[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

Netherlands (dutch thread)

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 48
Thread images: 16

Netherlands (dutch thread)
>>
DAT HOEF JE NIET TE VERTALEN HOOR KANKERPLEB
>>
Ja ? En dan.
>>
File: image.jpg (78KB, 587x392px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
78KB, 587x392px
>>654738448
>>
KANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKER
>>
>>654738876
Wil je niet met kanker schelden, mijn opa is overvallen door een kankermarokkaan
>>
>>654739030
Kankermooi
>>
Fucking nederdraad kanker normaalhomo
>>
File: 160000.jpg (355KB, 1600x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
160000.jpg
355KB, 1600x1600px
>>
IK NEUK DIE MAXIMA HELEMAAL DE GROND IN
>>
>>654739791
Das een dun wief
>>
Ik wil graag enn lift naar de zee
>>
File: oifqmt51yu90.jpg (313KB, 1558x2400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oifqmt51yu90.jpg
313KB, 1558x2400px
Kheb ze liever zo
De tieten dan he?
>>
>>654740631
Vanaf waar en tis kapot dood in dit draadje
>>
Niemand haagse tetten?
>>
Beter 050
>>
groeten uit finlnd kut!
>>
>>654742590
Ook goed
>>
>>654742495
>>
>>654742638
Wat doe je daar???
>>
>>654742495
>>654742690
Zelfde hoer
>>
File: _girls66__9_.jpg (71KB, 500x637px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_girls66__9_.jpg
71KB, 500x637px
>>654742690
Ziet er goed uit maat heb je meer? Hier wat tieten voor de moeite
>>
>>654739030
wat heeft die mocro gedaan dan ?
>>
>>654742495
>>654742690
>>
I'll be in Amsterdam in 2 days, what should i do? i already planned about going to museums and coffee shops ofc.
>>
File: 1438977771589.jpg (815KB, 2000x2000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438977771589.jpg
815KB, 2000x2000px
>>654742826
Naais man ziet er goed ploegbaar uit
>>
vermeld er effe bij welke stad ze komen
>>
>>654742958
>>
>>654743098
>>
>>654743046

Buy shrooms
>>
File: Sittard.jpg (731KB, 3104x1746px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sittard.jpg
731KB, 3104x1746px
>>654743187
Best kontje ook
>>
>>654738376

it s russian flag dumbcunt

mfw dutch people cant even their own flag

you all should be belgians or french dutchfags
>>
File: 1315966769244.jpg (48KB, 300x392px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1315966769244.jpg
48KB, 300x392px
>>654743407
>>
>>654743332
Hoi Sittard, Maastricht hier.
Wie is die hoer?
>>
>>654743332
Meer details
>>
>>654743572
Ze leek vet op het nichtje van mijn gf maar de moedervlek is r niet opt rechterbeen...no fucks given saved anyway....voor redenen
>>
File: 903_1000.jpg (121KB, 800x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
903_1000.jpg
121KB, 800x600px
>>654743669
Je ex??
>>
Iemand kik van een wijf waar je nu des van wilt hebben. Message mij op kik: Jake.nh
>>
>>654743814
Nee een slet met een daddy complex lol. Ben niet zo in to roleplay wist niet wat mij overkwam de eerste keer.
>>
>>654743965
Ahahahah kan ik me voorstellen had es een wijf met een vastbind fetisj...terong dat was een kankerwerk....
>>
Zouden mensen hiero geïnteresseerd zijn in wiet voor een goed prijsje?
>>
File: 216_1000.jpg (819KB, 1000x1333px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
216_1000.jpg
819KB, 1000x1333px
>>654744075
Ze leek voor 70 procent op dit hiero
>>
>>654744370
Wat voor soort? Ik groei nu exodus cheese
>>
>>654744561
Ben zelf van plan om te groeien, maar ik heb echter de connecties nog niet om het kwijt te kunnen.
Nog enkele tips?
>>
>>654739791
moar?
>>
>>654743332
holy shit meer?
>>
>>654743332
is hier meer van?
>>
>>654744729
Begin klein...vrienden etc...laat als je vrienden mensen kennen het via henzelf kopen niet via jou...zo bouw je het langzaam op..zo heb ik het gedaan
Thread posts: 48
Thread images: 16[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.