[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 321
Thread images: 122
File: polishamerican.jpg (65 KB, 289x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polishamerican.jpg
65 KB, 289x518
edycja polsko-amerykańska
>>
czy piersi są już nielegalne?
>>
walka o narud
>>
File: 1451698954856.jpg (15 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451698954856.jpg
15 KB, 480x270
>>52992984
drugi za wściekłego pepe najlepszą rzonę
>>
>>52993155
>kałach
>ze wszystkich broni z którymi mógł tu zapozować
>kałach
>>
File: 352.png (91 KB, 444x967) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
352.png
91 KB, 444x967
>>
>>52993155
pierdolone mlode glupie mieso armatnie
>>52993172
ej tamta druga to matka tornado?
>>
File: 1442990683220.jpg (82 KB, 627x793) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442990683220.jpg
82 KB, 627x793
ANIME
>>
>>52992984
>manson
>eminem
>nie wozniak albo axl rose
>>
>>52993240
>tamta druga
chodzi ci o jej młodszą, piersiastą siostrę?
>>
Wildstein> Terlikowski > Ziemkiewicz > Gmyz > Gociek żbsz
>>
https://www.youtube.com/watch?v=HeyX1H3HTVQ
>>
File: 1449964628988.jpg (18 KB, 404x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449964628988.jpg
18 KB, 404x500
za mało tu papieża ostatnio
>>
kto /korwin/?
>>
brwi mnie podniecają żbsz
>>
File: front.jpg (116 KB, 700x995) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
front.jpg
116 KB, 700x995
przód
>>
>>52993300
chyba
>>
>>52993386
na wypoku jest dużo :--DDD
>>
File: back.jpg (165 KB, 700x989) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
back.jpg
165 KB, 700x989
>>52993434
tył
>>
>WANNNNN PANCH XDDD

zapamietajce ze ja pierwszy w polsce manga czytalem
>>
File: file.png (67 KB, 500x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
67 KB, 500x450
>>52993386
kto góra
>>
>>52993410
te dzieci to potencjalni działacze antify
>>
File: 1451702518026.gif (475 KB, 800x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451702518026.gif
475 KB, 800x900
>>52993446
jej siostra mnie nie podnieca

ale Tatsu-chan spuściłbym się twarz żbsz
>>
>>52993601
ej to jej siostra jest nr 1 ?
>>
jeśli rząd PRL był zagranicznych, jest trzecia Republika rząd obcego też?

nie mam bóldupy. myślę że pis > po
>>
>>52993781
>jeśli rząd PRL był zagranicznych, jest trzecia Republika rząd obcego też?
co
weź po angielsku napisz a nie translatorem debilu xD
>>
>>52993841
he meant
>foreign

>>52993781
yes it was
>>
>>52993841

przepraszam, myślałem że to jest poprawny

If PRL was a foreign government, is the Third Republic a foreign government too?
>>
>>52993944
>is
we have Fourth Republic now

Third one was a foreign government called "German-Russian condominium under jewish management" just like your country
>>
>>52993944
it's the same just rebranded and with a little more of western freedumbs and consumerism
>>
File: 1202422168359.png (132 KB, 274x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1202422168359.png
132 KB, 274x238
ale was kurwa biedaków robakow polaków cisna na atlnatiss
>>
File: kuc (24).jpg (104 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kuc (24).jpg
104 KB, 960x960
>>
File: kuc (29).jpg (107 KB, 575x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kuc (29).jpg
107 KB, 575x960
co taki kuc ma głowie
>>
opinie na temat warszawskiego skyline?
>>
File: kek.jpg (73 KB, 343x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.jpg
73 KB, 343x550
>>52994060

>we have Fourth Republic now

sweet
>>
File: 603884.jpg (274 KB, 821x616) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
603884.jpg
274 KB, 821x616
Kto /czarodziej/ w tym roku?
>>
>>52993224
co ten dem pojeb bierze
>>
>>52994310

żałosny i chujowy ten skyline
wyglada jak jakas Afryka albo Ukraina
>>
>>52994310
DOSŁOWNIE

HARARE

TIER

A NAWET KURWA GORZEJ
>>
>>52994310
skyline to chuj i ciota
pic rel prawdziwe zdjęcie prawdziwego miasta
>>
>>52994360
tylko ty

reszta to ruchające normiki
>>
>>52994310
o fort wola przejeżdżam codziennie obok tramwajebem hehe
>>
>>52994511
jakies kurwa kamieniczki i 20 tys mieszkancow to zadne miasto
>>
>>52994352
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Polish_Republic

Fourth Republic is here as long as PiS is in power
>>
>>52994831
Na to wygląda.
>>
>>52994838
to jest rynek w poznaniu zjebie
>>
test
>>
>te wszystkie usunięte posty
Co tu się stało?
>>
File: 1449005938783.jpg (95 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449005938783.jpg
95 KB, 900x900
>>52994958
ufff

ja pierdolę pan szatnia usunął papę
>>
>>52994310
boże ale deprecha
>>
>>52995011
dobry pan szatniarz
>>
File: 1380001314713.png (62 KB, 211x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380001314713.png
62 KB, 211x214
>>52994952
>p*znań
>>
>>52994964
>Co tu się stało?
dubsy są nielegalne na /int/
>>
File: 1435695854025.jpg (35 KB, 526x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435695854025.jpg
35 KB, 526x394
>>52995045
to ma być DEMOKRACJA? KONSTYTUCJA? WOLNOŚĆ SŁOWA?
>>
>>52993327
Gociek > Ziemkiewicz > Gmyz > Terlikowski

Wildstein nie wiem, bo tylko chłodne oko oglądam
>>
następny fred niech będzie na częsć pana miotły

dziękuje panie gorącokieszeń
>>
File: 55.jpg (37 KB, 550x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
55.jpg
37 KB, 550x446
>>52995118
>>
File: 1407972401153.jpg (72 KB, 461x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407972401153.jpg
72 KB, 461x500
znowu feedback napisalem zeby ta korenska kurwe zbanowali
>>
pierdolę pana szatniarza
>>
File: do zobaczenia.png (87 KB, 384x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
do zobaczenia.png
87 KB, 384x299
>>
bez koriaba nie ma polski
a bez polski nie ma koriaba
takie jest prawo świata i życia
jin i jank
>>
>>52995318
sram na twoje lewackie pierdolenie
tylko jank
>>
co tam śmiecie?
>>
>>52995450
a gówno panie oficerze
>>
>>52995450
o, szambo wybiło
>>
>>52995498
masz coś do mnie towarzyszu?
>>
>>52995450
>już ponad 2 miesiące rządów pisu
>ruski szpion nadal nie w pierdlu
ehh
>>
File: nowy krol.jpg (81 KB, 960x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nowy krol.jpg
81 KB, 960x622
Petru
>>
>>52994964
DZIĘKUJĘ PAN SZATNIA
>>
File: 1451605125578.jpg (29 KB, 600x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451605125578.jpg
29 KB, 600x474
>>
>>52995714
>>
>Usuwanie papieskich przepowiedni
Szatniarz kurwa, cwel i ciota.

