[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

nederdraadt

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 173
Thread images: 34

nederdraadt
>>
hallo hollanders zijn jullie daar
>>
050 hier
>>
WAS IST HIER LOS
>>
013!
>>
040!
>>
071!
>>
0180
>>
0512
>>
>>607239171

beste adolf,

mag ik mijn fiets terug

groetjes,
jemoeder.jpg
>>
Vanmiddag met 1 april:

nti nl contact chat-popup

Laten we ze helemaal gek maken op deze grapdag!
Als je Priscilla (foto) tegenkomt doe haar dan de groeten van Johannes, dat moest je immers zeggen van hem en je broer Shin schijnt Fleurine wel te zien zitten, of hij liegt weer eens, dat kan natuurlijk ook.
Verzin zelf ook maar wat leuks, dat kun je best!
>>
>>607239870
is dat... een konijn?
>>
050
>>
Captcha op mobiel is kanker, welke app gebruiken jullie?
>>
050 hier, verzoek om over te gaan op 050 nudes.
>>
>>607239870
Koen neemt deel aan de chat.

Rick
Hallo Koen
Koen
Hallo, Koen hier, Hoe kan ik helpen?

ik ga met hem kutten hoor
>>
Yeah, legal weed!
>>
File: wew lad.png (6KB, 278x315px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wew lad.png
6KB, 278x315px
>>607238428
wew lad is 4chan's newest meme.

>when you hear a good song
wew lad

>after an epic drum solo
wew lad

>when you meet a qt
wew lad

>your favourite band announces a new album
wew lad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      

     


  
                       

       


    
  
  
  
  
>>
073- hier!
NEDERDRAAD, KANKERGEZELLIG
>>
>>607239870
Hopelijk werkt Priscilla vandaag!
>>
>>607240032
vervolg:
Rick
ik heb een vraag over een hbo opleiding
Koen
Vertel
Rick
Ik zou graag de verschillen tussen een Oriëntatietraject Communicatie en de gewone HBO opleiding willen weten.

Ik lul maar wat
>>
>>607240329

nou jezus man hilarisch
>>
>>607240646
>PRISCILLA in het huis!

Priscilla neemt deel aan de chat.
Priscilla
hallo
in welke opleiding heeft u interesse?
Jurre
Hey Priscilla
Ik zie dat je interesse eindelijk goed schrijft, goed bezig!!
Dan nu mijn vraag:
Ik wil graag later als beveiliger werken, kan ik bij jullie daarvoor een opleiding volgen?
Iets van MBO het liefst
>>
>>607240698
HAHA Pris is bang!

De medewerker van NTI heeft de chat beëindigd.
Alarm: Jane
Jane neemt deel aan de chat.
Jurre
Hey Jane

>enter Jane Pronk
>>
>>607240032
>>607240329
>>607240698
>>607240778

wat is dit voor kanker zooi?
>>
>>607240778
vervolg:

Jurre
Hey Jane
heeft u mijn vraag gehoord of zal ik hem opnieuw stellen?
Ik wil graag later als beveiliger werken, kan ik bij jullie daarvoor een opleiding volgen?
Jane
Nee, ik kan uw vraag lezen u kunt een opleiding tot beveiliger volgens
Zal ik u inschrijven ?
Jurre
WOOWOWOOW, ik heb nog een paar vraagjes, hoor!
Jane
Welke vragen heeft u ?
Jurre
allereerst:
Kan ik deze studie klassikaal volgen?
Jane
Nee, dat is niet mogelijk
Jurre
Nee? Jammer.
Jane
deze gaat niet door omdat er weinig tot geen animo voor is
Jurre
Wat stom zeg
Sommige van mijn vrienden willen ook beveiliger worden, hoeveel inschrijvingen hebben jullie nodig om de opleiding klassikaal te maken?
Jane
Als er verder een vragen meer zijn verbreek ik de verbinding, fijne dag verder
De medewerker van NTI heeft de chat beëindigd.
Uw verbinding met de chat is verbroken

WAT DE NEUK
>>
>>607241139
>zo nieuw zijn

nti nl contact chat-popup
>>
0570
>>
File: nosun.jpg (97KB, 634x577px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nosun.jpg
97KB, 634x577px
>>607240329
>>607240698
>>607240778
>>607241252

Hahaha nice!
>>
>>607239870
Jane verbreekt snel de verbinding als je 20 seconden niks zegt, de kutwijf.
>>
>>607239092
Moi
>>
File: 1427637583930.png (23KB, 800x721px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427637583930.png
23KB, 800x721px
HAHAHA

>Priscilla neemt deel aan de chat.

