[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

jou /b/ eestlasi ka siin käib?

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 290
Thread images: 60

File: lipp.jpg (4KB, 322x216px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lipp.jpg
4KB, 322x216px
jou /b/
eestlasi ka siin käib?
>>
kääbik :DDD
>>
>>604581222
ayy eestlane
trips ka veel
>>
>>604581300
dubs
op olen :D
>>
>>604581616
bäris hea :DDDD
>>
>>604581116
Käi vittu sander
>>
>>604582177
lol pole sander
dubs
>>
>>604582336
sander kurat ära valeta
>>
>>604581116
tervist
>>
>>604582420
pole sander xD anon olen
420 nice
>>
palju vanust on?
>>
Tõmmake oksa newfags
>>
>>604582846
pole newfag, ca aasta siin käinud
>>604582745
15
>>
>>604582970
reported for being underage
>mfw kui sa oled /b/'d aasta browsinud
>>
>>604583169
oh ei kotib täiega
>>
>>604582846


▲ ▲

tõesta, et sa ise newfag ei ole
>>
Kui trips siis lähen vabaduse väljakule paljalt
>>
>>604583412
topkek
..▲
▲▲
[alt+255][alt+255][alt+30][enter]
[alt+30][alt+255][alt+30]
>>
>>604583412
tubli töö, fag
>>
>>604583580
aww
>>
>>604583703
proovime ise ka (teen õigesti xD)

▲▲
ei tee tegelt
>>
>>604583808
XD XD XD XD XD XD XD X :D :D :DDDDDd

Käi putsi.
>>

▲▲▲
Kas ma tegin õigesti?
>>
>>604583703
tont

░░░░░░░░░░░░░▲
░░░░░░░░░░░░▲ ▲
░░░░░░░░░░░▲ ▲ ▲
░░░░░░░░░░▲ ▲ ▲ ▲
░░░░░░░░░▲ ▲ ▲ ▲ ▲
░░░░░░░░▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
░░░░░░░▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
░░░░░░▲░░░░░░░░░░░░░▲
░░░░░▲ ▲░░░░░░░░░░░▲ ▲
░░░░▲ ▲ ▲░░░░░░░░░▲ ▲ ▲
░░░▲ ▲ ▲ ▲░░░░░░░▲ ▲ ▲ ▲
░░▲ ▲ ▲ ▲ ▲░░░░░▲ ▲ ▲ ▲ ▲
░▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲░░░▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲░▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░▓▓
░░░░░▓▓▓░████████░▓▓▓
░░░░░▓▓░█▓▓▓▓▓▓▓▓█░▓▓
░░░░░▓▓░░░██░░██░░░▓▓
░░░░░▓▓░░░▓▓░░▓▓░░░▓▓
░░░░░▓▓▓░░░░░░░░░░▓▓▓
░░░░░▓▓▓██░░▓▓░░██▓▓▓
░░░░░░▓▓███░▓▓░███▓▓
░░░░░░▓████████████▓
░░░░░░░████████████
░░░░░░░████████████
░░░░░░░████▓▓▓▓████
░░░░░░░▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓
░░░░░░░████▓▓▓▓████
░░░░░░░████████████
░░░░░░░░▓▓▓░░░░▓▓▓
░░░░░░░░▓▓▓░░░░▓▓▓
>>
>>604583937
ei

▲▲
>>
>>604584091
topkek

▲▲
>>
Me kõik peaks MacDonaldsis kokku saama ja seal /b/etadena bronyd olema,
>>
File: emily grey.webm (2MB, 854x480px)
emily grey.webm
2MB, 854x480px
jama thread
>>
>>604584177
Sekundeerin. Teil ikka waifud on, kaelahabemed?
>>
>>604584177
jap, saame kokku

