[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 244
Thread images: 66
File: cham.jpg (220 KB, 657x958) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cham.jpg
220 KB, 657x958
edycja gimykowa
>>
>>53002622
pierwszy za koreee
>>
File: 1450281968256.jpg (589 KB, 660x934) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450281968256.jpg
589 KB, 660x934
pierwszy za anime
>>
File: 52282407_p18.jpg (388 KB, 579x819) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52282407_p18.jpg
388 KB, 579x819
ANIME
>>
pierwszy za papieża
>>
>>53002678
>>53002680
korab ty chuju o sekundę za późno
>>
>>53002697
ANIBE
>>
File: 1448318159497.png (777 KB, 811x986) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448318159497.png
777 KB, 811x986
>>53002697
ANIBE
>>
>>53002622
czy to sa te slynne dzikie pola?
>>
File: 14008.jpg (76 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14008.jpg
76 KB, 600x800
ktorystam za ładne kolorowe kamieniczki w centrum miasta
>>
File: 1448132720549.webm (2 MB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448132720549.webm
2 MB, 540x960
>>53002680
haha gnij j*ponskie karaluchy
>>
>>53002678
XD
>>
>>53002765
po prostu plastik nam szkodzi
>>
>>53002752
to jest tylko historyczne centrum, dla turystów
>>
>>52992984
>jankesi

lol bazowana korea zawsze na propsie
>>
>>53002804
ale skelly to ty gowniaku szanuj
>>
File: 1442269499081.webm (3 MB, 544x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442269499081.webm
3 MB, 544x960
>>53002802
korea polnocna jest zjebana tam ludzie sie zzerali nawzajem nie dawno jak byl glod
>>
>>53002843
>0 dollars in debt
>>
>>53002747
dokładnie zuchu
>>
File: 53506002_p0.jpg (768 KB, 815x878) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53506002_p0.jpg
768 KB, 815x878
>>
>>53002866
>nie dawno
>>
File: 1450808260452.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450808260452.webm
3 MB, 1280x720
Ten thread jest wyłączną własnością Republiki Korei(kor. 대한민국, lat. Daehan Minguk). J*pońskie karaluchy nie mają tu wstępu a postowanie produktów ich zdegenerowanej kultury jest zabronione.
>>
File: Andrzej-Duda.png (225 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Andrzej-Duda.png
225 KB, 400x400
i was looking at photos of poland's president and i've realized that his face looks....weird to me. there's something in me that wants to gas him.

what does this mean?
>>
File: 1379747351532.png (373 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379747351532.png
373 KB, 512x512
>>53002731
>>53002742
ANIKUKURYKU
>>
File: 49319747_p18.jpg (558 KB, 3763x2118) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
49319747_p18.jpg
558 KB, 3763x2118
>>
>>53002843
>elected
kek
>>
>>53003004
chuj ci w dupe
>>
>>53002843
>murzyn prezydent
Nie wstyd im?
>>
File: 20151109-EN_03.gif (2 MB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20151109-EN_03.gif
2 MB, 600x338
>>53003043
it means you're a typical Canadian Jew
>>
>>53003043
that u r a faggot
>>
File: lenin.jpg (664 KB, 2136x2848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lenin.jpg
664 KB, 2136x2848
Anony szanują Lenina?
>>
>>53003155
at least we're a modern first-world country that has a 50/50 gender cabinet with some non-whites in there that reflects canada's values and diversity. get with the fucking times.
>>
>>53003207
nie, niech spierdala, ale ładny kosplej
>>
>>53003207
tak najwiekszy dowódca rosyjski poza stalinem
szkoda że nie zjednoczył wielkiej rusi z polską i finlandią, jak przed rozpadem
>>
File: 1450719883120.jpg (104 KB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450719883120.jpg
104 KB, 1136x640
>>53003234
best meme
>>
>>53002467
Brak czucia w rękach? Uraz mózgu?
>>
>>53003234
I know it's sarcasm, but that shit is pretty embarrassing.

Tell me, do most Canadians care about that shit?
>>
>>53003249
>nie, niech spierdala, ale ładny kosplej
Figura woskowa żbsz.
>>
>>53003294
podcieranie do przodu?
>>
>>53003234
your cuntry shit, no one care about canada
>>
>>53003207
https://www.youtube.com/watch?v=QTp-5pwKNdE
oczywiście
>>
>>53003335
ale kobiety nie mają moszny
>>
>>53003294
Podcieranie podczas walenia konia.
>>
>>53003294
moze podciera dupe w druga strone
ja na przyklad zawsze wstaje i na stojaco z dolu na gore a on moglby np. wepchnac reke miedzy nogi i na siedzco z gory na dol
>>
>>53003315
>Tell me, do most Canadians care about that shit?
no, most are glad that we're accepting 50,000 refugees.
by 2020, Toronto will be 50% non-white.
>>
>>53003294
>>53003335
>>53002467
>oni muszą się podcierać

Brak owłosienia odbytu i dobre uformowanie stolca tutaj.
>>
>>53003324
Naprawde? Jest niesamowita
>>
>>53003384
Kobiety nie istnieją. To jest mem z /b/.
>>
>>53003384
toteż się zdziwiłem. ale jak inaczej można się tak upierdolić?
>>
>>53003436
waginożyd to realne zagrożenie
>>
>>53003436
>jestesmy legionem xDDDD

wykurwiaj z tąd szowinisto
>>
>>53003422
Zdjęcie własne z Madame Tussauds w Amsterdamie.
>>
Kasztanki > Tiki Taka > Malaga
>>
>>53003393
Da się tak w ogóle? Jak mi stanie to nawet sraka tymczasowo przechodzi.

