[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Magyar Thread

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 372
Thread images: 42

>there are people on /int/ right now who defend taxing the internet
>>
File: 1413572553736.jpg (48KB, 403x604px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413572553736.jpg
48KB, 403x604px
>taxing the internet

wow, really?
>>
Is it really true?
What will you pay for, megabytes of transfer?
>>
>>32206364
Gigabytes I think, though now they're trying to push a less outrageous version so it loks good in comparison, supposedly 700HUF max for private use, and 5000HUF max for businesses.
This is for the ISPs though, so they're probably just going to up the pirces for private by 1000HUF and business by 6000HUF or something, I guess.
>>
File: 1386362360206.jpg (122KB, 410x410px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386362360206.jpg
122KB, 410x410px
xth for communism
>>
>>32205693
>be hungarian
>have to pay 50€ per gb
>cant pay
>go to hungarian jail where they force me to comb sheep-dog's hair
>>
>>32205693
>there are people on /int/ right now who defend taxing the internet
Where are they right now?
>>
átok
>>
>>32205693
>taxing the internet

HOW?
>>
>not taxing the internet
>wanting full access to the American-liberal brainwashing machine
>>
And 20 years after, Hungary becomes a communist shithole again
>>
>>32206581
>download or upload 1kb
>oh no, you began the DL/UL of 1GB, hope you're ready to pay for it!
That's how.
This will be payed by ISP I think, so that will cause a general rise in service costs, by more than what the IP is paying, of course.
>>
>>32206665
and its not even the communist party, lel
>>
How's coming to the demonstration on Sunday?
>>
>>32206773
I want to see the great happening.
>>
>>32206773
I'm sick and on the great plain, but I will be monitoring any stream that might pop up.
Would be willing to travel to the capital if we actually got a real revolution going, but I'm not doing it for some protests and riots.
>>
>>32206870
>Would be willing to travel to the capital if we actually got a real revolution going, but I'm not doing it for some protests and riots.

this
>>
My fav

>Szeva Viktorom!!!!!!!!!!!!! Most olvasom, az internet adós ötleteteket! Ez gecinagy! Sőt hallottam, hogy kötelezően le akarjátok cseréltetni a rendszámokat, mert kell a zsé! Hatalmas ötlet! Komolyan! És erre még mindig nem mondhatja a köcsög ellenzék,hogy ez megszorítás,meg hogy adó! A lófaszt! Kurva jól kitaláltátok! Figyelj! Ha gondolod, lenne még ötletem! Mert ugye manapság minden autóban van rádió! Mi következik ebből? ARTISJUS! Ennyi, bazdmeg! Ha a kocsiban zenét hallgat, fizessen jogdíjat a köcsög! Hát nehogy már! Majd ingyen hallgatja,nem?! Aztán, arra is gondoltam,hogy mi lenne,ha bevezetnétek a kötelező átfényezést! Narancssárgára, ofkórsz! Ebből is lehetne kaszálni! Nem? Szerintem fasza ötlet! Sőt!,ha előtte még felemelnétek a festékek adóját 60%-ra,az még nagyobb kasza! Ezt figyeld:TANKOLÁSI DÍJ! Minden tankolásnál 300 ft (Elég? Lehet több!) kötelezően fizetendő,úgy mint a telefonnál a kapcsolási díj! Mi kifogás lehetne ellene?? Nem adó! Vagy igen? NEM! Na és ugye, ha valakinek utasa van?? Személyszállítási hozzájárulás!!! Vagy kötelezővé lehetne tenni a tetőcsomagtartót is! És lehetne egy olyat,hogy aki felrak a tetőcsomagtartóra egy fidesz transzparenst,az kedvezményt kap! Amilyen fillérbaszó népek ezek,minden kocsin lesz transzparens! Ezzel a választási kampányt is megspóroljátok, azt is el lehet lopni! Yee! Aztán még gondoltam olyanra is,hogy kötelező BKV bérlet! A vidékieknek is ám! Mert ne mondja nekem egy vidéki se, hogy nem járt még Pesten!? Akutyaúristenit! Hát már a kifogást keresi!! És hát sajnos egy adót is javasolnék, de meg lehetne azzal magyarázni,hogy jó-jó, adó, de ez az egy csak!! És ez az adó tudod mi lenne, Vitya? Istenem, ha kimondom, Gyurinak keresztbe fog folyni a könnye ettől a hazafias ötlettől,és a bánattól,hogy nem ő találta ki!
>>
>>32205693
the internet is already taxed....just look at your internet bill, not defending it but its not new
>>
>>32206914
cont.

> Na? Van ötleted? Nincs? Szabad a gazda? JÁRDAADÓ baszdmeg!!! Mekkora ötlet, mááár?!! J Á R D A A D Ó ! Hát mutass egy embert, aki nem használja a járdát!? Ugyehogyugye! Faszom! Ez alól nincs kifogás! És ehhez lehetne kapcsolni egy kötelezően kiváltandó - persze borsos áron - kártyát,amit mindenkinek kötelezően kellene hordania,és ha a rendőrök(vagy egy külön erre a célra felállított járdaőrség!)meglátják,hogy valaki nem fizette be a járdaadót, de mégis járdázik,annak teljes vagyonelkobzás!!! Lesz itt rend! Na, Vitya! Most mennem kell, de ha kérdés van, hívjatok nyugodtan! Ha kicsit iszom, még komolyabb ötleteim lesznek! Bár, ahogy elnézem, ti is valami pszichotróp anyagot nyomtok! Viki-Viki! Nagy huncutok vagytok ám.. Ölellek és kívánok sok erőt és kitartást! P.S.: Édesanyádat üdvözlöm!!! Sokat gondolok rá mostanában!!!"
>>
>>32206939
While that's true, that's exactly the reason why we don't want extra taxes on that as well.
>>
Soon they will tax the shits we take called: "sewerage tax".

And people will still defend it: Stupid liberal degenerate idiot, it's just 500huf! Why are you crying about it?
>>
>>32206914
>>32206966
ez mi?
>>
>>32206914
>>32206966
top kek
>>
>>32206870
>>32206898
But revolutions usually start from protests. At least that's how it went here in the last 100+ years.
>>
>>32207097
Well yeah, but I'm 78% sure this won't cause a revolution as it is now. If it did turn into one though, I'd join up.
>>
>>32207024
Fb-on láttam.
>>
>>32207152
this

Too bad, even a revolution would be worthless. Who would even take over, Vona? Gyurcsány? Our entire politcal scene is fucked and corrupt.
>>
File: 141398154673.jpg (182KB, 586x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141398154673.jpg
182KB, 586x600px
>>
>>32207261
As I've said in a previous thread, I'm willing to change my name to Árpád and re-establish the monarchy in the name of the Árpád ház.
But yeah, the reason we have no good politicians is that everyone thinks it's a lost cause and the corruption only allowing friends into the scene.
I voted for LMP in the parlaimentary election exactly because they have no power.
>tfw even my relative ran for representative under MSZP
>>
>>32207375
>my relative ran for representative under MSZP

