[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

Polish thread?

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 303
Thread images: 148

File: _20161031_010928.jpg (446KB, 1262x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_20161031_010928.jpg
446KB, 1262x2048px
Polish thread?
>>
File: 1483951261305.jpg (24KB, 600x465px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1483951261305.jpg
24KB, 600x465px
>>718779550
Czesc
>>
>>718779940
No siema :D
>>
Śmiecie
>>
>>718780238
Ive been cucked by Uk and cant type in Polish well but I understand it.
>>
File: 32423.jpg (1MB, 2154x3760px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
32423.jpg
1MB, 2154x3760px
>>
>>718780304
Ok :D you know many Polish girls?
>>
>>718780355
I knew 2 in 7th grade, couldn't pull and cock blocked some English bitch. Recently wanted to talk to her and she said she has a boyfriend, as if I wanted her ugly ass this time. Dont know any more Polish chicks in my sixth form :(
>>
File: cantseeshitcaptain.jpg (64KB, 590x409px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cantseeshitcaptain.jpg
64KB, 590x409px
>>718779550
These aren't my prescription glasses.
>>
File: _20161028_111250.jpg (458KB, 2248x1944px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_20161028_111250.jpg
458KB, 2248x1944px
>>718779550
>>718780307
Her ass
>>
/thread
>>
>>718780684
Moar/wincyj
Piekna dupa
>>
File: DSC_0460.jpg (2MB, 3840x2160px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0460.jpg
2MB, 3840x2160px
>>718781005
Tylko jedno zdjęcie pupy mi wysłała ;p na pozostałych już tak korzystnie nie wygląda :D
>>
File: DSC_0460.jpg (2MB, 2160x3840px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0460.jpg
2MB, 2160x3840px
>>718781133
>>
>>718780772
i came here to make this joke
gg you beat me
>>
>>718781195
Spoko, i tak ruchable. Lizalbym te stopki tez po zdjeciu bialych skarpetek :3
>>
File: 54353.jpg (56KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54353.jpg
56KB, 540x960px
>>718782385
>>
a to jest beatka ;)
>>
File: 53453.jpg (76KB, 478x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53453.jpg
76KB, 478x960px
Tez mam zdjęcie, mi znanej Beatki
>>
Ola z kolezanka ;)
jechaly wtedy nad morze ;)
te stópki bym lizał jak pojebany
>>
File: IMAG2493.jpg (1MB, 1836x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG2493.jpg
1MB, 1836x3264px
>>
>>718782678
>>
>>718782681
wyglada jak dziecko
>>
>>718782726
no, ale jest legalna, zależy od makijażu
>>
>>
>>718782787
daj jej wiecej
stópki?
>>
>>718782807
Więcej tej dupci :D
>>
>>718782944
>>
>>
File: 534.jpg (281KB, 1587x1343px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
534.jpg
281KB, 1587x1343px
>>
>>
>>718783063
Jak mnie to wkurza jak laska robi wytrzeszcz oczu do zdjęcia...
>>
File: IMAG1162.jpg (2MB, 1836x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG1162.jpg
2MB, 1836x3264px
>>
>>718783101
moze sama sie zdziwila iloscia ludzi co do niej fapia xD
>>
>>718783050
fajna
wincyj panie, wincyj!
>>
>>718783197
Piekna paszka, lizalbym jak szalony
>>
>>718782678
Ooo tak mega stopcie, takie po calym dniu najlepsze!
>>
>>718782807
Ile byscie w niej wytrzymali szwagry? Ja max 3 minuty
>>
File: 53453.jpg (679KB, 1492x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53453.jpg
679KB, 1492x2048px
>>718783287
Jeszcze mogę jej siostrę pokazać ;p
>>
File: IMAG2754.jpg (2MB, 2232x3240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG2754.jpg
2MB, 2232x3240px
>>718782824
>>
>>718783269
Bez kitu fajnie by bylo zobqczyc reakcje laski jakby sie dowiedziala ile anonow do niej zwalilo...
>>
>>718783456
Sliczne nunie
>>
>>718779550
Polishing my penis right now
>>
>>718783455
dawaj wszystko jej (ale piekne stopki,,, mniam!)
oraz jej siostry ;D
dzieki anon
>>
File: 534534.jpg (642KB, 2048x1536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
534534.jpg
642KB, 2048x1536px
>>718783682
Są i stópki :D
>>
>>718783434
a ma faceta takiego tepego drechola, że aż żal...
ja nie wiem ile bym wytrzymał, ale chetnie podejme sie tego doswiadczenia i sprawdzę naukowo ;D
>>
File: IMAG0766.jpg (928KB, 1432x3216px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG0766.jpg
928KB, 1432x3216px
>>
File: 645645.jpg (311KB, 2048x1657px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
645645.jpg