>>53003399
Jak wstajesz to poślady się zamykają i ocierają o siebie rozmazując wszystko jeszcze bardziej. Tylko dodatkowa robota.

>>53003409
Mi też się zdarza, mimo że mam na dupie taką dżunglę że by się w niej Les Stroud z GPSem zgubił.
>>
>>53003504
>nie kibicuje Legii
KUUUURWAAAA PANY JEBIĄ ŁKS
>>
>>53003613
>Legia
O KURWA XXDDDDDDDDD
>>
File: johnsmith.jpg (92 KB, 626x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
johnsmith.jpg
92 KB, 626x608
>>53003613
>moja twarz gdym z gliwic
>>
>>53003608
>dżunglę
O kurwa tfu
>>
>''''''''''''''''''''''''''''Legiony'''''''''''''''''''''' Sulejówka
>>
>>53003603
Dobry gust żbsz rod (żeby być szczery rodzino)
>>
File: 1436212305371.jpg (217 KB, 780x1170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436212305371.jpg
217 KB, 780x1170
Zmieniamy wymiar
>>
>>53003716
No. Jak byłem w Australii i nagle krokodyl z kibla wyszedł jak srałem to mu się zęby zaplątały w moje kudły na dupie i maczetą trzeba było odcinać.

A wczoraj to słyszałem z dżungli na moim tyłku ryki godowe szympansów.
>>
File: 3dpd.jpg (54 KB, 699x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3dpd.jpg
54 KB, 699x451
>>53003827
Nie
>>
>>53003525
>on do Amsterdamu pojechał by jakimś figurom ze sklejki zdjęcia robić a nie pożar to czterysta dwadzieścia
>>
File: 51957796_p0.png (568 KB, 676x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51957796_p0.png
568 KB, 676x1000
>>53003919
O-Ok
>>
File: 141354894231.jpg (94 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141354894231.jpg
94 KB, 600x450
>>53003827
popieram
>>
>>53003827
Ale krzywa morda
>>
>>53003827
>>53003956
jak już to tylko żyzne
>>
File: 1451671824974.jpg (178 KB, 777x578) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451671824974.jpg
178 KB, 777x578
>>53003943
Tak ma być
>>
>>53003956
>tatuaż

żygłę
>>
>>
>>53003924
B L E J Z Y T F O R T Ł O N T I
L E J Z Y T F O R T Ł O N T I
E J Z Y T F O R T Ł O N T I
J Z Y T F O R T Ł O N T I
Z Y T F O R T Ł O N T I
>>
https://www.youtube.com/watch?v=42TQlrfLTQE
>>
File: 53716954_p0.jpg (906 KB, 1000x1412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53716954_p0.jpg
906 KB, 1000x1412
>>
File: hotaru.gif (752 KB, 499x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotaru.gif
752 KB, 499x704
>>53003943
>>
>>
>marynarka od garnituru
>muszka od smokingu
>koszula od fraku

Dlaczego nasze "elity" nie potrafią się nawet ubrać na bal?
>>
>>53004220
kurwa prawie zawału dostałem
>>
>>53004360
jeszcze spodnie wyglądają na nieco za długie
>>
>>53004360
Jaki naród takie elity. Ja też nie wiem jak powinno być.
>>
File: 53476374_p0.jpg (766 KB, 1191x1684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53476374_p0.jpg
766 KB, 1191x1684
>>53004360
Takie z nich elity jak ze mnie. A ze mnie żadna elita żbsz.
>>
o kurwa otworzyłem wszystkie okna w mieszkaniu żeby wywietrzyć i o matko ale pizga
>>
>>53004360
nikt nie potrafi
w Polsce faceci mają garnitur i tyle
a jak słyszą smoking albo frak to myslą że takie rzeczy były w latach 50. albo XIX wieku
>>
File: Uczciwy Biznesmen.png (194 KB, 300x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Uczciwy Biznesmen.png
194 KB, 300x406
>>53004360
>nasze
>>
>>53004495
od gyfy niedawno wracałem, myślałem, że mi ryj odmarznie. a oczywiście bardzo zimowe rękawice zostawiłem w domu po świętach, bo co z tą zimą
>>
a ja bym ruchała tylko anonków we frakach
>>
File: 1450006929103.png (17 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450006929103.png
17 KB, 200x200
>>53004610
(You)
>>
>>53004610
na patyk nie łowimy
>>
>>53004599
Ty też? Jeszcze jakaś pizda mi zgubiła rękawiczki na Sylwestrze i musiałem brać różowótkie czerwoniutkie od niej.
>>
File: 1433430790040.png (106 KB, 576x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433430790040.png
106 KB, 576x566
>>53004559
zawsze mię zastanawiało dlaczemu propaganda komusza burżujów tak przypomina nazistowskich żydów
>>
>>53004526
>tug mój dziadek na ślubie siostry był w garniturze, a na wesele przebrał się w smoking
>>
>>53004610
Nie jestem twoim anonkiem, zuchu.
>>
>>53004675
znaczy mam skórzane rękawiczki swoje, ale są raczej na jesień/wczesną zimę. w domu zostały zajebiste podszyte futrem, bo na chuj mi one jak temperatura ledwie koło zera
>>
>>53004714
Nie jestem twoim zuchem, kolego
>>
File: 1448961157847.jpg (26 KB, 296x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448961157847.jpg
26 KB, 296x525
>>53004610
ja tylko w dresach

