[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Sverigetråden- Känsloupplagan

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 567
Thread images: 151

File: Skärmklipp.png (619KB, 1062x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skärmklipp.png
619KB, 1062x600px
>dkn ingen söt dotter att ta hand om
>>
File: n1.jpg (60KB, 810x688px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
n1.jpg
60KB, 810x688px
>>
File: rumia3.jpg (179KB, 982x980px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rumia3.jpg
179KB, 982x980px
här var det dött
>>
>>51304966
Svår känsla favä.

>dkn man aldrig kände något sånt här innan
>>
File: 1443650701917.jpg (14KB, 260x260px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443650701917.jpg
14KB, 260x260px
>>51304966
Förklara detta brev.
>>
>>51305033
>>51305034
Tittar på Usagi Drop, känslorna flödar som Nilen
>>
File: raphtalia.png (258KB, 500x543px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
raphtalia.png
258KB, 500x543px
>dkn ingen fv
>>
File: loffen.png (108KB, 261x237px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
loffen.png
108KB, 261x237px
Kan ni nämna positiva konsekvenser med mångkultur?
Kan seriöst inte komma på något bra som mångkultur har tillfört Sverige.
Inga bajsbrev tack
>>
>>51305091
Hur kan vi ha mångkultur när svensk kultur inte finns?
>>
File: 124365475463.webm (2MB, 720x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
124365475463.webm
2MB, 720x720px
>>51305091
>>
>>51304921

Man är en hanrej om man inte kan uppskatta bra musik p.ga ras, oroa dig inte.
>>
File: mums.jpg (471KB, 1600x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mums.jpg
471KB, 1600x1200px
>>51305091

Hundratusentals jobb av kompetenta invandrare, tiotals miljarder i vinst varje år osv

Finns bara positiva saker.
>>
>>51305091
Kebab
>>
File: BLCH5.jpg (135KB, 500x597px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BLCH5.jpg
135KB, 500x597px
>spela FF14 med My hela veckan
>dkn har inte mått så bra på flera år
en underlig känsla.
>>
>>51304990
vilket språk var det?
>dkn jag är helt borta från alla möjliga arkiv
1 - 0 juden
>>
>>51305091
Kebabtekniker och Onlinepizza
Min kompis Jibril
>>
>>51305135
hadde satt på favä
>>
File: kongor roshan.gif (504KB, 584x459px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kongor roshan.gif
504KB, 584x459px
>>51305091
kebab, pmax, negerdunk
>>
File: 12436547534542.jpg (112KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12436547534542.jpg
112KB, 1024x768px
>>51305189
>>
>>51305135
hade konverterat/10
>>
File: Superior lol.png (137KB, 227x349px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Superior lol.png
137KB, 227x349px
>skamstocken har praktiskt taget återinförts som straff
http://www.idg.se/2.1085/1.643726/piratkopiering-youtube
>>
>>51305173
Engelska. Han var amerikan. Snälla Mizaki, hitta den! ;_;
>>
>>51305164
Schysst bete mannen.
>>
File: just-unity-001.jpg (76KB, 538x336px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
just-unity-001.jpg
76KB, 538x336px
>>51305218
Hon har redan gift sig med en konverterad norrbagge :(


NORGE JA!!!
>>
>>51305291
BIFFIGA
>>
>>51305250
>Om han gick med på att spela in en video där han berättar avskräckande om sitt liv som fildelare, och sedan ser till att den får 200 000 träffar på Youtube kommer merparten av böterna att strykas.
är det här ett försök att få han att bli youtube kändis?
>>
>>51305171
Avis favä. Jag vill också ha mysigt.
>>
>>51305305
>>51305305
onolltolerans*
>>
>>51305312
NORSKA
>>
>>51305091
USA tog ju in negrer och de blev en stormakt att frukta. Om vi gör detsamma kommer vi också bli en starkare nation!
nej jag vet ärligt talat inte
>>
>>51305091
Mat

Men inte som att vi behövde ta hit 200k peruaner när vi började odla potatis i Sverige

>>51305135
Hon är ju dock "norsk"

https://www.youtube.com/watch?v=GVeEgnLmiK0
>>
>>51305250
>Jag trodde inte att det skadade de stora företagen.
Och det gjorde du inte
>>
File: MG3zzfv.png (353KB, 491x542px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MG3zzfv.png
353KB, 491x542px
>>51305286
japp, ska inte lägga mig fören jag hittar honom!
något mer att gå på? var han smal? tjock? kommer du ihåg omgivningen i videon?
>>
File: adele.png (639KB, 945x630px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
adele.png
639KB, 945x630px
Skulle ni?
>>
>>51305091

Kebabpizza
>>
>>51305350
fråga dig istället varför han bara angriper svenskar med sina vridna frågeställningar utan att ta hänsyn till hans sort som kallar svenskar för 'svennejävlar'
>>
>>51305434
>Kolbrännare

Nej
>>
>>51305460
Institutionell Rasism är Makt + Fördomar.
Då kan inte invandrarna vara rasister för de har nästan ingen makt i samhället.

Öppna en genusbok för i helvete.
>>
Några roliga erbjudande på black friday än?
>>
>>51305529
>en folkgrupp kan inte anklagas för att göra något dåligt eftersom att de är en minoritet
Får nog ta och hitta den där genusboken och kalibrera min världssyn favä
>>
>>51305621

960 för 1700, 970 för 3300
>>
>>51305621
Tyckte jag såg din mamma på nån sajt nyss.
>>
File: y3.jpg (1MB, 1536x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
y3.jpg
1MB, 1536x2048px
>>51305291
Måste man verkligen konvertera till fakking islam mash'allah för att få sig en konservativ sötpaj fv?

Jag hatar den här tidslinjen favä
>>
Varför är Paolo så jävla baserad?
>>
Hello. I don't think I need to introduce myself. Y'all filthy scrubs know who I am already.
I've heard that some of you people were openly criticizing me. Calling me the 'worst player in EG' or even in the competitive scene. That just shows how much of cesspool this website is. Their's a reason why I'm the captain of the Evil Genius Dota 2 squad. And that's because I'm the best player on EG. I'm single-handedly winning games with my drafting. I'm a mastermind, and you can't handle it. You're all reeking of jealousy.
Arteezy wins mid? It's because of my incredible rotations and hero picks. Universe gets a 5 man ravage? I picked the right hero for the situation, he's merely a pawn to a strategy ungraspable by his feeble mind.
You see, I'm the most valuable player on EG right now. See what happened with mason? We could replace any player and perform as well as we're currently doing. All because of me.
You complain about my attitude? You can't hande the all-chat after first blood? It's all part of the plan, small sons. They couldn't show their frustration. They had to hide it, for the fans and cameras. Inside they were boiling. They made tons of mistakes because of it. My lycan pick was just the nail in the coffin. Their minds were gone.
'But Peter, you have the lowest net-worth every game'. That's because I don't need farm. I don't need levels either. I'm so good I don't need anything but my amazing brainpower to win games.
Anyways, keep hating on me if you want. Keep playing this game you couldn't understand even in your dreams.
For the others, follow me on blogspot (peterpandam), where you can enjoy the gaming story of a journalism major.
Peace, suckers.
>>
>>51305703
En svensk Joe Rogan kopia favä
>>
File: MRY66.png (191KB, 500x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MRY66.png
191KB, 500x500px
>>51305330
Spela med oss.

