[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Sverigetråden - Melissaupplagan

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 501
Thread images: 151

De var längesen vi hade en
>>
File: B9KUMAsCcAAD6vp.jpg (64KB, 600x880px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B9KUMAsCcAAD6vp.jpg
64KB, 600x880px
Först för socialkonservatism.
>>
File: 1442696933435.jpg (29KB, 177x215px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442696933435.jpg
29KB, 177x215px
Hur gör vi oss av med bögarna?
>>
File: 1429734412730.jpg (132KB, 940x1133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429734412730.jpg
132KB, 940x1133px
>>
bork
>>
File: 1446593057924.png (13KB, 530x492px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446593057924.png
13KB, 530x492px
>>51254922
>riktiga nationalister handlar på buttericks
>>
File: 15464573565.jpg (171KB, 590x327px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15464573565.jpg
171KB, 590x327px
>>51254897
>socialkonservatism
tror du stavade counterjihadism lite fel där favä
>>
>den känslan när en pojkvän inte är i ens ägodel
>>
https://www.youtube.com/watch?v=aX2_TBo3HnE
>>
File: 1442688378869.jpg (96KB, 792x558px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442688378869.jpg
96KB, 792x558px
xth för 3D > 2D
>>
File: 1448023797793.jpg (26KB, 707x475px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448023797793.jpg
26KB, 707x475px
>Det finns folk som inte gymmar/tränar någon sport
tvi vale
>>
>>51254931
HIV
>>
>>51255014
Och nej, e-""""sport"""" är inte sport
>>
>vaknade 16.00
ska fan dygna och fixa det här
vem mer /tar tag i sitt liv/ här?
>>
File: 1448219649035.jpg (94KB, 960x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448219649035.jpg
94KB, 960x720px
god natt '^'
>>
File: sdfsdf.png (422KB, 500x510px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sdfsdf.png
422KB, 500x510px
https://www.youtube.com/watch?v=u5a_Ca6Y3wA

Sverige när Sverige var en national-stat. Vad tycks?
>>
>>51254983
Va?
>>
Kanada har infört regler som säger att endast barnfamiljer och kvinnor som migrerar får lov att stanna. Män får snällt vända.

Kan vi inte införa detta i Sverige också?

>massinvandring av ökenfröknar

Låt det ske nu!
>>
>>51255063
Du skulle aldrig förstå~
>>
>>51255080
jättekul jagjag xD
>>
>>51255063
>dkn ingen pojkvän trögis
>>
File: peptin.jpg (11KB, 406x422px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
peptin.jpg
11KB, 406x422px
>Inte tvättat bakom förhuden på ett tag
>dkn man gillar lukten

Bara jag eller?
>>
File: 1437900065815.jpg (48KB, 479x358px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437900065815.jpg
48KB, 479x358px
>>51254988
>>
>>51254793
Snälla sexualisera inte kattflickor.
>>
why do most swedish girls have ugly pig noses
>>51254922
>>51254935
like here
>>
>>51255080
Är inte det sexism?
>>
>>51255057
>kortisen till vänster i början heilar
>>
File: 13913913.jpg (38KB, 600x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13913913.jpg
38KB, 600x300px
>det finns folk som är homosexuella/inte gymmar/tränar någon sport

Hur förstår man sig på dessa "människor"?
>>
File: 1385839414580.png (292KB, 439x486px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385839414580.png
292KB, 439x486px
>dkn man inte är en strömmare på väg till DH just nu

;__;
>>
>>51255014
Breva vinningar, Mdongo
>>
File: 1446736149615.jpg (41KB, 420x420px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446736149615.jpg
41KB, 420x420px
>>51255125
stoppar du också in tummen under förhuden och lapar i dig allt som kommer med?
>>
>>51255145
haha aa
>>
>>51255093
>>51255118
Men berätta då. Jag fattar ingenting. "I en ägodel"?
>>
>>51254979
>kent ekeroth
>bild på ted ekeroth
haha aa
>>
>>51254983
Den jävla känslan
>>
>>51255057
>donken SD vinner valet 50 år för sent
>>
Såg någon reportagebilden på svd där en vuxen invandrare sitter vid en bänk och undervisar en yngre invandrartjej, med en tv i bakgrunden där Jimmie bara råkade visas? Vad fan. Den verkar vara borttagen nu dock.
>>
File: 1411172799436[1].jpg (21KB, 499x499px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411172799436[1].jpg
21KB, 499x499px
>har inte duschat på 10 dagar
>>
>>51255166
>dkn man inte är påväg till DH just nu för att suga av snygga raka chads som har förlorat allt vett i huvudet på grund av sömnbrist
>>
File: 143440444562145.jpg (38KB, 400x388px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143440444562145.jpg
38KB, 400x388px
>>51255057
Ser fint ut
>>
>>51255173
Han har brevat, var en dålig bild men såg lagom byggd ut
>>
>>51255166
Kom och utmana mitt dota lag i Eizo-montern imorgon, mellan 11-14.
T.Jonte
>>
File: Kaasen.jpg (109KB, 577x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kaasen.jpg
109KB, 577x750px
>>51255173
Ni kommer bara kalla mig knullpojke, du får breva först.
>>
File: 124365476435.jpg (34KB, 250x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
124365476435.jpg
34KB, 250x250px
>>51255202
är du dum eller?
så här ser ted ut
>>
File: 137381905263.png (235KB, 615x350px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137381905263.png
235KB, 615x350px
>>51255182
>

Nej, har ingen synlig flensost eller något. Det är bara oljigt och luktar lite speciellt
>>
>>51255278
ganska säker på att det där är tjatte favä
>>
>>51255236
Nu jävlar Sverigetrådar vi
>>
>>51255274
Jävla mes.
>>
>>51255236
Hur fan luktar du då? Du måste ju vara superdeprimerad.
>>
>>51255342
Har redan brevat en gång din tomte, det får duga.
>>
>>51255274
Breva, annars brevar jag din bild din jävla knulpojk
>>
>>51255319
Jag har bokstavligen aldrig haft flensost sen jag var kanske 6 år gammal, även de gånger som hygienen har brustit.

Jag begriper inte hur folk lyckas få det.
>>
>>51255166
>dkn du aldrig kommer vara proffs i ett dött spel men trösta dig själv med tanken att du inte är en MOBA-bäbis
>>
File: spoons rattling.jpg (44KB, 639x628px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spoons rattling.jpg
44KB, 639x628px
>>51255236
>>51255337
hur fan lever ni med er själva
>>
>>51255166
skönt favä. vill inte vara där ifall skiten sprängs
>>
>>51255360
Har faktiskt inte börjat känna någon lukt än. (Ja jag vet att andra skulle göra det om de var nära mig)
>>
File: 124365454354.png (191KB, 477x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
124365454354.png
191KB, 477x768px
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3226452

>I New York har tunnelbanevagnarna täckts av amerikanska flaggor influerade av såväl Nazityskland som det japanska imperiet - och borgmästaren ringde genast upp företaget som satt upp dem.

KEK
snacka om ett smart sätt att kampanja för sin serie
>>
>>51255375
breva inte fel person bara
>>
>>51255384
Kände en snubbe på gymnasiet som påstod att han tvättade bakom förhuden varje kväll och att det då alltid var ny flensost där
>>
>>51255278
https://www.youtube.com/watch?v=6n3pFFPSlW4
>>
Någon mer som inte kan kolla på periscopes mer än 5min? Sedan börjar den buffra och spelar upp 2s, buffrar 10s, spelar upp 2s osv
>>
>>51255051
sov tajt weeb knight
>>
>>51255384
Jag fattar inte heller hur vuxna män får flensost.
>>
>>51255166
Jag är en strömmare som ska dit imorgon :^)
>>
>>51255166
Tokislamister har packat en dator full med sprängmedel och kommer att ställa den mitt i DH salen för maximal effekt. Ha i åtanke hur mycket sprängmedel som går att packa i ett standard datorchassi utan att det skulle väcka misstankar.