Also kiedy jakieś nowe manifestacje czy coś?
Ostatnio nie mam co robić a bym się z podludzi pośmiał.
>>
http://pikio.pl/marsz-ku-czci-przywodcy-upa-chca-kontynuacji-czynow-bandery/

>W Nowy Rok Ukraińscy nacjonaliści świętowali urodziny Stepana Bandery. Przez Kijów przeszła demonstracja, w której udział wzięło kilka tysięcy ludzi. 107. urodziny Bandery świętowano także we Lwowie. Nie obyło się bez podobizn przywódcy, flag OUN UPA i haseł typu „Przyjdzie Bandera, zaprowadzi porządek!”.

>We Lwowie także uczczono urodziny przywódcy UPA. Choć wzięło w nich udział około 200 osób, to byli wśród nich kombatanci UPA i mer Lwowa. Uczestnicy wiecu zgromadzili się pod pomnikiem upamiętniającym Banderę. Ciepło wypowiadali się na jego temat nawołując do „kontynuacji jego zwycięskich czynów”. Mychajło Nyskohuz, kapelan lokalnego bractwa UPA, niejednokrotnie wykrzykiwał „Przyjdzie nowy Bandera, zakończy się bandycka era!”.
>>
>>52995765
niesmieszne żbsz
>>
>>52995819
>u*raina
>>
>Kolejna demonstracja Nowoczesnej i "Strażników Demokracji" w Poznaniu
>Uczestnicy protestowali przeciwko rządom PiS
>W akcji pod hasłem "Pokażmy czerwoną kartkę dla PiS" wzięło udział ok. 2 tys. osób

tug jesteś z P*znania i musisz żyć z tymi debilami
>>
>>52995819
>We Lwowie także uczczono urodziny przywódcy UPA. Choć wzięło w nich udział około 200 osób
szanuję lwowian(?) za nie chodzenie na przemarsz bydła
>>
File: zv.jpg (91 KB, 960x631) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zv.jpg
91 KB, 960x631
>>52995819
>>
http://pikio.pl/rzad-przeznaczy-ponad-500-mln-zlotych-na-utrzymanie-stosunkow-z-kosciolem/

>Jak wynika z rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016, Prawo i Sprawiedliwość planuje wydać ok. 510 milionów złotych na „utrzymanie stosunków państwa z Kościołem” w latach 2016-2018. Dodatkowo przewidziano ponad 100 milionów złotych z budżetu państwa, które zostaną przeznaczone na organizację Światowych Dni Młodzieży.

>Jak czytamy w dokumencie, w ramach „utrzymania stosunków z Kościołem i związkami wyznaniowymi” prowadzone jest „szerokie spektrum działań zapewniających prawidłowe oraz sprawne wykonywanie ustawowych zadań wojewodów w stosunku do kościołów i związków wyznaniowych”. Według strony rządowej, zabezpieczy to harmonijne współdziałanie państwa z Kościołem oraz umożliwi „zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania”.
>>
>>52995893
>Wszyscy siedzą smutni
>Piłsudski pręty z krat wyrywa
>>
>>52995878
zyzna ziemia tylko brac i aneksowac :^)
>>
http://pikio.pl/kukiz15-i-pis-sprobuja-zmienic-konstytucje-juz-wkrotce-pierwsze-czytanie/

>Paweł Kukiz o potrzebie zmiany Konstytucji mówił już od samego początku swojej kariery politycznej, zresztą powtarzał to również tuż po dostaniu się ugrupowania Kukiz’15 do parlamentu. Nie powinno więc dziwić, że 17 grudnia posłowie KuKiz’15 złożyli projekt nowelizacji Konstytucji. Pod projektem podpisało się również Prawo i Sprawiedliwość.

>Trzecia ze zmian miałaby wyeliminować paradoks, jakiego ostatnio byliśmy świadkami. TK nie orzekałby już o zgodność ustawy o Trybunale z Konstytucją. Tę funkcję przejąłby Sąd Najwyższy.
>>
File: 1436833323912.jpg (565 KB, 1937x2913) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436833323912.jpg
565 KB, 1937x2913
>>52993490
>zero miekkiej cipki
dlaczegoz?
>>
>>52995920
>taki chuj spierdalam stąd
>>
>>52996033
https://www.youtube.com/watch?v=AlCtMsSN7jg
>>
File: 1450469577100.jpg (31 KB, 700x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450469577100.jpg
31 KB, 700x509
>>52995907
>>52996010
>>52995872
>w*lska
>>
>>52996010
bazowany Kukiz, bałem się że to wtyka establiszmentu
>>
>>52996048
Kurwa anonie rykłem jak pojebany, dzięki.
>>
File: pan ciastko.jpg (60 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pan ciastko.jpg
60 KB, 640x427
>>52996010
dziękuje pan ciastek
>>
>>52995907
a ile na podobne działania PO wydawała w poprzednich latach?
>>
File: pustynny papież.jpg (36 KB, 481x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pustynny papież.jpg
36 KB, 481x383
janitor u dog
legions of Vatican are coming for u
>>
File: 1451158383858.jpg (30 KB, 232x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451158383858.jpg
30 KB, 232x345
>>52996241
MY BYLIŚMY PAPIEŻAMI
I FEKALIA
>>
>>52995450
co się pode mnie podszywasz kutasiarzu
>>
File: 1449180092413.jpg (51 KB, 714x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449180092413.jpg
51 KB, 714x351
>>52996010
>tug kukiz moglby krzyczec i wymachiwac raczkami i zbierac elektorat po ale tego nie robi i jest spokoj
>>
>>52996332
>>52995450
>mała litera, brak wielkich liter
>>
>>52996218
>1 364 557 tys. zł na pensje katechetów oraz 456 739 tys. zł m.in. na katolickie uczelnie, ubezpieczenia zdrowotne duchownych oraz renowację religijnych zabytków – łącznie ponad 1,8 mld zł. Tyle wedle ministerialnych statystyk, opublikowanych przez posła TR Artura Dębskiego, państwo przeznaczyło w 2013 roku na kościoły i związki wyznaniowe.
>>
>>52996357
kukiz nie ma szans zebrać elektoratu po
>>
kurwa łukaszek ja cię znajdę
>>
>>52996332
chuj ci w dupe

