[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Norge, gennerel norsk tråd. Hvor er norske /b/ fra? Tromsø her.

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 308
Thread images: 70

File: last ned.jpg (3KB, 220x160px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
last ned.jpg
3KB, 220x160px
Norge, gennerel norsk tråd.

Hvor er norske /b/ fra? Tromsø her.
>>
>>564320757
Oslo
>>
kristiansand representing. why are you faggots inside alone on a saturday night?
>>
akershus, ski
>>
>>564321243
Oppegård her.
>>
jupt i skauen på sørlandet. er skjåfør i kveld, kvifor gjenge dere ikkje ut ?
>>
>>564320757
gennerel. GÅ OG HENGE DEG PLS
>>
>>
>>564321569
Er fra Oppegård, bor i Tromsø nå pga. skole!
>>
>>564321641
i have no friends or social skills
>>
Fra Nordmøre, rapporterer inn fra Elverum

>>564321142
Er på militærleir
>>
>>564321641
Er ikke den mest poppulære akkurat.
>>
Fuck jer giv os vores olie tilbage
>>
File: v.jpg (377KB, 1197x395px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
v.jpg
377KB, 1197x395px
>>564320757
>gennerel
wut. Ålesund masterrace reporting in
>>
Halden reporting in
>>
>>564321641
hvor på sørlandet?
>>
>>564320757
Fredrikstad signing in
>>
>>564321743
Holy shit, bor i Karasjok nå grunnet skole nå jeg også. Var litt lettere å komme inn i Ambulansefaget her.

Savner Akershus, kaldt som faen her oppe, gleder meg ikke til vinter.
>>
>>564321142
no friends
>>
Norwegian women/nudes pls..


Pls Norway, give us this.
>>
Norge findes ikke. Der findes kun, hvad der retsmæssigt er dansk.
>>
Oslo
Mandal om sommeren
flytter til Levanger i morgen
>>
det er jo forståelig, har vært den fyren i hjørnet heile mit liv XD

men ting kommer seg med tia

eh, e har lite stol på teknologi. la oss bare sei arendalsområdet.. ish- XP
>>
>>564322162
Wow, tror jeg vet hvem du er!
>>
Alder, folk?

20 reporting
>>
skien her:)
>>
>>564322162
Haha, dritenkelt å finne ut hvem du er nå!
>>
>>564322160
Fredrikstad her og.
>>
>>564322162
Hahaha Karasjok, du kommer til å fryse nesa av deg.

Tromsø her.
>>
>>564322763
20
>>
>>564322880
Ja, bare at du trenger navn da.
>>
>>564322763
30
>>
20
>>
Det er faen meg ingen som kan norsk her. Tror jeg kom til feil tråd.
>>
>>564323261
Typos må du vel tåle!
>>
>>564323350
Greit nok. Er hjemme i kveld, film og spill på pc'en.

Hva skjer hos andre? Samme?
>>
>>564320757

Jag käkade torsk igår. Regards, en gôteborgare
>>
>>564323642
Akkurat det samme, hver helg.
Håper å få noen venner gjennom skolen.
>>
>>564323062
Er vel 20 stykker maks i den klassen, ikke sant? Og du er mest sansynlig den eneste fra Akershus i den klassen. Det blir veldig enkelt, skal jeg si deg.
Men jeg er en grei kar, så her er noen heads ups:
My dop i ksjok, kids nede i 10-11 alderen hasjer. Kan du ikke samisk er du nesten en annenrangsborger der nede. Folk kommer til å mobbe deg, så ta på deg den harde huden din når du drar ut. - Du trenger ikke å drikke hjemmebrent med bananesens,selv ikke vi har mage til å gjøre det. Det er bare noe vi/de prakker på "utenforstående".
>>
>>564320757

Är det lätt att få ligg i Oslo som civilizerad och ståtlig svensk på besök?
>>
Bergen 30 hater livet og byen ski
>>
>>564321654
Dette er 4chan. Hva forventet du?
>>
File: hL7R11H.jpg (190KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hL7R11H.jpg
190KB, 1024x768px
>>564323642
Hjemme sammen med bikkja. Vi pulte tidligere i kveld, skal sove nå.
>>
trondheim her

http://heimskringla-niflhel.tumblr.com/
>>
>>564324010
no
>>
21 fra oslo her
>>
>>564323820
Jeg er OP, ikke den samme som du prøver å snakke til.

