[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

nederkankerdraad En laat me nou godverdomme eens wat nedersletten

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 266
Thread images: 26

File: 1430265826921.jpg (82KB, 1872x1248px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430265826921.jpg
82KB, 1872x1248px
nederkankerdraad

En laat me nou godverdomme eens wat nedersletten zien.
>>
Kent iemand nog gewillige sletten uit amsterdam?
>>
post meer sletten!
>>
>>650301720
Waarom zou je nedersletten willen zien. Kansloze flikker
>>
>>650302088
Beter dan die kanker buitenlanders
>>
File: FullSizeRender (1).jpg (302KB, 876x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FullSizeRender (1).jpg
302KB, 876x1280px
>>
>>650302176
waarom?
we zijn gewoon veel beter dan jullie domme, verwende lelijkerds.
>>
>>650301980

leuke meid dit
>>
Stelletje mongolen tis donderdagavond zuipavond
>>
kanker rotterdammer reporting in.
>>
>>650302252

Heb een gemeenschappelijke vriend met deze

kk
>>
>>650302482
studeer je in delft of eindhoven ofzo?
>>
>>650302576
Eindhoven de gekste
>>
nummers van sletten+noodz?
>>
>>650302709
liefst uit amsterdam en omstreken :) heb zin om te neuken
>>
Hello fellow nederlandse vrienden

het is zeker leuk om hier in Nederland. waar het is 08:44

ik kan zien de molen naast mijn kanaal
>>
Post nou maar meer nedersletten
>>
niveau is wel echt achteruit gegaan van die nederdraden. Echt niemand post meer sletten. Of zijn er gewoon minder sletten?
>>
>>650302871
Opflikkeren. Nu. Kanker buitenlander.
>>
>>650302824
Zijn jongens ook goed? ;)
>>
>>650304191
alleen als er ook nog een chick bij is..
>>
File: rHyRV9a.jpg (564KB, 1051x1533px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rHyRV9a.jpg
564KB, 1051x1533px
Kan iemand mij helpen wat droegs te krijgen? Woon rong Regio Den Haag, heb wel het geld maar niet connecties.

Gewoon iets zoals LSD, MDMA of Shrooms.

Alsjeblieft anoniempjes, help mij, ik wil graag droegs proberen.
>>
>>650304472
Sorry goos, dan kan ik niet helpen, ik ken toch alleen maar net minderjarige sletjes, 17 enzo.

Maar ga gewoon naar de hoerewijk ofzo als je zo graag wilt, of geef gewoon random Amsterdams sletje 50 euro, daar doen de meeste van de lopende kutten het er ook wel voor.
>>
>>650304728
minderjarig is ook prima. ken je wat uit amsterdam?
>>
>>650305207
Nee man, sorry, alleen Den Haag, maar minderjarig zou ik echt niet aankomen als je zelf niet minderjarig bent.
>>
>>650302824
als iemand gewillige slet uit amsterdam voor me weet geef ik een gehacked facebook account
>>
Wat nou minderjarig, als je op 29 februari bent geboren dan ben je minder jarig.
>>
Winkelwagen
>>
>>650306598
Ik weet wel een hoertje waar ik mee bevriend ben die je misschien wel een proefritje wil laten maken.

Waar woon je ongeveer in Amsterdam?
>>
>>650305671
070 yeahhh waarom niet 17 is best prima
>>
>>650306764
Kutgrapje, opflikkeren, nu.
>>
>>650306963
ik woon in de pijp ongeveer, maar kan overal heengaan
>>
>>650306967
Woon je zelf in 070? Ik weet misschien wel iemand.
>>
>>650306963
email me anders ff op [email protected]
>>
>>650302562
Rotterdam is de mooiste kankerstad van Nederland!

Rotterdam Oost is het beste deel van Rotterdam!
>>
>>650304491
dit gejank weer. rot toch op kneus, ga vrienden maken
>>
vriendelijke herrinering dat Heidevolk en the Golden Earring de enige twee goeie bands van Nederlandse bodem zijn.
De Dijk mag de tering krijgen.
>>
>>650301980
Wouw ik ken haar dankjewel man!!
>>
>>650307177
Ken je Spijker op de Kerkstraat?
>>
File: vYgnoat.jpg (479KB, 1280x1920px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vYgnoat.jpg
479KB, 1280x1920px
>>650307328
Maar ik heb geen vrienden, en zonder vriendjes krijg ik ook niet meer vrienden. Alsjeblieft anoniempje, ik wil alleen wat droegs die me lekker laten voelen, gewoon om een keertje te proberen.

