[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Sverigetråden - Operatörskanin-upplagan

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 565
Thread images: 141

>>
File: 1446695532689.jpg (220KB, 1280x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446695532689.jpg
220KB, 1280x1024px
Brevade denna tidigare idag
nu är den på joddel
jävla blidtjyvar fan vad gör ni
>>
först för orginella reaktionsbilder
>>
Vilken autistisk trådstart
>>
>Sweden
>NO!
>>
File: Seiga.jpg (23KB, 137x184px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Seiga.jpg
23KB, 137x184px
SNART ÄR DET JUL IGEN
>WW3 börjar och världen går under innan jul
>>
>>51192556
>>51192642
Du har två val
Antingen så håller du kvar i handen som just nu slår dig med jämna mellanrum

Eller så släpper du den och prövar en annan hand istället, som inte slår dig hela tiden just nu
Kanske att den handen också kommer ge dig en smäll förr eller senare, men det kan du inte veta
Allt du vet är att den andra handen slår dig just nu
>>
File: DET HÄNDÖRRR.gif (57KB, 180x180px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DET HÄNDÖRRR.gif
57KB, 180x180px
https://www.
facebook.
com/jimmieakesson/posts/10153808240391108

KAN INTE FIMPA JIMPAN
>>
File: politiker_federly.jpg (57KB, 487x417px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
politiker_federly.jpg
57KB, 487x417px
>>51192556
Beror helt på vilken demografs röster man ät ute efter. Att vara trädkramare och transa säljer inte lika bra i Sverige som Ryssland på rikspolitisknivå..

>svensk representant i eurådet
>>
>>51192582
Öh nej de stödjer det Sverige som stödjer dem. De skiter fullständigt i om vi är nazister, kommunister eller miljöpartister så länge vi sluter upp bakom dem. Varför skulle Ryssland inte vilja att vi ska vara vita?

>>51192724
Polen, Litauen, Ungern, Rumänien, Tjeckoslovakien... ska jag fortsätta? Ganska stor kontrast mot det USA-styrda västeuropa.
>>
>>51192791
HELL JIMMIE
>>
>>51192756
Ryssvän, snälla gör mänskligheten i allmänhet och svenska folket i synnerhet en tjänst och ta livet av dig.

Vi vill inte ha dina kriminella albinonegervänner.
>>
File: eyeye.png (8KB, 495x279px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eyeye.png
8KB, 495x279px
#BANIME
>>
File: Fickrunkaren.jpg (40KB, 588x197px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fickrunkaren.jpg
40KB, 588x197px
>>
>>51192806
>Varför skulle Ryssland inte vilja att vi ska vara vita?
För att de regerar genom att söndra och härska.
>>
File: yuugi.jpg (303KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yuugi.jpg
303KB, 1024x768px
Hö te 2D
>>
>>51192848
Varför skulle Ryssar invandra hit? Polen var en satellitstat till dem i åratal och inga Ryssar flyttade dit.
>>
File: Nordisk Union.png (1MB, 3669x1034px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nordisk Union.png
1MB, 3669x1034px
>>51192756
Skandinavisk union när?!
>>
File: 124356645645.png (106KB, 533x298px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
124356645645.png
106KB, 533x298px
IVAR BANTI
>>
File: Vedbod.jpg (3MB, 2448x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vedbod.jpg
3MB, 2448x3264px
>>51192848
haha aa
här, ha lite väl kultiverad machobild
>>
>>51192806
>Polen, Litauen, Ungern, Rumänien, Tjeckoslovakien... ska jag fortsätta?
Ja, fortsätt tills du kommer till ett land som inte förvandlades till skit under ryskt styre.
>>
File: ruspil1.jpg (478KB, 2048x1365px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ruspil1.jpg
478KB, 2048x1365px
Må de ryska piloterna vila i frid.

Putin uppa bombandet tiofaldigt snälla.
>>
File: TOK KEK.png (946KB, 912x905px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TOK KEK.png
946KB, 912x905px
>>51192947
kan någon stoppa honom?!!
>>
>>51192904
Ja du säger det ja men rent historiskt så tyder inget på det. Varför tror du massinvandring tvingades på Västeuropa men inte östblocket? Kan jag få ett bra svar på det eller är du ännu en Jonte som runkat till Sabaton-videos och inte vet om kalla kriget?

Ryssen skiter i oss så länge vi stödjer dem, så enkelt är det.
>>
>>51192947
Hur kan man vara så baserad som Ivar
>>
File: fascistturkar.png (54KB, 589x394px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fascistturkar.png
54KB, 589x394px
Är turkar fascister?
>>
>>51192961
Hade hellre bott i dessa länder än det mångkulturella Västeuropa. Sedan blev de skit pga kommunismen som ideologi, inte pga Ryssland.
>>
>>51192993

Ungern vägrar, Polen vägrar, Serbien vägrar, folket i länderna vill inte och röstar inte för vänstermuppar.
>>
File: bevittna mig.jpg (71KB, 600x656px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bevittna mig.jpg
71KB, 600x656px
>>51192954
Dakka du är ett "Poster Child" av ursvensk BARA
>>
>>51193044

Ja, turkar är vidriga.

Inget Turkiet inget IS.
>>
>>51193055
Ja och de vägrar av en anledning, de har aldrig blivit påtvingade kulturmarxistisk skit av USA till skillnad från oss.
>>
>>51193044
är han arg pga beslutet från Regeringen?
>>
>>51192993
>massinvandring tvingades på Västeuropa men inte östblocket
Säg det till esterna.

>Ryssen skiter i oss så länge vi stödjer dem, så enkelt är det.
Om det är någonting som historien har lärt oss så är det att Ryssland behandlar sina "vänner" värre än sina fiender.
>>
File: 1411137283156.png (91KB, 200x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411137283156.png
91KB, 200x200px
>>51192947
Ivar går verkligen full skinka
>>
File: BARA.jpg (2MB, 3648x2736px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA.jpg
2MB, 3648x2736px
>>51193056
>>
>>51193054
Men stick dit då, folkförrädare. Vi kommer inte att sakna dig.
>>
File: 12325443546564.jpg (17KB, 626x348px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12325443546564.jpg
17KB, 626x348px
>"Detta är fruktansvärt, men jag gillar att få vice-statsminister lönen"
>>
File: societal collapse.jpg (461KB, 1104x959px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
societal collapse.jpg
461KB, 1104x959px
Händer bild relaterad innan Julafton?
>>
>>51193164
Varför gråter du min vän?
>>
File: 1243656675653.png (56KB, 1018x427px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1243656675653.png
56KB, 1018x427px
HELL SEGER
>>
>>51193173
Du kan ju inte ge en vettig anledning bara massa personangrepp. Faktum är att Ryssland stödjer nationella intressen och USA gör inte det. Varför ska vi då stödja USA?
>>
>>51193093
>IS är ett riktigt problem
men du
>>
File: 1406509460789.jpg (81KB, 780x585px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406509460789.jpg
81KB, 780x585px
>>51193044
>man palestinierna i Israel åtnjuter den högsta levnadsstandarden av alla araber i hela världen
>>
>>51193221
12 timmars marsch i konstant bländande sol
ingen solkräm, ingen skugga
>>
File: Untitled.png (97KB, 480x936px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
97KB, 480x936px
Vilken är Ansiktsbokens absolut bästa community och varför är det "Det är Borgerligt Att..."
>>
>>51193304

Ja, IS är ett riktigt problem.

Vilken planet bor du på?
>>
>>51193215
>dkn har 300k i aktier och fonder
h-hoppas inte ;_;
>>
File: 1448483285613.png (197KB, 241x332px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448483285613.png
197KB, 241x332px
>>51193164
Jag gillar hur du har varit på massa intressanta ställen, /nyvän/ här gröntexta någon kul semesterberättelse ;D
>>
File: laughingvikings.jpg (13KB, 237x212px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laughingvikings.jpg
13KB, 237x212px
>>51192954
>>51193164
>när knulpojkar tror att de är något
Ditt nackskägg ser ut som gles pubis. Raka dig, klipp dig, var inte en hipsterfjolla och sluta suga kuk.
>>
>>51193353
spendera det på mat och underhållning till bunkern anon
>>
Vart borta några timmar, har DET hänt än?
>>
File: 1352533708041.jpg (270KB, 600x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352533708041.jpg
270KB, 600x600px
>Sverige
>>
File: Braindamage.jpg (52KB, 600x604px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Braindamage.jpg
52KB, 600x604px
>>51193325
>12 timmars marsch i konstant bländande sol
>ingen solkräm
>ingen skugga
Bokstavligen varför? Dra på dig en hatt eller något senpai.
>>
>>51193044
#hastag
>>
>>51193317
På riktigt? Trodde de var inlåsta med massa väggar överallt och inga skeppslaster fick komma in, typ som ett fängelse
>>
>Utlänningslagen ska anpassas till EU:s miniminivå. Det rör sig om en tillfällig lagstiftning som ska gälla under tre år.
>Rätten till anhöriginvandring tidsbegränsas. Bara mycket begränsade undantagsfall tillåts.
>Åldersbestämning av unga ska införas.
>Tillfälliga uppehållstillstånd för alla utom kvotflyktingar. Undantag görs för barn och familjer som registrerats innan de nya reglerna införs. Bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter ska ersättas med en bestämmelse om att uppehållstillstånd kan medges av humanitära skäl i vissa, mycket begränsade undantagsfall.
>Försörjningskraven kommer att skärpas.
>ID-kontroller ska införas på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige.