>Jeg er karasjok-væring selv.
Vet akkurat hvordan dritt sammfunn karasjok har, selvom alle benekter det.
>>
File: 1402768578561.jpg (128KB, 640x1136px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402768578561.jpg
128KB, 640x1136px
trevlig helg!
>>
>>564323820
20 hadde vært flott! synd vi bare er 6 atm. Men slapp av, har nok av venner her.
>>
Drammen her
>>
File: 1402768946587.jpg (132KB, 640x1136px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402768946587.jpg
132KB, 640x1136px
usj skittene norske jenter!
>>
>>564322525
>>564321142
Noen av dere faggots som studerer ved UIA eller?
>>
E da ikkje nåken Austevollinga her då?
må vertfall vera nåken so snakka stril eller so gidda eg ikkje vera her lenger.
>>
>>564324190
Jøss, hvordan overlevde du?
Godt du/familien din tok til vettet og flyttet bort derifra.
>>
>>564323742
same. begynte på ny skole, gitt opp håpet på venner etter en uke.
>>
>>564324615
Grimstad eller Kr.sand?
>>
>>564324872
Grimstad
>>
>>564324541
Så flott, kos deg!
>>
Noen norske pelsbøger her?
>>
File: 1405470829119.jpg (42KB, 576x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405470829119.jpg
42KB, 576x1024px
frexstad hilser
>>
haha, var innom stede ein gang på vegen oppover.
helt tilfeldig. blei sjekka opp at fo fulle småjenter mens e venta på bussen. fane skjer der oppe eg3entlig? fikk ehit panikk XP
>>
>>564325004
Heng deg
>>
>>564324978
Jeg gjør! Hvor i landet er du ifra? Egersund represent
>>
>>564320856
Har svenskar verkligen det s enkelt att skaffa jobb? Har du någon aning om hur lätt et är att få jobb i butiker?
>>
>>564324662
Hadde type 3-2 venner som hadde vett i hodet.
Ja, jeg er glad vi gjorde det.
>>
>>564325254
Hvis du klarer å lage fine mønstre i latte-skum får du lett jobb her
>>
>>564320757
Drammen her rapporterer inn
>>
>>564325358
haha okej, drar till norge om 5 dagar för att hitta jobb + boende. Några tips?
>>
>>564325005
>>564324418
>>564324609

> moar
>>
>>564325537

Oslo. Trenger ikke å si mer!
>>
>>564325138
du først
>>
File: 1403539499213.jpg (86KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403539499213.jpg
86KB, 540x960px
>>564325676
>>
>>564325676
Drit i jailbait i kveld a gutta.
>>
>>564320757
fra Molde, bor i Sandefjord!
>>
File: 1198910758916.jpg (490KB, 1024x927px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1198910758916.jpg
490KB, 1024x927px
>>564325721
Oslo suger, alle drømmer om å gi fingern til oslo men føkkings jobbsentralisering holder på folk
>>
>>564325827
Keep going
>>
File: hbk_furry.jpg (168KB, 650x850px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hbk_furry.jpg
168KB, 650x850px
>>564320757
Hønefoss, yo!
>>
File: 1408821125982.png (476KB, 500x667px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408821125982.png
476KB, 500x667px
>>564325829
de er 17 +.....
>>
File: 8usa5LCh.jpg (94KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8usa5LCh.jpg
94KB, 1024x768px
>>564325829
tailbait bedre?
>>
>>564322763
19
>>
26 Bergenfag rapporterer inn.
>>
File: chris_hansen.gif (25KB, 225x556px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chris_hansen.gif
25KB, 225x556px
>>564325721Det blir oslo, utan tvekan, känner några tjejer där
>>
>>564326024
greit.
ikke lavere please
>>
>>564325908
kommer fra området rundt molde
>>
>>564325827
By chance is the woman on the right named Chandler?
>>
File: 1408791272905.jpg (794KB, 964x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408791272905.jpg
794KB, 964x1280px
>>564326051
jævla furr elskere gå å dø!
>>
>>564326051
Oh, god no!
>>
File: 1405030675376.jpg (735KB, 2513x1885px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405030675376.jpg
735KB, 2513x1885px
>>564326258
not at all
>>
>>564326253
Samme her, men Molde er nærmeste by. Hvorfor sitter du inne på /b/ på en lørdagskveld? :)
>>
>>564325004
>>564325725
sorry i really don't get this furry fandom thing dude