Kom ihåg var ni hörde det först.
>>
linjär algebra favä
>>
>>51255057
Det kunde blivit annorlunda favä :c
>>
>>51255466
högtest favä
>>
>>51255616
Skärmen, tangentbord, mus etc oxå urgröpta o fyllda med sprängmedel
>>
File: 1446486255966.jpg (273KB, 1018x537px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446486255966.jpg
273KB, 1018x537px
>>51255616
>Stor sprängladdning mitt inne på DH

Jävlar vad många som skulle stryka med

[spoiler]Hoppas inga islamister läser det här och får för sig någonting favä[/spoiler]
>>
>>51255616
>inte ladda den med kullager för maximal personskada till alla jontes
>>
>>51255681
Man skulle till och med kunna fylla en tjockskärm och komma undan med "aa men gaming är bättre på CRT-skärmar det vet ju alla":
>>
>>51255057
https://www.youtube.com/watch?v=8_ck7CGY-ag
Vila i frid, Sverige, du Guds underverk i Ultima Thule. Låt detta bli en lärdom;

"En nation kan överleva sina dårar ... Den kan, emellertid, inte överleva förräderi inifrån. Ty förrädaren tycks ej vara en förrädare; han talar i ord välkända för sina offer, och han bär deras ansikte, deras argument. Han lockar till det grundläggande inom alla män, men i förloppet förruttnar han förruttnar nationens själ - han jobbar i hemlighet för att underminera samhällets pelare. Han infekterar den politiska kroppen så att den ej längre har motståndskraft. Ja! En mördare är långt mindre skräckinjagande, än en förrädare!"

Marcus Tullius Cicero, 43 år före Kristus.

Mina damer och herrar, nedmonteringen av den Svenska nationalstaten, av det Svenska folket, är nästan fullbordad. Och jag skall bege mig tillbaka, hem, till den Finska driva, på vilken era förfäder en gång kämpade och dog.
>>
>>51255616
AK dödar avsevärt många fler, och är lättare att få tag på.
>>
File: story o muh lyf.gif (1015KB, 440x248px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
story o muh lyf.gif
1015KB, 440x248px
Blev nyligen dumpad av min pojkvän. Han hade tydligen fått ett nytt jobb i ett annat land som han gärna ville ha så han tyckte det var bäst. Fick sen reda på att han blev ihop med sitt ex igen, från när han bodde där förut.

Är känslosam, etc.
>>
>>51255616
>lägga en sprängladdning i ett rum fullt av folk som defusar bomber för jämnan
Dålig idé favä
>>
File: 1446643396608.jpg (42KB, 450x370px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446643396608.jpg
42KB, 450x370px
>>51255777
nutti putti
>>
>>51255777
Åh nej :((
G Ö T E B O R G ?
Ö
T
E
B
O
R
G
?
>>
>>51255616
>Jonte 16 var mitt i salen när bomben sprängdes och hörde allt
>"körde ett game cap the flag med polarna och hade just knäppt en cola å hade de gött när värsta explosionen BAMMM trodde först de va i CS gamet då ja va så inne ire men hörde skrik och skit sen... fan asså"
>>
>>51255764
*minus ett förruttnar. Översatte medans jag skrev.
>>
File: 1411222137457.jpg (37KB, 500x738px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411222137457.jpg
37KB, 500x738px
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/11/13/police-can-shoot-your-dog-for-no-reason-it-doesnt-have-to-be-that-way/

>Amerikanska snutar

Det här triggrade mig favä
>>
>>51255764
tldr haha nu går sverige under då flyr jag till grannlandet xD
>>
Carl, breva vinningar.
>>
>>51255777
Snälla var i Linköping
>>
>>51255681
gröpa ur en jonte och rulla in med rullstol också
>>
File: 1445292874245.jpg (59KB, 269x474px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445292874245.jpg
59KB, 269x474px
>bögar i tråden

varför måste vi bekräfta varje SVERIGE JA!!! jagjag i tråden?
>>
>>51255544

"okej"
>>
>>51255895
>breva detta i stövelslickarnas högkvarter
lel
>>
>>51255928
Bögarna är faktiskt inte så farliga det riktigt farliga är massinvandringen och rasblandningen av vårt folk.

t. stormbög.
>>
File: im a coalburner.png (220KB, 355x341px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
im a coalburner.png
220KB, 355x341px
>>51255906
...ja?
>>
>>51255928
åh nej skrattar de på /pol/ åt dig igen Sebbe
>>
>>51255896
En fler-tusen-årig historia, där miljontals människor kämpat, blött och dött för att du ska få sitta här och se på medans deras arbete utraderas av hanrejar och anti-nationalister, som enbart genom sin massa av röster kan förstöra, på ett par år, det som tog årtusenden att skapa.
>>
File: 1445893817176s.jpg (10KB, 250x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445893817176s.jpg
10KB, 250x240px
>>51255928
>s-sluta grabbar vi måste vara homofober och nazister så att de elaka barnen på /int/ slutar mobba oss
>>
>>51255983
omg
>>
File: 12436457458.png (201KB, 620x387px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12436457458.png
201KB, 620x387px
https://www.youtube.com/watch?v=2U5R6ka4nlc&index=1&list=FLru9Cm7JsqqoCGXmgr3SzfQ

varning för höga nivåer av banter
>>
>>51255777
Han du bli befruktad av hans utländska säd innan han for tillbaka till sitt hemland?
>>
>>51255057
>Klippet bryts under nationalsången
>"With pride in Swedens long past, and with high hopes for Her future-"

Behövde inte den här känslan favä
>>
>>51255996
>fler-tusen-årig historia

Du menar 900 år varav 750 var efterblivna bönder i norr som inte bidrog med ett jävla skit.
>>
>>51256028
>Allt det här kaosblattebeteendet i parlamentet.

Hur fan ska man kunna ta detta på allvar?
>>
File: 1447596245212.jpg (81KB, 545x620px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447596245212.jpg
81KB, 545x620px
>>51255947
>När Edgren brevar

Du kan inte vara såhär korkad
>>
>>51255996
???
>>
File: 1385748727750[1].png (907KB, 720x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385748727750[1].png
907KB, 720x720px
>>51256055
>haha mitt land är ett jävla skitland jag hatar det haha är jag tuff nu?
>>
Är Hestia en låli?
>>
>>51255057
jag var inte beredd för dessa känslor
>>
>>51256092
Nä Sverige är rätt bra men inte pga någon stormbögig nationalromans utan vår progressivitet, öppenhet och höga moral.
>>
>>51256044
Svårt att bli befruktad när den enda f man har är en pf
>>
>>51256092
>att ha självinsikt är att hata sitt land
top kuck
>>
>>51255934
http://www.speedrun.com/dreamhack/schedule
http://speedrun.tv/team:srg/jangbang__
anon blåst helt åt helvete
>>
>>51256129
mmmmmmmmmmmmmmmm
>>
>>51256073
proper debate m8 :DDDDD
>>
>>51256099
Hon har ju tuttar??????
>>
Någon breva vinningar
>>
Jag och en kompis har rökt på, käkat skräpmat och kollat på dålig film hela helgen. Varit säkert ett år sen vi gjorde det sist. Var inte så kul som jag kom ihåg det favä, kände mig mest smutsig och oproduktiv hela tiden. Antar att jag har växt ifrån det. Skum känsla.
>>
>>51255395


så är det att inte vara nbög
>>
>>51256232
Jag vet den känslan. Hajpar alltid upp att träffa kompisar men när jag är där vill jag bara att det ska ta slut
>>
>>51255777
Det låter inte alls kul anon. Hoppas att du klarar dig okej.
>>
>>51255777
Berätta mer gull1
>>
>>51256232
>röka """gräs""" som en jävla blåbabbe
>känna sig smutsig
MEN OJ DÅ
>>
>>51256055
Om vi räknar från den tiden då Sverige först beboddes så är det en historia på dryga 14 tusen år om jag minns rätt. Om vi räknar från jordbrukets uppkomst, och således samhällets födelse, så är historian ca. 5 tusen år lång. Om vi räknar från den tid då mindre grupperingar började agera som organiserade stater så är historian ca. 2 tusen år. Om vi räknar från Svearnas uppgång är historien strax över tusen år. Om vi räknar från föreningen med götarna, så ja ca. 900.

De "efterblivna bönderna" som inte bidrog med ett jävla skit vet jag inte när vi ska placera, gissningsvis innan kalmar-unionen, och sedan stormaktstiden. Så säg 200 år av "efterblivna bönder" som red runt och slogs lite på måfå.

