[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

NEDERDRAAD TIETENDRAAD

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 279
Thread images: 64

File: IMG_1443.png (294KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1443.png
294KB, 640x960px
NEDERDRAAD TIETENDRAAD
>>
goedemorgen liefjesssssssss nijmegen/denbosch rapporteert in

[x] Ik ben geen robot
>>
mogge, kanker rapporteert in
>>
Kankerteller geactiveerd.
>>
Ebola
>>
>>584233672
kankernice
>>
>>584233353
>middag
sorry.
>>
Almelo aanwezig
>>
>>584233816
onacceptabel, nu tieten laten zien
>>
File: 1418105105270.jpg (716KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418105105270.jpg
716KB, 1920x1080px
Wie is dat wijf op de foto?
Naam van snap?
>>
Kanker bende gaat 404
>>
kanker073 reporting in kankerdraad kankerweer veel te kanker laat wakker zo de hele kankerdag werken
>>
BEN KK VERVEELT
>>
Iemand plaats iets,
Verveling kanker bende
>>
>>584233353

of jij zit op 4chan elke dag, iedere dag. Of iedereen zegt tegenwoordig liefjesss in plaats van kanker.
>>
>>584235197
Dat is die kankerlijke koreaanse hoer, die niks te doen heeft.
>>
>>584233940
kom maar

>>584235197
elke dag wel ja

>>584235324
kankerlijke? nieuw woord?
>>
File: 29823423460.png (540KB, 640x450px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
29823423460.png
540KB, 640x450px
Leiden rapporteert in.
Nog acht kankerdagen en dan eindelijk vakantie.

Kanker
>>
File: pykF8f9.jpg (290KB, 1127x725px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pykF8f9.jpg
290KB, 1127x725px
>>584233037
sorry baas, deze week ben ik ziek
>thuis zitten vervelen op 4chan

waarom
>>
File: 123gs.png (2MB, 1315x1198px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123gs.png
2MB, 1315x1198px
>>
Mateloos coole ID heb ik. Old Phuz bitches.
>>
>>584235989
hallo based old phuz
>>
Gaat iemand nog wat leuks doen op deze donkere donderdag
>>
>>584235845
Mooi tietjessss
>meergraag.webm
>>
>>584236227
Heb ik zo niet, was nogal wat 'Phuz' over toendertijd omdat ze in de politiek wilde ofzo.
>>
>>584235845
die tandjes zijn flink gebleekt wel

vraag me af of die over 25 jaar met een volledig verkankerd gebit loopt
>>
>>584236347
Hoeft niet van haar te zijn hoor. Alle lekkere nederlandse meissies zijn goed
>>
>>584236473
Ja nee sorry, ik ga weer aan het werk.
>>
>>584236921
werkze!!
>>
>>584235512
Leiden masterrace
>>
>>584233996
kanker lekkere kerstman!
>>
File: 1415994002506.jpg (292KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415994002506.jpg
292KB, 960x1280px
Kheb kanker honger maar weet niet wat ik moet eten, iemand suggesties?
>>
Opschool zitten op het moment.
>>
>>584235989
Mijne dan!
WRYYYYYYYYYYYYYY-
>>
Kankerwind in Leiden
>>
>>584237501
tosti kaas/grillworst, kankerlekker
>>
>>584237501
kimchi

[x] Ik ben nog steeds geen robot
>>
File: 29823423456.png (1MB, 874x636px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
29823423456.png
1MB, 874x636px
>>584237528
Onderdeminimumleeftijd b&
>>
>>584237501
Eet een cock