>>564325537
>>564325721
yeah i dunno dude. oslo is where all the swedes go (unless they have education that allow them to work for the oil industry). renting or buying property there is really expensive though
>>
Noen flere fra/i Karasjok?
>>
>>564326289
om det er en ting internett har lært meg så er det at alle er like gale
>>
>>564325725
>>564324990
heng dere
>>
Theres like a Norwegian guy who always brags about fucking his dog and he posts zoo porn in every norfag thread. I think he actually fucks his dog, been seeing his posts since 2011 now.
>>
>>564326437
>>564326437

Ditto,
Er i militæret, på leir i helga
>>
>>564326712
imo its okay to fuck your dog aslong as the dog wants it too
>>
>>564326392
Norsk only /b/ro
>>
>>564326851
How the fuck can you tell?
Just no..
>>
>>564326712
Lol yes, I remember that guy. From Trondheim, I believe?
>>
>>564326810
Godt å høre at folk står på for landet sitt! Kudos!
>>
File: 1360192169824.jpg (45KB, 720x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360192169824.jpg
45KB, 720x540px
>>564326712
zoofili er ganske vanlig, 1-3% i følge Kinsey rapporten. Kanskje du til og med kjenner noen!
>>
>>564327049
you can tell if its in pain or not, and if it tries to walk away
>>
File: rtrd.jpg (64KB, 492x559px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rtrd.jpg
64KB, 492x559px
>>564326851
>>
>>564326810
Norske militæret et en skam

chin-up stats, push-up stats og meter tau du kan klatre
>>
>>564327068
Mye slit, men det er godt. kroppen begynner å komme seg i veldig god form, gjør mye gøy og da, skyter veldig solid på skytebanen etc. Marsj med tredje og fjerde linje er helt forjævlig da, pluss jeg savner kvinnelig berøring, ellers helt fint
>>
>>564327360
tell me why it's not okay? i fucking love dogs, not sexually, and if it wants it why the fuck not
>>
File: 1408822899482.jpg (74KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408822899482.jpg
74KB, 1024x768px
>>564326989
sorry min feil take this one with you
>>
ingen fra gjøvik her?
>>
File: 1356292203817.jpg (49KB, 403x604px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1356292203817.jpg
49KB, 403x604px
>>564320757
Ålesund MVP reporting in.
>>
>>564327379
implying du vet hva du snakker om, siden du åpenbart ikke vet hva som foregår eller har vært der selv.
De norske spesialstyrkene er de beste i verden, så selv om i en reèl krig forsvaret ikke hadde klart å holde landet, har ikke det med soldatene å gjøre, det har med at landet er stort, og forsvaret lite
>>
>>564327776
Født i gjøvik men bor en helt annen plass
>>
Larvik reporting in
>>
>>564327723

Much appreciated /b/ro, hvis du har skikkelige bilder har jeg i trade on demand
>>
File: 1407970266660.jpg (185KB, 768x820px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407970266660.jpg
185KB, 768x820px
hund
>>
File: neat.jpg (21KB, 400x324px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neat.jpg
21KB, 400x324px
>>564322763
21

>myndig ftw
>>
File: 1379886949646.jpg (267KB, 803x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379886949646.jpg
267KB, 803x1280px
>>564327049
Once a dog knows how good it feels he or she will start flirting and begging for it just like any other treat.