Steffe har ju gått full rasistnazist med det här. Behövs ens SD längre?
>>
File: kek.png (429KB, 830x666px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.png
429KB, 830x666px
>>51193178
>>
http://www.dn.se/nyheter/politik/sverige-anpassar-migrationspolitiken-till-eus-lagstaniva/

https://www.youtube.com/watch?v=3GwjfUFyY6M
>>
>>51193345
en planet där blatteNEETS som leker krig i öknen inte visar ett hot mot länder som sammanlagt har 32 hangarfartyg
>>
>>51193412
Detta favä
>>
>>51193474
tror han menar de som bor i Israel och är integrerade. Men de i Gaza och i segregerade områden i t.ex Jerusalem har det förjävligt
>>
>>51193422
Det var första gången i Sarek. Planeringen var bristfällig.
Andra gången gick betydligt mycket bättre.
>>51193389
vi kan ta något nytt som de flesta inte hört

>i burgarland med burgarvänner
>Sitta på någorlunda välfyllt nattåg från ett 2dkonvent i Boston
>Börjar plötsligt av oförklarlig anledning prata med grov rysk brytning
>bokstavligen utstirrad av bara helvete
>kan inte prata normalt

spökig skit senpai
>>
>>51193287
Faktum är att Ryssland stödjer allt som kan såra eller splittra västvärlden och att de vill oss inget annat än ont. De är direkt fientligt inställda till oss och agerar därefter. Den som dansar efter deras pipa är inte bara en förrädare utan även helt jävla tappad.
>>
File: 1445522883291.jpg (43KB, 364x419px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445522883291.jpg
43KB, 364x419px
>>51193494
men bryter inte detta mot internationella konventioner?
>>
File: elden stiger.gif (974KB, 500x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
elden stiger.gif
974KB, 500x200px
>>51193414
DET händer
>>
>>51193608
Jaha
>dkn man trodde för en sekund att världen var en bättre plats än vad den är
>>
File: 1426200319927.png (24KB, 255x238px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426200319927.png
24KB, 255x238px
>>51193579
>assymetrisk krigsföring är inte på riktigt! folket som dog i paris var inte hotade!
>>
>>51193649
Det var ju igår. Det här är idag. Du får hänga med lite så att du inte går in i en vägg när åsiktskorridoren svänger.
>>
>>51193616
För övrigt
>Sarek 1
>norrländskan kommer krypandes alltsom resan fortgår
>slut på turen, återvänder till semester med familjen
>tar 3 dagar innan dialekten släpper
>>
>>51193678
>dkn man trodde för en sekund att världen var en bättre plats än vad den är
haha aa välkommen tillbaka till verkligheten. Godmorgon anon
>>
>>51193616
hemsökt av spöket från Gorbachev
>>
>>51193693
älgar på vägen och fetma är typ lika stora problem
>>
>>51193494
vad fan är utlänningslagen
>>
>>51193608
Tvek. Gaza har högre förväntad livslängd än exempelvis Egypten, och Israel har principiellt inga problem med att släppa på blockaden, det är bara det att om de gör det kommer hela södra och mellersta delen av landet att fortsätta att leva under konstant terrorhot. Israel vet hur man försvarar sig mot terrorism och tro mig, den där muren är ingen vacker syn, men det är den har sparat jävligt många liv och mycket lidande.
>>
>>51193494
Ja, nu behöver vi bara se till att slänga ut alla som har kommit hit senaste året. Sätt dom på en båt och sänk den i Östersjön.

BJÖRN SÖDER
>>
File: 1446593057924.png (13KB, 530x492px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446593057924.png
13KB, 530x492px
http://www.dn.se/nyheter/politik/jonas-sjostedt-sverige-har-varit-ett-ljus-i-flyktingmorkret/

>”Sverige har varit ett ljus i mörkret den här hösten för väldigt många flyktingar. De har sökt sig mot ljuset men nu släcker vi det”, säger Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt.

>Jonas Sjöstedt anser att regeringens förslag i praktiken kommer att innebära "oerhört dramatiska inskränkningar i rätten att söka asyl överhuvud taget." Han utesluter helt att Vänsterpartiet skulle ge sitt stöd till detta.

Hoppas detta innebär att VPK tar alla blödandehjärtan ifrån MP och att de faller ur i nästa val
>>
>>51193771
Sverigetrådens politiska kunskapsnivå, mina herrar och knullpojkar.
>>
File: Therese Johaug.jpg (971KB, 3140x1984px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971KB, 3140x1984px
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>51193771
Utlänningslagen
2005:716
§1 I denna lag finns föreskrifter om
- lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap)
- villkor för att en utlänning ska få resa in i samt vistas och arbeta i sverige (2 kap)
- visering (3 kap)
- uppehållsrätt (3 a kap)
osv
>>
>>51193777
>Gaza har högre förväntad livslängd än exempelvis Egypten,

Tvivlar på detta, alla de bomberna måste ha skakat om medellivslängden rejält om det inte var massa ålderdomshem som blev bombade.

Källa?
>>
>>51193905
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy#List_by_the_World_Health_Organization_.282013.29
>>
>>51193841
är ett starkt V verkligen önskvärt dock
>>
File: vad gör han.jpg (226KB, 440x532px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vad gör han.jpg
226KB, 440x532px
>>51193766
>>
>>51193861
FÖRBANNADE BOCKAJÄVEL DU HAR JU FANIMIG HJÄRNSKADOR
>>
>>51193961
Om MP försvinner så försvinner även chansen för de Rödgröna (vilka i så fall skulle bli de Rödröda) att regera. Alliansen får välja att regera med Sossarna eller SD
>>
Varför tro folk att Putin bryr sig om svensk inrikespolitik?
>>
File: 1448379081845.png (428KB, 830x666px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448379081845.png
428KB, 830x666px
>>
>>51194047
>store
STORA

du hade ett jobb
>>
>>51193957
Verkar som du hade rätt anon, mitt fel. Kanske det är inte så illa i Gaza ändå, förutom plats
>>
File: oldsquad.jpg (78KB, 626x531px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oldsquad.jpg
78KB, 626x531px
Sprid detta vidare grabbar

http://ledarsidorna.se/2015/10/klassisk-underrattelseprognos/

Låt var och en få reda på sanningen

Ingen ska kunna tro att regeringen inte kände till detta. De visste vad som väntade men gjorde inget
>>
aktuell dag... heh
AKTUELL TID HAHAHAHAHAHAHA
>>
>>51194074
Han är norsk
>>
>>51194102
???
ljudskog??
>>
>>51194103
Och vi befinner oss i Sverigetråden
>>
File: GodRyssDödRyss.png (85KB, 771x258px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GodRyssDödRyss.png
85KB, 771x258px
Fuktigt favä
>>
>>51194046
För att han vill vara omgiven av svaga, splittrade och kaotiska stater så att han kan återupprätta sitt imperium i lugn och ro.
>>
>>51194102
skogljud
>>
>>51194136
HAHAHAHAHAHHA SOUND FORREST!!!
>>
>>51194084
Gazas problem stavas Hamas, och folket börjar sakta men säkert vända sig mot dem. Vem vet, om det folkliga stödet blir tillräckligt stort och underlag för en moderat övergångsregering finns så kanske Israel kan hjälpa dem bli av med dessa sadistiska mördarsvin.
>>
>>51194136
mesar favä
>>
>>51194074
förlåt
>>
>>51194141
>""""""""""""""""""""sverige""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""tråden""""""""""""""""""""
>>
>>51194102
>inte AKTUELLT ÅR
>ljudskog
>>
>>51194146
länka tråden. vill läsa rövsmärtan
>>
>>51194136