kanker
>>
>>584237501
Döner is altijd lekker
>>
>>584237714
Ziet er inderdaad goed uit, maar nou moet ik weer een kanker koreaan zien te vinden...
>>
File: 1418203897596.png (303KB, 353x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418203897596.png
303KB, 353x500px
>>584233037
vier twee nul blaas het
>>
>>584237734
19jaarictstudent.jpg
>>
>>584237734
> 18 zijn op de middelbare kan niet
dat jij nou vwo hebt gedaan...
>>
>>584237942
Welke opleiding doe je dan
>>
>>584237870
Ja het moet maar weer inderdaad
>>
>>584237987
ict zegt ie toch
>>
>>584237870
>>584238026
antwoorden op jezelf?
>>
Ik zag tieten
hoi
>>
>>584238095
Ja soms voel ik me alleen en ik ben een kanker mongool
>>
>>584238125
hoi
wil er graag meer zien
>>
zijn er nog sissy sletjes hier die een dikke lul in hun kontje willen
>>
>>584238048
ja kanker mafkees ik doe toch ook een ICT opleiding heb je nog wel onderlinge verschillen
>>
>>584237987
ICT Netwerkbeheer & Multimedia
>>
post hoertje uit de regio rotterdam en foto's kankerleiers
>>
>>584238208
hoe oud
>>
>>584238257
hbo of mbo
>>
>>584238624
MBO Niveau 3
Had VMBO zwaar verkankert.
>>
>>584238808
haha kanker zeg. hoe ken je het vmbo nou verkloten?

op een mbo doe je toch geen zak?
>>
>>584238208
??? reageer dan
>>
hotsemots
>>
>>584237870
ja!!
>>
File: dezeboileo.png (458KB, 553x413px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dezeboileo.png
458KB, 553x413px
Deze boi Leo heeft kankerschijt. Echt lullig ik hoop dat de chemo helpt

http://www.dumpert.nl/mediabase/6629893/d8a4cc48/hallo_allemaal_het_je_boy_leo_.html
>>
>>584239186
echt kanker kanker generatie is dit ook

deze lui krijgen gwn stemrechten hier in NL
>>
File: CIMG2795.jpg (2MB, 2560x1920px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CIMG2795.jpg
2MB, 2560x1920px
>>
File: 1416824388860.jpg (50KB, 600x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416824388860.jpg
50KB, 600x600px
kankerbumpje

waar zijn die nederhoeren
>>
>>584239051
>>584239451
>>584237734
>>584237501
Dit zijn zeeeeeee
>>
>>584239597
>bumpt
>met foto van internet
>topkek
>>
>>584238879
Nee op mbo doe je ook geen zak.
Daarom zit ik in deze kanker draad.
>>
File: 1398850683473.jpg (282KB, 1280x709px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398850683473.jpg
282KB, 1280x709px
>>584239787

boeiend, jij wil geen lekker weyf zien?

hier een nederhoer omdat je zo'n grote stok in je reet hebt
>>
saaie draad, post mooie nederlandse jongens!! +_+
>>
>>584239810
En het is nog een kanker saaie draad ook.

jezus wat is dit toch kut haha
>>
>>584240072
Worde wit.
>>
http://webmup.com/L60XN/
Van tijdje terug, seks filmpje van studente dat via wapp rondging
>>
Hoe komen jullie aan al deze sletten?
>>
File: 1409571715129.jpg (514KB, 1059x857px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409571715129.jpg
514KB, 1059x857px
>>584240578
>http://webmup.com/L60XN/

kijk, daar kunnen we wat mee.

kwam die niet uit enschede ofzo.
>>
>>584240578
fucking geil
>>
>>584240229
Mee eens,
>>
>>584240578

wahaha jezus sommige mensen weten echt niet hoe ze moeten neuken
>>
File: 29823423455.png (1MB, 957x634px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
29823423455.png
1MB, 957x634px
>>584240578
whaha goeie slet wel en erg mooi dat dit gepost wordt, maar wat een paupere seks zeg.

die gast stopt hem er voor de helft in en is binnen 10 seconden buiten adem
>>
>>584238808
Snap ik als je verkankerd met een t schrijft, sheeeeeeeeeeeeeeeesh
>>
>>584238375
>19
>>
>>584240681
eens in de 80 jaar post iemand iets van zichzelf. de rest van de 80 nederdraden per dag repost iemand alles.
>>
>>584241572
Wanneer doe jij weer een repost koreaan<3?
>>
>>584241736
wat wil je zien?
>>
File: 1396294391565.png (1MB, 702x1052px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396294391565.png
1MB, 702x1052px
>>
>>584241845
zij is echt kanker
>>
File: 1414702232178.jpg (133KB, 748x559px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414702232178.jpg
133KB, 748x559px
>>
>>584241836
tieten
>>
>>584241845
Did she knows her pics are online?