It's cute although it can be annoying when she won't leave me alone when I'm busy, fortunately my family and friends just see her as a really happy friendly dog.
>>
Lillehammer esse. Anyone else?
>>
>>564328185
Bodde der.
>>
File: 1381368605479.jpg (65KB, 495x370px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381368605479.jpg
65KB, 495x370px
>>564327868
typisk norsk å tro man er best :)
>>
>>564328182
have you ever forced her to do it?
>>
>>564328147

>ftw
>>
Drammen, noen? Eller er alle ute på festivalen?
>>
>>564328147
justfuckinggoogleit.com

>>564328409
>ftw
>>
File: 1348331835730.jpg (62KB, 400x350px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348331835730.jpg
62KB, 400x350px
>>564323642
Skulle egentlig vært på hybelen med en hasj-klump og games men, måtte hjem til en 10 timers vakt på den lokale landhandelen.
>>
>>564324609
Skitne*

>pakkis
>>
>>564327868
>reel krig
>overvåker sand negere som bruker våpen fra 50 tallet med droner før vi bomber dem

Jeg vet hva jeg snakker om og har selv tjenestegjort, grunnen til at Norske soldater er "best" er pga vi kjøper de mest avanserte våpnene på markedet. Tror du virkelig at å skyte huleboere i hvite kjoler er å være best i verden? Lol please
>>
>>56432650Hört att det ska vara dyrt, inställd på det. Blir att åka öer gränsen och handla sprit + tobak helt enkelt :)
>>
>>564328920

Implying det er norskesoldater, get real
>>
File: erg.jpg (3KB, 124x93px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
erg.jpg
3KB, 124x93px
Bærum her, ser etter l tykke gutter som vil spise potetgull og drikke tam varm tab extra sammen med meg i natt.
>>
File: 1383775404663.jpg (102KB, 440x260px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383775404663.jpg
102KB, 440x260px
>>564328428
No, she's always free to walk away and sometimes she does. It's funny how she always stands still for sex but tries to escape when I want to brush her fur or trim her claws.

I introduced her to sex while she was in heat the first time while she was horny enough to screw anything, and then we kept doing it and now she eagerly wants it all year round.
>>
>>564329321
Hvorfor puler du ikke bare en søt jente som resten av befolkningen? Er du stygg eller noe?
>>
>>564320757
You all are fucking retarded. I opened up like 10 threads in the last month to meet some people here because I was visiting Norway. No one was fucking responding.
And now I see this thread and fucking 200 answers in 1 hour.
M 26 wanted to go out in Oslo tonight but this fucking shithole doesn't even have proper clubs (Blå and The Villa don't count because fuck you)
>>
>>564328670
Hva eeeEEeeEeer det du prater om.
>>
File: 1393394717697.jpg (205KB, 500x2006px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393394717697.jpg
205KB, 500x2006px
>>564329313
Hva skjedde med kjøleskapet?
>>
>>564329313
Kom til Drammen, jeg har pot.
>>
Bodø reports
>>
>>564322067
Hvor i halden?
>>
File: 407.jpg (54KB, 368x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
407.jpg
54KB, 368x540px
>>564329559
Antageligvis, antageligvis..

>kvinnfolksmekker
>ID: rh807D0G
>D0G
>dog
>dogfucker itt
>>
>>564329609
Ja, se >>564329071