>tfw one of my high school friends became a fidesz representative

But yeah I voted for LMP too. They are kind of retarded, but at least not corrupt.
>>
Én is szavaztam a Liberális Meleg Propagandára és megint fogok.
>>
>>32207697
Dude, I literally think they're retarded, but I'd rather give them my vote than ZSIDESZ or JOBBIK, since LMP is literally powerless, they won't get anything done, and that means they can't fuck things up for the rest of us.
>>
>>32207302
>kesernyés, sós és édes élet vár arra itt, ki él
>>
File: 1373813378243.jpg (36KB, 500x417px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373813378243.jpg
36KB, 500x417px
just passing through
>>
Well, we aren't gonna miss you Hungarian posters. Both of you. So long, friends!
>>
>>32207802
>Ví ár lídzsön! xd
Please tell me newfriends didn't start using Anon identity to organize protests and shit.
>>
File: 1390842819119.jpg (143KB, 976x548px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390842819119.jpg
143KB, 976x548px
>>32207830
>tfw
>>
JOBBIK NA TRI MORETA
>>
>>32207868
Like that would be anything new.
>>
What, are you going to pay per mb?
Don't you already pay a subscription?
I don't understand.
>>
>>32207024
>mi
what does this mean?
>>
>>32207930
I'm not saying it is. I'm just hoping it isn't happening again.
>>
>>32207830
show some fucking respect
>>
>>32207959
>mi=what
>ez mi?=what (is) this?
>>
>>32207959
"what" or "we"
in this case what
>>
>>32207959
mi:
>what

ez:
>this

ez mi
>what is this?
>>
>>32207956
of course we do, they want to tax a second time because reasons
150huf/gigabyte
>>
átok
>>
>>32208015
>>32208016
>>32208065
oh okay
I thought you guys used it as 'question' word as well
>>
>>32208073
>150huf/gigabyte
How much is hungarian forint in euro.
>>
File: 1358799986182.png (58KB, 898x628px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358799986182.png
58KB, 898x628px
>>32205693
>taxing the internet
>>
>>32208109
1 euro: 307 huf
>>
Miért beszéltek angolul egy magyar threaden?
>>
>>32208073
stop with this bullshit pls
>>
File: 1332950585878.gif (1MB, 300x170px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332950585878.gif
1MB, 300x170px
>>32208137
>half euro per gigabyte
>>
>>32208098
Yes we do.
>Mi?=What?
It also means "us" as some anon stated, but not in this instance.
captcha:Guiroci means
>>
>>32208145
because foreign friends, dummy
>>
>>32208109
150 HUF is roughly about 50 eurocents. It more than likely won't pass as this, they already backed up from it just a few hours after the bill was introduced. They now talk about a 700 HUF/per subscription cap, which is a little over 2 euros, but still. We're fucking sick of new taxes.
>>
egy magyar cigan
>>
>>32208145
Hogy Johnny Foreigner is megértse

show some fucking respect
>>
>>32208145
Egy kiss udvariasság a többieknek.
>>
>>32208015
>mi
>not using based "mitä"
>>
>>32208209
yeah for fucks sake its already impossible to start a company here, jokes on them, we'll start it in britain
>>
SÜTÖTTEM HAALAT GECIIIIK
>>
>>32208182
Well, it's gonna get capped at around 2 euros per month.
>>
>>32208153
>implying this is bullshit.
This is what the bill specifically says.
It's an other thing that they are now changing their minds, but so far it has not been amended.
>>
Thank god I live in a shit country where this shit wont fly, because everybody would just storm the government building and hang the politics.
>>
>>32208255
we use mit though, that's almost as good
>>
File: 1410872903980.jpg (359KB, 1158x820px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410872903980.jpg
359KB, 1158x820px
trianon best day of my life :^)
>>
>>32208314
based brutes
>>
http://www.youtube.com/watch?v=yUNNv1L4nas
What the fugg :D
Hungary confirmed 3rd world
>>
>>32208346
How do you know you're a gypsy?

You speak Romanian :DDD
>>
>>32208320
noice
>>
>>32206914
toppest of lels
>>
>>32208393
what the fuck is this?
>>
>>32208393
Fugg :(((((

http://www.youtube.com/watch?v=fjCphARaUHY
>>
>>32208461
finnish gulture :D
>>
>>32208073
To further the question, don't you already pay a VAT (like 19% here) on the monthly subscription?
>>
Ki a faszom szavaz a fideszre a cigányokon és nyugdíjasokon kívül?
>>
>>32208587
>19%
hehe
>>
>>32208587
Yea but we have the champions's VAT of 27%. The extra tax would be over that.
More precisely the extra tax is added to the base price and THEN the 27% is added.
>>
>>32208587
Don't quote me on this, but I think our VAT is 27%
Also, yes, if this bill actually went into practice my payment for this would probably be way more than 10 times what I pay to my ISP right now.
>>
>>32208644
mindenki aki most tagadja
>>
>>32208495
This really makes my internet-tax high.
>>
>>32208220
te litván cigány
>>
>>32208721
>>32208700
Well that sucks then. Similar to our gas prices then I guess, they add a mineral oil tax which alone is like 80cent/litre or so, then they introduced an "eco" tax some years ago (used for pensions actually) and the VAT goes on top of that, so taxes are taxed.
>>
>>32207830
There are some nice ones
>>
File: 1410869123778.png (215KB, 624x352px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410869123778.png
215KB, 624x352px
>>32208418
how does it feel to live in a castrated country? :DDDDDDD
>>
>>32208750
>tfw ncore changes size descriptions of torrents to how much it costs someone to download with the new tax
>>
>>32208393
There's something in the tone of Finnish that really makes it more familiar than other languages. I made this scientific observation from the way he say 'tön tön tön'.
>>
>>32208895
Do you really feel the need to do this on the day we killed some commies? I thought you hated them too.
>>
>>32205693
Sup, Istvan?
>>
File: 1410873916711.png (232KB, 1216x1226px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410873916711.png
232KB, 1216x1226px
>>32208948
just takin the piss out of you m8
>>
>>32208856
O we've had that on gas for a long time. And on phone calls/messages. And on certain foods and drinks like hamburgers, chips, coke, energy drink, basically sugary and too fatty/salty stuff. And on bank transactions. And on god fucking knows what else. That's why there's a big outrage over this.
>>
>>32208989
I'm just not really in the mood for it right now, watched Children of Glory when it was airing today.
Meh, whatever I guess.
>>
>>32208890
Well, contrary to popular belief, we're not all Jobbik-members and nazis.
>>
>>32208895
ebin :DD

