[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

Nederdraad, Nederdraad Kankerop spinneman Kijk uit, nederdraad.

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 324
Thread images: 73

File: 1422797708304.jpg (205KB, 1280x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422797708304.jpg
205KB, 1280x1024px
Nederdraad, Nederdraad
Kankerop spinneman
Kijk uit, nederdraad.

*Nu met extra veel kanker
>>
File: 1403770394455.jpg (234KB, 1597x1136px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403770394455.jpg
234KB, 1597x1136px
Hertog jan de beste
>>
File: 1408966445299.jpg (120KB, 764x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408966445299.jpg
120KB, 764x1024px
En gerecyclded sletjes.
>>
File: DBBkvzrWAAIYX78.jpg (19KB, 500x375px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DBBkvzrWAAIYX78.jpg
19KB, 500x375px
bunzing
>>
knake
>>
File: 1404032345584.jpg (54KB, 600x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404032345584.jpg
54KB, 600x900px
>>
File: 1420568934100.jpg (191KB, 960x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420568934100.jpg
191KB, 960x720px
>>
Meer jetsers, kom op!
>>
070 aanwezig
>>
Kontkaas
>>
010 represent
>>
Brand alle zwarte. Amen.
>>
meer kankersletjes kankerzooi
>>
072 HIER!!!
>>
kanker
>>
>>734229337
man of vrouw?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=xv-xJWZc0ms

>letterlijke titel
>>
>>734229380
MAN MAN MAN
>>
File: IMG_0998.jpg (21KB, 560x255px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0998.jpg
21KB, 560x255px
Fr12?? Iemand?
>>
>>734226593
gaan we die moslims nog het land uit kankeren of blijven we lekker aan ons lul trekken
>>
File: 1483728842503.jpg (91KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1483728842503.jpg
91KB, 640x640px
>>
>>734230335
NEE WAT EEN KANKER HOER
>>
File: 1495671172830.jpg (45KB, 258x242px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1495671172830.jpg
45KB, 258x242px
>>734228058
Ze liggen midden op het pad, wat bedoelden ze daarmee?
>>
>>734229337
raamkla 072
>>
>>734231033
chille met me matties uit ld
>>
File: 1494005343410.jpg (1MB, 1201x2008px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1494005343410.jpg
1MB, 1201x2008px
hallo
>>
>>734231033
JA TOCH KOOIMEER HIER
>>
File: 1480542979139.jpg (65KB, 434x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1480542979139.jpg
65KB, 434x540px
mless E977AB9
is dit dezelfde chick?
>>
File: 1408967423958.jpg (120KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408967423958.jpg
120KB, 640x960px
>>734230824
Je mag over ze heen gaan, swa
>>
>>734233029
Meer?
>>
>>734231174
Kanker pleb zit waarschijnlijk nog op vhl ook zeker?
>>
File: 1404755794736.jpg (63KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404755794736.jpg
63KB, 600x800px
>>734233321
dees lijk er wel wat op.

Meer nee, dit zijn sletjes van vorige draads
>>
iemand sletjes met naam?
>>
>>734233567
Ik ben al weer een tijdje niet gewest. Hebben jullie nog iets?
>>
(Vloekt in stilte)
>>
>>734233828
Yup

>>734228058
Hier hebben we een foto van Inge van T in het midden. De twee dames ernaast zijn Judith V en Noor L.
I van Toor is de zus van F van Toor, die weer dikke vriendinnen is met Roos-Anne en Emmy…
Ze komen uit Alphen aan den Rijn, Zuid Holland
>>
File: kankerzoenen.jpg (380KB, 855x641px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kankerzoenen.jpg
380KB, 855x641px
Das ook toevallig, ik zat net te denken; Hoe maken we Nederland weer Nederland?
>>
>>734234011
Goede info!
Is wel kanker dichtbij
>>
File: 1409433502131.jpg (90KB, 724x1098px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409433502131.jpg
90KB, 724x1098px
>>734233828
G07561DD
MHC De Kikkers uit Nieuw Vennep
>>
File: koning willem.jpg (528KB, 1434x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
koning willem.jpg
528KB, 1434x900px
jan in de zak
>>
>>734234390
/r/ meer van sharon
>>
>>734234390
>G07561DD