HAHAHAHAHAHA FAN VA ROLIGT DETTA JAGJAG ÄR LJUDSKOG LJUDSKOG LJUDSKOG LJUDSKOG LJUDSKOG LJUDSKOG LJUDSKOG HAAHAHAHAHAHA JAG DÖR
>>
File: 4792374284.png (200KB, 589x925px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4792374284.png
200KB, 589x925px
A L I C I A
D I C K N E R
>>
File: 1448379782806.jpg (255KB, 1600x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448379782806.jpg
255KB, 1600x1600px
>vara ryss
>försöker sig på lite kindig spaning
>bli nedskjuten för ditt trubbel
Den ryska björnen bokstavligen blåst åt hela helvete av en grupp kebabtekniker.
>>
>>51194146
>>51194205
Jag med, breva länk
>>
File: 1447238279103.jpg (83KB, 750x536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447238279103.jpg
83KB, 750x536px
FÖRSVINN UR MITT TRÄSK!!!
>>
>>51194205
>>51193659
>>
File: 1447969002448.jpg (500KB, 1321x1061px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447969002448.jpg
500KB, 1321x1061px
>>51194248
försök tvinga mig favä
>>
>man en fantastiskt mysig dag
>föreläsning på morgonen
>lyfta skrot innan lunchtid
>SvT och regeringens sammanfall på eftermiddagen

Nu är det dags för de Förlorade sagornas bok. 10/10 dag favä
>>
File: bildsd.jpg (35KB, 544x366px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bildsd.jpg
35KB, 544x366px
haha episkt hugo!
>>
File: 1443243930301.jpg (22KB, 251x231px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443243930301.jpg
22KB, 251x231px
>>51194102
Jag fattar referensen.
>>
>>51194205
du ser väl för i helvete brevnummret på bilden?
>>
File: Ebba sötpaj.png (548KB, 1756x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ebba sötpaj.png
548KB, 1756x1080px
Ebba "sötpaj" Busch!
>>
File: 1447067303687.jpg (829KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447067303687.jpg
829KB, 1920x1080px
>>51194319
>människor som orioniskt kallar gymmande på sats för att "lyfta skrot"
>>
>>51194234
>höj skatterna
vill hon bokstavligen ha upplopp?
>>
>>51194370
>"men säger att detta inte kommer räcka"
Moderaterna gå full dödsknarkarnazism nu eller?
>>
>>51194338
Det blev en jagjag i ex - yu .

Det är hur autistisk vi är .
>>
>>51194290
tack man1

>>51194348
är för lat å dum för sådant
>>
>>51194389
Det var på ett billigt gym och jag tar faktiskt 130kg i böj favä
>>
File: 1447178554410.jpg (25KB, 400x386px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447178554410.jpg
25KB, 400x386px
>>51194404
>svensken kommer gå herakr för höjda skatter
>svensken tittar ner i marken när han går förbi en invandrare
>>
Hey guys har du någonsin haft en gf ?
>>
>>51194463
om det är något som får igång svenskar så är det tal om att höja skatter man1
>>
>>51194147
Så långt är jag med dig, menade mer folk som tror att vi kommer stänga gränsen om han skulle ta över Sverige.
>>
>>51194520
Har du någonsin haft en ljudskog?
>>
File: 1447062660657.jpg (609KB, 1860x862px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447062660657.jpg
609KB, 1860x862px
>>51194523
>bokstavligen högst skatter i hela världen tillsammans med danmark
>"""om det är något som får igång svenskar så är det tal om att höja skatter man"""
HAHAHDshasuhdcuishusdhsdhhsdf HAHAAH AHAH ah ha HAHA HAH AHA HHA HAHA HA HAH HA HA HAHA HA
>>
>>51194370
Varför är hon så söt?
10/10 skulle rösta på
>>
File: 14459424252265.png (34KB, 809x808px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14459424252265.png
34KB, 809x808px
>>51194520
>>
>>51192707
Breva fler, anon...
Lovar, jag stjäl inte!
>>
>>51194422
kan du förklara jagjaget till mig? ;DDD
>>
>>51194520
yeah

inb4 nbög
>>
blir det ryssland-turkiet deathmatch nu???
>>
jag råkade spilla några droppar kaffe på riksdagens golv när jag var på besök

DJÄVULSK
J
Ä
V
U
L
S
K
>>
>allt detta WT i kommentarsfältet på Jimmies ab

Hur kommer det sig att SD är så populära hos WT? Eller är det bara WT som vågar erkänna att de stödjer SD? Tråden är ju full med korkat och outbildat slödder men ni röstar ju SMR iofs.
>>
>>51194629
Det är några kryptiska ord från en riktigt konstig anime

https://www.youtube.com/watch?v=NfjsLmya1PI

>>51194551
ja

>>51194586
;_;
>>
>>51194520
ljudskog?
>>
>>51194773
går det bra?
>>
>>51194520
2
>>
>>51194583
jvdk anon jvdk
>>
>>51194809
švedskoj
>>
>>51194773
Korkat och outbildat slödder är mer förankrade i verkligheten. Det finns en anledning till att kulturmarxism frodas i "intellektuella" kretsar. Det krävs indoktrinering för att tro på såna jävla dumheter. Korkat och outbildat slödder som du uttrycker dig är som man är, de har inte gått på Södertörns högskola och studerat feministisk queerteori.
>>
>>51194443
>dkn du skulle nästan kunna knäböja mig när jag knäböjer
>>
>>51194785
Riktigt autistisk jag håller med, min ljudskog vän. Men vi är definitivt mer autisktiska, har du hört talats om frysta chips?
>>
>>51194566
Ta det lugnt, det är ju ganska logiskt.
>>
>>51194867
Jaja Jonte men nu är det ju en ganska stor brist på ingenjörer, jurister, entreprenörer, läkare osv också i SD:s kommentarsfält och det är mest "livets hårda skola", "samhall", "arbetslös", "examen från grundskola" osv där.

Eller menar du att man blir indoktrinerad i queerteori på läkar- och ingenjörsutbildningar också?
>>
>>51194875
Nej, berätta om frysta chips min švedskoj vän
>>
>>51194773
De känner väl fler likasinnade och det är mer accepterat. Jag sympatiserar själv med sd men att säga det öppet vore socialt självmord, jag kanske bara är feg eller något.
>>
>>51194952
Tror snarare att det handlar om bekanskapskretsar som högutbildade rör sig i. Andra ämnen är ju tabu där än i WT.

t. inte anon
>>
RYSK HELIKOPTER SOM LETADE EFTER DET NEDSKJUTNA PLANET HAR BLIVIT NEDSKJUTET
>>
File: 1448380255710.png (564KB, 550x879px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448380255710.png
564KB, 550x879px
Hände detta?
>>
>>51195029
>>51195050
Ja detta tror jag också på men känns rätt sjukt att det har blivit så. Visst när SD var ett miniparti på 3-5% men nu?
>>
>>51194952
Akademiska miljöer generellt präglas av kulturmarxism och politisk korrekthet. Kolla bara på Lunds universitet som tog tillbaka benämningen "massinvandring" efter Expo hävdade det var ett främlingsfientligt begrepp. Men sen är det naturligtvis ryggradslösa ynkryggar som inte vågar visa vad de tycker. Det finns ju t.om. människor här i Sverigetråden som är mer eller mindre saknar social kontext som inte ens vågar säga till de ytterst få vänner och familjemedlemmar dom har att dom sympatiserar med SD. Vi är ett fegt och ynkligt folk.
>>
>>51194773
>är det bara WT som vågar erkänna att de stödjer SD?
Ungefär så. Man får vara selektiv med vilka man uttrycker SD-åsikter för om man inte vill begå socialt självmord.
t. ingenjör
>>
>>51195093
>>51195109
>>51195029
>>51194952
Det är för att svennar är fega som fan och inte vågar stå för vad dom tycker.

