[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

Belgendraad 2.0 We gaan hier verder

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 167
Thread images: 73

File: image.jpg (9KB, 450x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
9KB, 450x300px
Belgendraad 2.0

We gaan hier verder
>>
hou je bek autist
>>
Tja, wat zal ik eens zeggen.
>>
File: ClaudiaC (2).jpg (2MB, 2592x3192px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ClaudiaC (2).jpg
2MB, 2592x3192px
>>
>>658848327
Gezocht : de gast met foto's van Joke P.

Zou ze echt graag zien
>>
>>658848430
Ollander spotted
>>
>>658848430
kaaskop detected
>>
File: 1220737501766.jpg (63KB, 550x599px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1220737501766.jpg
63KB, 550x599px
wa make vanavond?
>>
Blokkkende studenten hier?
>>
File: 8.jpg (78KB, 500x615px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8.jpg
78KB, 500x615px
pqiSe1
>>
File: 10.jpg (394KB, 1280x857px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
394KB, 1280x857px
>>658849796
uiteraard
>>
volafile ./. pqiSe1
>>
File: !§i§pk(k,.png (1MB, 1600x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
!§i§pk(k,.png
1MB, 1600x900px
Goed zo UCLL Leuven hier
>>
File: 1283701877389.jpg (449KB, 650x1129px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1283701877389.jpg
449KB, 650x1129px
>>658850066
wtf is that
>>
>>658850296
google
>>
>>658850296
Geen idee...
Leelijk maar wel belgisch..
>>
>>658848327
Speak french faggot.
>>
>>658850187
eik da zou ik ni piemele ze
>>
File: 1217342305180.jpg (30KB, 480x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1217342305180.jpg
30KB, 480x480px
>>658850383
I mean the fucking picture
>>
>>658850187
Meer graag.
>>
Meisjes regio tongeren / limburg?
>>
File: 1348585527628.jpg (121KB, 669x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348585527628.jpg
121KB, 669x720px
wa een triestige thread
>>
kk
>>
>>658849956
wie zijn dees ?
>>
File: 1.jpg (347KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
347KB, 960x1280px
>>
>>658849796
Ici
>>
>>658851001
>foto voor mieren
>verkeerd gedraaid

Anon alsjeblieft.
>>
File: 12.jpg (73KB, 500x747px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12.jpg
73KB, 500x747px
>>658851025
2 modellen van la fille do
>>
File: 1391436320816.gif (155KB, 300x149px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391436320816.gif
155KB, 300x149px
>>658850838
zeker
>>
>>658851322
Tongeren zelf? Wie ken je ? Of post maar gewoon
>>
1 zit in mijn klas
>>
>>658851610
de dikke ... o wacht
>>
File: ew.gif (904KB, 427x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ew.gif
904KB, 427x240px
>>658851610
>>
File: 20100809_32.jpg (328KB, 1200x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20100809_32.jpg
328KB, 1200x1600px
>>
>>658853240
Wie en van waar
>>
>>658848327
est-ce que je peux y participer?
>>
>>658853240
Wat is haar (achter)naam? En van waar?
>>
>>658853608
want zo praten walen
>>
>>658853608
Oui tu viens de ou
>>
>>658853240
Komaan neger, geef ons meer
>>
>>658854171
Moi j'habite pas loin d'Enghien
>>
File: 8 au.png (1MB, 1600x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8 au.png
1MB, 1600x900px
>>658850667
>>
>>658854357
Tu as des filles de Liège ?
>>
File: image.jpg (108KB, 720x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
108KB, 720x960px
Like?
>>
>>658850066
>>658850187

De-gou-tant!
>>
volafile / pqiSe1
>>
anonib is kankertraag
>>
File: imaged.jpg (31KB, 299x451px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imaged.jpg
31KB, 299x451px
Dont want a funky liesa!? Go to the Volafile / qiSe1
>>
>>658850187
>>658853240

geef informatie alstublief
>>
File: 33.jpg (40KB, 720x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
33.jpg
40KB, 720x720px
>>658857380
>>
>>658855607
Damn, hoe oud?
>>
File: xDeke.jpg (205KB, 1334x1348px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xDeke.jpg
205KB, 1334x1348px
>>658848327
Belgendraad @ 21.00 is een vast fenomeen.
>>
De burgemeester van Antwerpen is een lul.
>>
File: 1448208774030.jpg (64KB, 600x533px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448208774030.jpg
64KB, 600x533px
>>658858391
hier jongen koop uzelf een kerstcadeau
>>
>>658848327
Kik: 4chanbestchan
>>
File: 01092010836222.jpg (231KB, 1200x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
01092010836222.jpg
231KB, 1200x900px
>>
>>658859792
Oh ja, dit Turkse sletje! Weet iemand haar naam nog?
>>
>>658859792
>ceiling cat