404
>>
>>734234633
>Update
Dit
>>
File: 16009375.jpg (64KB, 700x525px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16009375.jpg
64KB, 700x525px
>>734234613
>>
Goedeenavond allen van Nederland! Ik ben van Slowakei en ik ben aan het (learning) Nederlands 1 jaar in augustus. Ik heb achtien jahres en after school (now ending 2/5) i am planning move to Netherlands (I will be 21 years old)

Goed idee?? Ik houd van Nederland
>>
>>734234633
040 hier.
>>
>>734234716
Welkom! Wel nog even aan je Nederlands werken...
>>
aquafresh
>>
File: 1493946396015.jpg (567KB, 2048x1436px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1493946396015.jpg
567KB, 2048x1436px
>>734226593
https://www.youtube.com/watch?v=EjXDTUyPtM4

BELGIAN SUPERSTAR

https://www.youtube.com/watch?v=W5A6FJb2oYI

https://www.youtube.com/watch?v=W5A6FJb2oYI
>>
>>734228058
ja, pooten der porker im der huule
und spluuten der tree im der buutzen
>>
Gvd nog maar €20 tot 20juni..
Dan pas nieuwe joh en kan shit tot die tijd. What do ?
>>
>>734234702
Ziet er goed uit
>>
>>734234897
Slik je?
>>
File: 16009378.jpg (69KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16009378.jpg
69KB, 960x1280px
>>734234974
>>
File: 16009381.jpg (93KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16009381.jpg
93KB, 960x1280px
>>734235006
>>
File: 16009383.jpg (39KB, 700x525px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16009383.jpg
39KB, 700x525px
>>
File: 1472156592700.jpg (29KB, 420x294px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1472156592700.jpg
29KB, 420x294px
>>734234716
>>
File: 16009385.jpg (44KB, 700x525px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16009385.jpg
44KB, 700x525px
>>
File: 16009388.jpg (30KB, 525x700px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16009388.jpg
30KB, 525x700px
>>
File: 16009390.jpg (26KB, 525x700px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16009390.jpg
26KB, 525x700px
>>
>>734234976
Voor meer dan 1000€ doe ik nu alles
>>
File: 16009393.jpg (67KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16009393.jpg
67KB, 960x1280px
>>
File: 16009394.jpg (65KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16009394.jpg
65KB, 960x1280px
>>
File: 16009396.jpg (72KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16009396.jpg
72KB, 960x1280px
>>
>>734235037
Meeeer
>>
>>734235109
kankernice
>>
>>734235037
Ze kijkt wel blij godverdomme
>>
>>734235186
Zwoel toch
>>
Thanks bro, goede deliver
>>
>>734235087
Pen in je reed met een time stamp en je paypal
>>
>>734230335
Kanker geil heb je meer
>>
>>734235326
Zeker
Wel oude fotos zo te zien aan die foon?

Meer op ML te vinden van nedersletten?
>>
Goeie shit
>>
>>734235600
2014
>>
Het feit dat jullie allemaal laagopgeleid zijn neemt niet weg dat jullie geen eigenwaarde mogen hebben
>>
>>734236027
Valt mee!
>>
twitter LoveMeganxsex/media
>>
>>734226907
Meer
>>
Anders helpt iedereen ff mee

