[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

>očekujte moje dubáky

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 328
Thread images: 72

File: czech_flag.jpg (160KB, 1094x730px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
czech_flag.jpg
160KB, 1094x730px
>očekujte moje dubáky
>>
ne
>>
nasrat
>>
>a umíte vůbec poskládat trojúhelníčky do trojúhelníku?

▲▲
>>
>>592245270
Takovy zasrany selhani
>>
File: czechthem.jpg (100KB, 1024x789px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
czechthem.jpg
100KB, 1024x789px
Czech'em
>>
File: 1404448034626.jpg (26KB, 300x214px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404448034626.jpg
26KB, 300x214px
>>592245888
>zkontrolováno
>pěkné tripáky
>>
File: czechthem2.jpg (68KB, 630x462px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
czechthem2.jpg
68KB, 630x462px
>>
>>592246055
Ček'd.
>>
File: milos-zeman3.jpg (56KB, 430x296px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milos-zeman3.jpg
56KB, 430x296px
>>592246055
>dubáky zkontrolovány
>>
File: getchecked2015.webm (322KB, 960x540px)
getchecked2015.webm
322KB, 960x540px
>>
>>592245270
Ty barvy jsou špatně.
>>
>>592245849

>     ̊̊ ̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊ ̊̊
     ̊̊ ̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊ ̊̊

>  ̊̊ ̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊ ̊̊  ̊̊ ̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊ ̊̊
 ̊̊ ̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊ ̊̊  ̊̊ ̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊
>>
File: 1420663610575.png (257KB, 516x526px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420663610575.png
257KB, 516x526px
Mám moc, moc, moc rád tento obrázek.
>>
>>592246482
Díky, Lori
>>
>>592246452
jsme cekali kdo si vsimne
>>
>>592245888
Zeman rulez
>>
>>592246482
Haha, to je celkem pěknej obrázek! Můžu si ho uložit?
>>
czek
>>
>>592245270
>impluju červená má bejt nahoře
>>
>>592246452
Ne?
>>592246482
Já též! Ulož si ho, je celý tvůj, kamarádě :)
>>
>>592246898
>červená
>kdekoli jinde než vlevo
Pěkná hovnochuť.
>>
>>592247105
>Ne?
Ano, mám pravdu.
>>
File: 1411566295932.gif (2MB, 230x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411566295932.gif
2MB, 230x250px
>>592245270
To uz ani nevim jak vypada posrana vlajka, vzdyt cervena je dole ne?
>>
>>592247105
>bytí takle nový
>>
File: ceskavlajka.jpg (46KB, 387x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ceskavlajka.jpg
46KB, 387x480px
>>592247314
vlevo
>>
Mám pocit že tady je jen jeden kretén co circlejerkuje za pět.
>>
>>592247254
Aha, už jsem si všiml
[spoiler];)[/spoiler]
[spoiler]but pssst le secret[/spoiler]
[spoiler]le troll xD[/spoiler]¨
[spoiler]>implying spoilers work on B[/spoiler]
>>
>>592245888
>>592246055

Based Myloš
>>
>>592247533
>based
>né základní
>>
>>592247445
That pussy looks reptilian to me
>>
volali ste ma?
>>
>>592247445
>modrá
>znak demokracie
>kunda
-->demokracie v piči
No, to by tak odpovídalo.
>>592247451
27 příspěvků a 10 posterů, 3 (s tímhle) jsou moje, nauč se počítat ty HŇUPE
>>
>>592247814
Zase tenhle zmrd.
>>>/slovensko/
>>
>>592247979
>>>>/slovensko/
kek
>>
>>592245270

