[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Sverigetråden - Den väldigt Svenska upplagan

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 524
Thread images: 151

File: SVERIGE.png (465KB, 500x510px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SVERIGE.png
465KB, 500x510px
https://www.youtube.com/watch?v=u5a_Ca6Y3wA
>>
>>51412506
Man the 40s-60s looked like such good times.

I need help.
How do I know when to say "mannen" instead of "det" or "et man"

Also at 4:00 - can't possibly be a Swede - hair is too dark.
>>
>>51412506
>dkn denna video anses rasistiskt och dålig enligt dagens sverige ;_;
>>
>>51412617
"Mannen" means the man.
"Det" means it.
"et man" isn't swedish.
>>
>>51412617
Mannen=The man
Det=It
En man=A man
>>
>>51412719
I mean en, sorry. En man.

>>51412758
I thought det was kind of like the sometimes?
>>
Hej nybögar
>>
File: Duran.webm (516KB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Duran.webm
516KB, 480x360px
>>51412857
Tjena tjena
>>
File: duobullshit.png (39KB, 1045x631px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
duobullshit.png
39KB, 1045x631px
>>51412758
I don't understand how I am wrong here:
>>
>>51412813
>I thought det was kind of like the sometimes
You're right, it can be it, that, and the.
>>
>>51412911
Smörgåsar=Sandwiches
Smörgåsarna=The sandwiches
>>
File: 1389513449181.gif (978KB, 350x197px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389513449181.gif
978KB, 350x197px
>>51412952
>ända
>>
>>51412911
Smörgåsarna =the sandwiches
>>
>>51412995
vad äter han på? ser gott ut
>>
>>51412934
I think maybe just practice will help my work.

>>51412975
So am I really wrong here or is it just technicality? Would my teacher mark this incorrect on tests?
>>
>>51412911
The sandwiches
men den svenska meningen är en skit
>>
File: 1409668126323.gif (259KB, 240x127px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409668126323.gif
259KB, 240x127px
>>51412995
Detta är den EEEEEEEEEEEEEnda rätta tråden. Den brevades fem bilder för tidigt visserligen, men den regeln anses underordnad regeln ang. första tråd.

FDFD
>>
>>51412952
knula dig själv nybög

Om nån gammelbög råkat hamna i denna så har ni riktiga här
>>51412937
>>
>>51413028
You're wrong, unfortunately.
>>
>>51413028
You're definitely wrong.
>>
Dansk er bedre
>>
>>51412911
whats your user bro? I need more motivation

>>51413036
they have to use shitty sentences because he's at the start of the course where they know nothing
>>
>>51413091
*Danska *är *bättre
>>
>dkn fortfarande ingen snö
>>
File: 1440679315774.jpg (16KB, 251x249px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440679315774.jpg
16KB, 251x249px
>>51413091
Идти нa хyй.
>>
>>51413129
>>51413091
*Danska *är *sämre
>>
>>51413091
hahahahhaha
aa
>>
>>51413091
Jeg er enig
>>
https://twitter.com/Gavlebocken

bränn ner den
>>
>>51413139
>tittar på YR
>man
>>
>>51413198
Misaka är ju en absolut galning
Kan inte han göra det
>>
>>51413221
mann1 tror du snubben som vill förbjuda all biltrafik i stan på helgerna stödjer bränning av bockar
>>
>>51413221
försökte få honom att göra det förra året. Han vägrade.
>>
File: N1j51B3.jpg (118KB, 728x690px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
N1j51B3.jpg
118KB, 728x690px
>Fick jobb för ca 3 månader sedan
>Bestämde mig för att bli nbög
>Ringer alla gamla kompisar och börjar festa med dem
>Hänger med dem igår på någon lat hemmafest
>Några skitsnygga tjejer kommer förbi
>Blir redan nervös
>Dricker mer
>En av tjejerna hittar en tom vinflaska och föreslår "spin the bottle"
>Blir tusen gånger mer nervös
>Börjar typiskt med lite knasiga grejer och alla börjar klä av sig lite
>Sedan stannar den på mig
>Polaren ber mig motorbåta en av de skitsnygga tjejerna
>Hon pushar upp brösten och säger åt mig att göra mitt bästa
>Blir illröd i ansiktet och alla garvar åt mig
>Gör mitt patetiska försök till att motorbåta hennes bröst
>Hon säger att det inte var godkänt för att jag inte lät som en motorbåt
>Hon ger mig instruktioner om hur jag ska göra det rätt
>Aldrig sett ut mer som en oskuldsnolla i hela mitt liv
>Fuktar läppar och testar igen
>Hon trycker in mitt ansikte och alla ropar till
>Ännu rödare
>Säger att jag är så blyg och söt
>Ber till gudarna att de låter mig vara
>Två snurr senare
>Hamnar på mig igen
>"Vem ska anon motorbåta nu.."
>man
Var inte beredd på detta. Får PTSD när jag ser vinflaskor nu. Allt var pinsamt den kvällen.
>>
>>51413260
tänk på luftföroreningarna
>>
>>51413294
Vad för jobb?
>dkn arbetslös
>>
>>51413294
vad i hela helvete är motorbåta?
>>
>>51413294
>spin the bottle
Fy i helvete för den skiten
>>
>>51413311
Administration/office bitch.
>>
>>51413085
>>51413089
Ok so it is more specific then, good to know, thanks.

>>51413127
Well actually I am currently enrolled in Swedish classes, I'm just doing this on the side.
>>
File: 1447103089574.jpg (24KB, 276x306px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447103089574.jpg
24KB, 276x306px
>>51413294
>på allvar vara offer för vuxenmobbning
bli bra osv
>>
>>51413341
H-hur fick du det, vill också ha det ;___;
>>
>>51413341
>Administration/office bitch.
>sitta och maila och beställa lite prylar hela dagarna
hur underbart är ditt jobb skala 1-10?
>>
>>51413294
Får ångest bara av att läsa
>>
I will give a swede qt my strong black seed

cheers
>>
>>51413294
>"spin the bottle"
>inte "snurra flaskan"

ett jobb favä
>>
>>51413420
DU KAN FÖRFAN INTE RASBLANDA KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
File: 1396025683248.gif (2MB, 960x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396025683248.gif
2MB, 960x540px
>>51413347
>vuxenmobba en vuxenmobbad
inte sött av dig
>>
File: 1430682578173.jpg (20KB, 306x306px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430682578173.jpg
20KB, 306x306px
>autistiska trådkrig varje jävla tråd i typ två månader nu
>>
>>51413336
när du för ditt ansikte mot en läcker mös bröst, och sedan gnuggar det emellan dom medans du brummar, vilket framkallar ljudet av en motorbåt, och en kittlande känsla för mön.
>>
File: 1442929888233.jpg (22KB, 400x396px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442929888233.jpg
22KB, 400x396px
>>51413420
>argentina
>black
Only the purest och blacks for our women. Go away.
>>
>>51413336
När du sätter ditt ansikte mellan någonsbröst, blåser ut luft ur munnen och typ vrider på huvudet snabbt. Då låter det som en motorbåt typ? Det är lika korkat som det låter.

>>51413337
>dkn högstadiet och ingen tjej ville kyssa dig när flaskan kom på dit
haha aaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAA

>>51413347
Det var inte så att de var ute efter mig. Alla blev mobbade när det fanns tillfälle. Nbögar verkar leka så.

>>51413362
Ungdomsanställning. Jag var så oönskad på arbetsmarknaden efter min sjukskrivning att AMS sa direkt att de skulle fixa något speciellt åt mig. Det gick bra.

>>51413383
Det där är vad receptionisten gör. Jag springer runt 8 timmar om dagen för att sortera ner papper i mappar, registrera saker och lära mig program som jag ska lära andra.
Ändå ganska soft jobb. Inte stressigt och mycket eget ansvar.

>>51413425
förlåt favä
>>
>>51413515
Helvete, bra för dig. Hoppas man kan fixa något sånt också :(
>>
File: 148416470552.jpg (6KB, 245x206px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
148416470552.jpg
6KB, 245x206px
>>51413483
>>51413515
>gnugga ansiktet i en sötpajs bröst
>dkn jag aldrig kommer få uppleva detta
JAG VAR INTE BEREDD ATT KÄNNA KÄNSLOR IDAG ;_____;7
>>
File: 1447887417765.jpg (100KB, 500x666px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447887417765.jpg
100KB, 500x666px
>>
>>51413459
Denna tråd gjordes fem (5) bilder från bildgräns.

Någon krävde noll (0) bilder, och gjorde en andra tråd efteråt, vilket således gav upphov till konflikt.

