[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Vlaamse faggots get in

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 321
Thread images: 52

Vlaamse faggots get in
>>
>>588968912
negenduust reporting in
moe gij nie studeren?
>>
das godverdomme ne prachtige foto
>>
>>588969411
crisis?
>>
>>588969653
welke crisis?
>>
KAARTEN NV ASSEMBLE
>>
>>588970069
Godverkanker die kaarten is gelukkig anti-joden
>>
>>588970069
Awel die crisis
>>
>>588970180
Ga is weg roten hollander
>>
>>588969892
ja tuurlijk, hoewel ge aan 'artevelde' nooit echt moet studeren hé
>>
>>588970227
De enige crisis die ik merk is het toenemen van de turkse & marrokaanse populatie in belgië
>>
>>588970286
Confirmed
>>
>>588970286
lol artevelde
>>
>>588970563
wat doe jij van studies? anonieme homo
>>
>>588970687
Biomedische technologie Hogeschool Gent, niet veel beter dan artevelde..

Heb nog geen kloot gedaan, zit het meest die UGent confessies op facebook te lezen
>>
File: 1416609172816.jpg (413KB, 1378x1034px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416609172816.jpg
413KB, 1378x1034px
>2014
>Vlaamse draad
>geen instant 404
>>
>>588970880
geven mij allemaal kanker, wel nog grappig af en toe
>>
>>588968912
Bump voor meer vlamingen
>>
>>588971015
blijkbaar ben ik de enigste zonder fuckbuddy, godverdomme
>>
>>588971178
Ik denk dat iedereen die die pagina leest dat denkt, behalve die jood die de confessions post
>>
>>588971178
75% is verzonnen
>>
File: Duvel_900.jpg (130KB, 754x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Duvel_900.jpg
130KB, 754x900px
>>588971348
zou goed kunnen, hoe dan ook, die kerel buist gegarandeerd, samen met die moderator van die pagina
>>
>>588971110
Vlaam fag reporting in
>>
>>588971480
Vermoed ik ook, ze zouden beter dit "The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact." op hun confessies zetten
>>
File: 1416177804414.png (249KB, 568x390px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416177804414.png
249KB, 568x390px
>>588971551
ik dacht dat ik de enige vlaming op /b/ was.
>>
>>588971806
Niet dus, dacht eigenlijk hetzelfde hoor
>>
>>588971806
Ik ken dat gevoel....
>>
>>588970880
Aan het sint-pietersstation?
>>
bump voor vlaanderen

wat doen jullie op nieuwjaar?
>>
>>588972153
Jep, zat ook nog op vesalius campus
>>
>>588971996
>>
>>588972200
Chemo krijgen
>>
>>588972200
Thuisblijven en mij zat zuipen op kosten van mijn ouders.
>>
>>588972200
Thuis
>>588972200
Da's waals bier...
>>
File: 1407772408117.jpg (40KB, 400x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407772408117.jpg
40KB, 400x225px
>>
>>588972367
>>588972375
>>588972424
Same here, heb wel huis voor mij alleen, dus wat vrienden inviten

& my bad
>>
>>588971110
whahahaha
>>
>>588972549
godverdomme ze zouden dat beter eens gebruiken in artevelde
>>
>>588972673
Precies allemaal volk uit gent en kanten, niemand uit de kempen hier?
>>
>>588972673
Zijt maar zeker. Het volk dat je daar tegenkomt. Onder andere een vrouw met een baard. Of een man met tetten. En ik die dacht dat Ten Doorn erg was.
>>
>>588972200
nice dubs faggot
>>
>>588972901
Heb ook nog op ten doorn gezeten
>>
>>588972901
MFW @ artevelde
>>
File: 6.jpg (42KB, 500x296px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.jpg
42KB, 500x296px
>>588972915
Bump
>>
>>588972993
jij fucking wat
>>
File: 1399819967740.jpg (590KB, 1920x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399819967740.jpg
590KB, 1920x1200px
Avondje overgate op ouwejaar...hopla !
>>
>>588973038
oh shit, /pol/
>>
>>588972884
Nee, maar ik geil wel op wijven met een kempens accent. Telt dat?
>>
>>588973082
euh, pak 3-4 jaar geleden
>>
>>588972884
kempen, valt dat onder het Antwerps Rijk?
>>
File: 0025.jpg (70KB, 640x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0025.jpg
70KB, 640x360px
bump
>>
>>588973331
Euh, nee, Midden-Brabant denk ik
>>
denken jullie soms aan de 6 miljoen joden die Hitler vergast heeft?
>>
3000 reporting in
>>
Iemand naaktfoto's van vlaamse sletjes?
>>
>>588973543
hitler had moeten winnen, aryan masterrace hier
>>
>>588973681
Nee, wel van je oma die verkracht is door de Wehrmacht, telt dat ook?
>>
>>588973858
close enough
>>
File: download.jpg (8KB, 259x194px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download.jpg
8KB, 259x194px
>>588973681
>>
File: 1344869150919.jpg (307KB, 1920x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1344869150919.jpg
307KB, 1920x1200px
>>588971668
Tijd voor echt confessies denk ik dan ?
>>
>>588972200
Dubbel dubs noice
>>
Kantienberg present!

