[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

Polish girls thread

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 154
Thread images: 93

Polish girls thread
>>
File: 42342.jpg (65KB, 1080x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
42342.jpg
65KB, 1080x1080px
>>
>>719986494
Sliczna anonie. Dawaj wincyj.
>>
File: 423.jpg (42KB, 520x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
423.jpg
42KB, 520x960px
>>
File: 1482112026451.gif (2MB, 208x280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1482112026451.gif
2MB, 208x280px
>>719986476
>>
File: 64.jpg (425KB, 1513x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
64.jpg
425KB, 1513x2048px
>>719987490
Proszę :)
>>
>>719987951
Fajne usta, masz wiecej zdjec?
>>
File: 65464.jpg (151KB, 720x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
65464.jpg
151KB, 720x1280px
>>719987603
>>719986494
>>719987490
>>
>>719987990
>>
>>719988053
Moarr
>>
File: 7567.jpg (138KB, 960x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7567.jpg
138KB, 960x720px
>>719988423
>>
a jakieś małolaty?
>>
File: 645.jpg (58KB, 539x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
645.jpg
58KB, 539x960px
>>
>>
>>
hey guys , where should i go if i want to party and meet beautiful polish girls ? never been to poland but i always wanted to it seems like a good country to visit
>>
>>
>>719989074
wincyj :D
>>
>>719989354
Best cities to visit, see beautiful things, party and meet people are (in that order): Kraków, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Warszawa.
>>
>>
>>
>>
>>719989497
thanks men for the tip i'll keep those city in mind

krakow was one of my first choice :) is there in krakow place i should see ? anyway thanks for the advice
>>
>>719989641
I was there year ago, so I do not know if those places will be still there, but try: Afera, Carpe Diem, Jazz Rock, Fashion.
>>
File: get-0791-246241.jpg (1MB, 3456x2304px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
get-0791-246241.jpg
1MB, 3456x2304px
>>719989354
You should visit Olsztyn when students party called Kortowiada starts. There is parade through the city, concerts and events for 3 days.
>>
>>
kurwa
>>
>>719989763
>>719989774


thanks! :)

i will look into that party too seems nice
>>
>>
>>
>>
>>
Chce legendarnego digitsa
>>
>>719990448
Co za digitsa?
>>
>>
>>719986476
pls no degrade polish women

they are good girls
>>
>>719990552
Zeby miec 720000000
>>
>>
>>719990711
kurczę, panowie, nie digitsy a polskie laski ta trza dawać
>>
>>719990850
Spoko jest juz nowy tred
>>
Everything Polish is shit , the girls aren't that great , the food is bad , the weather is shit , in fact the only thing the Poles ever did well was make some hard core mountain climbers back in the day , then they all fell.off mountains and died and that was the end of that
>>
>>719990920
gdzie?
>>
File: Capture.jpg (23KB, 637x204px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.jpg
23KB, 637x204px
>>719990850
wish I could speak polish
>>
>>719986476
Disable dubs.
>>
>>719991082
Damn, dude not digits but polish chicks
>>
>>719991082
Ok here is translation :
"Damn gents, do not talk but digits but share a polish girls"
>>
>>
ayyyyyyyyy kurwe
>>
>>
>>719990980
Nawet dwa są jak nie wiecej
>>
File: 175032303.jpg (90KB, 360x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
175032303.jpg
90KB, 360x640px
>>
>>
File: 1484312039053 (1).jpg (172KB, 428x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484312039053 (1).jpg
172KB, 428x640px
>>
File: m4.jpg (133KB, 642x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m4.jpg
133KB, 642x960px
>>
>>719991419
Więcej tego! Pokaż ją :)
>>
>>719991409
szukałem, tylko jeden polski wątek w /b/ widzę
>>
File: Untitled 2.jpg (176KB, 1033x783px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled 2.jpg
176KB, 1033x783px
>>
File: images.jpg (13KB, 266x190px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
13KB, 266x190px
>>
>>
>>
>>719991532
>>719984731
>>
File: pulpit.jpg (30KB, 620x410px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pulpit.jpg
30KB, 620x410px
>>
>>
>>719991857
o rany, tylko nie ta idiotka
>>
>>719991748
Co tu sie odpierdoliło
>>
>>719989763
Had a good time in Carpe Diem about a year ago. It should still be there
>>
>>
Ola ;)
>>
>>
kurwa, dodawajcie cos bo watek se zdechnie
>>
all these girls are wearing clothes
>>
File: 1484219346687.jpg (447KB, 1176x955px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484219346687.jpg
447KB, 1176x955px
>>
File: 1484316143122.jpg (865KB, 1520x2688px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484316143122.jpg
865KB, 1520x2688px
>>
File: 1484226126880.jpg (202KB, 1518x1234px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484226126880.jpg
202KB, 1518x1234px
>>719992832
>>719992948
>>
>>719992832
because Polish girl are not sluts fagasie
>>
File: 1484309363331.jpg (679KB, 2048x1536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484309363331.jpg
679KB, 2048x1536px
>>
File: 1484309528134.jpg (89KB, 720x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484309528134.jpg
89KB, 720x960px
>>719993070
>>
File: 1484309050548.jpg (711KB, 1492x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484309050548.jpg
711KB, 1492x2048px
>>719993124
>>
File: 1484310423072.jpg (2MB, 2355x1920px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484310423072.jpg
2MB, 2355x1920px
>>
>>719993319
Niezła suczka, znasz ją?
>>
File: 1484218830027.jpg (300KB, 815x935px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484218830027.jpg
300KB, 815x935px
>>719993373
>>
File: 1484219924805.jpg (287KB, 1363x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484219924805.jpg
287KB, 1363x2048px
>>
>>719993483
Wow! Wiecej i powiedz cos o niej.
>>
File: 1484219047552.jpg (501KB, 1280x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484219047552.jpg
501KB, 1280x960px
>>719993562
Ne bede kłamał anon ;)
To nie moja, jakis inny anon sie nia dzielil
Wiec enjoy ;)
>>
>>719993630
Cos nagiego tez jest?
>>
Any lublin girls?
>>
File: 645.jpg (68KB, 640x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
645.jpg
68KB, 640x800px
>>
>>719994372
sliczna
wiecej?
jej stopki?
>>
File: 1484215356043.jpg (102KB, 800x1440px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484215356043.jpg
102KB, 800x1440px
>>
File: 1485179557134.jpg (432KB, 933x1380px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1485179557134.jpg
432KB, 933x1380px
>>719994372
sie skasowało
się pojawiło
>>
File: 6896653.jpg (281KB, 933x795px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6896653.jpg
281KB, 933x795px
>>719994581
>>
File: 7230323.jpg (368KB, 933x1479px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7230323.jpg
368KB, 933x1479px
>>719994697
>>
File: 7218487.jpg (298KB, 933x1401px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7218487.jpg
298KB, 933x1401px
>>719994743
>>
>>719994855
>>
File: karolina-wydra-13.jpg (103KB, 1000x662px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
karolina-wydra-13.jpg
103KB, 1000x662px
Don't even fuck with me
>>
>>719994917
wow, more
>>
File: thoseeyes.jpg (214KB, 1280x848px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thoseeyes.jpg
214KB, 1280x848px
>>719994917
>>
>>719994252
>>
>>719994945
>>
File: 6803995.jpg (358KB, 926x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6803995.jpg
358KB, 926x1600px
>>
>>719994936
It is Karolina Wydra.
She a celeb. Look her up
>>
>>719994959
Ładne :D wrzucaj więcej
>>
>>719994917
>>719994940
theres no fucking way shes full polish.
>>
>>719995254
why?
polish and slav girls are most beautiful in world
>>
File: cyczpragi.jpg (1MB, 2322x4128px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cyczpragi.jpg
1MB, 2322x4128px
Wrzucam polskiego cyca z pragi
>>
File: violet-suspender.png (262KB, 626x472px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
violet-suspender.png
262KB, 626x472px
>>719994940
>Karolina Wydra
>>719994917
>>
File: 6674204_hawaje.jpg (142KB, 573x860px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6674204_hawaje.jpg
142KB, 573x860px
>>
>>
>>
File: 7486232 (1).jpg (135KB, 933x622px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7486232 (1).jpg
135KB, 933x622px
>>
Dziewczyna o nicku CzasamiOtTak udzialająca się na zbiorniku i datezone.
>>
>>719996973
>CzasamiOtTak
https://mini.zbiornik.com/zdjecie/464IHQH0
>>
>>719997105

