[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

NEDERDRAAD

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 213
Thread images: 36

File: 1419078040082.jpg (677KB, 1200x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419078040082.jpg
677KB, 1200x900px
>dvw geen vriendin

editie
>>
Wat heeft het allemaal nog voor zin
>>
>>37255205
mooie blog kankerhomo
>>
>>37255152

Ieuw, die rimpel tussen je tieten is echt goor.

>>37255205

Een vraag heeft een vraagteken?

http://manbijthond.ncrv.nl/seizoenen/2015/afleveringen/04-02-2015/fragmenten/gin-is-in

Gin is in, jongens. Kanker.
>>
Wat denken jullie over het bericht van de vele media die deze week beweerden dat Poetin autistisch is?
>>
>>37255292
deze hier
>>
>>37255350
ik hoopte dattie een kim yung unnetje zou doen
>>
>>37255350
als poetin autistisch is, dan hebben alle wereldleiders de zwaarste vorm van asperger
>>
>>37255152
Eerste voor AutiSMR:
https://www.youtube.com/watch?v=GQqej4LCbFs
>dgw nieuwe video van heide-veer
>>
>>37255555
> vijf keer vijf
proficiat, anon!
>>
File: isditbier.jpg (55KB, 353x562px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
isditbier.jpg
55KB, 353x562px
google aub
>>
File: 1422566683945.jpg (23KB, 248x249px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422566683945.jpg
23KB, 248x249px
>>37255555
BEKEKEN
>>
>>37255152
>Negerinnentieten
Waarom?
>>
>>37255350
Poetin in vanaf nu honorair nederdrader
>>
File: 1411157046290.jpg (408KB, 1944x2592px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411157046290.jpg
408KB, 1944x2592px
>>37255693
>zo nieuw zijn
>>
>>37255555
Ik heb zo'n kankerhekel aan die fluisterfilmpjes ik kan er echt niet naar luisteren
>>
>le autisme
wat boeit het
>>
File: kanker.jpg (18KB, 470x313px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kanker.jpg
18KB, 470x313px
>>37255735

Opgekankerd, dit is al het terrein van de groottovenaar
>>
Ik heb een nieuwe portefeuille nodig, wat hebben jullie allemaal?
>>
>>37255767
>dvw je bredere heupen hebt dan een vatsig meisje
>>
>>37255818
Geen. Geld gaat in m'n broekzak en voor pasjes heb ik een hoesje dat ooit voor een telefoon bedoeld was. Ik was het beu om met een portemonnee rond te lopen.
>>
>>37255767
>>37255152
Dat is toch niet hetzelfde wijf?
Is dat plons?
Is dat sabrina?
Is dat mendy?
>>
>>37255555
>5x5
>fluisterfilmpjes
Deze dag kan letterlijk niet beter :3
>>
>>37255767
>Zij
>Blank
>>
>>37255818
iets van 10 cent, gevonden in de kringloop
kankergoede portefeuille
>>
>>37255818
ik heb er eentje van de HEMA.
>>
"Wat doe je vanmiddag na school, anoniem-kun?"
>>
>>37255982
>>37255992
Wat moet ik me hier bij voorstellen? Heb je een foto?
>>
>>37255555
Is het normaal dat je hiervan een stijve krijgt?
>>
>>37256003
het is zaterdag, trut.
>>
>>37256003
Cinderella meisjes <3
>>
File: Hina_Angry[1].jpg (24KB, 400x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hina_Angry[1].jpg
24KB, 400x225px
>>37256063
>Geen school hebben op zaterdag
Baka gaijin
>>
>>37256003
AAI KRINCHT HART XD
>>
>>37256045
deze komt wel aardig in de buurt bij de mijne. handig, simpel, veel ruimte voor id-kaart en andere kaartjes.
>>
>>37256056
Sinds dit het meest intieme contact met iemand van het andere geslacht dat de gemmidelde nederdrader krijgt, ja.
>>37255770
Hoezo, wat vind je irritant dan?
>>
>>37256003
Werken, als ik werk had.
>>
>>37256177
> gemmidelde
>>
>>37256056
Ja, dat is het hele punt van ASMR
>>
>>37256003
Sjinese tekenfilmpjes kijken
>>
File: grabbig.png (28KB, 795x489px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grabbig.png
28KB, 795x489px
>>37251751
>>37252212
>>
File: WIN_20150207_225423.jpg (133KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WIN_20150207_225423.jpg
133KB, 1280x720px
>>37256045
eenvoudig maar goed
>>
>>37256224
Foutje is menselijk toch?
>>
File: ebisch.png (23KB, 1152x648px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebisch.png
23KB, 1152x648px
>>37256308
>>
>>37256159
>>37256332
Ik ga eerst eens langs mijn kringloopwinkel gaan en daarna de Hema dus, is wel zo een model dat ik wou.
>>
>>37256361
ja, het kan gebeuren. ik had niet zo moeten reageren, je hebt gelijk, anon.
>>
>>37256332
dankjewel skelet
>>
>>37256399
<3
>>
beemster kaas smelt kankergoed, zou opnieuw gebruiken voor mijn tosties/10