Woar zijn al die sletten iere?
>>
>>588974097
herman?
>>
DIT IS NU EEN NEDERDRAAD
>>
>>588974118
/b/ tard confessies, kan niet goed aflopen, weet je zelf ook goed genoeg
>>
>>588974224
Fuck off
>>
File: 1354903826303.png (15KB, 567x522px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1354903826303.png
15KB, 567x522px
>>588974224

Toch nie, Ollander van m'n gat
>>
>>588974224
fuck off hollander, jullie zijn ons maar dan met mentale beperkingen
>>
>>588974195
Nog steeds crisis
>>
>>588974224
fucking fuck off subhuman zionist
>>
>>588974284
Moet ook niet, tzal tenminste wel eerlijk zijn
>>
>>588972200
Reggaebus @ Brussel! hard dubberen
>>
West-Vlaanderen reporting in.

Regio Menen
>>
Wat vinden de Vlamingen hier van al die kuttesneeuw?
>>
File: µaaa.png (128KB, 468x264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
µaaa.png
128KB, 468x264px
>>588974224
>>
>>588974397
True, heb niet echt confessies though, ben niet zo erg fucked up

>>588974484
Welke sneeuw? alles is weg man..
>>
File: 1419335606009.gif (568KB, 521x479px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419335606009.gif
568KB, 521x479px
it was all buster
>>
>>588974576
kek
>>
>>588974628
Bij ons ni zenne
>>
>>588974224

En jij vuile hollander, verlaat nu deze thread.
>>
>>588974425
deftig, zal een sobere avond worden
>>
>>588974432
Regio Ieper! Klotetrein reedt niet verder dan menen vandaag
>>
>>588974484
Sneeuw is wit, dus die mag blijven. Die negers zijn een ander verhaal ...
>>
>>588974484
Sneeuw? Hollander gedetecteerd
>>
>>588974682
regio? Gent hier, zie niets van sneeuw meer, het is wel koud as fuck
>>
>>588970447
wees multicultureel vriend :^)
>>
File: 1415054103070.png (74KB, 225x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415054103070.png
74KB, 225x225px
>>588974224
>>
>>588974823
Negers & zandnegers**
>>
>>588970880
chemie hogent hier
>>
>>588974628
Zal ik ff beginnen dan ? (ook nie echt fucked up ma goed...)

Deze zomer na Pukkelpop heb ik een meid van 30 genomen in een wijk naast de camping omdat ik er nie in mocht aangezien zij geen bandje had.
Twas ecgt zot, de hele dag stond die mij al aan te staren en we hebben er gewoon werk van germaakt.
>>
>>588974830
Bent gij fucking achterlijk
>>
>>588974976
Ik ben multicultureel hoor, eet af en toe een kebab, maar kvindt het niet zo leuk om op mijn muil te krijgen door een volledige familie turken
>>
>>588974915
Regio Geel
>>
File: 1419630486598.gif (1MB, 326x256px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419630486598.gif
1MB, 326x256px
Wat is de beste ploeg van het land en waarom is het Club Brugge?
>>
>>588975087
fuck, moest ik die kans krijgen, kzou ze ook genomen hebben, ben ook al enkele keren naar pukkel geweest, maar geen minuut sober geweest
>>
>>588975135
ja man, op de tram in gent zit het vol met die modderhuiden. En stinken ...
>>
>>588975135
Ik vind* achterlijke metafag
>>
>>5889703038

En ik die dacht dat ik de enige nazi in gent was
>>
>>588975212
Geel massive, blaze it
>>
>>588975223
Belgische competitie is geen zak waard, nie zeveren, ons belgisch elftal daarintegen kan nog voor wa opschudding zorgen
>>
>>588974915
Turnhout hier
>>
>>588975212
Regio Mol!
>>
>>588975291
Was ik ook niet !