▲▲
>>
>>604584308
Prq kasvatan neckbeardi
>>
File: 1426616380436.png (7KB, 558x493px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426616380436.png
7KB, 558x493px
>>604584249
Päriselt?
>>
türa alt+255 ei tööta enam
>>
ikka käib
>>
>>604584422
?
>>
File: lick.webm (3MB, 1080x720px)
lick.webm
3MB, 1080x720px
>>
Millega eestlastest btardid tegelevad siis. Keegi mingit asjalikku tööd ka teeb või midagi asjalikku õpib? Või olete kõik alaealised pihkurid?
>>
>>604584636
Lõpetamas gümnat. Ise?
>>
>>604584636
Alaealine aga pihkur kahjuks ei.
>>
>>604583169
>mfw
>>
>>604584636
koolis õpin
ise?
>>
>>604584610

fucking sauce nao or I fucking raid estonia from Valka

also, tere
>>
>>604584636
Põhikooli viimase klassi lõpetamine käsil.
>>
>>604584736
Õpin välismaal inseneriks. Teist aastat.
>>
>>604584636
õpin ja töötan programmeerijana
>>
>>604584841
>filename
>>
>>604584880
Tasub ikka tänapäeval IT õppida?
Tihtipeale räägitakse, et töökohti vähe jne.
>>
>>604584841
türa see nii tuttav
kunagi oli sauce olemas soz
>>
>>604584993

do you know what happens when you write "lick" in a porn search?
>>
>>604585004

Sinna tuleb tööd ainult juurde. Kõik muutub siin maailmas automatiseerituks. Varsti teeb sul akna ka arvuti lahti.
>>
File: 1415717994762.gif (2MB, 325x324px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415717994762.gif
2MB, 325x324px
>>
>>604584993
Hahah!
>this guy
>>
>>604585117
inglise keelest ei saa aru kuna olen sibul
>>
>>604585234
Hea teada. Ise ka plaan peale gümnaasiumi minna IT õppima.
>>
>>604585257
topkek
>>
>>604585004
Ei oska öelda. Ise sain 16 aastaselt töökoha pakkumisi veebiprogrammeerijana. Hetkel 18 ja leiaksin tööd väga vabalt kui vajadust. Oleneb ka mida sa IT all tegema hakkad.

>>604584841
Voracious 2 ep9 - Reborn
>>
>>604585257
MODS MODS MODS CP
>>
>>604585483
türa sul neid mode vaja on?
>>
>>604585358
Kuhu?
>>
>>604584841
>Voracious 2 ep9 - Reborn
>>
>>604584422
Väga meeldib see pilt. Kas ma tohin seda salvestada?
>>
>>604585459
Mis ala täpsemalt siis õppida tasuks? Mitte midagi liiga keerulist aga siiski midagi mida vajataks.
>>
Holy moly, päris palju eestlasi
>>
tere kutid :DDDDDDDDD
where are teh weriworstid :--DDDDDDDDD
>>
>>604585832
see on internet
tee mis tahad
>>
>>604585832
Aga muidugi. Jälgi juhiseid ka mis pildil näha
>>
>>604585832
See on kõik sinu, sõber.
>>
>>604584422
hahhaha pede türa :D
>>
>>604585972
newfag
>>
>>604586054
:)
>>
>>604585929
Ise julgen soovitada programmeerimist, eriti mobiiläppide tegemine, sellel on market suht suur.

Muul alal mul väga suurt kokkupuudet pole ja ainuke asi mis külge jäänud ongi veebiarendus.
>>
>>604586156
pede
>>
>>604586156
äkki ta lihtsalt retard
>>
>>604586243
Tänud
>>
File: 1423661919044.gif (4MB, 350x221px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423661919044.gif
4MB, 350x221px
Millise tähtkuju all te sündinud olete? Vähi?
>>
>>604586501
sõnn masterrace
>>
File: checkem.jpg (12KB, 248x249px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
checkem.jpg
12KB, 248x249px
>>604586501
kaksikud m8
>check em
>>
Protip alaealistele pihkuritele: ärge kasutage /b/-s smaile, siis petate äkki kellegi ära.

