[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Quick Q to anglos

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 77
Thread images: 13

File: 138914523166.jpg (108KB, 712x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138914523166.jpg
108KB, 712x720px
I'm studying economics and we, even in Sweden, use English letters for terms. For example U is for unemployment, even though the Swedish word for unemployment starts with an A.

I have two letters I'm not sure what the specific English word should be, PLEASE HELP!:
>"s" = "lose their jobs"
>"f" = "find jobs"

Are there English words starting with these letters that have these meanings?
>>
File: 1295953422646.jpg (108KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1295953422646.jpg
108KB, 640x480px
>>30189569
what if she has no breasts but only wears a giant bra?
>>
No we don't
>>
>>30189946
Yes, we do...

It's standard practice, anon.
>>
>>30190050
U står inte för "unemployed", herregud.

Tips: de två första bokstäverna är "Ut"
>>
It's math nigga. MV=PQ
>>
>>30189569
>"s" = "lose their jobs"

In australian english "sacked" means to be fired from your job, but somehow i doubt this is the same...

Sorry :(
>>
>>30190378
Ut...?

Nu vet jag inte vad du syftar till men inom ekonomin, och där jag studerar, VET jag att U ska vara för arbetslösa, och E för sysselsatta.
Menar du på riktigt att detta inte skulle stå för unemployed, respektive employed?
>>
>>30190566
sysselsatta = N
>>
L is Labor.
K is Capital.
U is Utility.
S is Supply
D is Demand
Um... I can't think of anything else.

Do you need to find acronyms letters for specific concepts in particular? PPFs? Indifference curves?
>>
>>30190487
That does sound a little too informal, lol, but it's fun so it can be a nice memory help for me. Thanks!
>>
>>30190651
Är du pårökt?
>>
>>30190664
Thanks, but I only really need help with those two letters. I know their supposed to have that meaning, but I have no idea why the letters s and f are used. It must come from something, a particular word. Everything else does, as you just demonstrated.
>>
Suspended?
>>
>>30190868
That could work! Any idea for f?
>>
They are not english letters and sysselsatta = N
>>
Fråga läraren på ditt gymnasium/folkhögskola/komvux

Knappast standardbeteckningar. Finns en MSc i FEk i Sverigetråden dessutom.
>>
>>30190972
Seriously, are you high?

I already told you, sysselsatta IS E. Which means it must be "employed" --> an english word.
Just as I know that arbetslösa IS U. Which means it must be "unemployed" --> an english word.

So by logic, s and f should also stand for english words.

I already KNOW that sysselsatta is E. But even if we pretend not and your LSD-reality is true: what would N stand for? Please, tell me.
>>
>>30190950

No idea, sorry.
>>
>>30191142
N stands for sysselsatta

http://sv.wikipedia.org/wiki/Total_arbetsl%C3%B6shet

your teacher a shit
>>
>>30189569
How about you start studying something that isn't complete bullshit?
>>
>>30191284
Well not at my school. But again, I've told you four times now: what we've been taught sysselsatta is E. I'm not asking about that. It's not up for discussion. What I've been taught, it's E. And it stands for Employment.
As U stands for unemployment, which I also know.

So s and f should also be english.
>>
>>30191413
Well you're obviously wrong. They are just letters
>>
>>30190050
Utfasade din jävla idiot. Så satans långt har det tack god gud inte gått än.

Snart så är väl varenda jävla term som används i detta förbannade land av äckligt engelskt ursprung så snart går din dröm i uppfyllelse ditt vidriga svin.

Och till alla som google översätter, dra åt helvete med er också jävla undermänniskor.
>>
>>30191483
This isn't an equation. We didn't randomly pick x or z.

This all stands for something. Everything in economics does. See >>30190664
>>
>>30191519
Tagga ner
>>
>>30190950
S = jobs shed?
F = jobs found
>>
>>30191519
hHhahhaahhahahHAHAHAHHA

du arg ??? engelska är överlägset inom ekonomi din patetiska nolla
>>
File: omedelbums.gif (701KB, 350x197px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
omedelbums.gif
701KB, 350x197px
>>30191621
Du med
Nu får ni ta det lite lugnt grabbar
>>
>>30189569
I can't think of what S could be, so normally only use it to signify Supply. Perhaps it could be for Structural/Seasonal unemployment but that wouldn't really make sense.
F i can't think of an abbreviation for either
Sorry Sweden ;_;
>>
>>30191607
Jävla fitta

>>30191621
Kulturmarxistiska neoliberala horunge. Jag hatar dig och hela din familj.
>>
>>30191795
It's alright! I thought about structural employment as well, as we are learning about that in this same chapter. And then f could be frictional unemployment. But it really makes no sense in the context they are being used, so it can't be right.