Som man bäddar får man ligga osv
>>
File: french croc.png (8KB, 417x319px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
french croc.png
8KB, 417x319px
>>51194600
"stjäl"
>>
>>51195082
mm hehe, allt är sant i AB och annat social media där nbögar försöker tävla om "likes" och sånt.
>>
>>51195082
Nästan på nivå med den där somaliska kvinnan som tydligen fick besked från miggan att hon fick stanna mitt på bussen och började gråta och alla började klappa eller vad det nu var.
>>
File: 1442936000768.jpg (103KB, 800x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442936000768.jpg
103KB, 800x600px
>>51195082
:3
>>
>>51195082
Nej, hon har drömt ihop någon päddofantasi favä.
>>
>>51195082
haha aa
>>
>>51195082
ALDRIG
L
D
R
I
G

Är detta nästa steg i processen då vi flyttar våra dagliga liv från att verkligen leva till att "leva" framför en skärm? Att vanliga, även till synes normala, människors liv har blivit så innehållslösa att det skapar mytomaner?
>>
>>51195146
>alla ställde sig upp
>tårarna började flöda
>ljudet av applåderna dönade över hela staden
>folk skrek "VÄLKOMMEN" i hela staden
>>
>>51195144
>Stjäl
>Jag stjäl
>Aktiv händelse
>>
>>51195109
>säga att man håller med SD
>bli socialt stigmatiserad av din familj, dina vänner, din arbetsgivare, dina landsmän
>endast Conny och Bulten klappar dig på axeln
>Ibn al Haos och Diendu Nafín knivmördar dig veckan efter
Värt. Föredrar att vara diskret och långsamt rödpillra min omvärld. Elden må stiga, men inte utan oss som lägger på ved.
>>
>>51195014
Vi äter frysta potatischips på grund av ett jagjag.
>>
>>51195082
varför tog hon en bild på sig själv, förmodningsvis efter händelsen?
>>
>>51195067
>t. anon från 7 timmar bakåt i tiden
>>
>>51195082
>btw James was a little gay trans-gender Syrian boy and this 100% happened, and the man was actually every white man who ever existed and this is all very true.
>>
https://www.ansiktsboken.com/marcus.oscarsson.7/?fref=nf
>alla dessa flyktingstryp
>åsa romson i tårar
Snälla säg att det finns inspelat
>>
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article21824060.ab

>De finansiella möjligheterna att hantera den här krisen finns. Sveriges offentliga utgifter placerar sig på uppemot 2000 miljarder kronor. Det går att göra prioriteringar. Ränteläget är historiskt lågt. Vi har möjlighet att låna och därmed göra en fantastisk investering för framtiden. Pengarna är inte problemet utan den politiska viljan att använda dem.

N(S)DAP och Stefan "Hitler" Löfven BORTBLÅSTA
>>
>>51195236
va
varför
>>
>dkn ingen 2d fv
>>
File: glatt troll.png (16KB, 460x394px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
glatt troll.png
16KB, 460x394px
>>51195205
Skulle gärna rita mer men vet inte vilka känslor jag vill rita
>>
>>51195276
http://www.svtplay.se/klipp/4974820/romson-i-tarar-det-har-varit-tufft

jag har dig senpai
>>
>>51195225
Avsluta dig själv din jävla tönt.
>buhu sd har 20-30% väljarstöd och jag kommer bli minoritet i mitt eget land inom 10 år men jag vågar fortfarande inte säga att jag sympatiserar med dom... n-när e-elden b-börjar stiga kommer jag gå ut som kämpe!!!!
Du är en patetisk liten horunge och du kommer inte göra någonting förrän det är försent.
>>
>>51195284
>Vi har möjlighet att låna och därmed göra en fantastisk investering för framtiden.
>dkn denna mém aldrig kommer dö
>>
File: 1447704382758.jpg (79KB, 620x826px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447704382758.jpg
79KB, 620x826px
>>51195205
:3
>>
File: 1367482269756.jpg (68KB, 466x674px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367482269756.jpg
68KB, 466x674px
>>51192701
>>
File: samhällstjänst.jpg (148KB, 684x821px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
samhällstjänst.jpg
148KB, 684x821px
>bli haffad av farbror staten i ett år
>inte ens få leka med stormgevär
Vad tror ni om den?
>>
>>51195284
>gröna studenter
Inte förvånad
>>
>>51195355
Fast jag är vare sig SD eller stormbög.
Du projicerar en hel del.
"Haha aa".
>>
>>51195290
autism
>>
>>51195335
Varför har du inte gjort en Löfven-korsöver än?

Öppet mål anon
>>
File: 12108044424349.jpg (86KB, 720x501px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12108044424349.jpg
86KB, 720x501px
Marcus Oscarsson är en hygglig kille
>>
File: 0c47fbfe384c.jpg (85KB, 708x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0c47fbfe384c.jpg
85KB, 708x1000px
>>51195369
:3
>>
>>51195355
Är du svensk? Bokstavligen ingen i civiliserade delar av landet skulle någonsin säga eller skriva "horunge" oavsett hur arg han eller hon var.
Troligtvis så är du sörlänning, av blandad härkomst och med hat mot landet.
>>
>går in på AB
>ser detta
JA
>>
>>51195422
Varför svarar du om du inte är SD? Då berörs du ju inte av detta? Vad är det du rödpillrar din omvärld om om du varken är SD eller stormbög? Vågar du inte ens stå för din åsikt på ett anonymt bildbräde? Patetiska fitta.
>>
File: 1442602883703.png (66KB, 400x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442602883703.png
66KB, 400x300px
Så är 2016 bekräftat VÅRT ÅR?
>>
File: 1397220731145s[1].jpg (8KB, 211x246px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397220731145s[1].jpg
8KB, 211x246px
>>51195432
Jo jag tror inte att våra memer någonsin har läckt ut i verkliga livet så att du vinner den här autism tävlingen , Sverigeanon.

Btw jag lärde mig en ny jagjag ord.
Nagon = instinct i kroatiska
>>
File: 1447682695830.jpg (111KB, 793x793px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447682695830.jpg
111KB, 793x793px
>>51195469
Sexualisera grisar!

FY!
>>
>>51195477
Hur ny är du i tråden egentligen?
>>
>>51195377
Skitbra. Om du inte hade ett yrke efter gymnasiet kan du få det nu.

Civiltjänst är en jävla vinstlott jämfört med militärtjänst.
>>
>>51195514
Nej, flyktkingar kommer fortfarande komma hit och be om asyl och de som är här kommer fortfarande vara ett problem
>>
>>51195478
>amerikansk tomte
Ursäkta?
>>
>>51195377
>>51195554
varför ska man införa något som redan finns?
>>
>>51194520
Several gf's. Got laid with my ex this summer. NO sex since. But haven't really been out on the market just yet.
>>
File: 1447617172807.webm (3MB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447617172807.webm
3MB, 1280x720px
>>51195537
>>
Vad betyder åtstramingen som de precis annonserade?

Att man stoppar folk från att resa in i Sverige, så att de inte kan söka asyl?

Vart utvisar man någon som kommer från ett annat EU land, t.ex Danmark, sätter man dem bara på ett tåg till Danmark, eller måste Danmark acceptera att vi skickar tillbaka dem dit?

När börjar dessa regler gälla?
>>
>>51195477
>Är du svensk?
Ja, jag är transetnisk svensk-kin.
>>
File: 1448382221317.jpg (100KB, 640x687px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448382221317.jpg
100KB, 640x687px
[x] rör kossan
>>
>>51195651
källa
>>
>>51194773
Snart klar ingenjör, mer höger än SD och moderaterna tillsammans men inte stormbög.

Tyvärr, är ej outbildat pack som du vill påstå. Många MÅNGA nationalister bland ingenjörer och naturvetare ska du veta. Och det är det dumma kommunistpacket som radialiserat dem något så inihelvete de senaste 10 åren.
>>
>>51195526
Använder du google translate? Börjar bli riktigt bra på svenska annars
>>
>>51194952
Nej det är inte brist på ingenjörer som sympatiserar med SD. Skulle verkligen kunna tänka mig att en stark majoritet bland manliga ingenjörer är M eller SD.
>>
>>51195639
ska jag torka dig i röven också anon?
lär dig att läsa och tyda information ditt jävla spån
>>
>>51195606
Återaktivera då. Du fattar ju vad vi menar, autist.
>>
>>51195670
Monster musume
>>
>>51195674
>Tyvärr, är ej outbildat pack som du vill påstå. Många MÅNGA nationalister bland ingenjörer och naturvetare ska du veta.

Vilken skola? Går själv i KTH och det här stämmer inte med vad jag har sett favä
??
>>
>>51195725
>ska jag torka dig i röven också anon?
Ja tack.

>lär dig att läsa och tyda information ditt jävla spån

Men, vad ska jag då diskutera här? :(
>>
>>51195689
Ja, men jag har lärt mig några små ord så jag kan skriva korta meningar .