Aga muidu hoidke kõva. Ärge siinsest pederastiast nakatage, tehke trenni ja õppige ning olge Eesti riigile ikka kasulikud.

Pole tänu väärt nõu eest. Olgu, ma õppima.
>>
>>604586501
Puhas vähk
>>
Ühesõnaga eestlased on nii vagur rahvas, et isegi 4chanis räägitakse põhikoolist ja tähtkujudest
>>
>>604586600
jap. eriti veel ärge vaadake trape
dubs btw
>captcha: hodor
>>
>>604586564
+1
>>
Tere :--D
>>
>>604586680
paku midagi välja siis?
>>
>>604585459
>>604585730

fucking thank you
>>
>>604586680
jap. nii see on
>>
My gf is Lithuanian, that's all I can say in this thread
>>
File: IMG_1364.jpg (370KB, 1600x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1364.jpg
370KB, 1600x1200px
keegi veel siin kogub fingerboxe?
ise sain endale sellise 60ndate antiigi

pic related
>>
>>604586806
tsau sullegi
>>
>>604586806
benis :DDDDDD
>>
>>604586924
dafuq on fingerbox?
>inb4 newfag
>>
>>604586924
mis selle fingerbox'i mõte peaks olema?
>>
>>604587059
newfag
>>
>>604586924
Mul endal natuke vanem. Sain 4 aastat tagasi, suhteliselt hea hinnaga.
>>
>>604587059
>>604587128
newfagid, pls
>>
>>604587128
Mingi tupoi oled?
>>
>>604587059
>2015
>not knowing what a fingerbox is
>>
>>604587155
jap
dubs
>>
>>604586600
Kari?
>>
>>604587155
dubs have spoken.
>>
>>604587163
pilti ka on?
>>
File: fingerbox.jpg (49KB, 550x382px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fingerbox.jpg
49KB, 550x382px
>>604586924
endal oli selline kunagi
kaotasin ära :(
>>
>>604587506
umbes selline oli
>>
>>604584636
Sõjaväes, käige koolis lapsed, muidu olete 30 a. vanad ja selg + põlved on katki.
>>
>>604587506
näeb suht rets välja, antiik või meisterdasid ise kokku?
>>
>>604587684
>käin koolis
>teen trenni
>raikuliid
>>
>>604587819
panin ise kokku
>>
>>604587843
>radikuliid*
>>
>>604587684
>koolis
>trennis
>bmx
>LoL
>>
File: Shark-EagleShark2.jpg (77KB, 330x297px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shark-EagleShark2.jpg
77KB, 330x297px
>>604587843
>haikullid
>>
File: topkek.jpg (30KB, 100x100px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topkek.jpg
30KB, 100x100px
>>604588090
topkek
kiiresti sa selle kokku panid? :D
>>
>>604588191
underage
>>
>>604588079
kus bmx-i sõidad?

ise tegelen DJndusega ja teen mussi
>>
>>604588191
Esimest korda internetis?
>>
File: image.jpg (33KB, 550x428px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
33KB, 550x428px
Mida vittu, pole siin eesti threadi päris pikalt näinud
>>
>>604588079

Confirmed 14-aastane. Möngid LoL-i ka?
>>
>>604587684
Las pigem mässavad sõjaväes, kui et istuvad arvutite taga perseid laiaks.
>>
File: Screenshot_20.png (741KB, 632x510px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_20.png
741KB, 632x510px
>>604588090
>sides still intact
Captcha: lebra
>>
>>604588374
pole 14 btw
jah möngin
>>
>>604588343
jap :D
>>
>>604588321
Marc?
>>
File: Screenshot_21.png (14KB, 303x428px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_21.png
14KB, 303x428px
>>604588449
Proof
>>
>>604588500
Stereotüüpiline 13 aastane. Obey cap on? Kush lvl?
>>
rõõm eestlasi näha :D lahedad tegelased
>>
first page, me saime hakkama /b/eded!
>>
>>604588546
lol yo
>>
>>604588427
Enda tervis, kerget vanaduspõlve ei saagi nautida kui keha puruks.
>>
>>604588638
taun raisk
peale teen ikka
>>
homud
>>
smõuk viid evrydae
>>
File: kekkonen.jpg (38KB, 514x312px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kekkonen.jpg
38KB, 514x312px
>mfw lõpuks näen eestlaste threadi
>mfw it sucks ass