Iallafall, gå och lek med din svarta dildo nu Anders, du verkar lite rastlös.
>>
>>51256272
>>51256232
Detta, är inte mycket för att dricka heller så det hjälper ju fan inte
>>
>>51255900
Vrf
>>
>>51256232
Hah. Det här är ju mitt gamla brev. Så lustigt.
>>
File: 1448392186357.png (4MB, 1832x1754px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448392186357.png
4MB, 1832x1754px
>>51256301
Oenigheten i Norden, det demokratiska systemets svaghet och bristen på visioner har tvingat våra folk att foga sig under stormakterna. Nordens fiender har haft allt att vinna på att hålla Norden splittrat för att sedan sprida budskapet att våra respektive länder är för små och för svaga för att stå ensamma och att vi därför måste bli en del av starkare ickenordiska makter. Med splittrings- och svaghetspolitik har man förmått våra folk att frivilligt ge upp sin självständighet och gå med i Europeiska unionen, böja sig inför sovjetiska krav, sökt stöd hos USA och blivit vasallstater åt NATO.

Vi måste hävda vår rätt och kämpa för vår rasliga och kulturella överlevnad – i en värld som domineras av mångkulturella stormakter i vår omgivning, EU, Ryssland, USA och det växande hotet från Kina.

Om vi vill styra vårt eget öde måste vi gå samman och kämpa hårt för att befria oss och bygga upp en enad och stark nordisk stat. Splittrade kommer alla våra länder att förbli slavstater under stormakterna och sakta men säkert tyna bort. Det enda intelligenta och rationella vi kan göra i en sådan situation, då allt står på spel, är att gå samman och gemensamt och koordinerat kämpa för frihet och överlevnad.
>>
>>51256301
Och sen får man ju inte glömma när svenskarna utvandrade från Afrika. Eller när vi fortfarande var amöbor
Sverige har en historia på en miljard år
>>
>>51256301
Hur fan kunde vi knula upp så hårt att vi förlorade Finland och Livland?
>>
Adam till vänster.
>>
>>51256301
Haha stormaktstiden var ju knappast någon högkultur. Bra krigare som in i helvete men inte så mycket mer, typ som mongolerna mini. Kulturen var fransk och teknologin tysk.
>>
>>51256365
Behövs en frustrerad känsloåsa på vår sida av stängslet också favä
>>
File: svenska kvinnor.png (58KB, 1063x531px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svenska kvinnor.png
58KB, 1063x531px
?
>>
File: union.png (1MB, 3669x1034px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
union.png
1MB, 3669x1034px
>>51256365
Nordisk Union när?
>>
>>51256129
>höga moral
>folk knullar runt till höger och vänster, giftemål anses som skattelättnadsgrej, bögerier propagerar fritt överallt
men du
>>
File: image2-4.jpg (131KB, 852x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image2-4.jpg
131KB, 852x640px
Hej bloggisen! Vad händer i stugan? Själv tar jag ett litet break från pluggandet och repet och sitter och lyssnar på Miriam Bryants version av stationen av Ison & Fille från Så mycket bättre. Älskar sönder den! Så himla fin verkligen. Det brukar bli lite hipsterkladdigt att göra om hiphop-låtar till ballader, men denna var mitt i prick! Efter repet ska jag åka hem till min kära väninna Olivia och fortsätta plugga. Alltså, helt ärligt så vet jag fan inte vad som händer med mig? Men det känns bra. Jag är inne i en sån där period då jag vill vara duktig och sköta mig. Vissa dagar så sitter jag och fantiserar om hur ska pluggar vidare på läkarlinjen. Sen vaknar jag såklart och inser att jag varken har disciplinen eller tiden. Därför är det skönt att ha någon som man kan sitta med, så vi peppar varandra!
>>
>>51256464
>e man bög så har man ingen moral!! ..va? käften mamma! jag tänker inte söka arbete jävla hora!
>>
File: 1414813417021.gif (2MB, 200x113px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414813417021.gif
2MB, 200x113px
>>51256091
+1 utraderade*

>>51256129
Så, Sverige började vara bra runt 1980? För det är enbart sedan dess vi skulle kunna se landet som "öppet". Hög moral är väl dock i motsats till detta, "inga gränser inget land inget folk"-tänk. Att bara skita i allt avsiktligt i individualistisk anda är väl snarast anti-moral, tangerande libertarianism, eller t.o.m. anarkistiska tendenser i extrem-fallet.

Sedan brukar man ju räkna den senaste epoken av Svensk framgång ca. 1890-1980. Det tog alltså slut ungefär samtidigt som din "öppenhet" och "höga moral" tog vid.
>>
>>51256457
'nej'
>>
KAN NÅGON BREVA VINNINGAR

HALLÅ
>>
>>51256507
Menar du att pride och liknande är exempel på hög moral?
>>
>ligger i sängen och runkar
>bästa orgasmen i år
>helt borta i huvudet
>kommer
>sprutar över mig själv
>typ 2cl sagge hamnar vid min mungipa
>stänger munnen av reflex(wtf?)
>smakar egen säd
>varm mjölk med sur eftersmak

Blev jag nyss bög?
>>
>>51256515
Inte han men Sverige var väl rätt jävla fattigt under tidigt 1900-tal ?

Det gick väl som tåget under 40-50-60talet?
>>
File: ben.jpg (585KB, 1200x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ben.jpg
585KB, 1200x1200px
skulle ni en ben mitkus?
>>
>>51256477
>hipsterkladdigt
vad menade hon med det här?
>>
>>51256457
Vi blir alla lydstater till ryssland i den bästa tänkbara framtiden, så kanske
>>
>>51256564
Menar du att pride är ett bra exempel på homosexualitet?
>>
Kort sagt, jag älskar jagjag... Men jag HAAATAAAR SVERIGETRÅDEN
>>
>>51256515
Blev bra under 1930-talet typ när socialdemokratin tog över. Den var väldigt progressiv för sin tid.
>>
>>51256588
ja
>>
File: 1243654746564.jpg (84KB, 1280x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1243654746564.jpg
84KB, 1280x800px
Imorgon vid 06:00 så släpps den senaste Novus mätningen
vad tror ni SD får?

förra månaden var det 19,4%
>>
File: bigjimmie.jpg (472KB, 5000x5000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bigjimmie.jpg
472KB, 5000x5000px
>>51256569
>han håller inte förhuden stängd så att säden hamnar som i en liten säck efter utlösning som enkelt kan avyttras.

måste vara ett jävla slit att torka sagg efter varje runksession.
>>
>>51256569
Att smaka på sin egna säd gör typ 1 i 20 män favä
>>
>>51256564
Pride är ett politiskt hittepå. Sen så är bögars löshet bara en återspegling av rakas sexualitet i dagens samhälle.
>>
>>51256564
Tja, det är ju en gemenskap som inte är kända för att begå brott, snylta på samhället eller sprida hat.

Vill du se ett exempel på dålig moral ska du vända blicken mot Klas Hund :^)
>>
>ni kommer nu ihåg när ni var små knattar och sprang runt ute och sköt saker med en hederlig ballongbella
>>
>>51256670
Jag tror de bryter 20%

Detta hade då blivit första gången som SD för över 20% i ett telefonbaserat institut.
>>
>>51256569
>aldrig mera bögrunk
>>
>>51256627
>>51256680
>inga sanna skottebögar
>>
File: VvpPVpt.jpg (840KB, 2137x1655px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VvpPVpt.jpg
840KB, 2137x1655px
>>51256670
Tidigt 90-talet var ju jugoslavien, men vad hände 68-72?
>>
>>51256716
>Detta hade då blivit första gången som SD för över 20% i ett telefonbaserat institut.
nej i september fick dom 20,8% i just Novus
>>
File: 1447950470431.jpg (2MB, 2500x1877px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447950470431.jpg
2MB, 2500x1877px
>>51256400
Ganska roligt hur om man kollar på vissa afrikanska stammar är det som att blicka flera tiotusentals år bakåt. När den sista jägar/samlar afrikanerna dör ut/moderniseras kommer vi ha förlorat något känns det som.
>>
File: 1447539241293.gif (781KB, 480x270px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447539241293.gif
781KB, 480x270px
>>51256569
S-synd att jag inte fick vaara med :3
>>
>>51256674
Jag har ingen förhud
>>
>>51256564
Nja det är väl varken eller. Moral för mig handlar om empati, altruism och arbetsvilja, inte något kristet trams.
>>
>>51256758
GREKER och Chili
>>
>>51256758
>68-72?
Arbetskraftsinvandring ifrån Balkan och Turkiet
mest gästarbetare dock
>>
>>51256759
Åfan det hade jag faktiskt glömt
>>
>>51256732
Säger inte att pridebögar inte är bögar, men du låter ju knappast hanrejar representera heterosexuella
>>
>>51256702
>dkn man googlar ärtskjutare och det kommer upp bilder på plantor mot zombies
vifif allt som är gott i världen
>>
>>51256814
det är okej senpai
jag har dig
http://novus.se/wp-content/uploads/2015/09/Novus-V%C3%A4ljarbarometer-15-september-2015.pdf
>>
File: storgrabb.jpg (74KB, 640x426px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
storgrabb.jpg
74KB, 640x426px
>>51256553
>>
>>51256791
Jude/muslim snälla gå.
>>
>>51256670
Hur kommer det sig att såssarna helt plötsligt vill importera minst lika mycket som Moderaterna?
>>
>>51256702
använde halsen av plastflaskor istället, blev mycket kraftfullare och sköt ner fåglar

t. förortsunge
>>
File: äsch.png (376KB, 1235x1635px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
äsch.png
376KB, 1235x1635px
>>
>>51256825
Jag var tvungen att skriva "ballong toarulle" för att få en okej bild ;_;
>>
File: Swedish_Empire.png (48KB, 1425x625px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Swedish_Empire.png
48KB, 1425x625px
>>51256372
Så... Bildandet av Svearnas och Götarnas kungariken är inte Sverige? Vikingarna är inte nordiska? Det har inget med nåt att göra?