Normer dikterar förvisso ett förbud av presumtiv trådgeneration, men, detta brukar sedvanligt ALLTID underordnas vilken tråd som gjordes först, om inte den första tråden är allt för långt från bildgränsen (FANIMEJ INTE FEM [5] BILDER).

Detta är den riktiga tråden. I enighet med demokratiskt val av tråd.
>>
File: 1442855685156.jpg (89KB, 690x860px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442855685156.jpg
89KB, 690x860px
>>51413586
Bob gör mig glad.
>>
>>51413637
har dom inte gjort det så att han sänds 1 gång i veckan på ryck.tv?
>>
är det nån i tråden som har snö?
>>
>>51413726
>>
>>51413659
Jo, på måndagar tror jag.
>>
>regnet öser ner
>lovade min labbpartner att jag skulle åstadkomma något under dagen så jag kan inte gå ut och njuta av regnet
>>
>>51413787
Men, du njuter väl inte av novemberregn?
>>
>>51413843
Hej Axl. Klart jag gör, regn är najs.
>>
File: 1443424730680.jpg (100KB, 500x613px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443424730680.jpg
100KB, 500x613px
/nyheter/ verkar inte fungera som de gamla textbräderna som fanns 2008 har jag märkt
>>
>>51413897
Såna där åskstormar mitt i sommaren visst. Men kallt smådropp i november? Nej bror.
>>
>dkn vi är poppis :3
>>
>>51413998
fan tänk om n*bögar hittar hit
>>
Göra spel i HTML5, kan det vara något?
>>
>>51413941
Desto intensivare desto bättre. Åskstormar vinner av uppenbara anledningar men en bra höststorm är också härlig.
>>
File: 1416253469051.jpg (48KB, 600x656px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416253469051.jpg
48KB, 600x656px
>>51414025
Hej! Kan jag posta här?
>mfw nybög
>>
>>51413925
>kinesmoot skapar nya bräden på löpande band

Det går bara utför nu, snart kommer vi ha dedikerade (text)bräden för snabbnudlar och korea-hatande. Vi kommer förvandlas till en engelskspråkig 2kanal.
>>
>>51414071
Skulle nog vänta med att vänta på att HTML5 blir populärare.
>>
Är detta alfa?
https://www.youtube.com/watch?v=-KGfp2aTnHs
>>
>>51414113
är detta något dåligt
>>
>>51414113
han borde slå ihop en jävla massa istället. Finns skitmånga döda brädor. Dom större har fått egna brädkulturer att utvecklas. Typ /v/ (innan spelporten dödade allt), /fit/, /pol/, /k/, /mu/ osv. Många mindre brädor hittar för få till i havet av brädor för att det ska bli så mycket av det.
>>
>>51414201
Detta är den sämsta videon jag sätt. Fick ju inte se hennes reaktion
>>
HEY LODA, I'M TRYING TO LEARN SLARDAR. SHOULD I MAX SPRINT LIKE YOU SPRINTED TOWARDS RLEWIS, CRUSH LIKE HE CRUSHED YOUR NECK, BASH LIKE HE BASHED KELLY OR AMPLIFY DAMAGE LIKE YOU AMPLIFIED THE SITUATION BY POSTING IT UP ON TWITTER?

kek
>>
File: Therese Johaug.jpg (971KB, 3140x1984px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971KB, 3140x1984px
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
File: 1408218570689.jpg (107KB, 530x401px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408218570689.jpg
107KB, 530x401px
>>51414231
>sätt
>>
>>51413925
vad fan är poängen med inga bilder, det är ju döviktigt när man talar om nyheter ju vafan
>>
>>51414201
>blogga om sitt kärleksliv
Tjejbeteende favä
>>
File: Lu11naZ.webm (2MB, 720x404px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lu11naZ.webm
2MB, 720x404px
>>51414257
Ses vi i Frankrike nästa sommar?
>>
Ska köpa snus, vill ni ha något?
>>
>>51413294
väx upp jävla beta
>>
File: Namnlös.jpg (205KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.jpg
205KB, 1920x1080px
>>51414374
Värst vad rödtotten var sur idag
>>
>>51414374
vrf mobbas
>>
>>51414302
Ja.
>>
File: myfacewhen.png (176KB, 428x510px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
myfacewhen.png
176KB, 428x510px
>>51414201
>åker iväg, spelar hög musik och sjunger i en dildo
>>
>>51414358
Jo snälla köp energidricka till mig så jag orkar hela natten
>>
>>51414374
Kring bli min pv
>>
>>51414417
Tyrannisieren macht frei

>>51414442
Hitta mig på fnöske
>>
>>51414533
har din fv gjort slut
>>
File: 1756474654906.jpg (59KB, 818x535px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1756474654906.jpg
59KB, 818x535px
>dkn ingen vill ha en i det verkställande utskottet
>>
File: stark svart säd.jpg (39KB, 400x267px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stark svart säd.jpg
39KB, 400x267px
>>
>>51414201
Såg denna häromdagen. Rätt okej, men vi får inte se hennes reaktion vilket förstör allt.
>>
>dkn ingen fv
>>
File: 1431516059478.png (125KB, 602x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431516059478.png
125KB, 602x600px
>>51414657
>dkn SD tagits över av anti-rasistiska liberaler

Antar att vi förlorade ändå.

>S-SD 2018 grabbar, e-eller hur?
>>
Grabbar hur får man bort fett runt skrevet? Samt bör jag söka upp mig till vårdcentralen? Har börjat märka att pungen blir torr och hudflagor helatiden.
>>
>>51414657
vem ska dom ersätta honom med?
>>
>>51414955
Oscar Sjöstedt bland annat
>>
>>51414943
>leva i 2000+15
>förvänta sig att något någonsin blir bättre
Jävla dumbkopf.
>>
>>51414944
>bort fett runt skrevet?
samma sett du får bort fett på alla andra ställen, du käkar bättre och svettas.
>>
http://terrycavanaghgames.com/hexagon/

Ni har 10 sekunder på er att länka ett bättre flashspel
>>
>>51414995
Jag var väl naiv... men slut på det nu. Var man för sig.
>>
>>51415013
Men har inte fett runt kroppen, det är bara runt hakan, skrevet och låren...
>>
>>51414943
Förhoppningsvis kan väl högerflanken skapa ett annat parti eller nåt sånt? Agera V och S fast SD och X. Det är fascinerande hur politiker kommer i kontakt med judar, och strax därefter alltid börjar blanda upp. Samma hände för Merkel och Reinfeldt. Vad säger dom egentligen till politikerna för att få det att hända?

>>51414983
Fortfarande korkat. Kommer förlora en hel del röster på detta.
>>
File: Duran4.jpg (51KB, 493x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Duran4.jpg
51KB, 493x720px
>>51415043
Går inte att förbränna fett på specifika ställen.
>>
>dkn pungkulorna kändes som två stenar när jag duschade för en stund sen
Har ni känt av det någon gång? Fett spökigt.
>>
File: 1445795579003.png (1MB, 3375x3251px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445795579003.png
1MB, 3375x3251px
>>51415060
>Kommer förlora en hel del röster på detta.
sant, för väljarna bryr sig ju i väldigt hög utsträckning om vilka som sitter i verkställande utskottet
>>
>>51415097
Händer om du duschar i för varmt vatten.
>>
>>51414222
Små och långsamma bräden är inte något dåligt jävla Jonte.
>>
>>51414374
Nydumpad och bitter fufufu~~~
>>
>>51415243
Finns folk som kräver stimulans hela tiden, håller nog med dig.

>>51415214
Så jag kommer inte dö?
>>
>>51415097
Själv har jag detta
https://en.wikipedia.org/wiki/Varicocele
gick till en doktor för det nån gång. Han fel-identifierade det.

Har sedan dess varit för autistisk för att gå tillbaks och ha nån äldre man klämmande en på pungen.
>>
>>51415151
Vet inte. Efter SDU visade många mätningar ett stort tapp. Bonnier drevar ju på så klart. Att det är odemokratiskt osv.
>>
http://www.svtplay.se/video/4910518/svt-forum-sverigedemokraternas-landsdagar/svt-forum-sverigedemokraternas-landsdagar-4

Snart ska SD ombuden börja rösta om deras olika politikområden, bland annat om hur partiet ska ställa sig i frågan om "vinster i välfärden"

presidiet håller på att förbereda sig och liknande
>>
>>51415310
Låter hemskt anonsen. Känner för dig.
>>
>>51415298
Nej.
>>
>>51415346
>Efter SDU visade många mätningar ett stort tapp.
så stort kan tappet inte ha varit eftersom alla förändringarna var inom felmarginalen
>>
>>51415097
låter som pungcancer, vif
>>
>>51415394
Eh, kan påverka testosteron-nivåerna är väl det jag är mest orolig för.
>>
>>51415381
Meningslösa tramsfrågor.