>>37255924
haar naam/struikel staat letterlijk op het briefje
>>
>>37256177
Of je hebt er 1 met teveel vakjes zodat je allerlei nutteloze rommel erin gaat doen, of je hebt een simpele waar niet alles in past en je dus toch andere oplossingen moet verzinnen voor je pasjes enzo.

Daarbij heb je 80% van de inhoud nooit nodig en puilt hij na een jaar uit van kortingspasjes/bonuskaarten/bonnetjes/pasfotos die je nooit gebruikt.

Kleingeld is ook altijd een ramp; met te weinig kan je er niet bij in dat snertvakje en bij teveel wordt het zo dik dat het geheel amper meer dichtgaat.
>>
>>37256003
Echt zijn.
>>
>>37256563
wat
>>
File: 1404065258658.jpg (46KB, 585x571px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404065258658.jpg
46KB, 585x571px
>>37256600
>>
File: Untitled.png (23KB, 795x489px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
23KB, 795x489px
het beer
>>
File: fb.jpg (55KB, 852x591px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fb.jpg
55KB, 852x591px
>foet en beveretsj
dat wordt 'm dus niet
>>
>dgw morgen dingen moeten doen
>>
File: fedora8.jpg (20KB, 600x309px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedora8.jpg
20KB, 600x309px
>Sta in de supermarkt
>Meisje achter me zegt: Hoi, "hoe is het met je"
>Ik reageer met "Oh, goed, met jou?"
>Je wijst naar het koortje van haar iphone
>Ze praat met iemand met het koortje van haar Iphone
>sketti overal
>>
>>37256810
>dgw dit had mij ook kunnen overkomen...
gelukkig niet :^)
>>
>>37256810
Je had terplekke sudoku moeten plegen.
>>
>>37256640
Verzamel jij niet onnodige zooi in je portemonnee dan?
>>
>>37256899
nee neger ge hebt op de verkeerde geantwoord stomme kankeraap, komaan man godverdomme
>>
>>37256810
Dit doet pijn om te lezen
>>
>>37256899
Ik vroeg me af waarom je naar een totaal verkeerde post verwees. En nee ik zou niet weten wat ik er in moet dan behalve geld/pasjes.
>>
>>37256772
ikdv. In de ochtend zelfs, waarom zegt mijn mond altijd "ja" op dat soort vragen
>>
>had een goede portefeuille gezien op de site van Tommy Hilfiger
>€25, was nog goedkoop
>kijk nog eens vandaag
>minstens €69
Tijd om cookies te verwijderen? Kankerapen
>>
>>37256517
Maar da's toch niet hetzelfde wijf?
>>
Iemand zin om te tekenen :3 ?
>>
>>37257183
volgens mij wel
>>
>>37256332
Dankuwel, hongerig skelet
>>
>>37257222
nee schijthomo
>>
>>37257222
http://flockdraw.com/fzt8of
Geen genuil mensen, meedoen
>>
>>37257222
de vorige keer dat ik mij uitte kwam er een belg die goatse tekende met een dubbele kont, ik heb hier nogsteeds een trauma van
>>
>>37257222
kankerflikker
>>
>>37255647
>gebruik vuurvos
>50% van de keren geen captcha
>>
File: 1421676016765.jpg (62KB, 645x773px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421676016765.jpg
62KB, 645x773px
>>37257240
aub
maar 't is niet dat ik hongerig ben, sommige mensen hebben nu eenmaal een lang en mager kankerlichaam

