[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Sverigetråd

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 425
Thread images: 151

File: c2.jpg (93KB, 500x667px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
c2.jpg
93KB, 500x667px
Sötpajstråd
>>
du brevade en sneögd
>>
>>30243048
Får uppmärksamhet efter jobbet antar jag.
>>
>>30242925
J-jag har inga.
>>
File: 1391311853505.jpg (48KB, 606x317px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391311853505.jpg
48KB, 606x317px
>du kommer aldrig ligga med Jen Selter

Varför leva?
>>
>>30243083
>införe Månegarm
>införe Njord
http://youtu.be/NSV7mxNTzlg [Embed]
>>
File: 45654734534.jpg (321KB, 500x666px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
45654734534.jpg
321KB, 500x666px
>>30243103

en sötpaj menar du
>>
File: aesthetic.jpg (284KB, 654x875px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aesthetic.jpg
284KB, 654x875px
>>30243040
hahah vad är detta finlandtråden eller xDDD
>>
File: 1381349970053.gif (352KB, 460x460px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381349970053.gif
352KB, 460x460px
>>
>>
>>30243170
MP2018
>>
File: 1408876911335.jpg (36KB, 453x604px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408876911335.jpg
36KB, 453x604px
>>30243040
>sötpajstråd
>>30243077
>Låter bra! Är glad för din skull :3

Tackar :3

#VårtÅr, typ.
>>
File: 1406495641150.gif (892KB, 640x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406495641150.gif
892KB, 640x360px
>>30242990
>dkn man aldrig kommer få stödja Onii-sama fullständigt

>>30243095
Jag gjorde den bara för att breva jävla homofil
>>
https://www.youtube.com/watch?v=WSkA7szHqvo
>>
File: 1368180161267.jpg (352KB, 1070x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368180161267.jpg
352KB, 1070x1600px
Först för HÖG TEST
>>
God natt /svt/, tidig morgon för att hinna till vallokalen till 8.

http://snaphanen.dk/2014/09/13/sondagskronika-storspelarna/
Julia Caesars sista krönika innan valdagen för er som är intresserade.
>>
File: 1345328681078.jpg (223KB, 1164x907px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1345328681078.jpg
223KB, 1164x907px
>>30243140
kan du sluta breva pojkflickor tack? /hela tråden

kvinnor ska ha KÖTT
>>
File: 1407510815697.jpg (107KB, 530x401px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407510815697.jpg
107KB, 530x401px
>>30243175
>>30243162
>>30243040
>>
EhwaR! Är du öppen i tråden med vad du röstar på? Isåfall är jag nyfiken.

>>30243138
>Sv"P"
>>
File: 45743523.jpg (364KB, 676x482px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
45743523.jpg
364KB, 676x482px
>dkn ingen SvP picknick T
>>
File: 138314542073.jpg (266KB, 905x881px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138314542073.jpg
266KB, 905x881px
>>30242722
>badbrallor med amerikanska flaggan som tryck

#V2014
>>
File: Jag gillar dig.png (524KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jag gillar dig.png
524KB, 1280x720px
>>30243040
Har bara en
>>
>>30243040
ASIATER
FÖR
HÖG
TEST
MÄN
>>
File: ukip.png (305KB, 600x759px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ukip.png
305KB, 600x759px
i have a question about the election

if your guy does well and surprises the rest, can you expect all the other parties to change their views on immigration to attract those votes?

kind of like pic related
>>
14:e för 2d

Dubletter och ni brevar en sexfantasi som ni har haft med er (2d) frufru
>>
>>30243142
https://www.youtube.com/watch?v=-OQ_hQXRRMA
>>
File: 1390959274946.png (531KB, 600x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390959274946.png
531KB, 600x600px
>>
>>30243253
Breva den då
>>
File: maekymak.png (57KB, 230x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maekymak.png
57KB, 230x300px
>Det finns rapbögar i dessa trådar
>Det finns metalbögar i dessa trådar
>Det finns kommunister i dessa trådar
>Det finns anarkister i dessa trådar
>Det finns nazister i dessa trådar
>Det finns lyftbögar i dessa trådar
>Det finns folk som inte studerade STEM/juridik/ekonomi i dessa trådar
>Det finns folk som tittar på tecknat som vuxen i dessa trådar
>Det finns män utan jobb i dessa trådar
>Det finns pojkspolingar i dessa trådar som inte har jobbat varje dag sedan de fyllde 11 år
>Det finns män i dessa trådar som inte har sett sitt eget företag växa
>Det finns folk i dessa trådar som inte stödjer kärnfamiljen
>Det finns folk i dessa trådar som inte har två barn, varav en är flicka och två pojkar
>Det finns folk i dessa trådar som inte hade sin fru dö i en olycka och man började sedan supa
>>
>>30243267
hahahahahahahahahahahahah
>>
File: 000.jpg (2MB, 1216x1757px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
000.jpg
2MB, 1216x1757px
>>30243266
>>
File: 1391444845090.gif (1MB, 500x280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391444845090.gif
1MB, 500x280px
>>30243210
>dkn 2 (you)
>>
>>30243083
>>30243142
https://www.youtube.com/watch?v=uf-s36S7M48
>>
File: 1409555683387.png (545KB, 487x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409555683387.png
545KB, 487x750px
>>30243294
>>
1.Län
2. Vad har ni på er just nu?

Stockholm
Inget
>>
>>30243312
Jag är kvinna

Så det är lugnt, skönt att höra
>>
File: 1395436386104.jpg (126KB, 852x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395436386104.jpg
126KB, 852x960px
Fascistpaj
>>
File: 5676547567345634.jpg (150KB, 460x692px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5676547567345634.jpg
150KB, 460x692px
V I N T E R B O Y S
>>
>alla idioter på ansiktsboken som pratar om att rösta på FI för att knuffa bort SD ut vågmästarrollen
>"enda sättet!"
>alla de som oironiskt röstar på FI
>alla som fortfarande har tillit till alliansen
>>
File: 1390504574547.jpg (98KB, 960x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390504574547.jpg
98KB, 960x720px
>dkn man är ingen runk
>>
>>30243356
Detta är varför snubblare är bättre personer
>>
>>30243399
Jag med, sånt sammanträffande! =)
>>
>>30243312
>det finns folk som gröntextar med versal i dessa trådar
>det finns folk som hängt eller hänger i /got/ i dessa trådar
>>
>>30243381
1. Stockholm
2. klänning
>>
>>30243225
Del fyra fakking när ;_;

>She-Wolves of Winterfell
>antyder att det inte kommer vara Old Nans origin story
>antyder att det inte kommer antydas att Hodor är ättling till Dunk
>antyder att den någonsin kommer vara klar.
>>
>>30243267
no
next years are going to suck though, so the people definitely will.
>>
>>30243267


Not habbening
>>
File: schh.gif (1MB, 352x198px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
schh.gif
1MB, 352x198px
>>30243243
>>
>>30243267
Its the only way
>>
File: allt är förlorat.jpg (32KB, 350x224px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
allt är förlorat.jpg
32KB, 350x224px
>>30243434
>det finns folk som tror att bara för att man använder ASOIAF bilder så hänger man på /got/
>>
http://megom.tv/channel/brettybad väldigt hett
>>
File: clipse_Respect.jpg (198KB, 600x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
clipse_Respect.jpg
198KB, 600x400px
>>30243312
>det finns slyn röv negrer i dessa trådar
>>
File: battleofyarmuk.jpg (67KB, 640x324px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
battleofyarmuk.jpg
67KB, 640x324px
>>30243362
>Pannkakssmet.