archive anon-ib co/nl/index.html
>>
>>734236109
Jaja, laagopgeleid. Ga buitenspelen lutser.
>>
File: IMG_4386.jpg (69KB, 640x617px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4386.jpg
69KB, 640x617px
>>
>>734234897
de stufi leef. Gewoon lekker gaan lenen pik. Of ben je zo'n ambitieloos kutkind met een mbo opleiding waarmee je niks kan en ook geen HBO er achter aan.
>>
File: IMG_4400.jpg (78KB, 629x629px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4400.jpg
78KB, 629x629px
>>734236467
>>
>>734236566
mbo 'manager'
>>
File: IMG_4458.jpg (86KB, 636x630px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4458.jpg
86KB, 636x630px
>>734236616
>>
>>734236616
>>734236467

zij is zo overrated. Op een of andere manier is ze wel lekker. Maar tegelijk ook kanker lelijk. Ken dr van insta. Ben alleen dr naam vergeten
>>
>>734236691
Beter doe je er HBO achteraan man. Ik doe een sportopleiding en ik ga hierna ook gewoon deeltijd HBO fysiotherapeut of iets dergelijks doen en werken.
>>
>>734236713
Plamuur op je smoel doet wonderen
>>
>>734236825
Goeie baantoekomst, not.
>>
>>734235600
ML?
>>
>>734236931
Motherless vgm
>>
File: IMG_4387.png (998KB, 640x1136px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4387.png
998KB, 640x1136px
>>734236713
Isha van dijk heet ze. Volg haar ook al een tijdje, sinds kort post ze kek spul sinds ze instafamous is geworden.
>>
>>734236967
Klopt
>>
>>734236879
Dat is het waarschijnlijk. Wil haar niet tegenkomen in het zwembad in elk geval. Al denk ik dat zij zo iemand is die "naar het zwembad gaat" maar dan de hele dag langs de kant ligt te zonnen. In elk geval nooit met dr hoofd onder water.
>>
>>734236967
Nog nooit van gehoord man
>>
>>734235125
Naam van die slet voor in mijn fapfolder???
Ps waar halen jullei die shit op ML vandaan
>>
>>734237027
Hofleverancier van de BAM voor plamuur
>>
>>734237068
Motherless dot com
>>
File: 1pzp7f.jpg (205KB, 796x499px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1pzp7f.jpg
205KB, 796x499px
kijk dan
>>
>>734236902
Geen goede baantoekomst? Kijk om je heen pik. Alles draait tegenwoordig om de "fitlife" en jezelf gezond houden. Deels omdat de zorg naar beneden keldert en het gewoon de manier van leven begint te worden. Gelukkig weet 90% niet wat ze aan het doen zijn in de gym en met voeding dus heb ik werk zat.
>>
>>734237175
Oke
>>
Logisch dat niemand weet wat te doen met voedsel al al onze supermarkten vol liggen met kanker
>>
>>734237145
Held!
>>
Je vind jezelf zo superieur met een opleiding je bent niets meer dan een mekkerend schaapje die de drol van zijn buurman opeeet
>>
>>734237451
Als je gaat denken als een alu hoedje, dan ja.
Maar zo bedoel ik het niet. Tenminste, ik ga er vanuit dat je denkt aan bespoten voedsel, gif etc.
>>
Fluoride word in de natuur gevonden in zeer kleine concentraties. Fluoride kan elke vel overnemen. Down to the earth..
>>
>>734237530
Weet jij wel hoe 4chan werkt pik. Nu weet ik toevallig dat je het tegen mij hebt. Lekker aan het trollen? Voel mezelf verre van superieur. Ik ben geen korpsbal van de uni. Ik geef alleen advies aan een mede MBO student.
>>
>>734234897
hoe krijgen mensen dit toch voor elkaar
>>
File: imageproxy (2).jpg (868KB, 2000x3000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imageproxy (2).jpg
868KB, 2000x3000px
Milf
>>
>>734238057
Te veel uitgeven. Ik heb nog 52 over tot de 20e.
>>
>>734237769
Ga lekker moraalridder spelen
>>
>>734238577
Volgens mij weet jij niet helemaal wat een moraalridder is...
>>
File: imageproxy (63).jpg (2MB, 3000x4500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imageproxy (63).jpg
2MB, 3000x4500px
>>
>>734234897
ik nog 14500
>>
>>734238828
Je moeder
>>
File: mark rutte.jpg (24KB, 665x374px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mark rutte.jpg
24KB, 665x374px
Moraalridder
>>
Minder kankeren meer tieten
>>
File: file.png (34KB, 535x347px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
34KB, 535x347px
>>734239080
:(
Ik haal niet eens de 10k...
>>
>>734237530
>>734237769
>>734238828
>>734238577