i wam wszystkim też chuj w dupe

t. turczyn (prawdziwy)
>>
>>52996437
no ale to 500 mln to chyba tylko częsc pieniędzy na kosciół?
>>
>>52996504
jakby wbiegal na mownice i nakurwial memy jak ten sepleniacy chlopaczek z po albo dupeczka z nowoczesnej z dwoma nazwiskami to by zbieral ten elektorat
>>
>>52996567
To 500mln to będzie ponad to co było do tej pory bo jak sprecyzować "utrzymanie stosunków z kosciołem" jak nie bonus?
>>
>>52996581
z takimi ludźmi w partii jak winnicki?
>>
>>52996705
popatrz na kurwina
czy ktokolwiek zna kogokolwiek z partii korwin oprócz korwina i wiplera? a jednak ma bandę głosujących kuców którzy oskarżając najczęsciej rodziców o głosowanie bezmyslnie na pis sami głosują na partie korwin bo korwin w niej jest xD
>>
kurwa pierdole
srałem już dwa razy dzisiaj i znowu mi się chcę
dupo miejże litość
>>
powinniśmy z polski zrobić jeden wielki kościół żbsz
>>
>>52996795
ale winnicki jest raczej znany
poza tym chyba trudno mu zbierać elektorat po jak robi to nowoczesna głównie
>>
>>52996705
po mialo wszystkich od gowina do milera i nikt nawet slowa nie pisknal
wyborcy chca kabaretu
>>
>>52995907
ciekawe skad wezma te 510 milionow...
>>
>>52995907
>>52996218
>>52996638
>Ponad 510 milionów złotych (ok. 166 mln rocznie), to przewidziane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, wydatki na „utrzymanie stosunków państwa z Kościołem i związkami wyznaniowymi”. Z tej puli rząd sfinansuje głównie Fundusz Kościelny (fundusz powołany w 1950 roku jako rekompensata za znacjonalizowane nieruchomości) oraz ordynariaty polowe.
>118 mln 230 tys. zł zaplanowano w projekcie budżetu na Fundusz Kościelny w 2016 r. Jest to kwota identyczna ze środkami, jakie przeznaczono na ten cel w roku 2015.
>w roku 2014 było to 94,3 mln
>>
File: 1444579421929s.jpg (8 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444579421929s.jpg
8 KB, 250x250
>>52996839
jak to jest że normalny człowiek zawsze sra max 2 razy ale robi to długo
ja sram 3-4-5 ale krócej
nie rozumiem
nigdy nie rozumiałem memów z książką czy telefonem na kiblu
ide sram i wychodze
i nie ze rzadka kupa czy cos
normalna
chyba
>>
File: 53273373_p0.jpg (432 KB, 800x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53273373_p0.jpg
432 KB, 800x1100
>>52996522
Co byś chciał?
>>
>Trochę jednak strach. Śmiesznie, ale strach. Jadę samochodem, włączam radio - łapie Radio Maryja. To samo, w którym Beata Szydło w pierwszy dzień świąt wyczerpująco opowiadała o "dobrej zmianie" i o tym, jak to przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz nie ma prawa wypowiadać się w temacie Polski, bo jest Niemcem. Słucham więc, a tam felieton Stanisława Michalkiewicza z serii "Myśląc Ojczyzna". Miłym głosem pan Michalkiewicz opowiada, że Niemcy, wykorzystując jako pretekst PiS-owski zamach na demokrację, rzucą się wyrównywać z Polską rachunki, które zalegają od końca II wojny. Że Żydzi "przebierają nogami", aby Polskę okraść z kasy, a SowNarKom, czyli Komisja Europejska, już grzeje silniki czołgów, żeby poskromić rząd wprowadzający "dobrą zmianę". Zaraz po felietonie poleciało "Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi". Słuchałem osłupiały. Słuchałem i - jak pisał Kazimierz Moczarski, wysłuchawszy pod celą wynurzeń Jürgena Stroopa o tym, że Chrystus nie był Żydem, tylko Niemcem - "przez chwilę zdawało mi się, że niczego w życiu nie znam, niczego nie wiem".
>>
>Zacząłem się zastanawiać, do jakiego stopnia taki ogląd świata podzielają ci, którym zeszłej jesieni w demokratycznych wyborach, w imię "dobrej zmiany", podarowano mandat do rządzenia. Ci, którzy ustawiają nam geopolitykę. Próbowałem sam siebie przekonać, że może jednak nie do końca, że może jednak im bliżej władzy, tym więcej musi być rozsądku, ale coraz mniej w to wierzyłem. Widziałem przecież na własne oczy tworzącą się oblężoną twierdzę, widziałem okopy św. Trójcy, w których PiS wyje o światowym spisku przeciw Polsce. I majaczy o tym, że zachodnia krytyka bierze się nie z ich działań, ale stąd, że Lis, Michnik i inni źli dziennikarze zachowują się jak folksdojcze i kablują na własne państwo.
>Widziałem na własne oczy państwo wpadające w obsesję. I wiedziałem, że te napomnienia i przestrogi płynące z Zachodu nie doprowadzą do żadnego opamiętania, tylko do dalszego zamykania się w ciasnej komórce paranoi.
>Ale może źle widziałem. Może też majaczyłem.
>>
>>52992984
>Kazimierz Putaski