https://www.facebook com/melissa.zevenhek.5?fref=ts
>>
>>584241836
내가 꽉 엉덩이 를 보고 싶어
>>
File: melissahek.png (505KB, 464x632px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
melissahek.png
505KB, 464x632px
>>584241845
whaha beste grafkop
>>
>>584241572
wordt het niet een keer tijd voor een nedersletten foto archief site of zoiets? Kan daar mooi naar gelinkt worden en evt aangevuld ;)
>>
>>584242756
nee doe maar niet...
>>
Goeiekanker, 024 rapporteert in
>>
>>584242896
hoi 024!! waar in 024?
>>
040 representeert!
>>
File: 1231556.jpg (48KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1231556.jpg
48KB, 600x800px
>>
>>584242756
zou ik ook wel willen ja
>>584242882
waarom niet?
>>
File: 2135135.jpg (61KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2135135.jpg
61KB, 600x800px
>>584243091
>>
File: 5131567.jpg (111KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5131567.jpg
111KB, 480x640px
>>
File: 6434242.jpg (43KB, 612x816px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6434242.jpg
43KB, 612x816px
>>584243190
>>
File: 7546534.jpg (61KB, 816x612px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7546534.jpg
61KB, 816x612px
>>
fslkgjfldkgjlkj jjejerrgggen
>>
File: 12315614.jpg (29KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12315614.jpg
29KB, 480x640px
>>584243291

Chick die eerder is gepost
>>
File: 13151331.jpg (48KB, 800x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13151331.jpg
48KB, 800x600px
>>584243373
>>
File: 13215143.jpg (2MB, 1920x2560px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13215143.jpg
2MB, 1920x2560px
>>
>>584243115
niet cool voor meiden misschien?? in onze supergeheime boomhut oke... maar op een site met naam enzo gaat te ver toch?
>>
File: 15131231.jpg (54KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15131231.jpg
54KB, 640x480px
>>584243520
>>
>>584243529
>SJW
>>
>>584243529
true true
maar moet niet naam en zo er bij he
>>
>>584243424
Zijn er hier meer van?
>>
File: 51312315.jpg (2MB, 2560x1920px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51312315.jpg
2MB, 2560x1920px
>>584243582
>>
>>584242706
het is een valstrik!
kankercaptcha ik moet alsnog elke keer die shit typen
>>
File: 51412316.jpg (41KB, 612x816px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51412316.jpg
41KB, 612x816px
>>584243751

Posting
>>
>>584243613
nee echt niet, geloof me. maar als ik ga solliciteren en ze googlen mij, en vinden me op nedersletten.nl met alles wat ik gepost heb... nee dankje. that's all.

>>584243616
die komen er dan toch wel bij :p
>>
File: 51467423.jpg (47KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51467423.jpg
47KB, 600x800px
>>584243823
>>
>>584233909
Haha neger welke wijk?
>>
File: 54313225.jpg (107KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54313225.jpg
107KB, 640x480px
>>584243886
>>
neder of belgendraad ?
>>
File: 61312351.jpg (100KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
61312351.jpg
100KB, 480x640px
>>584243939
>>
>>584243952
allebei welkom!! <3 belgie
>>
File: 61412313.jpg (38KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
61412313.jpg
38KB, 640x480px
>>584244000
>>
>>584243952
>>584244004
lekkere belgische meisjes ook altijd welkom ja
>>
File: 61414156.jpg (1MB, 1920x2560px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
61414156.jpg
1MB, 1920x2560px
>>584244051
>>
File: DSC_0493edit.jpg (2MB, 2204x3920px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0493edit.jpg
2MB, 2204x3920px
040
>>
File: 61513125.jpg (42KB, 800x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
61513125.jpg
42KB, 800x600px
>>584244157
>>
>>584244160
hoi R
>>
File: 512312316.jpg (57KB, 816x612px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
512312316.jpg
57KB, 816x612px
>>584244202
>>
Wat een kutdraad weer dit die hoeren in hun ondergoed boeien me geen fuck al zijn ze dan nederlands.
>>
File: 12356143123.jpg (99KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12356143123.jpg
99KB, 640x480px
>>584244285