prawdziwi słowianie tak się ubierają, a nie jakies zachodnie burżujne garnitury
>>
>>53004701
Jak go spytałem dlaczego, mówił że w kościele frak nie przystoi bo to strój "imprezowy".

Prawda to?
>>
tzn. kupiłbym smoking, ale gdzie ja kurwa będę w nim chodził?
>>
File: troy.jpg (54 KB, 512x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
troy.jpg
54 KB, 512x288
Nie widzę zmian. Budzę się rano i tak się zastanawiam,
"Czy warto jest żyć? Może lepiej się powiesić?"
Nie daje już rady być biednym, a najgorsze to, że jestem czarny
Brzuszek mnie boli, to szukam jakiej torby ukraść
UE interesuje się grekiem? Pociągnie za spust, zabije Dimitrisa, jest bohaterką.
Daj crack małemu dziecku, kto to kurwa zauważy? Jeden głodny dzieciak mniej na zasiłku
Najpierw daj im dopalacze, niech sprzedają braciom
Daj im bronie, patrz z konta jak nawzajem się zabijają
"Czas stawić opór", tak powiedział Zbyszek
2 strzały w ciemności, teraz Zbyszek zdech
Czuje miłość do mego brata, ale nigdzie nie uda nam się pójść
dopóki nie zaczniemy się wzajemnie dzielić. Musimy zacząć robić zmiany.
Naucz się mnie widzieć jako brata, a nie jako 2 oddalonych nieznajomych
I tak to musi wyglądać
Jak uda się Kaczorowi dopaść mego brata, jeśli on blisko mnie?
Chciałbym wrócić do czasów kiedy graliśmy w Gameboy'a
ale wszystko się zmieniło, i taka prawda
>>
File: 1438288067069.jpg (104 KB, 700x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438288067069.jpg
104 KB, 700x531
>>53004771
seba karyna normalna rodzina
>>
SZAMPAN BIKINI PLAŻA MARTINI
DZISIAJ PIJEMY JAK SKURWYSYNI
SZAMPAN BIKINI PLAŻA MARTINI
OMIJAJĄ NAS SZEROKO KRETYNI
>>
>>53004777
znaczy się smoking nie przystoi, o frak nie pytałem