>dkn funposting och lära sig ett nytt språk
>>
File: 164543546451.jpg (266KB, 640x444px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
164543546451.jpg
266KB, 640x444px
>>51195796
>Men, vad ska jag då diskutera här?
plättar
>>
File: 1447342607027.jpg (563KB, 2922x2265px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447342607027.jpg
563KB, 2922x2265px
>sdsympatisörer som kallar sig själva för nationalistiska
1994 ringde...
>>
>>51195765
Inte han, men du kommer inte hitta det på en högskola, verkligheten finns inte där.
>>
>>51195765
KTH är ett undantag som bekräftar regeln. Det finns för jävla många sverigedemokrater på Chalmers t.ex. Väldigt få men högljudda puckon eller blattar som inte är SD. De flesta juggar som pluggar ingenjör är SD kan jag ju meddela.
>>
>>51195720
Haha nej

t. Pluggat på såväl LTH som KTH
>>
>>51195839

>Plättar

Det där är pannkakor.
>>
>>51195841
SD har inte varit nationalister sedan partiet splittrades inför valet 2002
Nationaldemokraterna kom ju till för att SD slutade bry sig om etnicitet, kultur var helt plötsligt det viktiga, det och Counterjihadism.
>>
>>51195765
>Går själv i KTH och det här stämmer inte med vad jag har sett
går du media eller? hör bokstavligen diskussioner om raskrig varje dag
>>
>>51195841
Jag skrev att jag var mer höger än SD. Hur svårt är det att skaffa sig en smula läsförståelse? Också högutbildad med tanke på att jag snart är klar ingenjör.

Ta du din jävla genusteori och stoppa upp den i röven Axel.

Kan för övrigt meddela dig att mitt sociala kapital aldrig ens varit i närheten av Conny/Ronny-status. Alltid haft bra med pengar i min familj och vi har lärt oss läsa sedan tidig ålder med mera.
>>
>>51195886
DETTA
E
T
T
A

fast självklart använder man ju HeRaKr istället för raskrig ifall nån skulle råka lyssna
>>
>>51195856
Jag går i Lund och teknologkåren här samlade ihop någon sinnessjuk summa för att hjälpa flyktingar på bara några dagar. Folk kom och donerade kläder och allt möjligt. Vi har även massa likabehandlings-utskott och skit som ska se till att cis-normer inte kränker och allt vad det är.

Chalmers vet jag inget om men har läst på KTH och det var samma visa där.
>>
>>51195858
Du har pluggat på två utav de värsta vänsterfästena. Där håller folk käften med att de sympatiserar med SD, men på andra skolor kan jag lova dig att det inte är så.
>>
File: 1418480496441.jpg (10KB, 183x183px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418480496441.jpg
10KB, 183x183px
Varför är isländsk litteratur del av svenskaundervisning?
>>
>>51195603
>rödklädd tjock tomte
>bor på Nordpolen med ett gäng nissar
>åker jorden runt och ger presenter till snälla barn
>flyger runt på en släde dragen av renar
En amerikansk tomte.
>>
>>51195884
>falla för uråldrigt bete
mendu
>>
>>51195921
>ditt brev
Vart fan vill du komma med det här svamlet? Dessutom pratar du med en stormbög och inte med Axel.
>>
>>51195942
Alla skolor har genomröda studentkårer som älskar kommunism eller är miljöpartist/folkpartistäckel.

Vi snackar om Mats, Johan och Bogdan som går till lektionerna, räknar sina tal, stressar med labbrapporter och knappt går på eftertentafester.
>>
>>51195972
Om det är sant så ångrar jag fan att jag inte valde Chalmers. Höll på att spricka igår när folk snackade om hur episkt det hade varit att se Hans Rosling krossa Jimmie Åkesson. Kulturen här är fan pinsam.
>>
>>51195488
>88
Passande. På din skrivstil och brevets innehåller ser jag att du inte är äldre än tjugotvå. Du tror bokstavligen att det inte finns någonting mer än de etablerade politiska partierna, plus ett par "nätverk" av våldssugna politick-mongon som endast använder "kampen" som en ursäkt för att skada och vandalisera. Jag är bortom dig, jag är bortom dina normaliserade tankemönster.
>>51195544
Kom nyss, från en annan sajt.
>>
>>51195937
>>51195886
Gick ni två ens klart gymnasiet ens? Vad fan snackar ni om
>>51195942
Detta stämmer
>>
>>51196032
Då kan jag ju meddela dig att stormbögsidéer och nationalism, rysshat och blattehat är starkt på tekniska högskolor.

Hur känns det att veta att det finns högutbildade kapitalistälskande svin som bokstavligen tycker att dina idéer är inget fel?
>>
>>51195225
Var fjärde svensk kan tänka att rösta på SD, mann1. Det är inte våren 2014 längre.
>>
Jag ville gälla för KTH M.Sc programmet i datavetenskap , men tidsfristerna kollidera mycket med mitt schema .

Kanske nästa år...
>>
File: 1431883716690.png (29KB, 310x326px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431883716690.png
29KB, 310x326px
>får hem KTH studentkårs tidning Osqledaren
>"vi arbetar aktivt med att ersätta "man" med "en""
>kastar tidningen rakt i soporna

>>51196054
glömde bort att du har autism, men vi som vågar prata med andra människor på skolan och lär känna dem får reda på vad de faktiskt tycker
>>
>>51195980
Visste inte att Sankt Nikolaus var från Amerikat. Häftigt.
>>
>>51195942
>det här händer på min skola
Fråga de utbildade ingenjörer som har vart ute i det riktiga livet istället för tramset på högskolorna
>>
>>51195942
>Lund
Inte ens en gång.
>>
>>51196130
Lycka till med att få bostad i Stockholm
>>
File: OC.png (595KB, 1259x635px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OC.png
595KB, 1259x635px
>>
>>51192993
>Varför tror du massinvandring tvingades på Västeuropa men inte östblocket?
För att det inte skulle ha nån effekt för att ingen vill flytta från fattigdom i öknen/djungeln till fattigdom i öststaterna.
>>
>>51196113
Japp, och bland ingenjörer skulle det inte förvåna mig om SD var största partiet. Men inte en jävel skulle erkänna det ifall någon frågade. Skulle någon göra en opinionsundersökning skulle SD-sympatisörerna antagligen säga moderaterna ifall de blev tvingade eller bara säga "orkar inte, har bla bla att göra".
>>
>>51196144
>"vi arbetar aktivt med att ersätta "man" med "en""

det absolut vidrigaste vänsterjagjaget
>>
>>51196144
Hur går cacheminnelabben?
>>
>>51196037
Berättade du att Hans Rosling håller med om Jimmies föreslagna politik? Det hade du kunnat göra utan att röja dina politiska åsikter.
>>
>>51196168
Det enda jag har hört är att folk mer eller mindre är värre än folk i tråden när de diskuterar invandring på fikarasterna, förutsatt att det inte finns någon vegankärring på fikarasten.
>>
>>51196037
>Hans Rosling krossa Jimmie Åkesson
Men de håller ju mer eller mindre med varandra i bistånds- och flyktingfrågan?
>>
>>51196168
Ja är nog så, studentkultur är ren cancer.

>>51196169
Har svårt att tro att det är annorlunda någon annanstans, KTH är fan befriad från allt socionom, genus och kulturskit och de har ändå det.
>>
File: 1441637058011.jpg (44KB, 450x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441637058011.jpg
44KB, 450x600px
>>51196052
>det här jävla brevet
Stick tillbaka dit du kom ifrån ditt jävla grottmongo.
>>
>>51195942
Chalmers är helt fullt med extremvänster och alla föreningar och sånt i kåren är helt vänster.

Nu går jag på handels och det är mycket bättre.
>>
>>51196130
>>51196170
En svensk kvinna hade inte tackat nej till en kroatisk muskig tjur.
>>
>>51196091
Vad i helvete svamlar du om?
>>
>>51196052
>Kom nyss, från en annan sajt.

Socialism.nu? Hur känns det att veta att kommunismen är helt krossad och kommer fortsätta vara krossad för decennier framåt?
>>
>>51195839
Vad betyder de nya reglerna för plättar? Om en plätt förs in i landet av en asylsökande, kommer den att behöva utvisas också?