Hur fan kan man vara så jävla lat?
Död åt Amerika!!
>>
>>30243422
Kom irc och säg det mot min datorskärm och inte tråden så får du se vad som händer.

>>30243347
>>
File: 1406749107981.jpg (21KB, 590x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406749107981.jpg
21KB, 590x300px
>>30243437
L O N D O N
O
N
D
O
N
>>
>dkn ingen Makoto-pv
;_;
>>
>>30243267
Eventually they probably win, but not in 4-5 years.
About 40% of our population already support lowered immigration
>>
>>30243484
>det finns folk som vill riskera att associeras med /got/ i dessa trådar
>>
>>30243404
Breva nationalistpolackpajen. :3

>>30243415
Jag har inte en enda sån person.
Ni jävla stockholmare kommer förstöra Sverige.
>>
>>30243463
O-okej, jag förstår~
>>
>>30243529
My snälla ; u ;
>>
File: ohlol.jpg (12KB, 247x248px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ohlol.jpg
12KB, 247x248px
>>30243505
>>30243505

>när en varit-i-USA-polare visade "Chicken [som i, en hel fucking kyckling] In A Can" för mig
>>
>>30243525
Det är mizaki, ingen anledning att tro nåt annat.
>>
>>30243253
Fy fan, den jävla scenen. Det var då jag insåg att jag är en slyn röv neger, för jag vågade knappt gå och lägga mig efteråt.
>>
File: 1401495693791.jpg (167KB, 1600x1063px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401495693791.jpg
167KB, 1600x1063px
>>30243558
Jag vet inte vilken du menar, men här får du en engelsk.
>>
>>30242730
Och här står det att V vill öka anslagen.
http://wisemanswisdoms.blogspotPUNKTse/

Så, vem har rätt?
På deras hemsida snackar de om vissa riktade nedskärningar, ja. Men det är långt ifrån ett nedläggande av FM. De skriver samtidigt att de inte vill att fler förband läggs ner + värnplikt. Det handlar till stor del om ett annat försvarspolitiskt tänk.
http://www.vansterpartietPUNKTse/assets/Forsvarspolitiskt-uttalande.pdf

Långt ifrån perfekt. Det kan jag hålla med om.
>>
File: free-1-47-rin.jpg (29KB, 680x383px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
free-1-47-rin.jpg
29KB, 680x383px
>>30243529

rin är bättre
>>
>>30243552
>Det finns folk som gör antaganden istället för att fråga eller som inte gjort tillräckligt mycket forskning om ämnena som de pratar om
>>
>>30243574
Samma här, men jag måste säga att när hon tittar ut i vid trappuppgången så dog en bit av mig inombords.
>>
>>30243267
If he hits something like 20-25% where it becomes a lot more convenient to deal with one kook instead of three, yes.

I expect this to happen in municipalities and regional councils, just not the national parliament.

I do expect the others to gradually tone down their multiculti-humping, particularly if some party ends up outside the parliament. But no U-turn.
>>
>era ansikten när vi har så simpla saker som potatisgratäng i påse och potatismos i pulverform
>>
File: wRNG9ie.png (255KB, 610x610px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wRNG9ie.png
255KB, 610x610px
>>30243266
>>30243347
>>30243510

har du mer bilder på lager?
>>
File: sou2.png (614KB, 1134x713px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sou2.png
614KB, 1134x713px
>>30243529

>dkn 3D-från-2D-printers inte existerar
>>
>>30243625
Rei > Rin > Haru > Makoto > Nagisa > resten
>>
>>30243267
Not in a long time at least. Currently every other party demonize SD and refuse to cooperate with them and extreme anti-rasism is on the rise.

If only there wasn't an extremist immigration policy to begin with and we would have avoided this circus.
>>
>>30243569
Tack.

>faktiskt vara så uppe i sin egen röv att man inte kan se några poänger även i motståndarnas politik
Baserade anon!
>>
Förklara varför jag som kvinna, som ser till mina egna intressen, inte bör rösta F!.

Jag menar det.
>>
>>30243558
>>30243611
Den ur en polsk demo?
>>
>>30243485
>den filmen
;_____________;
>>
File: 1390995389835.jpg (91KB, 612x612px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390995389835.jpg
91KB, 612x612px
Min gymfu har ungefär en sån här röv
>>
File: 1378121675098.jpg (332KB, 794x732px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378121675098.jpg
332KB, 794x732px
>>30243650
>>
>>30243267
Nope, they are fucking retarded and our only hope is SD.
>>
>>30243675
http://exhentai.org/?f_doujinshi=1&f_manga=1&f_artistcg=1&f_gamecg=1&f_western=1&f_non-h=1&f_imageset=1&f_cosplay=1&f_asianporn=1&f_misc=1&f_search=chouzuki&f_apply=Apply+Filter
>>
File: rei.jpg (177KB, 1600x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rei.jpg
177KB, 1600x1080px
>>30243529
>>30243625
Nej, Rei.
>>
>>30243700

Kvinnor fortsätter existera utan F!:s politik? Du hatar inte män? Du vill bevisa din kompetens istället för att kvoteras in överallt?
>>
File: 001.jpg (970KB, 1200x1800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
001.jpg
970KB, 1200x1800px
>>30243675

Kan man breva vad som helst så länge det inte är naket på riktigt?
>>
>>30243700
För att de försämrar möjligheterna för Sverige som helhet, och därmed för båda könen. Det är fascism dolt som feminism.
>>
>>30243705
Är den värd att kolla på förutom att runka till?
>>
>>30243700
Alla andra parti är redan feministiska. Rösta på ett riktigt parti som faktiskt kan leda landet.

F! är inte ens ett misnöjesparti, varför finns dom ens?
>>
>>30243626
>det finns folk i dessa trådar som inbillar sig att trådarna skulle hålla någon slags standard
>det finns folk i dessa trådar som inte skulle lagt till ett ayy lmao här
ayy lmao

Hentera det, /got/-nörd.
>>
http://www.expressen.se/nyheter/val2014/har-ar-schymans-ovantade-valkupp/

Breva ansikte när Pharell får reda på vem tokkärringen är.
>>
File: 1352053603737.jpg (46KB, 600x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352053603737.jpg
46KB, 600x600px
>>30243707
Det är rätt patetiskt att se hur beroende du är av en tjej du knappt har snackat med. Tycker att du brevar om henne hela tiden
>>
File: Storebror.jpg (94KB, 1000x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Storebror.jpg
94KB, 1000x750px
>dkn jag sparar allting som brevas i dessa trådar

Jag är det mänskliga arkivet.
>>
>>30243707

>dkn det bokstavligt talat dräller av sötpajer här just nu
>>
>>30243700
På papprerna kommer det se jättebra ut när det är 50/50 överallt, men hur kommer det vara socialt?
Folk kommer inte tro att du har någon egen förmånga och kompetens, utan hur långt du än tar dig så kommer det vara för systemet gjorde det så.
Du får inte bevisa attt du som individ har någon styrka, utan du måste bäras av systemet, för du är en svag kvinna som inte kan något själv.
Det är vad Fi tycker , de är väldigt sexistiska.
>>
>>30243700

Har du koll på F! och deras "politik"?