De enda viktiga frågorna var:

1) var det stadgeenligt att utesluta hela ungdomsförbundet och skapa ett nytt?
2) ska Mattias Karlsson få välja vice och andra vice ordföranden själv?
>>
File: 1447739180127.jpg (145KB, 500x683px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447739180127.jpg
145KB, 500x683px
>>51414358
En kille att gosa med tack
>>
>>51415483
Nej det kan inte, fungerar inte så.
>>
>>51415446
Det känns bra nu favä.

>>51415483
Lät ju som att du kan bli infertil också, du vill väl ha bäbbisar?
>>
>>51415512
>De enda viktiga frågorna var:
du nämner ju inga politiska frågor?
hur är organisatoriska frågor mer intressanta än politiska frågor om man är intresserad i politik?
>>
>>51415539
Eh jo? Nästan allt testosteron genereras av bollarna. Får dessa strypt blodtillförsel så minskas testosteronmängden, likt en väldigt mild kastrering.

"Alteration of testosterone levels[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]"
>>
>>51415561
De organisatoriska frågorna är mer viktiga eftersom partiet kapats av antirasistiska karriärister istället för principfasta nationalister som på rent demokratisk väg var påväg att få starkt inflytande i partiet eftersom detta är vad gräsrötterna ville.

Nu styrs hela partiet med järnhand av 2-3 personer och alla frågor som diskuteras under Landsdagarna är helt meningslösa för svenskarnas och Sveriges framtid.

>Vinster i välfärden
Vem fan bryr sig? Vi kommer behöva avveckla välfärden om 10 år ändå. Bättre att smarta affärsmän kan få tjäna lite pengar på statens folkförräderi ändå.
>>
>>51415662
Men är det inte något i hjärnan som producerar sånt här skit?

t. biologi b
>>
>>51415662
Eh nej?
Alltså hatar horungar som du som inte kan ett piss och länkar wiki skit.

t.läkarstudent.
>>
fyfan blev av med studiebidraget pga frånvaro

csn kan dra åt helvete
>>
is this general still filled with stormfags or is it just right wing/anti immigration like all other generals
>>
>>51415736
Du skulle ju haft närvaro favä istället för frånvaro.

>>51415778
juden raus
>>
>>51415736
Haha, 100% ditt eget fel ju
>>
>>51415679
>principfasta nationalister som på rent demokratisk väg var påväg att få starkt inflytande i partiet eftersom detta är vad gräsrötterna ville.
uppenbarligen inte
politiken har ju förändrats sedan 90-talet och detta med medlemmarnas fasta övertygelse
>och alla frågor som diskuteras under Landsdagarna är helt meningslösa för svenskarnas och Sveriges framtid.
du är uppenbarligen en idiot
>Vem fan bryr sig?
alla som är intresserade av politik och som inte tror likt stormbögarna att DET kommer hända när som helst
>>
>>51415736
haha okej mahmood.
>>
File: 1403867190239.jpg (76KB, 474x470px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403867190239.jpg
76KB, 474x470px
>>51415726
>horungar
värst vad du leker allan ballan

>>51415778
There are some stormfags, they are bullied though.
>>
>>51415817
haha okej nbög

ska ändå bli neet så ha så kul med att betala för mitt liv varje månad :^)
>>
>>51415736
Skitunge vänligen lämna tråden
>>
>>51415703
Nej, det är något i hjärnan som, relativt till normalmängden, reglerar den psykosomatiska inverkan av signalsubstansen.

>>51415726
http://www.goldjournal.net/article/S0090-4295%2811%2902341-7/abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22055689

http://www.hindawi.com/journals/bri/2010/409640/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21341585

http://www.goldjournal.net/article/S0090-4295%2809%2902965-3/abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20138656

http://www.hindawi.com/journals/ije/2011/916380/

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1442-2042.2011.02890.x/abstract;jsessionid=7F78D230CF2174F86D946B673E532212.f01t01
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22059526

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22059526
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23561709

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1464-410X.2010.10030.x/abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21435152

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1743-6109.2010.01974.x/abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20722780

http://www.asiaandro.com/Abstract.asp?doi=10.1038/aja.2010.111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3739182/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21076439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3739182/

Räcker detta med källor för att stödja tesen?
>>
>>51415885
är ju 18 vafan
>>
File: 1448721895390.jpg (206KB, 1024x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448721895390.jpg
206KB, 1024x1024px
>>51415736
>blev av med studiebidraget pga frånvaro
>>
>>51415811
Tycker du det är rätt att partistyrelsen på eget bevåg uteslöt hela ungdomsförbundet och alla medlemmar som nåt toppositioner däri, trots att partistadgarna konstaterar att Sverigedemokratisk Ungdom (SDU), ett namn som SDU har copyright på, är partiets officiella ungdomsförbund samt att dessa stadgar enbart kan ändras med 75% majoritet på Landsdagarna.

Detta gav man själva fan i och skapade ett nytt ungdomsförbund med ett nytt namn samt bad de demokratiskt valda utmanarna till den antirasistiska partistyrelsen att dra åt helvete.
>>
File: 1445889288125.png (516KB, 680x418px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445889288125.png
516KB, 680x418px
>>51415929
>är ju 18
>>
>>51415922
autism
>>
>>51415929
Snälla lämna kanalen.
t. du om 10 år
>>
File: DER JUDEN.gif (2MB, 4408x4296px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DER JUDEN.gif
2MB, 4408x4296px
>>51415778
>a jew enters the thread to promote migration
>>
File: 1419075052864.jpg (71KB, 700x694px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419075052864.jpg
71KB, 700x694px
HÖRRNI GRABBAR!

NU RÖSTAR SD PÅ LANDSDAGARNA OM SPÄNNINGSLEDNINGAR SOM KUNNA FÖRHANDLAS PRIVAT MELLAN MARKÄGARE VARS MARK UPPLÅTS TILL STATLIGA SPÄNNINGSLEDNINGAR ELLER OM STATEN SKALL TVINGAS BETALAS ENLIGT MARKNADSVÄRDETS UPPSKATTNING.

VIKTIGA FRÅGOR FÖR SVERIGES FRAMTID POJKAR!!!

Jävla idioter.
>>
File: 1419180806938.jpg (8KB, 258x324px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419180806938.jpg
8KB, 258x324px
>>51415929
>är ju 18 vafan
Haha "aa"
>>
>>51415951
>Tycker du det är rätt
Jag bryr mig inte
Moderorganisationen anser att ungdomsförbundet vill annat än vad partiet vill
därför bildade man ett nytt förbund med i princip samma namn då man anser att moderorganisationen har rätt till namnet

jag tror faktiskt att du bara är sur för att SD inte är "rasistiska" nog
du får väl lära dig att hantera detta och inse att detta är vad medlemmarna och onekligen även väljarna vill
>>
>>51416048
>faktiskt bli såhär rövsmärtad
komiskt favä
>>
>>51416062
>jag bryr mig inte om partistyrelsen skiter i partistadgarna och gör vad fan dom vill

Bra, då vet jag.
>>
>>51416048
Så länge inga jävla invandrare kommer till Sverige så är det lugnt. Är helt neutral och ointresserad i alla andra frågor.
>>
Finns bokstavligen ingen anledning att rösta på SD längre när sjuklövern bromsat tåget...SD lär ligga på en 12-13% nästa val också
>>
>>51416112
dom skiter inte i partistadgarna, uppenbarligen finns det fortfarande en ungdomsorganisation som heter Ungsvenskarna SDU
>>
>>51415512
Hur slutade dessa genomröstningar?
>>
File: 1430340421122.jpg (68KB, 485x486px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430340421122.jpg
68KB, 485x486px
>>51415060

>dkn ingen KD + SD + parti något mer högerradikal än SD-regering
>>
>>51416153
Partistyrelsen slängde bort motionen om att rösta om gamla SDU som ungdomsförbund eftersom dom "ansåg inte att motionen var relevant", så det blev ingen omröstning.

Omröstningen om vice och andra vice ordförande lät man ombuden vinna för att ge sken av interndemokrati.

Nu är dock all opposition inom partistyrelsen borta. För 1 timme sen sparkade man ut Björn Söder.
>>
>>51416019
specter or whatever her name is looks pretty good for her age
probably a good fuck with all that mental illness mm
>>
>>51416237
>mental illness

Implying she's not just a fucking kike.