My face when puta is bitch in spanish
>>
>Bo to jednak niesamowite, jak te dwie strony się nie rozumieją. Jak majaczą nawet wtedy, gdy próbują zrozumieć intencje tych z drugiej strony barykady. W świątecznym felietonie w portalu wPolityce można na przykład przeczytać rozważania Stanisława Janeckiego nad tym, jakim cudem tak duża część - było nie było - Polaków zachowuje się nie jak Polacy uczciwi, lecz jak ordynarni "folksdojcze" właśnie. "Dlaczego tak wielu ludzi woli kłamstwo od prawdy, oszukiwanie od uczciwości, histerię od powściągliwości, przesadę od umiaru czy dialektykę od logiki?" - zastanawia się, zapewne szczerze, Janecki, dodając, że krytyczne oceny rządu PiS "nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a są wyłącznie elementem upokarzania i niszczenia domniemanego wroga politycznego".
>" Pisowski - pisze Janecki - oznacza taki, który trzeba wdeptać w glebę, nawet bez sekundy refleksji na temat tego, co się robi. A najgorsze jest to, że to wdeptywanie ma wyraźnie rasistowskie podłoże. Pisowskie ma z definicji pochodzić od jakichś podludzi, od gorszej rasy. I ten jawny rasizm, bez dwóch zdań nawiązujący do rasizmu hitlerowskiego i pokrewnych mu totalitarnych wersji, jest uprawiany i propagowany przez ludzi, którzy w warstwie werbalnej i deklaratywnej z nim dzień i noc walczą - dziwi się Janecki i wygląda to zdziwienie na szczere. - Jest czymś głęboko zastanawiającym, jak wielu ludziom antypisowska szajba odbiera nie tylko zdolność trzeźwego sądzenia, oceniania czy wartościowania, ale wręcz czyni z nich swego rodzaju bestie. Te bestie wychodzą na żer niczym wampiry i nie spoczywają, póki się na opiją symbolicznej pisowskiej krwi".
>Dalej następuje upojenie się własną analizą i nakręcanie się.
>>
File: ca1.png (33 KB, 494x62) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ca1.png
33 KB, 494x62
>>52996991
>>52997044
>>
>"Rasiści i bestie w szatach demokratów oraz obrońców konstytucji nawet nie myślą o tym, kim się stają, żeby pognębić wroga. Nie zastanawiają się nad własną degradacją moralną, intelektualną i estetyczną, nad własnym "dziczeniem" (...). Spijanie przez nich z ust i klawiatur każdego, kto w Niemczech, Francji czy USA powie lub napisze nawet największe, najbardziej kłamliwe i podłe kretyństwo, byle mocno antypisowskie, jest ewidentnym dowodem postępującego targowiczenia i folksdojczenia . Te kretyństwa są przecież obiektywnie okropnie antypolskie, uderzają w nasz honor i dumę narodową, bazują na niewypowiedzianym założeniu, że najlepszą Polską byłaby ta w pełni niesuwerenna, słaba i zeszmacona. (...) A już skrajną aberracją jest inspirowanie, nakłanianie i gorliwe pomaganie różnym zagranicznym mediom oraz ośrodkom opiniotwórczym i decyzyjnym, żeby łatwiej im było Polskę pod rządami PiS opluwać, skłócać i dezorganizować".
>Folksdojcze. Ktoś domagający się zimnej konsekwencji w myśleniu przypisałby Janeckiemu pogląd, że skoro ci, którzy "donoszą" na Polskę Zachodowi, to "folksdojcze", znaczy, że Zachód to III Rzesza. Jeśli skargi na nowe porządki u sojuszników to "donoszenie", można rozumieć, że publicysta nie traktuje Zachodu jako części siebie samego, sojusznika gwarantującego polską niepodległość, tylko zewnętrzną, opresyjną strukturę.
>>
>>52997074
>i can't read
>i don't know history
>>
>>52997074
its Pułaski my moorish friend
>>
>JA PIERDOLE JAK MNIE WKURWIAJĄ TAKIE CIOTY, NO KURWA. O JAKI JA JESTEM WIELCE HARDKOROWY PROGRAMISTA NAJPOTĘŻNIEJSZE NA SWIECIE OO JAKI DOBRY EDYTOWALNY, PODKREŚLAM EDYTOWALNY EDYTOR TEKSTU. ALBO "OO ŚCIĄGNĘ SOBIE EDYTORA, ALE NIE JAKIEGOŚ IDE, MUSI BYĆ EDYTOWALNY, JESTEM LEPSZY BO USTAWIAM EDYTOR WY CO NADAL VISUAL STUDIO CZY CODE:BLOCKS? JA UŻYWAM EMACSA, DZIAŁA JAK RELIKT HITLEROWSKI ALE UŻYWAM, NIEBO W KODZIE, GDYBY BYŁ CIUT BARDZIEJ EDYTOWALNY TO WYJEBAŁBYM STAREGO WE WSZYSTKIE DZIURY TAKI BYŁBYM PODNIECONY, ZROBIŁBYM JESZCZE TEMAT ŻE EDYTOWALNY I DARMOWY I POTĘŻNY. ROZUMIEM NADAĆ KOLORKI, ALE ZABIJAĆ CAŁY SMAK KODU DLA WĄTPLIWEJ PRZYJEMNOŚCI WŁASNYCH USTAWIEŃ? MĘCZYSZ SIE, POCISZ I LECI CI Z NOSA. MOŻNA O PORÓWNAĆ Z ROZKOSZĄ PODCZAS DŁAWIENIA SIĘ CHUJEM. PRAWDZIWE JEBANE SZOŁ ZACZYNA SIĘ KIEDY TAKI TWARDZIEL MOŻE SIĘ WYKAZAĆ, JAKIŚ CODECON CZY U SIEBIE W PIWNICY. CO TAM MATI SKOMPILUJEMY PROGRAM, DLA MNIE MEGAWŁASNOUSTAWIONY EMACS Z DODATKOWYMI PLUGINAMI, HEHE COŚ NIE KOMPILUJE, JA TO NIE WIEM JAK WY MOŻECIE KOMPILOWAĆ W SWOIM IDE xD CO TAM CHCESZ SPRÓBOWAĆ SEBA? TYLKO MASZ KOMPILUJ CC BO SIĘ GCC NIE KOMPILUJE XD A TERAZ ZW NA MOMENCIK BO MUSZE SIE WYSRAĆ MOIM MEGA ZAJEBISTYM KODEM, AHH NIE MA TO JAK BRUTALNE SYNTAX ERRORY I WALENIE KONIA DO EMACSA
>>
>>52996983
Ja kiedys srałem długo jak nie byłem uzależniony od internetu. Książka, kibel a później nogi z waty.
Teraz tylko wchodzę, sram i wychodzę żeby jak najszybciej wrócić do kompa.
>>
>>52995893
co to za mongoł obok Piłsudskiego?
>>
File: 1343021198534.png (48 KB, 200x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343021198534.png
48 KB, 200x210
>>52996987
>rumia
>cycki
Usuń to
>>
>>52997162
nawet nie wiem o co chodzi
>>
JA PIERDOLE JAK MNIE WKURWIAJĄ TAKIE CIOTY, NO KURWA. O JAKI JA JESTEM WIELCE HARDKOROWY SMAKOSZ NAJPIKANTNIEJSZE NA SWIECIE OO JAKA DOBRA OSTRA, PODKREŚLAM OSTRA MUSZTARDA. ALBO "OO KUPIE SOBIE CZIPSY, ALE NIE JAKIEŚ SMACZNE, MUSZA BYĆ PIKANTNE, JESTEM LEPSZY BO JEM PIKANTNE A WY CO NADAL PAPRYCZKA CZY CEBULKA? JA WPIERDALAM WASABI, SMAKUJE JAK OCET Z PIEPRZEM ALE WPIERDALAM, NIEBO W GĘBIE, GDYBY BYŁO CIUT OSTRZEJSZE TO WYJEBAŁBYM STAREGO WE WSZYSTKIE DZIURY TAKI BYŁBYM PODNIECONY, ZROBIŁBYM JESZCZE TEMAT ŻE PIKANTNE I OGIEŃ I PIEKŁO. ROZUMIEM NADAĆ WYRAZISTOŚCI, ALE ZABIJAĆ CAŁY SMAK POTRAWY DLA WĄTPLIWEJ PRZYJEMNOŚCI PIECZENIA JAPY? KSZTUSISZ SIE, POCISZ I LECI CI Z NOSA. MOŻNA O PORÓWNAĆ Z ROZKOSZĄ PODCZAS DŁAWIENIA SIĘ CHUJEM. PRAWDZIWE JEBANE SZOŁ ZACZYNA SIĘ KIEDY TAKI TWARDZIEL MOŻE SIĘ WYKAZAĆ, JAKAŚ PIZZERIA CZY U SIEBIE W KUCHNI. CO TAM MATI ZAMÓWMY PIZZE, DLA MNIE MEGADIABLOPIZDAMEXICANOOSTRA Z DODATKOWYMI PAPRYCZKAMI, HEHE COŚ NIE OSTRA, JA TO NIE WIEM JAK WY MOŻECIE JEŚĆ TAKIE MDŁE xD CO TAM CHCESZ SPRÓBOWAĆ SEBA? TYLKO MASZ POPIJ MLEKIE BO SIĘ WODO NIE POPIJA XD A TERAZ ZW NA MOMENCIK BO MUSZE SIE WYSRAĆ MOIM MEGA PIEKĄCYM STOLCEM, AHH NIE MA TO JAK BRUTALNE PIECZENIE ODBYTU I WALENIE KONIA DO CHRZANU.
>>
>>52997219
kubulai khan, praprzodek ruskiej rasy
>>
File: 53404462_p14.jpg (268 KB, 900x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53404462_p14.jpg
268 KB, 900x1440
>>52997225
Nie
>>
>>52997258
od pikantnego się odwalcie bo dobre
tyko własnie kurwy nieumiejące jesc ostrego psują opinię
>>
a czy Ty masz depresje, anonku?
https://www.youtube.com/watch?v=LGAia5wLkno
>>
>>52997539
Nigdy nie miałem żbsz.

