[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 312
Thread images: 37
File: ijspret.jpg (2 MB, 3532x2645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ijspret.jpg
2 MB, 3532x2645
>dvw geen sneeuw
editie
>>
anime
>>
>kjik naar buiten
>geen sneeuw
>>
>>55022761
>kjik
FRIESE HOND
>>
>>55022742
is voor kinderen
>>
>>55022504
Ik zou graag boksen willen opnemen. Is het de moeite waard of is het vol makakken?
>>
File: 1448589913775.jpg (83 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448589913775.jpg
83 KB, 1280x720
Vijfde voor Mari is liefste meisje
>>
0 3 5 5 - 3 - 2 0 1 6
3
5

5
|
3
|
2
0
1
6
>>
File: i vs w.jpg (1 MB, 1300x2496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
i vs w.jpg
1 MB, 1300x2496
Broeders, kijk is naar dit plaatje.
Inshallah.
>>
PVV maakt sjinese tekenfilms waarheid.
>>
>>55022821
Beiden. Boksen zit vol buitenlanders, maar het is de meest praktische vechtsport, voor zowel wedstrijden als zelfverdediging. En het laat zich makkelijk combineren met andere vechtsporten.
>>
File: DSC_0022.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0022.jpg
3 MB, 3840x2160
klaar voor de avond oetz
>>
>>55022851
zin om morgen te stappen?
>>
>>55022895
>mlp
gerapporteerd
>>
File: 1455056848636.jpg (27 KB, 400x209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455056848636.jpg
27 KB, 400x209
>>55022936
Gebaseerde Bernie ook.
>>
>>55022895

>MLP

gerapporteerd
>>
>>55022952
Wat is de gemidelde leeftijd bij boksen? Ik ben zelf 20, maar wil niet vol 16-jarigen in de klas. Zeker als ze het niet al te serieus pakken.
>>
>>55022969
pringles zijn neukend saai
>>
>>55022969
waar is het bier
>>
Arabier is beste struikelflikker oetz
>>
>>55023095
Lays en Pringles zijn de enige die de moeite waard zijn. Alle rest is kanker.
>>
>>55023153
neem af en toe wel eens zo'n zak ketel chips mee van de albert heijn die zijn best lekker oetz alleen echt overdreven zout
>>
>>55022895
Wie /koran lezen/ hier?
Ik weet toch niet of Islam de godsdienst voor mij is jongens, er zitten een paar mooie dingen in maar er is ook veel naargeestigheid, en ik wil niet een of andere regelneukende haatbaard zijn die homo's haat en vrouwen vermijd vanwege zijn geloof.
>>
>>55023153
Mijn kat houdt van hamkas oetz
>>
>>55022895
>>55023054
>>55023143
Dezelfde homo
>>
>>55023083
Daarvoor zul je waarschijnlijk zelf een kijkje moeten nemen. Gewoon een keer naar binnenlopen als ze ergens trainen.

Het is vrij normaal bij vechtsporten dat een nieuw iemand gewoon even een keertje komt kijken.
>>
>>55023153
dan heb je nog nooit Croky gegeten
>>
>>55023189
>vermijd
Leer 'DT-regel' is.
Inshallah.
>>
>>55023248
Croky is pure kanker.
>>
>>55023177
Ken ik niet. Ik denk nog niet dat ik een Albert Heijn ben binnengestapt.

>>55023190
Lijkt niet echt op chips.
>>
>>55023153
>>55023189
>>55023206
Dezelfde homo
>>
>>55023298
croky > jouw moeder > lays oetz
>>
>>55023311
Kan niet. Ik maak nooit 'dt-fouten', sukkel.
>>
>>55023298
t. kankerflikker
>>
File: Mis oetz.jpg (238 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mis oetz.jpg
238 KB, 1366x768
>>55023311
>>
>>55023363
>metaal
>Goyboek
>vanille-extensie
>twaalfuursklok

waarom
>>
>>55023310
dit is em
>>
File: 1454975123079.jpg (40 KB, 389x581) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454975123079.jpg
40 KB, 389x581
Hi, I might be going to Rotterdam soon. Am I gonna die?
>>
>>55023363
>ramen
marginaal
>>
>>55023431
Dat is pas smerige chips.
>>
Wie Semiet meesterras hier?
>>
>>55023454
stay north of this bridge and you should be fine
>>
>>55023454
ja,
vol met kankermarokkanen
>>
>>55023489

>Semiet

goeie miem
>>
>>55023522
dubbels der waarheid
>>
>>55023454
Yes. Rotterdam is the worst place in the cunt.

