[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 313
Thread images: 59
allemaal even lachen om de engelsen editie
>>
uitstekende editie
>>
>>53004083
Prachtige OP ohetzmj
>>
>lachen om de engelsen
waarom?
>>
>>53004083
>allemaal even lachen om de engelsen editie

graag, maar uiteindelijk hebben ze toch gewonnen
>>
Ondertussen bij de sportschool tijdens de nieuwjaars goede voornemens.
>>
File: 1KfThgX.jpg (102 KB, 870x1110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1KfThgX.jpg
102 KB, 870x1110
>>
>>53004181
77 iq aub
>>
Ik paal yet even opnieuw.

Weet iemand wat er met pestdochteranon is gebeurd?
>>
>>53004209
Dat is geen reden om om de Engelsen te lachen.
Zij zijn namelijk in bijna alles succesvoller dan ons geweest.
>>
>>
>>53004186
>>53004257
hoorndragers
>>
>>53004211
Die ene waarbij zijn vrouw de alfa was zeker
>>
File: 1339070773737.gif (239 KB, 300x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1339070773737.gif
239 KB, 300x401
>>53004292
>hoorndragers
>dit is letterlijk /pol/'s enige argument
>>
>>53004292

ben ik een hoorndrager omdat ik zeg dat ze uiteindelijk gewonnen hebben? Want dat hebben ze ook. Lachen met Spanje zou beter zijn; die hebben niet gewonnen sinds 1580
>>
>>53004279
Deze kan ik nog om lachen, die witte mensen met hun honden obsessie heb ik nooit begrepen.
>>
kanker
>>
ik eet nu een broodje kaas
en hij smaakt zeer goed

einde blog
>>
>>53004332
>>53004344
HET GING OM HET SCHILDERIJ IN KWESTIE KANKERMONGOLEN GODVERKANKER MOET OOK ALTIJD BOOS WORDEN
>>
>>53004348
Honden > katten
>>
>dvw struikel voor een dag verbannen
>>
>>53004181
>>53004257
deze anons zijn hoorndragers
>>
>>53004208
t. alberto barbosa
>>
>>53004384
Maar dat schilderij is helemaal niet grappig.
>>
>>53004378
geabonneerd
>>
>>53004417
Honden schijten letterlijk op straat.

Dit is India niet.
Walgelijke beesten.
>>
>>53004417
Zandnegers>Negers
>>
>>53004344
>We zijn overwonnen door de engelsen

En ik maar denken dat we hier nederlands spreken
>>
>>53004492
De Engelsen hebben de strijd om de zee en de koloniale macht uiteindelijk gewonnen, maar wij zijn met de VOC daarentegen enorm veel rijker geworden dan de Britten.
We hebben gewoon ons doel aangepast om de Engelsen ook wat te gunnen
>>
Was jullie Kerstfeestje niet te ongemakkelijk?
>>
>>53004417
ik wil weer een hond nemen oetz
>>
>>53004492

Er is een reden dat ze niet meer Nederlands spreken in Nieuw Amsterdam
>>
>>53004591
bah
>>
>>53004417
>>53004470
Geen van beide.
>>
>>53004560
C O N C I Ë R G E
O
N
C
I
Ë
R
G
E
>>
>>53004614
>De union jack wappert daarentegen wel boven nieuw amsterdam
>>
>>53004550

De Engelsen hebben in de vierde oorlog Nederland voor eens en altijd irrelevant gemaakt. De VoC was na die oorlog irrelevant.
>>
>>53004560
Ik heb kerst helemaal niet gevierd.
>>
>>53004614
omdat we het verkocht hebben
>>
>>53004655

dus verliezen van een verliezer is niet erg?
>>
>>53004683

Omdat je in de kont geneukt werd en nog wat geld probeerde te halen uit een verloren zaak
>>
>>53004614
heb je de vlag wel eens gezien van new york de staat?