>dvw ik rond mijn eigen arm kan met mijn duim en pink
>>
>>37256398
Neem een Secrid.
Achter-zeven-proxiesportemonnees zijn stoer
>>
>>37257391
>sommige mensen hebben nu eenmaal een lang en mager kankerlichaam

lang, ok, mager kiest ge zelf.
Heffen!
>>
>>37256756

ik heb er gewerkt, best leuke job
>>
File: agressive.png (62KB, 222x268px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
agressive.png
62KB, 222x268px
>>37255647
Ik heb die nog niet één keer gezien.
>>
>>37257469
Tja, ik denk dat ik volgende week maar eens een weekendjobke ga zoeken als rekkenvuller in de colruyt ofzo, ik kan wel wat centen gebruiken
>>
http://flockdraw.com/fzt8of
>>
>>37257395
Ziet eruit zoals een goedkoepe Chinese plastieken ding maar kost wel evenveel zoals een normale merkportemonnee. Ok dan.
>>
>>37257441
Ik kan eten zoveel ik wil, ik blijf een sgelet
>>
>>37256965
>>37257011
Wauw.. inderdaad. Misschien hoopte ik onbewust dat iemand op mijn geen-portemonnee-paal had gereageerd dat ik maar aannam dat het daar over ging zonder te controleren. Sorry.

Maar oke, >>37256177
>Hoezo, wat vind je irritant dan?
Het geluid van lucht uit een mond, zonder stem, zodat al die plakkerige lip- en speekselgeluidjes duidelijk zijn doet iets met me wat ik heel erg onprettig vind, zodanig dat als ik het niet uit zou kunnen zetten ik m'n luidsprekers uit het raam zou gooien. Daarbij kan je er geen kanker van verstaan dus moet je het heel hard zetten wat dit gevoel alleen maar erger maakt.
tl;ng waarschijnlijk heb ik last van misofonie
>>
>>37257619
>goedkoepe
Ik denk dat het tijd is voor mij om in bed te kruipen
>>
>>37257602
rekken vullen is wel kuttesaai, heb het 2 jaar in brico gedaan.

vaak behandelen de oudere werknemers je ook als stront, en als er geen werk is moet je bv met de bezem door de winkel (terwijl er een kuisploeg elke 2 dagen komt)
>>
>>37257725
Wat heb jij van opleiding gedaan dan?
>>
>>37257690
leugens.
Ge denkt waarschijnlijk dat ge veel meer eet dan ge doet.
>>
>>37257715
>tl;ng waarschijnlijk heb ik last van misofonie
Waarschijnlijk ben je gewoon aan het miepen
>ALLES IS EEN ZIEKTE DURRR
>>
>>37257725
Kan ook aan de Brico liggen, dat ouder personeel is daar inderdaad kankergrof, tenzij ge zelf een baard en een buikske hebt, en 'iets van klussen kent'