Ik heb gewoon iemand nodig die connecties heeft in Regio Den Haag, voor wat softe droegs zoals MDMA, LSD of Shrooms.
>>
>>650307779
Ja ken ik wel, hoezo?
>>
>>650307744
>goeie bands van Nederlandse bodem
Dat alleen al klinkt als een contradictio in terminis.
>>
>>650301720
gulden punt com
>>
>>650308059
Sorry, ik bedoelde Pieper, op Prinsengracht, daar hangt ze meestal rond 's avonds op een doordeweekse avond.

Der naam is Stacy, heeft altijd van die kanker lelijke panter print hakken aan, als je wil kan ik wel even met der praten.

Oh, hoe oud ben je trouwens?
>>
>>650308655
Ik ben 22, heb je foto van haar?
>>
>>650308779
Fotooooooooooooo
>>
>>650308106
Godverdomme, ik zie dat iemand hier ook zijn Nederlandse huiswerk heeft gedaan.

Ga jij toevallig ook naar een mogolenschool in Leiden?
>>
>>650308846
*mongolenschool
>>
File: 1445539727831.jpg (115KB, 500x667px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445539727831.jpg
115KB, 500x667px
>>650308779
Da's goed, moet niet te oud, meestal wil ze wel eerste keer gratis doen, denkt wel dat dat lukt.

Ik heb geen foto, ik ken der alleen van straat, in de kroeg en haar appartement, geen facebook ofzo, ze lijkt wel een beetje op dit qua figuur.

Wanneer wilde je eigenlijk langskomen, want ik weet dat ze weekenden niet daar staat.
>>
>>650309359
Kom je nou van die mongolenschool of niet? Want als ik er achter kom wie je bent zou ik dat vrij grappig vinden.
>>
File: photo.jpg (62KB, 761x1154px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
photo.jpg
62KB, 761x1154px
TU Delft ook weer aanwezig
>>
>>650309460
Ik kan vanavond wel langskomen. Doen we het dan bij haar of moet ik haar meenemen naar huis? mail me anders ff op [email protected]
>>
>>650308846
>mongolenschool in Leiden
Ik zit in Leiden ja, maar niet op het Leo Kannercollege.
Hoezo?
>>
>>650302454
Krijg kanker
>>
>>650309658
mooi kerel, universiteit leiden aanwezig
>>
File: fEBxln9.jpg (214KB, 1280x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fEBxln9.jpg
214KB, 1280x960px
Kan iemand mij helpen met wat droegs te verkrijgen rond Regio Den Haag? Ik heb geen connecties en wil gewoon een keer wat lekkers proberen.

Niks zwaars, gewoon MDMA, LSD of Shrooms ofzo, gewoon een chill droegje. MDMA kan me misschien zelfs helpen met de vrouwen? ;)

Alsjeblieft anoniempjes, help mij, ik wil gewoon lekker voelen.
>>
>>650309787
>Leo Kannercolleg
waar ligt dat in leiden, ben zelf ook naar de middelbare school in leiden geweest
>>
>>650304491
Darknet, kanker sukkel. Agora / Abraxas.
>>
Nep, MAAR... ik zou der doen..
>>
>>650309719
Vanavond gaat misschien wel, moet ik er even bellen, hoe laat kan je bij Pieper zijn?

Je kunt gewoon met haar mee naar huis, je moet wel ff condooms meenemen, meer voor jezelf dan voor haar :p
>>
>>650309787
Godverdomme, je wist echt waar ik het over had, je bent of helderziend of gaat erzelf heen, aangezien je op /b/ zit ga ik voor dat tweede.
>>
>>650310576
Op welke school zit jij dan?
>>
File: 1417962970178s2.jpg (380KB, 1828x3250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417962970178s2.jpg
380KB, 1828x3250px
Fallout 4, kanker tuig.
>>
What up, Dutchbros? Canada here, just got back from Amsterdam last Tuesday. Had a fantastic time, as always.
>>
>>650310014
Er zijn er een paar.
Twee ofzo in Oegstgeest en een op de Cesar Franckstraat.
Maar ik kom van Visser 't Hooft.
>>
>>650310773
Ik ga helemaal niet in Leiden naar school, 070 represent. Ik kom gewoon regelmatig in Leiden.