När börjar de nya plätt-reglerna gälla?
>>
>>51196176
Huset faktiskt inte skulle vara ett problem på grund av vissa förbindelser jag har i Stockholm.
>>
File: implying.png (974KB, 588x728px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
implying.png
974KB, 588x728px
>>51196269
>>
>>51196175
>pixellerade bokstäver
Gör om, gör rätt.
>>
>>51196091
Vilken skola studerar du vid?
>>
>>51196305
Att ingenjörer är typ SD eller ännu mer högerut. Väldigt få som har en enda vänsteridé i huvudet.
>>
>>51196265
Kan inte påstå att jag har stött på någon märkbar mängd vänsterpropaganda på KTH. Träffat på rätt många bland både studenter och anställda som sympatiserar med SD eller har mer traditionellt konservativa värderingar. Folk är dock inte särskilt öppna med sina åsikter, då medelklassens Stockholm trots allt är riktigt vidrigt PK.
>>
>>51196317
>plätt

Det där är en pannkaka favä.
>>
>>51196269
>hen brevar Martina
Grottmongo kan du vara själv, pedofil.
>>
>>51196265
Kan ju vara för att KTH ligger i Stockholm. Där är det väl inte många som vågar stå för att dom är SDare? På landet där jag bor är dom flesta öppna med sina HeRaKr åsikter och i Göteborg får man mjölka ur folks SD sympatier.
>>
>>51196296
Jag är för autistiska att någonsin få en nbög svenska gf.
>>
>>51196390
hen? Tycker att martinabrevare förtjänar hat. Men hade fan slagit sönder dig för att du använder det jävla ordet här. Ditt jävla kommunistäckel.
>>
>>51196363
Jaha? Du är ju för fan helt jävla osammanhängande. Varför i helvete skulle jag bry mig vilka politiska sympatier ingenjörer har? Det enda jag skrev var att det är skrattretande att se SD-sympatisörer som kallar sig själva nationalistiska. Inget annat.
>>
>>51194952
Nu tycker jag att du är lite klassistisk där.
>>
>>51196444
så fort man lär känna folk mer än "h-hej" så ser man snabbt att väldigt många är HeRaKr

t. KTH:are
>>
>>51196444
Vettefan ifall man får mjölka ur andra deras åsikter. En sak jag märkt eller funderat på är ifall även folk som är i ett skrå som är jävligt pk som jurister också börjar bli full HeRaKr.
>>
>>51196296
rödpillra mig om isbad

vad är tjusningen
>>
>dkn jag subtilt lyckats rödpillra hela min omgivning
>systern som röstar MP sitter och tycker det är skitbra vad Kanada gör genom att bara ta in kvinnor och barnfamiljer

kek tom pappa, som för några år sedan sa att han skulle förneka mig arvet om jag röstade på SD sitter och pratar om hur vi måste stänga gränser och ta bort skit som anhörighetsinvandring
>>
>>51196505
Skön kontrast när man bastar emellan doppen. Som svart/vit porr.
>>
File: Pontus-Wernbloom.jpg (23KB, 500x311px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pontus-Wernbloom.jpg
23KB, 500x311px
>>51196390
>bokstavligen besök från tumblr
>>
I Kroatien politiken har ingen plats på fakulteter som inte är samhällsvetenskapen .
>>
Mörkeralv
>>
>>51196505
hypotermi
>>
>>51196366
Du har inte varit engagerad i studentkårer eller liknande då antar jag? Men det är nog sant att det är mer påtagligt i Lund då kulturen är väldigt mer "studentig". Samma sak i Uppsala skulle jag tro.

>>51196444
Vilka högskolor ligger på landet då...
>>
Skillnaden mellan Conny som är plåtslagare och Johan som är ingenjör är att Johan håller käften och lägger sin röst var fjärde år. Conny uppdaterar sin status på AB med "blattajävlarRRRR!!!1111"
>>
>>51195827
>funposting
skojbrevning favä
>>
>>51196589
Har hon kuk?
>>
>>51196596
Med andra ord är Conny en man som försvarar sitt land och Johan är en liten patetiska råtta som förtjänar en kula i skallen.
>>
>>51196589
>dkn man redan runkat och duschat idag

Försöker ju dra ner favä.
>>
>>51196452
Hur ser du ut, undrar jag?
Du behöver inte bifoga en bildfil här, men beskriv dig själv. Troligtvis så är du två meter lång och två meter bred, med en IQ runt 160. Du jobbar aldrig och varje dag, och tjänade så jävla mycket på börsen. Därför är du här och slösar bort ditt liv på 4chan. Sverige brinner, och du tänker släcka elden. Rätt hittills?
>>
>>51196505
är nästan islamabad
>>
>>51196570
Kroatien är ett bra ställe. i Sverige måste allt ha ett politiskt budskap eftersom alla är uttråkade och verklighets förvrängda för att de har det så bekvämt.
>>
>>51196666
Vem ska bygga samhället då ni skjutit ihjäl alla utbildade människor då?
>>
>>51196617
Oh så breva = post skoj = fun.

Lärande är skoj :-------DD
>>
>tredje världskriget är på gång
>folk pratar om invandringspolitik
löl
>>
>>51196682
Det här var ett rätt skumt brev.
>>
>>51196666
>dessa bortslösade siffror
Conny "försvarar" ingenting förutom rätten att bli dömd i förväg när han flaggar Dixie på sin cheva.
Du är en idiot, fullständig och komplett.
>>
File: 1447712807766.jpg (71KB, 720x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447712807766.jpg
71KB, 720x960px
Klitschko mot Fury om 4 dagar
>>
>>51196682
Du är en kommunist. Ta självmord.
>>
Hej jag är en arton årig pojke, vill någon suga min kuk?
>>
Jag är bög

>Jävla
>>
>>51196682
Vad gör du?
>>
>>51196677
Ja, usch, duscha behöver man inte göra varje dag
>>
>>51196682
Ja, ja. Jag ser dig Jack.
>>
>>51196595
Nej, höll så klart ihop med de andra smått socialt handikappade, vilket kanske förklarar saken. Merparten av studentkårsmänniskorna verkade vara alldeles för nbögiga och allmänt dryga. De utgjorde dock en ganska liten del av mitt program.
>>
>>51196763
Begå självmord, säger en. Svara på frågan.
>>
>>51196682
>Troligtvis så är du två meter lång och två meter bred, med en IQ runt 160.

Är man inte detta är man en gri vi undermänniska favä. Är du blatte möjligtvis?
>>
>>51196695
Vår politik är lika efterbliven , men bara på ett annat sätt ( fortfarande nämna på skit som hände för 50 år sedan , att undvika ämnen om ekonomin )

Lyckligtvis har vi 0 SJW.
>>
>>51196723
Skojigt brev du skojbrevade där din lilla skojbrevare :--DDDDDD
>>
>>51196753
Nazister kommer aldrig fatta njutningen av att prata mjukt men gå runt med en jävla fet batong i ena fickan.
>>
>>51196764
hej jonte, ja det vill jag
>>
>>51196788
Menade o-onanin ju.
>>
File: 140906768357[1].jpg (107KB, 576x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140906768357[1].jpg
107KB, 576x768px
>>51196682
>>
>>51196800
Begå självmord. Du är med största möjliga sannolikhet en utav två: en blatte som är 1.60 och ettrig som fan. En långskank afait som är en tunn vegan.
>>
>>51196596
Vilket gör Johan fullkomligt värdelös.
>>
>blattar som tutar utanför lägenheten
För helvete detta är inte Nya Dehli
>>
>>51193044
#FREEÖCALAN
>>
>>51196810
>Lyckligtvis har vi 0 SJW.
Öst-europa bäst Europa.
>>
>>51196862
Nej, för johan skänker 10k av sin 300k startande till kampen varje månad. :^)
>>
>>51196795
Vad gör du i Schweiz nu? ETH?
>>
>>51196817
En "fet jävla batong" får nog inte plats i din ficka, tror jag...
>>
>>51196824
Kekholm?
>>
>>51196814
ebin :--------DD
>>
File: 6662193782.jpg (138KB, 579x570px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6662193782.jpg
138KB, 579x570px
>dkn man aldrig kommer att bli längre än 1.70
>>
>>51196858
>han föll för det
Shit va pin.
>>
>>51196899
Ifall du inte vet om vart ordalydelsen kommer från är du 15 och bör inte vara på 4chan då det är 18årsgräns här. Alternativt obildad blatte.
>>
>>51196924
Episkt. :--DD Helt enkelt episkt, min vän. :--DDDDD

>skogen av ljud
>>
File: 1392645163899.png (290KB, 500x497px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392645163899.png
290KB, 500x497px
>>51196929
>dkn man kommer alltid vara 1cm under 180
>>
>>51196948
>skadekontrollskeken.
>>
var var du när nya moderaterna blev nya fascister

ja var o skrev bok när fon ring

"henrik, m är nasse"

"nej"

och du???
>>
>>51196929
Bli fet. Det är roande med korta feta pojkar.
>>
>examination i Religionskunskap
>babbelärare, 100% musse

"Så anon, vilka olika inriktningar finns det inom religioner vad gäller hur man väljer att tolka de heliga skrifterna?"

