[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Dansker tråd! Entertain me

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 44
Thread images: 1

File: DK.jpg (18KB, 965x730px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DK.jpg
18KB, 965x730px
Dansker tråd!
Entertain me
>>
>>646608471
gå i seng
>>
Danskjävlar
>>
>>646608471
Danskere er så fucking wack
>>
Allahu Akbar dræb Dronning Magrethe
>>
>>646609679
Halal slagt den oldgamle gås! Yallah
>>
Hvad er blåt og lugter af rød maling?
>>
>>646609679
>>646610129
Hvorfor fanden gå ind i en dansker tråd, for så at begynde at snakke perker-sprog?
>>
er stiv og træt.... gå i seng
>>
>>646610839
Jeg er lige stået op, nogen skal jo arbejde og sponsorere dit liv.
>>
>>646610533
Fordi folk elsker at glorificere den lortekultur de bringer til vores stolte land. Giv mig et navn på en perker hvor vi virkelig har vundet ved at lade svinet bo i vores land?
>>
>>646610533
haha er ikke engang indvandrer eller muslim, men synes stadig det burde være haram at dræbe kongelige...
>>
>>646611738
Luk nu røven for helvede. Lad være med at bringe udtryk fra deres lortereligion ind i denne tråd. De er ikke danskere og de har heller ikke lyst til at være det.
>>
>>646611738
Jamen hvad fanden har det med sproget at gøre?
Snak dog dansk eller flyt til et muslimsk land, så kan du svinge om dig med haram, alahu akbar og alt det andet pis.

Her i DK er der ikke noget der hedder haram. Haram er et ord, tilknyttet en fremmed religion. Med mindre at du er muslim, så lad være med at bruge ordet i det danske sprog.
>>
>>646612508
Word!
Elsker at se når perkerne bliver afvist i dørene på barene og diskotekerne i Århus. De kan ikke komme ind nogle steder mere og det er deres egen skyld.
Jeg hader alt ved dem og mest af alt den måde hvorpå de altid ser ud som om at de ville stjæle alt fra dig hvis der ikke var folk omkring dig.

Man kan bare se at de vil slå mig ihjel for min motorcykel hvis vi var i deres eget land (eller Gellerup for den sags skyld)
>>
Jeg fik roulade i går
>>
>>646613124
>>646612508
>>646612103

Synes personligt ikke muslimsk kultur er noget problem i Danmark. Jeg elsker fx Durum og Falafel <3 Fuck Israel. Palæstina burde overtage alt hvad der hed Israel. Synes heller ikke der er det helt store problem med Islamisk Stat. Okay de dræber folk og sådan noget? Men i det mindste har de en kultur og ideologi de kan stå ved. Det synes jeg godt vi kunne få lidt inspiration fra. :)
>>
>>646613758
mmhh
>>
>>646613758
Dejligt
>>
>>646613758
Nei hvor sjovt! Det gjorde jeg også!
>>
>>646614350
Lorte bait... Gå i seng din faggot
>>
Dansker tråde er nok det mest autistiske sted på hele internettet. Få jer et liv hele bundtet
>>
>>646615048
LoL du lyder som en beta, er du sur fordi størstedelen af vores smukke befolkning ikke kan lide dine sandniggers?
>>
>>646614874
Hvad betyder bait?
>>
>>646614350
Du er 100% blæst hvis du kan sympatisere med islamisk stat.

Vi har i DK masser af kultur og ideologier, men de bliver smadret af sådan nogle som dig, der gerne vil have muslimsk kultur ind i landet. Kan du ikke selv se at det er modsigende, når du så mener at vi skal inspireres af islamisk stat.

Når du mener at palæstina skal have hele lortet, så ahr du ikke sata dig godt ind i det. Du er bare endnu en af dem der har fundet "undergrundssiden med alle de rigtige og sande nyheder omkring palæstina", som konspirerer imod de offentlige nyhedskanaler. Palæstina og Israel er begge 2 parter i dette. De bomber hinanden, men i travlheden har de glemt hvorfor de gør det og er bare fortsat. De er begge 200 år tilbage i deres udvikling.

Islamisk stat går ind for kvindeundertrykkelse, drab af børn og andre civile, tvangsægteskaber med mindreårige, tortur, kamelridning, en religion der siger alle andre er utro-hunde, indskærpelse af generelle rettigheder og ikke mindst at du ikke er ren-blodet islamist og derfor skal dø, sammen med resten af din familie.