Even the locals are braindead.
>>
>>55023583
ben jij de echte Arabier?
>>
>>55023607
ja
>>
>>55023607
Nee. Ik ben de echte. De echte paalt niet onder een naamflikker.
>>
>>55022724
>uva is bevestigd voor r9k
https://www.youtube.com/watch?v=7vbx_7XxFQk
>>
>>55023423
>mijn muziekinteresses is de beste, alle rest is kanker
>alsof er iets beter bestaat
>wat
>ik ben een noot met de gordijnen dicht en weet niet wanneer het ochtend en avond is

Nu opzouten

>>55023431
Lijkt op een zak zout. Ik zal overmorgen langsgaan.

>>55023461
Op 4kanaal verblijven is niet marginaal. Ik zou zelfs wedden dat kanker het 2de meest voorkomen woord is in de nederdraad.
>>
>>55023607
ja
>>55023594
homo
>>
>>55023594
>>55023500
>>55023522

This would be my first time going to a European country so I really don't know anything lads...
>>
>>55023772
is dit van een toneelgroep of zo?
>>
>>55023363
>Kracht metaal
Luister dan nog een /mu/-type metaal zoals grindcore.
>>
>>55023772
Alsof maagdenhuisbezetters echt studenten zijn. Studenten hebben wel wat beters te doen, zoals studeren of zuipen of fappen of te vierkinnen.
>>
>>55022969
>new york super fudge chunk
>geen chunky monkey
haha plebejer
>>
>>55023830

Memes aside, be prepared to see a TON of immigrants, especially in the city center. A lot of Muslims, blacks, etc.

t. immigrant who lives in Rotterdam
>>
>>55023830
What are you going to Rotterdam for? Just give us some info to work with then senpai.
>>
File: awing3dWip3.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
awing3dWip3.png
1 MB, 1920x1080
hihi ik ben bezig hihi kanker renderen duurt kanker lang KANKER paal straks nog wat fotos verf is kanker fijn hier voor
>>
>>55023830
waarom ga je dan OOIT naar rotterdam?!?!!?!!
>>
>>55023853
Ik heb het net beluisterd, is compleet kanker.
>>
>>55023969
haha kevin KANKERNERD
>>
File: 1434620845175.jpg (163 KB, 680x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434620845175.jpg
163 KB, 680x1125
>>55023956
Even this cancer is in Rotterdam.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=zuAqoKrtLcY

WAUW!
OM-VER-GE-BLA-ZEN
>>
>>55023949
>mijn sloebersmaak is beter dan jouw zwerverijs
>>
File: 66161.jpg (217 KB, 750x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
66161.jpg
217 KB, 750x500
Wat weten jullie over afbeelding gerelateerd?
>>
>>55024032
>MBO
>nerd
kies één
het is gewoon een kankerdomme kankermbo'er
>>
>>55024033

>noemt zijn landgenoot kanker
>>
>>55024104
kankerhomo, illuminati marionet.
>>
>>55024050
>de merites van woestijnreligies bespreken
>2016
Ik heb wel wat beters te doen.
>>
>>55024104
Dat hij best leuk is om naar te luisteren, maar het wel erg vaak heeft over Amerikaanse onderwerpen waar wij niet echt een boodschap aan hebben.
>>
>>55024161
ik ben dezelfde mening toegedaan, hij durft nooit de jood te benoemen

https://www.youtube.com/watch?v=W-4C7myX0vg
>>
>>55023963
I'm going to be working in an office as an intern/volunteer type thing. I'm intending to stay for about 3 months to a year if it works out but I don't know where I will live.