Pepe

Hallo Priscilla!
Ik heb een vraag, ik zou graag verkeersregelaar willen worden
kan dat?
hallo?

Priscilla

Nee.. Wij gaan niet meer op julie reageren

>De medewerker van NTI heeft de chat beëindigd.
Uw verbinding met de chat is verbroken
>>
>>607242235
>Nee.. Wij gaan niet meer op julie reageren

kek
>>
>>607242235

hallo

Pepe

Hallo Gery
ik werd net gedisconnect maar ik weet niet waarom...
ik zou graag verkeersregelaar willen worden, is daar een mbo opleiding voor?

Gery

Wat is uw telefoonnummer dan bel ik u even.

Oh shit?
>>
>>607242443
Heeft er een anon zin om met gery te bellen?
>>
>>607242443
geef die van een restaurant ofzo
>>
Gery neemt deel aan de chat.

Shin

Hey Gery, ik was bij Jane net bezig mijn gegevens te geven toen ze me afkapte, hoe opmerkelijk.

Gery

Uw postcode huisnummer

Shin

Je weet voor welke opleiding dit is?
Heb je net met Jane overlegd=
Gery
Nee die is naar huis.

Shin
dus daarom kapte ze me af!
Gery
Nee
Shin
postcode spul
Ik woon in Lelystad
Waarom verbrak ze de verbinding dan?
Gery
Wat is uw telefoonnummer dan bel ik u.
Shin
hey sorry dat het zo lang duurde,
hier is mijn telefoon nummer
0320282948
>>
>>607242583
De medewerker van NTI heeft de chat beëindigd.
Uw verbinding met de chat is verbroken

HAHAHA

en Jane is er gestoord van!
>>
1 april, kanker in je bil
>>
Priscilla neemt deel aan de chat.
Priscilla
hallo
Mino
Hallllo Daar
Je kapte me zonet af over mijn verkeersregelaar vraag, maar die was wel serieus bedoeld
Priscilla
die opleiding hebben we niet.
Mino
Is daar een MBO opleiding voor benodigd?
Oh, dat is jammer
Dan kan ik misschien wel beveiliger worden, ik ben zeer groot, namelijk.
Ben jij daar?
De medewerker van NTI heeft de chat beëindigd.
Uw verbinding met de chat is verbroken
>>
Priscilla neemt deel aan de chat.

bart

hallo ik wilde graag weten waar IG voor staat in 'Basisopleiding Verzorgende IG'
goedemorgen bent u daar

De medewerker van NTI heeft de chat beëindigd.
Uw verbinding met de chat is verbroken
>>
>>607242583
Gery neemt deel aan de chat.
De medewerker van NTI heeft de chat beëindigd.
Uw verbinding met de chat is verbroken

ik noemde mezelf Shin
>>
>>607241252
Priscilla neemt deel aan de chat.
Klaas
hallo
Priscilla
hallo
Klaas
ik had een vraag over de studies die worden aangeboden
Priscilla
wat is uw vraag?
Klaas
Zijn alle studies digitaal of zijn sommige ook klassikaal?
Priscilla
sommige ook klassikaal.
Klaas
En deze klassikale studies worden die allemaal op eenzelfde plek gegeven?
Priscilla
nee verschillende.
Klaas
hmmm ok Ik vraag dat omdat ik graag een klassikale opleiding tot beveiliger zou willen volgen.

>te weinig animo
>>
Gery neemt deel aan de chat.

Gery

Hallo

Adolf

kan ik bij jullie een opleiding volgen tot beveiliger?

De medewerker van NTI heeft de chat beëindigd.
Uw verbinding met de chat is verbroken
>>
>>607243200
kek
>>
File: dilay kaya hoer1.jpg (928KB, 1690x1943px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dilay kaya hoer1.jpg
928KB, 1690x1943px
>>
WAJO & DESIREE IN DE HUIS

Desiree neemt deel aan de chat.

Wajo

goedemorgen
is het mogelijk een hele groep aan te melden voor een opleiding in plaats van 1 persoon?

Desiree

Goedendag, in welke opleiding heeft u interesse?