>>51305665
>Inte bara hitta en konservativ arisk sötpaj
>>
>>51305703
vem är denna smutsiga negern?
>>
>>51305433
Smal. Inomhus. Det var bara en kamera fokuserad på honom utan klipp och sånt. Tror inte att det var en musikvideo liksom.
>>
Tobias är ett helt ok namn, inget fel på det?
>>
File: kek.png (386KB, 519x533px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.png
386KB, 519x533px
>>51305763
Läskigt, tänkte exakt samma tanke.
>>
>>51305768
>Spela med oss.

Kanske. Är en blyg rövburgare och väntar på mitt nya grafikkort.
>>
>>51305793
Det är väl okej.
>>
File: 1s1.jpg (264KB, 748x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1s1.jpg
264KB, 748x1000px
>>51305768
>konservativ arisk sötpaj

Bokstavligen var? De verkar ju vara sällsyntare än enhörningar, och hur stor är chansen att just _hon_ skulle vilja viga sin liv åt en autist som mig? Som muslim har man ett helt hav med kvinnor att bli nekad av
>>
File: .jpg (74KB, 500x446px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
.jpg
74KB, 500x446px
>>51305782
tror jag hittat den
smal
inomhus
trött blick
kamera fokuserad på honom utan klipp och sånt

https://www.youtube.com/watch?v=dUV_Bw87i9c
>>
Inte fedoratippare men har ni någonsin träffat en ickeslynig tjej?
>>
Är jag fattig om jag handlar på Rusta?
>>
File: 1444348400860.gif (497KB, 245x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444348400860.gif
497KB, 245x200px
>>51305876
>Som muslim har man ett helt hav med kvinnor att bli nekad av
>>
>>51305888
Jajemän! Tack Mizaki. :333
>>
>>51305876
sitt liv*

>>51305898
Ja, men det var bara för att de var fula
>>
>>51305918
Det beror helt och hållet på vad du handlar på Rusta
>>
>>51305939
kram (´・ω・`)
>>
>>51305898
Ja de tafatta och blyga tjejerna brukar ju inte vara speciellt slyniga. Min korridorsgranne är en sådan tjej, rätt tystlåten och blyg men snäll.
>>
File: 14275087869611.jpg (32KB, 563x542px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14275087869611.jpg
32KB, 563x542px
grod natt tråden
>>
>>51305621
logitech g930 för 949 kr
>>
>>51306002
När jag gick i sjuan/åttan så hade jag en sådan tjej i min klass, sedan blev jag informerad om att hon var rebelliskt spermamonster som hade blivit kukad utav hälften av grabbarna i nian (som du säkert kan gissa så var det här på en glesbygdsort)

Honor inte ens en gång
>>
>>51305621
Ett Safir R9 390 Nitro 8GB för 2800kr och ett 970 turbo för 2480kr.
>>
File: björnlande-sjö.jpg (3MB, 3543x1709px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
björnlande-sjö.jpg
3MB, 3543x1709px
Jag tycker vi borde resa estrader överallt i Sverige där folk kan få hålla tal och argumentera med andra om saker.
>>
>>51306093
hoppas ditt hjärta slutar slå i sömnen
>>
File: 1429784545221.jpg (705KB, 5700x6500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429784545221.jpg
705KB, 5700x6500px
>>51306123
>logitech g930

Jag hoppas verkligen inte att någon utav er Jontes gör detta
>>
File: PSONA88.jpg (41KB, 440x550px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PSONA88.jpg
41KB, 440x550px
>>51305898
>>51305876
Nätet. 95% av de kjoltyg som verkar ickeslyniga på nätet kommer att visa sig vara ute efter uppmärksamhet. Presterande 5% är riktiga varan. Finns ingen garanti att den du hittar om du hittar en kommer att vara söt.

>>51305837
Breva i tråden om du börjar spela.
>>
>>51306224
???
>>
>>51306335
>>
File: 1495292421010.jpg (65KB, 680x585px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1495292421010.jpg
65KB, 680x585px
>>51305645
>han köper inte från röda laget
>>
File: 21312436547440.jpg (70KB, 500x281px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21312436547440.jpg
70KB, 500x281px
>>
>>51306427
???
>>
>>51306427
???
>>
https://www.youtube.com/watch?v=8BXjzDprRdA

Tycker inte at vi borde importera det här favä.
>>
>>51306427
???
>>
>>51306460

Såg inga AMD kort alls.
>>
>>51306531
https://www.netonnet.se/art/komponenter/grafikkort/amd/sapphire-radeon-r9-390-nitro-8gb/223079.8988/
>>
File: celeste1.jpg (644KB, 1600x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
celeste1.jpg
644KB, 1600x900px
>>
>>51306591

Ojsan, mysigt.
>>
https://www.periscope.tv/w/1jMJgVPZgVkGL

Bara jag som har svart skärm?
>>
>>51307002

Jag med, kan aldrig kolla mer än några minuter på periscope sedan börjar den buffra
>>
Kan man knulla en tjej bakifrån även om man har en liten kuk? Vinklas vittan när hon böjer sig så man kommer åt?
>>
>>51307132
Börjar tro att de medvetet gimpar desktopversionen för att tvinga en att ladda ner deras skitapp så att man inte kan blockera reklamen
>>
Godnatt grabbar
>>
>>51307151
Hur liten?
>>
>>51307321
13-14
>>
File: 1448548697049.png (455KB, 460x669px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448548697049.png
455KB, 460x669px
Varför är hon så arg, SvT?
>>
>>51307335
>13-14
Det är inte ens en standardavvikelse från medelvärdet och du kallar det för liten? Det du har är genomsnittligt och jag ser inte varför det inte skulle fungera.
>>
File: gg.jpg (441KB, 884x666px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gg.jpg
441KB, 884x666px
>Får 4 ryssar på laget

JAG ÄR SÅ JÄVLA ARG, FITTA VARFÖR KÖRDE JAG Dust 2 SOLO? JAG ÄR EN JÄVLA IDIOT
>>
>>51307454
>haha mamma jag ska knula dig med den här pinnen jag hittade
>smäll
>viskar "du är för fet för ett fuck" gabriel
>>
>>51307491
>13-14 är genomsnittligt
nej
t. har sett en hel del kukar utanför porr
>>
File: dw1.jpg (71KB, 700x968px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dw1.jpg
71KB, 700x968px
>>51307504
>inte börja bantza på ryska och 16-0a motståndet

vgh
>>
>>51307572
Varför har du sett en del kukar utanför porr?
>>
>>51307572
>han tror att anekdotisk evidens är relevant
>>
>>51307590
Nej jag mutade alla på laget efter 5 rundor av att de vägrade prata engelska.
Sedan blev de arga och började griefa eftersom jag inte visste motståndarens position en runda (pga ingen kommunikation)
>>
>>51307681
vad tror du?
>>51307684
haha aa
>>
File: chang.jpg (24KB, 600x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chang.jpg
24KB, 600x600px
>>51307685

Jaha du fick kanserfolk på laget, sorry fAm sådant händer ibland tyvärr.
>>
>>51307695
Omklädesrum?
>>
>>51307756
nej, jag har inte dragit den slutsatsen av min empiriska studie från slaka kukar
>>
File: nod.webm (895KB, 838x572px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nod.webm
895KB, 838x572px
>Flickvännen fejkade sin orgasm för första gången idag

Jag visste att den här dagen skulle komma, men jag trodde att jag skulle vara mer accepterande.
>>
File: ddnbd3ou0clcwmz.jpg (196KB, 1252x1252px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ddnbd3ou0clcwmz.jpg
196KB, 1252x1252px
http://imgur.com/Qf1WL4x
>>
>>51307840
Jaha. Vad är det för speciellt med den här tjejen?
>>
>>51307780
Är du en urolog i så fall?
>>
File: cuck.jpg (36KB, 447x696px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cuck.jpg
36KB, 447x696px
>>51307840

cUck Jones
>>
>>51307902
Hennes pv är internetkändis

>>51307928
Hade inte haft något emot att tvätta hennes fötter favä
>>
>>51307926
jag antar det, men har ingen utbildning
>>
>>51307504
Dota 2 reborn updaten är broken och buggig som fan.

