[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

S/fur

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 308
Thread images: 151

File: 598609546.jpg (75KB, 750x518px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
598609546.jpg
75KB, 750x518px
S/fur
>>
File: 1428705115827.jpg (69KB, 512x384px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428705115827.jpg
69KB, 512x384px
>>
File: 1428705141672.jpg (71KB, 512x384px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428705141672.jpg
71KB, 512x384px
>>
File: 1428705165954.jpg (71KB, 512x384px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428705165954.jpg
71KB, 512x384px
>>
gheyest thread of the century. Stop fukking animals bruh
>>
File: 1428705184011.jpg (69KB, 512x384px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428705184011.jpg
69KB, 512x384px
>>
I came here just only for try to find the comic of Hetty XD
>>
File: Hetty01.jpg (162KB, 1276x986px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hetty01.jpg
162KB, 1276x986px
>>609398454
WHAT HAPPENS NEXT???
>>
File: 32.png (343KB, 512x384px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
32.png
343KB, 512x384px
>>609398523

Boom
>>
File: 1428705206520.jpg (70KB, 512x384px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428705206520.jpg
70KB, 512x384px
>>
File: Hetty02.jpg (154KB, 1276x990px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hetty02.jpg
154KB, 1276x990px
>>609398541
I <3 you with my butt.

My butt <3's you very butt.
>>
File: hat1.jpg (113KB, 1549x1076px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hat1.jpg
113KB, 1549x1076px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen
>>
>>
File: Hetty03.jpg (163KB, 1276x958px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hetty03.jpg
163KB, 1276x958px
>>
>>609398604
reported
>>
>>
File: Hetty04.jpg (163KB, 1276x852px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hetty04.jpg
163KB, 1276x852px
>>
Hetty pls
>>
>>
File: hat2.jpg (327KB, 1024x680px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hat2.jpg
327KB, 1024x680px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen

Amen

Am3n
>>
File: Hetty05.jpg (175KB, 1276x852px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hetty05.jpg
175KB, 1276x852px
>>
>>609398604
you know,mlp is a furry show
>>
>>
File: Hetty06.jpg (99KB, 898x691px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hetty06.jpg
99KB, 898x691px
>>
>>
File: 223230.jpg (128KB, 512x384px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
223230.jpg
128KB, 512x384px
>>609398578
>>
File: Hetty07.jpg (91KB, 898x673px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hetty07.jpg
91KB, 898x673px
>>
>>
File: 23235.jpg (128KB, 512x384px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23235.jpg
128KB, 512x384px
>>609398875
>>
File: Hetty08.jpg (71KB, 898x673px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hetty08.jpg
71KB, 898x673px
>>
>>
File: Hetty09.jpg (84KB, 898x673px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hetty09.jpg
84KB, 898x673px
>>
File: 1_223300.jpg (131KB, 512x384px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1_223300.jpg
131KB, 512x384px
>>609398931
>>
>>
File: Hetty10.jpg (83KB, 898x673px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hetty10.jpg
83KB, 898x673px
>>
>>609398931
>>609398995
>>
>>609398885
are you trying to annoy furries with a character of a furry show?
>>
>>
File: hat4.jpg (95KB, 800x598px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hat4.jpg
95KB, 800x598px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen

Amen
...
Am3n.............
>>
File: Hetty11.jpg (86KB, 899x719px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hetty11.jpg
86KB, 899x719px
>>
File: _223308.jpg (131KB, 512x384px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_223308.jpg
131KB, 512x384px
>>609399050
>>
>>
File: Hetty12.jpg (131KB, 1278x853px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hetty12.jpg
131KB, 1278x853px
>>
File: 223313.jpg (131KB, 512x384px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
223313.jpg
131KB, 512x384px
>>609399088
>>
>>
File: Hetty13.jpg (106KB, 899x599px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hetty13.jpg
106KB, 899x599px
>>
>>
File: hat5.jpg (273KB, 1073x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hat5.jpg
273KB, 1073x768px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen

Amen...........