Vind het wel grappig dat ik echt iemand van die kutschool ben tegengekomen.
>>
>>650310171
nog altijd zaadvragende ogen
>>
>>650310409
over een uur kan ik er wel zijn
>>
>>650311036
kagerstraat?
>>
>>650310946
Kanker Canadees, je had beter in je eigen land kunnen blijven, nep amerikaan.

Tyf toch op.
>>
>>650311273
yep.
>>
Is this another one of those Kanker Threads?
>>
>>650311290
But I like your country more. Think I'll just keep coming back whenever I want, fake German.
>>
>>650311353
6 vwo hoop ik toch voor je, anders b&
Heb je nog kut docenten? wellicht ken ik ze.
weet je al wat je wilt studeren?

Heb ook op kager gezeten trouwens.
>>
Eindelijk weer eens een Nederdraad, dat is lang geleden.
033 - Amersfoort aanwezig, ik ben in voor meetups in de buurt.
>>
File: foto.jpg (98KB, 728x1302px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
foto.jpg
98KB, 728x1302px
>>650309658
nog eentje dan maar
>>
>>650311770
Oh en dr 06, geen dank.
>>
>>650301720
Kijk naar je (M/L)oeder, hoerenjoch!
>>
0592 in het huis
>>
>>650311966
waar de kanker is dat nou weer

073 hier
>>
Anne, ben je er ook toevallig? Morgen weer eens homealone, zin om langs te komen?
>>
>>650311248
A'ight man, ik heb ff gebeld, ze vind het goed als je niet te goor bent (recent gedoucht) en geen een of ander monster met een bochel bent.

Wees gewoon om 11:30 rond Pieper, en neem condooms en een 6pack bier mee, that's it.

Zoals ik al zei, ze heeft van die kanker lelijke panter print schoenen, donker haar, je herkent er wel. Zeg gewoon dat je Emiel kent en dan moet het wel goed komen.

Veel succes maat, als je nog vragen hebt zit ik wel ergens op /b/
>>
>>650312169
Assen
>>
>>650312169
Waar de kanker is dat dan dikzak
>>
>>650311966
Kanker, mensen uit assen zitten hier? 0592 hier
>>
>>
>>650312361
Wijk?
>>
>>650312381
Den Bosch, waarschijnlijk groter als dat kankerhol waar jij woont.
>>
>>650312431
Aah kiek n kamper
>>
>>650312468
hahahaha assen, kut man.
>>
>>650312431
Godverdomme Volendam? Flikker op Jan, we willen je kutmuziek niet!
>>
0592 verdomme
>>
>>650312279
lees ik nou dat er iemand van /b/ gaat neuken?? de wonderen zijn de wereld nog niet uit...
>>
>>650312538
Peelo
>>
>>650312539
groter dan*
>VMBO detected
>>
>>650312649
Koen?
>>
>>650312648
Niet dat dat nog nooit eerder gebeurt is..
>>
>>650312733
nigga, heet jij paul?
>>
>>650312279
De wereld heeft meer van dit soort mensen nodig
>>
>>650312674
Goed gezien maat, zeker een niveautje VMBO-T of VAVO ofzo ?

>HBO
>>
>>650312733
Nee, je kent me waarschijnlijk niet en dat hou ik ook liever zo
>>
>>650312792
Ja koen lol
>>
>>650311741
>6 vwo hoop ik toch voor je, anders b&
paar jaar geleden afgerond.

>kut docenten?
Ik kon redelijk met de docenten opschieten.
Had eigenijk alleen sporadisch gezeik met de wiskunde docent.