Wow, die heb ik tien jaar geleden ook eens gemaakt.
>>
>>658850838
nee. maar ik wil jou wel tongen!
>>
>>658851610
NUDES or GTFO
>>
Uit belgie komen alleen maar kanker jihadisten. vriendelijke groeten uit het goddelijke Nederland!
>>
>>658862588
Ben eens naar amsterdam geweest en zie geen verschil met brussel! ...
>>
Bruxellois francophone reporting in
>>
>>658862588
bol af kaaskop all die makakken kome van u land
>>
>>658862773
Behalve de junkies, Mongolen, autisten en hun verschrikkelijke personaliteit.
>>
>>658863290
Ja die vind ge allemaal in amsterdam
>>
>>658863186
Graag in Algemeen Beschaafd Nederlands posten
>>
>>658862773
Precies. Allebei kut.

Bron: een Amsterdammer
>>
>>658863290
Je bedoelt de junkies in Brussel?
>>
>>658863440
>Beschaafd
>Nederlands
Kies er één kaaskop
>>
>>658863440
leer lezen dwerg
>>
>>658863642
Laatste keer dat ik onderzoeken heb gelezen waren Nederlanders gemiddeld groter dan Belgen.

Uit onderzoek is ook gebleken dat als Limburg wordt afgestoten aan België, dat het gemiddelde IQ van beide landen omhoog gaat!
>>
>>658864071
Kunnen nederlanders wel lezen dan? Spreken gaat al moeilijk.
>>
>>658864071
Oké ma Limburgers zijn stoephoeren
>>
Dit is nu een Samson draad
>>
>>658864493
Krijg tyfus gij autist
>>
File: 1356416584.jpg (42KB, 839x568px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1356416584.jpg
42KB, 839x568px
>>658864493
Ik doe mee
>>
File: 1446505910405.gif (1MB, 200x150px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446505910405.gif
1MB, 200x150px
>>658864493
>>
>>658864429
Je bent zelf een greppeldel
>>
>>658864576 niet kwaad worden makker
>>
File: 136546843.jpg (15KB, 238x303px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136546843.jpg
15KB, 238x303px
>>658864576
ge moet niet zo triggered zijn, stuk stront
>>
>>658858391
meer pics/informatie?
>>
>>658865204
mijn neger
>>
Limburgers: doe eens iets aan jullie kutaccent
>>
>>658848327
ZAL IK JOU ES FF LEKKER IN JE BEK SCHUJTEUHH!
>>
>>658865735
NEVER!
>>
File: aberto (1).png (78KB, 512x512px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aberto (1).png
78KB, 512x512px
ooh dat vind ik heel lelijk van jullie
>>
>>658865429
jij bent mijn badeendje <3
>>
File: image_15.jpg (1B, 486x500px)
image_15.jpg
1B, 486x500px
>>658864850
>>658865204
Oké sorry mannen, ik loop gefrustreerd.
>>
>>658853240
Gezicht van een puberale man gvd. Precies ne student met tetten en een pruik.

Zo een lelijke mensen dat wij hebben.
En ja, mezelf incluis.
>>
>>658865913
>>658865927
Share the gold
>>
File: shekelsacquired.jpg (1B, 486x500px)
shekelsacquired.jpg
1B, 486x500px
waar zitten die jodenvriendjes /nva'ers ier
>>
File: Layer 6.png (1B, 486x500px)
Layer 6.png
1B, 486x500px
worden jullie al opgewonden?
>>
wie aant studere? Kutblok
>>
>>658860754
Hoe weet je dat ze Turks is
>>
>>658866638
"studeren".. ik moe gewoon oefeningen maken en ze mondeling toelichten, chill
>>
File: 2.jpg (1B, 486x500px)
2.jpg
1B, 486x500px
Belgie is Nederlans territorium. ja, zelfs wat nu Wallonie is.