Am3n.....
>>
File: Hetty14.jpg (88KB, 898x598px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hetty14.jpg
88KB, 898x598px
>>
>>
File: Hetty15.jpg (92KB, 898x598px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hetty15.jpg
92KB, 898x598px
>>
>>
File: Hetty16.jpg (82KB, 898x598px)
Hetty16.jpg
82KB, 898x598px
>>
File: hat6.jpg (218KB, 1200x1600px)
hat6.jpg
218KB, 1200x1600px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen

Amen
,,,,
Am3n,,,,,,,,,,,
>>
File: Hetty17.jpg (91KB, 898x598px)
Hetty17.jpg
91KB, 898x598px
>>
>>
>>609399059
Autism.
>>
File: Hetty18.jpg (78KB, 898x598px)
Hetty18.jpg
78KB, 898x598px
>>
>>
File: hat7.jpg (220KB, 1024x768px)
hat7.jpg
220KB, 1024x768px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen......

Amen...

Am3n...
>>
File: Hetty19.jpg (58KB, 898x598px)
Hetty19.jpg
58KB, 898x598px
This is the best s/fur thread in ages
>>
>>
File: Hetty20.jpg (75KB, 899x599px)
Hetty20.jpg
75KB, 899x599px
>>
>>
File: hat8.jpg (118KB, 1280x913px)
hat8.jpg
118KB, 1280x913px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen
.
AMen
..
Amen...
...
Am3n.........
>>
File: Hetty21.jpg (76KB, 899x599px)
Hetty21.jpg
76KB, 899x599px
>>
>>
furries are sleeping

post trains and spiderman
>>
File: Hetty22.jpg (83KB, 899x599px)
Hetty22.jpg
83KB, 899x599px
>>
>>
File: Hetty23.jpg (74KB, 899x599px)
Hetty23.jpg
74KB, 899x599px
>>
>>
File: hat9.jpg (82KB, 640x462px)
hat9.jpg
82KB, 640x462px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen
..................
Amen..........
.................................
Am3n.............
>>
File: 1420047602604.jpg (265KB, 800x662px)
1420047602604.jpg
265KB, 800x662px
>>609399470
Suprize
Is actual gfer
>>
File: Hetty24.jpg (97KB, 899x599px)
Hetty24.jpg
97KB, 899x599px
>>
>>609399223
I actually have a Goretex Fedora.
>>
>>
File: Hetty25.jpg (91KB, 900x600px)
Hetty25.jpg
91KB, 900x600px
>>
>>609399142
>>609399604
>>
>>
File: hat10.jpg (36KB, 480x480px)
hat10.jpg
36KB, 480x480px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen
...
Amen
...
Am3n........
>>
File: Hetty26.jpg (87KB, 899x599px)
Hetty26.jpg
87KB, 899x599px
>>
>>
File: image.jpg (68KB, 630x950px)
image.jpg
68KB, 630x950px
SEGSY BUBIES xx---ddd
>>
>>
File: Hetty27.jpg (82KB, 899x599px)
Hetty27.jpg
82KB, 899x599px
>>
>>
File: Hetty28.jpg (71KB, 899x599px)
Hetty28.jpg
71KB, 899x599px
>>
>>609399761
>>
>>
File: hat12.jpg (111KB, 799x532px)
hat12.jpg
111KB, 799x532px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen
,,,,
Amen,,,,,

Am3n,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
>>
>>609399926
>>
File: Hetty29.jpg (82KB, 899x599px)
Hetty29.jpg
82KB, 899x599px
>>609399703
HOLY SHIT I have been rused

My hat is off to you master ruseman!
>>
>>
File: Hetty30.jpg (102KB, 899x599px)
Hetty30.jpg
102KB, 899x599px
>>
>>
File: 1428803235276.jpg (213KB, 800x600px)
1428803235276.jpg
213KB, 800x600px
What's happen next?
>>
>>609399985
>>
File: Hetty31.jpg (108KB, 899x599px)
Hetty31.jpg
108KB, 899x599px
>>
>>
File: hats.jpg (13KB, 302x227px)
hats.jpg
13KB, 302x227px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen

Amen...............................FUCK

Am3n..............................YOU./.....
>>
>>
>>609400050
You could go fuck yourself
>>
File: Hetty32.jpg (90KB, 899x599px)
Hetty32.jpg
90KB, 899x599px
This thread is blowing my miiiiiiiiiiiiiiiind.