Kwam er halverwege wel een kerel afgelopen en tegen dat ie 1/2 m van ons stond was ie zijn tegenlicht kwijt en zag ie ons.

We gaven er alle3 geen fuck om eigenlijk, em ist respectvol afgebolt hahaah
>>
Nooit gedacht dat er zoveel vlamingen op /b/ zaten
>>
>>588975357
gent zit vol nazis en neo-fascisten, wij hebben ook meetings
>>
File: image_preview.jpg (6KB, 120x184px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_preview.jpg
6KB, 120x184px
UGent rechten hier, kzou eigenlijk nu moeten leren ..
>>
Beste Vlaamse Zuiderburen,

Al Nederlander heb ik eigenlijk weinig te zoeken in deze draad, maar ik ben toch even nieuwsgierig.

Ik heb het er vaak over gehad met vrienden van mij uit Belgie of het misschien niet een goed is om Vlaanderen weer aan te sluiten bij Nederland. Nederland is dan weer een stukje groter en jullie zijn van Walonie af. Zie jullie reacties graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Een Hollander
>>
Vlaanderendraad gaat sterk.
>Meertietjes.jpg
>>
>>588975651
Waar/wanneer dan?
>>
>>588975593
op pukkelpop nobody cares really hahah
liep ook constant rond met wiet enzo, no one gives a fuck, en maar goed ook
>>
>>588975676
Eindelijk wa intellect
>>
>>588975676
draag je altijd een hemd en puntschoenen?
>>
>>588975833
Akkoord, daar wil ik zelfs een oorlog voor voeren
>>
>>588975833
Strak plan
>>
>>588975917
>>588975676
>rechten studeren
>slim zijn

kies er één
>>
>>588975988
>>588975833
Nederland of wallonië? Moeilijke keuze
>>
>>588975833
Dubs.
Must be real
>>
>>588975890
pukkelpop is een krutfestival
>>
File: 1418679319175.gif (321KB, 240x135px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418679319175.gif
321KB, 240x135px
>net verschroeiend hard aan m'n gigantische knuppel gesleurd
>>
>>588975437
Straat?
>>
>>588976021
Uw mama
>>
Essen Masterrace Reporting in
>>
>>588975833
Geen Wallonie en Nederlandse politiek helpt onze politiek om hun miserie op te lossen?

Where do I sign?

Fuck Wallonie derde wereld kutregio
>>
>>588976252
leeft den eddy eigenlijk nog
>>
Kennen jullie dit wijf nog?

also, bump
>>
File: Scarf.jpg (68KB, 700x467px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Scarf.jpg
68KB, 700x467px
>>588975890
Hahaaha, festivals in België zijn zalig. Ze zijn altijd 'drugsvrij' maar net zoals op Tomorrowland staat er altijd wel 1 iets te snuiven naast mij op een gegeven moment.
Daar heb ik btw deze zomer een Brazilaanse gelekt, die smaakte echt bitter en droog. Zal wel geen maes geweest zijn hahahahaa
>>
>>588976021
Rechten is toegegeven wel een richting waarbij veel tijd nodig is. Duusd pagina's leerstof, maar niets dat que inhoud zwaarder is dan middelbare wiskunde
>>
>>588975437
schone tent op de markt moek zeggen
>>
>>588976418
Op sterk water
>>
>>588975833
Zijn er dan voordelen voor belgie?
eeeuuuhhhmmmm....
>>
>>588975954
meestal wel een hemd, die schoenen moet ik mij nog aanschaffen, veel dank voor de herinnering!