Klassieke kanker 4chan dit, genieten!
>>
File: 1395172819870.jpg (383KB, 3264x2448px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395172819870.jpg
383KB, 3264x2448px
>>734239635
ik denk dat ze voor bij hun bedtijd zijn.
>>
Wat is jullie uurloon, leeftijd & wel/geen vast contract?
>>
>>734226715
Amen
>>
>>734229669
Krijg kanker Rotterdammer
>>
>>734239734
Lol maar altijd Uni > HBO > MBO gedoe, is ook wel waar MBO is ook kanker.
>>
>>734239798
werkloos 26
>>
>>734239734
Vers ontslagen i.v.m. tijdelijk contract.

Voorheen ICT 1600 bruto, niet vast
>>
File: imageproxy (74).jpg (1MB, 3000x4500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imageproxy (74).jpg
1MB, 3000x4500px
>>
>>734238128
18 euro over tot de 15e
>>
>>734240256
Wat voor richting in ICT doe je? zit in mijn laatste jaar ICT & Media design HBO
>>
>>734240504
MBO 4 Systeembeheer

Was maandloon trouwens.
Mijn fout.
>>
>>734239798
>>734240138
>>734240256

MBO 4 ICT Beheer, 28, nu 3200,- p.m. (kankersnel overgestapt naar programmeren... meer vraag naar en meer poen)
>>
>>734240593
En wat is jouw voornaam dan anon>?
>>
>>734241212
Om welke reden vraagt u dit voor ik hier antwoord op wil geven?
>>
>>734241478
Peter R. de Vries op die anon
>>
>>734241212
Mijn naam is Teringleijer Tim
>>
>>734240593
>>734241190
HBO UX design UI wil ik gaan doen tussen 2000-2200 als junior...Nog tijd om te groeien
>>
0251 moederneukers!
>>
>>734241190
yeah right... 3.2k per maand voor fucking ict beheer mbo, kk op man
>>
>>734241612
Neuk je eigen muamua
>>
Ik ben vaak te lui om naar beneden te lopen en te pissen. Dus doe ik dat in lege melkpakken of flesjes die ik vaak op mn kamer heb liggen.

Ik heb wel eens een hele sporttas vol pisflessen gehad. Allemaal van de dijk af gekankerd.
>>
>>734226593
Wat zijn jullie kankerhomo's aan het doen en drinken vanavond?
>>
>>734230335
kkgeil
>>
>>734242699
Chaturbate, white supremacy muziek en Hertog Jan
>>
>>734242699
in bed liggen en beetje aan mn pik trekken
>>
>>734242768
>chaturbate
>white supremacy

Blijkbaar geen echte nazi aangezien nazis het nooit zullen toestaan om vrouwen van die goedkope slettenzooi te laten doen. Dus kies iets
>>
File: so much.jpg (64KB, 960x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
so much.jpg
64KB, 960x540px
Op kankeren nerds. Meerrrrrrr Sletjesssssssss
>>
>>734242380
topkek