Tror han er full eller noe
>>
File: Flag_of_Macedoniaa.png (19KB, 800x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Flag_of_Macedoniaa.png
19KB, 800x400px
Zdravo od MakedoniJa SkopJe
You know there's is a thread for sweden too?
>>
File: 1398854091051.jpg (337KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398854091051.jpg
337KB, 600x800px
>>564326024
wow. mer a hu
>>
>>564328147
tom?
>>
>>564330138
odd kåre?
>>
>>564329313
Høres jævlig friestende ut.
>>
>>564330070
Isn't that a yellow pre-ww2 Japanese flag?
What a failure country, full of ripoff faggots.
>>
File: 132869322458.gif (1020KB, 400x229px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132869322458.gif
1020KB, 400x229px
>>564329559
Bikkja blir ikke gravid helt ut av det blå, eller om hun blir det kan hun i hvert fall ikke påstå at ungen er min!
>>
>>564320757
Vest Oslo
>>
Hassan?
>>
>>564330321
berm
>>
mosjø
>>
>>564321883
Rekrutten, eller er du stasjonert i 6. komp?
>>
>>564320757
Voss reporting in
>>
File: tørrfæsk.jpg (82KB, 1200x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tørrfæsk.jpg
82KB, 1200x900px
tromsø her også, bor på yttersia
>>
>>564322012
Skulle ikke du vært på Jugend? Eller nytt fadderuka elns? plebian?
>>
>>564323642
Samme her, koser meg. Liker hverken folk eller alkohol.
>>
>>564330230

Æsj for et navn, hvordan klarer folk å holde seg seriøse i det en unge får det navnet?
>>
>>564326024
bra tan-lain dette
>>
>>564330496
bor i byen her
>>
>>564330279
Lol no MakedoniJa bitch
Philip II and Alexander the Great. You may have heard of him. Pretty cool makedonski.
>>
VOLDA reporting in.
>>
>>564330586
"Hva vil de kalle barnet?"

"Odd Kåre"

"Jøss."

>letsgetsomewateronthisthing
>>
>>564330586
ord
>>
File: image.jpg (4MB, 3985x3168px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
4MB, 3985x3168px
>>564322067
Halden her og
>>
>>564330632
bor du mitt i smørrklompen?
>>
>>564330453
Why you ask?
>>
>>564330795
ka det skal bety?
>>
File: 1398881130722.jpg (109KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398881130722.jpg
109KB, 640x960px
>>
Drit i /b/, kom over på /int/-tråden.
>>
Don't mind me, just dropping this here
>>
File: 1398881805403.jpg (73KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398881805403.jpg
73KB, 640x960px
>>
>>564330939
jeg bare spørr min far jobber på eide
>>
>>564331014
/int/ trådene suger pikk. De snakker bare om det samme i hver jækla tråd.
>>
>>564330665
you fuckin moron, the ancient Macedonians were a Hellenic people who's kingdom only halfway fell into your modern serbian shitbag of a country.
>>
>>564331037
kek
>>
>>564330789
Her og :)
>>
>>564331186
Snakker vel bare om det samme her også. Ved ettertanke, bare bli her.
>>
File: 1379423536999.jpg (92KB, 600x440px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379423536999.jpg
92KB, 600x440px
>>564330586
Odd Kåre er bedre enn 90% av navnene oslohipstere setter på byttingene sine

Er Mohammad fremdeles det mest populære babynavnet i oslo?
>>
>>564330871
Er bare nysgjerrig, er jo ikke så mange andre som tusler runt på Terningmoen bortsett fra vakt og sikring og 6. komp.
>>
>>564331132
bor 5 min unna sentrum
>>
>>564324010
Timestamp faggot.
>>
>>564331293
me 2
>>
>>564331317
Nei, på /b/ er det mer variert. Det når ut til en stor andel flere nordmenn enn en tilsvarende tråd gjør på /int/.

Forøvrig, som du vet, funker ikke Ø på /int/.
>>
>>564331467
rekrutt
>>
er Odd Kåre her?
>>
>>564331469
der får du fler damer enn han kristian
>>
>>564331192
>modern serbian shitbag of a country.
Accept we're not.
>>
>>564331353
mer pls
>>
>>564331793
kafaen snakke du om
>>
File: 1365911695291.jpg (121KB, 500x751px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1365911695291.jpg
121KB, 500x751px
>>564331353
Jeg dro navnet ut av tynn luft for samtalens skyld, men personlig hadde jeg valgt Odd Kåre over Tom hvilken som helst dag.

