[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

God ettermiddag!

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 221
Thread images: 41

God ettermiddag!
>>
>>654743053
MEN HÅLL KÄFTEN!
>>
>>654743105
Er en grunn til at Kongen snakker bokmål
>>
>>654743403
Jasså?
>>
>>654743053
Europe sucks. Another thread bitching about migrants. Good thing it's not in English eurofag
>>
File: fuckyall.jpg (96KB, 800x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuckyall.jpg
96KB, 800x480px
>>654743800
Jealous? Yeah, youre jealous.
>>
bergen nudes?
>>
>>654744097
hva med en kik? eller vola
>>
>>654743053

God ettermiddag. Stavangerfag her
>>
>>654743953
Who's that? A porn star?
>>
File: 1445175422528.jpg (124KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445175422528.jpg
124KB, 640x640px
>>
>>654744361
A norwegian world class athlete. Snowboarder. A fat stupid americunt like you must associate every good looking person with porn. Funny thing is you will never even get to smelling distance of someone above a 7/10 on the scale.
>>
>>654744715
Snakker om å være i forsvar, sjef.
>>
Oslo?
>>
>>654744918
>filename checked
>>>>>>out
>>
noen her som er keen på og krite meg en bagger med brunt? Kan møte deg hvor som helst bare setter meg i ferrarin.
>>
Bergen nudes hadde hvert bra
>>
File: lorenskog-hus8.jpg (322KB, 1000x606px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lorenskog-hus8.jpg
322KB, 1000x606px
Lørenskog her
>>
>>654744361
she looks like any norwegian girl, most of them are pretty. doesnt mean they're in porn, i know u mericunts lack beatiful women so i see why you would think so
>>
>>654745055
Du bare fortsetter, stakkar
>>
File: 1445175001599.jpg (111KB, 717x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445175001599.jpg
111KB, 717x960px
norsktitts :)
>>
>>654743053
ka folket spiser til middag i dag? tandori kyllinggryte sjæl as, 1.5kg med kyllingfilet mmm yea
>>
>>654745077
*vært
>>
>>654745331
spiste kylling idag i å
>>
File: 1447599210996.png (766KB, 1100x700px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447599210996.png
766KB, 1100x700px
Hvor faen bør jeg studere til høsten, noen som vet? :v)
>>
>>654746069
Hva liker du å drive med på fritida?
>>
>>654746069
Realfag, bli noe nyttig
>>
>>654745174
>>654744715
Lullzzz. So trolled newfags
>>
>>654743403
Du kan ikke prate "bokmål", bokmål er et skriftspråk, newfag
>>
>>654746293
le omg howz am suuposd to liv wit myself now tht i tok da bait?!! D::::
>>
>>654746355
this
>>
>>654746437
Ur not kill yourself newfag
>>
>>654746069
faen om vi vet, studer mek i uddevalla
>>
>>654746177
vet ikke om det er et retorisk spørsmål, men fuck it
middels sosialt liv. game, /b/, videoredigering og webdesign er gøy.
>>
>>654746069
Tror Bill Gates gikk på bygg, du burde gjør det samme ;)
>>
>>654746599
kthxbaiiii
oh wait, i dun give a fuk ill keep newfaggin this place up just for u
>>
>>654746782
Newfags gonna new
>>
>>654746959
le troll face is best meme
>>
>>654747099
Nice dubs. Check 'em
>>
>>654746664
Er ikke retorisk nei. Hvis du liker media og web design anbefaler jeg en media linje.
>>
>>654747099
Baotis is best meme. Artige 4 ever xDDDDDD
>>
>>654747452
xDxDxdXdXDXdxxdxdxdXdXdxd
>>
>>654744675
literally the average norwegian girl...
>>
>>654747452
;PpPpPPPppPPpppPppPP
>>
File: doobyscoo.jpg (5KB, 100x100px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
doobyscoo.jpg
5KB, 100x100px
>>654743053

spise fisk mye?
>>
>>654747609
norfag here.
myth busted
>>
>>654743053
Dra til hælvette din forbanna fitte.
>>
>>654744675
Hon är ju för fan svensk. Skärpning
>>
>>654745143
Årskull?

