[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

NEDERDRAAD

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 318
Thread images: 49

Verklaar uwen steun aan de KONING

editie

Welkom: blanken
Niet welkom: linkse rakkers, krulbroodjes die Oranje niet steunen, buitenlanders
>>
racisme
>>
tweede voor Friesland steun Oranje
>>
Is Poetin blank?
>>
>>51193672
even blank als maxima
>>
File: jtBaxMS.jpg (2MB, 4928x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jtBaxMS.jpg
2MB, 4928x3264px
Eerst voor Curaçao dispora in Finnland
>>
>>51193672
Putin wel.
>>51193711
Zij niet.
>>
>>51193741
bende gij een zwarte piet
>>
>>51193811
>bende gij
>nie zijde gij
>>
>>51193915
ik ben een hollander kom vechten
>>
File: pruik-piet-kind.jpg (42KB, 600x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pruik-piet-kind.jpg
42KB, 600x600px
>>51193741
ben jij dit?
>>
>>51193939
oké morgen 12 uur Bossche markt
>>
>>51193801
Ze zijn beide niet echt blank zoals wij Germanen, maar in ieder geval wel blanker dan Achmedje.
>>
>Jan, wat doen we nu? Straks komt er nog sympathie for de Russen die uit de lucht zijn geschoten!
>snel, maak een MH17 artikel
>http://nos.nl/artikel/2071128-experts-buigen-zich-over-bewijsmateriaal-mh17.html
>>
>>51194043
Maar slavisch is dan wel een stuk blanker dan hispanic.
>>
degenerate filth. 20bukfuk.
>>
>>51194067
Ik snap niet waarom je for zegt, maar alle Blanke Nederlanders die niet gehersenspoeld zijn door Amerika zijn het met je eens en leggen de schuld bij Maleisië Luchtwegen voor het vliegen over oorlogsgebied.
>>
>>51194150
leer mij zuid afrikaans en heb respect voor je vaderland
>>
File: kktg.jpg (109KB, 1318x469px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kktg.jpg
109KB, 1318x469px
Wat is het Nederlands woord voor cringe?
>>
>>51194296
tenenkrommend
Dit hoor je te weten oetz
>>
>>51194296
Tenenkrullend.
>>
File: murica_3.gif (1MB, 398x224px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
murica_3.gif
1MB, 398x224px
De enige goeie Rus is een dooie Rus.

Patton had gelijk.
>>
>>51194296
>>51194296
Ik weet het niet, wat is het Nederlands voor "You got baited like a total retard" ?
>>
>>51194270
Les #1
Respek word verdien en nie voor gevrae nie.
>>
>>51194378
liever russen dan turken
>>
>>51194420
dit oetz
>>
>>51194415
>Respect wordt verdient en niet voor gevraagd.*
>>
>>51194420
ja en amen
>>
>>51194452
>verdient

Kankermongool.
>>
>>51194296
in afrikaans gebruik ons die woord ril vir cringe.
>>
>>51194501
is je achternaam nederlands?
>>
>>51194565
my naam is jan hendrik
>>
File: 1385795547140.gif (473KB, 500x496px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385795547140.gif
473KB, 500x496px
Ik kijk Koreaanse Flits animaties.
>>
>>51194491
verdiendtd
>>
>>51194603
zolang je maar een Boer bent is het goed.
>>
>>
>>51194386
je bent ge-aast als een totale mogool
>>
>>51194742
Dit is hoe belgen er tegenwoordig uitzien oetz
>>
jongens ik eet echt altijd kankerveel rommel
maar ik ben zo dun als een patatje
komt dit er later nog allemaal bij?
>>
File: fierjf.jpg (49KB, 624x545px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fierjf.jpg
49KB, 624x545px
>>51194742
>>
>>51194913
paal foto
>>
>>51194958

hee die kerel heeft dezelfde naam als mijn penis

>nico de reus
>>
File: all me.jpg (14KB, 590x434px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
all me.jpg
14KB, 590x434px
>>51195018
>>
>>51194958
fnieeeeeeeeeee
>>
>>51195092
Al je wat?
>>
>>51195092
dikzak
>>
http://www.youtube.com/watch?v=LNWqWbvsSds
>>
>>51194144
dit
>>
>>51195134
botten
>>
>>51195292
rick de kikker de kikker rick de kikker rock rick de kikker de kikker rick de kikker rock rick de kikker de kikker rick de kikker rock rick de kikker de kikker rick de kikker rock
>>
http://www.telegraaf.nl/digitaal/24785561/__Anonymous_zet_Rick_Astley_in_tegen_IS__.html
>>
>>51195630
haha dat was ik
t. Anonymous
>>
>>51195630
HET IS ONS GELUKT REDDIT
>>
hallo ik ben nieuw hier
>>
>>51195630
dvw het enige wat deze "hackers" voor elkaar hebben gekregen is dat ISIS hun online communicatie beter beveiligd
>>
File: 13216516316.jpg (26KB, 420x420px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13216516316.jpg
26KB, 420x420px
>>51195782
hoi
>>
>>51195818
ja man
>>
File: belgen.jpg (76KB, 600x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
belgen.jpg
76KB, 600x600px
>>51195630
>http://www.telegraaf.nl/digitaal/24785561/__Anonymous_zet_Rick_Astley_in_tegen_IS__.html
What does it say ?
>>
File: 1380735898749.jpg (89KB, 556x706px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380735898749.jpg
89KB, 556x706px
>>51195818