Men jag tror den nu sätter ryssar på fiendelaget i matchmaking, och folk som har samma Language setting som jag i mitt lag (English)

Har aldrig vunnit så här mycket förut, behöver inte ens spela seriöst för dom börjar flama och griefa 5-10 minuter in.
>>
File: v.png (773KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
v.png
773KB, 1280x720px
>somna kl 21
>vakna kl 03
>>
>>51307972
Hur blir man en urolog utan ubildning? Är du en amatörurolog? Vilka arbetsområden har man som hobbyurolog?
>>
File: 1400184000420.png (199KB, 420x362px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400184000420.png
199KB, 420x362px
>>51307955
>dkn mitch fått bevittna blåsjobb och sex live
>>
>>51308060
>tog 10mg melatonin vid 12
>inte trött än
Jag börjar undra på om det egentligen mig det är fel på eller bara samhällets förväntningar som är normiecentric.
>>
>>51308136
>normiecentric
Men du
>>
>>51308136
Vi borde anmäla normalbögarna för diskriminering favä.
>>
>>51308131
>n0lans

Vad kallas han nu när han faktiskt vann en major?
>>
File: moon2.jpg (139KB, 1080x1920px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
moon2.jpg
139KB, 1080x1920px
>>51308374

NoTa1lan favä
>>
>>51308082
suga kuk
>>
>>51308650
Får du inte ens betalt? Eller är det välgörenhet?
>>
File: 1447951764465.gif (998KB, 500x273px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447951764465.gif
998KB, 500x273px
Aj oj jäklar man kanske borde gå och lägga sig. Har ju skallebank och yrsel.
>>
>>51308650
Aldrig förstått vad för nöje folk får utav att suga kuk.
>>
>>51308902
vissa får nöje av att tillfredsställa andra, samt att kuk är något speciellt åtminstone för bökar
>>
>>51308947
>vissa får nöje av att tillfredsställa andra
Tagga ner, jag var bara nyfiken. Tyckte inte att det var något speciellt, men låt inte mig hindra er om det är det ni vill.
>>
>>51309001
>Tagga ner
? svarade på din fråga
>>
>>51309012
Det läste som att du insinuera att jag inte kan få nöje utav att tillfredsställa andra, som om att jag saknade de spegelneuronerna eller något. Men jag är förmodligen bara trött och trögfattad.
>>
>>51309181
menade mer generellt sett och är lika trött så ja
>>
File: Grodisk makt.jpg (127KB, 900x674px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Grodisk makt.jpg
127KB, 900x674px
G(r)od morgon Sverigetråden!!!!!
>>
>>51309974
God morgon käre vän.

Jag har satt upp ett schema för mig själv, tycker ni att det är autistiskt? Utan schema så blir det nästan så att jag bara sitter och lösdriver tiden på internet, runkar och knappt får något gjort.
>>
>>51310005
Det låter som en bra idé anon.
>>
>>51310005
Det är lite småautistiskt favä
Själv tänker jag gå och lägga mig om nån timme. Jag brukar somna runt 8, sova till 12, sen somnar jag om och sover till 4.
>>
File: 1448596615653.png (2MB, 1584x957px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448596615653.png
2MB, 1584x957px
var hamnar ni sverigevänner? stämmer det?
>>
>>51310037
>>51310082
Ja hur som helst så har jag frukost om 40 minuter, träning efter det i ett par timmar och sen språkinlärning i två timmar. Det är väl OK att veta vad man ska göra och när.
>>
>>51310097
Fan i helvete, jag hamnade på 20
>>
>>51310097
27 men jag passar bättre in på cyborg eller slightly strange
>>
kan man vara så kåt att man inte kan somna?
>>
File: 1438742987078.jpg (212KB, 620x459px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438742987078.jpg
212KB, 620x459px
>>51310097
61, stämmer ganska bra
>>
>>51310097
>91
Så nära, men ändå så långt bort.

>slightly strange
>stämmer det?
Ja favä, mer eller mindre.
>>
File: 1448587796151.png (858KB, 800x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448587796151.png
858KB, 800x800px
>Det här är en sak i Indien

https://en.wikipedia.org/wiki/Poo2Loo

Jag trodde fan att DESIGNERADE jagjagen överdrev.
>>
>>51310097
Massa subjektiv skit där ju.
>>
>>51310097
28 - 8 för alkohol, MANNEN GRÄS SRAM och vaping är egentligen nbög skit och att inte kolla på kinesiska teckningar eller spela brädspel är helt jäkla orelaterat.

uselt test/10
>>
>>51310494
lel
>>
>>51305091
Kebab... Är rätt gott.. Falafel också. Däremot bör det vägas mot att sillamackorna blev utträngda av självhatande Andersar.

Det där ståndet med sillamacka i slussen är ju sjukt mycket godare än kebab.

Fan nu när jag tänker på det, renkorvsrulle, sillamacka osv borde ju finnas som snabbmat.
>>
File: polisen.jpg (137KB, 676x496px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polisen.jpg
137KB, 676x496px
lel
God morgon.
>>
>>51310097
47 om man ska tolka frågorna bokstavligt
37 om man ska tolka frågorna som en nbög
>>
File: tfw_sjws.png (197KB, 526x745px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tfw_sjws.png
197KB, 526x745px
>dkn suttit uppe hela natten och glott på första Digimon säsongen
>>
Är prisjakt med jämna mellanrum segt som knul för nån annan?

Försöker ju ha koll på svarte fredagen.
>>
>>51311847
DIGIMON
DIGITALMONSTER
DIGIMON DU ÄR CHAMPION
FIIIIIIINS FÖR ATT SKYDDA OCH RÄDDA OOOOOOSSSS FRÅN EN DIgital VÄRLD
>>
File: 1447280897575.jpg (20KB, 306x306px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447280897575.jpg
20KB, 306x306px
>>51311847
>>51311868
Digimon suger kuk och det finns bokstavligen ingen anledning att titta på det om man tittar på Pokemon.
>>
>>51311887
>tror att jag fortfarande tittar på barnprogram
Min vän, det var ett tag sen.
>>
File: 1364707917810.jpg (111KB, 793x793px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364707917810.jpg
111KB, 793x793px
>>51311868
>svenskdubbade serier
skakar mitt huvud
>>51311887
Här är ditt (You) famalam
>>
>>51311847
Hoppas verkligen att du såg orginalversionen.

>>51311887
Pokémon har bättre spel men Digimon är bättre anime.
>>
>>51311951
>originalversionen
Du vad?
>>
>>51311994
Japanska.
>>
File: jag till vänster.jpg (325KB, 990x693px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jag till vänster.jpg
325KB, 990x693px
>>51312004
>antyder att jag talar risneger
>>
>>51312048
>inte använda ubåtar
Den är faktiskt oerhört mycket bättre på orginalspråket. Topp OST och röstskådespelare. Det var en helt annan känsla att se om den på japanska efter att ha sett den på svenska och engelska.
>>
>>51311951
>Pokémon och Digimon är animes
"Nej"
De är barndomsnostalgi, inte äcklig 2D
>>
>>51312120
Dumheter.
>>
>>51312094
>Den är faktiskt oerhört mycket bättre på orginalspråket.
haha "aa"
Svenska eller inget.