>>53004683
geruild
>>
>>53004205
m-maar ik ben niet zo hoor
>>
>>53004614
We hebben het verkocht omdat wij joden zijn
>>
>>53004560
kut stop ik moet geenjos2016 doen joh
>>
>>53004744
Let niet op de zure elitaire flikkers
>>
File: smile001.gif (9 KB, 168x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smile001.gif
9 KB, 168x168
>>53003818
>>dvw nog steeds middelbare
>
>ik geniet van mijn luizenleventje mmmm
>
>nog anderhalf jaar havo heerlijk
>
>Met eten gooien in de les
>Appelflappen en energiedrank halen in de supermarkt in de pauze
>Niet eens dik worden want groeispurt
>Nergens voor leren
>Toch voldoendes halen voor toetsen
>Laatste jaar letterlijk 500 uur afwezig
>Toch vwodiploma gehaald op me 17e
>>
File: 1445373942184.webm (621 KB, 380x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445373942184.webm
621 KB, 380x332
>>53004741
>heb je de vlag wel eens gezien van new york de staat?
>een vlag is relevanter dan de taal die ze daar spreken
>>
>>53004560
godver wat heet dit
>>
>>53004835
ik had mijn vwo op mijn 16e oetz
>>
>>53004614
>Er is een reden dat ze niet meer Nederlands spreken in Nieuw Amsterdam
Correctie: Er is een reden dat ze niet meer Nederlands spreken in Amsterdam
>>
>>53004835
>havo
Middelbaar? Zeg maar gerust middelmatig verrekte proletariër
>>
>>53004835
waarom doe je havo terwijl je je vwo diploma al hebt?
>>
File: 1440054526388.gif (295 KB, 242x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440054526388.gif
295 KB, 242x359
Anime
>>
>>53004865
net alsof we in nederland nog nederlands spreken
>>
>>53004885
ik op mijn 19e oetz
>>
>>53004919
welke tekenfilm is dit?
>>
>>53004560
Mijn baas heeft mij zojuist onstslagen
>>
File: 1444595100883.jpg (11 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444595100883.jpg
11 KB, 250x250
>>53004919
Anime?
>>
File: 1440065727580.png (135 KB, 398x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440065727580.png
135 KB, 398x399
>>53005001
Overlord
>>
>>53004919
>>53005023
>Anime
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
File: 1440067794992.png (461 KB, 7477x8192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440067794992.png
461 KB, 7477x8192
>>53005023
Anime
>>
File: 1451725701304.png (365 KB, 960x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451725701304.png
365 KB, 960x800
>>53005023
>>
>>53004463
dat was je al, of heb ik nu al drie abonnees?
>>
>>53005070
Nee drenthe
>>
File: Serena 38924632.png (1006 KB, 1167x862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena 38924632.png
1006 KB, 1167x862
>Ga voor de lol bij vacatures kijken.
>Letterlijk niks waarvoor ik geschikt ben.
>Alles waar geen opleiding voor nodig is heb je alsnog werk ervaring voor nodig.
Hoe denken ze dat je ooit moet beginnen?
>>
>>53005124
geabonneerd
>>
>>53005146
>Ga voor de lol bij vacatures kijken.
Een stap in de juiste richtig! hou vol.
>>
>>53005146
> dvw ik nog altijd niet weet wat het gros van de vacature van mijn job beteken
>>
>>53005146
wat voor ziekte/handicap heb je eigenlijk?
>>
File: pepegun.png (87 KB, 285x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepegun.png
87 KB, 285x285
>>53005129
>drenthe
>>
>>53005070
Wat moet ik het dan noemen?
Japanse tekenfilms?
>>
>>53005146
gewoon toch proberen, het is vrij normaal om niet precies aan de vacature te voldoen

>Hoe denken ze dat je ooit moet beginnen?
ze snappen zelf ook wel dat niet iedereen ervaring kan hebben
>>
>>53005255
sjinese tekenfilms
>>
>>53005253
Valt wel mee, lekker blank hier en groningen is maar 20min rijden
>>
>>53005255
nieuwvriend
>>
>>53005345
Ik ben jouw vriend niet, maat.
>>
Barney is hard aan het verliezen, jongens.
>>
File: NvlQWdU.gif (501 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NvlQWdU.gif
501 KB, 320x180
http://nos.nl/artikel/2078315-terreurverdachte-rotterdam-is-jihadbruid-aicha.html

>De uit Syrië teruggekeerde Aïcha uit Maastricht is een van de twee mensen die zijn opgepakt vanwege een mogelijke terreurdreiging bij het Nationaal Vuurwerk in Rotterdam. Dat vertelde haar advocate Françoise Landerloo aan RTL Nieuws.