Maar wat zijn dan alternatieven voor weekendwerk om iets bij te veridnenen als armzalige student?
>>
>>37257873
De prostitie in.
Uw kontje vekropen.
>>
>>37257845
Geen idee wat miepen betekent, maar ik denk wel dat ge gelijk hebt
Daarom ook dat hij zichzelf extra autistisch voordeed in verband met die portefeuillezever, omdat hij het kankerstoer vindt en graag reacties en aandacht wil, godverdomme
>>
>>37257969
miepen = zijken
>>
>>37257921
Heb ik overwogen, maar moet ik dan mijn konthaar scheren?
>>
>>37258071
zijken = zeiken
>>
>>37258130
>Hij maakt geen onderscheidt tussen zijken en zeiken
>>
Hallochen allemaal, wat zijn we aan het doen vanavond?
>>
>>37257780
ik deed het als studentenjob na mijn laatste middelbaar jaar
>>
>>37258263
ik ben me aan het voorbereiden om naar bed te gaan.
>>
>>37258263
u moeder neuken
>>
>>37258170
je praat pis anon
>>
File: echte.jpg (69KB, 960x638px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
echte.jpg
69KB, 960x638px
Worden jullie ook soms moe van dit kankerland?
>>
>>37258436
Ja.
Moesten jullie nu eens normaal leren praten.
>>
>>37258170

>onderscheidt
>invoordat: "dat was de bedoeling :^)>zonieuwzijn"
>>
>>37257845
Het is een sterk en niet reëel onbehagen bij dat soort geluiden en toen ik de term misofonie tegenkwam legde dat uit wat ik ervaar. Deel ermee.
>>
File: knipsel.jpg (373KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knipsel.jpg
373KB, 1920x1080px
>>37258263
Spelletjes
>>
>>37258436
Ja.
>>
>>37258388
Wat leuk, heeft er tenminste iemand binnen de familie nog een sex leven :^)
>>37258436
Ja
>>
>>37258500
Gebeurde dat ook toen je de term autist tegenkwam?
>#SCHOTENGELOST #JEMOEDER
>>
>>37258564
Nee daar kan ik me niet in vinden.
>>
>>37258512
>Proper nederlands leertafelblad
Ik hou van je anon, wat staat er in de pasta?
>>
Overtuig mij.
>>
File: m1gz1eaax3x9.jpg (374KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m1gz1eaax3x9.jpg
374KB, 1024x768px
>>37258436
Kankermoe.

Ik ben het helemaal beu.
>>
>>37258700
sterf
>>
>>37258675
>snelkoppelingen op bureaublad
>proper
ga toch weg
>>
File: 2015-02-07_23-45-24.jpg (196KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2015-02-07_23-45-24.jpg
196KB, 1920x1080px
>>37258512
>hij speelt geen echte spelletjes over echte problemen
>>
>>37258675
Marine zeehond teksten in verschillende versies etc
>>
Ik houd zoveel van mijn vosje jongens <3
>>
>>37258927

hebben jullie al gebatst?
>>
Waarom zijn jullie thuis op een zaterdagavond?
>>
>>37258927

Godverdomme,
stop
>>
Weltrusten :3
>>
>>37258952
Het bier is hier veel goedkoper.
>>
>>37255555
mooie cijfers
>>
>>37258952

Geen vrienden,
Ik ging vroeger wel naar een kroeg, maar die is failliet.
>>
>>37258952
>zaterdag
wat de neuk, ik dacht serieus dat het zondag was

maarja, ge kunt niet elke dag weg zijn he
>>
>>37258947
Nee, we hebben onze piemels tegen elkaar gewreven en elkaars piemel in de mond genomen.
>>
Kanker
>>
>>37259054
lekker
>>
>>37259085

Hi American Friend.
>>
File: foto.jpg (915KB, 1200x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
foto.jpg
915KB, 1200x1600px
is dit een goede foto voor tinder?
>>
>>37259194
Ja dat was het zeker <3
>>
>>37259216
Hello Dutchman what's going on today
>>
Hoe zijn Nederlandse vrouwen vergeleken met vrouwen in de rest van Europa/de wereld?
>>
>>37259229
Wat is jouw mening over dat jullie het hier dood gemaakt hebben?
>>
File: naamloos2.png (932KB, 1443x981px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
naamloos2.png
932KB, 1443x981px
>>37259226
>nederland
>>
Ik ben mocro.
Hallo.
>>
>>37259295
De schuld ligt sowieso meer bij 2DKanker dan bij ons.
>>
>>37259266

Drinking away the crippling depression caused by modern life.