implicerend dat wij ons laten tegenhouden door beveiliging
>>
>>51195941
Anonymous uses Rick Astley against ISIS
>>
>>51195987
I got that part. But how exactly ?
>>
>>51196034
They spam it with isis hashtags on twitter...
>>
>>51196061
Could you tell me which hashtags they used ?
>>
>>51195292
lekker nummertje hoor
>>
>>51196094
no
>>
>>51196094
hesjtek jekankervader
>>
File: 1420658620116.png (309KB, 627x645px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420658620116.png
309KB, 627x645px
>>51194742
Is dat dezelfde gast? Ik heb die foto ooit opgeslagen na dat Charlie Hebdo gebeuren.
>>
>>51196173
>Charlie Hebdo
*Kareltje Hebdo
>>
>>51196173
kijk hoe leuk die jongens het hebben, doe doen toch geen vlieg kwaad?
>>
>>51196251
Jawel want ze zijn bruin en moslim
>>
>>51196297
oh maar ik ben kleurenblind.
ik zie wel alle kleuren maar ieder ras
IS VOOR MIJ HET ZELFDEEE!!!
IK ZIE GEEN RASSEN IEDEREEN IS GELIJK [email protected]!
!! FUCK DE PVV!!! >:D >:D >:D

mensen die dat soort teksten uitkramen wil je toch bij hun strot grijpen en keihard een chokeslam geven? een multiculturele samenleving "werkt" alleen als rassen problemen maar ook voordelen erkend worden en dingen daar op aangepast worden.
>>
>>51196458
welk spel
>>
>>51196458
Ik heb niets gelezen man sorry
>>
File: 78675.png (81KB, 204x226px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
78675.png
81KB, 204x226px
>duitsers
>>
File: 20151116_084148.jpg (1MB, 2448x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20151116_084148.jpg
1MB, 2448x3264px
op wie zou ik hier stemmen jongens? ze verplichten mij hier verdomme om te gaan stemmen
>>
>>51196547
UKIP Natuurlijk
>>
Tering normaaltjesweer
>>
>>51196547
what >>51196615 says
>>
>>51196615

m-maar als het VK uit Europa gaat moet ik 9000£ extra betalen in inschrijfgeld
>>
File: 1443462892002.jpg (101KB, 839x782px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443462892002.jpg
101KB, 839x782px
>>51196544
>>
>>51196661
Wil je liever in Pakistan.2 wonen?
>>
>>51196544
ja man
>>
>>51196703

Ik heb liever dat ze naar Engeland komen dan in België of Calais blijven, ik zit hier toch maar 9 maanden :3
>>
>>51196615
>4 miljoen stemmen
>2 zetels
>>
>koop reep chocolade
>denk dat het melkchocolade met cranberry en anijs is
>verkeerd gelezen
>het is puur
>>
>>51196954
je bent geen toch mietje
>>
Ciao mr weeds
I invite you to romanian thread
>>51195446
Thx for reading:*
>>
>>51196980
Waar denk je dat je bent?
>>
>>51197050
thuis
>>
NEDDERDERDERDER

DERDDADERDERDER

RAAAAAAAAAAAD:DDD:D:DDD:DD
>>
>>51197071
Nou, dan weet je toch dat je omsingelt bent door mietjes
>>
File: kinder-surprise.jpg (89KB, 800x528px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kinder-surprise.jpg
89KB, 800x528px
>>51197137
>>
>>51196640
>fris
>winderig
>miezert
Da's geen normaaltjesweer Bart
>>
Waar zouden jullie eerder wonen? Rusland of de VS?
>>
>>51197703
Is dit een vraag?
Welke mongool verkiest Rusland boven de VS?
>>
File: NANONEMUS.png (516KB, 556x706px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NANONEMUS.png
516KB, 556x706px
>>51195973
>>
>"blijf jij maar lekker zitten schatje, vanavond maak ik lekker eten voor je"
>*knipt zak diepvriesproducten open"