Ikka parem, kui põtrade thread though
>>
>>604588809
Kärsatad bongi või jointi?
>>
>>604588999
Fuck of narutard
>>
File: mf.gif (2MB, 400x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mf.gif
2MB, 400x225px
>>604589077
>>
>>604588999
Vittu helvetti
>>
>>604588999
trips checked
>>
File: image.jpg (96KB, 680x510px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
96KB, 680x510px
Teeme siis eestlaste statsid ka:
Pikkus:
Juuksevärv:
Linn:
Silmavärv:
Töökoht (kui on):
Muud huvitavat/hobid:
>>
>>604589027
mõlemat
>>
>>604589279
+185.
take that manlet
>>
>>604589279
>Pikkus: 180cm
>Juuksevärv: kartul
>Linn: ei ela linnas
>Silmavärv: hall
>Töökoht (kui on): /b/ronie
>Muud huvitavat/hobid: mlp, sport, arvutimängud
>>
>>604589279
Pikkus:187
Juuksevärv:Tumepruun
Linn:Tallinn
Silmavärv:Hall
Töökoht (kui on):Õpilane
Muud huvitavat/hobid:Jõusaal, arvuti
>>
>>604589507
+190
how d'ya feel now?
>>
>>604589507
185 siin ka
>>
>>604589621
Päris lipuvarras ei tahaks nüüd ka olla.
>>
>>604589279
>>604589621 midgetid
Pikkus: 193cm
Juuksevärv: blond
Linn: Tallinn
Silmavärv: sinised
Töökoht: pole
Muud huvitavat/hobid: LoL, bmx, 4chan
>>
>>604589734
190 on dream pikkus
>>
>>604589734
Vana Toomas otsibki mantlipärijat
>>
>>604589621
Eks mõni ikka sünnib paremate eelistega
>>
>>604589279
182
pole
tartu
roheline
on
pole aega
>>
>>604589839
kek
>>
File: MRSPIDERMAN.jpg (268KB, 945x552px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MRSPIDERMAN.jpg
268KB, 945x552px
tallinnapede reporting in
>>
>>604589839
türa kui hea lic :D
>>
>>604589279
Pikkus: 195cm
Juuksevärv: tumepruun
Linn: Tallinn
Silmavärv: Pruun
Töökoht: Veebiarendaja
Muud huvitavat: Jõusaal, matkamine
>>
>>604589964
mine perse enda ämblikmehega
>>
>>604589804
kuidas siis pässa ekstreemhalliga rahul oled?
>>
File: 1422056878882.gif (2MB, 219x186px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422056878882.gif
2MB, 219x186px
wow it looks like half of estonia posted in this thread
>>
Palju rinnalt tuleb, jõusaali kutid?
>>
>>604590045
> tumepruun
> pruun

neeger või?
>>
>>604590125
I think you're not even half wrong
>>
>>604590088
meh
dubs btw
>>
>>604590144
Kui üle 100kg ei tule, siis ei julgeks isegi öelda kellegile, et jõusaalis käin
>>
Mis boarde te veel külastate?
>>
>>604590173