diel wit it
>>
>>658866553
You said it m8
>>
>>658866838
>diene vinger die onder haar kut uitsteekt
>>
>>658866838
pfff, de grens tussen holland en vlaanderen is kleiner dan vlaanderen en walonië.
Er is praktisch geen grens tussen holland en vlaanderen
>>
>>658866553
zo geil als een klontje boter
>>
Post dan iig nederlandse wijven als je zo tof lult kanker 020-er. Gr RDAM
>>
File: 1410200959168.jpg (1B, 486x500px)
1410200959168.jpg
1B, 486x500px
>>658867241
>>
>>658867013
Vlaanderen, wanneer komen jullie officieel bij ons?
We missen jullie


Groetjes,
Nederland
>>
Gij zijt allen juust parking
>>
selamorpha

laten we haar tittyflashen op twitch!!!
>>
>>658867725
We willen geen vlaamse flikkers.
>>
>>658867147
KOEKJES?!
>>
>>658867725
would do als dat betekent dat we van onze kutregeringen verlost zijn en dat communautair gezever. En legale wiet
>>
>>658868121
Maar wat ga je dan doen aan dat autistische accent?
>>
>>658868105
>we
Jij misschien niet mohammed, maar blanke Nederlanders wel.
>>
https://youtu.be/gRUSySyaFsA
>>
>>658868447
Alle islamietjes mogen van mij ook op flikkeren.
>>
File: lcgQu.jpg (1B, 486x500px)
lcgQu.jpg
1B, 486x500px
>>658868109
>Mijn Miranda zegt dat ook altijd; pa zegt ze, zoals gij diep in mijn poes kunt zitten.. Ja, zo zit ik diep in haar poes eh.
>>
>>658867725
gaat nooit gebeuren, vlaanderen zal nog eerder onafhankelijk worden, en dan wordt walonië griekenland v2.0
>>
>>658868941
Ik wou dat ik ooit zo gepassioneerd ben door iets als Albert door eten
>>
>>658869238
minder blowen
>>
File: 13814651120.jpg (1B, 486x500px)
13814651120.jpg
1B, 486x500px
>>658869238
TEN EERSTE IST ALBERTOOOOOO!
EN TEN TWEEDE EH: IK EET OOK VEEL OP!
>>
>>658869551
ZIJN DAT NU MANIEREN
>>
>>658866358
In de Diamantbuurt.
>>
>>658867540
mooi gesoept dooie
>>
File: 13756456460.png (1B, 486x500px)
13756456460.png
1B, 486x500px
>>658869663
>>
>>658858391
ey ik ken dat wijf rechts
>>
>>658867540
wel n mooi kutje bytheroad
>>
>>658869776
op die bitch heeft half vlaanderen gezeten. Heeft herpes, vriend
>>
File: affordable.png (3MB, 1914x1078px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
affordable.png
3MB, 1914x1078px
>>658869774
>>
>>658870033
dat is idd algemeen geweten, kameraad
>>
File: Deouderadio3.jpg (1B, 486x500px)
Deouderadio3.jpg
1B, 486x500px
>>658869663
[Mongoloide geluid]
>>
File: 13889416550.png (1B, 486x500px)
13889416550.png
1B, 486x500px
>>658870372
VAN LEEMHUYZE JONGEN TOOOOOOOOCH!
>>
>>658870301
triestig verhaal. Ze heeft een vriend van me herpes gegeven in een dronken overpoort nacht, nu nog neukt ze waarschijnlijk elke week een ander.
>>
File: 2015-12-23 (2).png (1B, 486x500px)
2015-12-23 (2).png
1B, 486x500px
>>658870655
>>
File: image.jpg (1B, 486x500px)
image.jpg
1B, 486x500px
>>658855607
Sletje van sint truiden
>>
>>658870711
"triestig verhaal", wie neukt er nu ook een wijf uit de overpoort zonder condoom, moet ge ook maar achterlijk voor zijn
>>
>>658870655
U KAN BETER UW DORP GAAN BESTUREN IPV UW SECRETARIS TE KOEIONEREN, NIETWAAR
>>
>>658870711
Nie erg..
Zou er toch nog steeds eens willen opzitten! Mij mag ze altijd neuken. Mss leert ze nog iets bij
>>
>>658849796
wa denkt ge zelf?
>>
>>658871277
>>
>>658871158
moest je haar hoofd zien, zou je het wel snappen. Maar goed nu ik weet dat ze herpes heeft en zo'n slet is, laat maar
>>
File: image.jpg (1B, 486x500px)
image.jpg
1B, 486x500px
>>658871141
Ze weet dat mannen op haar rukken
>>
>>658871533
ze is idd lekker
>>
>>658871141
naam?
>>
File: 13994156489510.png (1B, 486x500px)
13994156489510.png
1B, 486x500px
>>658871277
sorry, meneer de afgevaardigde van de minister. Maar ik ben die Van Leemhuyzen zo BEU hè!
>>
>>658871570
ook foto's zonder bikini?
>>
File: fkgaattrouwen4.jpg (1B, 486x500px)
fkgaattrouwen4.jpg
1B, 486x500px
>>658871521
>Gert zijn kop
KROKET
>>
>>658871570
nog?
>>
>>658872211
>>
Heeft iemand nog de code voor de Vola van dat ene model? Blond rond de 75 foto's
>>
File: 13922546990017.png (1B, 486x500px)
13922546990017.png
1B, 486x500px
>>658872211
hopelijk neuk je beter dan dat je frietjes bakt, met je kutfrituur op het pleintje.
>>
>>658862773
alleen nog meer fietsen.
>>
>>658872275
Niets speciaal meer , Justine van sint truiden
>>
>>658849911
Vola voor haar foto's?
>>
File: 138845674856489.jpg (1B, 486x500px)
138845674856489.jpg
1B, 486x500px
>>658872596
top fucking kek
>>
>>658872687
Oo maar dat is een lelijke opmerking
>>
>>658872534
>mfw slappe frietjes