De laatste interessante
>>
>>584244285
Goed bezig, heb je er nog veel?
>>
>>584244004

aangenaam, <3 holland ook

Helaas geen naakte foto's van belgen meiden hier, zit op het werk.

Kan misschien iets anders halen van fb, secondje
>>
>>584244256
Hoi H
>>
>>584244303
bevestigd voor dikzak >FAT
>>
>>584244342
De niet interessante wil ik ook wel zien!
>>
>>584244382
guud guud
mag altijd thuis straks ook interessante posten
>>
>>584244382

20 jaar, zo zoet als een lekstok
belgisch vlees
>>
>>584244625
mooi meisje!
>>
>>584244625
lekkerrrrrrrrrrrrr
>>
Wat een hoop gekanker weer.
>>
>>584239787
meer info?
>>
>>584244689

Nog 1tje omdat ik zo van holland hou.

links, rechts ook niet verkeerd natuurlijk
Beide al bij mij op de zetel gelegen, helaas niets met gedaan. ik geef het toe.

Blonde wou mij toen ik een vriendin had, nu is het omgekeerd.
>>
>>584244160
Lekker hoor! Moarrrr
>>
File: 2014-08-12 1159.png (529KB, 720x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2014-08-12 1159.png
529KB, 720x960px
throwback thursday
>>
Wat een boel foto's van een dik wijf.
>>
>>584244160

miljaar, meer ?
>>
>>584245309
>>584245497
>>
>>584245157
jezus wat een rotkop
als dat al een finaliste voor miss belgië is..
>>
Hallo /b/roeders! Wat een kutdraadje weer!
>>
>>584245679
hoi /b/roeder!!
>>
what language is this called?
>>
>>584245779
Canceritian
>>
>>584235512
Leiden reporting in
>>
>dat gevoel wanneer geluk je niet gegund is

Hoop dat jullie je beter voelen, Nederbroeders
>>
File: 2014-08-12 1224.png (825KB, 716x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2014-08-12 1224.png
825KB, 716x960px
>>584245353
nog eentje dan

[x] ik ben geen robot
>>
>>584245549

Ik vind dit zeer aangenaam.
Nog nooit een nederlandse chick gelegd eigenlijk.. dringend eens verandering moeten in brengen..
>>
>>584246108
Wil je der nummer?
>>
>>584246165
graag ja, heerlijk
>>
>>584245353
>>584245989
Verse content op de donderdagmiddag. Lang niet gek
>>
>>584245826
googled it. still have no idea what it is.
>>
>>584245849
Gegund? Kanker toch op, flikker. Geluk moet je zelf maken en pakken, ga je niet vinden door in je eentje in je rijtjeshuis te zitten rukken en wachten op je WW'tje. Ga wat doen, of pleeg zelfmoord.
>>
>>584246263
niet heel vers, is van deze maandag :p
>>
>>584245157

Die kop kan echt niet...

>>584246108

Hier ook, alleen maar buitenlandse chicks geneukt, en echt maar 1 of 2 Nederlandse gezoend.
>>
>>584246165

ja dat mag.
>>
>>584246302
Good, then it's not meant for you. Cancer off.
>>
File: DSC_0500edit.jpg (2MB, 2204x3920px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0500edit.jpg
2MB, 2204x3920px
>niezen
>Toeval wil dat ik op mijn scherm nies
>Op gezicht van een van de geposte mokkels
>Druipt naar beneden
>Lijkt op cum
>Weirdest boner.jpg

Wat doen mijn broedertjes en zustertjes op deze donderdagmiddag?
Ikzelf ben een antieke renfiets aan het renoveren.