>>588976021
voor rechten moet je idd niet echt slim zijn, maar gwn veel werken. Dat betekent uiteraard ni dat er geen slimme mensen rechten doen
>>
>>588976455

zou ik mijne sjarel toch diep insteken ze
>>
>>588976622
Wiet. En Geert Wilders.
>>
>>588975833
Antwerpen en Rotterdam! Economische grootmacht, waarom niet
>>
>>588976406
Dit
>>
>>588976493
dat gevoel, mijn achternaam is maes..
heb tijd terug gratis beer gekeregen, not even mad

en ja 'drugsvrij' is in orde voor mij zolang ik niet gepakt word :p
>>
>>588976118
Cultureel en historisch gezien ons eigen volk vs een stel belastingsontduikende, vlaminguitzuigende fransosen. Lastige keuze
>>
Les wallons sont les gens belges meilleur
>plus belle langue
>tout l'histoire belge est ecrit en wallonie
>plus belle paysage
>>
>>588976285
Eingelijk Vosselaar, ma bon, Vosselaar ligt toch in de banlieu van Turnhout.
>>
Assistent bij de burgies hier, controleren of iedereen wel aan het studeren is
>>
>>588976695
enige reden waarom ik naar thuis keek

also, wie van jullie kijkt naar thuis of familie? eerlijk zijn faggots
>>
>>588976693
Ja me ene van bso gaat geen rechten doen he
>>
>>588976768
En godverdomme legale wiet jongen
>>
>>588976810

paysage op uw smoel mongool

GA WERKEN
>>
>>588976897
kampioenen for laaif
>>
>>588976810
Fuck off kuttewaal
>>
>>588976961
Wiet is wss het enige positieve dat ik zie in nederland, ze hebben nog meer negers en zandnegers dan ons lol
>>
File: 1392650162742.jpg (120KB, 500x333px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392650162742.jpg
120KB, 500x333px
>>588976770
Door uw naam ? Tzijn dan nie al nadelen
>>
>>588976897
ik niet, ik kijk naar kaarten nv TV
>>
>>588976836
fgt
>>
>>588977035
kzou carmen wel ne keer durven leggen ze, milfke
>>
>>588976897
Lelijkste programma's op tv go kill yourself
>>
>>588977055

lekkere wijven ook, echt raar hoe da zoveel kan schelen op zo'n korte afstand maar die wijven daar zijn beter dan van ons
>>
>>588977110
indeed hahah
>>
>>588976770
voor echt drugs doordrenkte festivals moet ge in wallonie zijn, les ardentes, dour, serieus wat afgetript, gesnoven en gerookt daar + chille alternatieve wijven
>>
>>588976961
Heuj!
>>
>>588977222
Agree..

>>588977209
ik kijk nu niemeer naar thuis kut, toen inder tijd wel, voor lien van de kelder
>>
File: 1367090014075.jpg (37KB, 498x594px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367090014075.jpg
37KB, 498x594px
westfluut reporting in

>tfw geen wijfke
>>
wat denken jullie van Bart De Wever?
>>
>>588976622
Wallonië is een economisch gezien zware last voor Vlaanderen. Ok, ook in Amerika en Duitsland is het een evenwicht tussen sterke en zwakke deelstaten, maar de Walen zijn gewoonweg te arrogant hierover. Elke Waalse politicus zal er alles aan doen om de geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië te waarborgen. Als je wat naar lezingen en debatten van politici gaat, leer je veel bij hierover (inb4 hurr vlaams blok; nee eigen gevormde opinie).

Walen zijn ook cultureel compleet verschillend. We zijn twee volkeren op één stuk land gepropt.

Kijk eens terug naar de ontstaansgeschiedenis van België. Daarin merk je dat die zo artificiëel als wat is.
>>
>>588977460
Het beste wa vlaandren kon overkomen.
>>
Romas ik weet dat ge hier zijt gvd
>>
>>588977460
burgemeesterken eh, da's al wat hij is *wink*
>>
>>588977557
fuck you crisis
>>
>>588977418
Metafag
>>
>>588977055
Maar als we samenwerken....

Volgens mij gaat Vlaanderen er economisch op vooruit, dus dat is een voordeel. Tevens kunnen we een sterker geluid binnen Europa laten horen.

Veel van de problemen die er in Vlaanderen zijn met betrekking tot allochtonen hebben wij hier ook, dus wat dat betreft kunnen we elkaar daar zeker mee helpen.

Wat het voor jullie ook handig maakt is het feit dat je weer terug kunt gaan naar een enkeltalig land.