MAster rusemen all over, Spongebob eating chocolate, AND PRAYERS.
>>
>>
>>609399995
Anytim
>>
File: Hetty33.jpg (82KB, 899x599px)
Hetty33.jpg
82KB, 899x599px
>>
>>609400195
>>
>>
File: picture.jpg (843KB, 750x950px)
picture.jpg
843KB, 750x950px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen
............
Amen
........
Am3n..........
>>
File: Hetty34.jpg (108KB, 899x599px)
Hetty34.jpg
108KB, 899x599px
>>
>>609400275
>>
>>609399944
What kind of fucking order do you have these in?
>>
>>
File: Hetty35.jpg (84KB, 899x599px)
Hetty35.jpg
84KB, 899x599px
>>
>>
>>609400000
WTF M8
>>
File: Hetty36.jpg (99KB, 899x599px)
Hetty36.jpg
99KB, 899x599px
>>
File: 3fszb3A.jpg (613KB, 2448x3264px)
3fszb3A.jpg
613KB, 2448x3264px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen

Amen

Am3n.............................
>>
>>609400195
https://www.youtube.com/watch?v=CDOI8x399B4
>>
>>
>>609400347
>>
File: Hetty37.jpg (85KB, 899x599px)
Hetty37.jpg
85KB, 899x599px
>>
>>
File: Hetty38.jpg (78KB, 899x599px)
Hetty38.jpg
78KB, 899x599px
>>
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen

Amen

Am3n,....
>>
>>
File: Hetty39.jpg (94KB, 899x599px)
Hetty39.jpg
94KB, 899x599px
>>
>>
File: Hetty40.jpg (80KB, 899x599px)
Hetty40.jpg
80KB, 899x599px
>>
File: 1428705304685_0.jpg (67KB, 512x384px)
1428705304685_0.jpg
67KB, 512x384px
>>609400462
>>609400471
Oh wow
>>
File: 23wwlna.jpg (50KB, 533x712px)
23wwlna.jpg
50KB, 533x712px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen

Amen
bb
Am3n
>>
>>
File: Hetty41.jpg (86KB, 899x599px)
Hetty41.jpg
86KB, 899x599px
>>
>>
File: Hetty42.jpg (94KB, 899x599px)
Hetty42.jpg
94KB, 899x599px
>>
>>
File: Hetty43.jpg (80KB, 899x599px)
Hetty43.jpg
80KB, 899x599px
>>
File: mad.jpg (119KB, 741x1532px)
mad.jpg
119KB, 741x1532px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen

Amen

Am3n,,...
>>
>>
File: Hetty44.jpg (115KB, 899x599px)
Hetty44.jpg
115KB, 899x599px
>>
>>609400000
of course it is
>>
>>
File: Hetty45.jpg (109KB, 899x599px)
Hetty45.jpg
109KB, 899x599px
>>
File: meinhya.jpg (87KB, 720x1280px)
meinhya.jpg
87KB, 720x1280px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen

Amen

Am3n,,,,,
>>
File: Hetty46.jpg (78KB, 899x599px)
Hetty46.jpg
78KB, 899x599px
>>
>>609400000
FUCK YOU
WORTHLESS
>>
File: Hetty47.jpg (84KB, 899x599px)
Hetty47.jpg
84KB, 899x599px
>>
File: mr funck.jpg (122KB, 768x1024px)
mr funck.jpg
122KB, 768x1024px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen

Amen

Am3n!!!!
>>
keep posting Hetty, im waiting patiently
>>
File: Hetty48.jpg (73KB, 899x599px)
Hetty48.jpg
73KB, 899x599px
>>
File: Hetty49.jpg (79KB, 899x599px)
Hetty49.jpg
79KB, 899x599px
>>
File: makeready.jpg (102KB, 1024x656px)
makeready.jpg
102KB, 1024x656px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen

Amen

Am3n,,,,,.,.,
>>
File: 1428705326337.jpg (64KB, 512x384px)
1428705326337.jpg
64KB, 512x384px
>>609401020
>>609400674