How does it feel to live in a country that was literally artificially created to keep the kebab and the slavshits away from each other :DDD
>>
>>32208949
Feeling like we need an other revolutions. How about you, Boris?
>>
>>32209099
we did a good job for a buffer state :)
>>
>>32208895
If we got got castrated you are the manparts? Checkmate athests :--DDD
>>
File: 1410884686798.png (53KB, 640x536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410884686798.png
53KB, 640x536px
>>32209204
:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
>>
>>32208275
én töltött káposztát ettem
>>
>>32209131
Quite shit, I upgraded from 4 Mb/s to 25 Mb/s, but the ping is absolutely horrible (was usually 12-14) now it's 24-40). Fucking horrible, the only upside is that downloading massive steam games wont take days anymore.
>>
Tudom, hogy utálni szokás a 444-et, de ezt érdemes elolvasni

http://444.hu/2014/10/23/konnyu-a-magyar-kormanyt-kivulrol-szivatni/
>>
>>32209623
Well, thank god that you don't get taxed the fuck out of it.
>>
File: 1412260368145.gif (785KB, 240x228px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412260368145.gif
785KB, 240x228px
>>32205693
>>there are people on /int/ right now who defend taxing the internet
>there are people on /int/ right now who believe that poor people deserve human rights
>>
>>32209928
Your cap is like 700 HUF, no?
Who cares dude, it's like 2 EUR.
>>
>>32210241
>wanting let the pieces of shit in the parlaiment to steal even more money
>>
>>32210241
>Who cares dude, it's like 2 EUR
Yea, and for someone having like an 8 EUR package it's like a 150% increase after vat.
Anyways, the issue is not only the volume of the tax, it's the fact that they introduced it like this, at this time (in the middle of the biggest corruption scandal), and the fact that there's an extra tax on almost everything now.
>>
Tessék.
>>
>>32210389
Yeah there is even a new tax on pornography called "cultural tax" fucking kek.

I can1t even do my taxes after my freelance jobs, it's too fucking complicated
>>
>>32210339
>>32210389
Ah. Thanks for clearing me that up.
>>
>>32210771
expect us :DDD
>>
>Romania: 23,768 Mb/s
>Hungary: 0.005495 eur/s
>>
If it get through in one EU country, others will surely follow.
Tell me it won't be so.
>>
>>32212150
Nah, this is such level of stupidity that no other government would even think of proposing such thing.
>>
>>32212230
>ridiculous level of stupidity
Daily remainder that:
Carrots are fruits.
Banana's curvature has to comply to a bureaucratic norm.
Snails are land fishes.
We have an intellectual property fee that is being paid along the price of every electronic device capable of capturing any sort of media/input or even printer paper (this has been introduced in some other countries I believe).
Brits have to register with their name and address to view porno on the Internet.
>>
>>32212470
O fucking goddamit you're right.
>>
File: dafakk.jpg (95KB, 753x204px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dafakk.jpg
95KB, 753x204px
Egy újabb gyémántot találtam.
>>
>>32213025
moar
>>
>>32210771
We are they wearing 9gag meme masks?
>>
>>32214316
that's a 4chan mask te buta segg
>>
File: mno.jpg (276KB, 646x1156px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mno.jpg
276KB, 646x1156px
>>32214029
This is from yesterday.
>>
>>32213025
Beszarok hogy ennyi aggyal lehet létezni...
>>
What should I watch tonight, Night at the Museum, or The Dark Knight Rises?
>>
>>32214607
Én igazából nevetnék, csak nem tudok.
>>
File: 1385661371366.gif (992KB, 389x259px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385661371366.gif
992KB, 389x259px
>>32214467
és még Hofit hívják mókamesternek, rég hahotáztam ekkorát, köszönöm Anon

>az arcod amikor ők komolyan gondolják amit írnak
>>
>>32214467
>>32213025
Komolyan ezek a barmok a székletadót is felnyalnák..

Keserű, de keserű az orvosság is de míg is jót tesz nekünk! Meg gaztán ki fizeti a csatornázás felújítási költségeit???
>>
File: részlet.jpg (150KB, 1188x660px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
részlet.jpg
150KB, 1188x660px
>yfw when your prime minister doesn't gives a speach on your national holiday because it's celebrating an uprise against the russians and he is now sucking Putin's dick
>>
>>32215563
Fuck ORbán, fuck Russia. I'm taking a cock in my ass and move to Sweden.
>>
>>32208903
Nekem nem olyan
>>
>>32215563
ebin :--DDDDDDDDDDDDDDDDDD
>>
>>32215621
>not staying here to fight
>>
>>32209035
And tobacco
>>
File: 1390846055076.png (114KB, 359x289px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390846055076.png
114KB, 359x289px
>>32215563
>mfw we kicked the rusophil reds from power
Y E S
E
S
>>
>>32215699
There won't be any fight as people knock glasses filled with viktator's cum.
>>
>>32208278
No, that's the telecomunication tax.
>>
>>32207052
Means us
>>
>>32215805
The sad thing is that these guys here are supposed to be the nationalistic side. And the ultra-nationalistics are even deeper in Putin's ass.
>>
>>32215822
I keep reading a lot of disappointed ex-Fidesz supporters. I don't think people gobble up everything now.
>>
>>32215805
Good for you.
>>
>>32215893
that sucks hard
ours are split, some natsocs parties like em, some don't
>>
>>32210093
But using internet isn't human right. Even women can use internet.
>>
>>32215563
Better Russian than Ukrainian IMO.
>>
>>32216188
LOL PETI you're sooo funnnee XDDDD
Liked upvoted and shared :D :D
>>
>>32216255
r u a grill?
>>
In 2006 on that day:
http://www.youtube.com/watch?v=V0puum8m19g
>>
>>32208644
>Ki a faszom szavaz
Its not worth the time or effort to go voting anymore
>>
>>32216397
this is precisely why we are in this kind of shit

>>32214467
these are the people who wote
>>
File: adókirály.jpg (66KB, 302x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
adókirály.jpg
66KB, 302x400px
>>32215831
>>
File: maxresdefault.jpg (73KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
73KB, 1280x720px
>>32216454
That's, and the fact who are the opposites.
>>
File: hooo.jpg (10KB, 652x91px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hooo.jpg
10KB, 652x91px
Ennyi, kész, itt kifakadtam.
Az a baj, hogy a többi kommentjéből világos, hogy ezt a hozzászólást is teljesen komolyan gondolta.
>>
>>32216653
Because you need money to build more football stadium?
>>
>>32216901
Mi ez a beutazásos szarkevrés amúgy? Nem igazán figyeltem a dolgokat, el voltam foglalva a netadós shitstormmal.
>>
>>32206773

What's happening there on Sunday, hungbros?
>>
>>32216945
Nyiss egy index.hu t valszeg egybol ott lesz
>>
>>32216945
Kitiltottak hat kormánytagot az USAból, mert korrupciós botrányba keveredtek (konkrétan védelmi pénzt akartak szedni az amerikai multiktól). A baj csak az, hogy a kormány nem tudja melyik hatot.
>>
Kek, hot pockets removed my shitty drawing after like, 5 hours of being on the front page.
>>
>>32206773
Well, their facebook profile has been deleted.
Hope it won't be like last time when leftish-liberal hippies said
"Oh, we shouldn't use violence, it's a peaceful event"
>>
>>32217078
Van miből válogatni az biztos.
>>
>>32216945
>NAV fejesei + néhány egyéb prominens kormányközeli amerikai cégeket akar megvesztegetni
>amerikai cégeknek ezt jelezniük kell saját kormányuk irányába
>amerikai kitiltja ezeket az embereket

Dióhéjban.