Mis osast sa juuksevärv aru ei saa?
>>
>>604590222
kellelegi*
trips niiet annan andeks
>>
>>604590264
Ei külastagi eriti peale /b/
>>
>>604590264
/b/ on põhiline
>>
>>604590329
typo
>>
>>604588999
siin oli paari nädala eest eesti threadi kuld. kahjuks ei salvestand
>>
>>604590295
>Silmavärv: Pruun

loll peast? sa ikka tead ka kus see silmavärv enim levinud on?
>>
Missuguses jõusaalis käite?
>>
ma olen eesti soomlane kuidas läheb munnipead? kas olete tallinnast?
>>
>>604590561
Sparta
>>
>>604590561
nõmme
>>
>>604590561
Enda garaažis
>>
>>604590574
fag mine ära
>>
>>604590674
Mõned ikka rebivad siin
>>
File: 046em__23_.jpg (326KB, 1536x1536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
046em__23_.jpg
326KB, 1536x1536px
so where do you buy drugs in tallinn?
>>
>>604588999
nice trips btw, hiljaks jäänud aga pohh
>>
>>604589279

>Pikkus:187
>Juuksevärv: luitunud pasa pruun
>Linn:tln
>Silmavärv: sinine
>Töökoht (kui on): õpetaja ja freelance video
>Muud huvitavat/hobid: jooksmine, pildistamine, mussi tegemine
>>
>>604590803
kalamaja
>>
>>604590803
you dont
>>
File: 1426607091886.png (173KB, 1318x406px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426607091886.png
173KB, 1318x406px
>>604590480
Tean. see oli jah hea. kell faking 3 öösel tuli eestil parem thread kui sommidel õhtusel rush houril.
>>
>>604590803
mine tammsaare parki ja küsi russidelt
>>
File: referendumiahv.jpg (762KB, 2048x1428px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
referendumiahv.jpg
762KB, 2048x1428px
>>604590574
arttu sina vä?
>>
>>604591045
mkm, Juussi
>>
>>604591045
türa mina jah ahv raisk
kes sa pede oled?
>>
>>604590687
mine vittu russ
>>
File: 1424386073484.jpg (20KB, 462x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424386073484.jpg
20KB, 462x300px
>>604590907
mingit kulda ikkagi seivisin ka veidi.
>>
>>604591285
pede ma vihkan russe
pole russ
>>
File: Untitled.png (65KB, 304x253px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
65KB, 304x253px
Ma tean tean küll, mis te poisid tahate.
<----------------------
>>
>>604591377
topkek
dubs
>>
>>604591461
türa see igal pool ju xD
>>
File: 1426111686106.jpg (7KB, 250x224px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426111686106.jpg
7KB, 250x224px
>>604591390
Kuulge kuulge. Russil ja sibulal on ikka vahe sees. Üks on jobu, teine ahv.
>>
File: ekre.jpg (161KB, 460x276px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ekre.jpg
161KB, 460x276px
>>604591390
mis sa siin siis passid, paraad ootab raisk
>>
I'm going to Tallinn soon. Can I buy weed from the streets by asking black people or something?
>>
>>604591548
>xD
>>
>>604590264
/Cgl/ ja /b/ põhilised. /pol/ on ka okei.

Keegi teinegi käib /pol/is?
>>
>>604591595
there arent much niggers here but ask russians
>>
>>604591595
There are no black people in estonia
>>
>>604591548
>>604591646
>xD
>>
singles ja op on pedofiil
>>
>>604591045
ei, olen põder
>>
>>604591595
>2015
>grow your own weed
>>
>>604591595
black people? are u kidding?
>>
>>604591595

>black people
>Estonia
>>
>>604591595
Basically. There is an older black guy with dreadlocks who just hangs around, ask him.
>>
File: natsivärk.jpg (212KB, 1418x863px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
natsivärk.jpg
212KB, 1418x863px
>>604591595
sorry theres no black people in estonia
>>
>>604591595
Most nignogs in Estonia are well educated (afaik) so no. You'll have more luck asking the local russians. Code-word for drugs is "huilo, pizdets"
>>
Why are you all calling niggers black people?