Oh ja we hadden mevrouw Schouten. Was even voor een jaartje ofzo onderwijsmanager of zoiets. Iedereen had een hekel aan haar.
>>
>>650312279
Dude, andere anon hier. Waar is ze maandag overdag?
>>
>>650312888
>HBO
Welke cursus volg je, nepstudent?
>>
>>650312898
Paul en koen s.. welke wijk dan
>>
>>650313130
Baggel
>>
050 hier
>>
Mag dit lekkere belgje ook meedoen? Ik ben geen nignog of zandneger wees gerust
>>
>>650313130
ik zit zelf in pittelo.
>>
>>650312888
Mooie cijfers anon
>>
>>650310003
>
Lsd en paddo's zijn best heftig hoor, is ook heel anders dan mdma ofzo ga je je niet perse lekker van voelen. Ga je eerst maar eens inlezen
>>
>>650313129
SBRM
>>
055 represent
>>
>>650313206
Dat mag, zolang je maar onthoud dat NL > BE
Zie >>650312508
>>
>>650313208
Oh vlakbij dus, marrokaan?
>>
Jullie zijn allemaal varkens. Komt naar 4chan start nederhomo thread. Pathetic fucks. Stuur elkaar jullie kleine piemels ofzo al die chicks bonen jullie toch niet stop met liegen.
>>
Ik heb en en nederlands voor een jaar gewont.. best feestjes!
>>
>>650312910
haha mvr schouten was echt kranzinnig.
Altijd als ze binnen kwam in de klas was het weer lachen acheraf.
>>
File: image.png (2MB, 1334x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
2MB, 1334x750px
Iemand die hie HS speeld?
>>
>>650312804
Is goed man, veel plezier, ze hangt daar gewoon ergens rond, langs de gracht of op het terrasje ofzo.

Moet je me wel volgende nederdraad vertellen hoe het ging, hè
>>
>>650313357
>NL > BE als je tzelf gelooft makker is dat goed
>>
>>650313362
Kanker op met je marrokanen, ik zit net tussen die rotwijken in.
>>
>>650311770
Die zijn zeker niet verkeerd zeg
>>
>>650313190
Last van de vluchtelingen?
>>
>>650313606
Nog niet maar ze komen
>>
>>650313501
zekers
>>
Wie komt er chillen dan
>>
Wie van jullie faggots speelt LoL?
>>
>>650313737
waar?
>>
>>650313788
Arnhem
>>
>>650302662
040 hierrrrr
>>
>>650313593
Kek, last van dus? Samenscholingsverbod toch?
>>
>>650313787
homo zoek een leven
>>
>>650313787
Homospel
>>
>>650302252
Heeft iemand de OC?
>>
Werelddorp Nieuw-Vennep ook aanwezig!
>>
>>650313889
Yup, maar niemand geeft der fuck om.
>>
File: 1444759013750.jpg (56KB, 408x488px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444759013750.jpg
56KB, 408x488px
>>650313892
>zoek een leven
>zit op 4chan
>>
>>650313593
Enige keren dat ik me in pittelo bevind is met carbid schieten op O&N
>>
wie komt chille at amsterdam west?

PS: homo's mogen oprotten
>>
>>650312920
Weet ik niet precies, volgens mij werkt ze bij een albert heijn of zoiets, ik weet wel dat ze maandag 's avonds altijd rond de dam hangt.
>>
>>650313907
>>650313907
Jij komen hier zo praten tegen mai
>>
>>650312279
Ez nier , we zullen op volgende draad horen hoe het met die jongen ging zeker
>>
File: image.png (2MB, 1334x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
2MB, 1334x750px
>>650313700
>>650313501
Nangadef#2344
>>
>>650313693
Ze lopen door baggel naar de poeisz hoorde ik maar ze doen opzich niks
>>
>>650313444
Dat mens had altijd die grijns op haar gezicht zelfs als ze je stond af te blaffen over wat je nou weer fout deed.
>>
>>650301720
Kanker is een meme. Nederlanders zeggen het alleen maar omdat men in andere landen niet zo vloekt en ze dus het idee krijgen uniek te zijn door 't te doen.
>>
App me voor afspraakje 043 :$
>>
>>650313892
>>650313907
Minecraft anders? Hello Kitty Island Adventure?
>>
>>650314076
als alle homo's oprotten is heel 020 leeg
>>
>>650313243
Ik heb genoeg gelezen, ik weet wat het doet, op het moment is alles dat anders voelt goed, dus maakt me niet uit of de plaatjesdroegs mij enge clowns gaan laten zien, ik wil ze gewoon proberen.

Help me alsjeblieft anoniempje, ik woon in Regio Den Haag, wil alleen wat MDMA, LSD of Shrooms, alsjeblieft.
>>
waarom is niks groter dan alles?
>>
>>650309658
>>650311818
Oh deze kankermalloot ook weer. Heb je der al een berichtje gestuurd of zal ik het voor je doen.
>>
>>650313981
Fked up, nouja alles beter dan achter t spoor
>>
071 represent
>>
>>650314197
Toch gaat t n keer fout met die cultuur en hoeveelheid
>>
>>650314223
>Dat mens was echt niet goed hoor.
Met een lach vertellen dat het niet goed ging met iemands oma, MIDDEN in de klas.