>>584246235
ALLEEN VOOR NEDERLANDERS HAHAHAHHA

Nee grapje, turken neukt ze ook, ik was een uitzondering denk ik.
Maar in alle ernst, natuurlijk ga ik haar nummer niet geven, niks persoonlijks schat.
>Tetten als troost
>>
>>584246375

Ik ben belg dus NL is voor mij buitenland.

spanje, slovakije, frans, portugees al in mijn bed gehad, nl nooit :(
>>
>>584246324
Oja 8-12 ik zie het. Niet voorbij zien komen gek genoeg ookal zit ik hier praktisch elke dag

Gooi er eens wat meer op dan.
Meer met minder
>>
>>584246462
Lekker figuur hoar,
ook 1 met der hoofd ?
>>
>>584246462

En voor belgen een uitzondering liefje ?
ik heb bij A&F gewerkt, dus kan is groot dat het lukt. vrouwen zijn oerdom
>>
>>584246512
haha vaker rondlurken dan :p maar ik post niet vaak
>>
>>584246508

Hmm dan denk ik dat het toch wel gek is dat ik in Nederland woon en nooit een Nederlandse chick geneukt heb...
>>
File: DSC_0498.jpg (1MB, 3920x2204px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0498.jpg
1MB, 3920x2204px
>>584246598
>>584246602
Natuurlijk heb ik foto's met der hoofd, ze heeft model gestaan voor me. Maar die ga ik niet posten. Mocht die fransman der ooit dumpen, grijp ik die tieten weer.. Dus beter hou ik der te vriend.

BILLEN THO
>>
>>584246612
Als ik vaker lurk ben ik een complete kasplant.
Heb ook af en toe een leven.
Maar laatste tijd veel deadlines dus dan kom je automatisch op /b/ terecht

Kankerzeggenhelpt.nl
>>
>>584246718
Non nude dan ;-)
>>
>>584246790
haha ontwijkgedrag... ik snap het ;)
>>
>>584246313
Ik studeer aan de UU, heb een vriendin, probeer daarnaast iets in de muziek te doen

Normaal ben ik uiterst positief maar de laatste paar maanden zijn te kanker, stervende familieleden ruzies ik zit er doorheen
>>
>>584246405
found it.

Its dutch.
>>
File: 1416987464497.jpg (653KB, 2448x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416987464497.jpg
653KB, 2448x3264px
>>
Post sletjes uit omgeving Leiden/Gouda/Alphen

[x] Ik ben een robot
>>
>>584246869
vier twee nul blaas het tussendoor
>>
>>584247054
Dit
>>
>>
I want to see some Stenden Sluts, thank you in advance. If you have them, you are my God
>>
>>584246656
kom meer uit je grot

>>584246718
zeer knap! grijp je kans direct, ik zal een blij man voor jou zijn.
>>
>>584248039
Dit.
>>
File: dsadsadas.jpg (3KB, 143x107px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dsadsadas.jpg
3KB, 143x107px
>>584245989
>ben geen robot
>had iets anders verwacht
>>
Show me some Leeuwarden sluts!
>>
>>584248039
Which Stenden are you studying at?
>>
>>584248438
wat had je verwacht? <3
>>
>>584248852
Leeuwarden
>>
>>584248852
>>584248856
>>584248938
RIP ID's, kanker Moot
>>
hey de kleurtjes zijn wegggggg nu weet ik niet wie jullie zijn aaaaaaaaaaaaaaaah!!!!
>>
>>584249033
wat de neuk
>>
er is ook niks nieuws lekkers?
komt waarschijnlijk door die kanker sjw's en white knights