Ben ik ondankbaar of heb ik gewoo te hoge standaarden?
>>
>>51197775
>Amerikaanse bedrijven betalen homo's meer salaris dan hetero's met hetzelfde werk
>>
>>51197961
Ja
>>
>>51197961
paal foto van v0d
>>
>>51197961
Vind ik ook
>>
>>51197961
Ligt aan wat ze maakt met die diepvriesproducten.
Gemengde groenten en vis (die je verwerkt in iets, niet alleen gebakken of zo iets) kan je prima uit de diepvries halen.
>>
>>51197961
RRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>51197961
>het eten staat al niet klaar als je thuis komt

Daar is je eerste fout. Geef haar de riem de volgende keer
>>
File: lesley anne poppe.jpg (126KB, 603x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lesley anne poppe.jpg
126KB, 603x600px
Oef , ik wist niet dat Lesley-Ann Poppe zo'n geil wijf was
>>
>>51199004
ze lijkt op mijn moeder
>>
>>51199004
Die buik is duidelijk ge fotowinkeld, daar zijn meerdere vetrollen verdwenen. Haar varkenskop valt evenwel niet weg te schoppen.
>>
niemand die op mijn "ze lijkt op mijn moeder" paal wil reageren?
>>
>>51199297
is uw moeder ook een hoer?
>>
>>51199004
Welke man dat zichzelf respecteert wil nu een vrouw dat zich als een hoer gedraagt?
>>
twee meter is mijn nieuwe record jongens.
>>
>>51199425
Mahmoud hier heeft gelijk
>>
>>51199425
een relatie met haar? Nee.
haar in de kont rammen todat ze het niet meer aan kan? Ja.
>>
File: topkoek.jpg (113KB, 567x674px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topkoek.jpg
113KB, 567x674px
hier zitten de zionisten achter
>>
>>51199518
>in de kont
Mijn neger.
>>
>>51199501
naar beneden of naar boven
>>
Avondje vhdp is begonnen, Zedenexpert Thessa is er ook bij.
>>
>>51199903
meer naar achteren toe
>>
>muh vliegtuigcrash
>>
>>51200001
over je hoofd?
>>
>>51199929
Jezus gebeurt dit nog? Waarom gaan ze er mee door als de draad het constant reet?
>>
>>
>>51200020
ja maar wel liggend dus dan gaat dat iets makkelijker
>>
File: Dinner 9.png (654KB, 612x816px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dinner 9.png
654KB, 612x816px
Paal je /avondeten/.
>>
>>51200029
>Waarom gaan ze er mee door als de draad het constant reet
die roesen doen we niet meer zo vaak helaas, moet echt vaker.
Iemand doet Lysanne al na zo te zien, ja ja.
>>
File: file.png (2MB, 1235x781px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
2MB, 1235x781px
>>51199004
hee das antwerpen

>>51200070
wauw, gefeliciteerd

heb je weles gehad dat je 't niet meer kon vinden
>>
>>51200084
Je maakt me elke keer zo boos
>>
>>51200084
lekker, alleen die gemengde sla lijkt me een beetje droog

kom net thuis dus moet nog even kijken wat ik met eten doe
>>
>wees mezelf
>wees spaanse dominicaan
>ga op een succesvolle kruistocht tegen de arabieren
>vervolg kruistocht in de nieuwe wereld
>snij de autochtonen in stukjes, voed ze aan honden, verbrand ze levend, allemaal in de naam van het christendom
>bekeer de weinigen die achterblijven
>ze gedragen zich als apen
>versla ze in een oorlog die leidt tot hun totale extinctie
>leef comfortabel met zwarte slaven
>ineens starten britse piraten met het binnenvallen van mijn eiland
>bouw een muur
>ze proberen mijn eiland te veroveren
>versla ze
>spanje doet afstand van me
>leef in ellende zonder spanje
>napoleon valt spanje binnen
>versla de fransen
>franse negers vallen binnen
>versla ze
>spanje wil me terug nemen
>hoera
>negers gedragen zich als apen
>ze verslaan spanje
>ze nemen mijn eiland over
>krijgsheren
>burgeroorlogen
>anarchie
>vertrek als gevolg
ik heb geen plaats om thuis te noemen meer, negers namen alles van me af.
>>
>>51193527
Buitenlander hier!
Had beter Wilders op de thread gezet, was ik niet binnen geraakt.
>>
>>51197961
Diepvriesgroenten is niks mis mee.
>>
>>51194296
Hoe is dit "cringe"? Dit is fantastisch.
>>
>>51200438
ok bedankt voor de tip
>>
>>51200438
draad*

Kanker nieuwflikker
>>
>>51200438
>>>/kankerpol/
>>
>>51200084
Wat de neuk moet dit voorstellen?
>>
>>51200696
patat
>>
>>51200084
heb je dat tijdschrift van gisteren nog gekocht?
>>
File: DSC_0537.jpg (2MB, 3840x2160px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0537.jpg
2MB, 3840x2160px
Dubbels bepaald de naam van mijn nieuwe kat
>>
>>51200874
kutbeest
>>
>>51200874
stief

over hem gesproken:

>(19:33:56) Politie_junior_Steve: Alleen de opgeleide agenten mogen hun functie op deze chat gebruiken dit om verwarring te voorkomen
>>
>>51200874
piemel
>>
>>51200121
>heb je weles gehad dat je 't niet meer kon vinden
er staan niet heel veel dingen in mijn kamer en het is best ruim hier dus dat probleem heb ik nooit gehad oetz
>>
>>51200874
zie >>51200955
>>51200955
>>51200955
>>51200955
>>51200955
>>
>>51200955
koek
>>
File: DSC_0539.jpg (2MB, 3840x2160px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0539.jpg
2MB, 3840x2160px
>>51200955
Bevestigd voor piemel
>>
>>51200955
ik had het niet verwacht koek
het moet god geweest zijn
>>
>>51200244
Bovenkant was een beetje droog maar daar onder zat wel sla saus. Maak nog wel even een foto trouwens.
>>51200696
Kip, sla, stukjes aardappel, stokbrood met kaas en een chocolade Sinterklaas.
>>51200859
Die heb ik gekocht ja, het was trouwens 1 van de betere tijdschriften want het had Serena en Korrina er in.
>>
>>51200874
die kat lijkt alsof je hem al tien jaar hebt niks nieuws jij OPLICHTER
>>
>>51200984
Denk je dat ie die mist ofzo? Zo snel gaat de draad niet
>>
>>51201033
alweer dubbels : ^)
>>
>>51201045
Hij is al acht, maar dat betekent niet dat ik 'm niet nieuw kan hebben, doe niet zo achterlijk
>>
>>51201051
hij is misschien dyslectisch
>>
>>51201077
koek alweer
bedankt god
>>
godverdomme wat voelt het goed om een Turk te zijn
>>
>>51201094
heb je hem gestolen van iemand?

>>51201077
wat GEBEURT HIER
>>
>vader kreeg vandaag een beroerte

;_;
>>
https://www.youtube.com/watch?v=vBgCi4kKUGs
gaat kebab nu verwijdert worden jongens?
>>
>>51201143
>huisdieren veranderen alleen van eigenaar door diefstal
Waarom zit de draad de laatste tijd vol met kankeridioten
>>
>>51201163
paal foto van pa in beroerde stand
>>
>>51197961

laat me raden: jouw vriendin heeft overgewicht en je bent alleen nog bij haar omdat het een gat is om je sperma in te dumpen en omdat het teveel werk is om haar te verlaten
>>
>>51201163
ja je moeder vertelde het net toen ik met haar in bed lag
>>
>>51201143
>wat is een dierenasiel
>>
>>51201203
een asielinteeltkankerkat dus
>>
>>51201136
Wacht maar tot de endlösung in werking wordt gezet, dan ga jij hup met je kebab holmaatjes de trein in
>>
>>51201318
Wauw, ik ben bang.
>>
>>51201266
>wat is overnemen van huisdier van familie die er niet mee door konden gaan door geboorte van baby waar ie vreemd gedrag door vertoonde
>>
>>51201136

Graag gedaan
>>
>een kat uit een asiel halen
dat is de autistische variant van een Afrikaantje adopteren, gefeliciteerd anon.
>>
>>51201318
de thalys naar Parijs?
: ^)
>>
>>51201362
waarom deden ze niet gewoon de baby weg dan?
>>
>>51201362
D'r is een familielid die nog maar een paar maanden te leven heeft en ik krijg waarschijnlijk z'n kat erbij.
>>
(19:46:25) Politie_junior_Steve: Was sarcastisch
(19:46:28) (MCDaniel): Ik ben gay hoor als je dat nog niet wist
(19:46:33) ChatBot: (MCNugget) logt uit.
(19:46:37) (MCDaniel): dus dont worry

>dont worry ik ben gay
>>
>>51201390
er zijn genoeg mensen die dat doen hoor.
ga jij dan bij zo'n gestoorde fokker langs die je een inteeltkat probeert aan te smeren die na een 1 jaar al weer dood gaat dan?
>>
Hoe doet men slapen in de winter?