Zaburzenia lękowe już tak.
>>
File: 1423091494873.gif (67 KB, 264x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423091494873.gif
67 KB, 264x224
>>52997363
O ty chuju. Już jadę ci wpierdolić
>>
File: 41449156.jpg (495 KB, 1000x844) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
41449156.jpg
495 KB, 1000x844
>>52997363
Dobrze ci radzę.
>>
File: 1433124479373.png (2 MB, 1477x1318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433124479373.png
2 MB, 1477x1318
>>52997647
>>52997634
Nie powstrzymacie mnie
>>
nie prosiłem o takie uczucia rzaba
>>
>>52997539
>komentarze
Chęć masowego mordu wzrasta
>>
File: 1449359899041.jpg (636 KB, 1000x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449359899041.jpg
636 KB, 1000x750
goburin
>>
>>52997852
JAKIE
>>
File: holdallthesefeels.jpg (22 KB, 360x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
holdallthesefeels.jpg
22 KB, 360x480
>>52998210
Wszystkie
>>
File: 47432598_p0.jpg (335 KB, 567x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
47432598_p0.jpg
335 KB, 567x800
>>
No co tam zuszki?

Mam nadzieję że mieliście przyjemne święta :3
>>
File: 1450572883904.jpg (441 KB, 700x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450572883904.jpg
441 KB, 700x1080
>>52998180
>Suika nigdy nie będzie prawdziwa
Po co żyć
>>
>>52998437
twoja siostra na onkologi ale ruchac sie dala
>>
File: 1414283620043.jpg (811 KB, 900x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414283620043.jpg
811 KB, 900x1400
>>52998439
Będzie prawdziwa jeżeli uwierzysz wystarczająco mocno
>>
>>52998518
To jakiś żart ukośny o raku?
>>
>>52998439
zabij się i nie zaśmiecaj nitki gównianym gustem
>>
File: 1444272138625.jpg (87 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444272138625.jpg
87 KB, 540x720
>>52998687
wolisz Reimu?
>>
>>
>>
>>52998153
co z nimi?
>>
File: 1413721728343.png (589 KB, 770x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413721728343.png
589 KB, 770x800
>>
>>52998650
grubas to ty?
>>
>>52999004
No tak.
>>
File: 1413686436562.jpg (476 KB, 1024x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413686436562.jpg
476 KB, 1024x853
>>
File: 1421226752380.jpg (27 KB, 399x198) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421226752380.jpg
27 KB, 399x198
>>52998687
A wyjebać ci lepe cwelu?
>>
panowie, zaraz będzie get
>>
>>52999067
c-co ty tu robisz ;_;
>>
File: 47340784_p0.png (1 MB, 1600x1475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
47340784_p0.png
1 MB, 1600x1475
>>52998374
Sprośnie, Anonie.
>>
>>52999154
Na święta wreszcie przyjechałem. Akurat w łożku leżę po herbatce.
>>
File: 1413689083380.jpg (187 KB, 1637x1553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413689083380.jpg
187 KB, 1637x1553
>>
File: lubiaz.jpg (2 MB, 3000x1451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lubiaz.jpg
2 MB, 3000x1451
>impreza z kolegami (czterech kolegów, trzech z dziewczynami) ostatnio
>godzina druga w nocy
>najbardziej alfa kolega coś tam żartuje niesmacznie o feministkach
>dwóch mało alfa kolegów wydaje się zakłopotanych żartem
>dziewczyny kolegów zaczynają licytować się o to, która najbardziej nie lubi feministek
>trwa to dosłownie 10 minut