>Omgeving Eindhoven represent
Iemand nog iets lekkers uit Tilburg?
>>
>>584249376
Godverdomme, omgeving eindhoven.
Welk kankerdorp? Ik zit in Best
>Etwass great
>>
>>584249469
Maarheeze, het wordt overspoeld door kutsyriers
>>
Ha.
Geen ID's
Doet me denken aan het /b/ van toen ik nieuwhomo was
>>
>>584249694
ids zijn gewoon handig als je aan het praten bent... dit is echt kut. -_- als dit zo blijft ga ik weg... :p
>>
Ik ben een geil sletje, wie wil neuken?
>>
>>584249579
Godverdomme wat een grafdorp inderdaad.
Hier is het polen en marrokanen wat de klok slaat.
>>
>>584245989
>>584245353
jij bent echt een kankerlekker wijf +_+
>geen ids
>>
>>584249913
Ik wil wel! Hoe heet je?
>>
>>584250008
sure smells like samefag in here
>>
>>584250045
hihi gekkie. Ik heet Tessa...
>>
>>584250107
:D
>>
>>584249579
>>584250001
>Syriërs en Marokkanen

Voor eens ben ik blij dat in mijn dorp alleen Polen lopen qua import

Dr wordt wel ns wat gejat maar in ieder geval werken ze gewoon en ze terroriseren geen wijken
>>
>>584249469
Ken jij ene rabea uit best?
>>
>>584250161
Ik geloof je niet. Show tits or gtfo
>>
>>584250275
Geen idee. Klinkt buitenlands, daar associeer ik niet mee. Waarvan zou ik der moeten kennen?
Banga?
>>
>>584249033
Geen ids is beste wat 4chan is overkomen in de afgelope tijd. Neuk mannen konten ofzo
>>
>>584250371
Het is gewoon een nederlander en ze heeft zo'n dikke vriendin. Heet shannen ofzo geen idee. Maar die kkslet heeft mijn hart gebroken :'(
>>
waar de kankerfuck zijn de kanker id's?
>>
>>584250488
Achter je oor en tegen mijn pik.
>>
>>584250483
Post ff foto swa, misschien ken ik der wel. Dan weet ik misschien waar haar huis woont, poep ik door de brievenbus!
>>
File: 11_12_14_DCM.jpg (58KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11_12_14_DCM.jpg
58KB, 640x480px
>>584250286
okeee...
>>
Ik ben de belg in thread ik heb geen id nodig

begin maar jullie woord kanker naar mij smijten
>>
>>584250719
kankerjood
>>
>>584250719
kankerbelg
>>
>>584250719
kankerlijer
>>
>>584248856
Een plank :p
>>
>>584250710
TETTEN
>>
>>584250877
dubbels zijn ook terug... op /b/... jezus krijgen we al die kutposts ook weer over dubbels. kutmoot. kut. ik ben weg hier.

>>584250984
ohhh... haha dankje :p
>>
>>584250990
hihihi.

asl?
>>
File: img_qKNEpEArTf.jpg (122KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img_qKNEpEArTf.jpg
122KB, 640x640px
>>584250637
ff zoeken breur
2e van rechts is zij en de meest rechter is die dikke vriendin van haar
>>
dubz nigguh
>>
File: 561514151531.jpg (12KB, 248x249px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
561514151531.jpg
12KB, 248x249px
KANKERGEWELDIG

dubbels zijn ook terug!!!!
>>
zijn dubs terug ja?
dubs get
>>
>>584250710
Geen tijdstempel. Nephoer.
>>
>>584251303
>>584251324
faal, dub get
>>
>>584251266
nais.
>>
>>584251266
o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
scripthomo
>>
File: d.jpg (13KB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d.jpg
13KB, 480x360px
>>584251266
>>
>>584251412
ook een poging doen
>>
Kijk m'n tripps dan, kankerlijertjes.
>>
Ik wil ook dubbeltjes :(
>>
>ids weg
>dubs terug
draad is meteen kanker. kutkoreaan out. veel plezier nederliefjessss
>>
>>584251584
Hé, godverdekankertyfus, wat jammer nou.
>>
Wat vindt /b/ van Trijntje Oostenrijk?
>>
>>584251754
Neuk haar recht in het poesje.
>>
File: 51581451851.jpg (41KB, 650x330px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51581451851.jpg
41KB, 650x330px
bekijk ze
>>
>>584250871
>>584250877
>>584250909