Zelf zet ik vaak alle ramen open, verwarming uit, en dan sokken lange broek vest aan, en lekkah warm onder de wol
>>
>>51201448
geef context
>>
>>51201526

ikook.jpg

vaak ook jossen met een derde sok
>>
>>51201526
>alle ramen open
dadelijk roven die apen je huis leeg
>>
>>51201526
ik slaap beter als ik alleen in mijn onderbroek lig dus ik hou alles dicht oetz
>>
>>51201526
Ik doe ook raam open, maar sokken aan in bed is voor watjes
>>
yessss was een van ons dus
>>
>>51200979
heb weles gehad dat ik 't kwijt was, zat 't ergens tussen m'n kleren of ergens rond m'n buro maar durfde zo niet naar buiten omdat ik bang was dat het misschien op een hele opvallende plek zou zitten.. beetje zoals uit die film 'er is iets met marie'
>>
>>51201390
Wat een aannames zeg, dat beest komt niet uit een asiel >>51201362

waar overigens ook niks mis mee is
>>
>>51201526
Slapen met normale kleren aan en dan met waifu knuffelen om mij warm te houden. Verwarming moet dan wel uit blijven anders word het te warm.
>>
(19:52:46) (Yesss): Mijn avond kan niet meer
(19:52:52) (Yesss): Suzanne suzanne
(19:52:58) (Yesss): Ik ben stapel gek op jou
(19:52:58) Politieagent_Suzanne: Ja Yesss?
(19:53:02) (Yesss): Grapje
(19:53:08) ChatBot: (Yesss) is uitgelogd (Kick door admin of moderator).
(19:53:13) (MCDaniel): Ok, ik mag morgen naar de dokter

kom ook aapjes kijken >>>/vhdp/
>>
>>51201526
ik ook zo koud mogelijk in de kamer en dan lekker warm onder de dekens. alleen sterfes kut als je in die kou weer je rames dicht moet doen in de ochtend
>>
>>51201586
Woon op vijf hoog achter een dubbel raam, dus laat ze komen :^)

>>51201606
probeer het eens, is geil
>>
>>51201721
>>>/vhdp/
vier nul vier niet gevonden XDDD
>>
>>51201526
Ik slaap altijd met het raam open en ik slaap naakt.
De laatste week wordt ik echter wel wakker met keelpijn door de felle, koude wind.
>>
>>51201764
eerst naar de hoofdpagina en ophouden met je haha xd taal graag
>>
hoi
>>
>>51201728
dat is waar, gelukkig slaap ik pal naast het raam dus hoef me bed niet eens uit

>>51201776
naakt slapen durf ik niet, ben dan bang dat mn lul afknelt onder mijn gespierde dijbeen
>>
>>51201776
Ik ben helaas weer begonnen met drinken en heb het tyfusheet elke nacht, kan voor geen ene kanker slapen
>>
>>51201136
Het Westen houdt het Turkse gespuis weer maar eens het hand boven het hoofd.

Zonder de NAVO zou je gewoon van de kaart geveegd worden door Rusland.
>>
>>51201881
waarom drink je? om in slaap te komen?
>>
File: 1448365648692.png (23KB, 415x405px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448365648692.png
23KB, 415x405px
>>51201881
>mgw ik geen verslaafde ben
>>
>>51201919
Je bedoelt America.

Het is niet dat jullie c ucks iets waard zijn. Kunnen niet eens een schijt hol als Molenbeek controleren, LOL.
>>
>(19:59:44) Politie_junior_Steve: Thessa is er even niet, spreek wat in na de piep

naast het politie junior vak treedt stief op donderdagavonden op in cafés met zijn improv
>>
>>51201938
Om die kanker waas om mn ogen en brein weg te halen oetz
>>
>>51201867
h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-hallo
>>
>>51194033
073 represent
Barten-zuid ghetto hier
>>
>>51201876
>bang dat mn lul afknelt onder mijn gespierde dijbeen

mijn zijkanten
>>
File: echt.jpg (1MB, 3264x1836px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
echt.jpg
1MB, 3264x1836px
Haar bil was een krokodil, hap hap, met haar krokobil.
>>
File: kokosnootkop.jpg (14KB, 300x444px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kokosnootkop.jpg
14KB, 300x444px
post zeldzame Willems
>>
pepe is van ons, niet van roodhet.

discussieer
>>
>>51202005

als je het niet puur voor de alcohol doet, probeer dan iets anders, wiet oid

alcohol maakt teveel kapot te snel

>>51202107\

dit is waarheid

>>51202210

zak zak zak, zak maar door door door
>>
>>51202217
paal*
kanker
>>
>>51202217
zo zat mijn haar ook vroeger maar op de middelbare school lachtte ze me ervoor uit :(
>>
>>51202285
>zo nieuw zijn
>>
>(20:08:44) Zedenexpert_Thessa: Ik heb mijn scriptie toen geschreven over het wetsvoorstel tot het verbieden van seks met dieren en dierenporno. Inmiddels is dat strafbaar

kutwijf denkt dat ze wat is
>>
>>51202282
JA MAN

https://www.youtube.com/watch?v=bM2AOaFS2wI
>>
http://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/253498http://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/2534989/2015/11/24/Man-opent-vuur-in-cafe-al-roepend-Allahu-Akbar.dhtml9/2015/11/24/Man-opent-vuur-in-cafe-al-roepend-Allahu-Akbar.dhtmlhttp://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/253498http://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/2534989/2015/11/24/Man-opent-vuur-in-cafe-al-roepend-Allahu-Akbar.dhtml9/2015/11/24/Man-opent-vuur-in-cafe-al-roepend-Allahu-Akhttp://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/253498http://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/2534989/2015/11/24/Man-opent-vuur-in-cafe-al-roepend-Allahu-Akbar.dhtml9/2015/11/24/Man-opent-vuur-in-cafe-al-roepend-Allahu-Akbar.dhtmlbar.dhtml