w sumie bez sprawdzania na wiki nawet nie znam różnicy
>>
>>53004777
tak
tylko garniak można ubierać na dzień
frak (poza dworem monarszym) i smoking są wieczorowe
>>
╭━━━┳━━━┳━━━┳╮
┃╭━╮┃╭━━┫╭━╮┃┃
┃╰━╯┃╰━━┫┃╱┃┃┃
┃╭╮╭┫╭━━┫╰━╯┃┃╱╭╮
┃┃┃╰┫╰━━┫╭━╮┃╰━╯┃
╰╯╰━┻━━━┻╯╱╰┻━━━╯
╭━╮╱╭┳━━┳━━━┳━━━┳━━━╮
┃┃╰╮┃┣┫┣┫╭━╮┃╭━╮┃╭━╮┃
┃╭╮╰╯┃┃┃┃┃╱╰┫┃╱╰┫┃╱┃┃
┃┃╰╮┃┃┃┃┃┃╭━┫┃╭━┫╰━╯┃
┃┃╱┃┃┣┫┣┫╰┻━┃╰┻━┃╭━╮┃
╰╯╱╰━┻━━┻━━━┻━━━┻╯╱╰╯
╭╮╱╭┳━━━┳╮╱╭┳━━━┳━━━╮
┃┃╱┃┃╭━╮┃┃╱┃┃╭━╮┃╭━╮┃
┃╰━╯┃┃╱┃┃┃╱┃┃╰━╯┃╰━━╮
┃╭━╮┃┃╱┃┃┃╱┃┃╭╮╭┻━━╮┃
┃┃╱┃┃╰━╯┃╰━╯┃┃┃╰┫╰━╯┃
╰╯╱╰┻━━━┻━━━┻╯╰━┻━━━╯
╭╮╭╮╭┳╮╱╭┳━━━╮
┃┃┃┃┃┃┃╱┃┃╭━╮┃
┃┃┃┃┃┃╰━╯┃┃╱┃┃
┃╰╯╰╯┃╭━╮┃┃╱┃┃
╰╮╭╮╭┫┃╱┃┃╰━╯┃
╱╰╯╰╯╰╯╱╰┻━━━╯
╭╮╱╭┳━━━╮
┃┃╱┃┃╭━╮┃
┃┃╱┃┃╰━╯┃
┃┃╱┃┃╭━━╯
┃╰━╯┃┃
╰━━━┻╯
╭╮╱╭┳━━┳━━━━╮
┃┃╱┃┣┫┣┫╭╮╭╮┃
┃╰━╯┃┃┃╰╯┃┃╰╯
┃╭━╮┃┃┃╱╱┃┃
┃┃╱┃┣┫┣╮╱┃┃
╰╯╱╰┻━━╯╱╰╯
╭╮╱╱╭━━┳╮╭━┳━━━╮
┃┃╱╱╰┫┣┫┃┃╭┫╭━━╯
┃┃╱╱╱┃┃┃╰╯╯┃╰━━╮
┃┃╱╭╮┃┃┃╭╮┃┃╭━━╯
┃╰━╯┣┫┣┫┃┃╰┫╰━━╮
╰━━━┻━━┻╯╰━┻━━━╯
>>
>>53004599
na chuj mi odpisujesz normalkurwo
gówno mnie obchodzi twoje chujowe życie i twoja skurwiała szmata
>>
pamiętajcie anonki, że tylko wódka i samotność zawsze będą z wami

nieważne gdzie uciekniecie

ile waginożydów zgarniecie

jak dobrze wam będzie

i tak nie uciekniecie

to was zawsze znajdzie
>>
>>53004850
>tylko garniak można ubierać na dzień
zakładać
>>
>>53004850
Na dzienny ślub pasuje też surdut (jaskółka) żbsz.

Tyle, że akurat na ślubie nie powinno się przeskakiwać w ubiorze państwa młodego, więc jeśli pan młody będzie miał na sobie garnitur my też musimy.

Z drugiej strony spotkałem się z opinią, że jeśli kobieta ma mieć suknię, którą założy tylko raz na ślubie, to mężczyzna też powinien sobie na te okazję ubrać coś specjalnego, a w tradycji europejskiej temu czemuś odpowiada właśnie surdut.
>>
>>53005038
to żbsz
>>
>>53005089
oj tam oj tam
>>
>>53005038
ale krawędzie oknom oddaj, bo się zaziębisz
>>
>>53005038
Ogarnij się ty pierdolona chujowo nikt ci nie kazał postować jak ci się nie podoba to wypad.
>>
>interesowanie się modą
pedały
>>
>>53005180
>>53005132
Wypierdalać
>>
>>53005188
>ubiory galowe
>moda
ty jeszcze mody nie widziałes
>>
>>53005188
to. tylko czarny t-shirt i bojówki
>>
>>53005132
>>53005180
wykurwiać do swoich puszczalskich szmat normiki
>>
>>53005204
>>53005272
nie
>>
>>53004812
>ten chujowy nożyk
Miałem taki. Sprężynowy. Co chwila się luzował aż mi w końcu ostrze wyskoczyło. Co jakiś czas dokręcałem śrubę póki nie kupiłem normalnego noża, z głownią stałą.

A tak w ogóle anony to co robić? Zamówić pizzę 40cm za 22 zł, 50cm za 27 zł, pizzę 50cm za 23 zł bez kukurydzy, czy zrobić sobie ostatnie 2 tosty i ostatnie 2 kanapki z pasztetową na dzisiejszą noc? Co polecacie?
>>
>>53005061
https://www.youtube.com/watch?v=BbNg5_Jtd8k
>>
>>53005258
>szkaluje moje pedalskie zainteresowania, pewnie sam nosi bojówki i ma kuca
bk
>>
Kanada to takie us i a, tylko że w lepszym stylu i złożone z lepszych ludzi
>>
>>53005331
tą bez kukurydzy
>>
no własnie
jaka stylówa najczęsciej anony?

