[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Any Swedish people on /lit/? Even enough to have a swedish critique

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 68
Thread images: 5

File: tranströmer.jpg (15KB, 440x275px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tranströmer.jpg
15KB, 440x275px
Any Swedish people on /lit/? Even enough to have a swedish critique thread?

Listened to a CD with this genius right here reading some poems interlaced with some of his favourite piano pieces, played by himself.

Wrote some poems. Would be cool to share with someone.
>>
>>6370006
There was not a single post when he died :(
>>
>>6370009
People are barbarians.
>>
Reporting in.

Currently plowing through Söderbergs works, planning on picking up something from Tranströmmer now that he's passed on.

I'd love to read some Swedish poems on here, although I'm terrible at giving any meaningful critique.
>>
>>6370006

I want to learn swedish.

Please, give asylum.
>>
>>6370016
Söderberg is definitely one of the best Swedish stylists. Just read a short story called Med strömmen which pretty much blew my mind.

>>6370017
Just come here you'll get a complimentary house and gf as long as you work.
>>
Another Swede here. Looking for decent contemporary swedish lit recommendations.
>>
>De tror att det finns bra svenska diktare
>skrattaden_flickor.jpg

Seriöst, det är i princip bara Aniara som har någon slags höjd.
>>
Däremot kan jag varmt rekommendera den svenska översättningen av Vladimir Majakovskijs 'Ett Moln i Byxor'
>>
>>6370025
Are the women good for raping?
>>
>>6370052
>Han förstår inte Tranströmer
>Skrattar åt andra
>självgod_groda.jpg
>>
Är Babel värt att kolla på?
>>
>>6370063
>muh metaphysical expressionism

>>6370066
nope
>>
>>6370035
>decent contemporary swedish lit

Forget about it.

Only Scandinavian contemporary authors worth reading are either from Denmark or Norway.
>>
>>6370078
Torgny Lindgren is decent. But that's basically it.
>>
Get out them poems, OP. Come on.
>>
Någon som har läst Alva Dahl:s översättning av DFW's Pale King?
>>
>>6370096
Varför läsa den på svenska när man kan läsa den på sitt originalspråk?
>>
>>6370006
Læser i nogensinde dansk eller norsk litteratur på originalsproget?
Jeg er lidt i tvivl, om jeg skal kobe svensk litteratur i oversat udgave eller på originalsprog; jeg mener, jeg gor det med norsk litteratur, men svensk er vel langt sværere . . .

Forresten:
Giv Skåne tilbage
>>
>>6370025
>as long as you work.
Don't lie to the man. He won't qualify for the benefits if he adds to our society rather than detract from it.
>>
>>6370117
Har precis läst Knausgårds Min Kamp 1 och Yahyha Hassans diktsamling i svensk översättning. Jag tror inte man förlorar något vitalt i översättningen då språken är såpass lika varandra.
>>
>>6370144
Har du måske ret i. Men det er nu godt, når man kan læse på originalsproget.

Den storste skandinaviske skonlitterære forfatter — Knut Hamsun — skrev jo nærmest på dansk. (Har lige kobt hans roman »Pan«, har I læst den?)

>Yahya Hassan
Hvad synes du så? Kan ikke fatte han har solgt over 100.000 boger . . . Han er jo ikke ret god. (Han har netop i dag meddelt han vil stille op til Folketinget)
>>
>>6370152
>>6370144
Efter en bok i originalspråk så fattar man det mesta. Gör inte misstaget att köpa översättningar. Det handlar inte om likhet i språk, det handlar om dåliga översättare som är lata.

Istället för översättare, tänk er dåligt subbade filmer. Då förstår du ungefär vartåt det barkar. Hur blev batman - läderlappen t.ex.

http://skrolla.se/14-usla-svenska-oversattningar-fran-film-och-tv
>>
Why bother? The Swedish language will soon be deemed exclusionary and hyper-nationalistic.
Why not just write in English?
>>
>>6370160
Tror ikke de samme standarder gælder filmsoversættere som litterære oversættere.
>>
>>6370035
lyra ekström lindbäck - ett så starkt ljus
>>
>>6370160
Fast det är ju skillnad på att översätta från Engelska till Svenska som är helt skilda språk än från exempelvis Norska till Svenska.

Dessutom så är översättare för böcker oftast mycket mer seriösa och professionella än de som översätter filmer som oftast har andra uppgifter inom TV utöver översättning.