>>51311887
>Digimon suger kuk
Slåss mig IVL kuckneger
>>
HerculesKabuterimon förtjänar en film favä
>>
Breva baserad (icke-anime) 2D favä
bild relaterad
>>
File: 260084350.jpg (233KB, 850x1133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
260084350.jpg
233KB, 850x1133px
>>51312354
haha mm
>>
>>51312354
>>
>>51312381
>>51312388
Bra smak

Sam bästa flickan
>>
>>51312354
>tumblrina
>hatar på 2d
>skändar 2d genom att kalla det för icke-2d
Må repets dag komma snart så du tvingas stå till svars för dina vidriga brott. Digimon är och har alltid varit 2d.
>>
>>51312426
>>tumblrina
>orka byta filnamn

>>hatar på 2d
Gör jag ju inte.

>>skändar 2d genom att kalla det för icke-2d
2D =/= anime

>Må repets dag komma snart så du tvingas stå till svars för dina vidriga brott. Digimon är och har alltid varit 2d.
men du
>>
>går till postombud för att hämta ut paket
>kö på 4-5 pers före mig
>affärsbiträdet frågar VARJE person var deras brev/paket skickats ifrån
>ingen aning ifall komplett skickar från norge eller sverige

vad är detta för nytt gyckel? har aldrig behövt svara på en sådan fråga innan.
>>
>>51312531
Det är kontroll så att inte någon kommer och knycker dina grejer
>>
>>51312531
Är nog bara för att det ska gå snabbare att hitta. De sorterar väl olika med inrikes och utrikespost, förmodar jag.
>>
Hade det inte varit lite småkul om en IS-terrorist självmordsbombade gävlebocken ändå?

(Förutsatt att inga civila dödas självklart)
>>
>>51312979
Nej, ingenting med dem är kul, det är ingen bra mem, bara sluta prata om dem helt och hållet. Jag orkar inte höra om skiten dag ut och dag in.
>>
>>51312979
Ett år så var det ju två killar utklädda till tomte och pepparkaksgubbar som sköt eldpilar på den.

Någon/några hade ju kunnat klä ut sig till IS-terrorister och plantat C4 på bocken.
Kanske lämnat en bergssprängare vid platsen som spelar fuktiga nasheeds också.
>>
File: 1447166567098.png (290KB, 680x680px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447166567098.png
290KB, 680x680px
/vem/ här pank inför "blackfriday"?
>dkn ville köp en ny mus
>dkn kjell säljer dundermus för 299
HELVETE JONTEEEEEE
>>
File: 1447961895820.jpg (38KB, 252x252px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447961895820.jpg
38KB, 252x252px
>>51313185
>kjell säljer dundermus för 299
Ursäkta, men jag kunde inte sluta garva åt detta
>>
File: 1438752613913.png (85KB, 917x1217px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438752613913.png
85KB, 917x1217px
>>51313203
Eller hur?
>>
>>51313185
>ingen rea på SpelStation4
smfh
>>
>>51313353
Var ju en tusenlapp billigare på CDON
>>
File: 1448582630144.png (891KB, 663x725px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448582630144.png
891KB, 663x725px
Tydligen satt en kollega inne med den här gôbben för typ tjugo år sedan. Han var en hyfsat duktig fotbollskille som föll ner i herointräsket. Min kollega räddade honom när han försökte ta sitt liv i cellen
>>
>>51313618
Förtrollande berättelse, broder.
>>
File: image.jpg (144KB, 800x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
144KB, 800x540px
>seminarium strax.
>dkn fortfarande full från gårdagen.

Kommer att vara körd om jag får någon fråga.
>>
>dkn man läst så mycket obehaglig pasta att man inte kan somna nu

rädda mig
>>
>dkn cp-trött
>dkn enorma påsar under ögonen
>dkn måste jobba ivf
>>
God morgon

>dkn ingen sån kattflicka http://i.4cdn.org/wsg/1448299535783.webm
>>
Grod morgon :3
>>
File: 1448562358369.png (230KB, 455x443px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448562358369.png
230KB, 455x443px
vem kunde ana?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21823230.ab
>>
>>51314178
>dkn de bildar isis region-avdelning i norrland
>>
Jag vet att ni är bästa personerna att fråga när det kommer till det här. Vilka är de bästa svenska böckerna ni har läst?
>>
>>51313816
>får fråga
V-vad i helvete.
>>
>>51314549
Har typ bara läst utvandrarna om man inte räknar böcker som är översatta
>>
>>51310097
127 lmao inte ens av med oskulden
>>
File: 1410490011502.jpg (51KB, 571x448px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410490011502.jpg
51KB, 571x448px
>sov knappt någonting igår natt
>lyckades inte somna förren 05:40 och var tvungen att gå upp nu
Jesus kristus stoppa en gaffel i mig
>>
>>51314863
De bra nyheterna är att det snart är helg
>>
>>51314892
Det värsta är ju dock att det är lite svårt att lyfta tungt om man sovit några få timmar och vakat så länge under ett dygn favä
>>
>>51314922
Ingen tycker om en person som tycker synd om sig själv.
>>
>>51314549
Inte läst så mycket favä, men Mina drömmars stad är nog min favorit. En dåres försvarstal av Strindberg var strålande, den skrevs på franska dock. Väldigt taggad på att läsa mer av honom.
>>
>>51314981
jag gör ju det favä
>>
File: 78324893432.png (298KB, 1024x629px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
78324893432.png
298KB, 1024x629px
>>51306311
G-går ju inte att spela på Balmung
>>
>28% rea på xbone på komplett
>haloshill sedan dag 1

Sparar en tusenlapp favä kanske värt att slå till, får nåt jävla fotbollspel på köpet som man kan sälja/använda som pappersvikt om det inte ligger och skräpar på hårddisken
>>
File: 1336333571102.jpg (125KB, 698x734px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1336333571102.jpg
125KB, 698x734px
>>51310097
33 stämmer okej, passar inte riktigt in i någon egentligen
>>
>>51315483
>inte lägga pengarna på att uppgradera sin dator alt köpa en kontroll till datorn med usb

VA

HA
?
>>
File: 1448561411100.jpg (262KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448561411100.jpg
262KB, 960x1280px
>dkn kommer aldrig vara lycklig
Sitter och dagdrömmer igen om att vara i ett kärleksfullt förhållande. I drömmen så sjunger vi såpiga sånger från 80-talet, jag på gitarr och hon på panflöjt.
>>
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21823230.ab

>Nästan 22 000 personer finns i polisens register över de som ska tvångsavvisas från Sverige.
>Av dessa är drygt 14 000 efterlysta och listade som ”avvikna”.
>Trots det hinner polisen inte med regeringsuppdraget att intensifiera arbetet med att verkställa avvisningarna.
Jättebra...
>>
>>51315598
tills dess kan jag i alla fall nöja mig med att filtrera dig
>>
>>51315614
Hur ska du lyckas med det konststycket?
>>
>>51315537
>antyder att det finns nåt jag kan uppgradera på min dator
Mann1 jag köpte en 3tb sata, extra 250gb ssd och en modulär 1000w psu bara för att ha nåt att göra i somras. Överväger att köpa en ny låda för att jag gillar att peta med hårdvara men känns dumt då jag har ett obsidian 800d

Har dessutom kontroll till datorn men halo finns inte på pc
>>
>>51315628
>filtrera bilden
>filtrera "panflöjt"

Så svårt var det
>>
>>51315647
Men halo, det är 2015

Hur kan det inte finnas på PC?
>>
>>51315683
Vad händer om jag ändrar en pixel och skriver pan flöjt?
>>
>>51315684
>varför vill Microsoft ha löjligt populära spel exklusivt på sin dåligt säljande konsoll?