De är som MP, det är endast känsloargument och inte faktiskt politik som skulle fungera i ett verkligt samhälle.
>>
>>30243700

För att den borgerliga feminismen (heh) är mycket vettigare. Ta FP eller nåt.
>>
>>30243625
nej
Rei och Makoto är de bästa

>>30243760
ja

>>30243677
;_;
>>
File: Sousouke_Yamazaki.jpg (419KB, 825x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sousouke_Yamazaki.jpg
419KB, 825x1200px
>>30243679

>gilla Rei över resten

jag manmannar Sou, som fan, tills jag sett resten av S2 och sett hur han är som person

Av alla gratis!-killar gillar jag nog Haru minst just nu
>>
>>30243700
Deras politik är väldigt kortsiktig och även om den leder till jämnare fördelning ute i samhället kommer resultatet även bli motsättningar mellan könen istället för den djupare förändrig av samhället som faktiskt behövs.
>>
>>30243842
>muslimer
>sötpajer
>>
>>30243806
>>30243312
>>Det finns folk som inte studerade STEM/juridik/ekonomi i dessa trådar

Tror inte du har någon av dessa utbildningar, då du inte kan kritiskt granska informationen som hittills har brevats ;^)
>>
File: 1408531229563.jpg (106KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408531229563.jpg
106KB, 640x640px
>>30243700
Vill du bli våldtagen av mohammedaner och invaderad av ryssar låter väl F! som ett jättebra alternativ.

Om man är helt jävla dum i huvudet vill säga.
>>
Är det för tidigt att bjuda en sötpaj på halloweenfest? Vill ju inte vara ute för tidigt, men vill vara ute tidigt nog att vara först
>>
>>30243704
Aa!
Med vitmakthalsduk och fläta.
>>
File: 1385330308723.jpg (55KB, 232x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385330308723.jpg
55KB, 232x240px
>>30243814

>Han tvivlar

Ta ditt liv

>>30243842
Vad har jag gjort för förtjäna detta?

>>30243883
Jävlar vad galet mycket sötpajer det fanns i Bosnien. Fattar inte varför det inte talas mer om dom
>>
>>30243700
Finns olika scenarion då du inte borde:
- Du är inte konstnär/musiker eller övre medelklass.
- Du är egenföretagare.
- Du är visstidsanställd i privat sektor.
- Du arbetar inom Försvarmakten.
- Du arbetar på kärnkraftsverk.
- Du har söner
>>
>>30243806

Varför är ayy lmao det bästa som hänt /tråden/ sedan KP stack
>>
File: 09.jpg (258KB, 1200x1826px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
09.jpg
258KB, 1200x1826px
>>
>>30243806
>hallååå asg

Sämsta jagjaget på år
>>
>>30243783
Den är fantastiskt bra och en mental atombomb, jag deppade hela kvällen efter att jag kollade på den.
>>
>>30243873
Rei har ett stort övertag p.g.a. bild relaterad.
>>
File: 1409927508544.jpg (202KB, 834x769px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409927508544.jpg
202KB, 834x769px
https://www.youtube.com/watch?v=k3t5LYtDpV0

>dkn ingen sötpaj fv
>>
File: 1363329035554.jpg (133KB, 493x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1363329035554.jpg
133KB, 493x750px
>dkn jag oavsiktligt kallade min kollega för söt och sen ville hon klämma på mina armmuskler eftersom det märks att jag börjat lyfta

För första gången i mitt liv längtar jag till att gå till jobbet på måndag.
>>
>>30243894
Hej von oben, har du varit här länge?
>>
>>30243957
>Han tvivlar
du vad?
>>
>>30243928
>det finns seriöst folk som sparar dessa bilder

Usch, jävla sexistiska jävlar NER MED PATRIARKET NI KOMMER ALDRIG ATT TYSTA OSS
>>
>>30243399
Jag hoppas du är seriös
>inte ensam kvinna längre
>>
>>30243700
>saknar konkreta förslag
>idéer som bygger på känslor, snarare än vad som faktiskt är genomförbart
>tror att kvotering är bra, fast kvoterar inte sin egen organisation

Men mycket har ju redan tagits upp redan så.

Vad ser du för potentiella fördelar med att F! sitter i Riksdagen? Jag menar det.
>>
>>30244053

Vad är det du heter på knäpprat nu igen? Ska skicka lite extra bilder speciellt till dig bby ;)
>>
>>30244014
>jag deppade hela kvällen efter att jag kollade på den.
Men jag vill inte känna negativa känslor. :^)
>>
>>30244014
>depp
Fan.
Kanske är värt att kolla på ändå. Laddade ner den och har kollat i upp till deras första dejt.

Har gått lite långsamt efter det. Jag har svårt att kolla på film ensam
>>
>>30244054

>det finns seriöst tjejer som tar dessa bilder

vad är eget ansvar
>>
>>30243873
Haru en skit
Rei och Makoto bästa Gratis!pojkar
har fortfarande inte sett Sou...
>>
File: Camilla.jpg (278KB, 640x549px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Camilla.jpg
278KB, 640x549px
>dkn ingen Camilla-fv.
>>
>>30244044
Nej, klev precis in i denna tråden, det är min första.
>>
>>30244041
Ögonblicket är över. Du skulle givit K där och då.
>>
>>30243957
Scandi + Bosna = bästa pajrecept
Rena slaver faller inte i min smak.
>>
>>30244075
>Jag hoppas du är seriös
>>inte ensam kvinna längre
Va?
>>
>>30243705
>dkn ingen munandandes fransk/grek sötpaj
>>
File: disgruntled.jpg (33KB, 414x506px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
disgruntled.jpg
33KB, 414x506px
>>30244124
Patetiskt.
>>
>>30244076
>>idéer som bygger på känslor, snarare än vad som faktiskt är genomförbart


näme OJ, låter ju nästan som Vänsterpartiet

:^)
>>
File: 1347637739765.jpg (138KB, 728x546px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1347637739765.jpg
138KB, 728x546px
>>30244080
>ge ut sin snap till SvP

nej tack
då kommer ni ju se alla mina snapstories :^)
>>
>>30244119
Hon ser alltid så pillemarisk ut. Som gör allting ironiskt och inte kan hålla sig för skratt.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=SfTMRCaH0Mc
Relevant
>>
>>30244162
Kanske för dig, men inte för mig.
>>
>>30244076
>kritiserar F! för att ha idéer som bygger på känslor och inte på fakta
>röstar på V

Fullkomligt efterbliven
>>
>>30244180

Fegis
>>
>>30244153
Seriös att du är kvinna lel
>>
>>30244180
>har revolvern pekandes på någon annans huvud
>har fingret på avtryckaren

Nästan läskigt.
>>
>>30244176
Förlåt. Det har alla partier i viss utsträckningen (ja, det inkluderar alliansen + SD). Men F! nästan uteslutande.
>>
File: kattsov.jpg (8KB, 194x259px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kattsov.jpg
8KB, 194x259px
Sängdags ~

>>30244109

>bilden

m-mitt hjärta!