zulke shit zou ik ook doen

love u anon
>>
>>734242699
FF geen alcohol en coke meer voor mij vrind
>>
>>734242911
white supremacist ≠ nazi
kankerdom
>>
>>734242953
Ik hou er echt van om kanker ranzige shit te doen voor de keks. Heerlijk. Schijt tegen de muren smeren in openbare toiletten bijvoorbeeld. De boel onderpissen. Iemands zadel ondersteken met hondenschijt. Kekkerdekek
>>
>>734243020
white supremacy = kankerdom
>>
>>734243020
Van die neo nazi mongolen identificeren zich vaak als white supremacists. Vandaar. Weet heus wel wat het inhoud anon. Ga jezelf maar rukken op goedkope sletjes die dingen in hun kut duwen voor tokens
>>
kiksletje
>>
>>734243162
Godverdomme ben jij mij? Ik ben net zo. Blijft ook leuk hoor. Hele McDonalds WC onder pissen. Op de bril schijten. Klaarkomen op de spoelknop van de WC.
>>
>>734243203
Even serieus, witte mensen zijn wel kanker superieur
>>
>>734243342
Wat is haar kik dan
>>
>>734243414
Ik vind het heerlijk om andere mensen zich kanker kut te laten voelen door middel van kanker ranzige shit te doen kek. Dingen slopen nee. Maar gewoon kanker vies doen.

Laats nog een grote plastic cola fles volgestouwd met schijt en dan er in pissen tot hij vol zit. Even paar dagen laten staan en dan schudden. Open maken en leeggooien over de autoruit van de buurman aan wie ik een hekel heb. Heerlijk gewoon. Die bijna niet in te houden lach terwijl je het doet.
>>
4K p/maand webdev =D
>>
>>734242960
Hoeveel betaal jij voor een gram?
>>
>>734243342
Wat mag haar kik dan wel niet zijn
>>
>>734243688
grappenmaker
>>
Kent iemand haar toevallig?
>>
>>734243912
Gelukkig niet. Kanker lelijk
>>
File: HPIM3164.jpg (813KB, 1536x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HPIM3164.jpg
813KB, 1536x2048px
Lekkere Nederlandse foef
>>
>>734243643
>>734243787
sannaa_95
>>
Wie wilt haar naam?
>>
File: mmm bier.jpg (601KB, 2173x2493px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmm bier.jpg
601KB, 2173x2493px
>>734243688
Kanker autist
>>
>>7342439A>>734243988
Enkel en alleen als ze mooie tetten heeft
>>
>>734243970
Thanks
>>
Duuuussss, heeft er iemand nudes van chicks of goeree overflakkee?
>>
>>734243996
Lekker hertogje, goeie keus
>>
>>734243342
>>734243970
sws bait? Die collage is al kanker oud
>>
>>734243988
>>734244063
>>
>>734243988
More? I know her name
>>
>>734243988
>>734244063
>>734244246

Ze is Nederlands trouwens.
>>
>>734244290
Ja die ken ik ook. Letters zijn M.H.
Sws dat jij m niet kent
>>
>>734244300
Fking lekker, heb je ook nudes of?
>>
>>734244355
Mi. Ho.
>>
>>734243520
Nee man, sorry.
>>
>>734244246
hot AF
>>
Heeft iemand nog leuke foto's van dames uit Hengelo en omstreken?
>>
File: Foto1.jpg (291KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Foto1.jpg
291KB, 960x1280px
Welke?
>>
>>734244381
Zou ik even moeten zoeken.
>>
Als iemand nudes heeft uit Braband ben je echt een dikke held hoor
>>
>>734244500
Rechts natuurlijk
>>
>>734226593
ik kan geen nederlans spreken. ik kann duits spreken und ben amerikan. wee is min nederlands
>>
>>734244439
HAHA YESSS!!!

Mil. Hop.
>>
Groningen is gepresenteerd
>>
>>734244561
Holyjantje zou lekker zijn man
>>
Hoertjes uit Amsterdam?
>>
>>734244623
wtf is MIL HOP voor een naam dan
>>
>>734244623
Hahaha Nog nudes?
>>
>>734244582
>braband

kys
>>
Kent iemand nog en geile limburgse slet?
>>
Iemand regio tilburg of rotter?
>>
>>734244620
Best aardig. Goed te begrijpen.
>>
File: Foto2.jpg (87KB, 720x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Foto2.jpg
87KB, 720x1280px
>>734244610
>>
>>734242947

is dat yvette?
>>
>>734243988
>>734244246
>>734244695

Milou Hoppener.