>>51256392
Stora nordiska kriget. Sverige skulle bli hippies och slöt fredsavtal med alla, varpå vi blev attackerade av typ 10 länder. Sen tyckte Karl XII att det var nog och skulle, efter att ha besegrat alla dom andra länderna, fixa till den slutgiltiga lösningen på Ryss-frågan, och marscherade in i Ryssland, trots att alla generaler sa nej. Sen blev det vinter, hans kompisar i Ukraina blev våldtagna, massvält osv., Svenska hären blev massakrerad vid Poltava osv.

Esterna refererar fortfarande till Svenska eran som "vana hea rootsi aeg", den gamla goda Svenska tiden.

>>51256419
Teknologin var väl det som tillät Sverige bli en stormakt? Rättigheter till bönder, effektivisering av administration, lättare mer aggressiv militär osv. Tyskarna var små och fåniga på den tiden, och deras teknologi, som till slut blev blixtkrieg och preussisk socialism, härstammar från Sverige. Men ja, i konst och kultur sög Sverige Frankrikes välpyntade penis.
>>
>>51256702
>dkn man läser såna här brev och det känns som man blev berövad på sin barndom
v-vad mer gjorde ni? var ni alltid med era vänner?
>>
>>51256732
Tycker du att Varg är en bra representation för nationella också eller?
>>
File: 1402826469254.jpg (102KB, 818x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402826469254.jpg
102KB, 818x768px
>>51256792
Stick och brinn, fedoratippare
>>
>>51256846
Inte dåligt alls, hur mycket väger du?
>>
>>51256846
Jävlar vilken kass pose, du ser ju bara ut som en bök favä
>>
File: 14454367579.webm (1MB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14454367579.webm
1MB, 1280x720px
>>51256857
>inte ett stadigt pvc-rör och sen tejpa fast ballongen med silvertejp
>>
>>51256856
>helt plötsligt
Olof Palme var den socialdemokrat som gjorde avsteg från tidigare socialdemokratiska regeringars agerande.
Varför kan man ju undra, men han ville ju att Sverige skulle vara godast och trevligast i världen och ett föredöme.
>>
File: 1443540968383.png (386KB, 519x533px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443540968383.png
386KB, 519x533px
Rate my swedish pronunciation.

http://vocaroo.com/i/s0NgfhDoOpro
>>
>>51256457
>donken det var jag som sammanställde bilden för typ ett år sen
>donken den har spridit sig från reddit hit
>donken man har bidragit med nåt
>>
>>51256914
nästa nivå skit

respekt
>>
>>51256904
190cm 85kg 13%kf

>>51256907
ligger bara och är tjock i sängen favä
>>
>>51256865
>Bildandet av Svearnas och Götarnas kungariken är inte Sverige?
Jo, men den förste kung som bevisligen(!) kan sägas vara kung av svearna och götarna var Knut Eriksson, och han levde för ungefär 900 år sedan, så anon hade rätt
>>
>>51256889
Ja, det är han väl.
>>
>>51256865
Varför höjs Karl XII så jävla mycket till skyarna bland nationella isåfall? Jag kan ge att han i många fall var duktig men han schabblade ju bokstavligen bort allt i slutet för han inte lugnade ner sig.

Känns ju som en tidig variant av Hitler eller nått.
>>
>>51256869
Familjen skaffade en dator när jag var 5 år gammal
allting förändrades långsamt efter det
>>
File: 13089440446038.jpg (10KB, 148x149px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13089440446038.jpg
10KB, 148x149px
>>51256869
Vänta lite nu.

Du som svensk.

Vänta lite nu.

Så du säger att du som svensk aldrig lekte med ärtskjutare?

Vänta lite nu.

Så du säger att du som svensk aldrig smög in vid olika byggen och snodde plywoodskivor samt plankor för att bygga kojor i skogen??

Vänta lite nu.

Så du säger att du som svensk aldrig satte ett kort på ena hjulet på cykeln så det skulle låta coolt när man åkte runt i området ?

Jag skakar på huvudet.
>>
File: 1437094474441.jpg (24KB, 521x256px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437094474441.jpg
24KB, 521x256px
>>51256964
>scotland
>>
File: 1447683078515.png (176KB, 494x468px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447683078515.png
176KB, 494x468px
>>51256914
Man kan tyda i hans ansiktsuttryck och hand rörelser hur nervös han är

>cringar varje gång jag ser denna WEBM
>>
>>51256975
>13%

Hur har du mätt det?
>>
>>51256984
>en bokstavlig mördare och fullständigt skokgstokig tomte som bytte till ett franskt namn är en bra representation på norska nationella

Jaha.
>>
>>51257012
Jag satt hemma och spela Team Fortress Classic istället favä.
>>
>>51257002
Samma här

>>51257012
Inga vänner och inga syskon ;_;
>kommer aldrig ALDRIG få vara liten och göra hyss i området
>>
>>51256865
>Sverige skulle bli hippies och slöt fredsavtal med alla, varpå vi blev attackerade av typ 10 länder.
topp kek
>>
>>51256964
>skottland
Avsluta dig själv din homofila redditör
>>
>>51256964
SMR är bättre favä. Gör en bild för deras union.
>>
>>51257026
Jobbet genomförde en gratis hälsoundersökning för medarbetarne i somras, det ingick kf%mätning genom BIA. Har inte blivit tjockare sen dess.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bioelectrical_impedance_analysis
>>
önska någon gjorde en fet lista med hyckleri om folk som snackat om hur vi alltid ska eller t.om. måste ha öppna gränser
>>
>>51257019
webumen har blivit försnabbad, i normalsnabbhet ser han lung som fan ut
>>
är det inte lite bögigt att njuta när man trycker ut en grov bajskorv? Det är ju samma sak som om en gedigen homofil kör upp armen i rövhålet på dig
>>
File: 1448246884523.png (3MB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448246884523.png
3MB, 1920x1080px
>>51256859
Tycker lite synd om dig att du inte fick ett endaste (du) favä
>>
>>51257051
>bytte till ett franskt namn

Tror aldrig han bytte juridiskt namn
>>
File: 1396961504933.jpg (332KB, 1891x1131px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396961504933.jpg
332KB, 1891x1131px
>>51256573
Sverige var urfattig från Finska kriget (så säg 1790-talet) fram till sena 1800-talet, då ny nordisk gemenskap och nationalism födde fram en era av framsteg inom teknik, samhälle, forskning osv. Efter kriget tjänade vi en jävla massa på att vara enda icke sönderbombade landet, men influensen av Sovjetiskt tänkande, "vit skuld", anti-nationalism, passivt föräldraskap och andra sociala experiment tänkta att föda en ny utopi gjorde att landet stagnerade runt sena 1980-talet, när den första generationen uppväxt med detta (60-talisterna), skulle ersätta folk på arbetsmarknaden.