Bővebben:

>NAV fejesek folyamatosan szemet hunynak kormányközeli cégek adócsalásai felett
>valószínűleg maguk is benne vannak a buliban visszaosztáskor
>annyira pénzéhesek lettek, hogy kívülállókat is megpróbálnak megvesztegetni - lásd fentebb
>amerika egyéb okok miatt is alaposan feltételezheti a korrupciót - lásd Horváth András volt NAV-os ügye
>az sem tetszik nekik, hogy távolodunk a szövetségükből és Putyin faszát szopkodjuk ezért bekeményítenek
>>
>>32217015
The happening.
>>
File: orban.jpg (16KB, 400x280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
orban.jpg
16KB, 400x280px
>yfw when six member of your government has been forbidden to go intu the USA because corruption and you have no isea which six
>>
>>32217078
>A baj csak az, hogy a kormány nem tudja melyik hatot.
Ó jól tudják ők ezt valószínűleg. Csak most még nem tudják hogy reagálják le, ezért megy már csak egy hete az, hogy 'öööö izé nem tudjuk...'
>>
>>32217229
>>32217078

Köszönöm Anon
>>
>>32217209
A NAV igazgatója mondjuk mondjuk már szinte biztos, hogy rajta van.
>>
>>32217200
No, it wasn't deleted

fb.com/events/553595758107170/
>>
>>32217015
Demonstrations. Hopefully.
>>
>>32217426
They created a new one after the original got removed.

http://hvg.hu/tudomany/20141022_Internetado_Vasarnapra_tuntetest_szervezn

The first like was leading to the original one.
>>
>>32217289
>>32217488

But why and who are calling them?
>>
>>32217508
>like

*link. Fuck facebook.
>>
>>32217508
Nah, these two were created almost simultaneously. They even linked to each other in the beginning.
Well, anyway, at least one stayed up.
>>
>>32217608
Ah, I only found it after they already deleted it.
>>
>>32217528
Internet tax and corruption in general.
Around 100.000 people claims they be there, in reality, maybe 10% will come.
>>
>>32217426
The account of guys who are made it has been deleted or soemthing like this:
http://444.hu/2014/10/23/olyan-sokat-jelentettek-fel-az-internetado-elleni-tuntetes-esemenyet-hogy-a-szervezok-mar-be-se-tudnak-lepni-facebookra/
>>
>>32217528
First, it was against the newly proposed internet-tax. Primarily, it's still supposed to be against that, but it's also a general anti-government-corruption thing now.
So far it seem to be a non-partisan thing.
>>
File: Sin título.png (32KB, 611x539px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sin título.png
32KB, 611x539px
>>32217701

OK, thanks.

How accurate is this table in means of each party's idelogy?
>>
>>32217158
What's crazy is that he probably did it for free.
>>
>>32217915
Why would someone do that? Isn't it kind of like - a job?

>>32217802
Accurate.
>>
>>32217802
fidesz is quality communism m8
>>
>>32215563
Biztosan az új stadionjában focizgatott.
>>
>Great Grandpa is Hungarian
>Know none of the language, culture, barely any history
I will forever be without heritage
>>
>>32217802
Eeeh, more or less.
But Fidesz is more of just a populist catch-all party now. They appear to be conservative, that's true, but economically they are somewhat leftist and not very business friendly.
>>
File: freerespect.jpg (66KB, 400x265px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
freerespect.jpg
66KB, 400x265px
>>32218023
>>
>fidesz is trying to distract people from corruption and the usa biz with the outrageous tax
>it backfires massively
>people not are more aware of their shit than ever
>desperate attempts at backpedaling
>>
>>32218052
Just go for a holiday here sometime.
>>
>>32218091
>But Fidesz is more of just a populist catch-all party now. They appear to be conservative, that's true, but economically they are somewhat leftist and not very business friendly.

You know, you don't have to be a leftist to not be "very business friendly". Conservatives and reactionaries were historically anti-liberal and anti-free markets.

So they are like a mix of populist conservatives with no liberal economic direction?
>>
>>32217802
>there is a party called MLP
>I have no face
>>
>>32218169
>inb4 ÚJABB REZSICSÖKKENTÉS! MÉGJOBBAN MEGVÉDJÜK A NYÚGDÍJJAK REÁLÉRTÉKÉT!
>>
>>32217802
Not at all:
FIDESZ is changing it's color more often than a epileptic chameleon. Novadays they give some leftish and nationalist speech, than raise the taxes and sell our country to their russian overlords.
Jobbik is a russian lover communist party whose natonalism means only that they gypsies. And their leader said that islam is the last hope of humanity.
MSZP basically doesn't even exist anymore.
KDNP is just a club inside FIDESZ.
LMP is... well, novadays they are some kind of leftish-anti-globalis-nationalist guys, who still has to do something with protection of the environment.
Democratic Coallition is the personal project of former hungarian PM Ferenc Gyurcsány. They have no ideology beside being in the parliment.
The others don't even worth a mention.
>>
>>32218301
I'd vote for Rainbow Dash.
>>
>>32218355
>REZSICSÖKKENTÉS
Egy gyermeket nem lehetne átbaszni azzal hogy: tessék, itt van három új legókocka és csak ezt a 14 játékkatonát vesszük el.
>>
>>32218301
>MIÉP is love
>MIÉP is life
>>
>>32218380
*they hate gypsies
Fuck that day was long.
>>
>>32218253
>So they are like a mix of populist conservatives with no liberal economic direction?
Pretty much.
>>
>>32217802
>>32218380
Oh yeah MLP is the Party with only one member. Srsly.
>>
>>32218380
Fun fact: Jobbik supports the philosophic ideology traditionalism
>>
>>32218380
To be fair, most gypsies deserve the hate..
>>
>>32218533
rainbow dash?
>>
>>32217802
JOBBIK in one video:
http://www.youtube.com/watch?v=tg14TAzlHmo
>>
>>32218564
Yea, in other words they are retarded.
They don't follow it ideologically clearly though.
>>
>>32218808
Hát ez enyhén szólva is baszott kínos. :D
>>
>>32217391
Itt a német cikk, ami már minden magyar sajtóértesülést megelőzve tudni vélte, ki az a 6.
>>
>>32219041
that is beyond retarded - it is lunatic theritory

>traditionalists glorify hajnau
>>
>>32219108
http://www.pesterlloyd.net/html/1443useinreiseverbotungarn.html

Lemaradt.
>>
>>32219205
Ó a Minisztérium Minisztere. Mily meglepő!
>>
>>32219205
Lázár Jani is rajta van?
>>
>>32219399
>>32219566
Igazából ha jól értem ő inkább csak találgatás volt, de nem biztos.
>>
>>32219566
Ildikó Vida - NAV elnöke

Árpád Habony - Orbán Viktor személyes stratégiai főtanácsadója, vállalkozó. A 2014-es Befolyás-barométer szerint Magyarország 4. legbefolyásosabb személye.