ja koszula w kratkę w niebieskich dżinsach, stary brązowy pasek
pólbuty brązowe lub niebieskie
na to pseudoskórzana kurtka
i czarno-biała arafata żeby cynglować dresów
>>
>>53005331
gdzie ty masz pizze 50 cm za 27 zł ja też chce

z ananasem zamawiaj
>>
File: osiedle.jpg (180 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
osiedle.jpg
180 KB, 500x375
A ja myślę, że PRLowska myśl urbanistyczna nie była taka zła.
>>
>>53005484
spierdalaj
>>
>są osoby w tej nitce które naprawdę są samotnymi spierdolinami
Zawiało smrodem.
>>
>>53005331
>zamawiane pizzy o jedenastej
stanlejowi figury pozazdrosciles?
>>
>>53005484
Ja dokładnie tak samo tylko bez arafaty
>>
>>53005188
>dla niego dobry gust w ubiorze to pedalstwo
typowa cebula
>>
*lives in mud hut*
*destroys roman empire*
*genocides baltic people*
*destroys byzantine empire*
*destroys christianity through protestantism*
*invents socialism*
*tries to destroy europe*
*fails*
*gets butthurt*
*tries once again*
*murders millions of european jews and eastern europeans*
*fails once again*
*tries to destroy europe once again through immigration*

who am I?
>>
>>53005538
no przylazłeś to zawiało, co sie prujesz śmieciu
>>
>>53005546
>nie jedzenie pizzy i oglądanie anime do rana
normik wypierdalaj
>>
>>53005628
jew
>>
>>53005628
Jews?
>>
>>53005484
>ja koszula w kratkę w niebieskich dżinsach, stary brązowy pasek
Drwalu, Czerwony Kapturek potrzebuje twej pomocy.
>>
File: dzem.jpg (43 KB, 600x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dzem.jpg
43 KB, 600x395
SAMOTNOŚĆ

TO TAKA STRASZNA TRWOGA

OGARNIA MNIE

PRZENIKA MNIE
>>
>dawanie jebania o swoją prezencję ponad poziom "byle ludzie się nie krzywili na twój widok"
NORMIKI WYPIERDALAĆ ŁEEEE
>>
>>53005681
>on nie jest lumbersexual
>>
>>53005484
>żeby cynglować dresów
życie na krawędzi?

ciemne spodnie, jakaś keżualowa koszula albo koszulka, sweter, czarna skóra, granatowe buty
>>
>>53005514
W Krakowie.
http://uszwagra.com.pl/pl/menu/pizza.html
http://www.pizzapiazza.pl/menu.html
Tu ogólnie w chuj promocji jest dla studentów, często za dostawę się nie płaci nawet. Celują w studentów bo wiedzą że często zamawiają.
Ananasa nie lubię. Ogólnie mało które warzywa są dobre na ciepło. Na pizzy toleruję tylko cebulkę, kukurydzę i grzyby (to warzywo w ogóle?) z warzyw. W zupie marchew z tarki, kartofle i pewnie coś jeszcze.

>>53005546
Pewnie znów do 5 rano będę siedział. Przede mną WoE do pierwszej w nocy, potem obejrzenie filmiku na YT i pogranie w Fire Emblem 6 lub Pokemony White.
>>
>>53005735
>ponad poziom
po dobranocce wyłączamy projektor
>>
>>53005744
brzmi jak pan od techniki z gimnazjum albo typowy informatyk zbys
>>
>>53005735
>brak jakiegokolwiek poczucia gustu i estetyki
Nie ma się co dziwić, że oglądacie anime.
>>
>>53005812
Nie, tylko burger
>>
>>53005790
grzyby to nie warzywa, grzyby to grzyby
ale pieczarki to systematycznie grzyby a praktycznie warzywa
czosnek do pizzy to ty jedz
>>
>skórzane kurtki
jeżeli nie macie minimum 190 cm to zabijcie się
>>
>>53005790
>Ananasa nie lubię. Ogólnie mało które warzywa są dobre na ciepło. Na pizzy toleruję tylko cebulkę, kukurydzę i grzyby (to warzywo w ogóle?) z warzyw.

Mój czarnuszek. Ja zawsze zamawiam z szynką, kurczakiem, cebulą, kukurydzą i pieczarkami. I do tego sosik czosnkowy, no po prostu kurwa palce lizać.
>>
>>53005913
186 przejdzie?
>>
>>53005628
prusak
>>
Dlaczego niefapanie jest tak kurewsko trudne?
W dzień jest wszystko ok, ale pod wieczór nie mogę wytrzymać i czasem dotykam siusiaka
Jutro niby tydzień, ale nie czuje tej satysfakcji
bo jak pisałem czasem leciutko pofapie bez dochodzenia
>>
>>53005484
W takiej codziennej roboczej rotacji:

Buty: brązowe skórzane derby brogsy, granatowe zamszowe derby, czarne skórzane derby, paski do kompletu
Spodnie: szare, granatowe, khaki chinosy
Koszule: białe, jasnoniebieskie, białe w niebieskie prążki
Marynarki: granatowa, szara, brązowy tweed, jasnoniebieska

Czasem też lekkie swetry: kremowe, brązowe, szare, bladoniebieskie
Czasem krawaty i poszetki do kompletu.

