
>>
File: 02012016.jpg (98 KB, 422x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
02012016.jpg
98 KB, 422x420
>>52985251
>>52985306
>>52985381
>>52985495

beoordeel mij
foto is expres in het midden van de spiegel genomen om zo anoniem :^) te blijven
>>
>>52985753
Tussen ottermode en athletic in.
>>
>>52985733
Je bent een imitatie-nederlander. Je hoort niet thuis tussen de andere Afrikanen en al helemaal niet tussen Belgen en Nederlanders. Zuid Afrika is de zielige meeloper, de wannabe, de net-niet.
>>
>>52985828
dit
>>
>>52985828
>>52985836
waarom zijn belgen zo gemeen?
>>
>>52985828
Maar Zuid-Afrikanen staan dichter bij de Nederlanders en Belgen dan die derde wereld buitenlanders.
>>
>>52985828
wel die draad se naam is nederdraad. nie /buthurtbelgiesedraad/ nie.
so go fuck yourself
>>
>>52985905
we zijn niet gemeen, we houden alleen niet zo van buitenlanders
>>
>>52985930
/nederdraad/ om nederlands te praten, niet een of ander marginaal kankerdialect

zuid-afrikanker
>>
>>52985939
maar hoe kan het nou buiten'land'ers zijn als belgie niet eens echt land is.
>>
>>52985930
Je bent welkom hier.
>>
>>52985989
ah verdraaid, mogen we anders bij jullie aansluiten om een groot koninkrijk te vormen? (behalve wallonië natuurlijk)
>>
>>52985828
>Je bent een imitatie-nederlander. Je hoort niet thuis tussen de Nederlanders en niet tussen die Franse.

FTFY
>>
>>52985979
>>52985939
Nederdraad op het board International. Zuid-afrikaans is gebasseerd op Nederlands.

Moeten jullie maar naar /pol/ gaan.
>>
>>52985753
niet slegt

>anoniem
koek
>>
>>52986016
Moet nie bekommerd wees. Ek bly tussen negers. Ek weet hoe om bet Belge te handel.
>>
>>52986098
zuid-Afrikaans is geen taal, jong
Afrikaans is de taal die je zoekt
>>
>>52986135
ik versta er geen kanker van

oh ik bedoel 'ek spreek nie afrikaans nie"
>>
>belgië is boos dat ze vanwege de terreurdreiging niet naar de gaybar kunnen
Gewoon lief doen tegen ze, ze weten niet beter
>>
NIEUWE

>>52986375

>>52986375

>>52986375
>>
Hello
Thread replies: 321
Thread images: 59
Thread DB ID: 377447[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.