Miklós Seszták - Nemzeti fejlesztési miniszter

Péter Heim - Századvég Gazdaságkutató Zrt. elnöke

És végül: Lázár Jancsi - Miniszterelnökséget vezető államtitkár, a Fidesz alelnöke
>>
File: icque7.jpg (29KB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
icque7.jpg
29KB, 480x360px
The best one.
>>
>>32219770
Nagyon nem lennék meglepve.
>>
>>32219798
Kekkentem.

>>32219853
Én se. És az egészből ez szólna a legnagyobbat, ha valahogy bebizonyosodna.
>>
>>32219044
>>32218808
hivatalos videó? mert akkor tényleg elég gáz
>>
Na fasza. lázár Jani és Kövér is azt fejtegette ma, hogy ki kellene lépni az EUból.
>>
hows life in the old country bros?
>>
>>32220766
Csak előbb basznak ki minket, szégyen lenne kilépni :DDDD

>>32220805
Government trying to rob us, corruption detected, politicians lying like they were born to do it. Everything in order barát, thanks for asking.
>>
>>32220766
Na neeee... Ez most komoly?
>>
>magyar
>cigany
vedd mindkét
>>
>>32220805
Shit, but we're used to it.
>>
>>32220766
Basszátok meg, ha vasárnap nem fog vér folyni, akkor ideje lesz kurvagyorsan lelépni ebből az országból.
>>
>>32221047
We're gonna party like it's 2006!
>>
>>32214467
>visszaszoritja az illegális letöltéseket
jaj az oldalam
>>
>>32221122
We should.
>>
>>32221047
Hát ha a sok faszfej nem jön el mert bruhahaaaa messze van, jobb lenne más faszával verni a csalánt és nézni otthon mint az izületi gyulladásos a tüzijátékot, akkor nem lesz.
>>
File: 1370567482155.jpg (74KB, 654x497px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370567482155.jpg
74KB, 654x497px
>>32221163
jol kibasznak szegény szomszéddal, aze remélem wifire futja majd még
>>
>>32221163
Én se igazán értem hogy miért fáj neki az illegális letöltés.
>>
do you Hungarians find easy to learn foreign languages? like, when you're learning a language and you discover there are no declensions, do you laugh out loud? I know I would.
>>
>>32221203
Pedig ez a valószínübb.
>>
>>32221388
Well, we have the lowest % of people who speak a second language in Europe, so I assume most Hungarians find it hard. But this could easily be because of our stupid language-teaching system and the national belief that 'learning languages is sooo hard'.
>>
>>32220766
Erre van valami forrás? Nem azért mert megkérdőjelezem, de ezt tényleg látni/hallani/olvasni akarom.
>>
>>32221203
Pedig 2006-ban is jó buli volt.
Havert le is csukták két hétre.
>>
>>32221388
Nah, declensions are easy, but getting the other bullshit down is hard for some people
>multiple past and future tenses
>rigid sentence structure
>grammatical gender
>idioms
>etc.
>>
I'm in love with a girl from Hungary and I actually think she's more in love with me than I am with her.
>>
>>32221609
http://www.echotv.hu/
>>
>>32221388
I pretty much find it easy, even the C1 level exam, but most of the people around me find it hard probably because as >>32221545 said they think its hard and wont even try it. And there are also some very stupid language teachers.
>>
File: 1373182236442.jpg (97KB, 508x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373182236442.jpg
97KB, 508x720px
>>32221711
toppest kek mate
>>
>>32221684
Post pics? I think long-distance relationships where both parties actually are in love with each other are cute. You planning on coming to visit?
>>
>>32221639
>hagyod magad fogságba esni
>>
>>32221047

Én személy szerint ott leszek, de szerintem 25e fészbukosból elmegy vagy 200 és csak a kis színesek között leszünk a híradókban.
>>
>>32221684
Good for you I guess?
>>
>>32221711
>"érdemes lenne elgondolkodni azon, hogyan kellene ebből szép lassan, óvatosan, de kihátrálni”
nice
>>
>>32221820
Mi szokott történni az ilyeneken amúgy? Sörözgetünk meg hallgatjuk a szószólót és kész?
>>
>>32221684
Have you had a GF before?
>>
>>32221711
That's 50 minutes. Around what time should I search?
>>
>>32221805
Mi is ezen röhögtünk, de ő azt állította, hogy a rendőrök túlerőben voltak.
>>
>>32221683
and how stuff is not written as it is said
>>
>>32221863
Odamész, tüntetsz, megölnek pár embert, aztán elfoglaljuk Budapestet! :D
>>
>>32221954
Egész jól hangzik
>>
>>32221900
SÜN!
>>
>>32221954
És mi van azokkal a bizonyos gumilövedékekkel melyekről oly sokat hallok?
>>
>>32221863
Attól függ. Ha megint olyan hippik rendezik, mint a torrent-tiltás ellenit, akkor ja. Gyülekezés, vonulás, pár beszéd, aztán mindenki megy a dolgára. Viktorék meg közben halálra röhögik magukat.
>>
>>32221982
esetleg felgyújtasz valamit hátha elszabadulnak az indulatok
>>
>>32205693
>What will you pay for, megabytes of transfer?
Tax on internet WTF ?
Bros what you doing?
>>
>>32222032
>halálra röhögik magukat
nagy kár lenne mert most rendesen beszartak
>>
>>32221954
Be kellene fejezni 2006-ot mostmár...
>>
>>32222024
Csak egyetlen szerencsétlen találat kell a rossz időpontban, és máris megvan a 2014-es forradalom mártír figurája.
>>
>>32222024
öltözz fel vastagon és vegyél fel szemüveget. Ha van elfekvőben lévő gázmaszkod a katonaévekből, az se jöhet majd rosszul.
>>
>>32221711
Kár hogy Kövér Laci levágatta azt a szép hosszú haját. Most milyen szépen égne :D.
>>
>>32221863

Körülbelül. Gondolom kerítenek egy-két értelmesebb vagy híresebb fazont aki elmond ezt-azt, az emberek közben beszélgetnek és kb ennyi. Egy-két csoport elmehet utána sörözni helyekre a többség meg szétszéled.