You wish
>>
File: Hetty50.jpg (73KB, 899x599px)
Hetty50.jpg
73KB, 899x599px
>>
File: wtf.jpg (61KB, 534x640px)
wtf.jpg
61KB, 534x640px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen
mm
Amen
mm
Am3n
>>
>>609400000
WASTE OF A GET REEEEEEEE
>>
File: Hetty51.jpg (124KB, 1278x852px)
Hetty51.jpg
124KB, 1278x852px
>>
>>
File: Hetty52.jpg (79KB, 899x599px)
Hetty52.jpg
79KB, 899x599px
>>
>>
File: winterhat.jpg (287KB, 771x864px)
winterhat.jpg
287KB, 771x864px
1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Amen

Amen

Amen

AMen

Amen

AMen
,,.
Amen
..
Am3n,,
>>
File: Hetty53.jpg (78KB, 899x599px)
Hetty53.jpg
78KB, 899x599px
>>
>>609400000
A get was wasted on a faggot.
>>
Furries are worthless human beings that deserve to be euthanized.
>>
>>609400000
What a waste. A good get by a literal retarded manchild.

This is a sad day for all of 4chan.
>>
Link me the whole Hetty comic, I gotta finish it
>>
>>609401482
holy shit!They are humans?
>>
>>609401482
It's sad to see people like this.
>>
>>609401650
Technically.

They're horribly genetically deficient humans, though.
>>
>>609401482
>Furries are worthless THINGS beings that deserve to be euthanized.
FTFY
>>
>>609401805
It's sadder to see people like this.
>>609401270
>>609401210
>>609400868
Just makes me want to put him out of our misery.
>>
>>609401650
Well could be worse.

All those retarded fucks like bronies who fall in love with cartoon characters.

Furries just like to fap to animal porn, but falling in love with a cartoon? Jesus that's lower than low. That's the sort of pathetic garbage that makes people want to murder you just to improve the species as a whole.

I am genuinely ashamed that bronies and people who fall in love with cartoons are actual members of the same species as me. It's so pathetic it's painful to watch.
>>
>>609401482
Furries are faggots with daddy problems and mental problems. Don't worry.
They are going to die eventually.
>>
>>609402215
Okay kid.
>>
>>609402420
okay creature.
>>
you know what is sad?Furfags posted so few images that this thread was probably going to die out,but you faggots keep bumping this zoophily into the top of catalog
>>
>>609402209
you know, mlp is a furry cartoon
>>
>>609402543
Good.
>>
>>609402215
It sound like you're just talking about yourself
>>
>>609402729
But it isn't
>>
>>609402420
Okay special snowflake
>>
>>609402209
>>609402215
>>609401871
>>609401807
You're boring.
>>
>>609402420
Shhhhhhhhhh. Calm down, calm down. Everything will be OK. The furries will an hero and all will be right with the world.

Hell they're all antisocial losers, not like anyone'll miss them.

I mean, have you been around when that Watterson fuck is posting? It's sad beyond belief.
>>
>>609402788
Pretty sure you animal fukkers are the sick ones here bruh. I can sleep soundly that y'all won't live to reproduce and will probably die sick and lonely fuckers bruh
>>
>>609402911
Kill yourself.

Nobody would mind. Nobody will care.
>>
>>609402847
yes it is
>>
I just want to see the end of the comic. A I'm not a furry faggot.
>>
>>609402847
Yes, MLP is, was, and always has been a furry cartoon. It's about animals with human traits and features. AKA : Anthropomorphism.

Anthros = Furries.

People have been making furry art about MLP since Gen1.
>>
>>609403030
Meh. I'll die eventually. I'm in no hurry.

You're still boring.
>>
>>609403167
There's 203 pages total. 5 of them include a shitty masturbation sequence and 10 more are a crappy sex scene that shows very little.

The rest is just her eating.
>>
>>609403404
>I'll die eventually.

Yeah but the problem is until then you'll continue to be a blight upon the gene pool.

Plus there's the slightest, slimmest chance that someday you'll meet a hambeast who won't care that you're a pathetic furry, and your genes might actually spread.

Don't you care that you're poisoning the earth with your defective genetics, anon?
>>
>>609402788
>Never been burned that bad before by a piece of wood

>>609403167
I'm sorry if my chocolate didn't live up with your furry expectations. Maybe if an hero would fix it.
>>
>>609403318
Ha ha ha. Wow you are stupid.
>>
>>609403007
>thinking I fuck animals because I took the opportunity to roast you

Get your head out of the gutter man :(
>>
>>609403404
>I'm in no hurry.
Please.