Maar hoezo HBO na VWO?
>>
>>650314277
Lekkere dubbeltjes en ik ben geen flikker ik speel alleen maar hello kitty island om te masturberen
>>
>>650314299
Ik heb keta voor je als je ff naar zoetje komt
>>
>>650314402
Ja oke gelijk hard integreren dan.maar
>>
damsco west kom pijpen
>>
>>650310003
Ga gewoon naar een willekeurige smartshop en koop een doosje truffels.
>>
>>650314191
>>650313501
nard#2921
mogge weer online
>>
File: 1440173622755.webm (3MB, 620x348px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440173622755.webm
3MB, 620x348px
>>650314492
Fap hier maar op
Ze heet Sharon Little
>>
chatstep com/#sletjes
>>
Campus Diemen Zuid, goedenavond.
>>
Lopen jullie soms ook wel eens over straat dat je zo'n kkmongool ziet en denkt gvd dat moet een fellow /b/oefje zijn.
>>
>>650314725
kankergrappig
>>
>>650310003
Yo wat moet je hebben?
>>
>>650314559
>>650314770
Hoe was de "aanslag"
>>
Enige fags van windesheim hier?
>>
>>650314542
Sorry, wat is keta precies? Dat is een nieuwe droeg voor mij. En weet je hoe lang fietsen zoetje is vanaf Den Haag, ik moet namelijk wel altijd thuis zijn voor 10 uur.

Maar alvast bedankt /b/roeder, echt heel gaaf dat jij mij wilt helpen met de droegs, vind ik echt leuk :)

Voelt keta lekker dan? Ik wil wel lekker voelen.
>>
>>650314903
Yup
>>
>>650314849
Joah
>>
>>650314849
Ik zie ze wel eens in Utrecht of Amersfoort als ze met zijn alle in een krap hokje Magic The Gathering zitten te spelen.
>>
>>650314349
Ga je gang.
Je kunt ook hierheen komen: >unsee dot cc/tugirepa/
om te kijken of we wat dezelfde chiks kennen van io.
>>
>>650313860
Toch niet Presikhaaf he, wat een kanker wijk is dat.
>>
>>650314915
Ketamine, potente pijnstiller en hallucinerend middel.
>>
>>650314915
Als je lekker wilt voelen zou ik gewoon MDMA doen man, in Amsterdam kan je letterlijk naar een willekeurige neger toelopen en om drugs vragen. Betaal je wel toeristen prijs
>>
>>650314443
>Met een lach vertellen dat het niet goed ging met iemands oma, MIDDEN in de klas.
We hadden zo'n gast en die wilde op Halloween Slender spelen in de school.
Heeft ze keihard afgewezen omdat het een christelijke school was.
Diezelfde gast heeft staan janken toen hij werd afgewezen door een of andere toneelschool.
Had ook gelogen in een van zijn sollicitatiebrieven.

>Maar hoezo HBO na VWO?
Universitaire opleiding die ik wilde doen had ik Wiskunde B voor nodig. Dus maar HBO gekozen. Scheelt trouwens want daar was meer vraag naar.
>>
>>650314868
gewoon wat MDMA, LSD of Paddos, ik wil gewoon een leuke nieuwe ervaring opdoen, maar heb geen connecties.

Hoef zeker niks zwaars, gewoon softe droegs.

Kan je echt helpen anoniempje? Bedankt alvast.
>>
>>650315100
nee man elderveld
>>
>>650315023
nee hier alleen maar dumpert faggots
>>
>>650315106
Aardig man, ga ik me daar lekker van voelen? En hoeveel wil je precies voor die droeg?
>>
>>650314371
>Welk kutdorp?
>>
>>650315142
Ik kan wel wat leuks voor je doen. Hoe ver woon je van amsterdam west?
>>
>>650315267