För att autister som jag är villiga att lägga två tusen spänn på att få spela sitt favoritspel och de fortsättningarna som lär följa
>>
File: Therese Johaug.jpg (971KB, 3140x1984px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971KB, 3140x1984px
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>51314220
De skulle inte klara vintern
>>
>>51315696
Då undviker du filtret, men jag kommer ändå ignorera ditt brev och filtrera om bilden som jag gör varje gång nån brevar martina, lia, ros eller nån annan ful hora
>>
>>51315746
Det är nog lugnt för min del, har en klart större publik.
>>
>>51310097
73.

kunde ha varit värre. iallafall e jag ingen normalbög.
>>
>>51315741
Hoppeligen inte, nej.
>>
>>51315760
>fbanon och diverse andra pedofiler

Hehe mm
>>
>>51315767
>hoppeligen

Va fan är det för ord?

>>>/binlandtråden:---Dd/
>>
File: Dkn.jpg (117KB, 810x608px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dkn.jpg
117KB, 810x608px
>>51310097
63.
>>
>>51315907
>Han säger inte hoppeligen
Bokstavligen kek
>>
File: 1445438580.jpg (40KB, 480x367px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445438580.jpg
40KB, 480x367px
>>51305091
All bra underhållning från USA.

Men jag har ingen aning om hur det kom hit för jag möter aldrig några amerikaner. Eftersom kebaben kom med en miljon araber så borde det ju gömmas lika många amerikaner någonstans.

Men jag vet inte hur det går till.
>>
>>51305703
Komiker som verkligen får en att tänka
>>
File: 1387383631119.gif (436KB, 316x316px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387383631119.gif
436KB, 316x316px
>>51310097
18
>>
Lägga aktivitetsbidraget på en bloodbornemaskin j/n?
>>
>>51315931
Jag är svensk och pratar således svenska
>>
File: 1447157186484.png (86KB, 512x381px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447157186484.png
86KB, 512x381px
>dkn man måste gå och gymma
>>
File: 1428586615452.gif (2MB, 200x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428586615452.gif
2MB, 200x200px
>>51315739
>>
>>51316045
>dkn du brevar detta varje gång du ska gå till gymmet

Bara sluta
>>
File: 144555322541.jpg (41KB, 356x412px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144555322541.jpg
41KB, 356x412px
>>51315613
>>51314178
Det kommer ta många år att städa upp efter vansinnet som var (fortfarande är) de sista halvåret av 2015.
>>
>>51316022
Låter häftigt favä. Vad är bloodborne?
>>
>>51316070
>>
>>51316041
Finlandssvenska är närmare arkaisk svenska favä
>>
File: therese.jpg (44KB, 406x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
therese.jpg
44KB, 406x480px
>>51316065
Shitposting? Hva mener du?
>>
>>51316159
>dkn jag aldrig kommer tafsa på hennes pupper
>>
>>51316145
>finnar
>ariska

Kek ni är ju för fan sneögda ryss/slav/kineser, nån slags äcklig cocktailblandning av de sämsta mänskliga dragen
>>
File: 1428759898526.jpg (49KB, 506x608px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428759898526.jpg
49KB, 506x608px
>dkn en sötpaj sätter sig mittemot en på tåget och man undviker henne med blicken
>>
File: 1448358368082.jpg (10KB, 250x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448358368082.jpg
10KB, 250x250px
>>51316214
ÄR INTE FINSK
R

I
N
T
E

F
I
N
S
K
>>
File: image.gif (1MB, 260x187px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.gif
1MB, 260x187px
>>51316181
>pupper

Norska är så gulligt
>>
>>51316159
Håll tyst och breva mer norska tuttar
>>
>>51316229
bättre folk
>>
File: 1423173537053.jpg (405KB, 1024x576px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423173537053.jpg
405KB, 1024x576px
>>51316181
>>51316247
Hva kaller dere pupper da?
>>
File: 1448613413914.png (656KB, 624x642px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448613413914.png
656KB, 624x642px
T*rkar blåsta åt helvete. Ryssland gjorde inget fel.
>>
>>51316271
Tuttar är väl den närmsta översättningen jag kan tänka mig
>>
>>51316293
MEHMET PÅ SJÄLVMORDSVAKT
>>
File: absolutelysavage.png (190KB, 396x337px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
absolutelysavage.png
190KB, 396x337px
>>51316293
Vilken memevärld vi lever i.
>>
>>51316293
>dkn konstantinopel blir en europeisk huvudstad igen under din livstid
>>
>>51316356
grotesk bak favä
>>
>>51316356
>dkn den scenen

Hon är typ 140 lång eller nåt
>>
>>51316072
vi är så jävla körda man1
>>
>>51315598
ayy brush är hon singel eller?
>>
>>51316354
https://www.youtube.com/watch?v=g_SF4sS2YEo
>>
Ä-är jag ban?
>>
>>51316414
Nä, men hon är snigel.
>>
Vad lyssnar ni på, tråden?
www.youtube.com/watch?v=Y8T4FxTNjAU
>>
>>51316671
Din mammas stön när jag kör henne i röven
>>
>>51316396
>manen
>manett

iallafall, detta kommer ju påverka över långsikt. Man kanske borde sadla om till polis...
>>
File: 1446108617104.png (250KB, 550x700px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446108617104.png
250KB, 550x700px
>>51316704
>>
>>51316389
>>51316375
>>51316356
Källa?
>>
>>51316671
https://www.youtube.com/watch?v=isxvXITTLLY
>>
Kära gubbar,

Hur värmer ni er glögg? Och vilket märke?

MVH Johan
>>
>>51316671
https://www.youtube.com/watch?v=fWneYPSsKj4
>>
>>51316822
Vad är glögg och varför är du rasse?
>>
>>51316822
>värmer
I kastrull
>märke
Billigaste
>>
>>51316822
>värmer
Kast-rull
>Märke
Hemgjord
>>
>>51316822
Värmer i kastrull, håller varm med stearinljus. Gillar Roodebergs starkvinsglögg
>>
>>51317031
>ljus
en sån där glöggvärmare i mässing borde man nog skaffa favä
>>
>>51316918
En ickerasistisk svensk dryck. För att det är roligt att hejla favä.

>>51316970
>hemgjord glögg
Fuktigt.
>>
>folk som går loss på svartad fredag när julrean är runt hörnet
>>
>>51317093
>dkn mer och mer amerikaniserat samhälle varje dag som går
>>
File: porridge.jpg (29KB, 460x276px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porridge.jpg
29KB, 460x276px
>>51317076
Hemgjord är alltid bäst anon
Gäller även gröt och bröd!
>>
File: 3215772_2048_1152.jpg (45KB, 612x344px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3215772_2048_1152.jpg
45KB, 612x344px
>>51317103
Allt enligt den judiska planen.
>>
>Stockholms tingsrätt slog i dag fast att Bredbandsbolaget inte behöver blockera trafik till och från webbplatserna Pirate Bay och Swefilmer.

>Stämningsansökan lämnades in i november förra året. Bakom den står flera filmbolag, musikföretag och en stor del av TV-branschen, bland annat Sony Music, Nordisk film och Svensk Filmindustri.