Of eigenlijk Michelle Milou Hoppener.
>>
Zo weinig nederlandse nudes man
>>
>>734244767
word gewaardeerd anon
>>
>>734244831
mooie dame!
>>
>>734244884
Zeker. Alleen heel erg hard to get.
Eigenlijk impossible to get.
>>
>>734244730
Alleen mijn kanker geile zusje
>>
>>734244831
heeft sowieso nudes
>>
>>734244762
'best aardig' heb ik niet verstonden. 'goed te begripjen' = 'gut zu begreifen.' dat had det beduutung dat du mij ratslaage gemaakt had
>>
>>734244953
laat maar zitten dude
>>
nederlandse chicks met naam daar kan ik goed op fappe
>>
>>734244953
Kanker lelijk
>>
>>734244965
sws ja. Alleen ik heb ze jammer genoeg niet. Zou echt betalen zelfs voor nudes van haar. Kom haar regelmatig tegen in Utrecht en vooral in de zomer is ze echt jaw dropping
>>
>>734244983 is me. just wanted to say that this is my dutch after spending 2 days in amsterdam not even trying to learn dutch, and watching some drugslab videos
>>
>>734244965
>>734245055
Ik kan wel wat photoshoppen voor jullie ^^
>>
>>734244767
ook nudes?
>>
>>734245055
Ik betwijfel het, ken der van de middelbare en nudes gingen er genoeg rond maar nooit van haar.
>>
>>734245127
Als je dat zou kunnen..geweldig. Ik post wel even wat leuke bikini fotos enzo van dr
>>
Groningen in deze slet stelletje moederneukers
>>
>>734245207
Deel de nudes die je hebt broeder
>>
File: imageproxy (39).jpg (778KB, 3000x2000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imageproxy (39).jpg
778KB, 3000x2000px
>>
>>734245321
beste met veel bloot/bikini. Wil je een bubble of nudeshop?
>>
File: imageproxy (48).jpg (2MB, 3000x4500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imageproxy (48).jpg
2MB, 3000x4500px
>>
>>734245413
Bubble is altijd leuk. Nudeshop zou helemaal tof zijn als het een beetje lukt. Kies maar wat je zelf wilt anon. Ik waardeer de moeite.
>>
>>734245471
Wat een kankermongool is dit
>>
File: sannedekoning7.png (2MB, 1564x748px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sannedekoning7.png
2MB, 1564x748px
>>734244107
nou heb meer dan genoeg pics van haar
>>
>>734245207
Nice! Amadeus toch? Ken wel wat mensen die daar op zaten. Zegt de naam joustra jou wat? Wil geen namen noemen opzicht maar voorzichtig aan wil ik weten of we de zelfde kennen kek.
>>
>>734245503
Perfect, ben wel even mee bezig. Als je morgen rond 12 uur ff op 4chan kijkt (nudeshopdutchgirl)
zal ik em erop zetten. Ik ga mijn best doen :3
>>
FREE JEDIMOCRO!!!!!
>>
>>734245127
>>734245413
>>
>>734245750
Kheb der insta gevonden dus komt goed :D
>>
>>734245616
Yep en yep, Stonehenge (fb)
>>
>>734245750
Middag of nacht
>>
>>734245573
>>734243342
wat is die kik?
>>
>>734245750
Nice! Thanks anon. Je mag ze ook naar [email protected] sturen als je wilt.

Voor de mensen die me op gaan zoeken. Doe je best is niet mn naam kek.
>>
>>734245907
Middag
>>
>>734245996
np als je nog meer chicks hebt kun je ze nu ff posten dan probeer ik er zovele mogelijk verschillende te doen. kan ik weer eens een beetje oefene :D
>>
>>734226593
>Kent iemand nog en geile limburgse slet?