Sou dyker upp i första avsnittet av S2, men sen minns jag inte om han syns efter det. Jag e på ep4 eller 5, har inte sett nåt på minst en månad nu.
>>
>>30244277

Har du ingen avtryckardisciplin eller?
>>
File: 1409933199173.jpg (84KB, 609x586px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409933199173.jpg
84KB, 609x586px
>>30244201
Jag tror hon är vild i sängen.
>>
>>30244236
>omedveten om >>30244284
Och du kallar mig för efterbliven..
>>
>>30244035
>folk som på allvar inte vill rasblanda med östasiatiska sötpajer
>>
Daglig påminnelse om att kvinnor gillar vänsterpartister bäst.
>>
>>30244215
Nigel är ett så jävla baserat namn.
>>
>>30244180
>lifting for 30 minutes 3 times a week

Detta är ett problem jag har med SS. Det känns som att passet är över på nolltid.

Visst, jag tar ju ut mig något överjävligt i övningarna, men ändå. Tillbringar mer tid på promenaden till gymet och i omklädningsrummet än vad jag faktiskt gör där inne.
ska det vara så?
>>
>>30244324
Jo, så jag har inte fingret på avtryckaren.
>>
>>30244099
Jo, det är en lång film. Skulle kanske kunna kolla på den tillsammans med någon fast det känns som en typisk ensamfilm.

>>30244155
>du kommer aldrig dyka upp och rädda Adèle i slutet
:(
>>
>>30244315
Såg sista avsnittet av S1 för ett tag sen och har inte sett vidare, borde väl göra det snart
Gonatt~
>>
>>30244344
>hänvisar till nåt som brevades efter mitt

Ja hur fan kan jag ha missat det när jag skrev.

Jävla idiot.
>>
File: 1378909461003.jpg (95KB, 612x612px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378909461003.jpg
95KB, 612x612px
>>
https://www.youtube.com/watch?&v=qXdojiReZ5Y
>>
File: 1401507485080.png (414KB, 500x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401507485080.png
414KB, 500x750px
>dkn man inte har en varm kvinnokropp att trycka sig mot en kall kväll som denna
>>
>>30244246
snälla var inte taskig :(
btw när ska du komma till Skåne och gymma med mig?

>>30244390
Du borde vila mer
>>
>>30244119
>>30244330

Tror du hon har knulat med hästen?
>>
>>30244225
>jag vet att du är, men vad är jag
Och du påstår dig vara högutbildad familjefar? Okej, misaki.
>>
File: 1337214641096 (1).png (395KB, 800x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1337214641096 (1).png
395KB, 800x600px
>>30243982
>>
File: 1409852141250.jpg (55KB, 422x576px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409852141250.jpg
55KB, 422x576px
10/10 tjej passerar genom
>>
File: 1378498209922.png (41KB, 543x521px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378498209922.png
41KB, 543x521px
https://www.youtube.com/watch?v=eeIV01dd7Gc
>>
>>30244461
>gymma med mig?

HOMO
>>
>>30244426
>den axeln
>den armbågen
>läpparna
>benen = känguru

4/10
>>
Hörni, om vi håller den här stämningen så blir ju valvakan imorgon bara hätsk och jobbig.

Kan vi inte bara släppa politiken för ikväll och ladda upp oss för imorgon?
Breva något bra som hänt er idag istället!
>fick tusen spänn för att ha lagat en växellåda åt en kompis
>>
File: 1407967631427.jpg (287KB, 635x1586px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407967631427.jpg
287KB, 635x1586px
>>30244495

här med
>>
WHEN IS THE SWEDISH ELECTION?
>>
>>30244421
Vad jag menade var att det är ett faktum du borde ha varit medveten om innan jag skrev det här i tråden.
>>
>>30244401
>antyder hon vill ha D

Varför skulle någon modern kvinna välja att vara med en man? Finns inga fördelar (som man inte kan ersätta, och ersätta bättre)
>>
File: 1298477316141.jpg (21KB, 389x419px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1298477316141.jpg
21KB, 389x419px
>>30244330
Eh, det är ju givet, hon är hästtjej.

Hon var också tillsammans med en fotbollsspelare, så hon är nog van vid uthållighet också.

>dkn man förför henne och börjar knula men hon hånskrattar och går hem när man efter 15 minuter intensiv sängrodeo inte mäktar med längre
>>
>>30244541
TOMORROW!
>>
>>30244541
Tomorrow.
>>
>>30244477
Vad babblar du om nu då?
>>
File: 23467534.png (215KB, 375x563px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23467534.png
215KB, 375x563px
>dkn min lillebror de senaste veckorna har lagt upp flera anti-SD inlägg på sin AB
>dkn han nu lade upp ett inlägg vad han uppmuntrar människor att gå och rösta på F! så att SD ska förlora sin "hovmästarställning"
Han är alltså så inkompetent att han inte ens vet att det heter vågmästarställning
Som tur är så är han bara min halvbror
>>
>>30244541
tommorrow brah
>>
>>30244541
>>30243286
>>
>>30244436
VRÄKTA ÅT KINGDOM CUM!!!
>>
Min drömtrekant
>>
>>30244426
Vassaste armbågen jag någonsin skådat. Samma med axeln.

>pingpongbord inne på gymmet

Normalbögar kommer försvara detta.
>>
File: Shocker.png (71KB, 282x223px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shocker.png
71KB, 282x223px
>>30244556
H-hon är bisexuell.
>>
>>30244562
>>30244577
>>30244595
>>30244596
WILL YOU GUYS BE VOTING FOR THE FEMINIST PARTY FOR DA BANTS?
>>
File: 1395179633470.png (40KB, 645x773px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395179633470.png
40KB, 645x773px
>>30244497
Jag kan inte kolla...
>>
File: 1400945313098.jpg (41KB, 357x621px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400945313098.jpg
41KB, 357x621px
>>30244617
>>
File: 1406369212309.jpg (92KB, 728x1296px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406369212309.jpg
92KB, 728x1296px
>>30244617
>du kommer _aldrig_ få idka älskog med Alison Brie
>>
File: 1370824196010.jpg (33KB, 498x335px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370824196010.jpg
33KB, 498x335px
>>30244551
Dåligt försök till räddning. Gå och lägg dig, landsförrädare.
>>
>fler personer vet vem SIDF är en som vet vem BB är
Kanske ska byta till ett lite mer slående namn.
Några förslag?
>införe superbögen etc
>>
File: brieserious.jpg (97KB, 600x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
brieserious.jpg
97KB, 600x600px
>>30244617
>>30244682
>Brie slyn röv negrer

Usch på er.
>>
>>30244586
Slå han och kalla han för den hora han är.
Du är storebror, visa att du har stake nog att tillrättavisa honom.
>Vara så här jävla beta/kuvad inför sin lillebror.

Du gör mig besviken.
Vart är alla riktiga män egentligen!?
>>
>>30244721
Makrohomofilen :^)
>>
>>30244721
dubletter och du byter till RTT
>>
>>30244721
Superbögen.