311KB, 2048x1657px
>>718783682
>>718783722
>>718783455
>>718783050
A to jej siostra.
>>
>>718783722
iiiideeeaaaalneee!
WLASNIE dochodze na tym zdjeciu. Bez kitu, ciekawe jak te niunie by reagowaly wiedzac ile teraz osob patrzy na ich zdjecia i spuszcza sie, majac w myslach nieprzeniknione ruchanka z nimi?
>>
>>718783759
Fajna, taka zwyczajna. Ruchliwa?
>>
>>718783774
lizalbym obydwóch stopy jak szalony
don't stop anon! :D
>>
>>
File: 64564.jpg (85KB, 720x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
64564.jpg
85KB, 720x960px
>>718783820
>>
File: IMAG1517.jpg (1MB, 1836x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG1517.jpg
1MB, 1836x3264px
>>718783802 a tego to nie wiem bo znam ją tylko z internetu
>>
>>718783892
Fajnie, nie ma na zdjęciu stanika. Masz więcej zdjęć?
>>
File: z13.jpg (58KB, 636x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z13.jpg
58KB, 636x960px
>>
File: 75675.jpg (485KB, 2048x1697px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
75675.jpg
485KB, 2048x1697px
>>718783820
>>718783866
>>718783774
Obydwie na jednym zdjęciu
>>
>>718783966
zrobiłbym i jednej i drugiej dziecko w ttm samym dniu
>>
>>718783950
kontynuuj...
>>
File: IMAG1243.jpg (1MB, 1836x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG1243.jpg
1MB, 1836x3264px
>>
File: 64564.jpg (283KB, 1310x1767px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
64564.jpg
283KB, 1310x1767px
>>718784053
Znów obie siostry razem
>>
>>718783966
slij je i ich stopki non stop anon... plz
>>
File: z12.jpg (75KB, 960x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z12.jpg
75KB, 960x640px
>>718784126
>>
File: IMAG3313.jpg (2MB, 1836x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG3313.jpg
2MB, 1836x3264px
>>
>>718784203
dawaj wszystko co masz
ależ je teraz rżnę w myslach
>>
File: z10.jpg (104KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z10.jpg
104KB, 640x960px
>>
>>
>>
>>718784339
>>
File: 65464 (1).jpg (492KB, 1131x1613px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
65464 (1).jpg
492KB, 1131x1613px
>>718784212
>>718784288
>>
>>718784363
>>
File: IMAG2126.jpg (2MB, 1836x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG2126.jpg
2MB, 1836x3264px
>>
File: 65464 (2).jpg (330KB, 2048x1612px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
65464 (2).jpg
330KB, 2048x1612px
>>718784212
>>718784288
Ostatnie interesujące zdjęcie
>>
>>
Poland has best prostitutes. I fucked many in london.
>>
>>718784409
szkoda, zakochalem sie :(
>>
File: 47.jpg (43KB, 242x242px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
47.jpg
43KB, 242x242px
>>
>>
>>718782611
Weź tego paszczura ze sobą i wyjdzcie.>>718782678
>>
>>
>>718784402
*______*
>>
File: onesean.jpg (340KB, 590x898px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
onesean.jpg
340KB, 590x898px
>>
>>718784415
Dawajcie jakies kolezanki, a nie modelki...
>>
File: 175032303.jpg (90KB, 360x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
175032303.jpg
90KB, 360x640px
>>718784518
>>
>>718784542
To jest Apolonia i to JEST moja dobra koleżanka.
A wstawiam takie zdjęcia bo akurat na nich duzo pokazala.
Jest sliczna i fajna, zarowno z wygladu i charakteru.
A ze do tego czasem sobie pozuje - to co za problem?
Ruchalbys ja jak pojebany
>>
File: IMAG1845.jpg (2MB, 1836x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG1845.jpg
2MB, 1836x3264px
>>718784512
:3
>>
kelnereczka.
Zarozumiala i przekonana, ze jest najpiekniejsza.
No dobra, fakt, fajna i figure ma taka, ze tylko ruchac bez przerwy
Tylko niech to z nosa wyciagnie...
>>
File: 645.jpg (2MB, 2355x1920px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
645.jpg
2MB, 2355x1920px
>>718784434
A ta może być?
>>
>>718784611
Masz rację...fapię w takim razie w ramach pokuty :D
>>
File: m4.jpg (133KB, 642x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m4.jpg
133KB, 642x960px
>>718784656
kumpela z czechowic-dziedzic. PRacowalem kiedys z nia
Ostatnio sie rozwiodła.
Ma piekne stopki, duze piersi, jest fajna, mila
ruchalbym ja jak pojebany
>>
>>718784692
masz tu Anon w nagrodę
Apoloni jeszcze trochę
Fapaj aż Ci dłoń się rozpali
Do niej każdy z nas niech wali
>>
File: 402.jpg (48KB, 242x242px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
402.jpg
48KB, 242x242px
>>
>>718784785
Te zdjęcie zajebiste.