lol zemani
>>
>>592247533
>>592246482
>>592246757
>>592246562

Je to sebebuzik, sebebuzneni celym vlaknem skrz na skrz.
>>
File: !.jpg (15KB, 253x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
!.jpg
15KB, 253x200px
>>592247856
Blaschfkon murzivch ste byti nevim!
>>
File: penny.png (213KB, 478x356px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
penny.png
213KB, 478x356px
>>592245888
>>592246055
>>592246388
>>592247533
>>
Jsme kill?
>>
Co český /b/ dělalo na novej rok?
>>
File: asdkdfsaaf.png (227KB, 1366x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asdkdfsaaf.png
227KB, 1366x768px
vubec nevim proč to sem postuju
>>
File: 500.gif (9KB, 500x305px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
500.gif
9KB, 500x305px
Ale ebénci! Jak k tomu to Československo teraz príde?
>>
sage goes in all fields
>>
>>592249003
teplouš
>>
>>592249003
>žádný gay sex with hats
>facebook
Rakovino.
>>
>>592249003
>pornhub
>freevideo
Abychom věděli, že právě masturbuješ.
>>
>>592249033
Pěkný trojky.
>>
>>592249078
T-Ty taky.
>>
File: sfdfdf.jpg (28KB, 462x223px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sfdfdf.jpg
28KB, 462x223px
je na case jit spat decka
>>
>>592249513
>pěkný trojky
>končí trojkou
>lepointingman.avi
>>592249494
Též nad tím přemýšlím. Našel jsem si video s třemi pěknými amateur trapkami co dělají nestydaté věci na kameru a jsou přitom děsně cute and sexy.
>>
File: cp555.jpg (2KB, 300x57px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cp555.jpg
2KB, 300x57px
>obrázek relevantní
>>
>>592249869
Dobrou noc, /b/ratři.
>>
>>592250030
Nejsem buzerant, ale pošli to.
>>
>>592250042
hej tvle, proc mam captchu jenom takovouhle poslednich 14dcni cca?

driv byla normalka dvouslovna s tim zpicenym prekladem.

>asi google pochopil ze mu nic neprelozim tak se uz ani nesnazi
>>
>>592250042
pěknej název filé
>>
>>592250397
Moot měnil captcu.
>>
>>592250030
Nestydaté věci? Jako že třeba zatloukají kladivem šrouby? To je tak perverzní, že se nestydíš.
>>
File: 1345377118269.gif (1MB, 300x169px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1345377118269.gif
1MB, 300x169px
>>592250397
Protože to "Návrh" změnil ty novoteplouši
>>
>>592249247
Co si to o mě kurva řekl, ty malá kurvo? Měl bys vědět, že jsem vyšel z armádní školy s červeným diplomem a byl jsem součástí mnoha útoků na Al-Kajdu a mám přes 300 potvrzených zabití. Jsem vyscvičen v gorilovém boji a jsem nejlepší sniper v české armádě. Pro mě nejsi nic víc než jen cíl. Smažu tě z povrchu zemského s tak zkurvenou precizností, že to ještě na svět neviděl, to si teda pamatuj. Myslíš si, že na mě můžeš přes internet kydat hnůj? Rozmysli si to, zmrde. Zatím co hovoříme, zkontaktoval jsem svojí tajnou síť agentů v celé České republice a tvoje IP adresa je právě stopována, takže se připrav na pořádný hromobití, červe. Hromobití, který vymaže tvojí pochybnou existenci. Jsi kurva mrtvý, bastarde. Můžu být kdekoliv, kdykoliv a umím tě zabít sedmisty různými způsoby a to jenom vlastníma rukama. Nejenom, že jsem vycvičen v neozbrojeném souboji, ale rovněž mám přístup k celé výbavě českého námořnictva a jsem připraven ho použít k vymazání tvé zkurvené prdele z tohoto kontinentu, ty malý hovno. Kdybys jenom tušil, co způsobí tvůj "chytrý" komentář, možná by sis býval rozmyslel, co kurva řekneš. Ale ty sis to nemohl odpustit a teď za to budeš platit, debile. Utopím tě ve vlastních hoven. Už teď jseš mrtvej, zmrdečku.
>>
>>592250472
kreténe! cp je jako captcha, nevim co jinyho myslis...
>>
File: 1421012184341.webm (3MB, 600x450px)
1421012184341.webm
3MB, 600x450px
Z toho překladu mi je na blití
>>
>>592250709
>moje tvář když to nejakej sebenegr prekladal jenom proto aby ho lidi meli radi na internetu
>>
anony w lutym przeprowadzam się do pragi, jak drogie bywa zycie w czechach? Ile zarabiacie i jak mieszkacie?
>>
>>592250709
>ale rovněž mám přístup k celé výbavě českého námořnictva
>>
>>592250709
>mám přístup k celé výbavě českého námořnictva
Každý čas.
>>
>>592250977
Co jsi to o mně řekl ty malý sráči? Rád bych tě upozornil, že jsem vysloužil jako ten nejlepší z 601. skss, zúčastnil jsem se mnohých útoků na Alkajdu a mám přes 300 potvrzených zabití. Jsem vycvičen v gorilovém boji a jsem nejlepší odstřelovač v celé AČR. Nejsi pro mě nic než další cíl. Zabiju tě s přesností, která na tomhle světě namá srovnání, piš si to za uši. Myslíš, že ti tyhle sračky, co o mně píšeš na internetu, projdou? Zamysli se znova zmrde. Zatímco spolu mluvíme, kontaktuju BIS a jejich špionážní síť a tvoje IP adresa je stopována, takže se připrav na bouři hnido. Bouři, která se vypořádá s tím zbytečnym svinstvem, který nazýváš život. Jsi mrtvej smrade. Můžu být kdekoliv a kdykoliv a můžu tě zabít 700 různými způsoby. A to jen holejma rukama. Nejenom že jsem velmi důkladně vycvičen v boji holýma rukama, ale navíc mám i k dispozici celý arsenál české armády a plně ho využiju k vymazání tvé zkurvené existence z tohodle světa ty malá buzno. Kdybys jen býval tušil, jakou ďábelskou pomstu ti tvůj "inteligentní" komentář přinese, možná bys držel jazyk za zuby. Ale to si nemohl, neudělal, a teď za to zaplatíš ty zasraný kreténe. Roznesu tě jak sračky na kopytech. Jsi tuhej zmrde!
>>
>>592250279
vygoogli si three amateur trannies on cam
>>592250579
Přesně tak, a to je jenom špička ledovce!
>>
>>592250977
>77
Štastnoch.
>>
proc sme kurva jako stat posledni dobou proruský?
>>
>>592250709
>české námořnictvo
Křižníky a letadlový lodě na Labi