Jag var i din stad och kissade i dina vattenmassor igår.
>>
File: 1410100020987.jpg (19KB, 240x251px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410100020987.jpg
19KB, 240x251px
>>30244497
>>
File: Lea.jpg (382KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lea.jpg
382KB, 1920x1080px
>Tomboy LegendaryLea

Alltså min kuk
>>
File: 1394966645036.png (137KB, 453x668px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394966645036.png
137KB, 453x668px
>>30244497
>>
>>30244784
Topp söt.
>>
>>30244784

Lea är en slampa mann1
>>
>>30244732
>Slå han och kalla han för den hora han är.
Han är min lillebror inte en hora, sen bor vi inte ens i närheten av varandra och har inte sett varandra på några år

>Du gör mig besviken
så om man slår sin lillebror så är man en riktig man?
>>
File: Wolverine.png (68KB, 162x214px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wolverine.png
68KB, 162x214px
>>30244784
>>
>>30244653
>voting ironic
Nope. Voting for them still, though.
>>
File: 1386877159173.jpg (72KB, 349x320px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386877159173.jpg
72KB, 349x320px
>>30244497
>>
>>30244688
Tro vad du vill. I slutändan är ju inlägget om att V, i motsats till alliansen + SD skulle styras av känslor fel oavsett.
>>
>>30244721
Supermakrohomofilbögen
>>
File: 1409953198848.png (275KB, 427x398px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409953198848.png
275KB, 427x398px
>>30244784
>>
>hittar Heja Jimmy! SD-pajens instagram
Finns potential
>>
File: Lea qt.webm (1MB, 706x898px)
Lea qt.webm
1MB, 706x898px
>>30244841
>Ligger runt med twitchströmmare

Det vet jag väl, hon kan vara söt för det
>>
Godnatt tråden <3
>>
>>30244919
Sov gott!
>>
File: 98052472963.jpg (66KB, 472x295px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
98052472963.jpg
66KB, 472x295px
>>30244784
droppad som frufu
>>
>>30244917
>dkn man är inte twitchströmmare o får känna lite på lea
>>
File: 1410211280912.jpg (79KB, 794x552px)
1410211280912.jpg
79KB, 794x552px
>>30244867
Jag är åtminstone ingen kommunist.
>>
Eert ansikte när någon student tror att deras humaniora-skit är en vetenskap.
>>
>>30244919
håll käft
>>
>>30244919
Godnatt anon!
>>
File: 1410037807297.jpg (14KB, 243x229px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410037807297.jpg
14KB, 243x229px
>>30244775
>han minns vart jag bor
>bild relaterad
>>30244919
Godnatt pojk, sov sött.
>>
File: 1400796000809.jpg (34KB, 1024x576px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400796000809.jpg
34KB, 1024x576px
>>30244541
>>
>>30244919
Sov sött~
>>
>>30244919
Gonatt.

>>30244961
Jaha? Inte jag heller.
Godnatt på dig med.
>>
>>30244721
NekrofilNiklas
>>
>>30244842
>så om man slår sin lillebror så är man en riktig man?

Skulle kalla det uppfostra.
Föräldrar ska inte slå sina barn, det är brödrarnas roll. Herregud, om jag inte skulle bli slagen och nedbrottad av min bror när jag var liten skulle jag aldrig klara av något i livet. Handlar om att göra honom till en tuffing så han inte beter sig som en liten kärring hela tiden.
>>
File: Lea .jpg (348KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lea .jpg
348KB, 1920x1080px
>>30244949
Pekka snälla, hon är ju mycket söta än innan
>>
File: 1400113212324.png (83KB, 372x348px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400113212324.png
83KB, 372x348px
>>30244954
>vilja ha twitchcancerströmmares sloppy 8ths eller något
>>
>>30244852

>Pågen röstar f!

du vad

varför
>>
>>30244919
Natti :3
>>
Jag skiter i att rösta imorgon.
För det första vet jag fortfarande inte vilka jag ska rösta på.
För det andra har jag dragit på mig någon form av nytt ebolavirus som gör mig sjukare för varje dag. Klarar fan inte av att gå längre utan att börja hosta ihjäl mig.
För det tredje är det alltid överdrivet långa köer på valdagen.
För det fjärde så spelar det med 99,99 % sannolikhet inte någon roll vad jag röstar på.
>>
>dkn satte bbq i sketan
>>
File: bbws matlåda.jpg (131KB, 2048x1536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bbws matlåda.jpg
131KB, 2048x1536px
>>30245042
Var det sött jag hörde?
>>
>>30245061
men du beter ju dig som en kärring ändå?
Du sitter och diskuterar på ett bildbräde för kinesiska tecknade serie på en lördagskväll
>>
File: xR5Rn6J.png (326KB, 895x561px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xR5Rn6J.png
326KB, 895x561px
>>30245088
Ingen är sötare än min sing-chan :3
>>
Slampa men helt okej kropp
>>
>>30243700

För såvitt du inte lever helt och hållet på bidrag så är Folkpartiet och Centern bättre feministiska partier.
>>
>>30245107
Nånting nånting jämställdhet.
>>
>>30245107
Han vet vad som gäller #utmedrasisternainmedfeministerna
>>
File: 1346370934013.jpg (30KB, 396x385px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1346370934013.jpg
30KB, 396x385px
>>30245093
j-jag hade viljat ha något alls ;_;
>>
>>30245088
Om du gillar småpojkar

Hon ser ju ut som en 17-årig fuccboi
>>
File: 1386468313343.jpg (162KB, 960x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386468313343.jpg
162KB, 960x960px
>>30244852
>>
>>30245093
Inte som att man har något annat att välja på
>>
>>30245158
För tight behå, brösten ser konstiga ut
>>
>>30245122
>vet inte vad jag ska rösta på

SD

>överdrivna köer

Nej, det var kö till EU valet i år dock, förra valet var det inga köer alls.

Det spelar roll, rösta SD.
>>
>>30245180
Frihet är att ha ett pass där det står hen, amiright Denise?
>>
File: 1409693549746.gif (613KB, 500x374px)
1409693549746.gif
613KB, 500x374px
Mystimmen
>>
>>30245130
>dkn inga munkar
>>
>>30245141
iknowthatcouch.jpg
>>
>>30244997
Jag var på Systemet, campus, stationen och någon pub som jag inte minns, hur nära dig var jag?

>>30245180
Tillbaka till rötterna :^)
>kommunistpågen_15_år.jpg
>>
Dubletter bestämmer vad jag heter resten av kvällen, sedan får vi se om jag behåller namnet.
>>
>>30245232
Om jag så önskar, ja.
>>
>>30245180
>>30245186
Detta måste vara ett koordinerat gyckel.
>>
>>30245264
Slynrövneger.
>>
>>30245264
NekrofilNiklas
>>
File: 1377569789631.jpg (780KB, 1920x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377569789631.jpg
780KB, 1920x1200px
>>30245236

Mystimme det är.
>>
>>30245180
Jag hoppas verkligen att du skojar.
Om inte så är du den mest patetiska ursäkten till man jag någonsin skådat.
>>
>>30245088

vem är Sodapoppin?
>>
File: SHALLALLALA!.jpg (23KB, 400x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SHALLALLALA!.jpg
23KB, 400x400px
DEN OFFICIELLA VALDAGSSATSNINGEN!