I guess I'll just have to skip this part and hope it doesn't come up on the test
>>
File: fortykeks.png (260KB, 358x310px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fortykeks.png
260KB, 358x310px
>>30191519
>Utfasade din jävla idiot. Så satans långt har det tack god gud inte gått än.
>>30191413
>>30191845

HAhahAHAhahahaahahhaahhAHAHAHAHHAHAHAHAH
>>
>>30190950
I THINK I MAY HAVE FIGURED IT OUT

S = seeking employment
F = fully employed (as opposed to under employed, unemployed)
>>
>>30191845
Hahahah kom mot mig din fucking nolla

nazistsvin skjut dig
>>
>>30191845
älskar dig anon, du är så skön
>>
>>30191991
Svartingsjävel.
>>
File: swedensfuture.jpg (28KB, 280x404px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedensfuture.jpg
28KB, 280x404px
>>30192059
HfAHHHHHHHHHHAhahhahaHhahahhaha varför är du så arg? har pappa våldtagit dig idag igen? lilla pojke ta det lugnt :^)
>>
>>30192009
That makes sense, far more sense than anything else i can think of. It's dumb though they used S because that's already assigned to Supply. Like how 'Imports' has to be M because 'investment' is already I.
>>
>>30192043
Håll Fanan högt
Med fast slutna led!
S.A. marscherar
med fasta, trygga steg
Kamrater som röda fronten
och reaktionen skjutit
marscherar i anden
ännu i våra led
Håll gatan fri
för bruna bataljonen
Håll gatan fri
för stormavdelningsmän
Mot hakkorset
ser hoppfullt nu miljoner
Frihetens dag
och brödets dag är här
För sista gången
blåses stormningsorder
Alla är vi redo
att stå upp till kamp
Snart fladdrar Hitlerfanan
över varje gata
Trälskapet varar
blott en kort tid till

>>30192048
Hatar dig.
>>
Dere får vel ikke mye bruk for den U'en når 250k Somaliere kommer til Sverige :^)
>>
>>30192111
Har du stenat syrran idag?
>>
File: godtrognasvenskar.png (144KB, 1166x674px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
godtrognasvenskar.png
144KB, 1166x674px
>>30192129

du kan få följa med mig till Kurdistan när jag åker mo några år om du vill. Sverige håller ju på att gå under anon, vad ska du ta dig till?

Tror du att F! kommer in i riksdagen? Hoppas jag :^) Vad röstade du?
>>
>>30192149
Tacka OP för den saken. Det är äckliga M-röstande folksförrädare som honom som satt oss i denna situation. Skyll på honom när ni får ett negerland som närmsta granne.
>>
>>30190790
F usually means function.

Output = f(k,l).
>>
>hatar engelska
>sitter på 4chan

haha farfar " född i fel tid" mr kuksugar-olle

sug min feta
>>
>>30192009
Seeking employment could definitely work! Though I already know that employed should be E, so f being "fully employed" doesn't make sense. But how about finding employment?

Fuck actually that works...

U/L should be s/(s+f)
Rate of unemployment = those who seek jobs divided by those who seek and find

That could work, couldn't it?

I fucking love you if so my american homie
>>
>>30192211
Italy
No

New Roman Empire when?
>>
>>30192211
>rösta

Partiet är dött.

Och ja Sverige går snart under. Tack vare dig och ditt anhang. Tack.
>>
File: 49841489.jpg (44KB, 490x490px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
49841489.jpg
44KB, 490x490px
>>30192264
>>30192240
>>30192211
>>30192189
>>30192129
>>30192111
>>30192059
>>30192048
>>30192043
>mfw I have to share a flag on 4chan, and even worse - an IRL nation, with these people
>>
>>30192264
Jag hatar inte engelska.

Jag hatar engelska i svenskan.