Wajo

ik wilde samen met een paar andere mensen een opleiding tot beveiliger volgen

Desiree

Dat kan, graag zou ik uw telefoonnummer noteren zodat mijn collegas van afdelilng zakelijk daarover contact met u op kunnen nemen.
>>
>>607243044
>Priscilla geeft antwoord op je vraag

Priscilla neemt deel aan de chat.
Charlie
hoi
Priscilla
hallo
Charlie
WAAR STAAT IG VOOR IN 'BASISOPLEIDING VERZORGENDE IG'????
Priscilla
Individuele Gezondheidszorg.
Charlie
Oh oke
maar waarom verbrak je de verbinding zonet?
Priscilla
ging per ongeluk, waarmee kan ik u helpen?
Charlie
dat vroeg ik me dus af
klinkt een beetje suf, tho, kan ik ook een beveiligers opleiding volgen, ik ben 2 meter 10 en heb een lul van 20 cm
niet dat dat laatste er toe doet
of wel?
De medewerker van NTI heeft de chat beëindigd.
Uw verbinding met de chat is verbroken
>>
>>607243073
Priscilla
welke opleiding?

Klaas
de MBO beveiligers opleiding

Priscilla
hebben wij niet klassikaal op dit moment.

Klaas
waarom niet?

Priscilla
niet genoeg aanmeldingen.

Klaas
oh maar mijn vriend Adolf zou ook graag deze studie doen

De medewerker van NTI heeft de chat beëindigd.
Uw verbinding met de chat is verbroken
>>
>>607243509
Desiree neemt deel aan de chat.

Wajo

goedemorgen
is het mogelijk een hele groep aan te melden voor een opleiding in plaats van 1 persoon?

Desiree

Goedendag, in welke opleiding heeft u interesse?

Wajo

ik wilde samen met een paar andere mensen een opleiding tot beveiliger volgen

Desiree

Dat kan, graag zou ik uw telefoonnummer noteren zodat mijn collegas van afdelilng zakelijk daarover contact met u op kunnen nemen.

Wajo

zijn er toelatingseisen voor de opleiding?

Desiree

Nee

Wajo

PRIJS DE HEER BEVEILIG WAT MEER

De medewerker van NTI heeft de chat beëindigd.
Uw verbinding met de chat is verbroken
>>
>>607243631
>PRIJS DE HEER BEVEILIG WAT MEER
kek
>>
File: 1391016256638.jpg (127KB, 638x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391016256638.jpg
127KB, 638x960px
>>607238428
>>
>wachtstand

Wendela neemt deel aan de chat.

Joost

Hey ik zou mij graag inschrijven voor een opleiding
kan dat via de chat?

Wendela

Dat kan

Joost

maar als het persoonlijk info moet afgeven zou ik dat eigenlijk liever mailen bedenk ik me nu, is dat ook mogelijk?

Wendela

je kunt ons ook bellen

Joost

Ik zou het eigenlijk liever via de computer afhandelen
komt me beter uit en zo

Wendela

kan via de site

Joost

dat wist ik niet
waar kan ik de inschrijf spul vinden?
ik kan de klassikale beveiligers opleiding niet vinden, namelijk.

De medewerker van NTI heeft de chat in de wachtstand gezet.

>OMG IETS NIEUWS
>>
>>607244154
Wendy zet me continu in de wachtstand.
>>
>>607244154
NELSON WENDELA LEEFT
>>
>>607244225

>gefriendzoned in een anonieme random chat op internet
>>
>>607244225
Gery neemt deel aan de chat.
Joost
Hey
Ik ben zonet in de wachtstand gezet door één van je collega's, waarom precies?

ik stel kritische vragen aan Gery daarover, oké.
>>
>>607244281
;_;
>>
>>607244225
Koek, je serieus?
>>
Hier ook in de wachtstand

Wendela neemt deel aan de chat.

robin

hallo
als je de 'basisopleiding verzorgende IG' hebt gedaan mag je dan ook 2 personen tegelijk helpen
dit aangezien IG staat voor 'individuele gezondheidszorg'