VAD KOMMER SD FÅ FÖR % TILL RIKSDAGEN?

DEN SOM KOMMER NÄRMAST VINNER!

JAG ANTECKNAR ALLAS GISSNINGAR!
>>
>>30245158
Synd på ansiktet bara.
>>
>>30245334
10.1%
>>
>>30245327
Strömmare/hennes pojkvän
>>
>>30245261
En gång vänster, alltid vänster :3

>>30245280
>>30245326
Vad är felet i att vilja stärks kvinnors rättigheter?
>>
>>30245229
Okej. Jag kanske röstar på Kalle Anka-partiet.
>>
File: Dean.jpg (42KB, 500x644px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dean.jpg
42KB, 500x644px
>>30245334
13.3%

t. Adam
>>
>>30245334
9,8%
>>
>>30245264
Hitler
>>
File: angelica_enberg.jpg (40KB, 237x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
angelica_enberg.jpg
40KB, 237x480px
>dkn ingen stark lejoninna fv
>>
>>30245280
Nya förbättrade Pågen bästa Pågen :3
>>
File: jagvenne.gif (95KB, 650x366px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jagvenne.gif
95KB, 650x366px
>>30245334
13,7%
>>
>>30245264

Annie Lööf
>>
>>30245264
>kvällen
>00:20
>>
>>30243406
Har träffat henne.
>>
>>30245334
13
>>
>>30245365
Snälla ta en tomsedel och skriv Konung Karl Gustav XVI

Bara så att någon gjorde det när dom rösträknar sedan
>>
>>30245334
13,4%

t. smög1
>>
>>30245334
12,3%, jag kallar det.
>>
>>30245364
F! vill inte stärka kvinnors rättigheter, de vill ta bort männens och göra detta samhället sjukt.

Hur kan någon som tidigare kallat sig nationalist rösta på detta skitparti?
>>
>>30245383
Varför är alla förutom Jimmie klantskallar i SD?
>>
SNÄLLA HJÄLP

VAR HITTAR MAN INFO OM VAD OLIKA PARTIER TYCKER I LANDSTINGET ELLER KOMMUNEN

HAR INTE BESTÄMT MIG

LINKÖPING
>>
>>30245334
10,7

f-förlåt att jag aldrig skrev ang:EUIV, kom hem senare än jag tänkte och så tänkte jag att ni redan var så långt igång att jag kunde lika gärna softa. Tackar för erbjudandet dock.
>>
>>30245408
Konung Karl XVI Gustaf blir det väl ändå
>>
>>30245261
Du var läskigt nära mig.
>>30245334
14.3%
>>30245377
Hade kunnat vara värre
>>
File: kasselstrand.jpg (61KB, 980x653px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kasselstrand.jpg
61KB, 980x653px
>>30245445
>Varför är alla förutom Jimmie klantskallar i SD?
>>
>>30245443
Hur kan någon som tidigare brevat i sverigetråden gå på bbq och pågens eviga ironiska skitbrevande?
>>
File: vyYaVhA.jpg (621KB, 3528x1983px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vyYaVhA.jpg
621KB, 3528x1983px
>>30245364
Sluta gyckla pågis
>>
>>30245334
11,3%
>>
>>30245236
>dkn ingen pv att mysa med under mystimmen

>>30245334
12.5
>>
File: 1404060868225.jpg (49KB, 474x633px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404060868225.jpg
49KB, 474x633px
>>30245456
Man kan ju het-joina, men det är lugnt. Du är välkommen att ansluta dig en annan gång för EU IV eller när vi lirar Verdun
>>
>>30245443
>Hur kan någon som tidigare kallat sig nationalist rösta på detta skitparti?
det kallas att växa upp, anon~
>>
>>30245493
>Kasselstrand
>inte en ha-ha ebiskt! provokatör full av karisma med tom på begåvning
>>
>>30245482
Jag skriver upp dig som anon
>>
>>30245443
Jo, fast nä. Krävs inte många hjärnceller för att inse att kvinnor är oroväckande utsatta till och med i modern Sverige.
>>
>>30245334
12,8%
>>
>>30245563
hej fbanon
>>
>>30245548
nej, det kallas missförstånd
>>
nyaa är tillbaka pojkar
>>
>folk tror fortfarande på F!-gycklandet
>>30245607
Men varför?
>>
>>30245617
jag hoppas du och bbq dör i en bilolycka
>>
>>30245545
Ja, menade snarare att ni säkert snart skulle lägga ner för att en eller en annan skulle gå och träffa sin fv eller mjölka sina kor eller vad man nu gör där på landet. F-finns ju alltid en nästa gång.
>>
File: jimmyroller.jpg (134KB, 600x399px)
jimmyroller.jpg
134KB, 600x399px
>>30245445
>förutom Jimmie
>>
>>30245665
>t. ingen fv
>>
File: SDU.jpg (14KB, 757x154px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SDU.jpg
14KB, 757x154px
Vad fan fyller man i här?


t. ska inte gå med
>>
>>30245667
10h sen
>>
>>30245334
14.88%
>>
>>30245539
Snälla var i Stockholm

i-inge homo
>>
>>30245716
fel

pucko
>>
>>30245725
nörd
>>
>>30245687
>dö snabbt och smärtfritt tillsammans med den man älskar
Det hoppas jag också :3
>>
File: 1377569647986.jpg (648KB, 1600x1007px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377569647986.jpg
648KB, 1600x1007px
mystimmen
>>
>>30245687
Ptja, jag är den av oss som har körkort, och du vet vad man säger om kvinnor och bilkörande~
>>
Piké
nasheed

nasheed
>>
>>30245712
>Stod inte att han gick back
>Stod inte hur länge eller hur ofta han hade spelat

Rena rama skandalen! Ring expressen och aftonbladet!
>>
>>30245754
tönt
>>
Varför blev pgåen och bbq så jobbiga efter de fick ihop det?
>>
File: Mirthful Minuteman.jpg (45KB, 350x335px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mirthful Minuteman.jpg
45KB, 350x335px
>>30245755
#Tillsagd
>>
File: winter.gif (969KB, 500x281px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
winter.gif
969KB, 500x281px
>>30245756
>dkn vintern är påväg
>>
>>30245789
Endast döden kan känna frihet från denna pgåen
>>
File: kasselstrnad.jpg (23KB, 485x322px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kasselstrnad.jpg
23KB, 485x322px
>>30245563
>Kasselstrand
>tom på begåvning

ebin, Kasselstrand är uppe på samma nivå som Jimmie, kanske t.om. bättre än vad Jimmie är nu för tiden

https://www.youtube.com/watch?v=dZu_Yh_7UlE

http://avpixlat.info/2014/09/11/gustav-kasselstrand-sdu-pa-expressens-valscen/
>>
>>30245668
Du får ursäkta mig nu men jag känner inte igen dig och antog att du snubblade bara för att inte skrivas ner som anon i mina anteckningar.
>>30245694
En av killarna gick och lades sig vid halv tolv så du hade kanske inte kunnat lira så länge. Men ingen av dem har fv. Och den ena är NEET
>>
>>30245755
Att dö i dina armar, vilket underbart sätt att dö<3
>>
File: 1377569533850.jpg (1MB, 2560x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377569533850.jpg
1MB, 2560x1600px
>>30245820
jvdk :3
>>
File: 1320335343259.png (149KB, 218x265px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1320335343259.png
149KB, 218x265px
>>30245779
>Ptja, jag är den av oss som har körkort