Daarnaast zijn we, zoals ik het in ieder geval zie, cultureel sterk aan elkaar gebonden.
>>
>>588977460

verzuurd manneke en kzou die wel es toeken willen geven, maar als em Vlaanderen onafhankelijk kan maken dan gaat die ne held zijn
>>
>>588977557
ja wa hadden eenmaals een dictator nodig en hij verkleed zich graag als kalimero
>>
>>588977330
DDOOOUUUURRREEUUUUH
>>
Ik begrijp echt niet waarom zo wiet hier legaal maken, taksen vullen de staatskas en er worden vele jobs gecreëerd? Studies genoeg die bewijzen dat wiet niet zo schadelijk is en wel medische voordelen heeft. Iemand een idee waarom de regering er zo tegen is?
>>
>>588977609
En we zitte me ne soscialist
>>
Jongens, zo'n vlamingendraad moet vaker! Dagelijks vanaf vandaag heuj
>>
>>588976947
En waarom niet?
>>
>>588977460
Strategisch-politiek genie. Dat is iets wat je ongeacht je politieke voorkeur wel moet erkennen. Deze man komt in de geschiedenisboeken van Vlaanderen.
>>
>>588977751
niet legaal maken, oops
>>
>>588977698
Lang genoeg onder het juk van die Franskloten moeten leven
>>
Bump

afbeelding gerelateerd, vlaamse VAMP
>>
>>588977814
dit. ga er een starten elke keer ik op /b/ kom
>>
>>588976592
Kek underrated
>>
>>588977751
Ideologische redenen. Oorspronkelijk door de katholieke kerk in Amerika. Er is geen enkele wetenschappelijke reden om het illegaal te houden.
>>
>>588978135
En dit maakt mij dus boos
>>
>>588977935

bahbahbah mottig wijf
>>
>>588978042
Will report in when possible
>>
>>588977460
praatjesmaker die dankzij zijn eloquentie en goed afgemeten humor sheeple doet geloven dat ie het beste is dat Vlaanderen ooit is overkomen
also: koning der anekdotische bewijsvoering
>>
>>588978042
>>588978248
+ we moeten een herkenbare afbeelding hebbe als dagelijske start
>>
>>588977800
liever socialisten aan de macht dan een dictator maar ja als liberaal hou ik me gewoon stillekes
>>
Het verbaast mij nie dat de meeste Vlaamse 4channers nerdy en verzuurde /pol/acks zijn.
>>
>>588977222
En het IQ van nen vis...
Wel lekker als ze aan het pijpen zijn dan
>>
Verbazingwekkend veel volk hier. Snapchatters ertussen?
>>
>>588978349
donald muyle
>>
>>588977751
Omdat zij vrezen dat dit gaat bijdragen tot de verloedering van de samenleving, en drugs een courant beeld word op de straten. Ik kan ze op dat vlak geen ongelijk geven. Wel vind ik dat iemand die op zichzelf af en toe wiet rookt met rust gelaten moet worden als dit gebeurt op zijn eigen domein. De huidige situatie is goed zoals ze is. Wie wil, kan het gebruiken. Wie er tegen is, ondervindt er geen last van.
>>
>>588978259
de bert anciaux van de oudheid
>>
>>588978441
is da wel verstandig om uit te delen ?
>>
>>588977845
Redelijk vanzelfsprekend wanneer bso een opleiding is gericht op praktijk en rechten redelijk theoretisch is
>>
>>588978259
10/10 IGN
>>
>>588978349

Gewoon telkens iets van Samson & Gert, da kennen we allemaal
>>
>>588978528

nee lol maar moete vooral doen
>>
>>588978456
Kijk naar colorado en washington, die zijn toch niet naar de kanker gegaan?
>>
>>588978361
tja ze moeten toch ergens terecht kunnen met hun vlaams blok gezever
>>
Bijna 200 replies op een Vlaanderen draad? What the fuck is this
>>
>>588978461
11/10 mooi samengevat
>>
>>588977460
Niks beters te doen Bartje? Vrouwke ni thuis?
>>
File: balls.jpg (48KB, 480x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
balls.jpg
48KB, 480x720px
29 posters ITT

mooi toch
>>
File: 1400957424065.jpg (35KB, 300x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400957424065.jpg
35KB, 300x300px
>>588978565
Hahahaaha, mooi !

>>588978664
Hmmm, mfw
>>
>>588978808
Sicke shit
>>
Goeienavond tesame, Waasmunster hier. Hopelijk begin volgend jaar weg uit België.
>>
>>588978456
Alleen dat de nultolerantie onlangs is ingevoerd in België... Jaja de 3 gram is nu ook volledig illegaal.
>>
>>588979036
Goed voor u. Boeit ons geen fuck
>>
>>588979036
dan gaat ge u serieus mogen haasten
>>
>>588979036
terug naar je land modderhuid?
>>
>>588979166
Dubs
Geloof hem
>>
File: 1406917365736.gif (2MB, 250x263px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406917365736.gif
2MB, 250x263px
JCVD reporting in
>>
>>588978760
Het makkelijker maken voor de bevolking om aan drugs te geraken gaat ten koste van de samenhang ervan. Ikzelf ben er ook niet uit of ik ervoor of tegen ben, maar sowieso wel tegen het gegeven dat een overheid drugs zo mogen verdelen en de winsten ervan opstrijken onder het mom van 'kwaliteitscontrole'.