Samej buzerant tady fakt dneska
>>
File: 1392510825459.jpg (14KB, 571x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392510825459.jpg
14KB, 571x480px
>>592251681
>on nemá křížníky a letadlový lodě na Labi
>>
File: 1408822673340.jpg (254KB, 1162x850px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408822673340.jpg
254KB, 1162x850px
Praktizuje ešte v Čekách niekto Slav squatting?
>>
>>592251996
Vždy, když si sednu na mou židli.
>>
>>592251996
ty mrdko, proc je ten obrazek fliplej?

moje OCD kurva
>>
File: 1420480300266.jpg (69KB, 960x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420480300266.jpg
69KB, 960x960px
>>592251996
>>
>>592252225
>5
Skoro
>>
>>592252471
2252225
>>592252225
>>
>>592251996
Když jsem se v slav squattingu tenkrát umístil na prvním místě, tak jsem to chtěl chvíli dělat profesionálně, ale pak mi došlo, že jsou důležitější věci v životě, jako například lurkovat na /b/.
>>
>>592252698
no vole, rekni squatting a lurkovat cesky.to uz neumis co
>>
Oh god, ty hlášky v češtině jsou tak neskutečně trapný..
>>
>>592252225
To vieš, ťažké MSpaint schopnosti

>>592252698
Tak to rešpektujem. Hlboké životné ponaučenie
>>
>>592253040
Ony jsou neskutečně trapný i v originále, to je ten vtip.
>>
>>592251996
Když jsem se v slav squattingu tenkrát umístil na druhým místě, tak jsem se chtěl prvně zabít, ale pak mi došlo, že jsou důležitější věci v životě, jako například lurkovat na /b/.

>>592253040
>Oh god
>on si myslí, že je anglán
>>
File: 1414160386918.jpg (13KB, 435x419px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414160386918.jpg
13KB, 435x419px
>>592252225
do píči, ja bych si toho normalne ani nevsim ale ted to nemuzu nevidet
>>
>>592253040
>cech
>vola boha
>>
>>592253014
Neumím. Mimochodem taky nemluvíš česky, čeština jak známo zná háčky, čárky a tečky.
>>
>>592253014
tak se ukaž /b/uřte
>>
File: 1419808554481.jpg (22KB, 288x411px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419808554481.jpg
22KB, 288x411px
>>592253040
Můj negr
>>
NO SIEMA PEPIKI, MACIE OCHOTE NA LIZAKI MALINOWE?
>>
>>592253373
>>592253233
>>592253205

samefagging this hard
>>
File: 1418330735833.jpg (48KB, 400x462px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418330735833.jpg
48KB, 400x462px
>>592253014
>>592253398