Nie mam tam konta więc jak możesz to powrzucaj ciekawsze jej zdjęcia
>>
File: DCIM_0122.jpg (81KB, 450x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DCIM_0122.jpg
81KB, 450x600px
ex
>>
>>719997623
Odważna :) pokazuj
>>
Temat chyba umiera. Nikt nie podratuje?
>>
>>
>>719998394
>>
>>
polaki robio GET
>>
File: pobrane (1).jpg (246KB, 600x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pobrane (1).jpg
246KB, 600x600px
>>
>>
>>719998619
Wow ale sucz
>>
>>719998596
winnccyyyyj
>>
>>719998688
>>
>>
>>
>>
>>719998765
Więcej tej seksownej zdzirki :)
>>
File: DCIM01239.jpg (35KB, 320x426px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DCIM01239.jpg
35KB, 320x426px
>>719998596
>>719997623
>>
>>
>>719998869
cały czas ja wstawiam,sporo juz jej bylo w tym watku ;)
>>
>>719998872
tej też proszę za to ja więcej- zajebista jest
>>
>>
sram tu
>>
>>719992832
these polish girls in clothes are nicer than the disgusting British girls we have here in UK.
>>
>>
>>719999421
You are welcome in Poland :)
>>
File: 111.jpg (88KB, 600x450px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
111.jpg
88KB, 600x450px
>>
>>720000564
Pokażesz więcej?
>>
File: IMG_20150907_112619.jpg (153KB, 912x1216px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20150907_112619.jpg
153KB, 912x1216px
>>720000564
>>720000649
>>
>>720000856
Zgrabna, kontynuuj
>>
File: Lust_aufn_Fick.jpg (65KB, 381x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lust_aufn_Fick.jpg
65KB, 381x640px
>>719986476
Polistan

Nasty ugly whores and a bunch of car thieves.

Shittiest Country of whole Europe.
>>
>>720001042

but only nasty and ugly whore could have a son like you

so look at home if you are looking for biggest whore ever
>>
File: wood2.jpg (56KB, 539x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wood2.jpg
56KB, 539x960px
woodstock
>>
>>720001644
Na woodstocku można się naoglądać :D
>>
File: wood2015.jpg (66KB, 664x567px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wood2015.jpg
66KB, 664x567px
>>720001644
>>720001711
indeed and not only "look" ;)
>>
>>719991857
pomieszanie szlaufy z kurwiszonem doprawione szczyptą spierdolenia.
>>
>>720001806
look, fuck, suck :D
>>
File: wood4.jpg (42KB, 408x408px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wood4.jpg
42KB, 408x408px
>>720001919
>>
>>720002147
Moar :)
>>
>>720000000
>>
File: image.jpg (248KB, 941x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
248KB, 941x2048px
Karolina
>>
File: 64564.jpg (104KB, 919x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
64564.jpg
104KB, 919x960px
Thread posts: 154
Thread images: 93[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.