2013 ghetto reporting in
>>
>>654747772
Kjenne du ho?
>>
>>654743053
Satans jævla søring faggots
>>
>>654747772
sure svenskefaen, svensker og norsker ser da ofte helt fette like ut
>>
>>654746069
studere? er du tullete, nav ffs
>>
>>654746664
>game, /b/, videoredigering og webdesign er gøy.
24åring her, finn heller ut hva slags plass du har i en organisasjon. skal du lykkes med media/design bør du være over gjennomsnittet begavet.

tok på meg en jobb som vekter for nesten 4 år siden, deltid, fant ut at jeg er flink til å organisere mennesker og sitter nå med personal-, kunde- og driftsansvar.

jeg har forøvrig en bachelor i administrasjon og ledelse som, bort sett fra å være jævlig kjip å ta, har gitt meg veldig lite.

du kommer mye lenger med relasjonsbygging tavarish.
>>
>>654747952
høres egentlig digg ut. sitte hjemme hver dag foran pcn, med "søppelmat" (pizza og mac d) til middag hver dag.
>>
>>654743053
Godajen
>>
All Norwegian women should be raped and murdered. Fucking whores.
>>
>>654748157
høres deprimerende ut i lengden
>>
File: Future_of_Sweden.webm (2MB, 640x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Future_of_Sweden.webm
2MB, 640x360px
>>654747772
sug kuk, swecuck
>>
File: vossafaar.jpg (126KB, 960x460px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vossafaar.jpg
126KB, 960x460px
PYLSA!
>>
>>654748401
>>
Må Utöya ta er alla!
>>
>>654748401
hva er historien bak dette? kek som faen
ser for meg at det var meningen at de skulle etterligne det motsatte kjønn, men hva vet vel jeg
>>
>>654746069
Bli lærer. Åssen har du ellers tenkt å snike deg innpå småjentene?
>>
>>654748494
faen, hvordan skal vi da kjøpe billigkjøtt i finland?!
>>
File: bEqQYsk.gif (2MB, 260x260px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bEqQYsk.gif
2MB, 260x260px
>>654748243
jealous because you cant get them like me?
>>
>>654748401
Fy faen, jeg synes det er litt trist kor jævlig det er blitt i Sverige,
om det blir borgerkrig tror jeg aknskje det blir det eneste landet i Europa hvor muslimene kommer til å vinne.

I denne contexten er Oslo en del av Sverige.
>>
Noen norske nudes?
>>
noen med grønt i drammensområdet?
>>
>>654748401
Hehe, det er jo desverre sant :P
Men du glemte å ta med en muslim, man må jo være politisk korrekt -.-
>>
>>654748704
var en vola, men jeg har mistet den. hva med å lage en kik gruppe?
>>
>>
>>654743053
ingen som kan droppe en dl link til norgesmappa?
>>
>>654748744
svartingene er ofte muslimer de og desverre
>>
>>654748704
Masse på anonib
http://int.anon-ib.ru/nor/
>>
>>654743053
GOD ETTERMINATT MENER DU VEL

NOen fra o-town her elleeeeeeeeeeeer
>>
>>654748838
høres bra ut, plis noen?
>>
>>654748243
I bet you got a lot of serious problems...
>>
>>654748838
Har den på en annen PC, kan dele den om noen timer.
>>
>>654748840
Sant nok :P
>>
File: maxresdefault (1).jpg (166KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault (1).jpg
166KB, 1280x720px
noen andre enn meg som er ståka på dette? har ingen å dele gleden med
>>
File: 1444267668099.jpg (120KB, 720x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444267668099.jpg
120KB, 720x540px
>>654748243
back to /r9k/ betamax
>>
oh gawd das potato
>>
>>654749173
og forskjellen på dette og just cause 2 er...?
>>
>>654749055
da har nok denna 404a, du får lage en til norgetråd da
>>
>>654749374
vær så snill vær bait, vær så snill vær bait, vær så snill vær bait
>>
Noen i Trondheim som har lyst på kuk?
>>
>>654749055
lag en tråd på anon-ib
>>
>>654748808
Hva FAEN skal dette forestille
>>
hello norse bros. I'm not here to hijack your thread but can you please post hot Norwegian women because they're my favorite thanks
>>
>>654749173
sitter faen og venter, gleder meg!
>>
>>654747794
93
Bruttern bor på skjetten
>>
Jeg har kreft, hva kan jeg gjøre?
>>
>>654750001
dø ??
>>
>>654749841
spør på norsk, utlendingfaen
>>
>>654750001
sharpie in pooper
>>
>>654749461
Hvis jeg finner en norgetråd, så kan jeg laste den opp der.
Hvis ikke så kan du spørre etter den på norchan eller anon-ib, kommer nok til å sjekke der senere i dag.