For the good of humanity. For decency's sake. Kill yourself. You'll solve so many more problems than you ever would if you kept living.

Nobody wants you to live. Nobody likes you. Nobody cares about you. You're a pathetic non-being. Please die.
>>
>mfw I'm making money off of you things

Thanks guys! Also if you could, support my new pateron this coming week!
>>
>>609403123
How? Only fags think that. MLP is a cartoon meant to sell plastic chink figurines to children, it wasn't made with furries in mind,
>>
>>609403790
Ha ha ha. What a pathetic comeback. Couldn't think of a counter-arguement? Well, don't worry. It's not the fact that you're stupid that makes you unable to think of one.

It's the fact that it's entirely true that makes you unable to come up with a counter-argument.

The fact that you're a brainless idiot is simply the icing on the cake.
>>
>>609403707
Wood can't shitpost on image boards
>>
>>609403030
https://www.youtube.com/watch?v=CDOI8x399B4
>>
>>609404034
In the same way that Duck Tails, Swat Kats, Chip'N'Dale's, and so many others are.

Because the creators want to make something for little kids, and grow up adults who can't get laid decide to fap to it.

Furries, bronies, same goddamn thing. Just a bunch of man children who can't get laid.
>>
>>609403662
>>609403840

Yawn. You are to /b/tards what uggs and pumpkin spice are to white girls.
>>
>>609404086
Not everyone abides with your inane definition of the word furry, breh. Your definition may only be correct to other furries, maybe. But bronies don't abide with your terminology and neither do most people. You'll be hard pressed to find anyone sharing your inane views.
>>
>>609404452
>Shit shit shit they're scoring easily on me how the fuck do I turn this around
>I know I'll pretend like I don't care
>THE GREATEST PLAN
>>
>>609403318
Gr8 b8 8/8

>>609404165
>wood can't shitpost on an image board
But at least they are fucking useful. Unlike furfags.
>>
>>609404034
is a cartoon that center arond talking animals, why talking animals and no humans?Only for the interest in see talking animals
this is furry
>>
>>609404421
Um you know people jack it to all cartoons. Just look at all the r34 threads. Sick fuck wanking to Fairly Oddparents and Teen Titans, what the fuck
>>
>>609404629
Doesn't matter if bronies don't like it or not, it don't change the truth.

Or perhaps you'd like to present an argument slightly more compelling than "That's just not the way it is, bruh"?

Please, I'm all ears.
>>
>>609404865
Those are pedophiles.

The difference is that they masturbate to human children, not animals.
>>
>>609404421
>Duck Tails, Swat Kat, Chip n Dales

All were aim for the boy demographic
While MLP is aimed at little girls.

Think god damnit.
>>
>>609404786
The original MLP had human characters. G4 there is a spin-off with humanoid characters. Plus just because something focuses on talking animals does not equal furry there is literally century old fairytales that focus on that. Are you gonna seriously tell me furries existed all the way back to the BC era???
>>
What makes MLP ponies anthropomorphic? They talk but their physical shape is still that of a "pony" So i can't really see it.
>>
>>609404651

I'm not pretending. Like I said, you're boring.

Anyhoo, I've finished saving all the porn that I wanted from this thread, I'mma move on to the active one now. Ta!
>>
>>609405235
Shhh. You talk to much.
>>
>>609405202
Well, yeah.

So long as man has been making art, less popular man has been jerking off to it.
>>
>>609405235
Human speech, intellect, human mannerisms.

Anthropomorphising an animal doesn't necessarily involve giving them human physical characteristics.

Lion King, 101 Dalmations, good examples of anthropomorphising animals.
>>
>>609405235
Anthropomorphic is one of the most misused words in the Internet. Anthropomorphic literally means shaping into a human. Most people think anthropomorphic is some animal headed thing but it's wrong. The more human something non-human is the more anthropomorphic. That's why humanized images of non-humans are the most anthropomorphic. It is a term uneducated furries hijacked.
>>
>>609405202
>Plus just because something focuses on talking animals does not equal furry
"The furry fandom is a subculture interested in fictional anthropomorphic animal characters with human personalities and characteristics"
http://en.wikipedia.org/wiki/Furry_fandom

why there is talking animals and no humans?If is simply because is "cool" or "cute" then this mean that is just for interest in see animals with humans characteristics
this is furry
>>
>>609405332
>the active one now
If only there were one.