Pgåen bekräftad för att vara en kuvad svensk man! Offer för feminismen.
>>
>>30245789
Koordinerat skitbrevande.
>>
>>30245789
Efter en tids snubblande så gav snubblet inte uppmärksamhet nog. Då fick de hitta på nåt annat skit att hålla på med.
>>
>>30245848
Jag bytte bokstavligt talat precis namn.
>>
>>30245820
Mysigt!!
>>
File: 000002170pöö.jpg (9KB, 254x321px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
000002170pöö.jpg
9KB, 254x321px
>>30245779
>kvinnor och bilkörande

Ja, ni kan multitaska som gudar.
Ni kan både prata i mobilen och krascha samtidigt.
>>
File: 1407012298840.jpg (33KB, 502x460px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407012298840.jpg
33KB, 502x460px
t-tror ni vår anon träffade Matilda i restaurangen ikväll?

>>30245742
Söderort...
>>
File: 1410294522572.jpg (9KB, 225x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410294522572.jpg
9KB, 225x225px
https://www.youtube.com/watch?v=xxWo9UO4B3A
https://www.youtube.com/watch?v=D7mg8zkmiy8
https://www.youtube.com/watch?v=FSvJ3tJqnEM
>>
>>30245858
Sannerligen, sockersöta du :3

>>30245867
>offer
Upplyst, snarare.

t. inte manschauvinist
>>
>>30245789
Lycka och Sverigetråden går sällan hand i hand.

Exempel:
Jimmy blir normalbög - brevar 100% cancer
Varje gång det har varit träff - folk cirkelrunkar om ebiska saker som hände
Piké tröttnar på sin fv och vill dumpa henne - hans brevkvalitet stiger med 95%
>>
>>30245926
Ortenanon, snälla.
>>
File: Jimmy (Y).gif (2MB, 400x359px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jimmy (Y).gif
2MB, 400x359px
>>30245896
Jag har inte följt tråden, vilket namn ska jag skriva ner dig som? Vad hette du innan?

Rebrev

DEN OFFICIELLA VALDAGSSATSNINGEN!

VAD KOMMER SD FÅ FÖR % TILL RIKSDAGEN?

DEN SOM KOMMER NÄRMAST VINNER!

JAG ANTECKNAR ALLAS GISSNINGAR!
>>
File: vinter på sottunga.jpg (847KB, 2526x1755px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vinter på sottunga.jpg
847KB, 2526x1755px
>>30245864
Mindre än 3 månader kvar till lucia nu.
>>
>>30245867
>inte vara beroende av sin kvinna
kom med i tiderna kompis
>>
>>30245864
>Den bilden.
>dkn om Ottomanska riket skulle gå galaktiskt.
>>
File: 1377569346660.jpg (2MB, 2560x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377569346660.jpg
2MB, 2560x1600px
mystimmen sa ni ju :3

>dkn nigel farage youtube
>>
Breva ert ansikte när andra länder bryr sig mer om svensk kultur än svenska folket

https://www.youtube.com/watch?v=j0dyJY7ciRI&feature=youtu.be&t=20s
>>
>>30245789
för att bbq kissar bara på pågen om han skojbrevar tillsammans med henne
>>
>>30245446
Var nere och snackade med dem idag, speciellt i landstinget tycker alla mer eller mindre samma sak men bättre än de andra. Folkpartiet, Moderaterna, Sossarna, Vänsterpartiet och Piratpartiet gjorde bra intryck, resten verkade inget vidare vettiga. F! och Centern hade riktigt dåliga representanter på plats. Själv kommer jag nog rösta Pirat i kommunen och M i landstinget.

>>30245482
Fett.
>>
>>30245334
>>30245965

14.1%
>>
File: 1355620869135s.jpg (8KB, 194x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1355620869135s.jpg
8KB, 194x250px
>dkn man kommer mysa ute i fält med tält och mina GMU-bröder snart
>>
>>30245965
14.88?
>>
File: 1409854535750.jpg (89KB, 617x661px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409854535750.jpg
89KB, 617x661px
>>30245967
Vi ska väl ha en neger til Lucia igen
>>
>>30246001
>dkn man kommer mysa ensam för all framtid
>>
>>30245965
12.4%
>>
>>30245965
Jag hette BB
Och om du inte minns BB så börjar jag gråta.
Men 14,3%
>>
File: 140210116489.png (195KB, 376x393px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140210116489.png
195KB, 376x393px
>>30245960
Va fakking tror du om mig?
>>
>>30245930
>>30245930
Masha'allah bror
>>
File: 1408899072212.gif (365KB, 500x275px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408899072212.gif
365KB, 500x275px
>>30246032
https://www.youtube.com/watch?v=xTxBRnQ-dW0
>dkn ingen finlandsvensk luciapaj fv
>>
File: fsjal-pepe.png (18KB, 229x216px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fsjal-pepe.png
18KB, 229x216px
>>30245960
v-vem?
>>
File: skrattfest.jpg (61KB, 237x309px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skrattfest.jpg
61KB, 237x309px
>>30246001
>man jag inser att qringl&s pluton inte kommer veta att han gillar pojkfittor och kommer ogenerat göra alla ironiskt bögiga grejer som lumparpolare alltid gör
>>
>>30245979
>Ottomanska
"Osmanska" heter det på svenska.

t. skåning
>>
>>30246000
kafuka visst är det jobbigt att få uppmärksamhet i tråden, anon för liv
>>
>>30246055
Det namnet känner jag igen.
>>
>>30246061
>>30246088
Jiggen är uppe.
>>
>>30246098
>dkn någon knular honom i röven på skoj och han njuter av det
>>
>>30245997
Jag gör det gratis :^)
>>
File: 1400104861830.jpg (179KB, 767x1023px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400104861830.jpg
179KB, 767x1023px
>>30246079
FINLAND STARKT
>>
File: 1408068176205.jpg (107KB, 663x731px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408068176205.jpg
107KB, 663x731px
>>30246001
>qringlis förlorar och tar rövoskulder tillsammans med sina GMU-polare

Gudfart broder
>>
>>30246122
Tack käre vän.
>>
>>30245930
Bara avoidance of friends är nasheed där

Det är haram, klicka inte på länkarna bröder
>>
>>30245930
Jag röstar på att det här är trådens officiella nasheed
https://www.youtube.com/watch?v=FSvJ3tJqnEM
>>
>>30246119
visst, man rullar trips och vad gör det

anon stark
>>
File: 1410211198490.jpg (15KB, 247x249px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410211198490.jpg
15KB, 247x249px
>>30246098
>>30246171
a y y