How is your day going?
>>
>>37259376
lol

Voor het nieuwe jaar hadden jullie hier 2 weken lang alles dood geschijtpaald.

Jullie zullen zeker heel tevreden zijn nu jullie je doel bereikt hebben en het hier dood is.
>>
File: 1423256602330[2].jpg (2MB, 4084x5926px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423256602330[2].jpg
2MB, 4084x5926px
>>37259376
2D is liefde, 2D is leven.
>>
>>37259293
arrogant, over het paard getild en met een enorm meerderwaardigheidscomplex
>>
>>37258833
Welk spel is dat?
>>
>>37259414
It's alright, just slacking off at work then going home to do about the same thing, maybe some math on the side
Keep your hopes up
>>
>>37259588
>ik doe maar alsof.png
>>
>>37258952
Morgen werken
>>
>>37259589

How do you cope with grinding trough your pointless job? Day after day of the mindless boring misery.
>>
>>37259366
Leugens
>>
>>37259445
I want to lick those abs
>>
>>37259588
>spel
>>
>>37259797
I banter with coworkers and just live every day as I please (aside from having to work of course)
There's always something I'm looking forward to or keep busy with when I'm at work or home. Staying busy helps I guess
>>
https://www.youtube.com/watch?v=R9nDLLlVGfI
>>
>>37258952
Ik werk vandaag. 800 euro verdiend.
>>
>>37259899
We all do, mate. More women should lift.
>>
>>37260425
Hoe?
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
File: whatacute.png (1MB, 748x1348px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
whatacute.png
1MB, 748x1348px
zou je haar liefde geven?
>>
>>37260579
Op mijn gat zitten, af en toe eens iets zeggen, af en toe eens iets typen.
Zes dagen aan een stuk 800 euro per dag trouwens.
Blijf in school jongens.
>>
>dvw ik morgen de sossen steun door te staken
>>
>>37260724
>dvw ik morgen terug 800 euro ga verdienen
>>
>>37260616
Als ze mooi is van binnen, waarom niet? Helaas zijn de meeste vrouwen egoïstische teven.
>>
>>37259433
Als je een draad kan doden met 2 weken schijtpalen was die het leven niet waard.
>>
>>37259433

Ik stond aan den wieg van de Nederdraad.
Het was toen minstens zo kanker als nu.
Alleen den Kik-Groep en den Stoom-groep hebben een gedeelte van het posten overgenomen.
>>
>>37260917
Er is een Stoom-groep?
>>
>>37260990
>zo nieuw zijn
>>
>>37260990

http://steamcommunity.com/groups/Nederdraad
>>
>>37261033
>hij is hier niet pas een paar maanden
>hij heeft in die eerste maanden niet al meteen een leuk vosje ontmoet
>>
>>37261043
Danku
>>
>>37261111
>>37261153
Dit is gewoon te droevig, tot later mensen
>>
Ik wil mijn penis in Samus steken.
>>
>>37261290
>hij die liefde kent is droevig

T. Een maagd
>>
>>37260838
t. pure kanker

>>37261111
En als bedankje heb je het hier afgemaakt. Bedankt daarvoor.
>>
>>37261423
Pure liefde bedoel je.
>>
>>37261602
Jep. Jullie hebben elkaar gevonden door de nederdraad. En jullie hebben ons bedankt door het hier af te maken met jullie mooie liefde.

Bedankt!
>>
>>37261678
Ik heb hier de afgelopen dagen amper gepaalt. Waarom is het niet weer tot leven gekomen?
>>
>dvw je nooit zult sterven voor een vrij en onafhankelijk Zeon
>>
>>37261754
Omdat je andere kankervriendje altijd hier een zeer slechte smaak nalaat als hij weer met zijn kanker :3 daar is, onder andere.

En de draad is al weken dood in essentie. Jullie zijn gekomen, jullie hebben het afgemaakt.

bedankt :3
>>
>>37261858
Mijn vosje was hier al jaren, enkel ik ben nieuw.
>>
>>37261948
oke

Nogmaals bedankt he :3
>>
>>37258512
Das gibts nicht für Linux. :(
>>
>>37261858
boze belg aub
>>
>>37262361
vuile flikker aub
>>
>>37262415
Misschhien als jij iets minder zouklagen zou het hier iets leuker zijn
>>
>>37262361
Aub wat?