Bump
>>
>>734245869
Topkek dit. Geef me eens hints hoe ik jou kan vinden als je wilt. Ik ga verder niks doen. Ben alleen nieuwsgierig nu. Mag de meest kleine hint zijn. Als ik denk het te weten zal ik niks hier er over posten anon
>>
>>734234702
AANDACHTSHOER ZONDER TIETEN!
xD
>>
>>734246118
Britt Michels
>>
>>734246118
>>734246389
>>
>>734246118
>>734246389
>>734246466
>>
Iemand nudes of verhalen van sletten uit omgeving Apeldoorn of Hengelo? Heb 2 pics van deze maar zij is niet lekker
>>
>>734246535
nudes van haar gaan door heel enschede heb ze alleen zelf niet
>>
File: IMG-20170513-WA0005.jpg (281KB, 1200x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20170513-WA0005.jpg
281KB, 1200x1600px
>>734246545 van deze bedoelde ik
>>
>>734246654
noooo serieus? SHiiit man. Wil die zo graag hebben
>>
>>734246545
paal ze negert
>>
>>734246654
Jij komt uit enschede dus?
>>
>>734246720
jaa man, tieten zijn wel beetje tegenvaller vond ik persoonlijk maar dan nog
>>
>>734246866
Hier zien ze er nog aardig uit. Maarja ze worden ook op hun plaats gehouden etc.
>>
>>734246811
Kanker file is te groot
>>
>>734247013
ja, die nude die ik zag waren ze saggy
>>
>>734247085
Gebruik Imgur dan fzo
>>
>>734247090
Zonde
>>
>>734247090
Ff googlen en ik kom opeens fotos tegen die ik nog nooit eerder heb gezien
>>
>>734247163
Dat is het niet eens waard
>>
>>734247314
geen andere mooie sletjes uit enschede dan?
>>
>>734247608
Bump, hengelo mag ook
>>
File: IMG-20170519-WA0007.jpg (155KB, 900x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20170519-WA0007.jpg
155KB, 900x1600px
Kennen jullie deze slet uit Enschede?
>>
>>734246389
source http://fhm500.nl/model/britt-michels/
>>
zijn er sletjes uit bergen op zoom?
>>
>>734247926
>>
>>734247926
ja golddigger toch
>>
>>734248179
>>
>>734248190
Ja kinda, ze had altijd al wel geld van papa. Ken je haar verder ook?
>>
>>734248281
nope
>>
>>734248371
Brenda Bohlmeijer, kleine maar fijne indo die dol is op anaal.
>>
File: Screenshot_1.png (1MB, 940x941px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_1.png
1MB, 940x941px
>>734247926
sanderseemann.com/?page_id=70
>>
>>734248221
>>
>>734248612
En nog even een normale met haar tweeling vriendinnen
>>
>>734248570
Is niet dezelfde
>>
>>734234716
Moet je uitkering hebben?
>>
>>734248690
ze heeft wat weg van een ander meisje uit enschede kom even niet op haar naam
>>
>>734248788
wazig heb face scan gedaan. en die zegt van wel xD en stuurt me naar dezelfde site. rofl
>>
>>734247926
Ik kom uit Enschede. Hoe oud is ze?
>>
>>734248943
Oh lol, kan je verzekeren dat het haar niet is. Ken dr persoonlijk
>>
>>734248141
0164 jwz
>>
>>734249072
is ze ook niet
>>
>>734248972
Ze is dacht ik 20 en anders 19
>>
>>734248972
20 dacht ik weet ik niet zeker
>>
>>734248972
gooi eens een sletje er in uit enschede dan
>>
>>734249161
Ken jij dr ook?
>>
Even zoeken in mijn gezichtboek
>>
>>734249295
weet wie het is
>>
>>734249363
Toevallig iets gehoort over nudes van haar?
>>
>>734249333
Foto van een hele groep mensen uit Enschede. Eens zien of jullie iemand herkennen.
>>
>>734249557
nee nog nooit
>>
>>734249612
die blonde dude midden achteraan, zijn zusje is een slet maar nu kanker dik
>>
>>734249612