>De vrouw van 20 werd samen met een man uit Maastricht vrijgelaten, omdat uit onderzoek bleek dat ze niet van plan waren om een aanslag te plegen bij de Erasmusburg tijdens de jaarwisseling.

>syriestrijder
>mag gewoon vrij rondlopen in nederland
WAAROM DE NEUK GODVERDOMME KANKER NEDERLAND
>>
>>53005146
als je echt wil werken maar niets kan doe het dan op de Amerikaanse manier, en vraag of je mag meelopen. als ze je een harde werken bent word je daarna aangenomen. zo niet heb je toch werk ervaring.
>>
>>53005314
>groningen

Officiele ranglijst
Noord-Brabant > Limburg (NL) > Antwerpen/Limburg (BE) > de rest > Groningen >>>>>>> Randstad
>>
>>53005404
hij komt al weer terug.

Praat lekker mee >>64620745
>>
>>53005404
Darten is voor 77iq
>>
>>53005473
>>>/sp/64620745 :^)
>>
>>53005467
Groningen boven de rest oetz
>>
File: sensible_chuckle.gif (993 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sensible_chuckle.gif
993 KB, 250x250
>mgw leiden
>mgw alles dichtbij maar toch ver genoeg
>mgw provinciaaltjes denken dat ze beter zijn terwijl ze net aan stroom hebben
>>
File: barney.jpg (192 KB, 858x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
barney.jpg
192 KB, 858x536
>>53005404
wie?
>>
>>53005467
>Groningen
>Niet één van de beste steden in Nederland

De provincie zuigt kont, maar de stad zelf is één van de beste
>>
>>53005542
t. meiwand al afghani
https://www.youtube.com/watch?v=JH7oD8unpS0
>>
>>53005228
Was niet echt sociaal dus hadden ze via school een uitkering geregelt. Heb die school dus niet afgemaakt en heb geen opleiding.
>>53005276
Staan een paar chauffeurs opties tussen maar daar heb je C rijbewijs voor nodig en ervaring. Denk ook niet dat ik het zou accepteren als het niet genoeg verdiend. Wil eerst het recht hebben een poging te doen voor een betere opleiding.
>>
File: nice.gif (499 KB, 245x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nice.gif
499 KB, 245x240
Oud Zuid
Super duur
Super duur
Facking duur
Twee hooooowg
Super mooi
Super groot
Facking duur
>>
>>53005604
koek
>>
>>53005632
wat een mooie stad
>>
>>53005646
ik ben ook niet sociaal nu ga ik om een uitkering vragen
>>
>>53005146
ben je straatarm?
>>
>>53005653
>mgw ik altijd deze klootzaken zie als ik aan Nederlanders denk

https://www.youtube.com/watch?v=S9lQfuBJ1ag
>>
>>53005743
Nee, af en toe kan je namelijk geld op straat vinden.
>>
https://twitter.com/FuckTheShitUSay/status/683195999540658176
>>
>>53005840
religie van vrede
>>
File: 1444834665002.jpg (103 KB, 1223x1240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444834665002.jpg
103 KB, 1223x1240
dvw geen zin om uit te gaan maar laatste poes stamt uit juli
>>
File: 1444311514162.jpg (47 KB, 400x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444311514162.jpg
47 KB, 400x315
>hij woont niet in de randstad
>>
>>53005646
rijbewijs c is vrij duur dacht ik

ik heb es gehoord van een vuilnisman die de rij-opleiding betaald kreeg via z'n werk..
>>
https://www.youtube.com/watch?v=S4mBQhOtHsI
jullie zijn gewoon bang voor vuurwerk
kanker mietjes
>>
>>53005988
>in de bordercity wonen
>>
>>53005988
het ziet daar letterlijk en figuurlijk zwart van de mensen.
nee bedankt, dan raak ik overprikkeld.
>>
>>53005426
>Jihadbruid
Waarom moeten ze er nou weer zo'n 'titel' voor bedenken.
>>
>>53006030
dit is aas
>>
>>53006088
ben jij een moslim ofzo? kankermoslim
>>
>>53005743
Nee, dat niet.
>>53005724
Je zal waarschijn nog wel bij de GGZ hebben gezeten.
>>53006013
Dat zou ik nog zelf kunnen betalen, denk niet dat deze dagen iemand moeite gaat doen om een opleiding te betalen voor iemand.
>>
>>53006202
>Je zal waarschijn nog wel bij de GGZ hebben gezeten.
ja dat klopt
>>
>>53006088
Ze is toch de bruid van een Jihadi...
>>
File: IMG_20160102_230253.jpg (500 KB, 1024x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160102_230253.jpg
500 KB, 1024x1820
Ah, wat jammer nou.