Amsterdam is naar de kanker gegaan in de straten waar je coffeeshops kan vinden. Het is een enorm triestig boeltje wat je daar allemaal binnen ziet zitten.
>>
daily reminder dat NVA pro nultolerantie op drugs en 70 per uur op gewestwegen is
you butthurt NVA kiezers?
>>
>>588978808
Vakantie
>>
>>588979102
Mijn gsm is in beslag genomen omdat er fotos van wiet op staan, lel
>>
>>588979248
Terug naar Nieuw Zeeland bedoel je, zandmongool.
>>
TIJD OM DE DRAAD TE LATEN STERVEN JONGENS, HET IS ETENSTIJD
>>
>>588978787
>vlaams blok gezever

Het zijn marginalen, maar qua immigratie ed slaan ze wel de nagel op de kop
>>
>>588979389
ze zijn allemaal in de val gelokt laat ze het maar voelen
>>
>>588977751
-veel te veel moeite
-Jobs genoeg
-Kas geraakt toch nooit vol
>>
File: 1419690951381s.jpg (3KB, 125x95px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419690951381s.jpg
3KB, 125x95px
>>588979491
>>
>>588979491
Nee blijven goan
>>
>>588979102
Dat is inderdaad niet hoe het moet. Voor mijn part snuift en slikt iedereen wat ze willen, zolang het maar privé gebeurt. De nultolerantie was echt dwaas ja
>>
Een Vlaanderendraad op de eerste pagina van /b/? What kind of sorcery is this
>>
>>588979356
België heeft geen samenhang...
>>
>>588979516
inderdaad immigratie loopt sterk uit de hand maar das dan alles wa ze te zegge hebbe
>>
Lukaku=geil beerke

stelt u voor da ge die es moogt rammen in zijn gat
>>
>>588979876
het tegenovergestelde zelfs
>>
>>588979491
de boere hebben nu gedaan me eten ze

>>588968912

> Ons Bartje ziet er fucking stoer uit
>>
>>588979995
Nederlander vertrekt vent
>>
>>588979995
Bijna quads voor deze fag
>>
>>588979527
Sad, het is de eerste regering die openlijk durft zeggen wat nodig is. Als je ooit eens een medewerker van het parlement ontmoet, zal die je zeggen dat de SPA en PS elke keer de NVA hun handen schudden en bedanken om te besparen zodat zij het niet hoeven te doen en hun electoraat verliezen.

De NVA slaat wel de bal mis met pensioenleeftijden ed, maar is het beste wat ons is overkomen sinds forever
>>
>>588978548
Bwa slechte keuze gemaakt ofzo gebeurt daar wel vaker
>>
File: 1419690951381.webm (3MB, 472x360px)
1419690951381.webm
3MB, 472x360px
>>
>>588979894
Tuurlijk, daarom zou ik er ook nooit op stemmen. Neemt niet weg dat ze gelijk hebben.
>>
>>588980428
Kunt gij weten zeker
>>
>>588979876
Vlaanderen wel, België is gedoemd dankzij de houding van de PS.
>>
>>588980331
>2014
>nog steeds niet zien dat de NVA een nieuwe versie van de NSDAP is
>faggots
>>
>>588980661
waarom denkt da ze deze keer gewonne hebben, socialisten raus eruit!
>>
File: 1615681080.jpg (17KB, 670x376px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1615681080.jpg
17KB, 670x376px
Wat is jullie standpunt tegenover de stand van het leger? Voor of -tegenstander van de aankoop van de f-35?
>>
>>588980824
omdat vlaanderen achterlijk en simpel is
>>
>>588980661
I wish dat het zo was, maar een seperatistische, conservatief-liberale partij is zowat het tegenovergestelde van de solcialistisch-imperialistische partij die de NSDAP was.
>>
File: 1417165986704.webm (3MB, 640x480px)
1417165986704.webm
3MB, 640x480px
>>
>>588980924
tegen, fucking imperialisten.
Waarom zouden wij die zandaap van de VS volgen
>>
>>588980924
Oftewel heb je een deftig leger, of je hebt er geen. Afschaffen die handel.
>>
>>588981109
Daarom vind ik het geen slecht idee om de legers van België en Nederland te laten samenwerken.
>>
>>588981109
dit. waarom hebben wij eigenlijk een leger, we zijn het centrum van europa, als er ons iemand aanvalt, dan ist heel europa tegen hen...
>>
File: 1408453077342.jpg (25KB, 230x223px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408453077342.jpg
25KB, 230x223px
>er zittern er hier werkelijk die denken da vlaanderen apart beter af zal zijn