Fuck off now Chaim.
>>
>>51416185
Jag vet den känslan, har känt den dagligen de senaste tre åren
>>
File: 1445958700542.jpg (9KB, 126x126px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445958700542.jpg
9KB, 126x126px
>>51416185
>sd
>ens i närheten av "högerradikalt"
>>
File: 1446419996479.png (246KB, 672x623px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446419996479.png
246KB, 672x623px
>inte vilja införa jakt med pilbåge
vafan kommer inte rösta SD i nästa val i alla fall
>>
File: 1445276023412.jpg (86KB, 960x816px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445276023412.jpg
86KB, 960x816px
>>51416135
Sjuklövern bromsar TEMPORÄRT tåget, med avsikt att öka Sveriges kapacitet att ta emot fler migranter efter en tre års utlöpningstid av en serie rätt tandlösa "inbromsningar".

Deportation av några migranter är i nuläget inte reellt. Med andra ord, i nästa val är en röst på sjuklövern en röst av vidare demontering av Sverige som nationalstat och fortsatt extrem invandring. Vidare skulle ett minskat stöd för SD ge signalen att Svenska folket gärna vill se Jamal våldta deras fruar och barn.
>>
>>51416261
>Implying she's not just a fucking kike.
ughh... you can be a kike and have mental illness you know.. as a stormsperg i'd think you'd believe all kikes have mental illness to begin with
>>
>helt uppenbart ombuden som vann omröstningen
>"vi anser att partistyrelsens förslag har vunnit"

Jävla psykopater.
>>
>>51416185
Eh. Drömregering hade varit typ, S, C, SD, och nåt nazistparti på det. Typ Danmark alltså.
>>
>dkn ska flyga själv nästa vecka
är orolig grabbar ;_;
>>
>>51416237
>mental illness
virtually every Swedish jew is pro-European culture removal, pro-replacement migration and pro-dismantling of Sweden as a nation state. She runs a Jewish organization, "Paideia" (those fit to think/rule), which actively lobbies for the above mentioned.

>>51416339
favä skulle det behövas ett mer nationalistiskt parti i riksdagen som kunde agera som V gör för S. För att överleva måste partiet bredda sig från ett enfrågeparti, och verka seriöst. Då är det svårt att ha identitärer och folk som inte vet när man ska hålla käft i toppen...
>>
>>51416471
Bara att gå på planet så fixar allt sig själv ju..
>>
File: Namnlös.png (8KB, 578x98px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
8KB, 578x98px
;_; införe utbränd igen
>>
>>51416471
>dkn ingen anon att instilla lugn i på flyget
>>
Grabbar, är det för kallt för att klibba idag?
>>
File: oblivion stealth.gif (2MB, 240x180px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oblivion stealth.gif
2MB, 240x180px
>>51416290

Är väl därför jag vill ha ett sådant parti.
>>
>>51416471
Varför? Om du dör så dör du antagligen fort.
>>
Rosberg lads
>>
>>51416600

Han var jävligt hes på landsdagarna favä
>>
File: 1446593057924.png (13KB, 530x492px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446593057924.png
13KB, 530x492px
>>51416600
då fixar väl Gustav Kasselstrand det?
>>
File: för helvete.jpg (201KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
för helvete.jpg
201KB, 1920x1080px
>>51416697
Vem?
>>
>>51416550
ja jag vet men känner ändå en oro över något. Speciellt eftersom jag flyger själv för första gången.

>>51416617
du kan få följa med om du vill :3

>>51416647
Eller så tar det jättelång tid och man har panik i flera minuter ;_;
>>
>>51416600
Hur mycket pengar har han spelat bort den här gången tror ni?
>>
>>51416547
so? jews overboard are liberal because they tend to be intelligent (or at least think of themselves as ones) and since they are all ashkenazi they are all sure even the slightest mark against a minority can lead to them getting into the oven again so they are obviously pretty touchy about even casual racism or right wing views. doesn't mean there's some kind of a conspiracy going on, either way the average normie these days is about as pc as specter anyway so it's not like they are any different from the majority
>>
>>51416741
Ta dig en sup innan du boardar?
>>
>>51416741
>Eller så tar det jättelång tid och man har panik i flera minuter ;_;
Smuggla med dig ett litet rakblad så kan du snabbt skära halsen av dig om ett sådant tillfälle uppstår :3
>>
>>51416750
>Shlomo försäkrar att det inte finns någon konspiration
>>
>>51416742
hans bet kanske var BJÖRN SÖDER
>>
>>51416845
prove there is you dumb fuck
>>
>>51413515
>Alla blev mobbade när det fanns tillfälle. Nbögar verkar leka så.
det är "tugget" anon.
Ta dig själv mindre seriöst och skaffa självförtroende och så kommer du falla rätt in.
>>
>>51416310
>16 år
>>
File: 1394844981478.jpg (44KB, 500x484px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394844981478.jpg
44KB, 500x484px
>död tråd
>>
>>51417104
>dödar tråden
>klaga på död tråd
>>
kan nån lite snabbt berätta vad star wars handlar om?

orkar inte kolla igenom alla t bh
>>
>>51416804
Kanske det, men frågan är om det hjälper så mycket. Skönast vore att bara sova hela vägen.

>>51416823
Eller så lyckas någon annan smuggla med ett rakblad och går absolut galning på flyget ;_;
>>
>>51417104
Har du gjort något kul den här veckan anon?
>>
File: 1442679877105.jpg (46KB, 446x456px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442679877105.jpg
46KB, 446x456px
>dkn någon hittade min bas på 2b2t
Måste flytta nu för helvete
>>
File: 1445788057880.jpg (120KB, 930x810px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445788057880.jpg
120KB, 930x810px
>>51416750
>jews overboard are liberal because they tend to be intelligent
Okay.

>even the slightest mark against a minority can lead to them getting into the oven again
For the Jews themselves, it would be beneficial to not have mass migration, since the muslims are the anti-semites here. What they're doing is thus probably not for their own safety. Promoting more muslim migrants means more and more jews have to leave Sweden for Israel, because they feel unsafe in the Jewish neighbourhoods that are being taken over by muslims.

Also, "the ovens". No Jew believes any of that shit will happen. It's just a way to milk goys.

>or right wing views
when did right wing become anti-semitic?

>doesn't mean there's some kind of a conspiracy
No one's claiming there's a single organized attempt here. We're just pointing out the facts. The man who lobbied for Sweden to destroy itself in the first place, was David Schwarz, who, through cronyism, took over the largest media empire in Sweden. The Bonnier group has since kept pushing. Had it not been for them, we would be like Denmark right now.
>>
>>51417146
autistiska barn slåss med lysande svärd
>>
Yo Jamal, post in the thread

>>51417049
>>51417049
>>51417049
>>
>>51417211
Men vad i helvete är det för fel på dig, pojk?
>>
File: 1444760141597.jpg (28KB, 597x593px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444760141597.jpg
28KB, 597x593px
>dkn depressionen kommer smygandes tillbaka
>>
vad kan man springa i på vintern?
>>
>>51417211
Var hittar jag en sötπ norsk pv?
>>
>>51417303
Inomhus favä.
>>
>>51417332
Nog norge favä
>>
>>51417301
Känner
>>
>>51417440
what
>>
File: flyr_snabbt.jpg (17KB, 500x223px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flyr_snabbt.jpg
17KB, 500x223px
Haha här ta en rolig bild :)
>>
>>51417355
blir trångt favä
>>
File: 1447463372415.png (149KB, 396x385px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447463372415.png
149KB, 396x385px
>>51417301
men det är ju vintern nu
gläd dig över allt det fina och mysiga
>>
>>51417496
haha JÄVLAR vad han DRAR PÅ asså
>>
>>51417496
HAHAHHAHAH KOLLA VAD HAN DRAR
>>
>>51417496
herregud hur arrangerar man ens ett sådant foto??
>>
File: 1442262159355.jpg (80KB, 887x289px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442262159355.jpg
80KB, 887x289px
>>51417492
Du kan nog hitta nån som är söt och norsk i Norge.
>>
File: oyasumi.jpg (62KB, 640x483px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oyasumi.jpg
62KB, 640x483px
>>51417576
>>51417535
>>51417531
Sammabögen?
>>
>>51417724
nej är ett jagjag
>>
Okej tråden