1965 besluts att Sverige inte skulle vara en national-stat utan en "mångkultur". Resultatet av det beslutet ser vi idag. Sverige var, relativt sett, som "rikast" på 1980-talet, alltså per näsa. 93 upplevde vi en extrem börs-krasch, som vi aldrig kunde återhämta oss från ordentligt.
>>
>>51256964
>Skottland
>Östfinland
>Estland

>>
>>51257130
>SMR vill göra sig av med nuvarande nordiska monarkier

Grisvidrigt och historielöst favä.
>>
File: 122345646435.webm (2MB, 720x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
122345646435.webm
2MB, 720x720px
>>51257130
>SMR
på tal om militanta nationalsocialister
har ju funnits rykten sedan 90-talet att olika nationalsocialistiska kampgrupper och liknande har haft vapen som är stulna ifrån hemvärnets gamla depåer och liknande.
Undra Klas "Risk för Gas" Lund sitter på ett gäng k-pist-bebis-mördande-automat-vapen?
>>
>>51257146
Du vet att de där apparaterna är helt åt helvete osäkra va?
>>
>>51257226
>då ny nordisk gemenskap och nationalism födde fram en era av framsteg inom teknik, samhälle, forskning osv.

Visst ja.
>>
>dkn sen på bollen
Är du här Axel, din röda djävul?
kan vi få en kommentar på Åsas krokodiltårar igår?
>>
H-har någon den där ayylienvocaroon med tjejen från imorse?
>>
>>51257275
ok
>>
Mitch Jones strömmar lads :3
>>
>>51257226
Fast de flesta av de grundämnen som upptäcktes av svenskar upptäcktes innan 1790-talet, så du kan inte ge nationalismen beröm för det. Faktum är att nationalromantiken var vetenskapsfientligt. Detv ar känslor, folksjäl, primitivism och inre väsen och sånt trams man skulleta vara på, inte en massa "logik och förnuft"
>>
>>51257290
Är inte Axel i Kina?
>>
>>51257215
schysst att någon uppskattar ens krystade shitposting
>>
File: 1447238444455.png (463KB, 599x448px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447238444455.png
463KB, 599x448px
>>51257226
>1965
1975 var det favä
Olof Palme och Anna Greta-Leijon lade fram en riksdagsmotion om det

1965 var när Tage Erlander hyllade Sverige för att vi var ett homogent land och ja han använde ordet ras
>>
>>51257270
Skulle inte förvåna mig om de bara väntar på rätt tillfälle
>>
hur knullar man?
>>
>>51256846
väldigt fin
5/5 järnrör
>>
File: zog.png (2MB, 1203x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zog.png
2MB, 1203x1200px
>>51257270
Stormbögar fotades ju poserande med AK4:or för deras stormbögmusik så det är väl inte otroligt.
>>
File: 1448395486725.jpg (39KB, 230x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448395486725.jpg
39KB, 230x250px
Tråden är skit. God natt.
>>
File: conor.jpg (718KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
conor.jpg
718KB, 1280x720px
>>51257019

https://www.youtube.com/watch?v=LY7r-DwtjD8

Okej anon.
>>
>>51256959
>Sverige är ett norskt land
TAPPAD
A
P
P
A
D
>>
>>51256650
Ja och nej. Redan på 1890-talet såg vi en extremt snabb utveckling och stora framsteg i national-staten, som färgade av sig på det på den tiden progressiva och nationalistiska arbetarepartiet.

Fram till 1960-talet bidrog socialdemokratin till att styra denna utveckling. Efter denna tid blev dock socialdemokratin och samhället i stort för påverkat av Sovjet och hippie-rörelsen, och formellt antogs internationalen som parti-sång; en konkretisering av avståndstagandet från de tidigare nationalistiska tendenserna inom partiet. En av de värsta synderna var passiv barnuppfostran, dvs. man sket helt enkelt i barnen och trodde att de skulle bli industriella av sig självt.
>>
>>51257324
Fel Axel.
>>
saltkex och salta pinnar är riktigt djävulska
>äter tre stycken
>känner en stund senare för att äta tre till
>Repetera tills paketet är slut och man är skittörstig
>>
>>51257270
Lund har redan suttit i fängelset flera gånger för vapenbrott (och en gång försökte han rymma kek)
>>
>>51257368
har för mig att jag såg ett program på Insider om det
så hade dom filmer med svenska nazister som hade hemvärnsvapen och liknande
>>
>>51257368
>>51257411
>>51257428
Hoppas det är sant och att de räddar oss snart
>>
File: 26c.jpg (42KB, 571x459px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
26c.jpg
42KB, 571x459px
>>51255057
>hissandet av flaggan
>"With pride in Sweden's long past hand high hopes for her future"
>>
>>51257402
Salta pinnar är fan inte ens goda.
>>
>>51257018
>>51257096
>>51257130
>>51257262
Det var en begäran av nån att göra en karta av de absolut mest extrema gränserna för unionen (se bildnamnet).

Och nej, jag tar inte sådana ombedningar längre, jag är inte någon hora på gatan!
>>
Romson är rätt kattig ändå favä
>>
File: msöderman.jpg (54KB, 810x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
msöderman.jpg
54KB, 810x640px
>>51257464
>>51257428
>Ditt ansikte när SMR blir en svensk motsvarighet till ISIS i inbördeskriget
>>
>>51257210
att du har en prostata eller får respons av tänjkänslor av ru betyder att du är man. bö eller ra säger det inget om
>>
Smögen vet du vem Celeste knulade?
>>
File: 1436301106949.png (22KB, 192x227px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436301106949.png
22KB, 192x227px
>>51257517
>>
File: 1446650535923.jpg (67KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446650535923.jpg
67KB, 540x960px
>stormbögar
>>
>>51257358
sällan
>>
File: 1448056810180.png (140KB, 700x700px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448056810180.png
140KB, 700x700px
>>51257517
>>
>>51257486
Ta dina jagjag från 2010 och kör upp i röven.
>när reddit gör kartor /int/ brukade göra för många många år sen
>>
>dkn en gammal onlinevän från Tyskland ska komma på besök med sina företagspolare/kollegor (de är 20-21 och har redan ett framgångsrikt företag)
>världens schysstaste och vi bondade sjukt bra när vi jontade ihop på wc3 och WoW som ungdomar
>även en alfahanne av extrema kaliber, lång, rak hårlinje, snyggt symmetriskt ansikte, en käke att dö för, mörk och maskulin röst osv
>resten av hans kollegor är samma sak och de har alla enorma sociala nätverk och hur många vänner som helst
>samtidigt är jag ful, tappar hår, runt och feminint ansikte, kort och tafatt ingenjörsstudent
>han har tidigare hintat en hel del att de vill få mig ombord på deras företag då de gärna vill ha en ingenjör som kan programmera, algoritmer osv för att utveckla samt att han vet att jag är väldigt smart
>företaget är en 5 grabbar som är sjukt tighta och det är mer ett kompisgäng än ett företag och jag kommer garanterat bli medtvingad in i gemenskapen då det är mycket resande och liknande

Vad göra? Det är egentligen ett bra erbjudande men känner mig så underlägsen runt dessa alfahannar.
>>
File: 1443557728913.png (428KB, 770x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443557728913.png
428KB, 770x1000px
>>51257517
>>
>>51257477
jo det är dom man1
>>
File: these guys.jpg (90KB, 799x543px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
these guys.jpg
90KB, 799x543px
>>51256976
Första omnämnandet av Svear var ca. 100 före Kristus av Romare, som beskrev dem som extremt långa, starka, och blonda barbarer. En beskrivning som för övrigt stämmer in för de flesta Romerska beskrivningar av Germaner, Alaner, osv.

https://www.youtube.com/watch?v=IvcN0saJoIM
>>
File: stöveltramp.png (79KB, 500x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stöveltramp.png
79KB, 500x500px
>>51257517
>>51257583
>>51257610
>>51257632
Kommer motståndsrörelsen producera lika fuktig musik som de Nasheeds som ISIS har släppt?
>>
>>51257610
>dkn detta blir verkligt
>>
File: 1447268091032.jpg (27KB, 353x459px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447268091032.jpg
27KB, 353x459px
>>51257517
>mitt ansikte när ryssland börjar bomba smr eftersom de ser dem som ett hot i östersjöregionen
>>
>>51257616
Jag kan dyka upp och mucka gräl, sen låter jag dig spöa mig. På så vis får du respekt, och jag får din veckopeng
>>
File: 15475476500.png (89KB, 417x234px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15475476500.png
89KB, 417x234px
>>51257517
m-man får väl förbereda sig eftersom man är vit
>>
>>51257616
Se upp till dem utan att se ner på dig själv

t. djup kille
>>
>>51257666
Okej seriöst, du måste sluta använda stora bokstäver framför nationaliteter. Du är en sån jävla anglofil
>>
>>51257610
Hell Seger!