>>658872687
Gert.. Hoe zal ik dit zeggen.. Je frietje is slap. KROKET
>>
File: 1396625400472.png (1B, 486x500px)
1396625400472.png
1B, 486x500px
>>658872984
kom op dan, kankehjong!
vuile, vieze KANKEHLIJER!
>>
>>658867964

Antwaarpe
>>
File: howto.png (1B, 486x500px)
howto.png
1B, 486x500px
mmm
>>
>>658872687
>praat over neuken
>worst CONSTANT gecucked door die trien van een Marleneke en die rijke klojo die haar wrs droog in de kakker mocht nemen als gevolg
>>
File: 13956498450.png (1B, 486x500px)
13956498450.png
1B, 486x500px
>>658873108
savage af
>>
File: wever.jpg (1B, 486x500px)
wever.jpg
1B, 486x500px
>>658873473
sorry maat tis een shit stad.
>>
File: hqdefault.jpg (1B, 486x500px)
hqdefault.jpg
1B, 486x500px
>>658871962
Ja, het is een debiel, nietwaar?
Waarom nam u hem aan?
Vliegtuigje tegen het hoofd gekregen, nietwaar?
>>
>>658871141
>>658871570
wanneer vinde gulder da een meiske een slet is eigelijk? Is enkel maar sex hebben met veel mannen goe gng om een slet genoemd te worden? voor iemand die enkel naar alternatieve fuifen gaat is dit consept mij quasie onbekend
>>
File: 13955487200.png (1B, 486x500px)
13955487200.png
1B, 486x500px
>>658873798
Dan maar 2/3 van K3 overneuken
>>
>>658874956
>Karen, Kristel en Kathleen
>Karen, Kristel en Josje
>no name change
>Klaasje, Hanne en Marthe
>no name change

Volgende lichting wordt Fatima, Anissa en Ilombe en nog zal de naam K3 blijven ipv om te vormen naar bv FAIL, in dit specifiek geval.
>>
File: 1445814465318.jpg (1B, 486x500px)
1445814465318.jpg
1B, 486x500px
Mooi kerstweertje weer dit jaar
>>
File: 1398757298546.png (1B, 486x500px)
1398757298546.png
1B, 486x500px
>>658874210
Omdat IK hem dat opdroeg!
>>
>>658875780
>13°C
>geen sfeer
>glühwein met de zon/motregen in je nek
>kakcadeaus voor de schijtfamilie

MERRY MERRY CHRISTMAS
Thread posts: 167
Thread images: 73[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.