1... 2.... 3!!
>>
File: 1448051295171.jpg (313KB, 1024x465px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448051295171.jpg
313KB, 1024x465px
>>51417724
haha aa
>>
Följande är vad som hände igår på en hemmafest
>Gillar mitt ex
>Hon gjorde slut med mig för att jag var "för tråkig"
>Saker händer
>Vi ligger och myser i hennes soffa
>Vakna idag på morgonen
>Fortsätta mysa
>Komma hem
Vad göra? Hur är man smooth på facebook? pls help.
>>
>>51417841
huehuehuehue gib moni pls huehuehue
>>
>>51417869
Bara ignorera den horan och gå vidare
>>
>>51417869
Jag hörde att man blir smooth på facebook om man som vidrig nbög lämnar tråden. Testa det.
>>
>>51417841
you pey mi 20k or I hunt u
>>
>>51417921
>Hata på en broder för att han är på g men en tjej
>>
>>51417841
anmäl honom. Fem anmälningar så är han auto-bannad.
>>
>>51417869
Ändra din relationsstatus till "i förhållande" och skicka en massa meddelanden till henne där du frågar varför hon inte gjort det än.
>>
>>51417869
Kvinnor är skit, gå vidare
>>
>>51417817
Vad fan är denna bild favä

t. stenade
>>
File: maxresdefault (1).jpg (90KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault (1).jpg
90KB, 1280x720px
>>51417873
>>51417941
>>51417972
>>
File: 1447813890614.png (776KB, 593x593px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447813890614.png
776KB, 593x593px
>>51418020
Detta
>>
>>51417869
Fattar inte sånt här normalbög skit, är totalt ointressant för det motsatta könet och har inga vänner.
>>
>>51417146
ok här kommer det extremt förenklat:

i starwars-världen finns det nåt som heter kraften (the force)

den kan brukas både av goda (jedi) och onda (sith)

i 1-3 har de s.k. jediriddarna pli på galaxen och allt är frid och fröjd tills senator palpatine, en mäktig sithlord (i hemlighet naturligtvis) som nästlat sig in i politiken, sätter igång en lömsk plan som så småningom gör honom till galaktisk kejsare. till sitt förfogande har han jedilärlingen anakin skywalker -- killen som är typ mest force-vänlig av alla, lite som neo i matrix -- som han listigt lockar över till den mörka sidan (sith). film 3 slutar med att jedistyret kullkastas, riddarna dödas eller drivs på flykt och palpatines nazi-liknande rymdimperium griper makten

4-6 utspelar sig ca 20 år efter 1-3, och vi följer rebellalliansen, ledda av prinsessan leia, som för gerillakrig mot det mäktiga imperiet. leia tillfångatas av imperiets ss-chef (typ) darth vader och hoppet verkar ute. den unge bondpojken luke skywalker får nys om detta och dras in i händelseförloppet tillsammans med obi-wan kenobi, anakin skywalkers f.d. jedimästare, och rymdcowboyen han solo. tillsammans räddar de leia och snart börjar luke träna till jedi; i seriens klimax hamnar han öga mot öga med darth vader, varpå denne avslöjar att han är lukes far (och således anakin skywalker). serien slutar med att rebellalliansen gör ett lyckat försök att störta imperiet samtidigt som luke fejsar kejsar palpatine och besegrar honom med vaders hjälp

nya filmen verkar ta vid omkring 20-30 år efter del 6 men jag tror inte några stora plotpoints har avslöjats än

sw kraftranking:
>topp sevärda klassiker 10/10
4, 5
>helt ok
6
>bajz
1, 2, 3

lyssna inte på nån annan
>>
>>51418054
>not letting big Steve kek you
He's a nice guy. Tiny cock though.
>>
File: 1429439227064.gif (2MB, 400x286px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429439227064.gif
2MB, 400x286px
>>51418020
>kring går full elliot för att en slyna inte längre vill ha hans snopp
>>
File: 1445417855721.jpg (11KB, 161x311px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445417855721.jpg
11KB, 161x311px
>>51417960
>inte hata på en nbög som brevar tumblr bilder och använder utryck som "smooth" oironiskt
>>
>>51418111
>being an actual kek
Never change sweden
>>
>>51417187
i said what THEY think, not me. they are all sure even light right wing is pure nazism and whatnot. and don't forget they are ultra liberal, liberals are sure only a tiny part of the muslim community are extremists. and the ovens part was a dry joke.
now i don't really know what's going on in sweden but i know in rich countries where the jewish community is tiny like sweden the majority of them are already like the top percent of rich jews since most of them come from families that have been in europe for generations ("common" jews have long since moved to america/israel). and i don't know if you have noticed, but pretty much most newspapers and tv channels are biased one way or the other, the right wingers here keep saying that the israeli media is too leftist and anti government so you can see it's a common complaint. either way i hope you can see my point
>>
Can you post that graph where it shows how many ethnic Swedes are moving out of country and how many of them are coming back.
>>
File: large.jpg (29KB, 500x327px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large.jpg
29KB, 500x327px
>>51418116
ska bli fuccboi
>>
>>51417146
Bara kolla på första filmen favä (Avsnitt IV). Det är nog att förstå Starwars i sin helhet.
>>
>>51418192
Ska du bli en vek slynrövneger?
>>
>>51418192
>ska bli
kek
>>
>>51418192
lad... det finns fler fiskar osv osv
>>
>>51418111
Har du sett DEN eller?
>>
File: 1393122127649.jpg (181KB, 732x511px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393122127649.jpg
181KB, 732x511px
>>51418192
>bli
>>
>>51417972
JAG KAN INTE ANMÄLA FÖR JUDE-GOOGLE KNULLAR UP CAPTCHAN
>>
>>51418243
Japp, har bott i samma stad och tränat på samma gym som honom.
>>
>>51418220
>>51418236
>>51418239
>>51418272
fina memes
>>
File: Bläckfisk.jpg (10KB, 370x364px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bläckfisk.jpg
10KB, 370x364px
>>51418192
>ska bli
>>
File: kek.jpg (30KB, 600x399px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.jpg
30KB, 600x399px
>http://unvis.it/http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/landslagsfotboll/damlandslaget/article21853588.ab

>förlora med 0-3 mot ett p15 lag
>det """""""""""""riktiga""""""""""""" landslaget
>>
>>51418391
Fuck boy har alltid betytt vek slynrövneger sluta bete dig som en SJW som oironiskt tror att det är en manlig slyna
>>
>>51418391
Tack för alla (You)s.

>>51418438
Ingen har någonsin trott att kvinnor är fysiskt överlägsna män.
>>
"Man"skultingar blåsta åt helvete
>>
>>51418462
>Ingen har någonsin trott att kvinnor är fysiskt överlägsna män.
vissa högljudda människor har tyckt att fotboll är samma för alla och båda förtjänar samma pengar, uppmärksamhet etc.
>>
File: 1440601267344.jpg (138KB, 940x785px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440601267344.jpg
138KB, 940x785px
>>51418493
>>
File: manleets.jpg (157KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
manleets.jpg
157KB, 640x960px
>>51418493
kek, när fan ska de lära sig då?!
>>
>>51418493
Men om du är lång vad har du för ursäkt att sitta här anon?
>>
File: 1416611184960.jpg (61KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416611184960.jpg
61KB, 600x800px
>>51418186
>brevar från israel
stick favä

The right wing doesn't mean anti-semetic retard. Look at full-conservative politicians such as Trump, or any GOP canidates. They all think Israel is a precious state even though your goyim president/prime minister called Obama an anti-semite and said Kerry was as smart as a toddler.
>>
>>51418192
vad hände q berätta
>>
>>51418493
Vad klassas som lång?

t. 189
>>
>>51418090
tack så mycket anon :3

mycket bra svar
>>
File: Roberto.jpg (125KB, 1200x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roberto.jpg
125KB, 1200x1200px
>>51418549
>20
varenda gång
>>
>>51418579
200cm+ är minimum för att slippa bli kallad för manskulting
>>
>>51418541
>>51418549
>>51418493
tre slynor

tre icke-problem
>>
File: 14432443446.jpg (107KB, 768x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14432443446.jpg
107KB, 768x768px
>får skjuts hem av morsan
>"men du, jag måste låna din toa"
>dkn lägenheten var ett bombnedslag och hon började direkt klaga

MAMMAAAAAAAAAAAAA
>>
>>51418612
känns för lång favä

är man 200+ kommer man slå i huvudet
>>
>>51418438
>dam"fotboll"

varje gång lel
>>
File: 1447947370502.jpg (59KB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447947370502.jpg
59KB, 480x360px
>>51418615
>vara en manskulting
>>
>>51418615
Kringlan vet du vad kvinnor faktiskt gillar mindre än korta snubbar? Bitterfittor. Snäpp ut av det.
>>
>>51418619
>"men du, jag måste låna din toa"
>"nej"
>>
>>51418572
inget
>>
>>51418615
Snälla skjut inte upp någon skola nu kringlan
>>
>>51418619
>dkn morsan tror per automatik att min lägenhet alltid är i katastrofläge även fast jag har blivit bättre på senaste åren
Vafan, kan hon inte släppa det...
>>
vif västkusten

t. stockholm

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hoststormen-gorm-stoppar-tag-i-sodra-sverige/
>>
>>51418461
"Fuckboy" betyder i nuläget en kille som ligger med många brudar, en "player", aka en äkta Chad.
>>
File: 1445007402431.png (1MB, 1583x992px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445007402431.png
1MB, 1583x992px
>>51418186
> they are all sure even light right wing is pure nazism and whatnot
Doubt it. I think they'd be pretty militantly anti-immigration if they moved to Israel. What they're doing in Sweden is based in their macro ambitions for humanity and their attitude towards goy Swedes. Also, please don't mix left and right with immigration. The pro migration crowd is all over the political spectrum in Sweden.