>>55023956
thanks for the info. I am really used to living around immigrants but almost all of them are from south america and asia, so this will still be different for me.
>>
>>55024050
jezus wat een kwakzalver
>>
File: awing3dWip4.png (1015 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
awing3dWip4.png
1015 KB, 1920x1080
>>55023969
kek 69
>>55024032
ik hou ook van jou schat ^_^
>>
>>55024221
>antisemiet zijn
>2016
aub
>>
>>55024226
Moroccans and the like are a completely different kettle of fish.
>>
>>55024226
Well, the Netherlands has no ghettos like you know them in America.
And you can avoid 99% of all conflicts by just walking on.
So chances are you won't die.

But Rotterdam is an international harbor city, so it attracts really low class working people and foreigners at the same time.
The people like to see themselves as very practical and no-nonsense. But Rotterdam has a very big nightlife filled with chavs.

It's the only city in the Netherlands with lots of shitty post-modern architecture from the 70's. So the city looks like shit, compared to traditional Dutch cities. But if you want to see Europe then Rotterdam is a good base to check everything out from. You can easily travel to Amsterdam, Utrecht, The Hague, Brussels and Paris from there by train.

And Rotterdam airport has cheap flights all across Europe as well, unlike Amsterdam airport, which is busy as fuck.
>>
>>55024226
Rotterdam is pretty much an industrial city. While the rest of the country consists of overgrown villages.
>>
>>55024311
Waarom gebruik je kanker ramen
>>
>>55024793
heb ik al gepaald omdat school.
>>
rate mijn progressieve huis aub

https://clyp.it/2auyh0tm
>>
>>55024997
>wat is dual boot
>>
>>55025059
Te luid, anders wel leuk. Van de metalfan erboven.
>>
>Randstad
>harde g
>patat

Echt kanker walchelijk. HET HEET GODVERDOMME FRIET. HET KLINKT OOK GEWOON VEEL BETER DAT MOETEN ZELF JULLIE KANKERLEIDERS BOVEN DE RIVIEREN ERKENNEN.

Belgen en Limburgers mogen niet meepraten want jullie spreken technisch niet eens Nederlands, dus ga maar gewoon eerst ABN leren.
>>
>>55024521
Thanks alot for this description. Kinda nervous about travelling, but I really want to work for this place.

>>55024487
Well I don't care if people are rude, or weird, or if they dislike me or something, I only worry if I'm gonna be in actual danger.

I'm really short/small and I'm a girl so my defence capability is pretty low if I get into trouble with people, regardless if they're immigrants or what.

>>55024633
Thanks
>>
>>55025164
>I'm really short/small and I'm a girl

lel.
>>
>>55025145
Dit oetz
>>
>>55025145
Ga terug naar de keuken en maak een patatje stoofvlees voor me, zuidfrustie.
>>
>>55025145
>walchelijk
>>
>>55025145
>ABN
Heet tegenwoordig gewoon AN, homo.
>>
>>55025287
>AN

Het heet tegenwoordig Standaardnederlands, homo.
>>
>>55025164
>I'm really short/small and I'm a girl
Well, the Netherlands is known for it's kick boxing, which is also popular among girls. So it's a good chance to go kick boxing. You might even make a few friends.

Most fights here are just exchanging punches. Not really getting shot or stabbed. Except in Rotterdam and Amsterdam perhaps.
>>
>>55025145
>walchelijk
>KANKERLEIDERS
>>
>>55025164
Post tits
>>
>>55025476
Marokkaan aub
>>
>>55025116
>luistert metaal
>zegt dat iets te luid is

1 + 1 = ???
>>
>>55025541
Ariër oetz
>>
>>55025589
Ariërs zijn in principe ook barbaren, dus zo verrassend is het niet.
>>
>zit ding met jochem myjer te kijken
>midden-nederlands zit vol met engels/franse woorden
getverpielekes
>>
Als ik aan Rotterdam denk dan denk ik altijd aan deze kanker:

https://www.youtube.com/watch?v=fWKwPCtEHuw

Ze verkopen er wel lekkere satetjes. Niet dat ik dat zou weten.
>>
>>55025630
Ik ben beta als neuk
>>
>>55025330
What the fug? Are you serious?