lurkovat je cihat a squatting je čupět ty novoteplouši
>>
File: pozadi_0c_en[1].jpg (142KB, 842x595px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pozadi_0c_en[1].jpg
142KB, 842x595px
is that some czeh jesus?
>>
>>592253750
another czech cancur, nothing special
>>
>>592253623
>nezačíná velkým písmenem
>nekončí větu tečkou
>nekvoutuje podle data přidání příspěvku
>pořád píše anglicky
Směju se ti.
>>
>>592253687
>čupět
co to je dohajzlu za slovo
>>
>>592253687
čupět neni cesky ...
>>
File: obr4414[1].jpg (1MB, 3744x2106px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
obr4414[1].jpg
1MB, 3744x2106px
>>592253750
>>
File: 1419789804590.jpg (161KB, 519x642px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419789804590.jpg
161KB, 519x642px
>>592253904
>>
File: 00244b.jpg (50KB, 600x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
00244b.jpg
50KB, 600x400px
Pozdrawiam was sąsiedzi! Jesteście lepsi niż polacy we wszystkich fajnych dziedzinach. Do tego macie legalną trawę, dobą scene longboardową, czeski film, sąsiadów, krtek'a, i inne rzeczy
>>
>>592254017
ty uz odleteli
>>
File: kc_d_1.jpg (765KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kc_d_1.jpg
765KB, 1920x1080px
>>592245270
when are you guys gonna release this?
>>
What's going on here my Czech friends ?

Merry Jozin z bazin day to you all
>>
>>592245270
hey, former expat here

nashero ti do hubi
>>
>>592254263
>Merry Jozin z bazin day to you all
Smích.
>>
>toto vlákno
kurevsky uloženo
>>
>>592254217
Never because czech studios are bug breeders.
>>
>>592254217
SoonTM

>>592253750
Nedaj sa začipovať, brácho!
>>
File: krtek_jahody.png (853KB, 646x419px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
krtek_jahody.png
853KB, 646x419px
>>592254194
>>
>>592245888
notykokot.jpg
>>
>>592254217
I heard about fall this year, we have our first motion capture studio as a country due to donations for the game
>>
>>592253687
sedět na bobku se tomu řiká ne?
>>
>>592254605
Mé strany.
>>
File: 1412529995915.jpg (55KB, 480x334px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412529995915.jpg
55KB, 480x334px
>>592254605
porhral jsem!
>>
File: uwotm8.png (4KB, 353x139px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uwotm8.png
4KB, 353x139px
>>592253623
>>
>>592254605
úplně jsem to prohrál
>>
>>592254722
>dřepět?
>>
File: 1401042512110.png (17KB, 922x339px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401042512110.png
17KB, 922x339px
>>592254605
Vždy som si myslel že Krteček je riadna kurva
>>
>>592254806
co jsi prohral? :)
>>
File: 1419718bire301423.gif (768KB, 500x610px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419718bire301423.gif
768KB, 500x610px
>>592254806
Být takhle nový, číhej víc
>>
>>592254882
[ELEMENT INSPECTING INTENSIFIES]
>>
>>592254419
postni odkaz
>>
>>592255001
>takto nový
>>
File: Frodo_havens[1].jpg (62KB, 742x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Frodo_havens[1].jpg
62KB, 742x600px
Is that the famous Peta Michalek>
>>
>>592254722
Asi těžko, když nesedíš. Sedí se na prdeli.
>>
>>592255202
To je Frodo, kokote.
>>
jsou tu nejaky cesky furfagy?
>>
>>592255366
Ne, jsi sám.
>>
>>592255366
fuj
porno máte pěkný ale kultura horší jak bronies / SWJs
>>
File: 1417389811850.jpg (108KB, 400x389px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417389811850.jpg
108KB, 400x389px
>>
>>592255366
paldopiče.avi
>>
jsem cech a mam rad ceskou republiku, nejlepsi zeme na svete
dokazte ze ne
>typ od profesionala: nejde to
>>
>>592255617
>memegenerator
>>>/slovensko/
>>
You guys still love Denmark
>>
cesi jsou zmrdi
>>
>>592255689
Jsem Čech, nemám rád Českou Republiku, ale naše vlajka je super. Proto jsme nejlepší.
>>
> bestiality thread?
>>
>>592254722
Jasný slovanský dřeping to je.
>>
File: sasiedzi.jpg (14KB, 312x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sasiedzi.jpg
14KB, 312x300px
Mah niggas
>>
>>592255689
>jsem cech
>píše typ místo tip
>píše bez diakritiky
Nemyslím si to, Time.
>>
>>592255534
jaka kultura? to sou ty kreteni kvuli kterejm nas nemaj lidi radi. ja to mamjenom jako uchylnej fetis a nic vic
>>
>>592256012
>dřeping
Směju se hlasitě
>>
>>592255366
Bronies vypadni te
>>
>>592253373
podceněný výlep
>>
Je tu nějaky čobol?? neslyším vás!
>>
>>592255689
Gypsy
>>
>>592245849
  ▲
▲ ▲
>>
>>592254806
Děviať
>>
>>592256364
drz hubu! nebo zabijou tohle vlakno!
>>
Do plynu s váma všema!
>>
>>592256380