Barney heeft verloren.
Wat zal ik op Netflix kijken jongens?
>>
>>53006144
Een moslim zou juist trots zijn op zo'n beschrijving.
>>
>>53006293
>Jihadi
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53006307
Narcos
>>
File: 1451637856922.jpg (855 KB, 1936x2776) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451637856922.jpg
855 KB, 1936x2776
houden we nog eens een /int/ of /nederdraad/ bijeenkomst?

de vorige was zeer tof!
>>
>>53006307
Darten is voor laagbegaafden
>>
File: 1387653667001.png (103 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387653667001.png
103 KB, 500x500
>>53005974
geef advies aub
wat te doen
>>
>>53006307
The Wire
>>
>>53006382
geen kikkers palen
>>
>>53006377
Darten is een gezellige kroeg sport
>>
>>53006352

In Antwerpen oetz
>>
>>53006307
Breaking Bad.

En verstop die dildo smeerlap.
>>
>>53006437
>Darten is een gezellige kroeg spel
Even verbeterd voor je.
>>
>>53006437
alleen tokkies zitten in de kroeg
>>
>>53006483
>een gezellige spel
>>
>>53005023
imouto is echt 4de niveau kanker
>>
>>53006352
Lieve heer in de hemel.
>>
>>53006377
Bijna alle sporten zijn voor laagbegaafden.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen maar dat betekent niet dat er geen tokkies zitten in het publiek.
>>
>>53006307
Zie ik daar Prince Charming?
>>
>>53006307
waarom die dildo?
ik dacht dat het een grapje was maar je hebt hem nog steeds.
>>
>>53006352
Kan je die foto van mij verwijderen?
Bedankt.
>>
>>53006542
Waarom zou ik 20 euries verspillen voor een grapje?
>>
>>53006352
https://www.youtube.com/watch?v=IAx-ZRUJnVw
>>
>>53006570
m..maar ik vond het zo leuk met jou in de tent
>>
>>53006586
waarom zou je een dildo kopen?
>>
File: cage.gif (2 MB, 300x162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cage.gif
2 MB, 300x162
>dvw je maandag begint met examens en nog helemaal niks hebt geleerd
>>
>>53006686
Prostaat stimulatie.
>>
>>53006822
>verneuk het maar gewoon
>>
Zo daar wordt klaasen even hard afgemaakt zeg.
>>
>>53006977
jan klaasen? ik hoorde dat die trompetter was
>>
>>53006824
Getsiederrie!

En doet het ook pijn?
>>
File: wVSzTcM.gif?1.gif (3 MB, 350x193) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wVSzTcM.gif?1.gif
3 MB, 350x193
>>53006822
>>
>>53007111
>>53007000
>>53006977

HET IS BEGINNENDE
>>
>>53006352
je, volgend weekend op hilversum station
>>
>>53007162
Is het erg als ik ironisch op kom dagen?
>>
>>53007162
wat is een hilversum
>>
wie kent er nog mastermovies?
>>
>>53006612
Waarom censureren de vetkleppen fuck nog steeds?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=flL5b1NaSPE
>>
>>53007217
>let op de kinderen!!1111!!!!
>>
>>53007217
hey henk, moet nodig schijten
>>
>>53007350
oeps was voor >>53007274
>>
RIEEEEEEEEEEEEEEEEE