http://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/253498http://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/2534989/2015/11/24/Man-opent-vuur-in-cafe-al-roepend-Allahu-Akbar.dhtml9/2015/11/24/Man-opent-vuur-in-cafe-al-roepend-Allahu-Akbar.dhtmlhttp://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/253498http://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/2534989/2015/11/24/Man-opent-vuur-in-cafe-al-roepend-Allahu-Akbar.dhtml9/2015/11/24/Man-opent-vuur-in-cafe-al-roepend-Allahu-Akhttp://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/253498
http://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/2534989/2015/11/24/Man-opent-vuur-in-cafe-al-roepend-Allahu-Akbar.dhtml9/2015/11/24/Man-opent-vuur-in-cafe-al-roepend-Allahu-Akbar.dhtmlbar.dhtml

HET GEBEUIRDRT
>>
>>51202419
:^)
>>
>>51202103
Rosmaalse boer hier
>>
File: his.jpg (31KB, 400x338px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
his.jpg
31KB, 400x338px
>waffelneger
>>
rapporteer deze jongen eens >>51202462
>>51202462
>>51202462
>>
Ik ben echt smoorverliefd oetz
>>
>>51202500
>bergjood
>>
File: mq1.png (39KB, 240x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mq1.png
39KB, 240x240px
>>51202271
ik stel voor om de duinrellkikker te gebruiken
>>
>>51202465
Ook ik krijg er heel erg veel angst van

>>51202521
>Liefde
>Een bestaand iets

Wanneer stopt deze miem? Liefde is verzonnen
>>
zal ik piemels palen in de vhdp chat
>>
>>51202606

Verliefd zijn is puur biologisch, kantmeester
>>
File: madbord24814.jpg (68KB, 536x275px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
madbord24814.jpg
68KB, 536x275px
>>51202569
ja leuk
lekker in de mad milf
>>
>>51202569
godverdomme dit zei ik maanden geleden ook al

die kikker doet me altijd aan pepe denken als ik in duinrel kom
>>
>>51202619
fluisteren ja
>>
>>51202651
JA MAN JA MAN

>Vlinders in je buik
>Om iemand geven
>Je leven met iemand willen spenderen

Wat een gekanker. Slaat helemaal nergens op. Iedereen is kanker, waarom zou je het leven met iemand willen delen, zodra het kan verkankeren ze alles
>>
File: 1442591662961.jpg (7KB, 250x241px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442591662961.jpg
7KB, 250x241px
>>51202700
>als ik in duinrel kom
Jezus waar gaat deze draad naartoe
>>
>>51202756
Fokken normaaltjes altijd met hun liefde.
Laat ze maar met die illusie van hen; je overtuigt ze toch nooit
>>
Pepe is voor normaaltjes, onze nieuwe kikker is Rick:

https://www.youtube.com/watch?v=LNWqWbvsSds
>>
>>51201881
ik heb het andersom oetz slaap juist heerlijk wanneer ik als een pingpongbal van muur tot muur door de gang naar m'n kamer ga en uit bed val bij het uittrekken van m'n sokken
>>
>>51202789
bij dag vermom ik mij als een normaaltje, ben er redelijk goed in geworden
>>
>>51202855
https://www.youtube.com/watch?v=9kdrIOYMA0Y
>>
>>51199004
>dit
>geil

Het heeft een stel ferme memmen, maar die rotkop compenseer je daar niet mee
>>
>>51202756
efteling is beter
>>
Haha eenden xD
Wat ben ik willekeurig!
>>
File: misspiggy2.jpg (529KB, 2000x2263px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
misspiggy2.jpg
529KB, 2000x2263px
>>51202989
>>
>>51202961
>https://www.youtube.com/watch?v=9kdrIOYMA0Y
originele inhoud van duinrellkikker wie?
>>
>>51203165
bezig, kan niks beloven
>>
>>51203165
maar ik kan niet tekenen
>>
>>51203126
amai seg hè
>>
File: 1446679153977.webm (3MB, 768x432px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446679153977.webm
3MB, 768x432px
>>51203126
hahaha jij absolute dolleman!
>>
>>51202989
>feutaal alcohol syndroom: het gezicht
>>
>(20:28:55) (744133): Ik heb een vriendin (13 jaar) die wordt bedreigt met haar eigen naaktfotos
>bedreigt met foto's
>"ik ga je slaan met deze foto hoor!!"
>>
deze kikker kan ook jongens
>>
>>51203376
>13 jaar
>heeft naaktfoto's van haarzelf gemaakt en die verstuurt aan iemand (anders kunnen ze ook nooit lekken hè)
Eigen schuld vuile roostieslet
>>
File: 1448214371180.jpg (54KB, 700x472px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448214371180.jpg
54KB, 700x472px
jongens ik durfde m'n gebarentaal niet te doen voor het dove meisje omdat haar vriendinnen er naast staan en ik durfde ook geen briefje te geven omdat ik bang bent dat ze dat raar vind. Waarom ben ik zo autistisch
>>
>>51203376
>bedreigt