Na wierzch szary płaszcz Chesterfield, granatowa bosmanka, lub z rzadka skórzana kurtka.
>>
>>53005989
bo masz 15 lat i hormony buzują
>>
>>53005913
>tug 175, skórzana kurtka i mam gyfy
widocznie jestem wyjątkiem od reguły
>>
Zuchy byliście na tych nowych gwiezdnych wojnach? się zastanawiam czy by sobie nie pójść

>inb4 spoilery
znam je więc sobie darować można
>>
kurwa zawsze jak się ubieram w porządnie ciuchy to czuję się jak jakiś jebany tryhard
pierdolę, wolę wyglądać jak przeciętniaczek i wtłumiać się w miesz
>>
>>53005989
>wchodzisz na 4 liście
>wszędzie zdjęcia/rysunki dziewuszek
>chce ci się fapać
>>
>>53006048
Jutro idę bo i tak nie mam co robić
>>
>>53005941
eh no może być

>>53006033
noooooorrrmik :<
>>
>>53005989
Nieruchanie jak już raz go zaznałeś jeszcze trudniejsze, zwłaszcza, że potrzebujesz do tego drugiej osoby.
>>
File: 1391157890473.jpg (37 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391157890473.jpg
37 KB, 640x480
>/fa/ pedalia
>>
>>53006048
Osobiście się nie nudziłem, jak masz ten czas zamulać w domu to lepiej pojedź do kina
>>
>>53005989
>on nie ma dżi ef od dotykania siusiaka
>>
>>53005913
Czyż nie Włochy to cały kraj człowieczków?
>>
>>53006048
byłem. przyzwoity film, fabułą prawie kropa w kropkę jak w czwórce, ale się ubawiłem
>>
>>53006141
to żbsz

już was kurwa widzę, heheszki

widziałem takiego jednego w pociągu, wielki panicz ubrany bojówkowo się rozwalił na siedzonku, czytał LYTERATURĘi popijał jakieś siuśkowe piwko jakby był największym patrycjuszem świata
>>
>>53006048
Chujowe, nie marnuj pieniędzy. Jesli już to se ściągnij.
>>
File: Arturek.jpg (69 KB, 531x931) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Arturek.jpg
69 KB, 531x931
>>
>>53006153
A właśnie że mam
>>
>>53006086
znam to uczucie
żbsz miej wyjebane, prawda jest taka że i tak gówno wszystkich obchodzisz
oczywiście pomyślą sobie hehe ale tryhard ale potem zapomną
a ty powoli zaczniesz się czuć swobodnie, poznasz siebie i swój styl
>>
obiektywnie
Japonia > Chiny > inne kraje azjatyckie > dosłowne gówno > niewolnicza korea amerykańska
>>
>>53006277
ściągam cały wieczór ale mówiłem o gwiezdnych wojnach
>>
>>53006281
Spuściłbym się na te brwi.
>>
>>53006281
kto to
>>
>>53006356
Wietnamczycy są top tier
>>
>>53006277
>bilet do kina 20 zł
>"lepiej obejrzyj w domu wersje nagraną kamerą, z zatoki hehe, polecam"
już kurwa nie żałuj mu tych 20 zł żeby wyszedł z piwnicy, lepsze to niż wpierdalanie w domu czipsów i oglądanie anime
>>
>>53006475
nie widzę różnicy
>>
>>53006475
>hehe, już lepiej obejrz ten gówniany film za 2 dychy, poczujesz się jak prawdziwy normik, goj--znaczy przyjacielu
>>
>>53005484
>półbuty
Ale idź już spać tato.
>>
File: Ja.jpg (418 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ja.jpg
418 KB, 1280x1920
No cześć mordeczki hehe, co tam, to ja Artur
>>
>>53006475
Wszystko mi jedno kolego. Ja bym na coś innego poszła.
>>
>>53006527
Różnica jest, bo w kinie trzeba obcować z ludźmi
W domu niby comfy bo nikogo nie ma, ale naprawdę trzeba być sfrustrowanym, żeby oglądać film nagrany kamerą

>>53006565
Pójście raz na rok do kina nie jest jakimś mega przejawem normictwa żbsz

>>53006714
To idź, od ciebie zależy
>>
Ja to bym poszła na Listy do M. 2 z jakimś fajnym chłopakiem. Ech, szkoda że nie mam z kim.
>>
>>53006797
>Listy do M.2
Chujowa komedia o niczym. Star Warsy przy tym są lepszą decyzją żbsz
>>
>>53006797
Ale serio ktoś chce iść na browca czy na byle co? Strasznie mi nudno.
>>
>>53006797
ale przynajmniej udawaj a nie memuj
>>
>>53006797
Poszedłbym z tobą :^)
>>
>>53006797
DANZIG
A
N
Z
I
G
>>
kto z warszawy dawać robimy inbe xD
>>
File: son-this-is-bait.png (64 KB, 624x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
son-this-is-bait.png
64 KB, 624x625
>>53006961
>>53007052
>>
>>53007118
To dajesz. Robimy meetup?
t.Stanlej
>>
File: spróbujponownie.jpg (15 KB, 371x172) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spróbujponownie.jpg
15 KB, 371x172
>>53007185
Try again, my friend
>>
>>53007229
>promieniowanie gorsze od Czarnobyla
>jeszcze żyje i chce kurwa inbę robić