>Målet är det första av sitt slag i Sverige. Att blockera sajter som erbjuder upphovsrättsskyddat material har tidigare prövats i flera andra länder, med blandat resultat.
>>
File: 1435973815371.png (2MB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435973815371.png
2MB, 1920x1080px
Sabelrumpa
>>
>>51317093
Beställde 960gb SSD för 200 jänkarkronor favä, ska bli fint att kunna lägga alla ångspel plus min skitbrevarmapp på snabbing-disk.

>>51317103
Ser inga problem med mer billiga grejer, däremot får jag säga till på skarpen när mina systrar föreslår att vi ska fira "svensk thanksgiving" nästa år.
>>
>>51317163
Nätneutraliteten försvinner ju nu. Internet kommer aldrig vara sig likt. Kanske lika bra när Röfvén installerar trojaner på våra datorer...
>>
>>51317197
>960gn SSD
Breva länk.
>>
مشالله favä
>>
>>51317219
Är en sandisk de säljer på amazon punkt kom. Ultra 2 tror jag den hette.
>>
>>51316742
mischa brooks
..kanske
>>
>>51316293
Varför tål inte ryssar bantz?
>>
>>51304966
>vilja ha en dotter
Och vad händer sen när hon är 14 och super och knullar då?
>>
>>51316293
NÄR
>>
>>51317293
Man undrar varför man är en så dålig pappa. Sen går man till barberaren och säger till han att knulla upp ens skit, familj.
>>
>>51317197
>SSD
>nödvändigt
>>
>>51317293
>degeneration är oundvikligt och naturligt
Ok Shlomo
>>
>>51317293
Det är bara ett bevis på ditt misslyckande som förälder
>>
>>51317271
>t. väldigt partisk turk
:^)
>>
>>51317319
SKA
>>
>>51317321
>>51317335
Så alla sötpajer i landet har dåliga föräldrar? För dom är tamejfan exakta kopior av varandra
>>
>>51317174
>sexualisera sabel
vgh
>>
>>51317327
Nej men kul. Gillar ju att man slipper den där fördröjningen på några sekunder när en mekanisk disk ska varva upp.

Nu har jag en SSD systemdisk, en SSD för spel och allmänförvaring, sen 3 x 2tb mekaniska där jag förvarar film.

men nästa år ska jag nog fixa så jag har en NAS till förvaring istället och en mindre mini-ITX-burk till spel osv.
>>
>>51317354
Jag menar det är en liten bombare.
Bara ett praktiskt skämt, bror
>>
>>51317380
Ja, eftersom de accepterar judens makt. De går ju med på dagens premisser som är dåliga för döttrar.
>>
>>51317393
Det gör bokstavligen ingen skillnad. SSD är helt jävla onödigt om du har en bra mekanisk disk då den är lika snabb.
>>
>>51317416
>de snsd
>>
File: 1448609542011.png (108KB, 386x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448609542011.png
108KB, 386x960px
>>
>>51317416
Nej familj. Det gör visst skillnad. Det är fan skönt när det laddar direkt. Mer smidig skitbrevning.
>>
File: 1448625042937.gif (2MB, 425x481px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448625042937.gif
2MB, 425x481px
>dkn ska köpa kebab hos en turkisk restaurang idag och sen gå hem och skitbreva om att ryssland borde jämna turkiet med marken så att grekerna kan återta konstantinopel samtidigt som jag äter kebaben
>>
>>51317268
Nej det är Austin Taylor
>>
>>51317461
>han vill inte kunna använda eraser på sina diskar utan att de förstörs
>>
>>51317493
Busiga killen!
>>
>>51317493
DJÄVULSKT
J
Ä
V
U
L
S
K
T
>>
>>51317461
>installera ett program
>ta bort det
>diskens livslängd halverades
haha aa fett värt det jonte xD
>>
>>51317416
Ssd är oerhört mycket snabbare än 10k rpm diskar

t. Har två ssd och en velociraptor
>>
File: ssdn.jpg (122KB, 579x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ssdn.jpg
122KB, 579x500px
>>51317550
>antyder att ssd's har dålig livslängd
>>
File: 1448619636505.png (324KB, 1024x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448619636505.png
324KB, 1024x1024px
>dkn ingen vodka
>>
File: 1426030241701.jpg (23KB, 324x324px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426030241701.jpg
23KB, 324x324px
Äter dadlar fast det inte är december än.
>>
>>51317550
>jagjag
Moderna SSD har ju bra livslängd eftersom operativsystemen är byggda för att sköta dom vettigt. Min nuvarande SSD är fyra år gammal och det är absolut inga problem. Har däremot haft liknande mekaniska som dött.

Speciellt riktigt stora SSD:er. Ju större de är desto snabbare är de och desto längre livslängd

>>51317570
Jag hade en 10k-raptor som systemdisk innan jag bytte till SSD-systemdisk, och ja, skillnaden är definitiv.
>>
>>51317521
>>51317550

Med
Snubblet
>>
>>51317617
>antyder att SNSD har fel
>>
>>51317590
Absolut galenpanna, hoppas du skyddar resten av den svenska befolkningen från ditt ohämmade och rentav burleska leverne.
>>
>>51317585
Systemet har vart öppet i en och en halv timme
>>
>>51317641
Men det är så dyrt. Har nog bara råd med öl favä.
>>
>>51317629
>antyder att han inte bara är sur för att barnbidraget inte räcker till både ssd och skins i cs
>>
>>51317654
>bokstavligen dricka piss
spara till en flaska vodka istället anon
>>
>>51317654
Kostnaden gör ju mest bara att du uppskattar smaken mer. Varje droppe är dyrbar, kamrat.
>>
>>51317654
>198 spänn
>>
File: 1445462226449.jpg (3MB, 2048x1365px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445462226449.jpg
3MB, 2048x1365px
NERE VID STRANDEN DÄR STÅR DET EN STEN
NÅGON HAR RISTAT SIN SAKNAD PÅ DEN
HUGGET I STENEN FÖR DIG SOM FÖRSTÅR
STÅR SORGEN KVAR SEDAN HUNDRADE ÅR
STÅR SORGEN KVAR SEDAN HUNDRADE ÅR
>>
File: 1438176663364.jpg (147KB, 1280x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438176663364.jpg
147KB, 1280x1024px
>>51317387
mm hehe
>>
>>51317550
Du vad?
>>
File: fettot.jpg (22KB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
22KB, 480x360px
>>51317713

JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
File: 1442783171686.png (231KB, 600x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442783171686.png
231KB, 600x400px
I HUSET I STADEN DÄR HAR VI ETT HEM
VI SITTER OCH UNDRAR VAD VI LÄMNAR FÖR DEM
SOM HITTAR ETT SPÅR AV VÅR TID HÄR I LIVET
VI BLIR INGA HJÄLTAR FÖR DOM DET ÄR GIVET
VI BLIR INGA HJÄLTAR FÖR DOM DET ÄR GIVET
>>
>dkn har blivit värsta IDG-shillen
Kan inte hjälpas. Yay!

http://www.idg.se/2.1085/1.643828/pirate-bay-blockering
>>
>snsd jagjagar för fullt

För er som är första dagen i tråden så är pmax inte gott, s&v chips är inte gott och ssd är bra, fall inte för sopigt bete och gyckel
>>
>>51317870
varför är han en sån rövcancer?
>>
File: cuck my shit up.jpg (329KB, 727x739px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cuck my shit up.jpg
329KB, 727x739px
>Fick undersökning från Inizio (Aftonbladet)
>först fråga om vad man röstar på
>följt av massa miljöfrågor (go figure)
>sista frågan är om man vill vara med i Vi5


Alltså bekräftat att det inte är från stan utan folk med rätt åsikt som ska vara med
>>
File: 1443643480591.png (160KB, 516x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443643480591.png
160KB, 516x540px
>>51317870
>s&v chips är inte gott
>>
>>51317909
Så farligt är det inte favä. Sidf, roskucken och forsenautisten är mycket värre
>>
>>51317924
>vi5
???
>>
>>51317979
5 keks på gatan svarar om de skulle tänka sig husera flyktingar

alla svarar ja


sista personen är en kändis
>>
>>51317730
Du är ingen sann vedbod. Vik hädan!
>>
File: 7gv0yHQ1sj6shmo1.jpg (66KB, 841x1174px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7gv0yHQ1sj6shmo1.jpg
66KB, 841x1174px
>>51318045
Kom mot mig knullpojke.
>>
>>51318031
>om de skulle tänka sig


Varje gång!