ech zuchy

czy to jest tak, że kobiety zawsze dopasują swoje poglądy do tych wyrażanych przez najatrakcyjniejszego mężczyznę w okolicy?
>>
>>52999176
Z thumba myslalem, ze to taki maly, slodki, damski kutasek.
>>
sprawdzam coś
>>
>>52994310
ugly as fuck like the rest of your shithole

next question
>>
>>52999287
nie. wystarczy być sobą
>>
Gram z czartem o niebo w tym piekle.
>>
>>52999287
tak
>>
>>52999287
tak dziala stado
naturalne ze ludzie chca miec herszta
>>
>>52994310
żałosne to kurwa/10

ale w sam raz dla stolycy III RP
>>
>>52994511
a za tymi kamieniczkami po lewej to sie dopiero prawdziwe miasto ukrywa
>>
>>52999374
not enough mosques and explosions for your taste?
>>
>>52999287
>kobiety podzielają rozsądne opinie

o nie, co się stało? przecież jest już 2016!
>>
File: 1tzrl90p.vichan.png (562 KB, 638x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1tzrl90p.vichan.png
562 KB, 638x509
HAHA PAPIESZ!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>52999287
Zależy od kobiety. Według mnie to młodzi ludzie na ogół się tak zachowują w grupach, trzeba się dosyć swojo czuć ze sobą żeby powiedzieć ludziom w towarzystwie że się z czymś nie zgadzasz.
>>
PAPIERZ PRZEJMUJE 4CHAN XD
>>
File: 1286430171827.jpg (311 KB, 500x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1286430171827.jpg
311 KB, 500x625
>>52999346
Głodnemu chleb na myśli.
>>
schodzi wam skurka z siusiaka ?
>>
>>52999287
tak. to się nazywa "mieć umiejętności społeczne", i generalnie kobiety mają je bardziej rozwinięte.
>>
>>52997105
czemu ten lis sam siebie obraża? to jakiś trzeci poziom ironii?
>>
>>52999531
t. korab

zakładaj tripa kutasiarzu
>>
File: 1423333958351.jpg (1 MB, 1414x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423333958351.jpg
1 MB, 1414x2000
>>
CO TAM KURWY
>>
>>52999679
>>52999655
czy to ten słynny raid na komary?
>>
File: 51543023_p0.jpg (673 KB, 800x1131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51543023_p0.jpg
673 KB, 800x1131
>>
>>52999595
>>52999287
Jeśli jesteś z kobietą i nie podziela ona twoich poglądów w 100% to jesteś lub wkrótce będziesz kukowany.
>>
HAHA PAPIESZ DAJCIE JESZCZE TEGO NO TERKE
>>
cha cha rajt XDDD
>>
File: 49643891_p0.jpg (284 KB, 707x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
49643891_p0.jpg
284 KB, 707x1000
Pan paka pan~
>>
>>52999749
>nagłe przybycie raka
Dobranocka się skończyła?
>>
HAHA ALE KARACZAN!
>>
>>52999749
TAK
>>52999785
CO TAM ??
>>
>>52999679
pomóż koledze rajdować bo coś sam nie wyrabia
>>
File: 52515252_p0.jpg (2 MB, 1700x1965) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52515252_p0.jpg
2 MB, 1700x1965
>>
PAPIEŻ NA WAS SRA
>>
File: c2.jpg (108 KB, 900x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
c2.jpg
108 KB, 900x632
postować młot
>>
File: 138643870491.gif (69 KB, 100x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138643870491.gif
69 KB, 100x100
papiesh
>>
http://ciekawostkixxx.blogspot.com/

polecam
>Juliusz Cezar był na weselu swojej córki w Polsce
>Poncjusz Piłat był Polakiem i pochodził z Piły?
>Bolesław Krzywousty podbił Chiny?
>Słowianie stworzyli potężne państwo z terytorium od Anglii po Białoruś? Londyn to "ląd"? Państwo polskie ma 3000 lat?
>>
>>52999999
>>
https://www.youtube.com/watch?v=BzkHSBKM95A
>>
File: hqdefault.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
9 KB, 480x360
PAPIERŻ GET
>>
File: terka.png (337 KB, 448x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
terka.png
337 KB, 448x448
HAHA TERKA
>>
PAPYSZ GET
>>
papiesz get :DDDDD
>>
lel
>>
wincyj papy!
>>
KURWA
>>
JAN PAWEŁ WPIERDOL
>>
File: 1446421230948.jpg (73 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446421230948.jpg
73 KB, 600x800
Andrzej Duda największym polakiem 2016
>>
File: 50419272_p0.jpg (773 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50419272_p0.jpg
773 KB, 1920x1200
>>
File: maxresdefault (2).jpg (90 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault (2).jpg
90 KB, 1920x1080
PAPYSH GET
>>
Tomasz Terka jest dla mnie kurwa najlepszy.
>>
>>52999998
chryste jezu mam zawał heleeeena
>>
File: 71658492.jpg (13 KB, 226x171) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
71658492.jpg
13 KB, 226x171
>>52999998
>>53000002
Tak blisko a tak daleko
>>
>>52999998
brawo, co za frajda
>>
>>53000000
>>
>>52999998
KURWA 1 ZA WCZEŚNIE
PO PROSTU WYJEB MOJE GÓWNO W GÓRĘ
>>
>>52999999
>>
File: anime roleplayer.jpg (31 KB, 550x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime roleplayer.jpg
31 KB, 550x450
Śnieg świeci biały na górze w ten wieczór
nie widać ani jednego śladu
Królestwo izolacji,
i wygląda na to, że jestem jego królową.
Wiatr wyje jak ta wirująca burza wewnątrz
Nie udało się utrzymać to;
Niebo wie ze próbowałam.