GOEIE GRAMMATICA
>>
>>51203285
Ik wil wel eens weten hoe zo veel kots in die Japanse vrouwen past.
>>
GIJZELING IN SCHOOL IN FRANKRIJK

GIJZELING IN SCHOOL IN FRANKRIJK

http://www.standaard.be/cnt/dmf20151124_01987470

Wacht eens in welke school zijn er om 19u nog kinderen?
>>
>>51203448
echt he als je niet wilt dat mensen weten hoe je er naakt uitziet, MAAK ER DAN OOK GEEN FOTOS VAN

jongens kijk deze:

>(20:34:00) Politieagent_Suzanne: Tja, helaas hebben we soms wat pestkoppen 468.
>>
>(20:34:30) (Ikbenmoe_:(): (fluistert) Je moet ophouden, ik wil niet dat je prive met mij praat

oké wie is dit?
>>
>>51202103
>>51202486
ej ik werd op deze posts gewezen wie zijn jullie

zeg op
>>
>>51203578
>>51203662
paal je nick
>>
>>51203444
dit oetz die duinrelkikker valt weinig van te maken
>>
Duinrellkikker sloopt die max velthuis misbaksel
>>
File: 2367356247.jpg (16KB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2367356247.jpg
16KB, 480x360px
zemmer represent noord jwz zebiiissss
>>
>>51203759
dit oetz
>>
waarom is iedereen praatkamers aan het citeren?
>>
>>51203692
>ik werd op deze posts gewezen
Hè? door wie?
>wie zijn jullie
Waarom wilde da weten?
>>
>>51203759
deze kikker sloopt jou
>>
>>51203467
Heb je gebarentaal geleerd voor een meisje en vervolgens kip je eruit?
>>
>>51200874
Sylvester
precies de zelfde kleurslag
>>
>>51193527
Zijn linkse oranjeklanten wel welkom?
>>
>>51203902
originele inhoud van duinrellkikker sloopt hem straks waarschuw hem maar vast
>>
File: dvw.png (22KB, 600x516px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dvw.png
22KB, 600x516px
>>51203444
is dit kut genoeg
>>
>>51203835
ik stelde oe eerst een vraag hè
>>
>paal bananenplaatje in de vhdp chat
>wordt geschopt
>"was wel een leuk plaatje"
>>
>>51203949
j-ja
>>
de kankerbaas van duinrell
>>
>(20:43:15) Politie_junior_Steve: Ik heb plaatjes uitstaan Henk, dus ik kick automatisch alle plaatjes personen
>>
>>51204118
laten we het maar even op schermschotten houden.
>>
Wie /vhpd/ hier?
>>
ik heb al mijn tentamens gehaald jongens

KANKERVETLOL
>>
>>51204292
max velthuis een schijt, kikkerbaas van duinrell is de rechtmatige opvolger van pepe, ben bezig met wat plaatjes van hem die die de vloer aanvegen met die emo
>>
>>51204312
Vhpwatte
>>
>>51204371
>max velthuis een schijt
heb jij geen jeugd gehad ofzo
>>
>>51201854
xDDDD :^))) :DD XDD
>>
>>51204312
Hey als je afbeeldingen in de tsjet gooit gebruik dan de welbekende kopieer-plak-enter methode, hoe meer afbeeldingen, hoe langer het scherm gevuld is.
>>
>>51204137
Wa wilde gij nou? waarom zou'k oe beantwoorden?
>>
>>51204471
wè zeedde gij nou, een telefoontje en den hille m-side staat voor oew deur dus zijt voorzichtig jungske
>>
>>51204409
ja man mijn ouders lazen erin uit, mooie illustraties ook, maar hij past niet op een site als 4kin naar mijn mening. Kikkerbaas weer wel.
>>
>>51204292
o-oke mijn fotowinkelvaardigheden laten te wensen over
>>
File: 50542.jpg (30KB, 460x374px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50542.jpg
30KB, 460x374px
TIP VAN DE DAG

aangeboden door mij :)
>>
>>51204646
aub, iedereen weet dat je gewoon goed moet oprekken als je met groot kaliber aan de slag gaat
>>
>junioren maken ruzie omdat steve telkens onnodig mensen kickt
>>
>Wees twintig
>Heb geen baardgroei
>Heb puisten