Ik bedank hun dat ik nu vrij ben van hier. 10/10 ik zou ze opnieuw willen.

Toen was het leuk. Schijtpalen volledig. Heb het toen genoeg gezegd dat ze het hier compleet aan het dood maken waren.

En kijk nu, de draden zijn compleet dood. Aan het zeggen dat het zever is. Wees tenminste een man en geen nicht voor een keer en zeg dat je pure kanker bent.

Ik ga slapen, aan de nicht: gebruik genoeg glijmiddel als je anaal gaat proberen he.
>>
>>37262511
tot morgen
>>
File: 1411766973225.gif (2MB, 200x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411766973225.gif
2MB, 200x200px
>>37262511
Paal dan iets leeuuheeeuks
>>
>>37262675
Nee. Ik paal al mijn autisme spaghetti verhalen ergens anders. Het enige wat ik wou doen hier was het gewoon even duidelijk maken dat ik gelijk had.
>>
File: 1408279270502.png (553KB, 2560x2489px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408279270502.png
553KB, 2560x2489px
>>37262730
Maar dat is niet leuk voor ons (die niet een vachtflikker zijn)
>>
File: 1408547780232.jpg (46KB, 605x475px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408547780232.jpg
46KB, 605x475px
>>37262675
natalia :3
>>
>>37262675
https://www.youtube.com/watch?v=WN2fFwetWGg
>>
File: 1396103321758.jpg (29KB, 582x528px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396103321758.jpg
29KB, 582x528px
>>37262809
https://www.youtube.com/watch?v=TBKN7_vx2xo
Ik ween iedere keer
>>
>>37262809
hoer
>>
>>37261622
>>In last 45 days 35000 Albanians left Kosovo
>>in last 6 months around 50000 left

guess where these guys are going?? :D
you gonna get culturally enriched :D
>>
>>37262992
Bedankt, die kende ik nog niet.
https://www.youtube.com/watch?v=ox7nPTbhUCc
>>
File: sad spurdo.jpg (6KB, 240x178px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sad spurdo.jpg
6KB, 240x178px
Ze wou me niet jongens.
>>
>>37263146
It's ok m8, there are plenty of fish in the sea.
>>
File: 1332878246668.gif (2MB, 220x159px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332878246668.gif
2MB, 220x159px
w-wat is jullie favoriete koreaanse tekenfilm en game?

jojo's bizarre adventure
monster hunter
>>
>>37263704

tekenfilm: ijsbeercafé
spel: katamari voor altijd
>>
De miets hebben het hier verkankerd
>>
>>37264509
https://www.youtube.com/watch?v=8iQl9iiscXQ
>>
>>37263704
Berserk.
Pokemon.
>>
File: brussel.jpg (160KB, 1024x682px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
brussel.jpg
160KB, 1024x682px
slaap lekker iedereen
>>
hi
>>
>>37266792
Hallo
>>
File: yum.gif (621KB, 697x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yum.gif
621KB, 697x400px
>>37266792
hey there
>>
>>37266827
How are you?
>>
>>37263704
Boku no Pico.
Jouw meest gehate spel.
>>
>>37266853
Had beter gekund.
En jij?
>>
>>37266959
Why's that? But alright, just trying to figure out what I want to do.
>>
>>37267001
>just trying to figure out what I want to do.

Dat heb ik ook altijd.
Uiteindelijk doe ik niks en kom ik weer hier. IEDERE KEER
>>
>>37263704

Legend of the Galactic Heroes
Pff, Mega Man Battle Network 3 dan maar
>>
>>37267253
We're all here forever. I've been slowly weening myself off of 4chan though. I can't get anything done otherwise.
>>
kanker
>>
damn band of brothers is kk goed
Thread posts: 213
Thread images: 36


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.