If this is true I will really join a kickboxing class/club/thing. That's so weird and funny but it sounds cool.
>>
>>55025567
Ten minste één die voor mijn valstrik is gevallen.
>>
>>55025267
>>55025349

Hou je bek man. Waarom zou je moeten spellen? Dat is echt voor oude mannen. Ik hoef dat echt bij mijn leraren niet meer.
>>
Vanavond weer blonde vrouwen versieren
>>
>>55025661
>Skihut

Absolute kanker
>>
>>55025735
DOMME BOER
O
M
M
E

B
O
E
R
>>
>>55025661
Ik denk altijd aan kanker als ik aan Rotterdam denk.
>>
>>55025735
Je zet me ter schande
>>
>>55025794
Wat nou boer mijn familie zit al eeuwen in de schroot ;^).
>>
>>55025704
https://www.youtube.com/watch?v=nO9u_t5oVGI
>>
LEIDEN
E
I
D
E
N
>>
>>55025874
ik bel meteen de polies, mensen in de schroot zijn altijd criminelen

>>55025948
LEIDEN
E
I
D
E
N
>>
>>55025833
clichématig taalgebruik is iets anders dan post-grammaticaal taalgebruik.
>>
>>55025948
ga weg manlet mocro.
>>
Jongens, waarom zijn Tsjetsjenen zo gebaseerd?
https://www.youtube.com/watch?v=UDgv7y4GC4A
>>
>>55026351

>doet eerst alsof hij een jood is
>nu arabier
>>
piemels
>>
>>55026407
Ik ben altijd een Arabier geweest. En trouwens: verandering van spijs doet leven.
>>
>>55026525
eten* kankertyfus
>>
>>55026525
GA TERUG NAAR JE EIGEN KANKER LAND.
>>
>>55026525
>>55026614
>>
>>55025704
In the Netherlands, Rotterdam has the highest percentage of foreigners from non-industrialised nations. They form a large part of Rotterdam's multi ethnic and multicultural diversity. 47.7% of the population are of non Dutch origins or have at least one parent born outside the country. There are 80,000 Muslims, constituting 13% of the population.[24] The mayor of Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, is of Moroccan descent and is a practicing Muslim. The city is home to the largest Dutch Antillean community. The city also has its own China Town at the (West-) Kruiskade, close to the central railway station.
>>
File: 1379835272291.png (318 KB, 952x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379835272291.png
318 KB, 952x629
Zit de draad nou alweer vol met zandnegers?
>>
>eindelijk nog eens kebab halen
>geen echte turken, dikke britse vetzakken die het vlees snijden
>geen looksaus of samurai, alleen ketchup, mayonnaise of cocktail saus

godverdomme, ik heb al geen honger meer
>>
>>55026874
Ja en wat ga je er tegen doen? :^)
>>
>>55026874
>Jan Smit
>letterlijk (veel) donkerder dan ik
>blank
>>
>>55026930
Hij komt uit Volendam. Zijn genen zitten al tien duizend jaar in de familie. Hij is zo Nederlands als het kan.
>>
>>55026874

zandheer hier
>>
>>55026903
Hebben ze daar ook miemstudie-saus?

>>55026961
Ja en hij heeft een veel donkere huid dan ik. Zelfs zijn haar ziet er zwarter uit dan het mijne.
>>
File: 1386181426868.png (19 KB, 500x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386181426868.png
19 KB, 500x517
>>55026908
mijn frustratie uiten op een prentenbord voor vietnamese grotschilderingen
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5_LxyhCJpsM
rateer mijn punkrock
>>
>>55027020
miemstudie-saus is mijn zaad in je moeders reet
>>
>>55027128
wollah das egt neit vriendelijk
>>
>>55027110
>offspring

enigste goede punkrock is The Exploited of Dead Kennedys

https://www.youtube.com/watch?v=GoA_zY6tqQw

https://www.youtube.com/watch?v=og5T-3Q8mDs
>>
>>55026821
>13% Muslims

Alright...Well my hometown is 14% white people so mentally replacing that with Muslims, doesn't seem like alot t.b.h., are most other people there atheist or Christian?