▲▲
>>
>>592256074
>implikuje ze neumim psat s diakritikou
Můžeš jít rovnou do prdele, kamaráde. Píšu bez diakritiky, protože nemám důvod psát s ní.
>>
File: Aneta_004.jpg (78KB, 1000x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aneta_004.jpg
78KB, 1000x768px
I love this girl!
>>
Naše krásná hospůdko. Zalejvaná pivem. Dneska sme se vožrali. Zejtra zase přídem. Deset a deset je dvacet piv
>>
>>592256573
>Píšu bez diakritiky
>píše s diaktrikou
>>
mid or feed kurwa kurwa
>>
Chce tu někdo pizzu? Pěknou voňavou se sýrem který se krásně roztahuje? Hmmmm
>>
>>592256511
>cigánvpopření.jpg
>>
>>592254217
iirc you can buy an early access through the official website
>>
>>592256573
>Píšu bez diakritiky
>Píšu bez
>Píšu
>Píš
>íš
>>
>>592256729
já miluju sýrovou pizzu!
>>
>>592256878
Požíváš k tomu cibuli?
>>
zmrdi
>>
>>592254376

Whatever that means, Schlemil
>>
>>592256122
pěkný
straigh / gay / bi porno?
>>
>>592256573
A chceš jeden? Lidé si myslí, že jsi třináctiletý kokot, který vzal tatínkovi notebook a projíždí si tu bájnou stránku, kde je na jeden scroll čtvereční dvanáct penisů. Stačí to jako důvod?
>>
>>592245270
https://www.youtube.com/watch?v=3G4NKzmfC-Q
DUN DUN DUN DUN DUN DUNNNN DUNNNN DUNNNN DUNNNN DUNNNN
>>
>>592256878
>sejrová pica žádost

moderátoři! moderátoři! moderátoři!
>>
>>592257018
tos nam to ukazal
>>
>>592256729
myslíš ďeravé ponožky?
>>
Flux je vepřová píča
>>
>>592256878
Ok
>>
>>592256729
>Sýrová pica
>Nepřipojování se ke smetanový mistrovský rase
>>
>>592254929
To jsi neslyšel, že krteček je rasistická pohádka o černém dělníkovi, který nemá nic jiného než kalhoty a neumí říct nic složitějšího než slova typu jů, hele atd?
>>
File: 1405717197730.jpg (1007KB, 1276x850px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405717197730.jpg
1007KB, 1276x850px
Ako sa správne vyslovuje meme?
>>
>>592257100
Homolka homous
>>
Uhození pro zájem
>>
>>592257263
meme
>>
>>592256573
>šukám chlapy, protože nemám důvod šukat ženský
Opravil jsem to pro tebe.
>>
File: 1419872668323.jpg (115KB, 316x470px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419872668323.jpg
115KB, 316x470px
>>592256878
>>
File: Obraz061.jpg (435KB, 1200x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Obraz061.jpg
435KB, 1200x1600px
banán?
>>
File: 1420838874478.jpg (46KB, 638x688px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420838874478.jpg
46KB, 638x688px
>>592257263

