[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

CZECH THREAD včera to byla docela zábava titties are welcome

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 57
Thread images: 18

CZECH THREAD
včera to byla docela zábava
titties are welcome
>>
>>650987907
Shouldn't you be at school czechfag?
>>
>>650988075
my school ended like 2 hours ago
>>
>>650988143
Shouldn't you be out of /b/ underagefag?
>>
>>650987907
It's true czech women will do just anything for 50 euros?
>>
>>650988447
Nah
>>
File: 1447085209322.gif (930KB, 240x135px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447085209322.gif
930KB, 240x135px
>>650988447
>>
File: 000000000.jpg (136KB, 600x288px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
000000000.jpg
136KB, 600x288px
>>650988447
>50 euros
No, they do it for their own monopoly-like money.
>>
That's not true. They will do anything for 10€.
>>
>>650988807
50 euro = 1000 korunas
>>
>>650988075
Nigga it's like 6PM in here. And monday. School on mondays usually doesn't last that long

Jaktože jsem čekal že se to tu objeví po včerejšku?.. oh well, reporting in.
>>
This chick offered me a blowjob for like 20€ (500 monopoly-like money)
>>
how many bifags are there here?
>>
Párty může začít!
>>
>>650989094
And you didn't claim as waifu why?
>>
>>650989221
Ty vole to je anakonda.
>>
>>650989196
zajímavý, že pojem "bifags" se nejčastěji objevuje právě v českejch threadech
>>
File: 166683234.jpg (50KB, 500x282px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
166683234.jpg
50KB, 500x282px
>>650989221
STOP THIS HERESY
>>
>>650989038
>School on mondays usually doesn't last that long
Kde? Nebo možná spíš od kdy? My měli pondělky zpravidla nejdelší, pokud nebylo každý den 9 hodin. Na výšce to potom bylo vždy individuální.
>>
>>650989221
vždycky mě zajímalo jak se takovejmhle pak sere
>>
>>650988975
more like 1400
>>
>>650989196
vole reporting in

>>650989384
protože jsme všichni closet buzeranti.
>>
File: 1446242371932.gif (2MB, 350x255px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446242371932.gif
2MB, 350x255px
>>650989356
Kolik je průměrnému czechfagovi a kdy tu byl poprvé?

24 & 2010
>>
>>650987907
Zdravím českých bratov z východnej džamahírie
>>
File: 1447018449913.gif (1MB, 448x252px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447018449913.gif
1MB, 448x252px
>>650989443
takze si bisex nebo closeted homoklada?
>>
>>650989459

33, 2006
>>
File: b.jpg (1MB, 4488x2116px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b.jpg
1MB, 4488x2116px
czech people makes my favorite porn fetish.
>>
>>650989459
19 & newfag
>>
>>650989459
mi 18, poprvé asi 2013
>>
>>650989340
I have a gf and she gives them for free. Also I'm not putting my dick into something that has IQ lower than 90.
>>
>>650989596
tam teď zdrhaj všichni koukám.. ale dost do chápu.. kamarád tady dělal za 20 a tam dělá v tý samý branži akorát ještě lehčí práci (navěšuje díly v lakýrně) za 40.. tak neber to viď
>>
>>650989459
19, not saying protože b&

>>650989434
stillstředoškolafag reporting in. Jelikož většina mý školy momentálně consists of chození po nemocnicích a dělání píčovin, tak se vždycky domů dostanu dřív než normálně.

>>650989623
bifag, ale nelíbí se mi extrémy z obou pohlaví. Takže no macho man ani dolly buster.
>>
>>650989672
every time somebody arrives to czech republic.. they know fake taxi.. EVERY SINGLE ONE OF THEM
>>
>>650989745
nudes
>>
>>650989094
moar pics?
>>
>>650989459
Kolik je průměrnému to nevím, ale mně je 29 a jsem tu od podzimu 2007.
>>
File: DS_07543.jpg (205KB, 1536x1901px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DS_07543.jpg
205KB, 1536x1901px
>>650989596
>džamahírie
>40k

Takže německo?

P.S. nemá někdo tušení kdo je pic related?
>>
>>650989831
>consists of chození po nemocnicích a dělání píčovin
w0t?
>>
>>650989666

deviltrips never lies
>>
>>650989459
24 ... 2012 se mi zda...
>>
>>650989666
Are you a wizard?
>>
>>650989964
Living the laboratory life yo. Nalezu do labiny, udělám vyšetření nebo se naučím novou metodu a jdu do prdele. Díky bohu že nás tam ty kurvy nedrží další 2 hodiny jen kvůli předpisům.
>>
File: YFeHUpd.jpg (38KB, 500x667px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
YFeHUpd.jpg
38KB, 500x667px
Kozy nebo Zadek?
>>
>>650990108
to je bailey?
>>
>>650990108
Co takhle Karla?
>>
>>650989940
40k nikde nespomínam, myslel som samozrejme Slovensko
>>
>>650990108
spíš zadek
>>
File: 1443743366157.jpg (89KB, 500x645px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443743366157.jpg
89KB, 500x645px
>>650990108
hádej
>>
>>650990191
>>650990209
nevim kdo to je
>>
File: dkIojVe.jpg (89KB, 640x623px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dkIojVe.jpg
89KB, 640x623px
>>650990108
zadek
>>
File: 14278246316.jpg (229KB, 1280x862px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14278246316.jpg
229KB, 1280x862px
>>650990108
zadek
>>
>>650990271
Ta, kterou jsi postnul je Bailey Jay.
Jestli nevíš kdo to je, tak "ji" raději negoogluj.
Budeš zklamaný. Možná.
>>
>>650990108
zadek...
>>
>>650990271
Tak v tom případě zadek4lyfe. Jo a mimochodem jmenuje se Karel
>>
>>650989869
Sorry I think I used to have some but I'm pretty sure it went to shit when I broke my phone
>>650989882
Here you go
>>
File: jt6hBKO.webm (2MB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jt6hBKO.webm
2MB, 640x480px
>tfw you know where a place is in a porno
>>
>>650988447
That much? More like 10 euros...
Thread posts: 57
Thread images: 18[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.