>The city also has its own China Town

So this is where I will go to feel at home
>>
>>55027214
De watte of watte?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jo1POLhE450
>>
File: 1441480398527.jpg (58 KB, 474x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441480398527.jpg
58 KB, 474x315
https://www.youtube.com/watch?v=kIHbiImqcvg

1488
4
8
8
>>
>>55027267

De dode kennedys of de uitgebuiten
>>
>>55027247
The majority of Dutch people are agnostic.

They say shit like: "I don't believe in Christianity, but there is more between heaven and earth we know." and "I believe there might be something."
>>
>>55027348
*than we know
>>
>>55027214
>enigste
>>
>>55027406
Limburgers kunne nie prate jonge
>>
>zet twee personen die niet kunnen zingen bij elkaar
>????
>leuk liedje

https://www.youtube.com/watch?v=4vZ_SBbeURs
>>
>>55027348
Lol well, that's fine then.
>>
File: 1311620728168.gif (4 MB, 300x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1311620728168.gif
4 MB, 300x250
>>55027429
>kunne nie prate jonge
>zegt tegen mij dat Limburgers niet kunnen praten
>>
>>55022978
>morgen

Tis dan godverdomme zondag gast.

Ik heb voor een rede 5-3 erin gezet
>>
>>55027110
Luister niet naar die andere mongool, dit is een goed liedje.
>>
Is kankerval al afgelopen?

https://www.youtube.com/watch?v=CLciCwm-3Sg
>>
Wie
>anarcho-communisme
Hier?
>>
>>55027618
Je moeder. Ze deelt haar vagina met de arbeiders des lands.
>>
>>55027618
Ja, ikke. Zeker omdat ik een beta ben en ik in het anarchisme goed mijn plan zal kunnen redden, helemaal niet beroofd en verkracht zal worden. Ik zal een nieuw meestarras opbouwen vol beta's.
>>
>>55027550
>autisme
>>
>>55027645
Amai, ge klinkt als een marxist-leninist ge zeit een verader van het proletariaat
>>
File: 1311947915015.jpg (25 KB, 300x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1311947915015.jpg
25 KB, 300x250
>>55027618
>>
>>55027579
het was vaag, wil je 5 maart stappen?
>>
>>55027810
Mis je Belgische frietkoten eigenlijk niet een beetje daar?
>>
>>55028063
Dan heb ik de tijd ervoor geloof ik, en dan is het misschien wel interessant om te stappen.
>>
>>55028184
Waar gaan jullie op stappen?
>>
>>55028218
Jouw moeder
>>
>>55028184
hilversum?
>>
ik wil volgend jaar graag studeren in Zweden,
niet omdat de opleiding hier niet goed is maar puur om de ervaring.

iemand een goed argument om dit niet te doen? (geen /pol/ aub)
>>
>>55028184
geen hilversum da's kut
amesfoort?
>>
>>55028249
Waar anders?
Ergens in een van die bejaarde grafdorpen?
>>
>>55028290
Wil je autisme ervaren?
>>
>>55028297
Amersfoort is wel een goede. Beginnen op Lieve Vrouwenkerkhof en dan afzakken naar Hof.
>>
>>55028290
Zweden heeft een achterlijke en saaie cultuur. Veel te egalitair en risicomijdend. De VS en het VK (of Frankrijk) zijn interessanter.
>>
>>55028374
geen idee waar dat is maar prima
>>
>>55028341
Dat doet hij al elke dag
>>
>>55028139

nog meer dan mijn eigen moeder ;_;