"Jo, exempelvis så har vi fundamentalister, en tragisk sida av islam där de antar extrema positionser kring vikten av skrifterna i samhället..."

......"så, anon, du säger att det bara finns fundamentalister inom islam alltså?"

>triggades

Nejnejnej, backtrack 360 grader, det var inte det jag menade
>>
>>51196953
Roosevelt, men din direktöversättning är ganska brutal och tar bort originaluttryckets finess.
>>
>>51196912
Norrland tyvärr
>>
File: fanpåtiden.png (71KB, 573x170px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fanpåtiden.png
71KB, 573x170px
HAHAHAHAHA
AHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHHAA
AHAHHAHAHAHAHAHA

ät skit stockholmsjävlar!
>>
>>51196929
>dkn 1,90
Det är dock det enda jag har
>>
>>51196741
>tredje världskriget är på gång

vilka lag kommer vi se? vilka kommer sluta upp med vilka?
>>
File: 1447845752088.jpg (34KB, 482x482px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447845752088.jpg
34KB, 482x482px
>>51196682
Vad fan är det här för något?
>>
>>
>>51196986
>kuckkucken
Spelad som en jävla fela.
>>
>>51196972
ljudskog
švedskoj
hrvatskoj
mesarskoj

Kroatiska är bara oändliga jagjager.
>>
Grooooooood morgon!!!!!! :3
>>
>>51197016
Jävlar hur länge var du tvungen att googla för den.
>>
File: jag på bilden.jpg (3MB, 1932x2588px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jag på bilden.jpg
3MB, 1932x2588px
>>51196682
ta en bildfil
>>
File: omval.png (12KB, 306x206px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
omval.png
12KB, 306x206px
>>51197030
Det är väl anledningen till panikåtgärderna.

För nära hemmet helt enkelt.
>>
>>51197030
>kekholm
>>
>>51197030
>man Filippa och Carl blir berikade på vägen hem från MUF-konferensen lite smådragna på farsans champagne
>>
>>51197030
Snälla ge länk, vill veta hur mång som kommer hit
>>
>>51197030
Jaså, det var därför dom började bry sig
>>
>>51197078
>švedskoj
>svedskoj
>swede=svensk
>svenskskoj
>en skojig svensk
ojojoj :DDDDDDDDDDDD
>>
File: 1444186714441.jpg (157KB, 385x385px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444186714441.jpg
157KB, 385x385px
>>51197078
>dkn man inte har ett språk fyllt med jagjag
>>
>>51197132
http://www.friatider.se/nu-ska-danderyd-och-liding-bli-m-ngkulturella
>>51197140
Ja, märkligt sammanträffande att båda nyheterna kom samma dag. Jävla stockholmsjudar.
>>
File: rip.png (121KB, 500x668px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rip.png
121KB, 500x668px
>>51197132
>>
>>51197132
7355
>>
>>51197091
Hej anon.
>>
>>51195478
>en kvinna från Sundsvall

Varför vinner vänstern i propagandakrigföring?

För övrigt finns det väl fog för att påstå att man borde ha en svensk med i programmet eftersom allt annat tydligen är utländskt.

Men då får man väl slängt i ansiktet att Gina är "LIKA MYCKET SVENSK SOM VEM SOM HELST".
>>
>>51197234
Har du sovit gott? :3
>>
>>51197181
Ja, Danska är ett skandinaviskt jagjag språk.

Peder Pedersen :----------DDDDDDD
>>
>>51197265
Jag vaknade 12:30. Men ja.

Har du vänt dygnet? Är det därför du vaknade nu?
>>
>>51197202
>dkn stockholm endast hade 300st
>>
>>51197282
>Peder Pedersen :----------DDDDDDD
ebiskt x--DDDD
>>
File: faragethebeast.jpg (93KB, 552x657px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
faragethebeast.jpg
93KB, 552x657px
Jag låter stormbögeriet skölja över mitt ansikte och mitt humör bara går på topp. Alla blattar i tråden måste ju antingen ha stängt av nu, eller sitter och är hur arga som helst.

Enda som saknas är att någon kommunistfitta kommer hit och får röven spräckt av anon.
>>
>>51197250
>Norrland
>svenskt
>>
>>51197202
>vaxholm
>54
vif i frid
>>
>Mekanik

KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>51197282
Hur skulle man förkorta lol (skrattar ut högt) på kroatiska?
>>
>>51197340
>when you see an
>an
>wave crashes into them
>them
>and they
>they

>an
>them, they
>>
>>51196505
Skönt blandat med bastu.
Och så har det något med Atlantis att göra. Inte säker på vad.
>>
>>51197395
Inte min bild som jag gjort anon. Jag har bara stulit den, kan inte annat än hålla med dock.
>>
>>51197318
Vad skönt!

Själv kunde jag inte somna inatt för att pulsen gick på högvarv i flera timmar av någon anledning. Utöver det så tränade jag hårt igår, och då tenderar jag uppenbarligen att behöva några extra timmars sömn. Satte även flera väckarklockor som jag stängde av mer eller mindre omedvetet.
>>
>>51197098
coarl??
>>
>>51197146
>>51197331
Ni är švedskoj favä :-----DD


Ändå måste jag studera för min kompilator tenta i morgon .

bye
>>
>>51197454
Dobre ljudskog.
>>
>>51197030
Bra. När invandrarna intar övre medelklassreservaten kommer SD storöka där.
Flyktingmottagande är bara kul så länge någon annan tar hand om det.
>>
File: 4rg6dNZ.png (35KB, 674x626px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4rg6dNZ.png
35KB, 674x626px
>>51197282
>dkn jag använde detta jagjag på danskanon
>>
>>51197388
smijem se na glas = ssng

Men ingen säger det vi bara använda "lol" eller "haha"
>>
>>51197419
Bli min fv.
>>
>>51197477
Elden stiger och har gjort i flera år nu. Frågan är bara vad som kommer bli finalen? Kronan på verket? Kommer kampen emot kulturmarxismen aldrig sluta? Vi får se. Jag hoppas att kommunister blir så jävla förlöjligade vid fikaborden att de börjar hålla käften med sina jävla idiotidéer.
>>
>>51197521
är du en tjej?
>>
DET HÄNDER
>>
>>51197340
>Jag låter stormbögeriet skölja över mitt ansikte och mitt humör bara går på topp. Alla blattar i tråden måste ju antingen ha stängt av nu, eller sitter och är hur arga som helst.

Varför skulle någon vara arg över stormbögandet?
>>
>>51197499
haha dum danskjävlar
>>
>>51197537
O-om du är en tjej så kan vi låtsats som att jag också är det favä.
>>
Passa på att ställa några frågor till TI SA

https://www.reddit.com/r/svenskpolitik/comments/3u3auy/tino_sanandaji_ama/
>>
>dkn inget snask
>>
>>51197384
Bäbisens första fysikkurs
>>
JUST
>>
>>51197573
Men jag gillar ju killar inte tjejor
>>
>>51197588
>reddit
vafan händer?
>>
>>51197542
Finns några blattar, miljöpartister och kommunister som blir arga på det ibland. Tror de håller käften nu för att de fattar att vinden börjar fan vända på riktigt nu.
>>
File: 1447975750142.png (490KB, 505x489px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447975750142.png
490KB, 505x489px
>>51197340
>Alla blattar i tråden måste ju antingen ha stängt av nu, eller sitter och är hur arga som helst.
>>
Jag vill inte bo i Sverige längre.
>>
>>51197607
Tredje faktiskt men lika jävla onödigt då jag ändå kommer välja finansmaster.
>>
File: herrejävlar.png (14KB, 954x244px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
herrejävlar.png
14KB, 954x244px
>>
File: 1424848272441.jpg (69KB, 600x319px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424848272441.jpg
69KB, 600x319px
>>51197685
Ingen som tvingar dig att bo kvar här
>>
>>51197617
Jag är ju en kille. Jag är bara inte så biffig.
>>
>>51197711
Läser du IndEk eller?
>>
>>51197685
Flytta då. Äckliga babbejävel.
>>
>>51197639
Jaha, inte mycket kvar tills DET händer på riktigt och då kommer de hålla mun för alltid istället för tillfälligt. Det är den verkliga segern.
>>
File: 1382328734213.jpg (25KB, 400x374px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382328734213.jpg
25KB, 400x374px
>>51197639
>>
>>51197739
perfekt, när ska vi skriva på det skriftliga avtalet för att bli ihop?
>>
>>51197748
TeFy
>>
>>51197719
Det här är en ganska vanlig åsikt bland blattar.
>>
File: t. goli.png (28KB, 800x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t. goli.png
28KB, 800x600px
>uräten burk kvarg har stått framme med lock i några dagar
>den är nu fylld med illröda fläckar
>fläckarna ser exakt likadana ut som bakteriekolonin jag odlade i labben för nästan ett år sen
>bakterien hade tagits från luften
>bakterien visade sig enligt DNA-sekvenseringen vara närmast besläktad med deinococcus, ett släkte som brukar vara extremt strålningståligt, de två mest lika bakterierna var hittade i kina
vad i absoluta helvete