Mondjuk sok múlik azon, hogy hányan leszünk, de szerintem nem lesz semmi balhé.
>>
>>32222088
Don't worry Polandbro, we're currently planning how to overthrow these guys.
>>
>>32220991
litván cigány
>>
>>32222124
Jobbik basically emerged from the 2006 turmoil.
Hopefully this year an other, new opposition party can emerge as well.
>>
File: 1288885125542.png (46KB, 569x571px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1288885125542.png
46KB, 569x571px
>>32222172
>vagy híresebb fazont
NEEEEEEEEEEEEEEE!
Nem akarom hogy "őfelsége ellenzéke" ezt is elbassza, mint minden más, értelmes megmozdulást!
>>
File: mB6SdIo.png (2KB, 261x54px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mB6SdIo.png
2KB, 261x54px
Tipp hogy hányan mennek el?
>>
>>32222678
kétezer..
>>
>>32222678
2, max 3 ezer. Majd gondolod a sok memeboy meg anyu kisfia aki codban éli az életét odamegy, mi? :'DD
>>
Kötelező volt egy ilyet megint kihozni

http://www.youtube.com/watch?v=8lbxbGC6TRo
>>
>>32222678
Szerintem legalább 5k meglesz, de akár több is. 10k fölé azonban nem hiszem, hogy megy.
Mindenesetre többen lesznek, mint a mai párszázas tüntetéseken, azt biztosra veszem.
>>
>>32222898
>a mai párszázas tüntetéseken
Amikről én szó szerint akkor hallottam először, amikor olvastam, hogy javában zajlanak.
>>
>>32222024
nem lett betiltva?
>>
>>32223004
Szerintem sokan így voltak még ezzel. Ezért mertem legalább 5k-s jelenlétet megsaccolni vasárnapra, mert ez már előre be van harangozva. Viszont félek, hogy addigra elmúlik a hevület, és ezért nem lesznek ennél sokkal többen.
>>
>>32223116
be lett?
>>
>>32223116
Pfff, majd egy visszamenőleges törvénnyel újra engedélyezik.
>>
>>32223131
Én személyszerint vagy péntekre, vagy szombatra terveztem volna
>közelebb 23-hoz
>nem kell holnap dolgozni menni (nem annyira elszántaknak számít)
bár lehet túl sok ember lenne másnapos
>>
>>32223116
Most biztos éles lőszer lesz.
>>
>>32223254
>>32223116
http://hvg.hu/itthon/20070619_parlament_torveny
ezt találtam
>>
>>32223286
Ügyesen időzítettek ezek a gecik is. Hosszú hétvége előtt, úgy, pont ne legyen 72 óra bejelenteni 23.-ig. Az egyetlen remény, ha szombaton az RTL Klub lenyom egy szép hosszú összeállítást az orbán-kormány minden mocsokrágásól, hogy életben tartsa a tüzet.
Ha van eszük, a toborzásba is besegítenek
>>
Időjárástól is függ majd.
Ha 6 fok lesz és eső akkor mindenki inkább otthon gubbaszt a net előtt (amíg megfizethető), mint kint fagyoskodjon.

Az egyetlen pozitívum, hogy a jövő hét már őszi szünet, úgyhogy a diákoknak nem lehet kifogásuk.
>>
>>32224285
10 fok körülit mutat egyelőre, de legalább nem esősen. Az még azért nem a világ vége, ez bele kellene hogy férjen.
De majd meglátjuk.
>>
>>32222590

Szerintem nem lesz ellenzéki szónok vagy ilyesmi. Egyrészt a szervezők is tudják, hogy ez megosztaná a népet másrészt talán már a "baloldal" is tudja, hogy ezzel csak szétbaszná az egészet és ellenzéki tüntetésnek lenne elkönyvelve az egész.

elmútnyolcév, bukottbaloldal, stb menne a vágóképek alatt
>>
Mi sülhet ki belőle Anonok? Megéri a drágapénzt, hogy felrobogjak?
>>
>>32224526

Rajtam nem fog múlni, én -20 fokban is ott lennék mert ez kurva fontos, de sokaknak számít.
Jó lenne látni úgy 10-15e embert legalább.
>>
>>32224527
>már a "baloldal" is tudja, hogy ezzel csak szétbaszná az egészet
Ezért is hívtam őket őfelsége ellenzékének. Néha elég nehéz elhinni, hogy ezek valójában nem a fidesznek kampányolnak.
>>
>>32221863
Felöltözöl rendesen, viszel sálat sapkát.
Viszel magaddal pár havert.
Ha megérkeztetek megkeresitek a balhésabb arcokat. Meggyőződésüktől függően elkezditek őket tüzelni. Betörtök a legközelebbi kormányzati épületbe/hivatalba. A biztonsági őrök általában jó fejek ha megígéritek, hogy nem vandálkodtok odabent. Kiálltok az erkélyre, meglengettek egy zászlót és rögtönzött beszédet tartotok.
Legalábbis még gyurcsány idejében így ment, nem tudom azóta mennyit változtak a dolgok.
>>
>>32224651
Ha normális lenne a dolog ők is mennének a darálóba. Az összes korrupt kutyageci.
>>
>>32222198
lol r u 4 real? nigga is that wow account really worth it?
>>
>>32224626
Én forradalmat nem várok ebből. De szerintem megéri ott lenni, feltéve ha nem Nyíregyből vagy Szegedről jönnél. Illetve akkor is megérné, csak akkor megérteném, ha mégse jösz.
>>
>>32224907
>tfw én nem az az anon vagyok, de Szegedi
>>
>>32223004
ezt a blahás dolgot már az önkormányzati választások másnapján szétposzterezték budapesten, mindenhonnan a szívecskét formázó bölcsész hülyegyerek mosolygott vissza rám
>>
>>32224907
Poorfag vagyok és a halál faszán lakom, csak azért kérdeztem. Egy sima tüntetésért nem mennék fel, de a kormánybuktatós buliban benne lennék.
>>
>>32224770
Ennek a tüntetésnek a fő közönsége szerintem nem az a törős-zúzós fajta.
Viszont aznap lesz az ultrák tüntetése is, szóval bármi lehet.
>>
>>32225027
Hát őszintén szólva szerintem nem lesz kormánybuktatás. Aznap biztos nem. Ha meg felpörögnek az események, azt úgyis gyorsan megtudod, nem lesz késő hétfőn se becsatlakozni.
>>
>>32224770
>Felöltözöl rendesen, viszel sálat sapkát.

Bár magától értetődő, de ez egyébként mindenkinek nagyon fontos. Ha jössz akkor öltözz fel alaposan.
Nem tudjuk, hogy pontosan milyen lesz az idő, meddig tart és fogunk-e futni.
Alap esetben ott fogunk ácsorogni a téren egy darabig.
>>
>>32225030
>nem az a törős-zúzós fajta
Te meg nem lattal kockat ragelni?
>>
>>32225135
>inb4 angry hungarian blood elf paladin
>>
>>32225088
Köszönöm Anon.
>>
I kekd hard.
http://444.hu/2014/10/22/jon-a-szappanado-es-kicsinalhatjak-a-muviragokat-is/
Basicly they are putting tax on shampoo, detergent, cosmetics, deodorant, fuckin' fake plastic plants, office paper and other tools.