>[meme]
>>
Speak fuckin' English!
>>
>>592257421
>>>/ylyl/
>>
>>592257196
Veru nepočul. Asi Český SJW nemajú dosah až na Slovensko?
>>
>>592257109
vykuř mi buřt
>>
Kurva lidi co se stalo, že je tu najednou tolik českej shitposterů. 4eské thready vždycky měli tak 10 odpovědí pak odpadly, ale poslední dobou se to drží na pravé /b/ úrovni
>>
File: david_cerny.jpg (85KB, 1272x1014px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
david_cerny.jpg
85KB, 1272x1014px
Chčuju vám na to
>>
>>592257263
le meme
>>
>>592257497
dis bred iz árs frend
>>
>>592257263
mím vole
>>
>>592257538
To byl vtip, ne péro tvýho táty tak to neber tak tvrdě.
>>
>>592257100
Chceš víc pice
>>
>>592257263
Mem podle vzoru gen.
>>
File: 1357118529588.jpg (39KB, 432x288px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357118529588.jpg
39KB, 432x288px
>>592257569
Nehorázný píče
>>
>>592257569
Byly prázdniny
>>
>>592257569
V posledních třech šitpostuju i já, ale moc na tuto desku nechodim, zároveň tu celkem dost sebebuznuju, abych to rozjel. Jsem z /a/.

Nejsem robot.
>>
>>592256965
mám radši s ananasem
>v předtím buzík
>>
File: 1347215438636.jpg (52KB, 179x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1347215438636.jpg
52KB, 179x240px
Hey Czechs,
how hard it is to learn your language?
I've been to your country recently and i've fallen in love with it.

also, you have the best girls in the world.
>>
Vsichni vime, ze cesko je raj pro devky a bordely

Me ted jen zajima kde si muzes zasukat nejlepe. Navrhy?
>>
>>592258041
>ananas
Dobrá chuť. Můžeme být buzeranti spolu.
>>
>>592258041
to žerou jen holky nebo buzíci
>>
>>592258053
kurevsky těžký
>>
>>592258053
i would say its pretty damn hard but i guess you could learn it, if you really wanted
>>
>>592258078
Popros svou mamku
>>
>>592258078
Tabarin Club v Brně
Každá děvka ti dá za drink nebo dva.
>>
File: 1367859279163.png (296KB, 1244x1155px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367859279163.png
296KB, 1244x1155px
>>592257263
Můj obličej když to někdo vyslovuje meme a ne mím.

Taky jses novoteplouš
>>
>>592258053
easy peasy lemon sqeezy vyliž mi prdel
>>
File: impossibru.jpg (29KB, 550x556px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
impossibru.jpg
29KB, 550x556px
>>592258053
>>
File: P3030083.jpg (67KB, 800x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P3030083.jpg
67KB, 800x600px
hello chalani ja som Laco z Blavy, takzvany severny magyar
>>
>>592258407
brno hype.. z které části jseš ?
>>
>>592258408
>stará se o výslovnost
>>
File: 1367444477301.jpg (36KB, 805x669px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367444477301.jpg
36KB, 805x669px
>>592258407
Tam mě ještě žádná nikdy nedala, ale taky jsem na /b, takže se tak nedivím.
>>
>>592258078
Strč pyj do vagíny.
>>
>>592258053
Say kurva it's Czech hello
>>
>>592258053
it's shit, don't learn it unless you plan on living here
>>
>>592258408
>jses
>>
File: 1407949745189.jpg (26KB, 500x344px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407949745189.jpg
26KB, 500x344px
>>592258408
A ako si poradíš s "may may"?
>>
Tak ať v tom máme jasno
http://www.easypolls.net/poll.html?p=54b443c3e4b0cdaa8af3beb1
>>
>>592258888
první máj
>>
>>592258584
Otázka je, prečo to máš uložené v osobnom počítači?
>>
>>592258806
I know what kurva means my friend
>>592258821
I like learning new languages, and living in Prague would be cool
>>
>>592258407
>>592258594
Buzny z Brna hahahahahaha, no napiště si odkud jste at si mužete vyšukat prdelky chahahaha, teploušci brněnský chahaha
>>
>>592258888
čekuj tyhle čtveráky!!
>>
>>592257712
uh to tetování, ta pude do koncentraku, degenerace
>>
>>592259097
it wouldn't, believe me..
>>
File: 1350336902126.jpg (92KB, 400x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1350336902126.jpg
92KB, 400x300px
>>592258888
>>592258846
>>
>>592259108
brno buzerantů plno
>>
>>592258912
>http://www.easypolls.net/poll.html?p=54b443c3e4b0cdaa8af3beb1
>Morava
>Čechy
>Praha

Zasraná buzno
>>
>>592259191
>Dám tam můj nejlepší obrázek, ty budou čumět!
>>
>>592258888
pěkné čtveráky
>>
>>592259142
ma bordel v pokoji, ta by v koncentraku nevydrzela ani tyden jak by ji srezali, ze si neumi uklidit
>>
>>592259263
Dík
>>
>>592259263
>http://www.easypolls.net/poll.html?p=54b443c3e4b0cdaa8af3beb1

nejakej prroblem? Potrebujes pridat Brdel?
>>
Plzeň, vy kundy...
>>
>>592259409
>takhle tvrdě se snažit
>>
>>592259478

Jo, to by jeste slo....
>>
>>592259263
Praha, stát ve státě, klenot díry jmeném česko, královské město.