Tom: alltid nummer 3 eller 4 i konkurransene, utvikler kreft i en alder av 14 og dør på en utrolig tragisk men fortsatt patetisk måte.

Odd Kåre: kunne ikke brydd seg mindre om dine meninger, og skulle du ha noen av dem kommer han nok mest sannsynlig til å banke deg opp.
>>
File: 1394682527786.jpg (602KB, 1440x1440px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394682527786.jpg
602KB, 1440x1440px
>>564331596
Ligger i senga, gidder ikke
>>
>>564331353
Odd Kåre er bedre enn ingen navn. Den verste kombinasjonen noensinne. Hvorfor vil du at barnet ditt skal hete noe så teit?
>>
>>564331890
ingenting, bare en fyr jeg kjenner.
ikke akkurat lady's man
>>
>>564332072
okey, gammel er du?
>>
>>564332232
19
>>
>>564332445
aight
>>
>>564331709
Aah, kjøp deg en bore boa, gjør våpenpussen 1000 ganger mer effektiv. Og Sjt Sundli er ikke glad i mora di vitser.
>>
Stavanger reporting in
>>
>>564332037
På hvilket punkt snakket vi om hva vi ønsket våre barn skulle hete. Hva er det egentlig som foregår her. Tråden skulle aldri hatt ett prime directive.
>>
File: 1399580423408.jpg (182KB, 800x782px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399580423408.jpg
182KB, 800x782px
>>564331853
>>
>>564332913
hvor gammel er du?
>>
>>564322160
hvorhen i fr.stad, øst sia eller vest?
>>
>>564332774
oppfattet, dyrt?
>>
File: 133965665292.jpg (129KB, 600x848px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
133965665292.jpg
129KB, 600x848px
>>564333057
såvidt passert 30, blir feitere og dummere for hvert år som går, alder er noe dritt
>>
oslo her, nerder
>>
>>564333281
200 ish på XXL/Milrab
Garden er heller ikke så ille, bare gjør ditt beste og vis initiativ og holdinger under gardeperioden, så blir du alf/ordo og slipper å stå vakt, om du da ikke har tenkt å søke deg inn til 5. komp.
>>
Ayy, Tromsø her. Bor midt oppå øya
>>
>>564333819
søkt inn til andre stillinger enn gardist :)
>>
>>564320757
Sørreisa...
et høl i midt-troms
>>
>>564333946
sentrum?
>>
Tromsø midlertidig, men egentlig kauto

skjer folkens?
>>
File: 1394055185786_207.jpg (84KB, 685x612px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394055185786_207.jpg
84KB, 685x612px
>>564333359
Har du en plan for hvordan du skal rømme?
>>
>>564334037
Et godt stykke ovenfor
>>
>>564334094
Mun lean maid sæpmelaz.
Bare chiller, dd?
>>
>>564334251
nais
>>
>>564334251
nært prestvannet?
>>
Vestfossen lol, reporting in
>>
Fredrikstad her
>>
>>564334270
kautoværing, du også?
>>
>>564321883
6. komp 2010. Hold ut, det blir ikke bedre.
>>
strømmen er drømmen
>>
>>564334507
karasjok
>>
>>564328182
I heard a girl let her dog fuck here then he tried to do it when ever he wanted to, she was later found out doing it when she had guests over and the dog jumped over her.
>>
>>564327776
Gjøviking her!
>>
>>564334670
er folk jævli deprimert der?
Vet ikke hvorfor, men strømmen høres bare... deprimerende ut