Neegrid raisk
>>
>>604591595
ASK ATS, hes a white rastafari
>>
>>604591931
>putin huilo
>>
>>604591970
türa neegreid peaks avalikult pooma raisk
>>
>>604592056
Miks mu nime karjud?
>>
File: rossija.jpg (303KB, 900x585px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rossija.jpg
303KB, 900x585px
>>604591188
sinu ema
>>
>>604592101
Tõmba pulk persest välja.
>>
File: 1426093567409.gif (2MB, 342x277px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426093567409.gif
2MB, 342x277px
>>604592101
Äkki peaks sind ka pooma ja siis Siberisse küüditama?
>>
>>604592101
Hull amerifag proovid ikka olla
>>
oi oi poisid mis siin toimub
>>
>>604592268
>>604592385
>>604592432
türa peded tulid ka lõpuks kapist välja
minge tagasi ja lükake teineteisele edasi taha
>>
>>604592385
Pead end eestlaseks kui kedagi küüditad?
>>
>>604591682
/pol/iitik reporting
>>
>>604589804
saada mulle friend req.
let it be our little secret (tegelt mul pole miskit häbeneda)
>>
>>604592561
Järgmine amerifag wannabe.
>>
No black people? It must be paradise on earth. I must move there.
>>
>>604592561
Rolli trips või suurem siis räägime
>>
File: homospiderman.jpg (125KB, 500x368px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
homospiderman.jpg
125KB, 500x368px
>>604592561
ja mis sa ikka veel kapis passid?
>>
>>604592740
>sides started moving
>>
File: putinhuilo.jpg (32KB, 640x632px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
putinhuilo.jpg
32KB, 640x632px
>>604592691
We have a lot of russians though.
>>
>>604592835
At a slow velocity though
>>
File: hehehe.gif (1MB, 800x533px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hehehe.gif
1MB, 800x533px
>>604592740
>>
>>604592730
check em fag
>>
höh, päris palju teid siin
>>
File: 1350735587892.jpg (23KB, 289x292px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1350735587892.jpg
23KB, 289x292px
>>604592740
>>
>>604593088
>>604593039
>>604592740
>>604592835
>>604592637
enamik on peded
>>
File: Screenshot_14.png (743KB, 477x852px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_14.png
743KB, 477x852px
>>604593050
Mine magama
>>
>>604593203
Kus nüüd ütles.
>>
File: nazitubbies.jpg (44KB, 480x428px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nazitubbies.jpg
44KB, 480x428px
>>604593352
>>
Runājiet latviski, ķēmi.

Valga ir Latvijas pilsēta.
>>
>>604593491
>>
File: patsu.jpg (98KB, 466x344px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
patsu.jpg
98KB, 466x344px
>>604593203
kuule oleme ikka sõbrad edasi
>>
>>604593521
käi vittu lohh raisk
>>
File: voh.jpg (9KB, 206x213px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
voh.jpg
9KB, 206x213px
>>604593627
no teeme nii
>>
ohoh
>>
>>604593627
>>
File: my nigga.jpg (7KB, 259x195px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
my nigga.jpg
7KB, 259x195px
>>604590631
>>
>>604593635
Nelamājies, cūka.
>>
>>604594264
>cyka
>>
>>604594331
Nē, cūka.
>>
File: tseki.jpg (48KB, 300x188px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tseki.jpg
48KB, 300x188px
rollime
>>
>>604594409
>>604594264
käi putsi siit threadist lohh selline
>>
>>604594477
ohhh nice
>>
>>604594477
tsekitud
>>
anna saaremaa viin vägev 10x0,5l
>>
>>604594409
cuka pimpis mauka, kerige heaga lõunamaale tagasi
>>
>>604592101
no küll sa sobitud siia hästi :^)
>>
>>604589279
22/m
191
kartul
Tallinn
Hallikas sinised
Paadiehitaja
>>
>>604594636
tänks mate
tean jah
>>
File: 1426243795136.jpg (68KB, 884x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426243795136.jpg
68KB, 884x800px
>>604594477
tubli poiss oled
>>
File: checkem.png (349KB, 626x461px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
checkem.png
349KB, 626x461px
>>604594477
rolling ka siis
>>
File: 1309992714001.jpg (122KB, 460x288px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1309992714001.jpg
122KB, 460x288px
>>604594887
reroll
>>
File: 1426040514445.png (332KB, 596x628px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426040514445.png
332KB, 596x628px
>>604594887
>>
>>604594887
peaaegu kolmikud
>>
>>604594984
roll
>>
>>604585004
Programeerimises on täitsa valida 10 töökoha vahel aga kõige muud ITs väga pole, Tallinnas võibolla leiad midagi aga mujal väga mitte.