If only... le sigh.
>>
>>609405681
Anthropomorphic still does not equal furry.
>>
>>609405472
Unlike other people who are normal actually make money off of these people. Seriously! I have a furfanity account and a DA, both filled with furry porn and MLP porn. Making porn flash while getting 500$ per flash games. What a fucked up shit we live in, huh?
>>
>>609405916
It's a fandom, breh. A small and obscure one at that. A furry is a member of that fandom, breh. It's like saying people who are into guns and shooting games are card carrying members of the NRA.
>>
>>609405967
You have the weirdest definition of furry I've ever heard of.

And I've been on furry MUCKs, MOOs, imagboards, websites, webrings, and more.

The generally accepted definition is 'furry art is art containing anthropomorphic animals'.

And the general definition of a furry is 'a person who enjoys furry art'.

You don't have to go to a con, be an artist, masturbate to it, or even be active on any part of the community to enjoy furry art.
>>
Radzyn.
>>
>>609405687
I understand that part, thats why i was having a hard time wrapping my head around a bunch of poeple saying that talking animals equaled anthro's like this guy.
>>609405681
>>
>>609404755
^^^^^^^^^^^^^
This guy knows what's right
>>
>>609406331
to be a "furry" you don't need to aknowledge yourself as one,just bronie,if you watch mlp and are ag uy then you are a brony liking or not
>>
Where the hell is Hetty 53
>>
>>609406463
Breh I'm not a furry. You're making the assumption that I am. It's only the accepted term in furry communities I mean just look at all the shit you listed. No one outside of your little fandom is going to say Mickey Mouse or a My Little Pony is a furry.
>>
>>609406849
is the meaning of the term, that was not even created by "furries" themselves
>>
>>609406526
I'm not arguing that a character like >>609401270 is not more anthropomorphic than a MLP pony. But the fact is that the MLP pony is still considered 'anthropomorphic' because it's an animal that has been given human traits and characteristics. Much like >>609405687's post said, made more human.

My point is that anthropomorphism isn't simply limited to physical characteristics, it can also extend to granting human mental, emotional, and cultural characteristics to non-humans as well
>>
>>609406697
Breh that's BS too. You're only a brony if you want to call yourself one. Just like any other TV show. Only hardcore militiant neckbeards think like yoo
>>
>>609407117
no,this is not the meaning of this terms
>>
>>609406990
Who the fuck created it then breh. It was a term coined by furries and used exclusively by them breh
>>
>>609407117
Wow, hardcore denial going on here. Listen man, you don't have to fight it so hard. If it upsets you this much just take a deep breath and step away from the computer.

They're only words, you don't need to get so insanely worked up over them.
>>
>>609406990
Furries(Fag•gots): People who think they are an animal. (2011) They mostly have daddy issues and also mentally challenge. They want to fuck animals so hard, they fap to animals. Not all Furries do this, but that would be fucking wrong and a fucking lie.
>>
stop bumping this zoophily to the top of the catalog you retards!You are doing furries dirty work!
>>
>>609407371
Breh I'm not offended over that. I'm offended over the spread of bad information breh. Like the way you cucks use a bad definition of the word feral and anthropomorphic breh. I've literally met people who think anthropomorphic only applies to these ugly ass drawings posted daily here breh. It's disgusting what you fucks do to young children breh.
>>
So why are these bronies in the furry threads arguing that they aren't furries?

Do they just... hang out here waiting for someone to call them a furry so we can argue?
>>
>>609407663
Listen up, bro(ny). You're a furry. It's OK. It's not the end of the world. You can argue the point but you can't decieve yourself. You're in a furry thread, where we post furry porn, and trying to pretend you're not a furry? You're a furry, accept it and move on.
>>
>>609407549
also called otherkin
>>
>>609407802
Breh I'm not even any of that chit breh. I just h8 ignoring cucks like you who don't know shit breh. Keep thinking you animal fukkers are relevant breh
>>
>>609407802
Do yourself and your dad and all the people you disappointed and made uncomfortable a favor, kill yourself. Nobody needs you.
>>
>>609407952
Nah, you're a brony. You're a fan of my little pony. You probably masturbate to fluttershy. Why else would you get so butthurt over it?