I dk har vi værdier, der netop vil det modsatte. Dem er det lykkedes os at følge og bringe videre til en stor del af verden. Her kan nævnes religionsfrihed, porno, homo-seksualitet, kvinders ligeret, frihed til at vælge, frihed til at tale og desværre også en lidt for meget velfærdsstat som stikker sådan nogle som dig penge.
>>
>>646615381
Prøv at hør dig selv, du er sikkert 15 år gammel og prøver at lege Karl Smart på 4chan fordi dine venner har sagt at det er sejt. Det er dig der er beta for hvis du var andet havde du ikke givet en fuck for hvad jeg skrev :)
>>
>>646615048
Din sætning giver ikke mening. Prøv igen.
>>
>>646616198
>kamelridning
Hvorfor hater du på kamelridning? Kan ikke se det store problem i dette... Bare fordi du ikke selv har en kamel behøver du ikke hate
>>
>>646616198
Jeg synes også at det er mega synd for de stakkels kameler som dagligt bliver undertrykt af de farlige farlige og meget onde mennesker som har indtaget deres naturlige habitat
>>
>>646616571
Hører mig selv og hører også dig. Min konklusion er at du er den største autist i denne tråd. Du er forresten også en faggot fordi du ikke forklar hvorfor du er så sur.
>>
>>646616571
Skal forresten på arbejde om et par timer. Størstedelen af det jeg beskæftiger mig med er at nægte sandniggers arbejde fordi jeg kan og fordi jeg kun vil dem ondt.
>>
>>646618010
Tro mig, de er ikke gode til at være prostituerede... (Går ud fra at du arbejder som alfons)
>>
>>646616198
Okay du har nogle fine pointer der. Men først og fremmest... Hvad har vi af kultur og ideologier i Danmark? Fucking smørrebrød? Dronning Magrethe? Okay og nogle gamle vikinger. Men det er længe siden. Islamisk Stat skriver historie her og nu. De er vikinger lige nu på stedet. De kæmper for hvad de tror på og holder stædigt fast i det. De giver ikke op når Syriens diktator går ind med kamp. De svarer sgu igen og har styrken til det.

Israel har ikke andet end undertrykt det Palæstinensiske folk gennem de sidste 70 år. Synes ikke der er flere sider i den sag, end at de lortejøder skulle tage at finde sig et andet sted at bo end i Palæstina.

Kan forresten heller ikke se et problem i at Islamisk Stat går ind for kamelridning? Men det er måske bare mig.
>>
Nogle der kan anbefale nogle gode <et eller andet>?
>>
>>646616845
Hvis du ikke kan se at den sætning giver mening skal du nok en lille tur på dansk kursus, måske på folkeskoleniveau
>>
>>646617638
Forklarer* Og jeg er skam ikke sur, kan bare ikke se hvorfor i har et så stort behov for at hakke ned på indvandre når de kommer fra forhold som folk som jer kun kan have mareridt om. Og har meget ondt af dig fordi du tror det er sejt at kalde folk faggots på internettet. Du er ynkelig
>>
>>646620604

Hvis du nu ser prøver at læse den igen, så kan det være at du kan se fejlene.

Der er intet autistisk i denne tråd, det er et orde du har hørt her på 4chan og tror nu at det kan bruges i flæng på dansk.

Du nævner "dansker tråde" i flertal og refererer til "det sted" i ental. "Dansker tråde" kan ikke være "det sted".

Udover det så er trådene ikke et sted, de er bare på internettet.

"Dansker tråde er nok noget af det mest autistiske på internettet" - Formuleret sådan giver det mening, hvis bare man så brugte et bedre beskrivende ord en autist.

Google translate kunne have lavet din sætning bedre.
>>
When I get drunk, the tonal accent of my bad American swedish becomes stød
Am I allow with dane?
>>
>>646616968
>>646616970
>>646618892

Fantastisk at så mange reagerer på kamelridning. Det er sgu da bare pis :D
>>
>>646622482
What does "stød" mean?
>>
>>646622221
Ooooooog her har vi en fin analyse af en sætning klokken 4:30 på 4chan... Tillykke med det, det kunne ikke være mere ligegyldigt!
>>
>>646622623
Og du har startet en intern joke nu, fucking fantastisk, tak for det! :D
>>
>>646622694
That thing where you guys slur everything instead of saying with pretty tonal accent of sweden
>>
>>646620997
Har selv været udstationeret i Afghanistan i 16 måneder. Jeg ved udemærket godt hvor de kommer fra. jeg hader stadig det de gør ved vores land. Jeg hader at de går rundt og ser ud som om vi skylder dem noget.

Jeg forstå heller ikke hvordan vi i danmark kan være så ignorante og tro, at folk der født i krig kan integrere sig i et så veletableret samfund som Danmark. Det kan de ikke og derfor skal de på ingen måde have lov at blive.

Det er typisk venstreorinterede samfundskadende personer som dig der netop ikke aner en skid om hvordan krig er og hvad det gør ved folk. Vi kan kun hjælpe dem midlertidigt. Det er ikke op til os at redde dem og sørge for at de indfinder sig med vores logivning fordi det kommer nemlig aldrig til at ske.
Thread posts: 44
Thread images: 1[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.