jaki jest twój sekret, Stanlejku?
>>
>>53007229
ratusz arsenał o północy
bede w czarnej kurtce
>>
postujcie upadłe, niegdyś naprawdę wielkie miasta
>>
>>53007298
Nalewam do uporu.
>>53007333
No jutro chyba jeśli już.
>>
File: bueno-cat.jpg (108 KB, 556x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bueno-cat.jpg
108 KB, 556x597
>>53007333
sprawdzam tripa
>>
File: 1429735028449.jpg (96 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429735028449.jpg
96 KB, 480x640
>>53007229

obciągniesz mi jak pójdę?
>>
>>53007450
Mogę ci postawić ;-{D
>>
File: Tomasz Lis.jpg (21 KB, 400x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tomasz Lis.jpg
21 KB, 400x364
jak dubsy Tomasz lis autorytetem /polski/
>>
>>53007546
jak dubsy redaktor Ziemkiewicz jest królem Polski
>>
jak duble to kij wam w rzyć
>>
>Artur przystojniejszy ode mnie
>Łukasz przystojniejszy ode mnie
>Stanli przystojniejszy ode mnie
Jak wy to robicie że spierdonami jesteście? Nawet mi się dziewczyna szykuje mimo że średni wzrost, dalej walczę z trądzikiem (na szczęście wygrywam), między zębami to by mógł tupolew przelecieć bez zahaczania, do tego chudy.
>>
File: coolsnake.gif (186 KB, 678x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
coolsnake.gif
186 KB, 678x422
Lece spać anony, dobranocka
>>
>>53007625
>chudy
no ja jebię w pizdu jebana kurwa mać
>>
>>53007629
Słodkich snów zuchu
>>53007625
Nie wiem kurwa, jak to jest być sobą, nie? Jak już człowiek taki nieswojski no to tak jest.
>>
>>53006048
w chuj podobieństw do filmów z Disney Channel, które ogląda moja niedojebana siostra.
Ale stara trylogia to i tak nic specjalnego fabularnie, więc aż tak nie odstaje.
>>
File: kraśko gremlin.jpg (55 KB, 854x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kraśko gremlin.jpg
55 KB, 854x464
>>53007569
jak dubsy to krasko jest gremlinem
>>
File: _chaeyeon.webm (2 MB, 594x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_chaeyeon.webm
2 MB, 594x540
jak dubsy to chaeyeon moja dziewczyna
>>
>>53008771
>to jest 10/10 w koreii
>>
>>53007625
>trądzik
Podwiek zgłoszony.