A macie jakies fotki panien, z ktorymi byliscie w lozku?
>>
>>718783950
masz wincyj ?
>>
>>
A weźcie kurwa anony nie wkurwiajcie mnie tak bardzo. Bo mi się slabo robi jak czytam te wasze:
>lizalbym stopcie jak pojebany
>ruchalbym tak mocno

A kurwa odwagi nie macie zagadac do laski co wam się podoba i fapiecie od 4 lat do jej zdjęć
>>
File: a1.jpg (369KB, 644x903px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a1.jpg
369KB, 644x903px
>>718784872
Proszę
Pacia
moja była.
>>
File: z4.jpg (52KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z4.jpg
52KB, 640x960px
>>718784879
>>
>>718784970
Niezła, jaka byla w łóżku, co lubiła?
>>
>>718784726
Chuja byś zrobil
Nawet cycka pewnie.nigdy.nie.macales
Doszedłem tylko gdyby powiedziała wyruchaj mnie anonku
>>
File: m3.jpg (103KB, 960x642px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m3.jpg
103KB, 960x642px
>>718784934
a to rzygaj anon ;)
jedną mogę ruchać - do drugiej nie ma szans
A bo ma meza, a bo to a bo daleko ma
Więc mozna chciec ruchac wiele z nich
Ale ruchac tylko kilka z tych
>>
>>718784982
przywiązał bym do łóżka i nie wypuszczał
>>
File: a2.jpg (412KB, 643x931px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a2.jpg
412KB, 643x931px
>>718785009
Lubiła dużo ssać
No i zeby ja duzo calowac po calym ciele i duzo po cipce
Dochodzila tylko lechtaczkowo
Drapała jak kocica - troche za mocno
I zawsze chciala bym dochodzil w niej
W sumie fajna.
Teraz ma takiego faceta ciape
Ale bogatego
>>
File: z9.jpg (82KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z9.jpg
82KB, 640x960px
>>718785078
>>
File: 5345.jpg (441KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5345.jpg
441KB, 960x1280px
>>718784664
Mozecie sie domyslic w czym byla dobra ;)
>>
>>718785122
W tyłek brala?
>>
>>718785175
W jedzeniu bananów na czas?
>>
>>718784409
ale ma boskie stópki w skarpetkach <3
>>
>>718785219
Prawdopodobnie też :D Ale oswiece Cie i powiem, ze kobiety używaja swoich otworów gębowych także do nieco innych rzeczy :D
>>
>>718785175
Taki wielorybek to pewnie bana na 2 gryzy ma
>>
File: cenzopapanakiju.jpg (32KB, 514x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cenzopapanakiju.jpg
32KB, 514x500px
witam anąki
>>
>>718785327
Gdzie Ty wieloryba widzisz?
>>
>>718785206
nie
>>
File: 1484219346687.jpg (447KB, 1176x955px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484219346687.jpg
447KB, 1176x955px
>>
>>718785401
Dziwny ten szpital
>>
File: 1484221163456.jpg (197KB, 1746x1698px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484221163456.jpg
197KB, 1746x1698px
>>
File: 1484218830027.jpg (300KB, 815x935px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484218830027.jpg
300KB, 815x935px
>>718785401
>>
>>718785452
Bo to pewnie prywatny :(
>>
File: 1484219924805.jpg (287KB, 1363x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484219924805.jpg
287KB, 1363x2048px
>>
File: 1484215356043.jpg (102KB, 800x1440px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484215356043.jpg
102KB, 800x1440px
>>
File: 1484226126880.jpg (202KB, 1518x1234px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484226126880.jpg
202KB, 1518x1234px
>>
File: hnsR4D7.jpg (245KB, 1200x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hnsR4D7.jpg
245KB, 1200x1200px
>>718779550
>>
>>718785633
Noice
>>
>>718785546
Skąd masz zdj mojej ex???
>>
>>718785711
dała mi ;)
w podwójnym tego słowa znaczeniu
>>
>>718785711
Spokojnie, zapisywał z dawniejszych wpisów. Moje fotki też wrzucał.
>>
>>718785674
I'm good at polish
>>
File: 4897360.jpg (119KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4897360.jpg
119KB, 640x480px
>>
>>718785061
kojarze ja z fbl
>>
yall have some beautiful women
>>
>>718785788
oczywiscie, ze tak robię ;)
Wy moje też macie i tez widzialem, że wstawialiscie ;)
Mamy tutaj gentlemanski pakt - spokojnie ;D
>>
>>718785835
a tak, Monka tam kiedys duzo dzialala ;)
>>
File: m1.jpg (102KB, 960x642px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m1.jpg
102KB, 960x642px
>>
>>718785835
co do fbl to tu sie dopiero odjaniepawla