är jag infekterad
>>
>>51197202
>171
snälla nej
>>
>>51197791
>teknisk fysik
>mekanik onödigt
haha ahhh
>>
File: 1448351803397.jpg (288KB, 1280x853px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448351803397.jpg
288KB, 1280x853px
Vänlig påminnelse.
>>
>>51197779
Du blir väl arg för stormbrevande min kära miljöpartist.
>>
>dkn inga bra simpla skrivbord på ikea
>dkn måste köpa bordsskiva och ben separat
helvete ikea
>>
>>51197843
haha aa
>>
http://nyheteridag.se/har-tvingas-en-gratande-asa-romson-forsvara-stangda-granser-hanas-pa-twitter/

>så hur vill du ha ditt partis framtid senpai
B A R A
>>
File: hggggn.jpg (85KB, 385x383px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hggggn.jpg
85KB, 385x383px
>>51197846
>>
>>51197794
Jag menar verkligen detta på ett konstruktivt vis som uppmanar blattar till handling.

Ifall nu blattarna har detta som åsikt. Varför rensar de inte i sina egna led? Tjallar på kriminella? Berättar för SÄPO om jihadister i sina moskéer? Det är typ det enda som faktiskt kan rädda blattarnas anseendee bland vanliga svenssons.
>>
>>51195841
Tänk att få köra in kuken i de där flickorna
>>
>>51197789
Direkt helst. Fast vad ingår i den här överenskommelsen egentligen?
>>
>>51197683
Du spelar orädd, men du har säkert också känt vinden vända och börjar få tankar av fruktan. Inget fel med det, det är bara naturligt att du vet att du inte tillhör detta land.
>>
å nej... inte date-anon...
>>
>>51197888
HAHAHAAHAHAHAAHA SJÄLVMORDSVAKT
>>
>>51197838
Beror ju på vilken master du väljer min vän. Mekanik är säkert viktigt om du väljer beräkningsmekanik eller teoretisk fysik men jag kommer nog inte göra det då jag hellre vill ha ren matte och möjligtvis programmering.
>>
File: 1443825438124.png (296KB, 521x493px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443825438124.png
296KB, 521x493px
>>51197846
>han vet inte att dejtis blir kåt på nassar
>>
>>51197810
Blir man sjuk av dem? Men ja med väldigt stor trolighet.
>>
File: 1352689999999.jpg (28KB, 620x413px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352689999999.jpg
28KB, 620x413px
>>51197931
Hej anon. Har du varit för mycket på internet idag?
>>
>>51197920
Det är bara formaliteter, det är väl så man blir ihop? I det finskrivna står det däremot att du är tvungen att gosa med mig varje kväll :3
>>
File: vellinge.png (17KB, 718x552px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vellinge.png
17KB, 718x552px
>>51197477
Vellinge är nog ett bra exempel.

Borgarkommun där SD var några alkade gubbar utanför Hasses. Sen smög såssarna in ett asylboende.
>>
>>51197940
Låter inte så mycket som Teknisk Fysik om man inte har användning av mekanik favä
>>
>>51197888
Tycker lite synd om henne favä
Har antagligen haft en jobbig vecka.
>>
>>51197843
Du måste fan skoja med mig på riktigt. Inte ens kul som bete.
>>
File: förtvivlad groda.jpg (28KB, 211x204px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
förtvivlad groda.jpg
28KB, 211x204px
>dkn kallt om fötter och fingrar


vem /dålig cirkulation/ här?
>>
>>51197860
Jag planerade på att köpa en sån här men dimensionerna fungerade inte riktigt.

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80275222/

Bauhaus har tydligen liknande. Får kolla där istället. Den måste vara typ 10cm kortare.
>>
>>51198030
>vem /neger/ här
En del numera, själv så är man lyckligt lottad.
>>
>Scandinavians
>White
http://www.nature.com/articles/nature16152.epdf?referrer_access_token=MXYU__BsWVfakjllaUehI9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0MnVrBcbOUxeDwMEyOFwmvxdndV3GwJP6NXwe5AOu3Qv-EhGjiAgbO3cLP83TL3qdCVAjkTSyg0eanGeSl1hYOrlnJyHJLjd9UMC1jB44cg7BixtfPK3QkvGmkxl6AydlAj_PHHIJyQq0Bb9kiPWX9nWVYJIBAVlf4IZnlf2G90TT9IMb7do8r5LbX5okSn2Jha2tY9p6xxNOhXu5Hy5HZz02oKsbVGpkMYo8iz76gj5JGKV6nGMzuPeZrOC4WtfbwulG83uJGdFZsP6kZ_6Ofa9GddzRCF-ytfyFWERKpdSw0Epn-6hnC-GvnjGNzoML100rCbX5BAE5H2D27vaF0RL28viGZ6-jTiLHGgfh9EZA%3D%3D

>We find a surprising result in six Scandinavian hunter-gatherers (SHG) from Motala in Sweden. In three of six samples, we observe the haplotype carrying the derived allele of rs3827760 in the EDAR gene (Extended Data Fig. 5), which affects tooth morphology and hair thickness, has been the target of a selective sweep in East Asiam abd today is at high frequency in East Asians and Native Americans. The EDAR derived allele is largely absent in present-day Europe, except in Scandinavia, plausibly owing to Siberian movements into the region millennia after the date of the Motala samples. The SHG have no evidence of East Asian ancestry, suggesting that the EDAR derived allele may not have originated in the main ancestral population of East Asians as previously suggested.

Present day Scandinavians confirmed as Asians, genetically.
>>
>>51198027
Det är deras teologi. Människan föds muslim.
>>
File: 1440626145176.jpg (131KB, 1234x1022px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440626145176.jpg
131KB, 1234x1022px
>>51198074
>>
File: 12278754182448.jpg (42KB, 720x511px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12278754182448.jpg
42KB, 720x511px
Jimmie Åkesson ville ha ett nytt Lucia-beslut
>>
>>51197988
Vet du hur det fungerar? Teknisk Fysik är dina 3 första år och de sista 2 åren är mastern. Vi kan välja finansiell modellering som kan läsas av TeFy, TeMa och IndEk till exempel. Den mastern läser man ingen mekanik i och inte heller kommer något arbete du söker bry sig om du kan mekanik eller inte. Det krävs dock för en TeFy-examen för den bredd som TeFy erbjuder.
>>
>>51198074
Vi skulle inte ha blandat upp så mycket med finnarna.
>>
File: 1446079817233.gif (1MB, 245x280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446079817233.gif
1MB, 245x280px
>>51197927
mann1 en av teknikerna jag applikerar för att underhålla mig i den här tråden är att lägga på olja på eran stormbögseld
det hela är ju sjukt roligt mer impotent ilska och cirkelrunkande får man ju leta efter

varför skulle jag lämna mitt i det roliga
>>
>>51198074
You must be a first year student my dear newfag. Only oldfags like me know about the mighty DOI.
>>
Vad tror ni detta spektaklet kommer att kallas?
>En tidig julklapp åt SD
>ko-vändningen
>24 november-spektaklet
>>
>>51197983
>det är väl så man blir ihop

Jo, det låter som att det kan stämma.

>I det finskrivna står det däremot att du är tvungen att gosa med mig varje kväll :3

I så fall vill jag bestämma vilka filmer vi ser tillsammans åtminstone de fyra första gångerna.
>>
File: 1445979693697[1].jpg (7KB, 250x196px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445979693697[1].jpg
7KB, 250x196px
>>51198148
>"jag är så överlägsen er alla jag kommer bara hit för att skratta åt er"-fedoran
>>
>>51198148
Du måste vara arab.
>>
>>51198030
>dkn musmattan är av metall
>>