khad het moeten weten, die autistjes zonder vriendjes zitten hele dagen op /b/ en zijn verwonderd als iedereen ze walgelijk en wereldvreemd vind
>>
>>588981319
Ook een goed idee. Maar dat gaat Wallonië nooit aanvaarden omdat ze dit zien als de eerste stap naar Dietsland.
>>
>>588980924
Gewoon een deftig leger, met tanks.

>>588981513
Het ga ni over het feit dat wij in het midden van europa zitten. We moeten ook sterk staan in de NAVO.
>>
>>588981513
Een leger is tegenwoordig niet meer nodig om het land te verdedigen.
>>
>>588981677
wat doe jij hier dan betafag
>>
>>588981677
Wauw, wat een zinvolle argumenten haal je daar aan meneer Crombez.
>>
>>588981677
Ga ergens anders kankeren
>>
>>588981751
>>588981752
gewoon sancties opleggen, da werkt blijkbaar
>>
>>588981715
Het is altijd wel iets met die mannen.
>>
File: download.jpg (53KB, 521x528px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download.jpg
53KB, 521x528px
>>588980932
ga mr u pisbier uitzuipe int Noorden of staan nikse me de Walen
>>
twas te peizen da er weer wa kaaskoppen gingen tussenzitten
>>
File: 1418418868251.jpg (9KB, 239x232px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418418868251.jpg
9KB, 239x232px
>>588981784

lachen met mongooltjes terwijl ik aan het eten ben.

ik ga straks een lekker wijf van mijn richting gaan palen, en jullie? avondje /b/ waarschijnlijk hé
>>
zitten hier airsofters?
>>
Net per toeval: Ek is van Suid Afrika en praat Afrikaans en ek verstaan alles wat julle skryf in hierdie draad.
Is Afrikaans vir julle ook duidelik verstaanbaar?
>>
>>588981943
Ja, onze economie gaat daar ook aan kapot, kijk naar Rusland. Daar begint na een jaar de roebel een beetje te zakken. En hier zitten ze in de haspengouw me een overvloed aan peren die vernietigd moeten worden. Gewoon da vetorecht afschaffen in de NAVO, en Ukraine belegeren.
>>
File: 1418607479413.jpg (17KB, 284x271px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418607479413.jpg
17KB, 284x271px
>>588982463
wat zeg je ?
>>
>>588982463
Is wel redelijk verstaanbaar ja, je praat als een west-vlaming
>>
>>588982463
yup ma ziet er achterlijk uit voor ons lol
>>
File: Laura Lynn.jpg (62KB, 248x373px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Laura Lynn.jpg
62KB, 248x373px
bump met laura lynn

de meesten zullen nu wss aan het boefen zijn
>>
>>588982463
Alles is goed verstaanbaar en 210% grappiger.
>>
File: index.jpg (7KB, 259x194px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
index.jpg
7KB, 259x194px
>>588982463

Zijde gij zwart?
>>
>>588978361
of wietrokers

>evrytiem
>>
>>588982463
Precies oud-nederlands
>>
>>588982414
Studeren en dan mijn niet-denkebeeldige vriendin gaan 'palen'. Ik wist niet dat de spelling van 'rechterhand' veranderd was naar 'een lekker wijf van mijn richting gaan palen'?
>>
>>588982724
kek nie alle zuid afrikanen zijn zwart
>>
>>588980661
>2015 -2
>denken dat het beleid van de sossen zou blijven werken

Top kek
>>
>>588982910
lol dit.
>>
>>588980924
ze moesten hier al lang rond vliegen, me hunne oude rommel
>>
>>588982635
hmmm.duidelik nie