www photoblog.plnapalonablondyneczka/175201117
>>
>>718785509
>>718785401
>>718785175
>>718784664
Tą miałem na trzonku więc jak macie pytania to smialo :D
>>
File: m2.jpg (122KB, 642x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m2.jpg
122KB, 642x960px
>>
>>718785903
o co poszlo z mezem ze tak szybko sie rozstali :D
>>
File: im5.jpg (171KB, 428x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
im5.jpg
171KB, 428x640px
>>718785965
>>
>>718786094
szkoda ze jej siostra nie jest tak urodziwa x.x
>>
>>
kolejne dobre fapadlo z fbla
>>
>>
File: PE_20170113_133850.png (456KB, 540x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PE_20170113_133850.png
456KB, 540x720px
Na ktoś jej jakieś fotki? Swego czasu na vichanie było trochę.
>>
File: z1.jpg (31KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z1.jpg
31KB, 640x640px
>>
>>
>>718785528
Jak ja kocham walic do takich lasek jak 1,2 niegrzeczne, lekko sukowate i polki. Ktos chce pogadac, powymieniac sie fotami, zdjeciami na kiku? Jak tak to dodajcie mnie teen.angie
>>
>>
tylko szkoda że tak mało kobiet się udziela ;)
>>
>>718787091
A masz rację :D istnieją przecież fajne laski, które też mogłyby uczestniczyc w tym temacie.
>>
File: im6.jpg (170KB, 428x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
im6.jpg
170KB, 428x640px
sluze
>>
>>718784381
Ladnie fapac do Ani zwanej Apolonia?
Dobra jest, rznalem ja na poczatkujej studiow
>>
File: 3y21823y12y.jpg (53KB, 750x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3y21823y12y.jpg
53KB, 750x750px
>>
>>718787374
Ty też?
schudlo sie jej ostatnio
>>
>>718787194
uwielbiam ja.
raz sie nawet calowalismy
ale tylko tyle :(
>>
>>718787562
Wrescie jakas dobra w dupa. Moar?
>>
>>
>>718787626
To dobrze, bo miala cos nad to. Ale cycki jak jej urosly to bylo bosko.
Szybko sie ja namawialo ;) pewnie tez nie miales problemu... Szkoda ze jej kolezanki Pauliny do trojkata nie namowilem...
>>
File: aa.jpg (229KB, 937x1172px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aa.jpg
229KB, 937x1172px
cipka ex
>>
>>718787770
nie bede sciemniał ani sie popisywal - dwa razy musialem sie niezle nameczyc
Ale warto było.
Spałem z jej kolezanka, nie Paulina, nawet imienia nie pomnę
Mała, pulchna, cycki.
(impreza)
>>
>>718787732
Przecież to jakaś lambadziara z otluszczonym brzuchem
>>
>>718787854
Agata? Krecone wlosy, mieszkaly razem Dzieki nocy u nich z nia wlasnie poznlem Anie...
>>
>>718787912
Ewa :)
Teraz sciela wlosy na krótko - gupia
>>
>>718788017
Hmm,.... Agata....
Wybacz, to było 2 lata temu i serio - ani sie nie odezwalismy do siebie ani nic.
Moze potem przegladne jej fejsa i rozpoznam wspomnianą dziewuszkę.
Ale lepiej mi sie spało z Apolonia niz z ta pulchna kolezanką.
>>
>>718788105
Mi tez :) Apolonia byla wytrzymala i bardzo otwarta, chociaz zaskoczylo mnie ze tak ma waska cipeczke.
>>
>>718787912
Pokaż swój, bo jeśli dla Ciebie to jest otluszczony brzuch to tracę wiarę w anony
>>
>>718788211
Na tyłek też była otwarta?:)
>>
>>718788026
Serio?pewnie brzydko teraz
>>
>>718788026
Dobre udo i stopki pyszne na pewno
>>
>>718788282
Raz mi dala, i na pieska lubila.
Ale jezdzi konno wiec korzystalem z tego :)
>>
>>718788635
Haha :D no jak konno jezdzi to i w lozku pewnie dobra. A skąd jest?
>>
>>718785599
Widzę, że ktoś już postuje moją dupeczkę
Chcecie więcej anony?
>>
>>718788939
Jasne. dawaj
>>
>>718788635
dokładnie, jeździ konno dużo.
Na pieska? To ze mną piszczała mega głosno, ale ja byłem na górze ;)
I stópki mniam - smaczniutkie miała
>>
>>718788939
pewka
>>
do polish girls give good footjobs?
>>
>>718785175
>Mozecie sie domyslic w czym byla dobra
zapewne uwielbia ostry anal!
>>
>>718789074
My gf do it good.
>>
>>718788986
Ona w ogole lubi jak sie dzieje, ganianie nago, piszczenie i krzyki, jak obraca sie po lozku. Ale dochodzila niemalze na zawolanie... Milutko, musze sie do niej odezwac.
>>
>>718788731
dlatego wlasnie dziewczyny powinny miec w szkolach obowiazkowa nauke jazdy konnej. swiat bylby wtedy lepszy
>>
>>718788939
>>718788957
>>718789044
Co chcecie zobaczyć?
>>
>>718789336
tyłek
>>
>>718789490
ditto
>>
File: 6csa7ssa85csa.jpg (59KB, 750x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6csa7ssa85csa.jpg
59KB, 750x750px
>>
>>718787825
Bardzo ladna anonku
>>
Ile macie cm w benisa anony I czy ruchaliscie już? Ale tak szczerze
>>
this whole thread