Ik hou van Nederland <3
>>
>>584251403
houd je bek kankerlijer
>>
>>584251994
we houden niet van jou kankerbelg
>>
>>584250710
timestamp tessa!
>>
>>584251981
wat
>>
>>584252460
>>
>>584252432
dwing me, tijger.
>>
File: 51581451855.jpg (93KB, 425x290px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51581451855.jpg
93KB, 425x290px
>>584252460
mijn dubbeltjes
>>
>>584239302
https://www.youtube.com/watch?v=Gt2HSx6djYw
>>
kanker buitenlanders
>dubs get
>>
>>584252117
>>584252253

Jullie houden wel van mij.
Zeer veel zelf! Moesten we kunnen zou ik voorstellen om onze anus sappen uit te wisselen om zo een echte band te krijgen.
>>
Ik zoek een bijbaan voor in het weekend, iemand suggesties?
iets leuks of een idee waar ik voor zou kunnen gaan werken?
>>
>>584252886
mazzelpik.
>nu wil ik trips
>>
Als ik nu dubs heb gaan alle negers in 1x dood.
>>
>>584253119
wallen
>>
>>584253119
Bij de grote, gele M hamburgers bakken
>>
>>584253119
ben je zwart/zandneger? uitkering vragen
ben je blank? bij de AH kutwerk doen
>>
>>584253180
>wollah dubz getz
>>
>>584253298
Moet natuurlijk wel een beetje redelijk verdienen.
Denk dat dat bij de mac niet echt wil.
>>584253247
Hmm als man zijnde zou ik daar alleen maar geld mee verliezen denk ik
>>
>>584253492
Jup ik ben blank, maar als student van 21 word ik nergens aangenomen man
>>
>>584253520
ahahaha kankerhomo
>>
>>584253656
Als afgestudeerde van 23 ook niet pik, wen er maar aan.
>>
>>584235685
Waar woon je homo?
Misschien kan ik met een faggot hier chillen
Enschede'er hiero
>>
Hebben we hier negers bijzitten met kapotte fietsen?
Fietsenmaker verveelt zich =(
>>
>>584254261
houd je kanker bek kanker jong
>fucking dubs get
>>
>>584253729
kanker kunst studie gedaan ofzo?
>>
File: 51581451856.jpg (48KB, 637x356px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51581451856.jpg
48KB, 637x356px
>>
>>584254376
Nou nou nou. Ik werk tenminste voor de kost, graftak.
>>
>>584254452
ik werk ook maar ben niet afhankelijk van kankerklanten die niet komen ayyy
>GEEF ME KANKER DUBS KANKER MOOT
>>
>>584253520
>>584253520
Tja, ik heb mazzel gehad qua werk. Buiten WW-periode, 2x gesolliciteerd en 2x aangenomen.
>niet werken voor minder dan een tientje/uur
>2,5 jaar werken
>alle reserves laten uitbetalen in de laatste 2 maanden
>3 maanden lang kankerhard WW trekken
>>
File: no.jpg (439KB, 3101x2125px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
no.jpg
439KB, 3101x2125px
>>584254431
Geen dubbeltjes voor jou.
>>584254261
Ja een fiets met twee lekke banden maar wat ga jer er aan doen dan? Telepathisch mn banden plakken?
>>
File: 51581451866.jpg (35KB, 488x222px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51581451866.jpg
35KB, 488x222px
>>
File: youreawesome.jpg (34KB, 500x258px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
youreawesome.jpg
34KB, 500x258px
>>584254968
>>
>>584254968
echt niet, ik wel tho
>>
>>584242139
any more of this beauty?
>>
>>584255099
keeenker dubs
>>
>>584254803
Nigguh, je hebt geen idee van mijn kunnen.
Thread posts: 279
Thread images: 64[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.