Håper det er riktig norgemappe, den jeg har er bilder fra anon-ib før de oppdaterte siden sin.
>>
>>654748771
/r/oDgSRs
>>
>>654750001
Gå til legen
>>
>>654744924
Yep.
>>
>>654750001
ta en pause fra /b/
>>
>>654749374
dette kan jo ikke være seriøst?
>>
File: 1445981317096.png (150KB, 476x445px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445981317096.png
150KB, 476x445px
>>654750177
Så jævlig bra
>>
>>654750177
10/10
>>
>>654743053
vola: /r/oDgSRs
>>
>>654749178
>you will never make a Norwegian woman cry
>>
File: Kapitan kurwa.png (31KB, 117x148px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kapitan kurwa.png
31KB, 117x148px
>>654747693

Svare på spørsmålet mitt, norgs
>>
File: 1393105230094.jpg (11KB, 247x247px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393105230094.jpg
11KB, 247x247px
>>654750001
Da er du nokså føcked, sees i helvette
>>
>>654749886
Same fgt,

Hvor gammel er bror din ?
>>
are those stereotypes true about norwegians where you guys eat the bread with a slice of cheese on it and also the part where everybody has insane amounts of casual sex when they get to college
>>
File: 1447708144436.jpg (45KB, 302x604px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447708144436.jpg
45KB, 302x604px
>>654750001
>>
>>654751218
Ja
>>
>>654751218
Yes
and No
>>
>>654751218
yes, both a bunch of it too
>>
File: 1448162458513.jpg (1023KB, 1440x2560px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448162458513.jpg
1023KB, 1440x2560px
bevis på at norske jenter er best
>>
>>654751464
Dronning Nor?
>>
File: 1448214998058.jpg (1013KB, 1440x2560px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448214998058.jpg
1013KB, 1440x2560px
>>654751572
jepp
>>
>>654751464
>>654751684
10/10 er hu lovlig?
>>
>>654751464
Norwaychan nr.2
>>
>>654751684
fortsett versåsnill
>>
>>654751464
>blondes
>best
>>
File: 1448163177453.jpg (1MB, 1440x2560px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448163177453.jpg
1MB, 1440x2560px
>>654751728
20 visstnok
>>
>>654751728
Ja, hun sa at hun er 20.
>>
>>654744675
Anna Nystrøm e så svensk du bare får det... fette najs.. men svensk...
>>
File: 1437231451534.jpg (142KB, 700x525px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437231451534.jpg
142KB, 700x525px
>>654743800
were not in the EU for a reason. were better than both EU and USA
>trønder master race
>>
Considering to live in Norway. Which part should I move in Norway?

Tusen takk.
>>
>>654751928

Not oslo to many 9ggers
>>
>>654751928
Svalbard.
>>
>>654748470
Vossafår er dan beste pylso
>>
>>654751927
kor faen æ snurringa di gutt, og blittjno mus uten snus
>>
>>654752029
Should I go north? I heard people are more nicer there than those in the South.
>>
>>654751927
Vi er med i EU uten innflytelse, aka schengen.
>>
>>654751928
Svalbard, no question
>>
File: 1448162104747.jpg (1MB, 1440x2560px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448162104747.jpg
1MB, 1440x2560px
>>654751810
>>
>>654752151
>Troll confirmed
>>
>>654752060
Why? Care to elaborate?

>>not sure if troll or serious
>>
>>654752203
Actually, I'm serious. Got a friend in Tromsø, and he shared his observations about this.
>>
>>654752209
the polarbears need food aswell
>>
>>654752209
Just go to Bergen. Or north if you like it cold.
>>
>>654751928
https://www.youtube.com/watch?v=rBvm3IpRzZ8
this should help if you understand it
>>
>>654752151
People are usually more open minded and talkative in the North. Some people might be embarrassed about their english though.
>>
>>654752338
kek
You tricked me this time.
Anyway, I'm aware that I should stay away from Oslo. Was considering Kristiansand but we'll see.
>>
File: 1448154166884.jpg (1MB, 1440x2560px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448154166884.jpg
1MB, 1440x2560px
>>654752197
>>
>>654751206
25
>>
>>654749173
ikke få det på konsoll da. Polaroid kamera har mer fps en "denne generasjons" konsoller. pcmr
>>
>>654752456
Mange takk, anon.