hier hebben ze niks: geen bouletten, geen samurai, geen mexicano's, geen viadellen niks
>>
>>55028414
Kan hij beter naar Duitsland of Oostenrijk. De taal is makkelijk te leren en het is lekker goedkoop.
>>
>>55028449
>De taal is makkelijk te leren
wat?
>>
>>55028415
Lieve Vrouwenkerkhof is onder de grote toren, Hof is daar twee steegjes achter. Allebei de pleinen hebben leuke tentjes
>>
>>55028449
Die gast kan nog niet eens Nederlands, de taal zal hij toch niet leren
>>
>>55028495
Die sprache is einfag zu lernen uezs. Als je tenminste je basisschool hebt afgerond met een 6.
>>
>>55028495
Duits is aardig makkelijk te spreken en verstaan.
ik ben zelf een Achterhoeker dus het gaat nog gemakkelijker
>>
>>55028497
oh da' zijn inderdaad leuke pleintjes
we kunnen dan een broodje hadi halen, die zijn erg lekker
>>
>>55028557
Kut. Ik heb mijn basisschool afgerond met een G
>>
>>55028557
>Die sprache is einfag zu lernen
Sprache ist einfach uetz

Ik moest nog leren, je weet.
>>
>>55028557
>>55028564
Frans is veel gemakkelijker oetz
>>
>>55028557

spreken en lezen is gemakkelijk, foutloos schrijven met der die das die en umlauten is iets anders
>>
>>55028631
nee totaal niet
>>
>>55028631
Op de middelbare school waren mijn beide Frans docenten Marokkaans.
>>
>>55028636
ik kan nog 3 van die wijsje zeggen godverdomme.
toepassen is andere koek
>>
>>55028582
Klinkt goed
>>
>>55028631
Papa fume une pipe

Dat is ongeveer 90% van mijn Franse vocabulaire
>>
>>55029232
en 'jus d'orange' niet vergeten
>>
>>55029309
Dat is de overige 10%
>>
>>55029232
Omelette du fromage
Je voudrais une baguette au jambon, s'il vous plait
>>
>>55029394
Wa? Heb je niet gewoon wat bier?
>>
https://www.reddit.com/r/thenetherlands/comments/45m7z3/pizza_erwtensoep_in_de_review/

Wat vinden jullie van mijn post?
>>
>>55029483
Opkankeren naar roodhet
>>
>>55029579
ik ben degene die de mensen op /b/ en /pol/ en soms andere borden doorverwijst naar de /nederdraad/ op /int/ :^)

ik ga binnenkort ook beginnen op reddit :^))))))))))))))))))))
>>
>>55029796
Jij bent letterlijk de kanker van de draad
>>
>>55029483
Je hebt autisme als je zoveel tijd steekt in een post om mensen die in het echte leven geen kanker om je geven.
>>
>>55029838
ik deed dit ook al een paar maanden geleden oetz ik zorg alleen maar ervoor dat onze geweldige nederdraad ontdekt wordt door mensen van /pol/ en /b/ :)))))))))))))))))))
>>
Nog 1 uur en 23 minuten voor de hel begint. En nee, ik heb het niet over school.

;_;
>>
>>55029955
Ik kom van /pol/ hihihii
>>
>>55029911
ik sta wel op de voorpagina van /r/thenetherlands
>>55029998
zorg ervoor dat iedereen op /pol/ onze gezellige nederdraad ontdekt!~
>>
>>55029996
Anon wie geeft er nu een hol om Valentijn. Het is een nog miemerige feestdag dan hallowien.
>>
>>55029911
>in een post om
om wat?
>>
File: image.jpg (49 KB, 600x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
49 KB, 600x568
Kankerveel zin in een biertje
>>
File: 1431987524960.jpg (642 KB, 1404x887) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431987524960.jpg
642 KB, 1404x887
>>55030064
Maar miems zijn mijn leven ;_;

Kijk dan naar die afbeelding. Je kan gewoon niet beweren dat je dit niet wil. In het bijzonder het kekke t-shirt, natuurlijk.
>>
>>55029996
Valentijn is een commerciele dag waarin mensen met een relatie verplicht worden een cadeau te geven.
>>
>>55030217
Aaah daaraan ben je dus verslaafd.
>>
>>55030217
Neem er een
>>
File: 1427138413126.png (7 KB, 176x572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427138413126.png
7 KB, 176x572
>>55030217
>ara-BIER