Overigens bestaat een aanzienlijk deel van deze groep uit niet bepaald vriendelijke mensen.
>>
>>734249737
Jeroen Leus?
>>
>>734249781
ja
>>
>>734249612
Herken helemaal niemand helaas, kom zelf ook uit hengelo
>>
>>734249845
Hij had altijd een superlekkere indo-vriendin. Nooit gesnapt wat ze leuk vindt aan die kankerdikzak.
>>
>>734249868
noem een die je kent uit enschede dan ben benieuwd welke enschedese daar bekend zijn
>>
>>734249938
meisje boven die met die bril en rode shirt bedoel je ? vind hun allemaal niet bijzonder
>>
>>734249938
Trouwens, die gast rechts van Jeroen is Michiel Rave. Dat is echt één van de grootste wannabe-DJ kankerkneuzen die ik ooit ontmoet heb, gadverredamme kankermongool
>>
>>734249982
Pleun Oostrik, Marit Scholten, Linde Lansink
>>
>>734250117
Is Rave serieus zn achternaam of heeft die kanker mongool zichzelf een artiestennaam gegeven
>>
>>734250078
Vond haar altijd wel lekker. Hoorde wel een keer dat ze cellulitis heeft (en we waren toen nog pubers). Vraag me af hoe het er nu uitziet daar beneden
>>
>>734250127
ken er geen een, je bent wel van de blonde sletjes of niet?
>>
>>734250193
Oh lol, Michiel Krake. Foutje, andere gast heet Michiel rave. De artiestennaam van deze kankermongool is "Majestix". Lol. Fucking wanna-be martin garrix loser
>>
>>734250193
Waar ken jij deze kankermongooltjes van dan?
>>
>>734246466
>>734246535
Kanker die is geil
>>
>>734250311
He jammer weer. Haha nee dat is echt puur toeval hoor. Noem jij eens wat namen dan, misschien dames die op saxion zitten ken ik wel
>>
>>734250394
vdw
>>
>>734226593
can we get some dutch dick in here?
>>
>>734250444
jade nog iets?
>>
>>734250549
Wanna rate mine?
>>
>>734250604
well i have to see it first.
>>
>>734250444
mandy blom of juup nog iets zitten alleen niet op saxion
>>
>>734250597
Morssinkhof?
>>
>>734250498
Dat is toevallig
>>
>>734250668
greve dacht ik, heeft dikke titten
>>
>>734250498
Toch wel blij dat die periode voorbij is
>>
>>734250444
hoe heet die kelly ook al weer uit enschede
>>
>>734250651
Its an old one tho
>>
>>734250981
Geen idee wie je bedoelt helaas
>>
>>734251117
vriendin van die brenda dacht ik
>>
>>734251040
9/10

do you got kik or snap?
>>
>>734251257
Zegt me zo niks, en kan ook niet in haar vrienden zoeken op fb
>>
>>734251423
die laurie sterken is ook lekker ken je die?
>>
>>734251327
Thanks, yeah Thomasharshh
>>
>>734251468
Is idd lekker, maar ken haar niet. Ken echt nauwlijks iemand uit enschede, meer hengelo, borne en delden
>>
werkloze hiero. waarom is het zo moeilijk om werk te vinden waar je meer voor betaald krijgt dan 9 yurops bruto? Zit al 3 maanden uitkering te trekken verveel me te pletter
>>
Kankerdorpelingen hier, waar zijn die 020 Gs
>>
>>734251529
replied to you on kik, i'll try snap too just incase
Thread posts: 324
Thread images: 73[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.