But I want to argue about the suicide. According to the latest research there are even less suicides in Norway than the most top nations in the world.
>>
>>654751464
>>654751684
>>654751810
>>654752197
>>654752577

FOR THE LOVE OF MOOT ANON, POST MOAR!
>>
>>654753065
fgts . jp /b/
søk på queen nord
>>
>>654752544

norska brudar är fina
>>
File: 1446945027294.jpg (135KB, 400x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446945027294.jpg
135KB, 400x400px
>>654743800
>being this dense
>>
File: 1447442135288.jpg (238KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447442135288.jpg
238KB, 1920x1080px
>>654752929
i don't know about the suicide part, but i know that a lot of people become depressed
>>
>>654743800
>implying norway has a problem with immigrants

norway is in europe, true, but it's not in the eu, it's not cucked and people who live there have no problem finding work or being happy, don't have to worry if they get sick, education is free on all levels and high standard.
>>
>>654748401
Har sett mye rart på /b, men dette tar kaka hver gang
>>
>>654748401
hjälp oss norge

>ny union när

vi kan ha en norsk regering, bara vi slipper den vi har
>>
>>654752456
Er vel egentlig ganske sant...
>>
>>654746664
prøve media linje, f.eks. på høyskolen i Volda.
>>
Hun er 18 år. Bor ved Akerhus sykehus i lørenskog. Hun gikk på strømmen vgs.

Snappen hennes er "pandadyretelena"
>>
File: 1448160174206.jpg (1021KB, 1440x2560px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448160174206.jpg
1021KB, 1440x2560px
>>654752577
>>
>>654752151
We all stand alone in the south.
People from the north are nice. Ive only met torpedos and drugdealers from there but even they are nice as fuck if you are.
>>
File: lVSqIk5.jpg (976KB, 2204x3920px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lVSqIk5.jpg
976KB, 2204x3920px
>>654753229

That's usually the case for countries with long winters though...
>>
Enda et av Elena
>>
File: 1448302642415.jpg (973KB, 2560x1440px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448302642415.jpg
973KB, 2560x1440px
>>654754484
>>
>>
File: 1448151977224.jpg (1MB, 1440x2560px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448151977224.jpg
1MB, 1440x2560px
>>654754719
>>
https://www.youtube.com/watch?v=CCUQtMmIAdY
>>
File: 1448153877136.jpg (984KB, 1440x2560px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448153877136.jpg
984KB, 1440x2560px
>>654754996
>>
hva sier dere til ny union med danskene? det hadde vært bra.
>>
>>654755432
nope
>>
>>654755432
Hadde hatt sykt lite å si for hverdagene våre, så kan ikke si jeg bryr meg.
>>
File: 289753629835.jpg (43KB, 330x381px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
289753629835.jpg
43KB, 330x381px
>>654754481
>>654754635
>>
File: b 22232.jpg (141KB, 775x863px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b 22232.jpg
141KB, 775x863px
sharpie
>>
File: 1448155452898.jpg (1017KB, 1440x2560px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448155452898.jpg
1017KB, 1440x2560px
>>654755099
>>
>>654751928
go to finnmarksvidda or bardu, youll have a wonderful time
>>
File: yotkAmT.jpg (191KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yotkAmT.jpg
191KB, 1920x1080px
imgur com/a/sAV3i
>>
trenger flere norske kvinnfolk, mindre kuking om hvilke land som er best, niggere og unioner..
>>
>>654743053
svenska rules