>>6370152
Vissa dikter tycker man knappt bör ses som dikter överhuvudtaget, och jag fattade inte grejen med att allt var i Caps Lock. Gillade dock starkt den sista dikten i samlingen, "Långdikt"/"Lange digt". Den tycker jag åtminstone är värd att läsa.
>>
>>6370066
Jo då
>>
>>6370165
Den svenska översättningen på Game of Thrones "Kungshamn" alltså Kings Landing kommer just från den litterära översättningen.
>>
>>6370096
Var frestad, men beställde den på engelska istället

>>6370035
>>6370086
Don't forget P.O. Enquist
>>
>>6370173
>lyra ekström lindbäck

”Ett så starkt ljus” är en allvarsam lek för mig och mina generationskamrater. Vi unga och queera som ändå lever ungefär samma gamla liv. Det här är en bok där könsidentiteter bortom normen är möjliga, samtidigt som inrutande fördomar lever kvar. Det här är en bok om oss som tycker att ärrade armar är mer förväntat än konstigt hos jämnåriga."

- SvD

Och sedan jämförs hon, nej ursäkta hen, med Hjalmar Söderberg, 24 år gammal.
>>
File: ilska.png (17KB, 306x308px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ilska.png
17KB, 306x308px
>>6370200
>Och sedan jämförs hon med Hjalmar Söderberg
>mitt ansikte när folk påstår att SvD är en konservativ tidning
>>
>>6370200
>där könsidentiteter bortom normen är möjliga
Är det bara jag eller är alla onaturligt hårfärgade hipsters som säger sånt här bland de mest förutsägbara och könsdefinierade människobarn man kan hitta?
>>
>>6370203
Om man ska vara helt ärlig så finns det i dag inga konservativa kultursidor överhuvudtaget. Vilket är hela anledningen till att svenskt kulturliv och konst är så torftigt som det är i dag. Ingen röst som säger tvärtom, eller som gör tvärtom. Allt är konst. Allt är fritt. Bort med estetik. Religion och bibel har inget värde att allegorisera från. Grekerna är kvinnohatande monster och eurocentriskt.
>>
>>6370177
Man er da også en idiot, hvis man kober oversat engelsk litteratur. Men jeg diskuterede nu mere skandinavisk litteratur. De mellemsproglige bånd er vel stærke nok til, at man ikke taber så forfærdelig meget.

>>6370174
>Caps Lock
Det hele kommer af, at der var en dansk digter i 1920erne — Rudolf Broby-Johansen — der skrev ekspressionære digte med caps lock(se hans digtsamling »Blod«). Siden blev det populært hos det, vi kalder »80er digterne«, du har vel hort om Michael Strunge.
>>
>>6370086
Ehm Strindberg?
>>
>>6370224
Jag tolkar Strindberg som modernist och inte kontemporär och nu levande.
>>
>>6370210
>Jag är en cisperson och blir kränkt när du kallar dig själv för man
>Sverige 2k15
>>
>>6370229
Missförstod sammanhanget, ber om ursäkt
>>
Nu när svenskarna ändå är samlade. rekommendationer på svensk litteratur? Småtestat Strindberg och diverse författare från Västerbotten. Några egna favoriter som ni tycker är värdiga att ge sig in på?
>>
>>6370256
Hjalmar Söderberg rekommenderas varmt.

Röde Orm av Bengtsson bör även läsas av varenda svensk.
>>
>>6370215
Samtiden verkar vara hyffsat kulturkonservativ i deras artiklar men kvalitén varierar. Ibland avhandlas 1800-tals författare på djupet och ibland hyllas den Gyllene Kompassen för att vara lite smutsig fantasy.
>>
Varför har Sverige sämst bokkultur av alla nordiska länder?
>>
>>6370311
Danmark er ligeså slemt.

Det er bare Norge, der får os til at se dårlige ud.
>>
>>6370311
Vänstern kom att dominera våra publicister och de lägger stor vikt på politisk renhet.
>>
Is anything by Sven Stolpe worth reading? I went through my dads old books and found "I Dödens Namn".
>>
>>6370316
Min absoluta favorit
1. Sara Lidman och Jernbaneeposet.
Hennes litteratur rent stilistiskt, allegoriskt, karaktärs och scenmässigt håller världsklass samt att hon verkligen beskriver en genuin svensk kultur.