>>564334772
da kan du drit i å snakke med meg
>>
>>564334443
Ikke langt unna
Nærmere Coop Prix
>>
>>564334006
Det gjorde jeg også, havna fortsatt på Huseby ;)
>>
>>564327776
>>564327898
>>564334507
yeah right. no one lives in gjøvik. i've been there and it's a complete ghost town
>>
>>564335057
de der stygge leilighetene?
sorry, mann
>>
>>564335064
ye, frykter det
>>
>>564335052
Haha, det bekrefter vel at alle fra kauto er autister.
>>
>>564335057
åja, nær coopen?
>>
>>564335052
fy faen du er kul as, hvor kommer du fra da? kanskje jeg kommer på besøk en dag
>>
>>564335057
Fett, bor 15 min unna prestvannet
>>
File: 44090516.jpg (996KB, 1536x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
44090516.jpg
996KB, 1536x2048px
>>564334898
Wouldn't surprise me, male dogs can get a bit dominant if you don't give them a strict regime. Girls have to train the dog to only try mounting them in the bedroom, while wearing a specific shirt for instance. Too dangerous otherwise.
>>
>>564327776
Er det noen fine damer på høgskolen der?
>>
>>564335215
what the fuck did you quote me for? I don't even know where gjøvik is....

>>564335283
>autist
lykke til med livet, da
>>
>>564335370
ikke sant? alle vennene mine elsker meg
>>
>>564326810

Avdeling?
>>
>>564335453
Nice

>>564335284
Yep, Elverhøy

>>564335228
Dessverre :{{{{
>>
Anyone from Eidsvåg?

Lovely little town my family hails from.
>>
>>564322307
2/10
>>
Ja, jeg er transe
>>
>>564327797
>Ålesund
There are no MVPs in Ålesund.
>>
>>564335987
eyy bor også i leilighet.
men syntes ikke blokka e så stygg akkurat.
>>
File: water.jpg (12KB, 400x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
water.jpg
12KB, 400x500px
>>564335987
javel, kos deg
>>
>>564334118
>2014
>bo andre steder enn Oslo og Bergen
Seriøst... Hva gjør folk på landet egentlig? Runke og loke på nettet hele dagen?
>>
File: 1385498563227.jpg (73KB, 484x636px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385498563227.jpg
73KB, 484x636px
>>564322307
Kan ikke dere dansker invadere norge?

Så kan dere gjøre dyresex lovlig igjen slik som i Danmark! Her I norge ble det ulovlig etter at muslimene kom til makta :(
>>
Nordkjosbotn hær ingenting å gjøre. Noen som har norske nudes?
>>
>>564335708
Virker ikke sånn, siden du liksom sitter her på en lørdag.
>>
>>564336605
og jeg er autisten...
>>
Mer snap wins!
>>
>>564336586
anon
-ib
.com/nor
>>
File: 1381192463433.jpg (39KB, 599x409px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381192463433.jpg
39KB, 599x409px
>>564336605
søndag
>>
>>564336751
Ja, fordi du er frekk i kjeften uten spessiel grunn.
>>
>>564337014
ermm... tror ikke autister er frekke og sånt der... men æsj... karasjok
>>
File: dad.jpg (25KB, 426x382px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dad.jpg
25KB, 426x382px
ja men de er alle under 18 :/
>>
>>564337014
seriøst hvor gamle er folk her? Minner om itlearningforums fra vgs.
>>
>>564327776