Wat een kut batterij.
>>
>>53007190
nee, is wel gezelug
>>53007205
een stad
>>
>>53007331
https://www.youtube.com/watch?v=cWR4UA7OFeM
>>
File: pepe.jpg (19 KB, 400x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe.jpg
19 KB, 400x422
slaapwel jongens
>>
>>53007624
ik kwam niet verder dan nummer 9
>>
maandag een ontdozing
blijf in spanning
>>
Klaassen werpt er met het pijltje naar
>>
>>53007776
nieuwe dildo?
>>
>>53007394
dat kan niet

de hele weecee is verstopt met toiletpapier
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dmYxezP3g-U
>>
File: miembanaan0000.png (235 KB, 516x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miembanaan0000.png
235 KB, 516x526
>>53007632
>>
>>53007808
Dart is een leuke woordspeling, echt in de roos!
>>
>>53007858
Thanks, Loorij.
>>
>>53007880
hihihi
>>
>>53007831
een USB microfoon wel te verstaan
>>
File: hef voor de koning.jpg (766 KB, 900x3690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hef voor de koning.jpg
766 KB, 900x3690
>>
File: pepe4.png (72 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe4.png
72 KB, 616x596
>rij met maat rond met coke en LSD
>geen lichten op onze velo's
>ineens een combi vlak voor ons, hij zet zijn sirene aan en flitst met zijn faren
>hij rijdt door

Klote, die hadden ons bijna.
>>
>>53007834
Echt waar?
DAN MOET JE HEM MAAR GAAN ZOEKEN!
>>
>>53007989
wat?
>>
File: waarom.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waarom.jpg
20 KB, 306x306
>naar rtl latenight kijken

Waarom zijn onze bn'ers nou zo verwerpelijk?

Daar word je toch diep triest van?
>>
>>53008033
die grap heb ik al eergisteren gemaakt
>>
>>53008053
>rij met vriend rond met cocaïne en LSD
>geen lichten op onze fietsen
>ineens verschijnt een vorkheftruck vlak voor ons, zet zijn sirene aan en flitst met zijn lichten
>hij rijdt door

Klote, die hadden ons bijna.
>>
>>53008053
De flikken hadden ons bijna gepakt, ik heb er nog naar staan roepen omda 'k wreed hoog was van die cocaïne, maar ze gingen gewoon door.
>>53006822
ikdv.
>>
>>53008131
>vorkheftruck
>combi
Aub.
>>
>>53008131
ah, bedankt
>>
https://youtu.be/WSs9OOMIlaI
>ik word de nachtclub niet binnengelaten een paar keer
>Nederland is racistisch
>>
waarom kan ik soms geen snelle reacties geven?
>>
>>53008073
Gôh?
>>
>>53008281
cliffs?
>>
>>53008338
omdat je sloom bent
>>
File: BDO Pros.gif (4 MB, 390x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BDO Pros.gif
4 MB, 390x216
>>
>>53008364
wat?

>>53088405
ik moet ook helemaal het nummer tiepen omdat er op klikken niets doet


en ik krijg ook geen (jij)'s
>>
>>53008281
te kklang wat zeurt dat wijf
>>
>>53008338
Vanwege je seksuele orientatie
>>
>>53008435
verkeerde draad?
>>>/sp/64625469
>>
>>53008338
>>53008281
Homo
>>
>>53008548
>>53008610
die snap ik niet
>>
>>53008647
Door je homoseksualiteit kan je soms geen snelle reactie geven.
>>
>>53006069
Alleen figuurlijk kankeridioot
>>
>>53008647
ik snap dat je dat bedoelt, maar waarom?
>>
>>53008809
>alleen figuurlijk
>>
>>53008902
Volgens mij is dat zuid en zuid telt niet.
>>
>>53008281
Wat een kutwijf
>>
File: randstad.png (369 KB, 728x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.png
369 KB, 728x536
>>53008958
>>
>>53008338
zeg jij het maar oetz
>>
>>53009047
in het centrum van amsterdam zie je bijna geen allogtoone oetz :)
>>
>>53009099
dit is aas
>>
waarom gaan boeren altijd MUHHH IMMIGRANTEN?
zijn ze bang of zo?
>>
>>53009047
Zelfs met allochtonen is de Randstad alsnog een beter plek dan jouw boerepulpdorpje.
>>
>>53009047
ik kan niet klikken op het nummer
>>
>neem microdosis LSD
>per ongeluk teveel genomen