Brno nikde, Ostrava blije, Plzen nežije
>>
>>592259186
Really? i've been there for last year's eve and it was awesome, but i know that there's huge difference between being a tourist and being a citizen. Is it really that bad?
>>
>>592259263
>slezfag
>>
>>592259097
Nope kurva is subculture and very common Word like hi or hello niggas
>>
>>592259478
ja ti dam, takovy sprostarny tady psat, tu plzen sis moh odpustit
>>
>>592259568

krasne receno, fakt ze jo
>>
nějaký pěkný hošan z karlových varů na večerní análek?
>>
ostrava > brno
>>
Hehehe ale wy wszyscy smiesznie mowicie :)
>>
>>592258053
European languages:
>Easy: English, German, Spanish
>Moderately hard: French, Swedish, Dutch
>Challenge: Slavic languages
>Impossibru to learn: Finnish, Hungarian
>>
>>592259555
Faggot a ještě s triplákama
>>
File: simpsons_boat.png (134KB, 3300x2550px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
simpsons_boat.png
134KB, 3300x2550px
>>592245270
Kua, co je to tady za picuskej dred?
>>
>>592259572
We Czechs are a hostile nation, towards ourselves, and especially towards others. Unless you are in Prague it is going to especially hard for you to live here. In Prage it is getting easier because it is the only relevant place in czech republic, stay away from other places tho. They are the strongholds of slav pride and they dont like foreigners there.
>>
Jen tak mimochodem jsem HOLKA!!!
>>
>>592259839
seš želé ?
>>
>>592259572
well, I live here for like two and something years and the people here are horrible.. i love the opportunities, shows and shit, but man, if i could choose a school in brno or something like that, i would..
>>
>>592259976
chcipni
>>
>>592259263
>>592259568
Jakože já jsem z Ostravy s tím, že teďka žiju ve Frýdlantě, ale vzhledem k tomu, že v Praze máme 10% populace tak jsem ji prostě vyčlenil.
>>
>>592259097
Prague is realy nice city

Czech language is realy difficult to learn, but If you like big challanges, this is the right choise to learn
>>
>>592259816
German is moderately hard
Also Italian is quite a challenge
>>
>>592259976
Ukaž kozy nebo kurva odejdi ven, grile.
>>
>>592259976
kozy nebo vypadni
>>
>>592259769
Šišlající klerofašounek nám bude něco říkat...
>>
>>592259976
prsa nebo běž pryč
>>
>můj obličej když tohle celý vlákno
>>
File: femanon.jpg (76KB, 407x405px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
femanon.jpg
76KB, 407x405px
>>592259976
>>
>>592260123
Ukážu ale ty mi ukaž macateho klacka
>>
>>592259976
LONDÝN
>>
>>592260200
>můj obličej když dvě nuly vedle sebe
>můj obličej když nemám obličej
>>
>>592259976
Kozy nebo okv
>>
havel ojebal slovakov, havel to je kokot.
ceskie knedlicki
>>
>>592260200
>>592260188
>>592260155

dneska to nejak pada kurva
>>
>>592259976
kozičky nebo si obleč botičky
>>
palte do piči
>>
>>592260200
pěkný dubáky
>>
>>592259971
>>592260031
I live in Italy so i know what is like to deal with horrible people, trust me it's 10x worse.
Also, what do you study?
>>
File: Klacek.jpg (278KB, 3723x1710px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Klacek.jpg
278KB, 3723x1710px
>>592260280
Tady je, teď ty.
>>
>>592260200
Miloš má talent na dubáky. To sú dnes už tretie.
>>
>>592246055
pěkný dubáky
>>
pokud nejsi drevorubec na horach, maso do mlynku ve fabrice nebo nemakas v coopu za kasou tak se da zit jenom v praze sory :)