Det handlar faktiskt rätt mycket om känslor när det kommer till killar :3

Dessutom kommer nog de flesta vara superstraighta vilket är rätt osexigt
>>
jesusknark blogspot se
filmstream för polare
Sexscenerna i nuvarande film sen byte
kom in till chatten och ge din professionella åsikt
>>
Jag önskar att jag hade en pojkvän som kunde motivera mig till att börja träna igen och göra mig fin för.
Jag önskar att jag mina vänner fanns närmare.
Allt står helt still.
>>
>>30246211
Sd %?
>>
>>30246211
Håller med dig, bror.
>>
>>30246211
Detta är nasheed och halal, klicka
>>
File: Are you a dragon.jpg (71KB, 1072x787px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Are you a dragon.jpg
71KB, 1072x787px
>man jag trodde "Nasheed" var namnet på någon rappare som också strider för ISIS

Det är alltså namnet på en hel genre?

t. klickar inte på terroristlänkar
>>
File: 1407392033594.jpg (7KB, 250x232px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407392033594.jpg
7KB, 250x232px
>>30246266
>>
>>30246292
åland berätta om skitbrevning, hur gör man det
>>
En britt har blivit halshuggen av ISIS.
>>
>Leas ström
Jösses.
>>
>>30246298
Nasheed = religiösa sånger som endast använder röster, inga instrument får användas, det är därför nasheed med instrument är haram
>>
>>30246336
Britt eller "britt"?
>>
>>30246336
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/david-haines-beheading-isis-release-4256777
>>
>>30246193
"Anasheed is Islamic vocal music that is either sung a cappella or accompanied by percussion instruments such as the daff. In general, true Islamic anasheed does not contain lamellaphone instruments, string instruments, or wind and brass instruments, although digital remastering—either to mimic percussion instruments or create overtones—is permitted."
:~)
>>30246273
typ 12%
>>30246298
>inte lyssna på judarnas fiende #1s taggmusik
https://www.youtube.com/watch?v=6EY-PFIPnWE
Haram-varning på denna men bra ändå :3
>>
File: 139255911147.webm (1MB, 800x800px)
139255911147.webm
1MB, 800x800px
>>30246298
Är jihadmusik som är gudomligt att lyssna på när man pluggar.
>>
>>30246336
>>
File: 1403900803248.png (223KB, 618x618px)
1403900803248.png
223KB, 618x618px
>nyaa uppe igen
>>
>>30246001
>GMU-bröder
Och systrar :^)

>>30246098
Finns ju en samarbetsövning som man kör två och två. Den går ut på att båda endast har på sig en handduk. Sedan hoppar den ena personen upp på den andres rygg och ska sedan kravla sitt ett varv runt, utan att nudda marken.
Får hålla tummarna att han kan hålla sig då :^)
>>
>>30245846
Men helt ärligt nu, stödjer Kasselstrand och röstade SD. Men Kasselstrand tar inspiration från Adolf Hitlers tal.
Hans ordval angående journalisterna som är en "elitistisk clique människor" låter precis som Adolf Hitler när han pratade om Judarna som "en internationella clique".
Tycker det snyggt att han kommer undan med det dock.
>>
>>30246328
var dig själv ;)
>>
>>30246362

En vit brittisk 40åring från Perth.
>>
>>30246298
Låt dig berikas. Nasheed är gudomligt.
>>
>>30246423
Sd %?
>>
>>30246384
>introt till Be Happy

Inget annat än haram, baktonen är också haram

>vapnen i bakgrunden av Syria

Haram
>>
>>30246350
Och här trodde jag alla typer av instrument var haram för islamister
>>
Påminnelse att ännu en terrorgrupp sponsrad av USA, nu SRF, har gått med ISIS.
>>
>>30246409
>antyder att den inte drivs av SÄPO numera för att sätta dit alla oönska element som kollar på kvinnoförnedrande teckningar.

#F!2014
#Förbjudkinestecknat
>>
File: 1388235651368.jpg (137KB, 323x454px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388235651368.jpg
137KB, 323x454px
>>30246336
>hjälparbetare

typiskt muslimer att attackera civilia
>>
>>30246411
Jojo, däremot bara typ 5 tjejer i hela GMU-gruppen på AB ännu, av 50.
>>
>>30246480
13.37%
>>
File: giphy.gif (31KB, 500x492px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
31KB, 500x492px
>>30246317
>>
>>30246417
Ingen tittar faktiskt på hans tal. Jag använder ibland termen "en totalmobilisering av samhällskroppen" och ingen har någonsin kommenterat det.
>>
File: That's not honey.jpg (49KB, 292x293px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
That's not honey.jpg
49KB, 292x293px
>>30246417
>att kalla en grupp en "clique" är att ta efter Hitler
>>
File: nattklubb2.jpg (128KB, 712x475px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nattklubb2.jpg
128KB, 712x475px
>>30246417
>Hans ordval angående journalisterna som är en "elitistisk clique människor" låter precis som Adolf Hitler när han pratade om Judarna som "en internationella clique".

Hahaha hade faktiskt samma tanke första gången jag såg det. Tror jag har lyssnat för mycket på AH
Men AH var en jävligt bra talare så det vore korkat att inte hämta inspiration från honom, trots att varken jag eller Gustav är nazister.
>>
File: rin a best.png (148KB, 500x281px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rin a best.png
148KB, 500x281px
>>30246507

Det är ok, jag tittar bara på homoanime.

#solidarisk
>>
>>30246513
Kommer aldrig förstå hur man kan vara en så duktig goy att man åker som hjälparbetare till ett land där läget är såpass osäkert som i Irak eller Somalia. Folk r galna.

Dock respekt till den som är medveten om riskerna men ändå gör det, då går man verkligen med Jesus.
>>
>>30246549
Det var hela uppbyggelsen till det påståendet i talet och hur han byggde upp meningen. Om du har hört Adde Hs tal så hade du fattat.
>>
>>30246538
Min neger. Adde var en äkte ordssmed och det där är en av hans bästa formuleringar.
>>
>>30246645
Jag har börjat läsa sportmungos, det är väl också rätt hummus
>>
>>30246705

Att Adolf Hitler var en bra talare är det väl ingen som förnekar? Smart att lära sig av en sådan bra talare.
>>
>>30245334
14.88%
>>
>>30245334
10.2%
>>
>>30246690
det borde inte finnas någon risk i att hjälpa folk men med tanke på allt som försiggår där nere så borde han ha varit medveten om riskerna.
>>
File: OapK2fy.png (131KB, 793x645px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OapK2fy.png
131KB, 793x645px
>>30246266
>>
>>30246520
Okej, det är ju inte så många nej
>>
>>30245334

13.13%
>>
Alltså jag förstår inte, är det på allvar att det inte görs EN ENDA jävla opinionsundersökning för lokalvalen? På riktigt?
Och 0 informaiton, överallt.

Vad i HELVETET
>>
>>30246757
Tredje anon som röstar på det nu
>>
>>30246750
Det förnekar jag inte. Jag har tagit stor inspiration av Adolf om hur man gestulerar och vilken hållning man ska ha när man levererar tal och vilka ord och vilka delar av en mening man ska trycka på extra på, typ understryka, för att få fram budskapet.
Använde mig väldigt mycket av det här under mina redovisningar av mitt exjobb på Uni och fick väldigt bra respons.
>>
File: 1409313869796.jpg (36KB, 400x388px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409313869796.jpg
36KB, 400x388px
>>30246536
om du var min pv skulle jag försöka göra mig fin för dig med anon..
>>
I dag röstar vi NEJ till rasism :)
>>