Nie zapraszaj ich do środka,
nie pozwól im zobaczyć
Bądź tą dobrą dziewczynką którą musisz zawsze być
Ukrywaj, nie czuj,
nie pozwól im wiedzieć
Cóż, teraz już wiedzą

Zostaw to, zostaw to
Nie można tego więcej powstrzymywać
Zostaw to, zostaw to
Obróć się i zatrzaśnij drzwiami
Nie obchodzi mnie
co będą mówili
Niech burza dalej szaleje
Zimno i tak nigdy mi nie przeszkadzało
>>
File: 50158733_p0.jpg (659 KB, 1200x1149) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50158733_p0.jpg
659 KB, 1200x1149
>>53000044
eh
>>
>>53000108
zamknij ryj grubasie
>>
>rzeczgównolita
kurwa przestańce to pisać nowokurwy
nawet koriab ma tyle rozumu żeby pisać normalnie /polska/
>>
niemiec i burger.
niemiec i kurwa burger.
jakie macie usprawiedliwienie?
>>
File: 1395688380995.jpg (18 KB, 353x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395688380995.jpg
18 KB, 353x320
MIAŁ BYĆ GET, NIE MA GETA
TRUDNO
>>
>>53000166
to
kurwa żałuję dnia, kiedy mi to przyszło do głowy
>>
test
>>
File: canvas.png (1 MB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
canvas.png
1 MB, 640x960
za mało papieża kurwa!
>>
File: Pwm-Michnik-Adam.jpg (165 KB, 473x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pwm-Michnik-Adam.jpg
165 KB, 473x630
>>53000166
>>
>>53000176
Co się tak gniewasz? Co myśmy niby zrobili?
>>
File: 51221495_p0.jpg (785 KB, 1000x1414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51221495_p0.jpg
785 KB, 1000x1414
>>53000176
Nie używam skryptu
>>
>>53000203
ale zabij to ty się
>>
File: papieżaobrazajo.gif (481 KB, 300x169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papieżaobrazajo.gif
481 KB, 300x169
>>
>>53000210
nie szkaluj bo cie umre
>>
>>52999287
Przyprowadzono raz młodzieńca do pewnego mędrca i powiedziano: „Patrz, oto zepsuły go kobiety!”. Mędrzec potrząsnął głową i uśmiechnął się. „To mężczyźni, zawołał, psują kobiety: a za wszystko, w czym kobiety pobłądzą, powinno się mężczyznom nakładać pokutę i poprawę – bo mężczyzna tworzy sobie obraz kobiety, a kobieta wedle tego kształtuje się obrazu”. – „Jesteś za łagodny dla kobiet, rzekł jeden z otaczających, nie znasz ich!” Mędrzec odparł: „Rzeczą mężczyzny jest wola, rzeczą kobiety powolność – takie jest prawo płci, zaprawdę, twarde dla kobiety prawo! Wszyscy ludzie niewinni są swemu istnieniu, kobiety są jednak niewinne w drugiej potędze: któż może dość mieć dla nich oliwy i łagodności”. – „Cóż mi tam oliwa! Co mi tam łagodność! – zawołał inny z tłumu: trzeba kobiety lepiej wychowywać!” – „Trzeba mężczyzn lepiej wychowywać” – rzekł mędrzec i skinął na młodzieńca, by poszedł za nim. – Lecz młodzieniec za nim nie poszedł.
>>
>>53000203
kurwa jak ja tobą gardze śmieciu
>>
>>53000166
ale zabij to ty się
>>
>>53000301
Zawiało feminizmem trzeciej fali
>>
>>52999287
Co to bo ładne?
>>
>>53000376
To słowa słynnego Polaka, Fryderyka "Idziesz do kobiet? Nie zapomnij bicza!" Nietzschego.
>>
File: 111012sm10.jpg (68 KB, 1920x937) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
111012sm10.jpg
68 KB, 1920x937
>tug /polska/ to jedyne miejsce z takim rakiem że aż musisz obrazki po hashu filtrować
>>
>>53000200
>00
szóstek nie ma ale też jest zajebiście
>>
>>53000270
>>53000353
ale wiedzcie nowokoledzy, że to był taki hehe żarcik na początku i dopiero potem kilku autystów to rozdmuchało
>>
File: 51034775_p5.png (505 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51034775_p5.png
505 KB, 900x900
Czy byś mysz?
>>
>>53000155
To śmieszne jak troszkę odległości
sprawia, że wszystko wydaje się małe
i obawy które kiedyś mnie kontrolowały
nie mogą dostać się do mnie w ogóle

Czas zobaczyć na co mnie stać
przetestować granice i przebić się
Ani "prawda", ani "zło", nie ma dla mnie zasad
Jestem wolna

Zostaw to, zostaw to
jestem jedno z powietrzem i niebem
Zostaw to, zostaw to
nigdy nie zobaczysz jak płaczę
Stoję tutaj
i tu zostanę
Niech burza dalej szaleje
>>
>>53000552
le heheszek nie wie że jest rakiem fejs
>>
File: kum kum rabe rabe.jpg (87 KB, 736x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kum kum rabe rabe.jpg
87 KB, 736x748
Mam odbyt w dupie.
>>
File: zającówna.webm (2 MB, 662x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zającówna.webm
2 MB, 662x464
>>53000563
a zajączkę?
>>
>>53000609
jest i on
>>
>>53000552
>nowokoledzy
umiesz czytać ze zrozumieniem zjebie?
nie zmienia to faktu że wymyśliłeś to ty śmieciu i forsowałeś
>>
File: 19.jpg (80 KB, 276x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
19.jpg
80 KB, 276x488
>>53000563
Ale to szczur jest.
>>
>>53000376
>implikowanie, że kobiety same wymyśliły feminizm i doprowadziły społeczeństwo do obecnej postaci

Oskarżanie o to feministek to jak oskarżanie szeregowych orków o rozpętanie Wojny of Pierścień.

Co nie znaczy, że nie trzeba z nimi walczyć.
>>
>>53000653
is and he
>>
>>53000661
>wymyśliłeś to ty śmieciu
no ja
>forsowałeś
nie przyznaję się do niczego takiego
>>
File: image.jpg (63 KB, 1024x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
63 KB, 1024x706
WIEM KURWA, WIEM

NAPISZĘ

RZECZPOSPOLITA W GENERALCE XDDDD
>>
>>53000782
czemu papież śpi w kościele?
>>
>>53000675
chuja potrzebują a nie feminizmu dobrze mówię co nie
>>
Nowy gimyk - jak założymy nowe fredy nie będziemy postować do nich linków w starym.
>>
>>53000612
Tak
>>53000668
Nie
>>
File: 54098568_p1.png (496 KB, 600x847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54098568_p1.png
496 KB, 600x847
>>
>>53000812
stary gimyk - wypierdalaj
>>
ehh żbsz zuchy
>>
File: 1414816038688.gif (2 MB, 350x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414816038688.gif
2 MB, 350x295
>>53000782
Valar morghulis
>>
>>
>>53000957
co to za pułapka
>>
File: 1451765171798.jpg (180 KB, 500x689) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451765171798.jpg
180 KB, 500x689
kto /loli/ tutaj?
>>
File: 1442574764401.png (1 MB, 1102x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442574764401.png
1 MB, 1102x1200
>>
>>53001014
>>53001060
walczcie
>>
File: 53381934_p3.jpg (341 KB, 700x1007) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53381934_p3.jpg
341 KB, 700x1007
>>53001014
Ja nie
>>
>>53001005
to z seta girls-mag.de, nie widzisz jakie one mają DOJCE?
>>
>>53000933
ale tak było aż nie przyszły nowocioty z kompleksem niższości i zaczęły forsować jakieś linki do poprzednich fredów czy piosenke bo tak robią u innych
>>
ale rak w tym fredzie ja pierdole
>>
Ja bym mysz żbsz
>>
>>53001159
co nie zmienia faktu że można by tak robić
zwiększa jakosc freda, ale nie zakłóca niczego
i wymaga chwili zastanowienia
>>
File: kekcotkurwajest.jpg (62 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kekcotkurwajest.jpg
62 KB, 720x960
>>53001124
Patrze na ten pic i myślę sobie czemu dłoń wyrasta z cyca. Po chwili dopiero załapałem