Gjøvik reporting in
>>
>>564336469
Jeg vil påstå jeg er den eneste i denne blokka som er under 40. Eller 25 for den saks skyld
>>
noken innan for sogn og fjordane?
>>
File: 1407264008974.jpg (65KB, 547x820px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407264008974.jpg
65KB, 547x820px
>>
>>564320757
stavanger men eg bor i statene
>>
>>
>>564322160
den andre byen suger, sarpsborg king her!
>>
>>564329595
Yes, we are retarded
>>
File: Iselin S - skedsmo.jpg (41KB, 538x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Iselin S - skedsmo.jpg
41KB, 538x960px
>>564337817
Ser veldig fake ut. Hvor er timeren i høyre hjørne?
>>
>>564329595
Norway is not a fun country... you should know that
>>
noen som har noen nudes fra skløtter i Bodø?
>>
>>564329595
Norway doesn't have proper clubs. All clubs, pubs and bars close at 3AM, also the clubs are tiny compared to other countries.
>>
fina tjejer ni har då. Norka fanskap
>>
>>564338197
skløtter? virkelig?
>>
>>564338095
snapsave
>>
One Question.
What makes norway a bwtter place than sweden?
>>
>>564337817
Alltid lurt på hvor dere finnere kåte jenter å chatte med... Noen tips?
>>
>>564338395
less SWE here
>>
>>564329595
Why the fuck do you go to another country to go to fucking clubs.
>>
>>564337704
Jupp, Florø her
>>
>>564338395
>less immigrants
>more money
>more jobs
>hotter girls
>more opportunities
>less feminazis
>>
File: flagg.gif (6KB, 206x120px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flagg.gif
6KB, 206x120px
Når?
>>
File: Y3iMcHG.jpg (49KB, 426x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Y3iMcHG.jpg
49KB, 426x640px
>>564338387
meir av ho siste
>>
File: 1408600432919.jpg (2MB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408600432919.jpg
2MB, 1920x1080px
>>564331037
beautiful
>>
>>564338502
haha faktisk ikke... ehh bli "god" venn med ei jente, og se hvor ting går derfra.. i guess
>>
File: hmm.jpg (109KB, 406x364px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hmm.jpg
109KB, 406x364px
>>564338502

ha stor kuk
>>
>>564338645
girls in norway and sweden are equally hot. you can't tell them apart

allow me to continue though
>no EU membership
>better nature
>98 % of electricity comes from hydroelectricity
>>
>>564338774
har ikke fler nudes, men hu er jævlig digg.

er modell osv
>>
>>564339128
Tror du seriøst stor pikk har noe å se før man tar av seg bokseren? Da knuller man uansett
>>
>>
>>564339331
Vi snakker om snapchat da, så det har nokk en god del å si... Så sucks to be me!
>>
>>564339331

har adda randome jenter og sendt bilde av kuken som første snap og fått noen nudes tilbake (23cm)
>>
>>564339202
maybe you are right. i always feel that swedish girls are so generic and boring, but i may be wrong.

also,
>highest HDI in the world
>ranked as best country to live in
>you can travel to any other country and live as kings
>>
>>564337639
ahha!
>>
>>564339602
add : matkve

garantert nudes
>>
File: 1408314082092.jpg (63KB, 487x744px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408314082092.jpg
63KB, 487x744px
oslo sluts
>>
>>564339319
navn?
>>
File: hound doge.png (1MB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hound doge.png
1MB, 1920x1080px
Akershus, Eidsvoll. Noen steinkast unna Eidsvollsbygningen.

Flytter til Brandbu i Hadeland for å gå på folkehøyskole. Reiser i morgen, håper det finnes cannabis og fine damer der!
>>
File: 8e7.png (74KB, 1024x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8e7.png
74KB, 1024x1024px
>>564339740
>>
>>564340080
>>
>>564339602
hvor lite? :(
>>
>>564324418
Snappen hennes bør ut her :D
>>
File: miners.jpg (118KB, 668x842px)
miners.jpg
118KB, 668x842px
>>
>>564340809
FYFAEN AHAHA
>>
>>564340590
17 cm, så er vel ingen som bryr seg eller har lyst til å se.
>>
File: 1408627982121.jpg (64KB, 800x526px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408627982121.jpg
64KB, 800x526px
>>564325004
yupp!
>>
Trønder her!
>>
>>564341174
15.5 her...
MEN alle damene jeg har pult har squirtet så kommer ikke så mye an på størrelsen men hvordan man bruker utstyret.
nå skal sant sies at på snapchat så er størrelse alt. Hjelper om man har en fin kuk og ikke en deformert kjøttkake!
>>
Kan noen som bor / har vært i Trondheim fortelle hvordan folka er der? Skal flytte dit med en kompis i September, og vil gjerne være forberedt på hva slags folk vi kommer til å ha med å gjøre
>>
Noen fra riktig side av Mjøsa her? Representerer Hamar.
>>
>>564341717
negere på hvert eneste hjørne
Thread posts: 308
Thread images: 70[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.