Kanker.
>>
>>53009125
Egt nie

je heb hier byna alleen toeristen en blanken
>>
File: 1451622436071.png (137 KB, 526x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451622436071.png
137 KB, 526x436
Jongens, wat moet ik doen na het eindexamenjaar Havo. VWO en nog leechen van scholieren tegemoetkoming, VAVO dus Vwo in 1 jaar maar geen tegenmoetkoming of hbo en proberen P te halen. Ik wil graag naar de uni.
>>
File: regions.gif (31 KB, 358x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
regions.gif
31 KB, 358x428
>>53009099
>>53009135
>>53009148
>>53009152
>>
Ganganm style :-DDD
>>
>>53009174
Je wil de P
>>
File: 1442692641747.jpg (240 KB, 900x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442692641747.jpg
240 KB, 900x632
>>53009169
>toeristen
>>
File: <:^).png (157 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
<:^).png
157 KB, 480x360
>>53009174
>proberen P te halen
>>
>>53008902
Ja jongen je ziet hier toch niet alleen zwartheid, letterlijk is niet het goede woord .
>>
Wat is Oetz
>>
>>53009231
Klopt maar amsterdam is alsnog wel vet

Beter dan rotterdam iig
>>
File: 1366413492345.png (96 KB, 241x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366413492345.png
96 KB, 241x228
>>53009203
>>53009233
ik bedoel propedeuse, wat anders he
>>
File: paaars.gif (156 KB, 500x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
paaars.gif
156 KB, 500x531
>>
Tot ziens.
>>
File: usausausa.jpg (73 KB, 534x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
usausausa.jpg
73 KB, 534x629
>>53009255
Over Elke Tieten Zeuren
>>
>>53009255
het is vrij fijn.
iedereen vind je heel betrouwbaar, en verteld geheimen aan je.

maar je krijgt ook meer verantwoordelijkheid
>>
>>53009255
Oetz is een uitdrukking van dé Hollandse culturele kernwaarde.
>>
>>53009174
Ik doe nu VWO op VAVO en ik krijg gewoon nog tegemoetkoming, krijg jij dat dan niet omdat je al een diploma hebt ofzo?
>>
>>53008809
>>53008958
>>53009099
>>53009135
>>53009148
>>53009152
>>53009169
>>53009238
>>53009255
>>53009272
>al deze nieuwvrienden in de draad
ik word gek.
en gisteren paalden we nog
RANDSTAD
als iemand iets in het engels paalde
>>
>>53009425
kk op ik ben hier nu 2 jaar en das veels te lang
>>
File: rusrs.jpg (162 KB, 710x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rusrs.jpg
162 KB, 710x632
>>53009425
>>al deze nieuwvrienden in de draad
>>
>>53009425
ik ben geen nieuwvriend, ik heb een echt probleem, ik can niet op het paalnummer klikken.
>>
>>53009425
>en gisteren paalden we nog
>RANDSTAD
dat was een slechte miem om oetz te zijn.
>>
>>53009403
Dan heb ik niet mijn huiswerk gedaan fám. Maar krijg jij wel gewoon de scholieren tegemoetkoming? [spoiler]Hoe is VWO op VAVO? Zijn er strenge toelastingseisen?[/spoioler]
>>
>>53009505
paal schermprent dan
>>
>>53009168
vooral niet in paniek raken oetz
>>
>>53009508
Mee eens, alleen maar boeren met kontpijn over het feit dat ze in irrelevantland wonen.
>>
>>53009489
>2 jaar
>geen nieuwvriend
>>
File: 1444554233384.jpg (34 KB, 576x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444554233384.jpg
34 KB, 576x640
cara is kankerlelijk
>>
>>53009552
kk kaaskop
>>
>>53009508
>dvw iemand jouw miem slecht noemt
Ik ben wel trots eigenlijk, kijk hoe veel gebruikt mijn miem is.
>>
>>53009505
kopieer hem dan gewoon
>>
File: 1439277155592.png (125 KB, 1000x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439277155592.png
125 KB, 1000x550
>>53009489
>>
>>53009617
>le oudflikker miem
>>
>>53009551
>boeren
ik woon in een stad oetz
slimste regio van NL
>>
>>53009617
Ik zat al op vierkin in 2007 oetz