De medewerker van NTI heeft de chat in de wachtstand gezet.
>>
>>607238428
Ga eens werken
>>
>>607244247
Mijn nieuwe nick.
>>
>>607244486
Hij laat bij mij niet eens meer zien dat het Wendela is.
>>
Gery neemt deel aan de chat.
Joost
Hey
Ik ben zonet in de wachtstand gezet door één van je collega's, waarom precies?
Hallo?
Gery
Als u uw telefoonnummer geeft dan bellen we
Joost
is goed
nummer van internet gezocht
hier is 'ie
De medewerker van NTI heeft de chat beëindigd.
Uw verbinding met de chat is verbroken
>>
>>607244648
Ik gaf IEMAND ANDERS nummer op
>>
>>607244705
Ja, geef mijn nummer!
>>
File: 1274113240597.jpg (53KB, 370x493px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1274113240597.jpg
53KB, 370x493px
>>607244705
hihi
grapig man
>>
stelletje kut nerds
>>
>>607244753
>Ja, geef mijn nummer!
is goed, zeg maar.
>>
>>607244783
>zit op 4chan
>>
File: 1421384117347.jpg (27KB, 450x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421384117347.jpg
27KB, 450x600px
>>607238428

https://www.youtube.com/watch?v=8tZKEpQvZrk
>>
>>607244783
sorry ik ga wel weer verder met studeren
ik wil beveiliger worden namelijk
>>
>>607244818
0648762945
>>
>>607244869
gatverdamme
>>
File: 1427469628410.jpg (7KB, 180x90px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427469628410.jpg
7KB, 180x90px
>>607244887
>geeft nummer op /b/
>>
Gister painal gedaan en daarna indish gegeten. Jezus wat doet mijn aars pijn... gvd kan ik er iets opsmeren tegen de pijn?
>>
als ze een telefoonnummer vragen geef dit nummer op 010 298 11 33, grootste beveiligersbedrijf van nederland
>>
File: dewitos.jpg (123KB, 720x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dewitos.jpg
123KB, 720x720px
>>607245026
>>
Geef het nr van de AIVD kneuzen.
>>
>>607244975
>denkt dat ik serieus mijn eigen nummer op /b/ zet
>>
File: anon.gif (2MB, 330x204px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anon.gif
2MB, 330x204px
>>607244783
>>
>>607238428
kanker honden, kom op deze room (330423c3) op socrative a.u.b
>>
>>607245132
koreaantje?
>>
>>607245108
>denkt dat ik dat dacht
>>
Wendela neemt deel aan de chat.
henk
Hallo
Zet me niet in wachtstand a sahbi
Wendela
Zolang je ons lastig valt wel
De medewerker van NTI heeft de chat in de wachtstand gezet.

kankernelson
>>
>>607245435
Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Een ogenblik geduld a.u.b.
Wendela neemt deel aan de chat.

Mieke
Hallo Wendela
Wendela
Goedemiddag
Mieke
Ik heb een vraag
kan ik die stellen aan u?
Wendela
Je hebt interesse in een opleiding?
Mieke
Ja
Ik weet niet of ik geschikt ben voor die opleiding, zou jij dat kunnen beantwoorden?
Wendela?
Ben je er nog?

Raad welke opleiding ik wil doen
>>
>>607245187
>denkt dat ik dacht dat jij dat echt dacht
>>
Meer nedersletten
>>
>>607242583
0320 present. Wijk?
>>
>>607245760
ik zocht op Google Maps een willekeurig adres om een telefoonnummer bij te zoeken, gekkie.

Vraag maar eens rond wie laatst gebeld is door Gery.
>>
File: 4L_9XG53zik.jpg (57KB, 500x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4L_9XG53zik.jpg
57KB, 500x500px
0541 hier :P
>>
>>607245885

leuke plaat
>>
>>607245588
>denktdatdachdadenkatik henk
>>
File: image.jpg (64KB, 1334x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
64KB, 1334x750px
>>
>>607245760
>>607245861
ik heb er nog een tabblad van open, Gery belde met EJ Holwerda!
>>
Rijbewijs aangevraagd, gvd pasfoto niet goed, want ik heb een iets te grote glimlach.

>fml
>>
>>607246104
Ik zou graag nog wat terug zeggen maar daar ben ik te dom voor.
>>
>>607246118
toppest of kek
>>
>>607246118
Goedzo
>>
>>607246161
Hou nou ook eens op met die blije kutkop van je
>>
Chat popup
Uw naam is geregistreerd als Nelson Wendela. Als dit juist is, typt u 'Ja' en kiest u Verzenden. Als dit niet juist is, typt u uw naam en kiest u Verzenden.
>Nelson Wendela
>Ja
Laat een bericht achter en verbreek de verbinding nadat u het bericht hebt verstuurd.
>Nelson Wendela
>Wat is deze?
>>
>>607246188
Kekekekekeke
>>
>>607246345
die zijn echt zeldzaam!
>>
>>607246161
>kunnen lachen