https://www.youtube.com/watch?v=xFrGuyw1V8s

b-but i liek norge too:
https://www.youtube.com/watch?v=qXxJeEMmFDM
>>
File: DSC_0332.jpg (913KB, 2215x1473px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0332.jpg
913KB, 2215x1473px
Noen som har noe av fitfager / ninja
tidenes butterface, men sweet ass
>>
>>654756939
En anon søkt etter IP'en og det var dansk desverre, ikke norsk.
>>
>>654757605
dårlig troll dansker
>>
>>654757605
ser dansk ut også forsåvidt
>>
>>654743053
noen som har mer av ida martine?
>>
>>654757667
Nei, Australsk faktisk. Men bor i norge. Også ikke trolling.
>>
>>654757714
hadde en video der hun bare satt i undertøy, er det nudes?
>>
>>654757776
riight
>>
>>654757798
gikk i klasse med ho for faen og æ fant bare detta bildet, post post
>>
>>654757884
Whatever. Live in denial. Means noght to me.
>>
bardu, då må han lære seg å si æi :( vill heller drept megsjøl
>>
>>654757970
hvor gammel er hun?
>>
>>654758199
95er
>>
>>654758262
og hvor gammel er videoen?
>>
>>654758330
æ vet ikke, ikke æ som har den
>>
>>654758387
i den videoen jeg så i hvert fall så virket det bare som hun sitter i undertøy og skyper elns, ingenting interresant som skjer
>>
ABB fremtidig folkehelt, diskutér
>>
>>654758512
jaja, bare å poste den. Alt content av kjentfolk er bedre enn fremmedfolk
>>
er det noen andre steder enn anon ib og den ene volaen man kan finne norske nudes?
>>
>>654758601
kor gammel e du?
>>
>>654758724
r du rompeskadet?
>>
>>654758800
lemme rephrase da, wow how edgy. you must be over 12 yrs olde amirite?
>>
>>654758913
>>654758724
ble du skutt på utøya eller? hvis ikke hold kjeft
>>
>>654748838
Kan laste opp mappen fra gamle anon-ib nå.
I så fall hvor skal jeg laste den opp?
>>
>>654759108
wuæ wuæ wuæ, hater samfunnet så jeg skal beundre samfunnsfiende nr 1. wuææææ
Er jeg kul ennå 4chang? wuæ
>>
>>654759377
mega.nz funker bra
>>
>>654759108
hehe nettopp, typisk butthurt sj scum

>>654758913
Om ikke det er rom for diskusjon, spesielt i et anonymt forum så skjer det noe feil her. Og du insinuerer bare noe diffust à la du tar moral high horse.
>>
God kveld min kammerat.
>>
>>654757332
Kjenner typen hennes. All den søpla som kommer opp på feeden på facebook er til å få kreft av... Oppmerksomhetssyk.
>>
>>654759463
ja altså hvis du synes at å skyte unger er noe verdt å disskutere så go ahead, bare litt autistisk sløsing av tid
>>
>>654759441
Ok. Laster den opp nå, kan ta litt tid, har elendig nett.
>>
>>654759390
Man er ikke sint bare fordi man ikke er enig med den generelle konsensus som presentert av media og politisk korrekthet, din dipshit. Typisk norsk saueflokk mentalitet å ikke tørre å ha litt ryggrad. Feig tom. bak skjermen, ny variant ladies n gents.
>>
>>654759649
hvis tråden når max limit så lag en ny en og post der
>>
>>654759651
går ann å delta i politikken uten å skyte ned ungdommen, få deg litt friskluft for faen
>>
Noen som har noe fra Ændal?
>>
>>654759647
Foreslag om diskusjon er ikke noe du kan være diktator over anon. Ja, moralsk sett er det feil å skyte barn, jeg ville ikke gjort det personlig. Men det er fasinerende å utforske det, og hva som får en til å gjøre noe slikt. Det er faen meg ikke for mye WoW-gaming i alle fall. Kan jo hente at han var psy-ops / Project MK-Ultra avkom. Hele det angrepet lukter krutt spør du meg.
>>
>>654759808
Det heter å eliminere rekruteringen, kjent krigs taktikk
>>
nån som har noods fra trondheim?
>>
pass the nudes yo
>>
har dere merket at Norge tråder som oftest holder seg til komedie og pene kvinner,
hver JÆVLA gang det er en Svensk tråd er det fur etter 50 poster
>>
>>654760261
går aldri på swedistan tråder
>>
>>654760261
er fur bare kødd eller er det folk som har en fetish for dyr med pels?
>>
>>654760395
nei as broz, det er faktisk en greie, en dame i fjor i klassen min var Oh-GEE furraaaaaaaaay
>>
>>654760036
såklart kan æ ikke være en diktator men æ sier no bare min mening. Å kalle ABB en folkehelt burde bli behandla som det autistiske utsagnet det er...
>>654760046
du er skada lol
>>
>>654759808
fordi hvor mye av det en enkeltperson mener kommer gjennom og endrer samfunnet?
>ingenting
den eneste løsningen for å få frem budskapet var å forsikre seg om at INGEN i riket gikk etter 22 juni 11 uten å vite hva fremtiden bringer hvis vi fortsetter
han hadde jo rett også, det ser vel du også, med alle som kommer fra syria og omegn nå?
Thread posts: 221
Thread images: 41[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.