nee tyf op Benno L.
>>
>>650315109
Maar ik ben te bang om naar negers toe te lopen, en ik woon in Regio Den Haag, wat nu anoniempje?
>>
>>650315267
/B)ruh...
>>
>>650315277
Geen idee, ik heb het alleen in medische setting gekregen. Ging er wel goed van trippen.
>>
>>650314915
dan pak je de rilla toch? er zijn toch geen condos met deze regen..
>>
File: 1446593935152.png (533KB, 494x694px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446593935152.png
533KB, 494x694px
Heeft er iemand van jullie lekkere jongens wat foto's regio oost vlaanderen?
>>
>>650313981
Net overval 1 uur geleden
>>
>>650315267
Doe mij maar koffie en pasta, hou niet van kaas pizza..
>>
>>650315180
Sonsbeek hier, is me te ver. Ik ga the Smash Summit kijken.
>>
>>650315411
Mag ik zo'n captain obvious hebben? >>650315267
>>
>>650315334
Regio Den Haag :/, da's mijn probleem, alle leuke dingen zijn in Amsterdam
>>
>>650315317
leiderdorp, meer mensen deze regio?
>>
>>650315120
> christelijke school
kek, Godsdienst als vak was zo bs
Alleen maar kloten. Die leraren begrepen er vrij weinig van.
>>
>>650315452
Kanker op Belg.
>>
>>650315439
Ik begrijp nul procent van uw zinnen meneer, het spijt me, ik spreek geen straatse taal, kunt u mij helpen droegs te verkrijgen?
>>
>>650315571
Ok hoe kunnen we connecten? ik ben pas back dus je hebt geluk met prijzen.
>>
035 kanker gooi representeert ook even
>>
>>650315707
butthurt kaaskop gespot
>>
>>650315776
Weet ik niet, heb je een email, dan kan ik je daar wel een bericht op sturen.

En wat voor droegs heeft U eigenlijk? Dingen waar ik in geinterreseerd ben?
>>
>>650315704
Op de lagere school moest ik elke maandag een psalm uit mijn hoofd kennen. Religie is kut maar dat sloeg gewoon nergens op.
>>
Emiel G
>>
>>650315704
>Godsdienst als vak was zo bs
True. Vooral boeddhisme/Hindoeïsme.
Ik had dan de gave om de toetsen met een 6 te halen waar iedereen een 4 kreeg.

Uiteindelijk werd dat in de 5e dan iets van filosofie ofzo, en toen kwam er op een toets een vraag waarin je een mening moest geven die indruist tegen algemeen gedachtegoed.
Een zo'n kneus schreef dus "ik vind negers minderwaardig".

Die mocht dus even aan de docent uitleggen waarom hij dat opschreef.
>>
>>650315739
pak de tram naar cs, daarna randstadrail 3 of 4 naar 079 naar halte stadhuis.. ik ben daar rond 11 met ketamine.. graties voor deze keer
>>
>>650316281
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
>>
File: image.jpg (35KB, 512x512px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
35KB, 512x512px
0318 hier, heeft iedereen hier een kankerlekker avondje?
>>
>>650315492
Waar? bij de poiesz?
>>
>>650316179
wiet, hash, coke, mda, etc meer dingen kan ik regelen als je optijd zegt. Maar ik kan hier niet veel praten je snapt toch. E-mail kan ik hier ook niet geven. Weetje wat. Kan je naar haarlemmerplein komen in amsterdam? Anders spreken we af in schilderswijk ik heb vrienden daar
>>
>>650316066
Hilly?
>>
>>650316587
Benne gij een marrokaan?
>>
>>650316245
Same
>>
>>650316587
De schilderswijk is zo'n fijne buurt hè
>>
>>650316738
Huizen, er gebeurt hier echt geen kanker
>>
>>650315024
ik ken ze allemaal die de moeite waard zijn vrindelijke vrind
>>
>>650316561
Ja zag ik net
>>
>>650316776
ik ben mocro yes
>>
>>650316587
Heb je ook slagroompatronen?
>>
>>650316817
beter dan moerwijk of duindorp
>>
>>650316378
Hij is er wel mee weggekomen.
>>
wow ik hoorde dat iemand hier geld weg gaf voor niks?
>>
File: Wtf.jpg (467KB, 2000x2752px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wtf.jpg
467KB, 2000x2752px
>>650301720
>>
>>650317007
En toevallig ook een drugsdealer? Haha. Grappig.
>>
>>650316963
Delen dan? wat ben je anders aan het doen in deze draad?
>>
>>650316842
Amentoe een IS gezin maar daar houd het dan wel bij op..
>>
>>650317017
alles kan geregeld worden. kan je naar oranjeplein komen of niet?
>>
>>650316281
Filosofie had ik niet man. Bij ons was het nog gewoon GD.