My sides are on the moon now,
>>
>>32225135
>>32225222
Aki cosplayezik annak beöltözve kellene tüntetni.
>>
File: 80.jpg (179KB, 788x591px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
80.jpg
179KB, 788x591px
>>32224770
>a balhésabb arcokat
>>
>>32225311
Is this a joke? We already pay tax of every one of these and everything that is buyable.
>>
>>32225446
Jajj anon, most utálni fog a fél tömb, mert felébresztettem őket a röhögéssel.
>>
>>32225446
csak meg kell említeni nekik, h mostantól nincs waifu és szerintem bármit megrohamoznak
>>
>>32225030
A kurucinfon is olvastam a felhívást, hogy menjenek minél többen...
>>
>>32225446
Ilyen társaságba én is keveredtem egyszer.
>>
>>32225648
Csak nehogy az legyen, hogy többen saját pártjuk lobogóival/logóival mennek, aztán e miatt mások meg inkább hátat fordítanak az egésznek.
>>
>>32225451
It's 444 of course it's a joke. Of course. It is. Right? It has to be. Please tell me it's only a joke.
>>
>>32225814
http://hvg.hu/kkv/20141022_A_kormany_hadat_uzent_a_muviragnak_es_a_t
>>
>>32225674
Egyszer.
>>
>>32225800
Csak magyar zászlóval kéne menni azt csá.
>>
>>32225814
It's on http://www.vg.hu/gazdasag/adozas/a-szappant-es-a-sampont-is-megadoztatja-a-kormany-437660
>>
>>32225814
http://www.parlament.hu/irom40/01705/01705.pdf

Konkrétan csak a művirágra kerestem hirtelen rá - az a 169. oldalon van, majdnem legalul.
>>
File: GLBiQQz.gif (891KB, 325x252px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GLBiQQz.gif
891KB, 325x252px
>>32225861
Na anyátokat.
>>
>>32225861

>Szappanadó
De jó a cigányoknak, őket ez nem érinti.
>>
File: 8dB2Cpm.png (5KB, 433x67px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8dB2Cpm.png
5KB, 433x67px
epikus
>>
>>32225920
Ó, pont követi a többi is, mos nézem.
>>
>>32226012
>2014
>ne balhézzunk, ez még belefér

komolyan :DD
>>
>>32226010
adót azt nem munka/vásárlás után fizetünk főleg? Mert szerintem eddig sem érintette őket nagyon az adózás, és ha mégis akkor is kedvezményes volt
>>
>>32226139
Jogos.
>>
>1900 huf tax on plastic flower
>6 euro

Is this how they are trying to distract us from the usa biz? They are just raising avareness kek.
>>
>>32226139
nice
>>
>>32226012
Ennek az ikubetyárnak a fiúja is könnyen beadhatta hogy csak a hegyét dugja be.
>>
>>32226139
Technikailag nem fizeted, hanem kilopják a zsebedből.
>>
>>32226010
Nem elég hogy vissza akarnak küldeni minket a kőkorszakba, de most még koszos ősembereket is akarnak csinálni belőlünk.
>>
>>32226171
>Trying this hard

Viktor plz. Muh experience in gommunizm, such distraction, very goyim
>>
File: my reality.jpg (82KB, 500x334px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
my reality.jpg
82KB, 500x334px
Pedig Matolcsy biztosan jól számolta ki a költségvetési hiányt!
>>
>>32226307
hhahahaha geci majdnem megfulladtam :D
>>
Össze vagyok zavarodva. Nem tudom hogy hívják, amikor egy cigány követ fehérgalléros bűncselekményt.
>>
Orbán valamelyik barátjának személyes baja van valakivel aki művirágban utazik?
>>
>>32226434
Kormányzás.
>>
>>32226256
Az egészet az szépíti még meg, hogy az a bevétel, amit ebből várnak simán megoldható lenne, ha saját embereik cégeitől is behajtanák az adókat, és nem a NAV elnökasszony segítségével mutyiznák el.
>>
>>32226470
Vagy csak ott nyílt ki a szótár.
>>
>nincs cigánybűnözés
>mindenre adót vetünk ki ami cigányt nem érint (munka, tisztálkodás stb.)
>azaz mi is cigányok vagyunk
>szétlopjuk az agyunkat
>nem büntethetnek meg mert nincs cigánybűnözés

Sakk-matt Árpádok.
>>
>>32226494
Ba-dumm-tss
>>
Ezeket a threadeket archiválni kellene.
>>
>>32226470
>tisztálkodószerek, papír, iratrendezők, művirág

Szerintem csak ültek az irodában, elgondolkodtak azon, mi az amit minden nap használnak - szappan, dezodor, sampon. Oké, de ez nem elég. Akkor szétnéztek az irodában, hogy mi mást használnak még. Hát persze! Papírok, dossziék, irartendezők, internet. Ajj, de ez még mindig nem elég . Megint szétnéztek, mit tehetnének még bele. Bassza meg, hát persze! Művirág!
>>
A vicc az, hogy a 27%-os ÁFA és a tucatrnyi többi aó mellet már fizetnek (illetve MI fizetünk) ún. közműadót is.

Röviden összefoglalva a nem közvetlenül a fogyasztóhoz leágazó hírközlési kábelekre (is) méterenként 100-150 Ft körüli összeget kell kicsengetni.

Nem arról van szó, hogy sajnálom a Telekomot vagy a UPC-t, de a kisebb cégek épphogy élnek. Másrészt a nagyok sem tudják majd sokáig emelgetni az áraikat ismerve a fogyasztók pénzügyi helyzetét, inkább a fejlesztésekre fognak kevesebbet költeni ami pedig később az egész gazdaságra vissza fog ütni.
Az IT infrastruktúra rendkívül fontossá vált az egész gazdaságnak.
>>
Amúgy ti gondolkoztatok már rajta, hogy mi a faszt csinálnak ennyi pénzzel? Oké lopnak lopnak, de hova a gecibe költik el? Vagy mit csinálnak vele?
>>
>>32226753
De az internet rossz, ott kigúnyolják a Lázár Janit meg a Viktort! Tícsukkbe!
>>
>>32226729
Tényleg bazmeg.
>>
>>32226817
megy a valami külföldi számlára, hogy ha leváltják őket legyen pénz
>>
>>32226729
Vigyázz, mindjárt kopogtat a TEK, hogy felfedezték páratlan tehetséged és nincs-e kedved csatlakozni a kormányhoz.
>>
>>32226847
Lassan az Internet az új Szabad Európa rádió.
>>
>>32227036
>implikálni hogy véletlen
Tudod mi a közös bennük? Mindkettő elektromágneses hullámokat használ!
>>
>>32226729

Szerintem félelmetesen közelít a valósághoz az, amit leírtál. Itt minden hasraütésszerűen működik.

Látják, hogy a deficit-prognózis szarul néz ki és még több pénzt kell beszedni. Lehetőleg közvetett adókkal, amit nyilván "nem háríthatnak át a fogyasztókra mert ezt kiadjuk ukázban, bízzon a fideszben" és akkor megy az ötletelés.