Maar toen alleen op /b/ en soms /gif/ en /s/ enzo oetz

/int/ pas later oetz
>>
>>53009593
mee eens
>>
>>53009672
>le le oudflikker miem miem
>>
File: 1408553633150.jpg (56 KB, 902x713) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408553633150.jpg
56 KB, 902x713
>>53009617
wie 2008 hier?
>>
File: 1811.jpg (245 KB, 1079x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1811.jpg
245 KB, 1079x1440
>>53009593
jij bent kankerlelijk
>>
>>53009617
Iedereen verder dan de nieuwflikker zone naar links zit is gewoon een smerige autist.
>>
>>53009672
>hurr durr boeren met kont pijn hurr durr
>heeft nu zelf kontpijn omdat hij een kankerflikker is
>>
zeusflikker ik weet dat je er bent

https://www.youtube.com/watch?v=KZ9Y8iQCPak

NEEEEUUUUUUKKKKKKKKK
>>
>>53009617
Ik ben hier al sinds de jaren 90, wat ben ik dan?
>>
>>53009550
Het is geen probleem oetz, maar ik dacht wat te nemen om eens te zien of dat gezever over die microdosissen klopt maar ik heb blijkbaar teveel genomen. Ah wel, ik ga slapen oetz.
>>
>>53009739
een tovenaar waarschijnlijk
>>
>>53009174
>Niet naar een priveschool gaan om op een relaxte manier je vwo in 1 jaar te halen
>>
File: f0013.gif (18 KB, 320x94) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f0013.gif
18 KB, 320x94
>>5300931
>>53009604
dat doe ik ook, maar ik zou veel liever het reparen en normaal kunnen palen
>>
>>53009924
Daar hebben mijn papa en mama niet genoeg geld voor.
>>
File: bjbhwu4n.jpg (96 KB, 694x997) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bjbhwu4n.jpg
96 KB, 694x997
>>53009965
wat is dit?
een foto voor mieren?
>>
>>53009717
Ik

>>53009739
Een leugenaar
>>
>>53010027
Moet je een nieuwe papa en mama vinden of je huidige een schop onder hun reet geven dat ze harder moeten werken
>>
>>het is een gif voor mieren, weet niet hoe te vergroten
>>
>>53009965
>er zijn mensen in de draad die onironisch geen appchan x gebruiken
>>
>>53009965
heb je je 4kin iks wel goed ingesteld
>>
>>53010114
>appchan x
waarom zou ik dit gebruiken ipv 4chan x?
>>
>>53009749
>Ah wel, ik ga slapen oetz
nee vertel eens over microdosissen
>>
File: jij.png (12 KB, 576x147) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jij.png
12 KB, 576x147
>>53010124
ja
>>
>>53010148
zodat je geen oogkanker krijgt
>>
>>53010238
installeer gentoo
of firefox
>>
>>53010238
je browser opnieuw installeren
>>
>>53010300
>>53010320
maar, als ik de pagina ververs, kan ik het wel gewoon
>>
>>53006387
>>53006459
>>53006342
Ik ben maar begonnen met seizoen 3 van House of Cards.

Breaking Bad en The Wire heb ik namelijk al gezien.
Ben niet heel erg geïnteresseerd in Narcos om heel eerlijk te zijn.
>>
>>53004736
Kregen Suriname en een paar caribische eilanden in die ruil. Binnen zo'n 100 jaar was Amerika onafhankelijk, Suriname pas na 300. De ruil gaf ook monopolies op bepaalde specerijen en het bezit van belangrijke handelsplaatsen. Plaatsen via waar de Amerikanen uiteindelijk het grootste deel van hun wapens hebben gekocht om de engelsen eruit te gooien.

Nieuw Amsterdam had meer potentie, maar kreeg van Nederland nooit de aandacht die het verdiende. Engelse veroverden het daardoor eerst gemakkelijk want de lokale settlers wilden niet vechten omdat ze vonden dat ze te weinig steun kregen van Nederland.

Daarna heeft Nederland de grootste vloot die tot dan toe in Noord Amerika gezien was gestuurd om het terug te krijgen, en later mee te onderhandelen.