>bon bon faguette
>>
File: IMAG1785.jpg (784KB, 2688x1520px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG1785.jpg
784KB, 2688x1520px
>>718789336
>>718789490
I co sądzisz?
>>
>>718782511
more
>>
Anyone wanna have a go at getting some nudes off this chick?

Polish living in the UK

1
>>
2
>>
>>718789784
Mega fajny, lizales jej anuska?
>>
Fb link is all I have If anyone's interested
>>
>>718789894
She is cute. Name? Are you from poland too?
>>
>>718789959
maybe her feet?
>>
File: IMAG1397.jpg (882KB, 1520x2688px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG1397.jpg
882KB, 1520x2688px
>>718789918
Lizałem, lizałem
>>
>>718789336
pysk
>>
>>718790085
Bump
>>
>>
Trochę mojej eks. Ktos chcę więcej?
>>
>>718790173
buzie nie pysk, pysk ma pies anonie
>>
>>718790228
Czemu postawiła okno na wannie?
>>
>>718789336
>>718789784
>>718790142
znajome ciałko
nie nazywa się Iwona przypadkiem?
>>
>>718790055
No, UK, she is in the UK too. Name is karolina

>>718790085
What's wrong with you
>>
>>718790299
Double dobrze prawi. Słuchać się go i szanować
>>
>>718790216
>>
>>718790310
Chuj wie co to miało być. W sumie nigdy się nad tym nie zastanawialem
>>
>>718790359
i kobiety tez szanowac. i siebie nawzajem. pozdrawiam wszystkich cieplo, elo
>>
>>718790142
sliczna cipka