>>588982713
Wel solank jy weet jy sal in Afrika ook verstaan word.
>>
>>588982414
ja 'paal' ze maar eens goed. toplel beta
>tfw leeg leven
>>
>>588981021
Dit, we hebben al een massa schuld, gaan we nog we geld versmossen ook
>>
>>588982921

worden blanken er ni half gelyncht in ZA?
Apartheid 2.0 op zn Afrikaans?
>>
Ik vraag mij af hoeveel van jullie faggots ik al tegen gekomen ben in gent en omstreke
>>
>>588982724
Neewat wit soos 'n wolk.
>>
>>588983030
Het lijkt op het Nederlands van iemand die het nog niet zo lang spreekt, maar we begrijpen wel alles.
>>
>>588983182
hangt er van af waar je gaat in ZA
>>
File: 1414012009472.jpg (21KB, 228x221px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414012009472.jpg
21KB, 228x221px
>>588982910

jij denkt werkelijk dat ik u geloof ofwa?

hahahahah ik lig toe
>>
>>588983186
Waar ongeveer zit je in Gent? Ben je nog student?
>>
>>588981752
al eens gehoord van terrorisme?
>>
>>588983186
waarschijnlijk had ik zin om je hersens in te slaan, zoals ik bij 90% van de faggots van mijn generatie heb
>>
>>588983343
zit op 10min van sint pieters station lol
en ja student
>>
>>588983309
> ik lig toe

Je spreekt gebrekkiger Nederlands dan die Afrikaan
>>
>>588969411
gent cityyyyy
>>
>>588983283
Heel waar...wel ek gaan vlug uit julle draad. Dit is vir Vlaamse mense. Net gedink dit was interresant om vir julle te laat weet dat die Nedelandse taal in Afrika voortleef.

Vaarwel.
>>
>>588983424
hoe vreemd, ik denk keer op keer hetzelfde, ik val wel niet op in het openbaar
>>
>>588983452
Haha, ik op 5 min stappen van het station
>>
>>588983560
Tot ziens!
>>
>>588982724
Underrated post, kek.
>>588982921
Dank weet diejen ook wel waarschijnlijk, maar gebt zwarte zuid-Afrikanen ook hè
>>
File: 1418066956022.png (306KB, 673x604px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418066956022.png
306KB, 673x604px
>>588983498

ja en ik ga straks een lekker blondje uitbenen en gij gaat hier wa de felle uithangen op 4chan, wa zegt da over u?
>>
>>588983607
geef me je adres, ik kom voor je deur kakken rond middernacht
>>
>>588983560
geniet nog van uwe zon!
>>
>>588983882
deliver!
>>
>>588983851
zegt meer over u, betafag
>>
>>588983882
Genie
>>
>>588983380
Al eens gehoord van autisme?
>>
>>588983851
pics or it didn't happen.
>>
>>588983851
vergeet uwe 50 euro ni he
>>
>>588983560
Dag!
>>
>>588973700
dubble that
>>
>>588983851
Proof
>>
File: 410297062.png (94KB, 396x385px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
410297062.png
94KB, 396x385px
>vlaamse thread
>aww yeah, openen die shit
>nergens tietjes te zien

zo niet hé jongens
>>
>>588983882
Deliver OP
>>
>>588984278
Alsjeblieft jongen
>>
>>588983851
Over mij niks.
Over u dat ge er blijkbaar voldoening uit haalt om op het internet uw maagdelijke wensen te posten en zelf de grote jongen uit te hangen. Op de manier dat ge uw zinnen vormt doet ge mij twijfelen of ge eigenlijk wel naar school gaat.
>>
>>588983567
Ik wel. Ik ben ongeveer 2m05. Als iemand uit deze thread mij ziet aan Sint-Pieters, kunnen we een pintje of 5 gaan drinken. Zou best grappig zijn
>>
>>588984278
Dit is verbazingwekkend een redelijk beschaafde thread tot nu toe kek
>>
het kanker gehalte is te laag

kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker
>>
>>588984435
Tijdzegel?
>>
>>588984593
Chemo
>>
File: schaap_ooi_1110.png (62KB, 206x206px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
schaap_ooi_1110.png
62KB, 206x206px
>>588984459
waarheid
>>
>>588984663
Zal moeilijk gaan aangezien ik dit niet ben
>>
>>588984541
aryan masterrace hier, als je blonde/blauw ogen gasten tegenkomt, grote kans dat je een 4channer gevonden hebt
Thread posts: 321
Thread images: 52[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.