I mean, you don't do a good job of hiding the fact that you jerk off to horses.
>>
Would you faggots stop sucking each others dicks and make another thread already.
>>
>>609408121
Breh that shit gross me out and MLP is a ghey phaggot show. I'm not butthurt I'm just trying to educate you breh. What you're saying is like thinking feral is literally what you fucks think it is breh. When feral only means anything that has regressed to a wild state like wild dogs or even children raised by animals breh. Like some fuck was saying MLP is feral and that's dumb because they can talk and shit breh. Similar with your inane definition of furry breh just spreading bad info breh.,
>>
>>609408499
Just move over to the active thread
>>
>>609408634
You're an active thread.
>>
>>609408611
Breh you're not fooling anyone breh. Breh you wouldn't give a damn if it didn't affect you breh. Breh why do you fight it breh? Breh you're struggling so hard not to accept it breh. Breh, it's like you're ashamed of who you are breh.

Then again, breh, if I was a brony I'd be ashamed too so I can't blame you for not fessing up to it breh.
>>
>>609407105
So it seems like you are saying that any animal that can be categorized as having anything human would be a furry correct?
>>
>>609409021
No because furry does not equal anthropomorphic.
>>
>>609409021
I would say that art depicting an animal that plainly exhibits human traits and characteristics that are not commonly attributed to that animal would be considered anthro.

And that a LARGE amount of people equate anthro to furry. Enough that i've seen that as the most common definition of 'furry'.
>>
>>609409162
Sorry, finger slipped. Meant Anthro.
>>
you guys get mad over any little thing that you don't like
>>
>>609409403
It's a good thing too, most of the time baiting people on /b/ is a lot harder.

I can't believe how easy it is to get people like >>609408611 to take the bait just by saying shit like 'all bronies are furries'.
>>
>>609409358
ok i get what your saying, thank you.
>>
>>609409358
Excuse me sir but I can literally go to any person in the street as ask them that. I bet my bottom dollar most of them would be clueless.
>>
>>609409575
Most of this has been clarifying meaning of words and ideas, not arguing mindlessly back and forth.
>>
>>609409701
If that's the case you can bring up a few examples you can cite right here and now, right?

Like links you could share that contain supporting arguments to yours?
>>
>>609409916
Excuse me sir but bring me any reputable source with the definitive definition of furry and maybe you may have a point
>>
>>609398252
Candy-ass.
>>
QUIT YER ARGUIN

WE'RE HERE FOR PORN
>>
There is like, literally nothing you faggots ever post I haven't seen. Post some new shit, from new artists (hell, even old artists that aren't copypasta), or fucking stop making goddamn threads.
>>
>>609410067
>reputable source
Is there such a thing on the internet? Nonetheless....


>The specific term furry fandom was being used in fanzines as early as 1983, and had become the standard name for the genre by the mid-1990s, when it was defined as "the organized appreciation and dissemination of art and prose regarding 'Furries', or fictional mammalian anthropomorphic characters."

'fictional mammalian anthropomorphic characters' sure sounds to me like it'd include the ponies depicted in MLP. They're fictional, they have anthropomorphic traits, they're mammals...
>>
>>609410500
Make me, faggot.
>>
>>609410500
i could post some IMMA sketches next thread but they are the only ones i have that arn't mainstream i think. I have an old folder from 2007-2009 but i don't feel like sifting through that for oldies that havn't been posted for years.
>>
>>609410548
Yes, it became a standard for the furry fandom. That's the key point, sir. The fact is, sir, that furries never changed the public consciousness regarding talking animals. You will never find Disney ever claiming that Mickey Mouse is a furry because they do not want association with the furry fandom.
>>
>>609410609
Ev'ry day you're samefaggin', with the samefaggin' shit. get new content. You fucks need out of the basement more often
>>
>>609411009
So your argument is that since most people don't know the what a 'furry' is that the definition that is the most widely known is thus invalid?
>>
Sweet jesus this thread hasn't 404'd yet?