masz cos więcej?
>>
>>718790228
ja chce,
dawaj jej jak najwecej
>>
>>718790428
wiecej brachu
daj wszystko
twarz?
>>
File: IMAG1396.jpg (902KB, 2688x1520px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG1396.jpg
902KB, 2688x1520px
>>718790142
>>718790324
Niestety nie
>>718790526
Mam więcej
jakbyście chcieli to mam też zdjęcia stópek
>>
>>718790142
Anonie jaka super waska cipka, rzeczywiscie taka byla? A dupeczka pewnie przepyszna co?
>>
>>718790828
Pewnie, wrzucaj, a masz jakies gdzie jest zalana sperma?
>>
>>718790228
dajesz, zajebiscie sie zapowiada
nie przestawaj
>>
fuck polacks
we hate you
>>
>>718791105
we love you m8
>>
File: PC060078.jpg (2MB, 3072x2304px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PC060078.jpg
2MB, 3072x2304px
>>718790828
jakbys miał jakies podczas seksu to wrzucaj
jaka była w łóżku? jakies ciekawe detale?
>>
File: IMG-20160608-WA0007.jpg (111KB, 1600x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20160608-WA0007.jpg
111KB, 1600x1200px
sorry i don't know any polish, but my girlfriend is from poland so... here's a pic of her
>>
>>718783456
wtf is wrong with that water
>>
File: IMAG0626_1.jpg (250KB, 1216x1810px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG0626_1.jpg
250KB, 1216x1810px
>>718790828
>>718790844
Była i nadal taka jest
Jest tak cudownie wąska, że już nigdy nie chciałbyś z niej wyjść
A co do dupeczki, to zajebiscie się ją liże
>>718790885
Gdzieś gdzie jest zalana spermą? Raczej nie, niestety
>>718791353
W łóżku raczej wolała, jak ja ją ruchałem, ale za to niesamowicie obciąga
>>
File: IMG-20150319-WA0002.jpg (72KB, 1088x1088px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20150319-WA0002.jpg
72KB, 1088x1088px
>>718790792
Twarz nie. Mimo że ja zostawiłem nadal ja szanuje.
>>
File: fjnjfhjfh.jpg (356KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fjnjfhjfh.jpg
356KB, 1920x1080px
>>718791371
i just wanted to say that i enjoy fucking one of your women
>>
>>718791758
rozumiem
to dawaj dalej tak czy siak
>>
>>718791821
moar
>>
>>718790379
moar
>>
File: IMAG0763.jpg (2MB, 2368x4224px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG0763.jpg
2MB, 2368x4224px
>>718791864
>>
File: 1481280750936.jpg (148KB, 1080x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1481280750936.jpg
148KB, 1080x1080px
>>718791926
>>
>>718790310
ej, a to nie jest po prostu taka scianka, zeby brac prysznic w wannie i nie zachlapac wszystkiego?
>>
>>718792088
stunning legs. any moar like this?
>>
>>718791655
Super cialko brachu. Zazdroszcze ruchania takiej waskiej szparki. Moja mimo ze bylem jej drugim, a z eks tylko 2 razy sie ruchala to nie jest taka waska :(

Jeczala albo prseklinala podczas seksu?

Jakie miala soczki, przezroczyste czy biale?
>>
>>718791353
Sliczna anonie, a Ty masz o niej jakies ciekawe niegrzeczne historie?
>>
File: 1481283456423.jpg (169KB, 1080x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1481283456423.jpg
169KB, 1080x1080px
>>718792088
>>
>>718792309
anything of her barefeet?
>>
File: 1481280927921 (1).jpg (278KB, 1080x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1481280927921 (1).jpg
278KB, 1080x1080px
>>718792416
>>
>>718792606
thx. anything of the bottom of her feet?
>>
>>718792309
Cudowne laleczki. Swoja droga fajnie ze tylu z nas lubi stopki dziewczyn ;)
>>
>>718779550
Why pics when you can have video? :) enjoy:
https://www.youtube.com/watch?v=aekiMlGQDLY
>>
>>718792674
nope
>>
>>718792853
fuck. any moar with bare legs or open shoes?
>>
File: 46578092.gif (2MB, 480x636px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
46578092.gif
2MB, 480x636px
>>
File: 1481280549319.jpg (81KB, 1080x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1481280549319.jpg
81KB, 1080x1080px
>>718792929
>>
>>718792853
Ta fota zrobiona w ogrodach palacu w Radziejowicach? Kolezanka z Warszawy albo okolic?
>>
>>718780684
NGGGHHHHHH
>>
File: sesjabw.jpg (903KB, 3000x1995px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sesjabw.jpg
903KB, 3000x1995px
siema, jak się chwalicie, to i ja się pochwalę, zdjęcie zrobione przeze mnie, a na nim moja narzeczona
>>
>>718789119

show me
>>
>>718784234
>>718783950
> the ass was fat
>>
>>718793433
Niezła, masz cos bez stanika?
>>
>>718791655
>>718792256
Jęczy dosyć głosno podczas ruchania i podczas minety, a co do soczków, to przezroczyste
>>
>>718794819
Chcecie więcej, czy thread umarł?
>>
File: PC060074 (2).jpg (421KB, 1354x2304px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PC060074 (2).jpg
421KB, 1354x2304px
>>718795221
>>718794819
no pewnie że chcemy
>>
>>718795221
Chcemy. Kocham jak jecza i jak maja przezroczyste :3