Spierdalaj do swojej grupki na stimie.
>>
File: _best girls.webm (3 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_best girls.webm
3 MB, 960x540
>>53008939
to jest 10/10 w moim sercu
>>
>>53008939
W Korei za posiadanie pornografii grozi więzienie, to co się dziwisz.
>>
>>53008975
Mam 32 i nadal są małe problemy z trądzikiem. Lepiej się nie wypowiadaj jak nie znasz.
>>
File: 1372876862406.jpg (38 KB, 299x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372876862406.jpg
38 KB, 299x259
o japierdole administracja na sunwellu to pedalska para była
>>
File: 1309322118803.png (81 KB, 400x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1309322118803.png
81 KB, 400x236
Czy jesli wypiję z Goblinem 2 litry wódki w dwie godziny to Goblin stanie się prawdziwy?
>>
File: 1446138706733.jpg (10 KB, 350x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446138706733.jpg
10 KB, 350x334
>weebism has even reached based Poland
>>
File: 1429290837844.jpg (261 KB, 500x655) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429290837844.jpg
261 KB, 500x655
>>53009542
Możesz spróbować
>>
Every Sunwell player will have an opportunity to transfer their characters onto our server, the transfers will be held on similar rules as the previous ones, but this time we'll also transfer all achevements, pets and mounts.Every Sunwell player will have an opportunity to transfer their characters onto our server, the transfers will be held on similar rules as the previous ones, but this time we'll also transfer all achevements, pets and mounts.Every Sunwell player will have an opportunity to transfer their characters onto our server, the transfers will be held on similar rules as the previous ones, but this time we'll also transfer all achevements, pets and mounts.Every Sunwell player will have an opportunity to transfer their characters onto our server, the transfers will be held on similar rules as the previous ones, but this time we'll also transfer all achevements, pets and mounts.Every Sunwell player will have an opportunity to transfer their characters onto our server, the transfers will be held on similar rules as the previous ones, but this time we'll also transfer all achevements, pets and mounts.Every Sunwell player will have an opportunity to transfer their characters onto our server, the transfers will be held on similar rules as the previous ones, but this time we'll also transfer all achevements, pets and mounts.Every Sunwell player will have an opportunity to transfer their characters onto our server, the transfers will be held on similar rules as the previous ones, but this time we'll also transfer all achevements, pets and mounts.Every Sunwell player will have an opportunity to transfer their characters onto our server, the transfers will be held on similar rules as the
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://youtu.be/2fOmk6pUob4
>>
>>53009763
>>53009242
wypierdalaj
>>
>>53009704
Ale by takie rogi przeszkadzały w leżeniu na boku.
>>
File: 1380001314713.png (62 KB, 211x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380001314713.png
62 KB, 211x214
>>53009763
>pr*watne serwery
>>
pragnę śmierci
>>
>>53010169
do it
>>
O JA CIE PIERDOLE XD TRANSFER Z SUNWELA NA ATLANTIS MOZNA
>>
File: 1433232045714.jpg (124 KB, 1396x1164) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433232045714.jpg
124 KB, 1396x1164
Dobranoc, zuchy
Z Bogiem
>>
https://www.youtube.com/watch?v=VU7qTVkjMWU
>>
File: 014.png (87 KB, 375x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
014.png
87 KB, 375x675
>>53010544
Dobranoc
>>
File: dd.jpg (18 KB, 512x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dd.jpg
18 KB, 512x288
co tam prawiczki
>>
>>53008975
24 lata
Męczę się z tym już 11 lat. W najgorszych momentach to miałem takie buły ropne na policzkach że mi na oczy nachodziły i częściowo przesłaniały. Dermatolog powiedział mi że przy takich zmianach to zagrożenie życia z powodu zakażenia może być.
Tak więc nie podwiek, z zjebaną twarzą, a i tak daję lepiej od tamtych trzech. Nie wiem jak oni to robią.
>>
>>53011206
też tak kiedyś miałem chodziłem po dermatologach a oni mi przypisywali jakieś chujowe kremy czy toniki
któraś mi w końcu przepisała jakieś tabletki do brania 2 razy dziennie i mi wszystko zniknęło dosłownie w tydzień i do dziś nic nie wyskakuje a to było ze 3 lata temu
jedyny minus to że musiałem te tabletki brać przez rok i skutkiem ubocznym była mocno wysuszona skóra przez ten czas
>>
>>53011440
Wysuszona skóra to nic. Bodajże Izotek ma skutków ubocznych od sufitu do podłogi. Mi przytrafiły się na szczęście tylko zmęczenie i od czasu do czasu krwawienia z nosa.
>tug nagle ci puściła krew z nosa na jazdach z kursu na prawo jazdy
Ale fakt, ładnie twarz wyczyścił, buł na pół twarzy nie mam ale i tak dalej wyskakuje to i owo. Bez leków nawet często.
>>
>>53010309
człowieku skończ chuja to kogo boli
>>
File: heartbreak hotel.jpg (142 KB, 800x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heartbreak hotel.jpg
142 KB, 800x664
dobranoc zuchy
https://www.youtube.com/watch?v=qEx739dYw40
>>
>>53011610
>tug brałeś Izotek pół roku
>tug w efektach ubocznych wyczytałeś depresje i myśli samobójcze a nawet próby samobójcze nawet
>sugerowanie, że możesz dostać czegoś co już i tak masz
Ostatecznie nie miałem żadnego efektu ubocznego oprócz wysuszenia. Po pół roku od odłożenia za to zauważyłem, że krew mi nie krzepnie prawie wcale i podejrzewam Izotek o to właśnie, bo nic innego nie pasuje.
>>
>>53012219
>że krew mi nie krzepnie prawie wcale
kurwa człowieku endżoj twój wylew
do lekarza
>>
>>53012325
Byłem już u hematologa. Nic nie widzi. Wysłała mnie doktor do poradni specjalistycznej krzepnięcia krwi. Powoli się wybieram, żeby się umówić na wizytę.
>wylew
>bo krew nie krzepnie
To chyba odwrotnie jest? Że cholesterol tamuje przepływ krwi i ona zwalnia przez to próbując się przedostać przez te małe szczelinki i przez to krzepnie i ciśnienie miejscowo wzrasta i żyła pęka?
Bardziej bym się za to martwił tym, że miałbym jakiś wypadek czy coś to bym prawdopodobnie się wykrwawił na długo przed przyjazdem karetki. Po wyrwaniu ósemki u dentystki krew mi leciała parę godzin i to przy ówczesnym wzięciu cyklonaminy na krzepnięcie.
>>
>>53012459
w drugą stronę też
mikrouszkodzenie które się nie zakrzepi i masz mózg zalany krwią
>>
File: Mikan.png (159 KB, 560x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mikan.png
159 KB, 560x600
Jak ja was kurwy nienawidzę.
>>
File: 006.png (127 KB, 340x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
006.png
127 KB, 340x640
>>53012641
Niegrzecznie żbsz
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Hg4prBtRAGM
>>
>>53011750
zamknij pizde kurwiszonie
TRANSFER Z SUNWELLA NA ATLNATIS
>achievmenty
>mounty
>pety
IDA Z TABA
O
JAPIERDOLE
Thread replies: 244
Thread images: 66
Thread DB ID: 379170[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.