Waarom
>>
AS Roma wordt GESLOOPT door Barca
>>
>>51204885
>wees mij
>18
>zo blank als het maar kan
>kan volledige baard groeien

FIJN
I
J
N

vind het alleen nog niet mooi staan dus probeer het volgend jaar weer eens
>>
https://www.youtube.com/watch?v=t9raLsT-JGI

ZWOLLE
W
O
L
L
E
>>
Wie /heffen/ hier? Paal fysiek.
>>
>>51205135
>Wie /heffen/ hier?
Ik ga over een paar maanden beginnen wanneer ik op mezelf woon.
>>
Ik herinner pe de scheiding van mijn ouders nog heel goed.
Mijn vader liep al weken rond met tranen in zijn ogen. Het was iets heel raar, wanneer zie je je eigen vader huilen? Een keer heb ik hem gevraagd wat er mis was, toen we alleen waren, maar hij wou me niets zeggen.
Enkele weken later roept mijn vader mijn broer en mezelf bij hem en zegt ons dat we het over de toekomst moeten hebben. Ik was boos en verdrietig. Ik moest huilen. Waarom doen ze dit? Mijn vader moest er zelf van huilen, dus waarom wou hij dan scheiden? Ik snapte er niets van.
Mijn moeder was nog de ergste persoon. Zij bedriegt mijn vader, zij wou scheiden en ze liet mijn vader komen zeggen dat ons gezin gedaan was.
>>
File: 1447962932590.jpg (64KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447962932590.jpg
64KB, 1280x720px
>>51205135
Morgen weer heffen, straks misschien nog even op de hometrainer. Paal eerst zelf je fysiek maar even.
>>
Ze sjotten niet meer, kom erin nu.
>>
File: 1441043542927.jpg (48KB, 400x343px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441043542927.jpg
48KB, 400x343px
>dvw je autistische verliefdheid zich steeds sexyer gaat kleden
>dvw je haar ziet lopen met haar vriendin en twee grote brede kerels
>>
mijn moeder zat net huilend in de telefoon te schreeuwen en nu klinkt ze weer normaal.
>>
>>51205437
lukt me niet meer, bestand niet meer beschikbaar.
>>
wie /gesloten inrichting/ hier?
>>
>>51205537
Wilt ze ook scheiden?
>>
>>51193527
https://www.youtube.com/watch?v=N6sStp3pvTk
>>
>>51205603
Kan je vanaf daar hier palen dan?
>>
>>51205528
Ga heffen mietje, oh en stop alsjeblieft met die roodhetkikker te palen hier, kies de kant van Veltkikker of Kikkerbaas.
>>
>>51205092
>zwolle
hebben ze zo'n mooi voorbeeld gehad maken ze toch zulke kankermuziek

https://www.youtube.com/watch?v=83G5Kc-eb28
niet dat ik er toen fan van was maar komaan progressie is toch wel te verwachten
>>
>>51205713
ja kk makkelijk om spullen binnen te smokkelen
>>
>>51205641
ze is al gescheiden. maar goed ook want mijn ouders vonden elkaar niet meer aardig en ik werd het geschreeuw een beetje zat oetz.
>>
>>51205528
Wacht geen dag langer en ga je meteen op de sportschool inschrijfen. Je kan echt niet als zwakke pussy voor haar neus staan.
>>
>>51205765
waarom zit je daar dan? Heb je een vrouw met een fles doodgeslagen?
>>
>>51205804
Ja, paal even groetext ofzo met hoe je daar terecht gekomen bent.
>>
>>51205804
>>51205845
denk je dat ik gek ben
de aivd kijkt mee
>>
>>51205845
>groetext
ja man

>>51205885
>de aivd kijkt mee
ja man
>>
>>51205885
Doe niet paranoia, die AIVD geeft geen moer om die knettergekke mensen die al in een kliniek vast zitten. Zelfs als TBSer ben je waarschijnlijk niet eens interesant voor ze.
>>
>>51205997

TBS

>teringharde billen-sex
>>
>>51201136
mooi gezegd mijn broeder
>>
>Ruslanf heeft het Turks luchtruim 17 seconden lang geschonden
Kunnen die Turken EINDELIJK eens een kant kiezen?
Al die moslims zijn hrtzelfde, eerst elkaar, en dan pas gerechtigheid.
>>
SUAREZ
U
A
R
E
Z
>>
>>51206083
>>51206083
>>51206083
>>
>>51205537
is het heel abnormaal om dan te vragen wat er was?
>>
File: MedwayRaid.jpg (88KB, 800x619px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MedwayRaid.jpg
88KB, 800x619px
>>51196547
Labour doe je Nederlandse plicht en vernietig de Brit.
Thread posts: 318
Thread images: 49


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.