>>718795310
Sliczna jest, wrzuc jeszcze jak masz kolego
>>
>>718795221
wincyj
>>
File: IMG_0113.jpg (2MB, 2592x1944px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0113.jpg
2MB, 2592x1944px
>>718795536
wrzucam wszystko po kolei

>>718795310
>>718791353
>>
File: IMG_0115.jpg (2MB, 2592x1944px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0115.jpg
2MB, 2592x1944px
>>718795753
>>
File: jaam5.jpg (266KB, 712x743px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jaam5.jpg
266KB, 712x743px
>>718795790
>>
File: IMAG1379.jpg (898KB, 1520x2688px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG1379.jpg
898KB, 1520x2688px
>>718795221
>>718795310
>>718795536
>>718795538
Co chcecie zobaczyć?
>>
>>718795823
>>
File: Kopia PA310024.jpg (345KB, 816x1162px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kopia PA310024.jpg
345KB, 816x1162px
>>718795927
jakies ujecia jak rozchyla cipkę? sperma na ciałku? full frontale?

>>718795969
>>
File: PB020002 (2).jpg (374KB, 1145x2250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PB020002 (2).jpg
374KB, 1145x2250px
>>718796070
>>
File: PB020022 (2).jpg (345KB, 992x2257px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PB020022 (2).jpg
345KB, 992x2257px
>>718796089
>>
File: PC030072 (2).jpg (410KB, 1014x2263px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PC030072 (2).jpg
410KB, 1014x2263px
>>718796108
>>
File: PC030073 (2).jpg (526KB, 1201x2304px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PC030073 (2).jpg
526KB, 1201x2304px
>>718796126
>>
File: IMAG1383_1.jpg (366KB, 1444x2151px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG1383_1.jpg
366KB, 1444x2151px
>>718795927
>>718796070
Cipka i zaraz ff
>>
File: PC030074 (3).jpg (392KB, 1198x2260px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PC030074 (3).jpg
392KB, 1198x2260px
>>718796154
>>
>>718795927
Moze jeszcze jakies zdj anuska?

Albo po seksie cipke jak zaczerwieniona? :)

>>718795753
Woow sliczna jest, tak bardzo chce sciagnac z niej szpilki i wachac i lizqc stopki... Ciekawe czy by jeczala...
>>
File: PC040002 (3).jpg (762KB, 3072x1969px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PC040002 (3).jpg
762KB, 3072x1969px
>>718796182
>>
>>718796176
No przesliczna ma broszke. Zazdro
>>
File: PC060077 (2).jpg (675KB, 3072x1620px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PC060077 (2).jpg
675KB, 3072x1620px
>>718796236
ciasteczko w przybliżeniu :3
>>
File: PC060076.jpg (2MB, 3072x2304px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PC060076.jpg
2MB, 3072x2304px
>>718796349

>>718796282
zgadzam się z anonem
>>
File: ff.jpg (671KB, 1725x2647px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ff.jpg
671KB, 1725x2647px
>>718796176
>>718796193
Zaraz podsyłam tyłeczek
>>718796282
>>
File: zosia.jpg (747KB, 986x826px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zosia.jpg
747KB, 986x826px
>>718796411
ostatnie
>>
eww cebule
>>
>>718796422
sliczna

Ruchasz ją dalej czy to ex?
powiedz imię albo inicjały bo nie wiem jak folder nazwać :3
>>
>>718796411
Ale sliczne wargi. Ssalbym godzinami...

>>718796422
Mmm i jeszcze moj ukochany kolor lakieru do paznokci... A masz jakies gdzie ma umalowane paznokcie u stop na bialo?
>>
File: image01.jpg (1MB, 2967x2225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image01.jpg
1MB, 2967x2225px
Pozyczylem kiedys pena od kumpla na studiach.
Znalazlem tam te foty. OC, bo widze, ze u niego na chacie robione.
Ale niestety nie mam zielonego pojecia co to za laska :(
>>
>>718796669
Meeega dzieki anonie, zwale do niej jak nie bedzie w domu panny.