Men det bekymrar väl inte dig, som spottar på dina förfäder som de vore djur att trampa under stöveln.
>>
File: misskurdistan2.jpg (89KB, 521x389px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
misskurdistan2.jpg
89KB, 521x389px
>>30192303

Sverige går under för att de politiker som sitter i riksdagen är idioter. Varför skyller du på invandrare? Det är Reinfeldt & co. som tillåter invandring hit, de är de som har miserabelt misslyckats med integrationen. Fyi har mina föräldrar vart här i 30 år, betalat och skatt i alla dessa år. Det finns invandrare sedan så finns det `invandrare' :----)

Om Svenskar skulle vara lite modigare så skulle detta kanske inte ha hänt, synd. Du får dock fortfarande följa med mig till Kurdistan, kommer vara jävligt nice om 5-10 år, kan hitta dig en söt kurdisk brud :^)
>>
>>30192365
>mfw I have to share my country with racetraitors like this nigger
>>
>>30192303
>han känner inte igen enkel falsk flaggning
>2 dagar innan valet
>>
:^)
>>
So this is what they do in economics huh...
>>
>>30192433
Det är fullständigt irrelevant vad dina föräldrar gör.

Ni är inte svenskar. Ni är äckliga, svartmuskiga odjur.

Och för allt hat jag hyser inför er är hatet mot de som släppt hit er tusenfalt.
>>
File: 1400968168594.png (155KB, 800x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400968168594.png
155KB, 800x800px
>social "science"
>>
>>30192569
"we do it with models"

kek
>>
>>30192433
>>30192583

Så även om ni mot förmodan skulle kunna tillföra mer än vad ni tog(stor chans, eller inte) skulle landet som finns kvar inte vara Sverige längre.
>>
>>30192627
You try and see how well Sweden and the world will work without economists
>>
>>30192632

Fuck Econ be an Actuary ...
>>
>>30192583

När har jag påstått att vi är svenskar? Är inte svensk och vill inte vara svensk, det vill nästan ingen invandrare. Majoriteten av invandrarna ser ner på svenskar, varför i helvete skulle vi vilja vara det?

Njut av det nya spännande Sverige :^)

(du får fortfarande följa med mig till Kurdistan när Sverige är ett u-land som leds av manshatande nazifeminister :^) <3)
>>
>>30192709
Du verkar tro att jag är någon äcklig SD:are som tror att integration är något bra.

Jag vet att Sverige är förlorat, och gråter bittra tårar över detta faktum. Jag vet att detta land är ert nu. Jag önskar att det fanns ett SA att ansluta sig till. Men det finns det inte.
>>
File: 1404040131026.jpg (171KB, 750x925px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404040131026.jpg
171KB, 750x925px
>>30192690
>can't even keep track on a few letters
>>
>>30192690
Pretty good.

Economists are literally nothing but cancer tier people who are up to no good.

Honest merchants are one thing, your kind are just evil.
>>
Din lärare har väl förklarat bokstävernas betydelse på en föreläsning?
>>
>>30192474
>tror att falsk flaggning är något som existerar på 4chan

Varför skulle någon bry sig om vad några hundra autister tycker?
>>
>>30192989
Man förväntas kunna sådant utantill då Engelska är vårt modersmål nu.
>>
>>30192957
Pro tip: we're not wall street

>>30192989
Nä, han gjorde aldrig det. Han är lite virrig.
>>
>>30193074
Er det ikke bare å informere han om at han ikke har gått igjennom pensum da? Han kan da ikke gi deg en prove på pensum han ikke har gjennomgått.

Men så fins det jo ansvar for egen læring, og alt det tullet der også.
>>
>>30193058
Det borde hon ha gjort. Dåligt. Testa att fråga henne.
>>
THIS THREAD IS NOW UNDER THE CONTROL OF VÄNSTERPARTIET
>>
>>30193112
Tja, det är ju inte stora kapitel han inte gått igenom, bara att han glömde nämna vad två akronymer står för. Otursamt, men känns inte riktigt som jag kan anklaga honom för något stort.
>>
>>30193074
You are.
>>
Who /sweddit/ here
>>
File: 1409398583149.png (19KB, 200x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409398583149.png
19KB, 200x200px
>>30193321

hela tråden utom jag

>dkn jag kikar på /r/4chan nån gång i månaden för att läsa roliga brev
Thread posts: 77
Thread images: 13


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.