normaalflikkers moeten opflikkeren
>>
0513 foto's hier?
>>
>>607246467
:3 ik ben zeldzaam
>>
>>607246345
screenshot
>>
>>607246471
Hoe noem je een neger met botkanker?
>>
Wat was die socrative?
>>
>>607246681
kankerneger
>>
>Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Een ogenblik geduld a.u.b.
>>
>>607246681
een bounty?
>>
Hallo medelanders 0528 hier
>>
>>607246681
Een neger...een vieze
>>
>>607246681
bros

hoe noem je een leprapatient in een zwembad?
>>
>>607246765
een bruistablet
>>
Wat is stijf, paars, 27cm lang en maakt wijven aan het gillen?
>>
>>607246831
een wiegedood
>>
Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Een ogenblik geduld a.u.b.
Wendela neemt deel aan de chat.
Nino
hey?
ik heb een kleine vraag
hopelijk kun je die beantwoorden
De medewerker van NTI heeft de chat beëindigd.
Uw verbinding met de chat is verbroken

>iedereen behalve gefrustreerde wendela neemt pauze
>>
File: biefff.png (447KB, 748x711px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
biefff.png
447KB, 748x711px
Waz deze is niet goed, niet halal
>>
>>607246831
Mijn pik
>>
>>607246850
kekkkkkkkkkk
>>
>>607246727
>>607246745
Een Bros

>Heus moest je niet niet een klein beetje grinniken?
>>
>>607246873
haha mooi dit
>>
>>607246912
nee
>>
Oké kunnen we een fatsoenlijke nederdraad hebben ipv al die twaalfjarige nti "trollers"
>>
WAAR ZIJN AL DIE KANKER DEN HAGERS?
>>
>>607246831
salami
>>
>>607246988
>>607246912
>>607246885

jullie zijn echt kanker traag
>>
>>607246959
Kankerdepressiva
>>
>>607246981
>In de Shariadriehoek wonen

nee bedankt
>>
>>607246965
Kom met content dan?
>>
File: wew lad.png (8KB, 278x315px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wew lad.png
8KB, 278x315px
wew lad is 4chan's newest meme.

>when you hear a good song
wew lad

>after an epic drum solo
wew lad

>when you meet a qt
wew lad

>your favourite band announces a new album
wew lad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      

     


  
                       

       


    

    
  
           
>>
>>607247028
Ik ben tanker kraag
>>
File: snor.jpg (9KB, 195x259px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snor.jpg
9KB, 195x259px
>>607247165
>>
File: 1427046594844.gif (2MB, 250x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427046594844.gif
2MB, 250x250px
>>607246965
>NTI getrol niet leuk vinden
>>
File: 1427824464189.jpg (125KB, 499x618px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427824464189.jpg
125KB, 499x618px
Iemand die nog pepe's op de markt kan brengen? Het liefste zeldzame, ik weet niet wat de stand is nu.
>>
>>607247106
>click blue arrow
>hide post
??
profit
>>
File: 1427634700410.jpg (65KB, 499x499px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427634700410.jpg
65KB, 499x499px
Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Een ogenblik geduld a.u.b.
Wendela neemt deel aan de chat.

pepe

Nelson?

De medewerker van NTI heeft de chat in de wachtstand gezet.
>>
File: wew lad.png (8KB, 278x315px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wew lad.png
8KB, 278x315px
>>607247303
HOW MANY CAN YOU HIDE FAGGOT??
wew lad is 4chan's newest meme.

>when you hear a good song
wew lad

>after an epic drum solo
wew lad

>when you meet a qt
wew lad

>your favourite band announces a new album
wew lad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      

     


  
                       

       


    

  
>>
>>>>> POST FF NEDERNUDES GVD
>>
File: wew lad.png (8KB, 278x315px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wew lad.png
8KB, 278x315px
wew lad is 4chan's newest meme.

>when you hear a good song
wew lad

>after an epic drum solo
wew lad

>when you meet a qt
wew lad

>your favourite band announces a new album
wew lad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      

     


  
                       

       

    

  
>>
wew lad is 4chan's newest meme.

>when you hear a good song
wew lad

>after an epic drum solo
wew lad

>when you meet a qt
wew lad

>your favourite band announces a new album
wew lad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      

     


  
                       

       


    

  
>>
>>607247396
Kan iemand ff uitleggen wat dit is en waarom jullie zo kanker dom doen

wat heb ik gemist
>>
>>607247268

>niet jonger dan twaalf zijn
>>
File: wew lad.png (8KB, 278x315px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wew lad.png
8KB, 278x315px
wew lad is 4chan's newest meme.