>and the ovens part was a dry joke.
Yeah, you meant massive persecutions. Which only a lot of muslim migration will bring.

>like sweden the majority of them are already like the top percent of rich jews
That is likely, yes. Cronyism and gullible Swedes make it easy to reach the top and stay there. And of course, Jews are skilled merchants and business men. That said, my neighbours aren't too rich, but are Jews. They're all very pro-cückold. One of my friends is a Jew. Same story. My brothers friend. Same story, and goes to migrant camps and posts on his insta how nice people are. My high school teacher was a Jew. She, against all regulations, lectured us in how mass migration was good, and about feminism. In classes that had nothing to do with feminism.

The pattern is undeniable. Swedish Jews keep pushing for stuff that they would not likely push, had they considered themselves part of the Swedish nation.

>but pretty much most newspapers and tv channels are biased one way or the other
Yeah, but it's a bit weird that the Jewish ones are pro-migration, and the goy ones are pro free speech (which is uncommon here, Sweden is essentially an American post affirmative action college campus, as a country).

The Jewish diaspora is extremely disproportionately represented as an agitator for increased migration, and thus the systematic dismantling of Sweden as a nation state.
>>
File: vinterkram.png (823KB, 1600x1917px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vinterkram.png
823KB, 1600x1917px
>dkn hon äntligen hälsade på
Tack Vinter-chan! Låt det snöa!
>>
>>51418752
>"Fuckboy" betyder i nuläget en kille som ligger med många brudar, en "player", aka en äkta Chad.
När fan hände det här?
>>
File: 1445119233875.gif (158KB, 480x339px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445119233875.gif
158KB, 480x339px
>>51418612
>De 178 cm känslorna
>>
>>51418729
Såklart inte säpo
>>
>>51417496
*garvbröl*
>>
>>51418758
>The Jewish diaspora is extremely disproportionately represented as an agitator for increased migration

Nice meme
Du har ingen som helst källa på detta. Det finns jättemånga judar i SD som vill ha minskad invandring därför att muslimer inte är trevliga mot judar direkt
>>
>>51417960
>nbög
>broder
>>
>>51418707
https://www.youtube.com/watch?v=YZEbBZ2IrXE
"NEJJ!!! UAAAHHHH!"
>>
>>51418783
Några dumma amerikanska feminister/tumblrinar uppfann det här för t. ett år sen?
>>
>>51418790
Min mamma är 178 cm
>>
>>51418886
INTE DET ENDA
>>
>>51418901
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅHHHHHHHHHHHHHHHHHH


VILKEN ÄGNING


>>51418790 SÅLD HOS NÄRMASTE SLAVHANDLARE AV >>51418901
>>
File: 123321.png (715KB, 538x542px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123321.png
715KB, 538x542px
>dkn längst i familjen

tack baserade morfargener
>>
>>51418783
Senaste 2 åren när folk började använda uttrycket på twitter/facebook/tumblr

Så fuckboy är egentligen någonting positivt, förutom i griniga tjejers ögon
>>
>>51418752
Nej bara för att nyheter24 inte kan in i neger slang så ändrar det inte ordet

>>51418783
Har inte hänt bara SJWs som är efterblivna
>>
hur gör vi tråden bättre _utan_ att någon viss grupp brevare tvingas lämna
>>
>>51418972
>dkn längre än far och mor men båda är korta som fan
Tror fan jag kunnat blivit längre om jag åt och sov bättre när jag var yngre.
>>
File: 1443552944282.gif (145KB, 179x178px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443552944282.gif
145KB, 179x178px
>farmor och farfar har klarblåa ögon
>mor och far har blåa ögon
>dkn gröna ögon med blå nyans
Hur gick detta till?
>>
>>51418901
Folk anser mig att vara lång här favä

t. bor i LA med korta mexikaner
>>
>>51419012
Jaha okej säg vad du vill, det är så folk använder "fuckboy" nu för tiden.
Är du en sådan person som börjar böla över "muh officiella definition" när någon påstår att feminism inte handlar om jämställdhet?
>>
>>51419102
Har brevbäraren din gröna ögon?
>>
>går för en gångs skull ut på krogen
>det slutar med att man dricker öl och tjötar med någon okänd tant
Rätt trevligt.
>>
File: 1448573229872.png (1007KB, 885x1075px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448573229872.png
1007KB, 885x1075px
Vad är partikelutslag när man pratar om ljudvågor och dylikt på engelska? Google hjälper inte.
>>
File: 1401926531084.jpg (1000KB, 412x1423px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401926531084.jpg
1000KB, 412x1423px
>>51418826
Bonnier-koncernen. Sen en liten lek. När du ser nån som skriver "Sverige måste bli mer berikat" osv. Notera etnicitet. Märk väl att judar utgör ca. 2 PROMILLE av Sveriges befolkning. Vidare; David Schwarz, beslutet 1975, och sedan:
>>51417187
>>51416019
osv

Soros, Sutherland, osv osv osv. Väldigt mycket anektodiskt bevis åtminstone, för en så liten diaspora.
>>
>>51419171
particleoutpunch
>>
>>51419161
Fick du doppa?
>>
File: 1447689244462.jpg (33KB, 638x364px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447689244462.jpg
33KB, 638x364px
Jag skulle knocka ner er alla.
>>
>>51419171
particle rash
favä
>>
>>51419141
Är väldigt likt pappa på andra sätt så skulle inte tro det. Mormor och morfar kan jag däremot inte tala för. Morfar är död och mormor har jag inte träffat på ett tag, de gröna ögonen kanske hoppade över mamma.
>>
>>51419127
Fuck boy är för att håna slynrövnegrer. Att efterblivna vänstern vill göra det till en komplimang är patetiskt

>Är du en sådan person som börjar böla över "muh officiella definition" när någon påstår att feminism inte handlar om jämställdhet?
Nej för feminism handlar inte om jämställdhet
>>
>>51419197
Nä, satt bara och pratade skit.
>>
>>51419328
Du är alltså en sådan person. lel
>>
>>51418752
Zara snälla lämna tråden.

Ingen använder den definitionen av fuckboy förutom tumblrbrudar och dumma Zaras.
>>
File: 1443378586482.jpg (170KB, 617x573px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443378586482.jpg
170KB, 617x573px
>F1 direkt till Arsenals match
>>
>>51419127
Här i Sverige av alla Zaras kanske. I USA används det fortfarande som det gamla.
>>
>>51419381
och du är en vek slynrövneger
>>
>>51419362
Låter trevligt favä. I min fantasi så krökar jag i någon engelsk pub och pratar skit med alla sorters folk medan jag super mig full på en onsdag.
>>
File: 1r404weo1.jpg (63KB, 400x442px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1r404weo1.jpg
63KB, 400x442px
Så det är bara ge upp med fv om man är under 180?
>>
>>51419328
>Att efterblivna vänstern vill göra det till en komplimang är patetiskt

aa fast det är snarare vänstern som använder det som en förolämpning mot killar som bara vill knulla brudar och inte är intresserade i någon relation med tjejen

>>51419427
>>51419469

Nej. Faktum är att alla normalbögar använder det så som jag beskriver det. Ifall ni hade facebook så hade ni sett massa bilder där det står "tag a fuckboy" med flera hundratusentals kommentarer och taggningar.
>>
File: 144367745949.png (262KB, 446x456px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144367745949.png
262KB, 446x456px
>>51419540
>facebook

Inte i min negermusik iallafall.
>>
File: 1448793169850[1].png (74KB, 166x179px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448793169850[1].png
74KB, 166x179px
>>51419540
ingen bryr sig, fuckboy
>>
>>51419536
Jag är 178cm och skaffar många fv favä.
>>
>>51419536
Alla jag känner som är +20 år och är under 180cm lång har flickvän.