De kan "tänka sig" men de kommer då aldrig husera en neger
>>
>>51318059
Okej, jag kommer.
>>
>hmn (huvudet mitt när) man som snusare på sömnbrist tar en cigg som sista utväg efter att man inte snusat på ett tag
Jösses
>>
>>51318045
>dkn man pionjärade ordet vedbod
Ganska mycket man bidragit med genom åren faktiskt. Förändrat fyrkanalens landskap lite.
>dkn moot aldrig svarade på dina ebrev
>>
>2.00 deciliter vatten är perfekt för 1.00 deciliter havregryn
>2.00 minuter är perfekt koktiden i mikron
>handfull frusna bär är perfekt för både nedkylning och återgiven vätska för perfekt fuktighet
psykiskt sprängd
>>
File: söderman.jpg (23KB, 400x266px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
söderman.jpg
23KB, 400x266px
Det är en nåd att få sån kärlek och att brott att låta den gå.
>>
>>51318135
>dkn man startade barbari-jagjaget med en anon till eller två
>>
>>51318274
>dkn man startade prutt-jagjaget
>>
>dkn man startade ljudskogsjagjaget

LJUD
IN
SKOG
>>
>>51318328
>dkn man har startat flera jagjag men orkar inte skryta om det
Skäms ni inte?
>>
>>51318274
>dkn man startade -keken jagjaget (jag var glassbilskeken)
>dkn man startade ljudskog jagjaget
>dkn man startade sugne
>>
>>51318274
Den där skäggsnubben som gapar om barbari skapade barbarijagjaget för flera år sedan
>>
Tro det eller ej, jag befann mig i den /b/-tråd där "Hitler gjorde inget fel"-jagjaget föddes

har ett skärmskjut sparat någonstans men ni skulle väl ändå inte tro mig ;_;
>>
File: 1428554416975.png (485KB, 2338x1653px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428554416975.png
485KB, 2338x1653px
>dkn ingen fv
>>
File: 1447828855694.png (269KB, 707x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447828855694.png
269KB, 707x1000px
>>51318436
>dknjvdk
>>
File: 1370764368429.jpg (127KB, 609x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370764368429.jpg
127KB, 609x800px
>>51318436
jvdk

men det ska vara en sötsur 3d fv favä
>>
File: fettot.webm (1MB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.webm
1MB, 1280x720px
>>51318274
>>
>dkn vill besöka historiska nordiska monument och se på runstenar
>dkn ingen storm fv att åka med
>>
File: 1435504723621.jpg (197KB, 640x853px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435504723621.jpg
197KB, 640x853px
>>51318546
dk

jvd
>>
>>51318138
>100g havegryn
>3-4 msk lingonsylt
>blanda
>äta
>>
File: 1443629345787.jpg (11KB, 258x195px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443629345787.jpg
11KB, 258x195px
>>51318639
>lingonsylt till gröt
>>
>>51318274
>dkn man har skapat över 20 jagjag i tråden
>dkn bara en person vet vem jag är
>>
>>51318639
Låter fullkomligt jävla grisvidrigt.
>>
>>51318639
>lingosylt
>sylt
>SYLT
VAFAN JÄVLA BÖG GÅ OCH DÖ SYLT ÄR FAN AS ÄCKLIGT
>>
>>51318690
Fan är det för fel på dig?
>>
>>51318546
>>dkn vill besöka historiska nordiska monument och se på runstenar
Gå med i YC?

>>dkn ingen storm fv att åka med
Gå med i YC.
>>
File: 1439888107616.gif (499KB, 500x281px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439888107616.gif
499KB, 500x281px
Bör jag ge upp med att få en pv då jag är nu 26 ;_; ?
>>
File: 1444017193922.jpg (166KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444017193922.jpg
166KB, 1920x1080px
>dkn hittade asfin billig entricote på ica
>dkn har cola och chips hemma
>dkn fredag
>>
Lingonsylt och gröt hör ihop. Stockholmare och andra sörlänningar kan suga en feting.
>>
>>51318752
Ja, om det betyder att vi slipper se ditt jävla törstande 24/7.
>>
>>51318740
YC?
>>
>>51318760
>dkn har stekt köttfärs och kyckling
>ska göra pizzadeg
>ska göra tomatsås
P-pizza ikväll. Efter att jag har sussat.
>>
>>51318740
>dkn runstenar 500m från hemmet
>kids brukar klottra/tagga på dem

Läste att de var i så dåligt skick att de förmodligen kommer att försvinna. Frätande ämnen har gjort sitt på runfärgen.
>>
>>51318786
Hur kan man vara såhär ny?
>>
>>51318770
Jordgubbsylt eller hallonsylt förstår jag men lingonsylt har man till typ köttbullar och kåldolmar, gott till makrill också
>>
File: 1446931950019.png (43KB, 997x880px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446931950019.png
43KB, 997x880px
>>51318802
>>
>>51318752
Nej, men du kan behöva se över dina sökningsmetoder.
>>51318782
Ingen mobbning
>>
>>51318818
Kan ta och hänvisa till min tidigare kommentar om att suga en feting.
>>
>>51318802
Är det stormbögarna som sprayar tyrrunor på dem?
>>
Det är varmt i vattnet och fiskesäsongen närmar sig, polare! Har ni sett till att köpa era fiskekort så att ni kan hala in lax, regnbåge och röding?
>>
File: Umaru är sugen.jpg (182KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Umaru är sugen.jpg
182KB, 1920x1080px
>>51318801
Blev sugen på att baka pizza nu favä, hoppas det smakar
>>
>>51318802
Var?
>>
>>51318806
Yttre cirkeln? Är inte ny orkar bara inte bry mig om skitjagjags
>>
File: 1440053922285.jpg (96KB, 840x700px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440053922285.jpg
96KB, 840x700px
>>51318782
Ledsen ;__;
>>51318837
Jag orkar inte med äckelgubbar och sånt. Vill bara träffa någon runt min ålder.
>>
>>51318857
>fiskekort
du vad
>man måste ha ett kort för att fiska
vad hände med allemansrätten?
vad hände med att bara gå ut och meta lite?
>>
Var ute redan idag och kollade in fiskevattnen, spanade efter potentiella hotspots.