>when you hear a good song
wew lad

>after an epic drum solo
wew lad

>when you meet a qt
wew lad

>your favourite band announces a new album
wew lad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      

     


  
                       

       


    

  
>>
File: wew lad.png (8KB, 278x315px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wew lad.png
8KB, 278x315px
wew lad is 4chan's newest meme.

>when you hear a good song
wew lad

>after an epic drum solo
wew lad

>when you meet a qt
wew lad

>your favourite band announces a new album
wew lad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      

     


  
                       

       

  
>>
>>607247496
Lurrek meer homo en ze trollen nti want daar krijgen ze een stijve piemol vam
>>
>>607247496

http://www.nti nl/contact/

en dan chatten met een medewerker.
>>
>>607247496
ze zijn NTI aan het trollen
>>
File: wew lad.png (8KB, 278x315px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wew lad.png
8KB, 278x315px
wew lad is 4chan's newest meme.

>when you hear a good song
wew lad

>after an epic drum solo
wew lad

>when you meet a qt
wew lad

>your favourite band announces a new album
wew lad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  
    

     


  
                       

       


    

  
>>
>>607247415
>>607247484
>>607247487
>>607247520
>>607247620
kanker
>>
File: wew lad.png (8KB, 278x315px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wew lad.png
8KB, 278x315px
wew lad is 4chan's newest meme.

>when you hear a good song
wew lad

>after an epic drum solo
wew lad

>when you meet a qt
wew lad

>your favourite band announces a new album
wew lad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      

     


  
                       

       
      
>>
File: fissakanker.jpg (8KB, 165x115px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fissakanker.jpg
8KB, 165x115px
wwe makken un niewe drad jongons
>>
>ga naar nti.nl
>zoek een naam van een opleiding
>noem die in de chat
>gegarandeerd antwoord
>>
>>607247590
>>607247579
>>607247602
sry man was er niet bij

is dit leuk

wil ik meedoen?
>>
>>607247782
>sry man was er niet bij
>is dit leuk
>wil ik meedoen?
lees eerst de draad zodat je alle verhalen en aankomende begrijpt omtrent NTI
>>
>>607247496
dit is belletje lellen in 2015.
>>
yesh ik heb ook meegetrold. ben ik nu een grote jongen?
>>
File: 1182569.png (123KB, 1359x699px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1182569.png
123KB, 1359x699px
>>607247620
fag
>>
>>607247887
ja ik snap het concept van dit maar ik ben gewoon te kankerlui om het hele draad te lezen en ik dacht misschien ging er al een draad aan vooraf
>>
>>607247956
I swear i'm not from kikechan, i kept seeing it around and wanted to join in to feel special :)
>>
>>607247934
>yesh ik heb ook meegetrold. ben ik nu een grote jongen?
als het grappig was en je hebt je chat hier neergezet ben je wel een grote jongen inderdaad
>>
>>607248043
kankerhomo.
>>
>>607247967
Meerdere, dit is nu echt een ding. Geen nedersletten en shit, gewoon nti trollen en die kanker wew lad er doorheen knallen. Long story short: Kankerdaad
>>
maar zegt iedereen dan hetzelfde of doet iedereen willekeurig trollen
>>
Wendela neemt deel aan de chat.
Piet
Vraagje over gewichtsconsulent klassikaal
dat is een opleiding die me wel leuk lijkt
zal ik de vraag alvast stellen?
Wendela
dat is goed
Piet
PIEMELS
PIEMELPIEMELPIEMELPIEMELPIEMELPIEMELPIEMELPIEMELPIEMEL PIEMELPIEMELPIEMELPIEMELPIEMELPIEMELPIEMELPIEMELPIEMEL PIEMEL
PIEMELPIEMELPIEMELPIEMELPIEMELPIEMELPIEMEL
Piet de Piemel
De medewerker van NTI heeft de chat beëindigd.
Uw verbinding met de chat is verbroken

>ze zei wat!
>>
>>607248146
oh echt zo'n niveau?

mwa, opzich wel grappig, ik ben wel zo triest
>>
>>607248197
Hahaja dat zijn we hier allemaal
>>
>>607248146
Dankjewel voor mij in de les laten lachen
>>
>>607248146
kanker grappig
>>
waarom vind ik die kanker chat niet, ik faal kankerhard
>>
>>607244869
Mooie blauwe oogjes
Thread posts: 173
Thread images: 34[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.