Det finns hopp för dig mannen.
>>
>>51419598
Tack för komplimangen
>>
>>51419626
I amerika favä. 178 cm är ungefär samma längd som våra högstadietjejer.
>>
>>51419540
>en förolämpning mot killar som bara vill knulla brudar och inte är intresserade i någon relation med tjejen
Resultatet blir iallafall att de killarna får mer fitta då brudar gillar killar som får mycket fitta men vänstern kan inte in i biologi

>nbögar bestämmer vad som är rätt och vad som är fel
Du kanske skulle hållt dig till ansiktsboken knullpojke
>>
>>51419540
Denna bög har rätt. Internationellt har fuccboi betytt feminiserad/pojkaktig fashionista.

På senare tid har uttrycket gjort intåg i Sverige, där termen istället betyder bokstavligt knullpojke, en pojke man knullar, i stil med att ha en slampa man åker och pumpar ibland och sen drar.
>>
>>51419626
Här i sverige är folk långa och inte korta...så vet inte vad du snackar om idiot.
>>51419633
Hur "långa" är dessa tjejer, för finns ju fan ingen tjej som är runt 170-175 som vill vara med en under 180...
>>
tänkte handla lite men vafan är "mörad" kycklingfilé?
>>
File: 1443629456449.png (498KB, 410x604px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443629456449.png
498KB, 410x604px
>>51419540
>den här cUcken
>>
>>51419598
WE
>>
>>51419678
Nae, tjejer gillar inte killar som får mer fitta, det är bara det att killar som får mycket fitta faktiskt har större chans att få fitta.

>nbögar bestämmer vad som är rätt och vad som är fel
Ja? Tror att du att någon bryr sig om vad någon jävla autistbög på 4kanal har att säga? lol
>>
>>51419709
Mörar man något så slår man skiten ur den.
>>
>dkn ingen pv att älska
>>
>>51419709
kycklingfilé man bankat skiten ur med en trähammare
>>
File: 1404970577856.jpg (14KB, 244x209px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404970577856.jpg
14KB, 244x209px
>måste spara allt jag vill ha kvar på datorn på 30 min
snälla hjälp
>>
>>51419754
>jvdk
>>
>>51418493
dkn 175cm hur tar man livet av sig favä?
>>
File: duran1.jpg (306KB, 1208x859px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
duran1.jpg
306KB, 1208x859px
>>51419234
Du och jag, medborgarplatsen klockan 19:30
>>
>>51419769
? går hårddisken sönder då eller
>>
>>51419780
ställ dig mitt ute på vägen, ingen kommer se dig ändå.
>>
>>51419750
låter våldsamt
>>
File: killa-u.jpg (70KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
killa-u.jpg
70KB, 640x640px
http://jezebel.com/the-definition-of-fuckboy-is-not-what-bad-trend-pieces-1725157828

>Whatever the reason, it must stop. In the latest wave, the term “fuckboy” has unnecessarily been put under the microscope by confused white people, unaware that this language was never for them in the first place.

K I L L A

C A M

Varför måste vita "människor" förstöra allt?
>>
File: 2.jpg (29KB, 454x596px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
29KB, 454x596px
Inte skrattat såhär högt på länge favä
>>
>dkn var nyss på adventskonsert i kyrkan
>dkn det inte var en enda brunskit där
Mäktig konsert favä. Hoppas ni grabbar tar er tid och besöker några konserter i kyrkor nu under jultiden, det får en verkligen att uppskatta ens ärv och historia.
>>
File: 1443161642024.jpg (94KB, 723x487px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443161642024.jpg
94KB, 723x487px
>>51419745
>Nae, tjejer gillar inte killar som får mer fitta
haha aa. Antar att du aldrig haft en flickvän?

>>51419745
Negrarna i USA kom på termen. Dom bestämmer vad de betyder inte efterblivna vänstertomtar i Sverige

Nu vänligen lämna tråden knullpojke
>>
>>51419780
ryck upp dig
>>
>>51419780
Gör som jag, lev så jävla gott som möjligt tills du blir 35 och sedan ta självmord. Skall köra helium metoden.
>>
>>51419857
>judekeken
>>
>>51419833
aa shit JONTE FETT TUNG MEME XDDDDDD
>>
>>51419857
>ens ärv
>ärv
arv heter det, din bög.
du kan ju fan sämre svenska än invandrare
>>
>>51419754
kärlek är ett jagjag
>>
>>51419833
200kr på att den där posten är av en kvinnlig invandrare med afrikanskt urpsrung
>>
>>51419859
Asså vissa ord ändrar ju betydelse. Kärring betydde ju t.ex. hustru förr i tiden.
Faktum är att det är så fuckboy används nu för tiden, du kan koka så mycket du vill men så är fallet.
>>
>>51419833
manlig brevare med en utländsk fader från latinamerika. Nära favä.
>>
>>51419831
>this language was never for them in the first place

Tänk om en vit man sagt detta.
>>
File: 1427288852322.png (11KB, 492x419px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427288852322.png
11KB, 492x419px
>>51419921
tare lungt mann1
>>
>>51419979
>>51419928
>>
>>51419970
Isåfall så får fuck boy betyda kille som vet hur han får sin kuk blöt på hanrejspråket du pratar. För människor som inte är efterblivna kommer det alltid användas för att beskriva veka fittor som dig
>>
>>51419979
STORA
LATINAMERIKANSKA
SNOPPAR
>>
>>51419702
>varje enskild person i Sverige är långa
>det här gör mig en idiot
haha mm okej

>>51419674
Jag tror du överdriver nog lite favä. Jag kommer att vara 183cm när jag sluta växa men till och med i Sverige är 180cm förmodligen mer genomsnittligt än kort.
>>
>>51419970
>Faktum är att det är så fuckboy används nu för tiden
av dumma facebookslynor

du är väl ingen dum facebookslyna anon?
>>
File: 1445884930150.png (27KB, 1292x227px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445884930150.png
27KB, 1292x227px
>>51419921
Grattis till rödpillret.
>>
File: 1445802342728.png (613KB, 1280x2740px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445802342728.png
613KB, 1280x2740px
>>51420012
han har ju rätt fan
>>
File: Scan-140521-0017.jpg (177KB, 500x747px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Scan-140521-0017.jpg
177KB, 500x747px
>>51419831
Whatever the reason, it must stop. In the latest wave, the term “fuckboy” has unnecessarily been put under the microscope by confused white people, unaware that this language was never for them in the first place.

To be clear, white people can use black slang—provided they know what it means. But what you cannot do is appropriate words that we’ve established to mean something and change the language because you feel like it or, more likely, because you’re confused.

KAN NEGRER SLUTA TA VÅRA KLÄDER, VÅRT ALFABET, VÅRT INTERNET, VÅR EL, ALLA VÅRA UPPFINNINGAR OSV?
>>
File: mfw3.jpg (5KB, 223x226px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw3.jpg
5KB, 223x226px
>>51420055
here we go again
>>
File: 1445884867442.png (29KB, 927x237px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445884867442.png
29KB, 927x237px
>>51420055
>>
>>51420039
>Jag tror du överdriver nog lite favä.
Tro vad du vill, det är min erfarenhet. Är inte mycket kortare än dig och det är inte ovanligt att tjejer så unga som 15 är längre än mig.
>>
>>51420039
>han missar poängen med att kvinnor vill ha långa män och nästan alla män i sverige är långa
Ibland undrar man om amerikaner är dumma på riktigt :^)
>>
>>51420051
>du är väl ingen dum facebookslyna anon?
Det är ju redan uppenbart att han är
>>
File: suicide or na.jpg (52KB, 537x392px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suicide or na.jpg
52KB, 537x392px
>Dkn 15 minuter sedan man skickade ett risky meddelande på facebook till sin crush och hon har inte svarat.
>>
File: 1446910060159.gif (391KB, 400x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446910060159.gif
391KB, 400x400px
>>51420097
RostbiffIDF snälla gå.
>>
>>51419831
Engelska språket var inte tänkt för negern heller. Men här är vi.
>>
>>51420071
jeff lynne vet hur det ligger till

https://www.youtube.com/watch?v=R20f-TPKjzc
>>
File: bobross.jpg (611KB, 912x913px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bobross.jpg
611KB, 912x913px
>>51420055
>>51420103
ifall rödpillrare inte bryr sig om kvinnor varför spenderar de så mycket tid på att spamma diverse sidor på internet om hur onda och hemska kvinnor är
>>
>all dessa engelska ord i en svensk tråd
>>
>>51420146
>till sin mosa
Fixade det åt dig.
>>
File: 1445435442.jpg (101KB, 1000x581px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445435442.jpg
101KB, 1000x581px
>>51420146
>crush