Chyba czas iść spać.
>>
>>53001213
>ale rak w tym fredzie ja pierdole
powiedział Korab i wyszedł z nitki

W KOŃCU
>>
>>53001263
powiedz że to szop
>>
File: 49841040_p0.jpg (3 MB, 2960x3640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
49841040_p0.jpg
3 MB, 2960x3640
>>53001263
Czas przestać ćpać
>>
>>53001263
>brak sąsiadów przez ścianę
>komfi kawalerka

mieszkałbym
>>
>>53001243
*szczura
>>
>>53001350
>>53001406
5 sekund w gogl zjeby
>>
File: 2010-03-16-256846.jpg (262 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2010-03-16-256846.jpg
262 KB, 800x1000
>>
>>53001350
To nie szop, wygoogluj w mapach ul Odkrytą 55c w Warszawie

>>53001368
Ale ja nie ćpam
>>
>>53001443
>warsz*wa
i wszystko jasne
>>
File: 51801546_p0.png (1 MB, 925x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51801546_p0.png
1 MB, 925x1080
>>53001497
To może czas zacząć
>>
>>53001509
perspektywa ułomie
>>
>>53001263
Warszawskie World Trade Center?
>>
>>53001263
nadal nie kumam
cały czas widzę dłoń wyrastającą z cyca
>>
>>53001714
To dłoń admirała czyli fanów tych statkodziewuszek
>>
File: g019.jpg (191 KB, 868x1236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
g019.jpg
191 KB, 868x1236
>>53001765
a gdzie admirał?
>>
File: you wot.gif (2 MB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
you wot.gif
2 MB, 540x540
>>53001826
Transparetny się zrobił byś widział dziewuszke. Chciałbyś widzieć plecy jakiegoś chłopa?

Może jednak ze mną tak źle jeszcze nie jest
>>
>>53001826
sos?
>>
>>52992984
walę jankesów

>różnice między obiema korejami
>>
File: sinbers.webm (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sinbers.webm
2 MB, 1920x1080
>tug widzisz banty i dupeczki wiec wchodzisz do randomowego tematu
>to /mena/
>smieja sie z irakijczyka ze jeszcze nie wybuchl
>odwrot o 360 stopni i ksiezycidz
>>
>>53001826
Polish general
>>
>>53001906
Latającej odciętej dłoni jakiegoś typa też nie chciałbym widzieć.

>>53001957
Omaera Zenin Mendokusai!
>>
>>52999692
to nie ja

co złego jest w warszawie poza blokowiskami ?
>>
>>53002225
słoiki

warszawiacy

warszawa
>>
>>53002225
prawie wszystko
>>
File: 147_img147.jpg (623 KB, 1200x1712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
147_img147.jpg
623 KB, 1200x1712
manga > anime
>>
>>53002109
park chung hee to bohater i zbudowal ten kraj a jego corka to takze bohater i utrzymujemy zaciesnione stosunki ekonomiczne od trzydziestego grudnia ubieglego roku doslownie
zobaczysz ze jak zostanie na druga kadencje to kazdy dostanie po waifu
ja zaklepuje hyunjoo
>>
File: 1451703369779.gif (916 KB, 1200x745) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451703369779.gif
916 KB, 1200x745
płaskie klateczki > krowie cycuszki
>>
>>53002258
ale narzekacie że brzydka

przecież nie będą w XXI wieku budować tych waszych comfy kolorowych kamieniczek
>>
>>52994060
*Commonwealth :^)

Republic is good for other shits
>>
>>53002364
kamienice > plomby
od 1410
>>
>>53002345
wow /polska/ dorobiła się własnego koreaboo?
>>
File: image.jpg (56 KB, 642x637) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
56 KB, 642x637
>tug podcierasz się i niechcący smarujesz gówno na mosznę
>>
>>53002364
>przecież nie będą w XXI wieku budować tych waszych comfy kolorowych kamieniczek
no kurwa mogliby jak na mój gust
>>
>>53002225
ludzie
>>
>>53002470
i może jeszcze w centrum miasta co?
>>
File: 1370114476410.jpg (20 KB, 402x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370114476410.jpg
20 KB, 402x338
>>53002464
tancuj
>>
>>53002386
nie możemy się nazywać Commonwealth bez Lwowa i Wilna
>>
>>53002483
urodziłem się wawie i jakoś jestem normalny
to nie od tego zależy
>>
>>53002496
zamknij mordę jak do mnie mówisz
>>
> Tolkien napisał " Władcę Pierścieni" na podstawie baśni mazurskich opowiadanych mu przez babkę? Legendarny "Beowulf " to tak naprawdę opis zjazdu milenijnego na Wałach Chrobrego w Szczecinie? Szekspir napisał "Hamleta" na podstawie życiorysu Mieszka Bolesławowica? Jezus miał 3 żony, w tym jedną Hinduskę?

http://www.forum.wandaluzja.com/viewtopic.php?p=4093
>>
>>52993244
ANIBE
nikt rytuału nie poszanował?
>>
>>53002535
>urodziłem się wawie i jakoś jestem normalny
>>
File: 53830787_p6.jpg (1 MB, 966x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53830787_p6.jpg
1 MB, 966x1200
>>53002600
ANIKUKURYKU
>>
File: 024.jpg (30 KB, 199x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
024.jpg
30 KB, 199x273
>>53002583
Co ja kurwa czytam
>>
>>53002496
no mogą
>>
>>53002652
dziękuję za obywatelską postawę
>>
>>52999999
Thread replies: 321
Thread images: 122
Thread DB ID: 378851[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.