Ise läksin IT-d kenasti õppima kuna igalpool räägiti, et tööd jalaga segada nüüd selgub et IT alal tööd sitaks tähendab, et programeerijaid vaja ainult. Nüüd süga siin tööturaha arvelt mune.
>>
>>604594509
Kāpēc tu esi tik ļauns? ;_;
>>
>>604589279
>Pikkus: 183
>Juuksevärv: pruun / hall
>Linn: Helsinki
>Silmavärv: sinine
>Töökoht (kui on): McDonalds yolo
>Muud huvitavat/hobid: kompuutermäng
>>
File: SEE.jpg (158KB, 900x585px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SEE.jpg
158KB, 900x585px
>>604592101
>>
>>604595189
Mis ala võtsid?
>>
File: 133093534629.jpg (41KB, 467x468px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
133093534629.jpg
41KB, 467x468px
>>604595124
rollime
>>
>>604595189

mis IT ala sa õppisid siis?
>>
>>604594988
Ma naudin väga neid numbreid
>>
>>604595189
kujutad ette, et igasugu töid saab teha kaa ilma selleta et sa 2 a koolis käis, võta cvkeskus lahti
>>
File: hnnnngggg.jpg (51KB, 352x295px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hnnnngggg.jpg
51KB, 352x295px
>>604595417
rolling
>>
File: 1405653636099.png (57KB, 300x177px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405653636099.png
57KB, 300x177px
>>604595615
cheki mu duube
>>
File: 257.png (48KB, 300x161px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
257.png
48KB, 300x161px
>>604595730
>>
File: sticker,375x360.u1.png (99KB, 375x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sticker,375x360.u1.png
99KB, 375x360px
>>604595803
homo
cheki neid
>>
>>604595337
>>604595427
Arvutid ja Arvutivõrgud Tartu KHKs

>>604595556
Ja aga nõudepesija, koristaja või maxima müüa pole just ametid millega ära elab ning juba tegelen vaikselt oma firma loomisega.
>>
File: 1335625541281.jpg (32KB, 500x461px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1335625541281.jpg
32KB, 500x461px
>>604596084
>captcha: edcum
>>
>>604584880
hendrik?
>>
>>604596190
kappa
>captcha: kappa
>>
File: ETS.jpg (205KB, 900x585px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ETS.jpg
205KB, 900x585px
>>604594887
napp trips mees
>>
>>604596098
No ma ise ka õpin seda ala Rakvere Ametikoolis, et saada rohkem teadmisi juurde, vabast ajast hakkasin 6 aastat tagasi õppima programmeerimist. Siiani läheb hästi aga see tänu enda viitsimisele.
>>
>>604596314
Kristjan
>>
>>604596415
saan mustamäe endale
checkem ka (pole pilti)
>>
File: lTU3eup.jpg (29KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lTU3eup.jpg
29KB, 640x480px
>>604596561
cheki neid
>>
>>604596499
>>604596544

double dubs checkem
>>
>>604596696
jap
chekem
>>
>>604596763
http://media.giphy.com/media/rBrOVV4OfgPXW/giphy.gif
>>
File: giphy.gif (180KB, 404x416px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
180KB, 404x416px
>>604596936
noob
checkem
Thread posts: 290
Thread images: 60[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.