Internetre kiosztottak 20-25 milliárd beszedendőt, a titkárnő beütötte a számológépbe a számokat amiket kiguglizott és kijött a 150ft/gb.

Aztán már aznap este látták, hogy hörög az a hülye nép, valamint kaphattak pár tucat hívást értelmesebb emberektől és ezért MÁSNAP elkérték az NFM-től az internetre vonatkozó statisztikákat.
>>
>>32227215
>az illuminátus valódi
>>
I want to start learning Hungarian, since my dad is hungarian, and its also a cool language.

Are there any magyarbro-approved resources i should look into?
>>
>>32227222
Az ilyen szimmetrikus post nem tévedhet.
>>
>>32226817
Összességében tényleg kurvasok dologra megy el a pénz, de a gond ott van, amikor saját embereik cégeinek adnak jól tejelő megbízásokat - lásd Közgép - ahol ebből a befolyt pénzből finanszírozzák a kifizetéseket, de mivel a NAV az ilyen cégeket nem ellenőrzi (erre biztosítékul ott va Vida Ildikó), akkora költséget számolhatnak el, amekkorát nem szégyellnek. A 10 milliárdból kihozható projectre mondjuk bemondanak 12 milliárdot. Az még nem feltűnő. 10 milliárdból megcsinálják, a 2 milliárdot meg egymás közt szétosztják. Tuti biznisz, NAV-ban úgyse küldenek rájuk senkit, sőt, ők is kapnak a pénzből. Na ha ilyen okoskodások nem lennének, már meglehetne spórolni rettentő sok pénzt,
>>
>>32226817
Nem tudom, de az biztos hogy nem az egészségügyre költik ahol már lassan gumikesztyűre sincs pénz.
>>
>>32227323
I'd say start with some yt podcasts, just to familiarize yourself with the sounding and pronunciation. And afaik duolingo soon will launch the Hungarian version.
>>
>>32226817

Stadionokat építenek, van egy-két presztízs beruházás, Orbánt a várba költöztetik, Matolcsy vesz egy 45 milliárdos ingatlant* valamint egy kastélyt, ilyesmi. Elvégre nem az ő pénzük.

Gyakorlatilag minden állami és EU-s beruházás túl van árazva, mert 15-20% megy a megfelelő zsebekbe. Vagy játszol, vagy soha a rohadt életbe nem fogsz többet pályázatot nyerni ebben az országban.

*gondolj bele, kétszerese az internetre kivetett adóból beszedni szándékozott összegnek
>>
File: 1373398747261.gif (402KB, 350x197px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373398747261.gif
402KB, 350x197px
>>32227222
>vess egy röpke pillantást azokra az édes számjegyekre Anon
>>
http://hvg.hu/itthon/20141022_Durvan_megemelik_a_rendorok_katonak_tuzol

Viccet félretéve egyébként tényleg addig kell cselekedni, míg ki nem alakítják a jól fizetett lojális erőszakszervezetet.
>>
File: illuminati.jpg (100KB, 640x550px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
illuminati.jpg
100KB, 640x550px
>>32227262
Jöjj és láss, felfedem szemed elől a leplet.
>>
>>32227323
http://www.fluentin3months.com/hungarian-is-easy/

read dis for a start
>>
>>32227323
http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1203613&page=2
Read this forum topic before you start grammar, it has some good insights.
>>
>>32227613
A katonasag jelenleg egy vicc, a rendorseg meg nem arra van kitalalva h a tomeg ellen menjen
>>
>>32227837
>a rendorseg meg nem arra van kitalalva h a tomeg ellen menjen
2006

És az utóbbi években pont hogy megemelték a rendőrség létszámát a
>2 hét alatt rendet teszünk!
jegyében.
>>
>>32227613

Épp most fognak kirúgni egy csomó közalkalmazottat, bár ez rendőrökre, katonákra szerintem nem fog vonatkozni.

Lezajlottak a választások, most már nem kell úgy tenni, mintha fenntartható pályán lenne az ország és lehet nyirbálni a kiadásokat mindenhol, mert kurva sokba kerül a korrupció.

Legfeljebb 3 év múlva megint elkezdik szórni a pénzt (ha addig nem lesz államcsőd), a nép kap pár ezer forintot a markába és mindenki mindent elfelejt.

Én csak attól tartok, hogy ha a világgazdaság megint megremeg, mint ahogy ez elindulni látszódik, akkor legközelebb már a bankszámlákat fogja megvédeni az a szőke liba, mivel a nyugdíjakat már elherdálták.
>>
>>32227521
>>32227655
>>32227667
thanks a ton, bookmarked them.
>>
>>32227956

2006 a legjobb példája annak, hogy a rendőrség egyáltalán nem volt felkészülve nagyobb tömegoszlatásra meg ilyesmire.

Viszont az igaz, hogy azóta már sokkal felkészülebbek.
>>
>>32228115
Ó micsoda dolgokat is szült ez

http://www.youtube.com/watch?v=QhJF4IhNYSk

Egyébként a REBISZ az pont fel volt készülve akkor is, csak ugye ők nem kaptak időben utasítást.
>>
>>32228374
Láttad rajta, hogy menekülni akart, igaz?
>>
File: giroszasz3.jpg (132KB, 760x427px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giroszasz3.jpg
132KB, 760x427px
>>32219789

Látom hogy a Giró-Szász is rajta van. Helyes, helyes.

Igazából értelmes palinak tartottam, aki eladta a lelkét. Pont ez baszta a csőrömet.
A vége felé már látni véltem rajta, hogy leépülőben van, mert nehezen viseli a sok ökörséget amit valahogy meg kell magyaráznia.
>>
>A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, Vida Ildikó alelnökével, Csillag Dezsőnével együtt ment nyaralni. Legalábbis ő is ott volt a bécsi repülőtéren szerda hajnalban, amikor az RTL Klub híradója megpróbálta szóra bírni Vida Ildikót arról, valóban kitiltották-e az USA-ból korrupció gyanúja miatt. Az elnök elhárította az érdeklődést, csak annyit mondott, hogy nyaralni készül.

Vajon Svájcba, a Kajmán-szigetekre vagy valami hasonló helyre mennek?
>>
>>32228780
Vagy inkább ilyen sorrendben.

Egyébként mennyire életszerű az, hogy a hivatali vezető még nyaralni is a munkatársával/beosztottjával megy?
>>
>>32228780
Hát, az biztos, hogy nem Amerikába.
>>
>>32228657
Igen, én talán még szerethető fazonnak is mondtam volna, de annyi faszfej között nehéz normálisnak maradni.
>>
Legyen új thread vagy mára már ennyi elég volt?
>>
>>32228780
Ekkora zsidót is rég láttam, még nyaralni a csillaggal megy.
>>
>>32229276
>nyaralni is a csillaggal megy

Késő esti autizmus erősödik.
Thread posts: 372
Thread images: 42


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.