2. Hjalmar Söderberg, hans språk är second to none.

3. Pär Lagerkvist, mästare av den svenska minimalismen. Barabbas är absolut världsklass.

4. Strindberg, alltid varit lite meh för mig, jämfört med ovanstående.

5. Harry Martinson. Mest för Aniara. Den måste läsas för att den är så sjukt spröd, vacker och episk - sprängfylld med neologismer och även gamla vikinga-versstiler.

6. Selma Lagerlöf - Från Dalarne och Jerusalem är kanske en av de bästa uppgörelserna (tillsammans med Pär Lagerkvist) som gjorts med religion och existentialismen.
>>
>>6370330
Of course I meant "I Dödens Väntrum".
>>
>>6370277
Tackar för förslagen. Ska ta och se vad Söderberg har att erbjuda. Ska även ta mig en titt på Röde Orm.
>>
>>6370337
Oh, jag glömde Röde Orm. Den ska så klart läsas.
>>
>>6370035
Sara Stridsberg antar jag. Gillade Beckomberga, men har inte läst något annat av henne.
>>
I liked this thread, there are not many people I can discuss scandi lit with. We should do regular swe or perhaps scandi-lit threads on here.
>>
File: 142334406s4639.png (49KB, 234x284px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142334406s4639.png
49KB, 234x284px
>>6370162
>The Swedish language will soon be deemed exclusionary and hyper-nationalistic.
>>
>>6370200
>>6370203
kultursidornas cirkelrunk kan jag inte svara för, men anon jag citerade bad om tips och det är en bra bok (som trots hbtq-stämpeln är ganska gammalmodig i många bemärkelser, mest av allt dialogen)
>>
>>6370571
scandi-lit would be cool. I'm pretty sure we are at least two or three Danes, and some Norwegians
>>
>>6370622
>implying English won't be branded colonialist and triggering for subconscious slave-master traumas
>>
>>6371172
England ain't cuck'd, mate. Sweden is.
>>
>>6370165
Då är du kanske naiv?
Läs på orginalspråket om du har stil och klass.
>>
>>6370174
>Fast det är ju skillnad etc etc etc
Om det är en norsk bok, läs på norska. Om det är en dansk bok, läs på danska. Om det är för svårt går bollibompa fortfarande kl 18.00

Man måste man slå upp saker ibland, men det är en gammal sak som jag gillar att kalla "lära sig nya saker", som är ganska ok.
>>
Jag läser inte alltid poesi men när jag gör det så läser jag Dan Andersson.

>Jag har skurit ett pilspö där ormarna paras,
>i skäret vid Lasso i torsnattens månljus,
>och lärt mig en vissling som Karigos svalas
>i dalen där Ramnåsen stupar mot Kanga.
>>
>>6370133
>He won't qualify for the benefits if he isn't from the Middle-East or Africa

FTFY.
>>
Some words from today, had just gotten up from half dreaming half listening to Tranströmer read some poems. Never showed anyone anything I've written before. I just like the way it feels to go through associations in my mind.

>http://pastebin.com/wsQewiPx
>>
Leser alltid svensk og dansk litteratur på originalspråket, det er flere ganger ting blir "lost in translation" selv når det gjelder de skandinaviske språkene.

Dessuten, det er fantastisk å lese Kierkegaard på Riksdansk.

Norway bro reporting in.
>>
>>6371767
>this kills the thread
>>
bada-bump if thread is still alive.

>>6371767
I bit too much tranströmer, not particularly my taste. Did you have a theme or anything, or is this just loosely connected words?
>>
File: dat ending tho.jpg (608KB, 800x1192px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dat ending tho.jpg
608KB, 800x1192px
Den här serien är helt hysterisk. Omedveten svart humor och författarna uttrycker sina sina icke-PK:a åsikter genom skurken gång på gång. Ännu bättre som ljudbok, med fejk-dansk brytning och kvinnoröster i falsett.
>>
File: image.jpg (26KB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
26KB, 480x360px
my third favorite rapper is swedish
>>
>>6370035
Norrut åker man för att dö - Ida Linde
De utvalda - Steve Sem-Sandberg
Utan personligt ansvar - Lena Andersson
Du vet väl om att du är värdefull - Stefan Lindberg
MA - Ida Börjel (poesi)

from the last 2-3 years
Thread posts: 68
Thread images: 5


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.