Ni är väl inte utan fiskeutrustning, polare?
>>
>>51318857
>oironiskt vara fiskare
Trodde bättre om dig Dakka.
>>
>>51318839
Åk hem till polen favä
>>
>>51318802
Det finns i min stad också, inte så märkvärdigt egentligen.
>>
>>51318851
Nej, bara vanliga klottrare.
>>
>>51317163
>tingsrätten

Bokstavligen vem bryr sig? Kom tillbaka när det där fallet har avgjorts i HD. Tingsrätten och Hovrättens domar är värdelösa då deras domslut bara kommer att överklagas
>>
>>51318869
>äckelgubbar och sånt
Sa jag ingenting om
>>
>>51318866
>denna skadekontroll
Snart säger du väl att du inte vet vad favä betyder.
>>
>>51318892

Man måste ha fiskekort i älvar och sådant, de är en gruppmänniskor som gillar att ta ungars fiske grejer för de tjuv fiskar utan fiskekort
>>
File: Kant.jpg (69KB, 684x342px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kant.jpg
69KB, 684x342px
>>51318892
>>51318901
Man måste ha papprena i ordning om man ska få jaga röding på allmän mark.
>>
>>51318930
näh men jag gjorde det, vill inte gå till grindr, bodycontact eller till gaybarer. det måste finnas någon seriös sida där man kan komma i kontakt med någon som förstår en...
>>
>>51318931
önskar att jag kunde slå in ditt ansikte över internet
>>
>>51318802
>du kommer aldrig rista blodörn på undermänniskorna som vandaliserar vårt arv och sätta hela deras släkt i arbetsläger
Varför leva?
>>
>>51318892
>t. 1789

Man får inte gå ut och skuta ett rådjur när och var man vill heller

Allemansrätten ger dig typ rätt till bär, svamp och ved osv
>>
>>51318865
Stockholm, Brommaplan, ca 100m från Kyrkan på drottningsholmsvägen. De satte upp ett landsarvsskylt nedanför för att uppmana dem att sluta.

står;

"Gammal och Tjälve de lät resa denna sten
efter sin fader, en dugande man
Gud hjälpe hans själ"

på stenen.
>>
>>51318966
>t. kom till tråden för en månad sedan via /b/ och tror sig nu vara veteran
hehe mm
>>
>>51318953
Urvalet är definitivt störst på bc och qx, du får sänka dina standarder, flytta någon annan stans eller vara utan pv då
>>
>>51318985
>post-kristen sten
Och inget av värde gick förlorat.
>>
>>51319023
Då är jag utan en pv :(
>>
>>51319045
>påhejning av historieförstörelse
Nu jävlar tar du det lite lugnt, min vän.
>>
>>51318931
VAD FAN BETYDER FAVÄ? VA FN BETYDER DET?
>>
File: ängby_2013a.jpg (38KB, 250x375px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ängby_2013a.jpg
38KB, 250x375px
>>51319045
Denna gick samma öde förra året efter någon idiot sprejade den.
>>
>>51319073
>inte pissa på svennarnas arv
>>
>>51318931
Till och med min mamma vet vad favä betyder, favä
>>
>>51319073
"Rista blodörn var en avrättningsmetod som förekommer i de isländska sagorna, som skall ha inneburit att man utefter den dödsdömdes ryggrad skar av samt bände ut revbenen och drog ut lungorna. Detta skall ha kallats blodörn eftersom revbenen och lungorna, efter att man brutit ut dem, liknade vingar på en örnunge."

LÅT
DET
SKE
>>
>>51319086
>vara en kantig kaozblatte
>>
>>51319073
Man blir rätt så ledsen. :(
>>
File: U_60,_Ängby.jpg (378KB, 495x748px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
U_60,_Ängby.jpg
378KB, 495x748px
>>51319073
Teckning från 1800-talet, med beskrivning;

"de vackraste minnesmärken i hufvudstadens grannskap"

1000-2014 rip.
>>
>>51319120
>>51319124
>>51319135
Hade den varit viktig kunde man ju placerat den i ett museum.
>>
>>51319175
Käften folkförrädare. De ansvariga borde få uppleva obeskrivlig tortyr som varar resten av deras patetiska undermänniskoliv.
>>
>>51319170
Ser ut som en brädspelsplan favä
>>
>>51319073
Kan man inte asenkelt restaurera den? Eller är färgen bara påmålad utan att mönstret är uthugget i stenen?
>>
>>51319201
>någon blatteunge eller finnig tonårig ska dö för att han inte har någon förmåga att särskilja rätt och fel
Haha aa fett med slakt
>>
>>51319175
Nu lyssnar du här, din lilla käft.
Man flyttar inte på runstenar.
Om något så skall det byggas ett museum runt den, men även detta förstör poängen med stenen.

Den är ett minne från svunna dagar, att stå vittne tills dess att människans dagar är över.
>>
>>51319233
Men det finns knappt några svenskar kvar att uppskatta den.
>>
>>51319259
Och du tror att den saken blir bättre för att man murar in den?
>>
File: delfjt.png (771KB, 783x950px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
delfjt.png
771KB, 783x950px
>>51319233
>dkn man inte avrättar folk som förstör runstenar, gamla kyrkor och annat skyddsvärt från förr i tiden
>>
File: U_60,_Ängby_2013a.jpg (2MB, 2765x4147px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
U_60,_Ängby_2013a.jpg
2MB, 2765x4147px
>>51319214
Svårt att se. Men bör ju gå.
>>
>>51319229
De ska inte dö, däremot bör de tvingas leva resten av sina liv i oändlig smärta och deras släkt bör avrättas, alternativt tvingas tvångsarbeta i gruvorna resten av livet. Vi borde anamma en urnordisk grymhet som får sandfolket att framstå som snälla kattungar.

Ingen nåd åt de som skändar vårt arv. Om våra ledare hade ens en gnutta lojalitet kvar i kroppen så skulle de implementera detta omedelbart.

>>51319287
Avrättning är för milt.
>>
>>51319282
Lika bra att glömma vårt förflutna. Gräv ner den favä.
>>
File: 1446192534846.png (16KB, 697x512px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446192534846.png
16KB, 697x512px
>dkn jorden har blivit liten, och på den kryper den siste människan, som gör allting litet
>>
>>51318770
gröt med hemmagjort äppelmos och mjölk är det enda rätta
>>
>>51319305
Lika bra att gräva ner dig, folkförrädare.
>>
>>51319305
Svagt bete, rannsaka dig själv
>>
>>51319305
Tror jag gräver ner dig istället.
>>
File: 1447587617710.png (173KB, 900x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447587617710.png
173KB, 900x900px
>man det finns svennar, kaosblattar som inte uppskattar kultur, historia och arv
Kan ISIS snälla försvinna från tråden tack.
>>
>>51319375
detta
>>
>>51319354
>>51319358
>>51319361
Jaja ursäkta, är lite jävla sned efter allt skit som jag läser och hör.
>>
File: image.gif (51KB, 520x390px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.gif
51KB, 520x390px
>>51319305
>>
>du kommer aldrig tillhöra en specialenhet som har i uppdrag att söka upp, tillfångata och grovt tortera ihjäl avskum som skändar vårt arv
;___;
>>
File: 1448571026626.webm (2MB, 800x450px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448571026626.webm
2MB, 800x450px
>>51319375
Nu lugnar vi ner oss innan någon blir skadad.
>>
>>51319375
det jag stör mig mer på är alla blotaridioter som hatar vårat överväldigande kristna arv och runkar ihjäl sig till tankar om "möh vikingar"
>>
>Kalla utslagen

haha aa
>>
>>51319441
Motgift/IS snälla gå.
>>
>>51319441
>kristna arv
Det känns inte som det har något med oss att göra alls.
>>
>>51319441
>kristendomen är bra, t. kristen
>>