>>51257672
Bättre.
>>
File: flagga.png (137KB, 700x700px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flagga.png
137KB, 700x700px
>>51257672
>>51257677
HELL SEGER
>>
>>51257666
Nord Vind din kek
lämna REEEEEE
>>
om jag låter en bögbög suga av mig blir jag bög då? Han suger (en bög grej) och jag ger (en alfa grej).
>>
File: 1447870686337.jpg (121KB, 599x880px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447870686337.jpg
121KB, 599x880px
Vilka är värst?

Stormbögarna eller animebögarna?
>>
File: 20s21-kerstin-429.jpg (70KB, 800x659px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20s21-kerstin-429.jpg
70KB, 800x659px
>>51257666
Jag undrar hur mycket av den ursprungliga "vikingheten" vi tappat genom uppblandning med Finnar, Tyskar, Ryssar, Holländare och på senare år, Italienare, Greker och Juggar.

Tänker mig typ att den genomsnittliga Svensken för 2000 år sedan såg ut såhär.
>>
>>51257610
>>51257746
Fuktigt
>>
>>51257782
vi kan väl testa?
>>
>>51257783
Men en del är ju både och.
>>
File: 1442504799533.jpg (7KB, 153x179px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442504799533.jpg
7KB, 153x179px
>>51257797
>genomsnittliga svensken var 150kg muskler
stormbögar allesammans
>>
>>51257818
Detta.

HE SE
>>
>>51257783
Stormbögarna. Vilken jävla fråga. Vi har en stråpoll med detta redan.
>>
>>51257783
nbögarna
>>
File: 1447988107648.png (103KB, 720x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447988107648.png
103KB, 720x600px
>>51257783
>dan de är en och samma
>>
>>51257813
Ok vart bor du?
>>
>>51257797
>Finnar, Tyskar, Ryssar, Holländare
>Italienare, Greker och Juggar
*suck*
finnar, tyskar, ryssar, holländare*
italienare, greker och juggar*
>>
Hallå vem var Celeste med snälla svara
>>
>>51256987
Han sågs som lite av en Gud av framför allt protestanter runt om i världen på den tiden, men även Fransmän osv skrev dikter och sånger om honom.

Han föddes in i strid, en strid som Svenskarna inte längre ville föra. Det ansågs av protestanter att Svenskarna försvarade sig från oheliga anfallare. En retorik som skulle stå dem dyrt när flera tecken "från Gud" verkade säga att invasionen av Ryssland hade gått över i ett anfallskrig mot Guds vilja. När krutet sög vid Poltava tolkade Svenskarna det som att Gud inte längre var med dem.

Han var 15 när han blev kung, av tvång, och ledde Sverige till seger mot Danmark-Norge, Polen-Litauen, Sachsen, Kosackerna, Preussen, Hannover, och Storbritannien, i ett krig som började när han var 18. I efterhand borde han ju ha stannat, och försvarat sig tills Ryssen var försvagad och gett upp. Men ovisshet om hur stark Ryssen kunde bli, och det faktum att ingen tidigare hade anfallit Ryssland och förlorat mot vädret, gör att han till vis del är förlåten. Han ansågs generellt som ett genibarn, både militärt och civilt, men ett genibarn som gick för långt för att återhämta sin skam för att ha svikit Sverige, och till slut blev skjuten, möjligen av en av sina egna soldater.
>>
>>51257859
http://strawpoll.me/5921475/r

påminnelse

HELL SEGER
>>
ATT STORMA ÄR INTE DET ENDA JAGJAGET, MEN DET FINNS DÄR, DET ÄR DU RÄTT I ANON
>>
File: 1447868786122.jpg (490KB, 1000x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447868786122.jpg
490KB, 1000x1000px
Lever Jeppe?
>>
File: Gabriel.png (1MB, 1582x1350px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gabriel.png
1MB, 1582x1350px
>>
File: 1448205980670.jpg (78KB, 479x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448205980670.jpg
78KB, 479x360px
>>51257885
>tmn
>>
>>51257892
Beror på, är du gri vi?
>>
>>51257830
Syftar såklart på ögonen och hårfärgen samt kroppsbyggnaden på barnen.
>>
>>51257898
Hej reddithomo. Stick.
>>
>>51257902
Vem fan är Celeste
>>
>>51257666
>>51257797
>faktiskt vara sambög
>>
File: 1413718388976.jpg (127KB, 1000x822px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413718388976.jpg
127KB, 1000x822px
>>51257783
JAG ÄR ARG
ARG ANGÅENDE STORMBÖG
>>
>>51257079
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_nordiska_kriget
Det kanske var lite naivt att tro att man kunde ta allas lera och sen bara säga "allt är förlåtet nu blir vi kompisar va?"

>>51257130
Eh, jag tror union-pojkarna är seriösa politiker, och inte LARP-nazister som SMR.
>>
>>51257932
>man är reddit för att man pekar ut stavfel
Men för helvete, nybög
>>
>>51257930
Jag har kvar min förhud
>>
>>51257968
I nya sverigetråden är vi alla 17 år gamla och ingen vet hur man stavar, acceptera det.
>>
File: mLCynJg.jpg (13KB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mLCynJg.jpg
13KB, 480x360px
https://www.youtube.com/watch?v=i84PRVPieeU&feature=youtu.be&t=1h34m31s
>>
>>51257953
HÖ TE
>>
>>51257904
>seger
>Preussen, Hannover och Storbritannien
Jag borde faktachecka detta med mina egna böcker men kom inte de in i kriget när vi redan typ förlorat?
>>
File: 1447094722332.png (677KB, 665x699px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447094722332.png
677KB, 665x699px
>>51257953
Stormbögar är GRISVIDRIGA
>>
>>51257286
Samarbetet mellan de nordiska länderna, och förenandet kring förbättrandet av staten och "folket" snarare än kyrkan och "folken", gjorde att vi gick från kristen monarki till sekulär demokrati.
>>
>>51257968
Ser på sättet brevet är skrivet att det är en homosexuell redditör.
>b-bäst att jag kallar honom nybög
>>
>>51258015
Vi vet att du tycker det, soligtkucken
>>
>>51257953
Vi gillar dig. Du är hedersmongolarier.

t. stormbög
>>
File: gg.jpg (441KB, 884x666px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gg.jpg
441KB, 884x666px
>dkn guldåldern av porr är slut

VIF 2006-2013
>>
File: 1374701484529.jpg (318KB, 1102x967px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374701484529.jpg
318KB, 1102x967px
>>51257270
Jag behöver den här sötpajen i mitt liv

>Fortfarande ingen sås
>>
vilka tillskott skall användas för att maximera ens vinningar?
>>
>>51258010
>>51257898
Har dålig koll på var man stoppar stor bokstav i svenskan (ska det vara liten eller stor här?)

Märks att jag slutat läsa böcker på svenska.
>>
File: ;(.jpg (21KB, 286x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
;(.jpg
21KB, 286x300px
>>51257962
>allas lera
Det var ju grejen tyckte jag. Vi kekade inte någon helt. Preussen vill ha kontroll över floden. Ryssarna ville ha kontakt med Baltikum. Polackerna ville ha Livland tillbaka. Danskarna hatade oss efter allt vi tagit från dem. Den gigantiska koalitionen mot oss formades rätt lätt när man ser vad som hänt de senaste hundra åren.

>dkn stormaktstiden tog slut
>>
File: Mcnelson.jpg (291KB, 698x566px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mcnelson.jpg
291KB, 698x566px
>>51258040
Jag är rullande åska pysen, akta dig.
>>
>>51258072
Jag har hittat bland de bästa r0nk jag gjort med material från 2014-2015

Nu får du allt förklara dig.

Med det sagt så finns det bra och dålig porr från alla tider.
>>
>>51257321
Det stämmer att de vetenskapliga framsteg runt förra sekelskiftet inte enbart var upptäckter av grundämnen.

Sedan bör du skilja på national-romantik och nationalism. Nationalismen förenade folk som tidigare mest hade sett sig själva som jämtar eller skåningar osv, och gav ett motiv till statlig skola för "envar Svenske" osv.

>>51257355
Ja du har rätt. *1975 togs beslutet.