Ile lat?
>>
File: yhy.jpg (195KB, 720x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yhy.jpg
195KB, 720x960px
>>718796682
Rucham dalej, nie odpusciłbym takiej dziewczyny/cipki AP
>>718796734
Mam, trzymaj
>>718796867
Zaraz 21
>>
>>718796734
>>718797008
i jeszcze to
>>
>>718796867
nie żebym się mądrzył, czy cos, ale jak masz laskę a mimo to wolisz jechać na ręcznym to ją rzuć bo to i tak nie wypali

ruchanie zawsze znajdziesz prędzej czy później, a przy odrobinie szczęscia trafisz na taką co lubi swingować i wtedy nie będziesz ograniczony do jednej brochy
>>
File: image02.jpg (956KB, 2225x2967px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image02.jpg
956KB, 2225x2967px
>>718796838
>>
>>718797044
No nie spodziewalem sie ze dowieziesz tak specyficzne zdjecia, meeega dzieki anonie :)

Pisalen tam gdzies wyzej ze jakby ktos chcial pogadac poza /b/ to na kiku mozna mnie lapac pod nickiem: teen.angie
>>
>>718796838
może jakas randomka z internetów, albo pamiątki po jakiejs platnej przygodzie

ale fajna jest, postuj dalej
>>
>>718797100
Nie to ze wole, tylko kocham walic. Fappwanie mam do miliona lasek z calego swiata, a ze swoja chce byc :) nie znaczy to ze nie zdradzilem...
>>
>>718797211
Spoko, nie ma problemu
Chcesz cos jeszcze zobaczyć?
>>
File: image03.jpg (1MB, 2967x2225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image03.jpg
1MB, 2967x2225px
>>718797120
>>718797281
No nie skoro u niego na chacie.
Moze faktycznie platna przygoda, ale czy one daja sie fotografowac?
A moze kumpela ze studiow, ale on z polibudy to raczej lasek nie ma takich...
>>
>>718797408
A masz jakies gdzie ma zarosnieta cipke? Albo gdzie ladnie widac paszki?
Ewentualnie cos z jezykiem na wierzchu lub z filtrem z insta?
>>
File: image04.jpg (1MB, 2967x2225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image04.jpg
1MB, 2967x2225px
>>718797558
>>
polish/german
>>
File: DSC07618.jpg (1MB, 2896x1632px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC07618.jpg
1MB, 2896x1632px
>>718797408
wrzucaj co masz smakowitego póki nitka nie padnie

dobrze się ustawiłes, anonie, pilnuj jej i trzymaj krótko żeby jej nie odjebało
twoje zdrowie
>>
>>718797120
Great tits
>>
File: DSC07616.jpg (902KB, 1632x2896px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC07616.jpg
902KB, 1632x2896px
>>718797619
o chuj, tyle fetyszów ile ludzi widzę
>>
File: image05.jpg (1MB, 2967x2225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image05.jpg
1MB, 2967x2225px
>>718797656
>>718797767
:)
>>
do polish girls like to give footjobs? Are fetishes a taboo in Pooland?
>>
Musi się wam bardzo nudzić skoro postujecie takie ohydne paszczury
>>
>>718797852
Kazdy lubi co innego ;) a ja akurat walac codziennie od 11 roku troche ich nazbieralem. Teraz prawie 29 lat...
>>
>>718797408
masz jakies jak ma nasienie na ciele/twarzy?
>>
File: język.jpg (86KB, 555x835px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
język.jpg
86KB, 555x835px
>>718797408
>>718797619
mam cos z językiem
>>718797759
wiem, teraz trzeba trzymać ją przy sobie
>>718797949
my girl likes giving footjobs
>>
>>718781133
co ty chcesz, fajna jest całkiem
>>
>>718797972
To postuj ladniejsze
>>
czasem nie kraków?
>>
footjob w skarpetkach to jest to :)
>>
File: image06.jpg (1003KB, 2967x2225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image06.jpg
1003KB, 2967x2225px
>>718797922
>>
>>718798078
Dzieki Anonie, strasznie fajna masz panienke...

Ma pojecie ze pokazujesz ja innym?
Thread posts: 303
Thread images: 148[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.