Uiteindelijk wel een gouden tijd daar gehad hoor. Zoveel kunnen kloten en kutten, relatief weinig gezeik en zorgen.
>>
>>650317017
Dat kenne gij ook bij de blokker of macro kopen.
>>
>>650317102
kankerjood
>>
Yo
>>
>>650317072
Weetje ook nog wat zijn verklaring was?
>>
073 heuujj
>>
>>65030696

Proefritje? Als in gratis.... Je gaat iets ergs met 'm doen he, post je het wel?
>>
>>650317125
ieder z'n ding snapje. jij vult kattenvoer in albert hein en ik verkoop medicijnen. maar ga ook gewoon naar school dus relax
>>
>>650317157
Lachen om m'n kankerlandgenoten. Vooral degene die in elke draad dezelfde facebookfotos van een chick zit te posten en er wsl nooit op af durft te stappen.
>>
>>650317216
Wil wel medische kwaliteit hebben
>>
>>650317195
Hilversum is helemaal vreselijk, laatste keer dat ik daar was stonden er een paar gasten van satudarah op de groest.
>>
>>650317204
>Filosofie had ik niet man. Bij ons was het nog gewoon GD.
Bij ons heette her ook nog gewoon Godsdienst, alleen kwamen opeens Freud en Jung aankakken.

>>650317254
Hij wist niets goeds op te schrijven dus deed hij dat maar. Vervolgens stug volhouden dat hij toch echt niet racistisch was.
>>
wie kijkt hier allemaal Bob Ross op twitch? rip devil
>>
>>650317203
Dit wordt een potentiële rape of beroving, post je webm'tje kkboefie.
>>
>>650317615
satudarah zijn gewoon relax
>>
>>650317520
>medische kwaliteit slagroompatronen
>>
>>650317451
Ik geloof niet dat jij mocro bent ouwe. Een Marokkaan zou nooit proberen een situatie te de-escaleren.
>>
>>650317520
Distikstofmonoxide is distikstofmonoxide kanker sukkel.
>>
File: 0057.jpg (74KB, 500x1153px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0057.jpg
74KB, 500x1153px
>>650317494
Hahaha ja wat jij zegt inderdaad. Wie is dit dan als je iedereen kent?
>>
Mijn lieve kankeraars, ik heb advies nodig.
Dit jaar studeer ik af in VWO6, met profiel NTNG.
Wat doe ik?
Bij voorkeur uni, ik neig naar chemie in Eindhoven
>bv4 drugsfabrikant
>>
>>650317799
wat bedoel je? ik ga niks posten gekke gast ik ben niet voor niets anoniem anders zou ik deze shit nooit roepen
>>
>>650317841
11 year old detected
>>
>>650317793
Kijk al 4 dagen lang, Everyone needs a little friend!
>>
>>650317451
goeie post
moet zeggen heb gemixte ervaring met marrokanen in de bizz.
eerst een aantal straat dealers die gewoon naaiers waren maarja welke straatdealer is dat niet, blank of marrokaan maakt niet uit

toen ik eenmaal wat betere connecties kreeg leerde ik ook vriendelijke mocros kennen die gewoon dealden, beste hasj die ik ook gehad heb ook voor die prijs was het zo kwijt
>>
>>650318002
een held
>>
>>650317786
Echt goud dit, kan me nog wel herinneren dat we op de basisschool altijd de achtergronden van de computers naar porno veranderde. Elke dag weer een preek van de directeur dat dat toch echt niet mocht.
>>
>>650317953
Echt joh?
>>
>>650314614
dat dus
>>
>>650318084
and a big ole tree
>>
>>650317919
ana maghrebi would el 9a7ba. zoek op wat dat is bitch een nep mocro verzint die shit niet
>>
>>650318002
>Bij voorkeur uni, ik neig naar chemie in Eindhoven
ga je gang zou ik zo zeggen.
>>
>>650318091
Hash kopen van een dealer in een land waar wiet legaal is. Benne gij geen 18 ofzo
>>
>>650318152
>gepakt worden

ben je kankerdom ofzo

ik weet nog goed dat wij een leraar hadden wiens wachtwoord letterlijk zijn 3 letterige voornaam was voor administrator bevoegdheden, naja tot dat iemand dat door had
>>
>>650318002
Brandweerman
>>
>>650317838
Zou best kunnen, geeft toch naar mijn idee een beetje aan wat voor sfeer er hangt.
Noem is wat leuks in Hilversum als je wilt?
Thread posts: 266
Thread images: 26[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.