Jag hoppas hon aldrig svarar och du sen hänger dig själv.
>>
File: 1430072332683.png (2MB, 1524x1244px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430072332683.png
2MB, 1524x1244px
>kompis ringer och säger att vi skiter i bio ikväll för att det ska bli storm
>det blåser inte ens ute
>>
>>51420055
Du borde inte breva detta, du kommer få på dig vitknektar och vänstermuppar.
>>
>>51419863
>inte svina runt och snorta kokain när du är 70 utan att bry dig
>inte sitta och lyssna på evert taube, röka pipa och supa på nån skärgårdsö
>inte sitta och tänka på vad du skulle gjort med dina ariska vackra barnbarn om du inte va 85 och deras farfar
>inte ha en hejdundrande avskedsfest när du får alzheimer-diagnosen och sen utgå med en avsugning följd av en heroin-överdos
>>
>>51420146
>crush
Skjut dig favä
>>
>>51420173
>ifall rödpillrare inte bryr sig om kvinnor
De gör de ju dock de behöver ju fortfarande ligga med dem
>>
>>51420209
Kommer ihåg det här favä, dåliga ursäkter från dåliga vänner.
>>
File: 1447332033695.png (97KB, 600x599px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447332033695.png
97KB, 600x599px
https://www.youtube.com/watch?v=aC96H7beaDg
>dkn ingen dionysisk frenesi att bejaka livet med
>>
>>51420216
Det gör inget. Sanningen måste fram.
>>
>>51420219
Vem pallar med detta.
>>
>>51420234
Fast rödpillrare brukar väl hävda att sådant är meningslöst? Vet ju att rödpillrare brukar hata PUA för exempel
>>
>>51420071
typ som att på svenska är gift både något som dödar en och något man gör i kyrkan??
>>
>>51420131
Ifall attraktivitet härledas av bara ett ental för dem, då skulle jag vilja inte datera dem iaf favä. Men jag vet inte alla tjejer i Sverige är såhär falska.
>>
File: 1448809969101.webm (734KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448809969101.webm
734KB, 1280x720px
Hade ni en HÖ TE F1 fv?
>>
File: what negro.jpg (30KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
what negro.jpg
30KB, 1280x720px
>>51420216
>ifall du inte hatar kvinnor/tycker att kvinnor är underlägsna så är du vänstermupp/vitknekt
>>
File: 1438700502759.jpg (1MB, 534x8544px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438700502759.jpg
1MB, 534x8544px
>>51420332
>Men jag vet inte alla tjejer i Sverige är såhär falska.
HAAHAHAHAHAHA

Alla kvinnor i hela världen är såna. Det ligger i deras natur.
>>
>>51420055
Vadå, är detta konstigt?

Så är det för alla däggdjur. Honan tar jävligt mycket större risk än hanen, varpå hon är kräsen medans han kan gå igång på vad fan som helst.

Har ni aldrig sett rådjur para sig? Honan går runt i flera timmar och får hanen kåt, precis som människokvinnor, utan att låta honom knulla. Sen typ tre timmar senare så stannar hon in tillräckligt mycket så att om hanen är stark och lyckas hålla nere honan så kan han väl få våldta henne.

Om hon bara blir kär i nån sär-hane så kommer hon bokstavligt riskera livet på dåliga barn.

Sen är det ju beklagligt att det människohonor främst attraheras av är det dom tror andra människohonor attraheras av, vilket gör att utan en naturlig miljö när sån idioti dör ut, så utvecklas vi snabbt bakåt.
>>
>>51420351
haha aa, det var exakt det jag sa att man skall hata haha. De är ju underlägsna eller hur haha, jag sa det eller hur? hehe.
Jävla mupp.
>>
>>51420333
J
>>
>>51420351
>man måste hata kvinnor för att förstå att de är biologiskt olika oss
Peka ut vad som är hat och förtryck i detta >>51420055 >>51420103
Det är bara fakta.
>>
>>51420332
>Men jag vet inte alla tjejer i Sverige är såhär falska.
Åh, broder...
>>
>dkn försökte lite för hårt och tjejen du flörtat med slutar svara
aha
>>
>>51420314
Nej du tänker på MGTOW

>Vet ju att rödpillrare brukar hata PUA för exempel
Ja lite. PUA så försöker man bara efterlikna en framgångsrik man. Rödpiller handlar mer om att bygga upp sig till den mannen så PUA grejer blir naturligt.
>>
Värt att träffa en nyfiken kille som inte vill ha mer än en avsugning J/N?
>>
File: 1413288483685.gif (3MB, 400x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413288483685.gif
3MB, 400x225px
>>51420332
>ett ental
>datera dem
>>
>>51420055
Detta är helt bakvänt. Har haft två tjejer som varit helt besatta av mig, men jag krossade deras hjärtan eftersom jag inte kan älska någon så jag stötte bort dom till slut. Det slutade alltid med att de grät och grät och grät, usch vad jag hatar mig själv. Bättre att inte beblanda sig med kvinnor ö h t
>>
File: 154764574354.png (162KB, 499x499px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154764574354.png
162KB, 499x499px
>>51420377
>exposing heightism
kek
jävla manskultingar
>>
>>51420434
Flörta i verkliga livet fan.
>>
>>51420332
Jag tror du är dum, på riktigt. Kvinnor gillar långa män hur svårt är det att fatta? Det är lika med män, de gillar kvinnor som är snygga.
>>
>>51420444
Om du vill suga en kuk, varför inte?
>>
File: 1402943855882.jpg (66KB, 499x499px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402943855882.jpg
66KB, 499x499px
>>51420377
>dkn man försöker bry sig om detta men det är bokstavligen omöjligt eftersom jag är 187cm
>>
File: 1448292556336.jpg (34KB, 639x495px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448292556336.jpg
34KB, 639x495px
>>51420396
Ingen har väl påstått något annat? Det är alla jävla vitknektar och betakekar som inte kan förstå att vi är biologiskt olika och att kvinnor inte fungerar på samma sätt som de själva.
>>
>>51420444
Du är ju bög och ett äckel så varför inte?
>>
File: 1440162700297.jpg (9KB, 250x242px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440162700297.jpg
9KB, 250x242px
>arbetsförnedringen tvingar ut en på praktik
>lovar anställning efter
>en månads av hastiga, förvirrade instruktioner följer
>facket genomskådar arbetsgivarens försök att skaffa timlönsträlar och göra sig av med fastanställda
>vi måste nu vara vikarier istället för extrahjälp och göra samma uppgifter som en fullärd
>pengarna går i princip åt helvete
>"t-tack"

Frihetsberövad och fortfarande ingen hyra. Underbart.
>>
>>51419831
är det här en nylig trend att svarta gråter över att vita tar deras jagjag
>>
>>51420462
Ja, de var besatta men det var inte någon djup kärlek.
>>
>>51420434
>dkn du tryckte på lite för hårt och hon fick skitont i underlivet
Också en väldigt jobbig känsla. Man vill liksom knulla på hårt men det går inte alls.
>>
>>51420526
vad jobbade du med?
>>
>>51420470
Känns ganska skitnödigt att bara snacka när man ses IRL. Vi ses inte naturligt i vardagen.
>>
File: 165764566586.png (35KB, 321x228px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
165764566586.png
35KB, 321x228px
:^)
>>
File: 1392645163899.png (290KB, 500x497px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392645163899.png
290KB, 500x497px
>>51420526
>dkn har inte ens erbjudits praktik eller något
>dkn fortfarande arbetslös och utan pengar
>>
>>51420485
>>51420517
För att han vill strikt inte göra annat än att få sin kuk sugen, medan jag vill ha det övriga också.
>>
>>51420462
Avsluta dig själv nbög
>>
File: 1448815741074.jpg (89KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448815741074.jpg
89KB, 600x800px
>>51420462
>jag krossade deras hjärtan eftersom jag inte kan älska någon
*tippar katanan*
>>
>>51420598
Det vore skönt favä
>>
>>51420268
Man är skapt olika

>>51420500
Delar av deras hjärnor är väldigt lika våra. Andra delar väldigt annorlunda. Synd att det är så jävla tabu med forskning om detta.
>>
>>51420594
Som vad? Vill du knulla honom i röven eller?
>>
>>51419536
Jag är 195 cm och har aldrig haft fv.
Jag är 24 och har aldrig pussat en tjej, ingen tjej har någonsin tyckt om mig eller nåt sånt.
>>
>>51420594
Så träffa honom inte då?

Förstår inte varför du frågar oss. Hur fan ska vi veta om det är värt?
>>