>>53004614
Zelfs al voor de engelsen het de eerste keer overnamen was de dominante taal niet Nederlands. Veel van de bewoners en handelaars werkten voor Nederland maar waren niet Nederlands.
>>
File: 1177555422838.jpg (33 KB, 700x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1177555422838.jpg
33 KB, 700x541
>>
>>53011317
poep
>>
File: 2222.png (354 KB, 700x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2222.png
354 KB, 700x541
>>53011317
>>
File: 77771121212.png (305 KB, 565x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
77771121212.png
305 KB, 565x370
HET
>>
>>53011317
>langkatten palen in 2016
>>
>>53009516
Jup, toelatingseisen zijn niet heel streng naar mijn idee, ik mocht eigenlijk op mijn oude school niet over naar de zesde en toen ben ik naar VAVO gegaan en daar mocht ik wel over dus ze zijn best soepel meen ik.
>>
>>53011380
GEWOON
>>
File: bMMjbgq.gif (3 MB, 740x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bMMjbgq.gif
3 MB, 740x416
Net aangifte gedaan.
>>
>>53011753
waarvoor
>>
File: 1405116171005.png (39 KB, 520x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405116171005.png
39 KB, 520x390
I love you dutchies :333
>>
>>53011774
Mijn vuilnisbak was spoorloos verdwenen na nieuwjaarsnacht.
>>
File: 1375102051748.png (15 KB, 144x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375102051748.png
15 KB, 144x200
>>53011855
>>
>>53004560
Dit is echt te geil.
>>
File: B5Y6DSACAAMOYC9.jpg (57 KB, 1024x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B5Y6DSACAAMOYC9.jpg
57 KB, 1024x758
>>53011753
>>
>>53011753
tfoe die tattas altijd de lol verpesten
>>
>>53012033
Maar het waren blanke tokkies die mijn vuilnisbak en die van m'n twee zwarte buurmannen in de hens gestoken hebben.

>dgw je er tussenin woont en dus automatisch ook de lul bent
>>
>>53012107
maar je bent toch een kk tatta die de lol verpest
>>
File: 1327599881158.jpg (68 KB, 300x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1327599881158.jpg
68 KB, 300x439
>>53009719
jij bent kanker
>>
>>53012306
Ga slapen en terug naar /b/ in om het even welke volgorde.
>>
>>53012364
>carapaler
>niet de grootste kneus van /int/

Je mag er één kiezen.
>>
>>53011855
Ik wil een schattige Duitse vriendje!
>>
>>53011985
Doet me denken aan toen ik op sgool bij het schoolhoofd moest komen omdat ik 'de schoolemail had gehekt' en hij het tactisch had geplaatst op een plaats waar je gelijk kijkt als je binnen komt.
>>
keik me moeder
http://www.dumpert.nl/mediabase/6707672/5f210162/oma_op_het_hobbelpaard.html
>>
>>53012642
Best wel zielig voor die omaatje.
>>
>>53012742
ja kweet
>>
>>53013001
Get the place next to ours, quick!
>>
>>53012642
hahaha

>>53012742
nee
>>
>>53010044
Ondergewaardeerde meem
>>
>>53013203
Ik vind van wel.
>>
Je hebt geen baan en geen vrienden. Waar ga je wonen?
>>
>>53013547
Daklozenopvang
>>
>>53013348
homo
>>
>>53013644
Je hebt geen baan, geen vrienden, maar wel honderdduizend euro. Waar ga je wonen?
>>
>>53013722
Goedkope flat waar je zolang mogelijk voor zo goedkoop mogelijk kan leven zonder te werken?
>>
>>53013655
Ja en?
>>
>>53006352
is da serieus? zijn da de mensen die hier posten?
ik kan objectief stellen dat ik veel aantrekkelijker ben dan jullie allemaal niettegenstaande dat ik een manlet ben.
>>
>>53014066
Neger dat is een brony-ontmoeting niet nederdraad-ontmoeting.
>>
>>53014088
Jammer... Ik wou me superieur voelen (voor ne keer manlet zijnde).
>>
>>53014066
amai wil je afspreken???
paal fisiek
>>
>>53014133
> Ik wou me superieur voelen
Als gij uwen bakkes paalt kunnen we da nog wel zien hè.
>>
>>53014066
he dat ben ik in die tweede foto hoor doe niet zo gemeen
>>
>>53014250
sorry:(
>>
cara een schijt
>>
>>53012020
>>53012020
>>53012020

niewue
>>
NIEUWE DRAAD
>>53015898
>>53015898
>>53015898
Thread replies: 313
Thread images: 59
Thread DB ID: 379198[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.