You're all bigger faggots than the furries. Christ.
>>
>>609411580
Not him but word meanings change all the time when the majority public view it as something different then what it used to be so i can easily see that.
>>
>>609412001
Only when the majority actually has a definition to change it to.
>>
>>609411918
What this guy said.
>>
>>609411580
Pretty much. For those who do know what furries are you'll be hard-pressed to find people willing to admit characters they grew up as children are furry due to stigma attached with the term and it's completely understandable.
>>
>>609412420
So would you say then that your logic could be applied elsewhere?

If people do not know the definition of a mathematical term that the most commonly known definition by mathematicians is wrong?

Or if people do not know the definition of an obscure medical term, that the most commonly accepted definition of said term by physicians is wrong?
>>
>>609412722
Literally equating mathematics and the sciences with some animal fukkers. Bruh....
>>
>>609413108
You can't think of a single counter argument? Sad times, breh, sad times.

Course I didn't really expect you to. I knew you didn't have the brains or balls to argue the point.
>>
>>609413409
Oh thats harsh. But while your point is a good point, an easy example i can think of would be the meaning of faggot/fag/gay. That has changed alot in the last several decades to mean something completely different from what it once was.
>>
>>609414231
So jumping from Anthro into furry wouldn't be that far of a jump at all.
>>
new thread up
>>
>>609414321
I doubt you'll be able to convenience most to get behind that. Furry fandom is already obscure to most people and Internet thinks they're weirdos. Good luck trying to convince everyone mickey mouse is a furry.
>>
>>609414231
That has changed a lot, yes. They went from widely-used words that mean one thing to widely-used words that mean another thing.

So right now I guess the only thing the word 'Furry' means is 'something covered with fur' because that's the only definition that people outside the fandom really know.

That would make us both wrong, ne?
>>
>>609414757
mickey mouse is not a furry his show is
just like twilight is not a brony
>>
I srsly want sauce on this comic
>>
File: Venn2.png (47KB, 693x692px)
Venn2.png
47KB, 693x692px
Here, this will clear everything right up for all of you retarded fuckers.
>>
>>609415070
Google image search, it brought it up nearly instantly.
>>
>>609415252
Why the fuck didnt I think of that. Thank you ^-^
>>
>>609414706
Nope, not that i see, there isnt even a gfur thread. Fuck.
>>
File: 1412144313730.png (42KB, 208x212px)
1412144313730.png
42KB, 208x212px
>>609414934
pretty much.
>>
>>609415384
So make a new thread.

I promise to help you keep it bumped.

With hetty.
>>
Fuckfuckfuckfuckfuck.
Peter dinkledge
>>
>>609415412
Makes me wonder. The word 'brony' has been dragged through the mud and everyone associates it with clopping. I wonder whether or not it will ever not be a stigma upon those who get labelled bronies?
>>
>>609415539
No. Not that i dont want to. I cant.
Phone posts
>>
>>609415158
Bronies go outside furrries, genuius
>>
>>609415756
Does it matter? You're all faggots.

Faggots who "paw off" to furry pictures.

Faggots who "clop" to ponies.

Retarded faggots everywhere.
>>
>>609415756
>genuius
>>
>>609415732
Woo woo woo
They call me iron man cause i got the power.
>>
>>609413770
>>609413770
>>609413770
new bread
>>
>>609415756
hmm, they like a furry show so...
>>
someone should archive this
>>
>>609415903
Why not include the faggots who go into teh r34 thread ghenious. Your stupidness is showing
>>
>>609416028
I guess all furries are zoophiles too huh
>>
>>609415713
Short answer? No.

Long answer? Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
>>
>>609415903
Is that even really an insult anymore? sure, faggots, whatever. At least they're not niggers.
>>
>>609415713
well furries are slowly getting a better public look so anything possible, though it might take decades and their will always people who will ridicule them for it.
>>
>>609416140
if they fap to dogs yeah
if they like a show centered around animals with humans characteristics then they are furries
>>
>>609416528
No all furries are zoophiles prove me wrong breh
Thread posts: 308
Thread images: 151[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.