>>51257471
futu-
https://www.youtube.com/watch?v=dCDMGu-xi30
>>
>>51258088
>jag är stolt över sverige!
>men... jag orkar inte lära mig svenska :p
>>
File: maxresdefault2.jpg (85KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault2.jpg
85KB, 1280x720px
Den här mannen sätter sig ned och intervjuar din farmor. Vad gör du?
>>
>>51257916
>dkn skrattar fortfarande åt matsmartkuppen
Hoppas att Jeppe inte blev allt för skraj favä
>>
>>51258077
EAA favä
Nandrolone Decanoate
Oxymetholone
>>
>>51258088
I början av mening, efter punk, första bokstav i namn (inkl. städer, namn), i förkortningar ("bl.a","t.ex")...
>>
>>51258130
>>51258072
2dporr är bättre än någonsin förr nu
>>
>>51258140
Min farmor är död, så något hädiskt och oheligt är det ändå
>>
File: erumpafavä.jpg (47KB, 640x383px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
erumpafavä.jpg
47KB, 640x383px
bö ti snart slut
revirmarkering
>>
>>51258140
Måste erkänna att Söderman ser ut som världens mysgubbe på den bilden.

Hur lyckas han dölja sitt ursvenska barbari så väl?
>>
File: IMG_0012.jpg (60KB, 426x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0012.jpg
60KB, 426x640px
>>51257666
videoklippet fick mig att gråta
>>
>>51257920
fattar inte vad felet är med gabriel favä
>>
If you don't own this flag and proudly fly it, leave Sweden now.
>>
>>51258205
Anime
>>
>>51258139
>alla i tråden är stormbögar

Har ingen större nytta av korrekt svenska då allt jag läser (inklusive kurslitteratur) är på engelska och kommer med största säkerhet arbeta utomlands.

>>51258164
Okej tack.
>>
>>51257969
nice, var bor du?
>>
File: 1448418298470.png (616KB, 797x390px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448418298470.png
616KB, 797x390px
>>51258205
Söderman har två personligheter
>>
>>51258205
Du vad? Han ser ut som något som har krypt upp ur någon källare
>>
>>51258205
Han använder sig av naturens eviga mys

>dkn ingen mysfarbror stormvän som högläser min kamp
>>
>>51258222
Is that the flag of Gambia or Nigeria?
>>
File: 1448399554114.jpg (57KB, 396x395px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448399554114.jpg
57KB, 396x395px
>>51257920
Gabriel
är ett fint namn
>>
>>51258205
ser ut som en pedofil för helvete
>>
>>51258166
Sant favä.
>>
File: 1243654745645801.gif (937KB, 245x275px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1243654745645801.gif
937KB, 245x275px
>>51258222
>faktiskt köpa den flaggan
>hamna på en titt-lista
haha nej tack
>>
>>51258222
I own it and i will die beneath it. Hail victory!
>>
>>51258077
Bara ät mycket, kosttillskott är dyr skit för det mesta
>>
>>51258222
>tfw I don't have one but would fly it in a heartbeat if I did
>>
File: BARBARIET.png (614KB, 994x493px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARBARIET.png
614KB, 994x493px
>>51258205
>>
File: vad_g_r_han.jpg (226KB, 440x532px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vad_g_r_han.jpg
226KB, 440x532px
>>51258263
>t. Ursvenskt Barbari
>>
File: Kornheiser_Why1[1].jpg (33KB, 288x499px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kornheiser_Why1[1].jpg
33KB, 288x499px
>>51258222
>göra flaggor kantiga med svart skit
>>
>>51258243
Nyköping
>>
mer vinningar tack
>>
>>51258263
Att använda en färg som redan finns i en annan nordisk flagga är kanske inte det smartaste om man vill ena Norden under en stat. Det kan lätt ge fel intryck. Men visst, om du tycker att färgen grön och den nordiska Tyr-runan är afrikanska så får du väl tycka det då, men borde du ju gilla flaggan eftersom du har en förkärlek till afrikanska saker, eller hur?
>>
>>51258222
Hell seger! SMR is our only hope
>>
File: 1394492064752.jpg (65KB, 412x604px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394492064752.jpg
65KB, 412x604px
>>51258347
farsan efter deff
>>
>>51256232
>Ben mitkus
>>
File: 1443988946732.jpg (124KB, 680x1528px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443988946732.jpg
124KB, 680x1528px
>>51257583
Ehwar? Snälla svara om det är du
>>
File: Arno Breker.jpg (115KB, 413x580px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Arno Breker.jpg
115KB, 413x580px
>>51257797
se
>>51255057
Det var sig väldigt likt fram till 1960-talet iallafall. Vikingarna (och helsvenskar) har för övrigt rätt mycket genetiskt gemensamt med bla. alaner osv, och liknar mer typ Arno Brekers avbildningar, som är baserade på hur Romarna avbildade Germaner. Magnus Samuelsson har alldeles för runt ansikte och liten näsa, och kan därför ha mer ur-europeiskt påbrå, som Finnar eller Kelter.
>>
>redan torsdag
var fan tog den här veckan vägen?
>>
>>51258360
Grön är islams färg, så jag tycker det var ett utmärkt val
TAKBIR
>>
File: George.jpg (66KB, 544x520px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
George.jpg
66KB, 544x520px
>>51258347
Vem är du som frågar efter vinningar hela tiden egentligen?
>>
File: 081220_dnsb2.jpg (30KB, 460x366px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
081220_dnsb2.jpg
30KB, 460x366px
Den här mannen står i hallen och skakar hand med din pappa. Vad gör du?
>>
>>51258360
Ni har med både Grönt och Svart vilket båda är pan-afrikanska färger.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pan-African_colours

Grönt är även Islams färg.
>>
File: 12345654765.jpg (68KB, 741x463px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12345654765.jpg
68KB, 741x463px
Hur tror ni detta slutade?
>>
>>51258222
>222
You are right desu.

t. hardly even stormfag until recently
>>
>>51258303
>>51258321
>>51258362
Deus vult, my brothers.

>>51258300
>having to fear arrest for expressing free speech
This is exactly why it's important that you fight
>>
File: VafqZX1.jpg (38KB, 640x748px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VafqZX1.jpg
38KB, 640x748px
https://www.youtube.com/watch?v=vZv9-TWdBJM
>>
File: 1447813890613.jpg (3MB, 2304x4096px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447813890613.jpg
3MB, 2304x4096px
>>51258408
>>51258371
snälla
>>
>>51258390
Varför svarar du dig själv?
>>
>>51258390
>finnar
>ur-europeiskt
kek
>>
File: 1447976865308.gif (1MB, 245x245px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447976865308.gif
1MB, 245x245px
>>51258347
>>
File: 1416608593496.png (229KB, 409x408px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416608593496.png
229KB, 409x408px
>>51258460
Vem är du

breva dina egna vinningar för helvete
>>
>>51258446
>taking the "fight" for free speech when your races survival might depend on your're freedom in the future
I prefer not to be on any lists
>>
File: fyjghjghj.png (43KB, 520x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fyjghjghj.png
43KB, 520x300px
>>51257944
nej bror
>>
File: 1413387452133.jpg (106KB, 720x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413387452133.jpg
106KB, 720x960px
>>51257672
Högst tvivelaktigt favä

https://www.youtube.com/watch?v=H8Gbz2XdTVE
>>
>>51258446
>Deus vult, my brothers.
>christfagging
lmao get your shit together
>>
>>51258347
Kan breva, men du får ju motivera lite
>>
>>51258446
The only god is my blood. HE SE!
>>
>>51258503
dina egna
>>51258506
ni först
>>51258534
hur motiveras du?
>>
>>51257672
Motståndsrörelsen är ju typ 100 personer medans ISIS/Nasheeds produceras av miljoner
>>
>>51258454
>dkn tfw är inte en fras som bara används på kanalen längre
>>
>>51258390
1. Alaner är inte släkt med germaner alls. Alaner är inte ens européer
2. Kelter är inte ureuropéer utan kommer från samma grupp indoeuropéer som germanerna
>>
Från Magnus Södermans tal verkar det som att han själv vill sitta i TVhuset och censurera saker i framtiden
>>
>>51258040
>Soligtkucken

Hans namn är mdongo din jävla nybög

På tal om det så är nybögar värre än stormbögar och animebögar tillsammans
>>
>>51258550
>ni först
i helvete heller breva nu
>>
NEJ! NI FÖÖRST!!
>>
>>51258590
Samma som brevar pepe med mansbröst?
>>
>>51258555
Nej, 100 per näste kanske.
>>
>>51258508
>använda paint för att sudda ut sambögeri
Lägg av. Jag vägrar tro det finns två stycken av er som skriver likadant, inklusive stavar fel på exakt samma ställen
>>
File: My sides.png (187KB, 327x316px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
My sides.png
187KB, 327x316px
>>51258555
>miljoner
Tror du överskattar mängden jihadistjontar
>>
>>51258577
VI SKA CENSURERA SAKER MED BÅDE PISKOR OCH SPIKKLUBBOR
>>
>>51258013
Preussens bidrag till Polska sidan blev utslagen. De gick dock formellt med efter Poltava ja. Storbritannien fick sin flotta sänkt (?), och böt då till den Svenska sidan, dock även efter Poltava. Hannover har i princip samma historia i kriget som Preussen.