nenavidenci budou nenavidet
>>
>>592260200
>dubáky
Zeman potvrzen pro nejlepšího prezidenta České Republiky
>>
>>592260530
Co když jsem všechno?
>>
>skoro bump limit
Jdeme dál, nebo tady končíme?
>>
Která starobuzna pomatuje ještě tohle:

https://www.youtube.com/watch?v=XPmt7UTZ_3w
>>
>>592260530
>v praze
>zit
>>
>>592260644
>44
>ČEKUJ TYHLE DUBÁKY!!
>>
>>592260530
>based coop
>>
File: 1357656821320.jpg (11KB, 299x312px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357656821320.jpg
11KB, 299x312px
>>592260738
Dáme srazík v ČR
>>
>>592260049
To je jedno, Praha jsou pořád Čechy. A kdo říká, že ne, je Pražák
>>
>>592260830

u mad Brdelaku?
>>
>>592260768
Kurva, ten se směje jak můj bratr.
>>
>>592260738
ne, dem dělat enco užitečnýho než si tady psát jak buzny
>>
>>592260503
>>
>>592261021
nic jinýho neumím... co mám dělat ?
>>
>>592260101
Lol what
German has strict rules for everything, no grammatical cases or other crazy shit, almost no exceptions from rules. Even easier than English.
Also Italian is just gay Spanish, you can basically speak Spanish to italian people and they will understand.
>>
>>592261021
>on si myslí, že hovnopostování na /b/ neni užitečný
>>
>>592260768
>byť takto ostrý
>>
>>592261021
postovat bimbasy?
>>
bože aspon tady nedělejte ostudu, rakovina fakt
>>
>>592261044

>chybí časová známka
>>
>>592261044
Přilož čas, nebo ti nevěřím.
>>
>>592260908
mmmm ne, stačí mě když vás potkávám tady, nepotřebuju takovy retardy ještě potkat na živo...
>>
>>592261140
>ostrý, not hranovatý
>>
>>592260949
>dalsi kryptobuzna co si mysli ze nemuzu byt z Prahy
>predstirani, ze praha neni ta nejsmradlavejsi vesnice ze vsech vetsich evropskych vesnic.
>>
Zrovna seru, co děláte vy?
>>
kejchnete sem nekdo svoji segru
>>
>>592261191
Cestování v čase s lékařem kdo?
>>
>>592261191
google vyhledávání novýkamaráde
>>
>>592261313
Čekuju tvojí dvojtou třináctku
>>
>>592261319
kdybych jen nejakou mel
>>
File: 1364422725236.jpg (10KB, 265x190px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364422725236.jpg
10KB, 265x190px
>>592261313
>>

▲ ▲
>>
>>592261444
já čekuju tvoje trojáky
>>
Jdu se um8, smrdí mi péro
>>
>>592261265
10/10 ,znalosť jazyka potvrdená
>>
>>592261313
Seru posty v tomhle threadu
captcha xpice
>>
File: bohd.jpg (39KB, 350x578px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bohd.jpg
39KB, 350x578px
ahoj
>>
>>592261265
podhodnocený dopis
>>
File: rakosnicek.jpg (75KB, 300x188px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rakosnicek.jpg
75KB, 300x188px
tohle vlákno je teď Rákosníčka
>>
>>592261676
To jsem nemusel vidět.
>>
>>592261676
to ja jak v animaku to zabradli :D
>>
>>592261676
>chybi casova znamka
>>
>>592261485

bys ji sukal co dobytku?
>>
>>592261676
už je zas tady
>>
File: asdasfasf.jpg (154KB, 849x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asdasfasf.jpg
154KB, 849x600px
>>592261738
to je ale pěkně zasraný ráno
>>
File: nehet na palci.jpg (6KB, 224x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nehet na palci.jpg
6KB, 224x225px
>>592261150
ohodnoť mého bimbasa
>obrázek velmi souvisící
>>
File: this (2).jpg (32KB, 300x260px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
this (2).jpg
32KB, 300x260px
>>592261793
>>
Náhodně nějaký pics? ať se mi pěkně vyprázdnit
>>
>>592261866
vychčiju se do rybníku a pak si v něm zaplavu
>>
File: ooh--WHAT.gif (954KB, 290x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ooh--WHAT.gif
954KB, 290x200px
>>592261676
>>
>>592261793
>překládá zažité anglikanismy
>myslí že je hustej
Thread posts: 328
Thread images: 72[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.