>>51258096
Jaa men alliansen formades medans de flesta länder i den pratade om ett långsiktigt nedrustande och fred runt östersjön.
>>
File: Hitler.jpg (14KB, 320x378px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hitler.jpg
14KB, 320x378px
>fedoratippande """stormbögar"""
>>
>>51258555
Skillnaden är ju att ISIS har sin egna media-avdelning "Ajnad Media Foundation" som producerar nasheeds i rent propagandasyfte åt ISIS. Några ISIS-producerade låtar:

https://www.youtube.com/watch?v=f5ln7AyzxmU
https://www.youtube.com/watch?v=WZI38bhU2uU
https://www.youtube.com/watch?v=RYjt1-TEQk4
https://www.youtube.com/watch?v=8P9o3l2v_JI
https://www.youtube.com/watch?v=iAWYf1Wo4zg

Nasheeds som sådant har funnits bra mycket länge än ISIS.
>>
>>51258679
ADOLF HITLER gjorde INGET fel.
>>
>>51258646
Nasheeds är ju inte bara extremister dock.

https://www.youtube.com/watch?v=pdZgkGI5h0A
>>
>>51258550
>hur motiveras du?

Du får ju hajpa upp det lite, du verkar sjukt oentusiastisk
>>
>>51256959
Väldigt bra, förstod 98%. Klart det kan bli bättre, men du skulle definetivt klara av att leva här. Språkmässigt dvs.
>>
>>51258702
han va snäll pojke, skulle börja konst skola å skit
>>
>>51258615
Nej, det är Mizaki. Häng med i svängarna nu för helvete
>>
>>51258723
VIF ;____;7
>>
File: Mdongo.jpg (120KB, 473x630px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mdongo.jpg
120KB, 473x630px
>>51258615
Mdongo är en förortsblatte som brevar fula barn, apor, kampsport och skärmskott från alltid soligt. Har spridit sin autism i tråden 2+ år nu

>>51255014
>>51255821
>>51257587
>>51257830
Här är ett par av hans brev
>>
>>51258615
D-det gör jag med ibland, och jag är typ hans motsats
>>
>>51258702
Han förlorade
>>
>>51258719
KOM IGEN ANON, KOM IGEN!
>>
>>51258784
Hans arv lever kvar
>>
>>51258719
F'låt, är inte så bra på det här.

Kom igen anon! Kom igen anon, kom igen!

Breva vinningar!
>>
File: ebin.jpg (41KB, 500x375px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebin.jpg
41KB, 500x375px
>>51258765
Ah fy helvete, jag har tamefan varit här i över två år.
>>
File: 1445893745760.png (572KB, 600x580px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445893745760.png
572KB, 600x580px
>>51258702
>"tyskland förklarade världen krig och förlorade. det här är judarnas fel! nu gör vi ett andra försök grabbar!"
>förlorar igen
>>
http://nationalvanguard.org/2015/11/the-liberal-dream-is-over-isis-declares-war-on-russia-and-all-of-europe/
>>
>>51258665
>Jaa men alliansen formades medans de flesta länder i den pratade om ett långsiktigt nedrustande och fred runt östersjön.
Bortsett från Ryssland och Sachsen/Polen-Litauen då. Har vi källor på att fredsdiskussioner pågick från annat håll än svenskt?

Jag blir skeptisk när du säger att Preussens kontingent blev utslaget i början. Detta minns jag inte. Kan du fläska ut det?
Jag funderar även kring det du säger om Hannover och Str. Brit. Hannover hade personalunion med Str. Brit. vid detta laget så drog förmodligen in dem i smeten. Har inget med flottan att göra.
>>
>dkn man älskar så många bräden man inte ens minns alla man vill lurkera

fan
>>
>>51258484
Ja, det finno-ugriska är ju inte ur-europeiskt. Däremot det baltiska. Lettland och Litauen är, bortsett från sitt eviga hanrej från öster, väldigt ur-europeiska länder.

>>51258563
1. Alaner stammar från samma indo-europeer som migrerade till norra och centrala Europa och förde med sig de indo-Europeiska språken. Samma indo-europeer, som senare kom att kallas "arier" i väst, migrerade in i Indien. Ursvenska barbarer är egentligen tre folkvandringar. En av dessa är de s.k. "arierna" eller indo-europeerna. Finnar och kelter har inte vidrörts lika mycket av denna genetiska influense. De ser således inte riktigt lika dana ut. Detta förklarar också varför Svenskar har lite högre pannor, större näsor, och mer avlånga ansikten, jämfört med de tidigare nämnda. Vidare återförenades senare alanerna med sina germanska kusiner när de blev iväg-jagade av hunnerna från kaukasus.

2. eh.. se ovan
>>
>>51258596
Oj se på klockan, det är nog lite för sent för det nu. Kanske någon gång i framtiden när jag inte är ett enormt fetto.
>>
>>51258788
>>51258807
Nu börjar det likna nåt!

*darrar av entusiasm*
>>
>>51258865
Kelter är indoeuropéer också. Precis som germanerna. Det vet du, va?
>>
>>51258765
Vill klappa den där apan favä
>>
>>51258901
Kom igen!

Kom igen breva, kom igen!
>>
File: 1394130784386.jpg (25KB, 368x383px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394130784386.jpg
25KB, 368x383px
>>51258875
Visste det din hora
>>
>>51258507
So you're saying that you're "saving" yourself for a future racewar?

>>51258533
>>51258535
I'm just using it as a general European unity phrase, I'm actually an agnostic but I'd pick Christianity/Ásatrú over Islam and degeneracy any day.
>>
>>51258865
Nu fattar jag! Du är den där jävla iraniern som var i tråden för ett tag sen. Nu försöker du övertyga oss om att iranierna faktiskt är vita och germanska!!
>>
>>51258865
Är du efterbliven eller? Du skrev finnar, inte balter.
>>
visste ni att negrer kan bränna sig i solen?
>>
>>51258918
>Christianity/Ásatrú
>bunching these together
[triggered]
>>
>>51258918
Hell seger kamrat!
>>
File: 1447291824396.jpg (288KB, 1161x931px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447291824396.jpg
288KB, 1161x931px
>>51258918
>island
höhöö
>>
File: buy my mixtape fam.jpg (56KB, 584x584px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
buy my mixtape fam.jpg
56KB, 584x584px
Finns fan inga mer autistisk människor än /pol/bögarna / stormbögarna. Inte ens SIDF, Sallad och Mizaki tillsammans kan verka mer autistiska
>>
>>51258833
>Hannover hade personalunion med Str. Brit. vid detta laget så drog förmodligen in dem i smeten. Har inget med flottan att göra.
Jag ser att jag blandade ihop det. England gick i krig med Sverige för att deras kung var det. De bytte sida sen när kungen gått i fred med svenskarna. Varför minns jag inte.
>>
File: 1445790482584.png (16KB, 715x572px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445790482584.png
16KB, 715x572px
>>51258953
>visste ni att negrer kan bränna sig i solen?
en tjej ifrån Sydafrika frågade mig om vita verkligen blev röda när vi brände oss i solen
så jag frågade henne om svarta kunde bränna sig och hon sa typ nej
men hon var mörk som fan
>>
File: 1447292370568.jpg (61KB, 653x427px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447292370568.jpg
61KB, 653x427px
>>51258918
Have another one on the house :^)
>>
File: 1448392914480.jpg (23KB, 289x489px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448392914480.jpg
23KB, 289x489px
>>51258984
Den här lirarn vet vad han snackar om
>>
File: 1445959805548.jpg (20KB, 306x306px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445959805548.jpg
20KB, 306x306px
>>51258918
>Ásatrú
>>
>>51258984
preppa bullen
>>
>>51258980
Om detta var i Sverige hade jag inte blivit triggad men för helvete inte Island
>>
Ge mig 2d runk
>>