>>55030244
Je punt is?
>>
jullie zijn allemaal pathetic faggots
>>
>>55030275
Ik drink maximaal een dag per week, meestal minder.
>>55030306
Heb geen bier thuis
>>
>>55030217
Ga dan biertjes kopen kknerd
>>
>>55030320
>Je punt is?
Dat de meeste mensen met een vrouwelijke partner deze dag haten
>>
File: 378345-edgeville.png (24 KB, 289x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
378345-edgeville.png
24 KB, 289x259
>>55030324
Nou, als ik toch al renontsnap-gerelateerde plaatjes paal...
>>
>>55030366
LE EDGY MEN
paal muffe miems
>>
>>55030324
Opkankeren, vuile randstedeling.
>>
File: 1375718707044.jpg (25 KB, 465x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375718707044.jpg
25 KB, 465x420
>>55030359
Hou op met liegen.

>>55030441
DAT PROBEER IK
>>
>>55030491
hoe je kkkbek bour
>>
>>55030524
>Hou op met liegen.
Maar dan moet ik eerst beginnen

Ik kan de Valentijn waarop ik niets had gekocht voor mijn vd nog voelen, al was dat 9 jaar geleden.
>>
File: 332.jpg (21 KB, 306x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
332.jpg
21 KB, 306x251
>>55030441
>>
File: 1372606634131.png (41 KB, 235x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372606634131.png
41 KB, 235x236
>>55030592
MAAR HOE KAN JE ZO WREED ZIJN
Cadeaus kopen en het genot op het gezicht van je waifu zien lijkt me het mooiste wat er kan bestaan.
>>
>>55030764
Je vd een keertje verrassen met een bosje bloemen/doosje goede chocolade is inderdaad een genot.
Op Valentijnsdag is het verplicht en heb je een probleem als je het niet doet.
>>
File: 1453851770775.jpg (101 KB, 273x185) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453851770775.jpg
101 KB, 273x185
>>55030764
Je hebt geen idee hoe verschrikkelijk is. Zonder uitzondering. Ze smelten voor die dag. Je moet er ook helemaal aan voldoen. het is heel erg moeilijk als je intelligent en rationeel bent ingesteld. Ik heb vrouwen opgegeven. Ik hoef die valenteinsdags troep niet meer. Vrouwen zijn voor mij enkel nog minder waardige speeltjes die ik mentaal kan domineren.
>>
>over het nut van valentijn praten aan de vooravond van valentijn

Dit is waarom meesten van ons geen vd hebben.
>>
>>55031087
spreek voor jezelf kkkankernurd
>>
>>55031115
Ik spreek er tenminste niet over, kunnen we niet over wat beters babbelen.
>>
>>55031202
https://www.youtube.com/watch?v=Pka3psIK9Eo
>>
>>55031202
Het afkeuren van het discours doe je vanuit een positie hierbinnen terwijl je het bestaan ervan erkent.
>>
>>55031428

>jood
>arabier
>blanke turk
>>
België ik wil weer één land zijn. Waarom wil geen enkele politicus ons weer samenvoegen? Ik voel me zo ver van mijn Belgiëbroeders verwijderd. Ik leid elke dag dat wij niet samen zijn.
>>
>>55031481
Mensen hebben een aversie tegen Turken hier. Koerden hebben de reputatie van Turken beschadigd. Ik ben blanker dan veel rasechte Vlamingen.

>>55031698
>leid
>>
>>55031481

Hij is een homo
>>
>>55031791
Koerden zijn de palestijnen van Israel.
>>
>>55031791
>Ik ben blanker dan veel rasechte Vlamingen.
Paal hand
>>
>>55031959
Turkije bedoelde ik.
>>
>>55030491
>implying dat de randstad niet het meest relevante deel van NL is
kk faggot
>>
>>55031959

Homo
>>
BELANGRIJKE POLL

https://strawpoll.me/6809450
https://strawpoll.me/6809450
https://strawpoll.me/6809450
https://strawpoll.me/6809450

BELANGRIJKE POLL
>>
>>55032207
had een kaassnack van de albert heijn
>>
>>55031959
>>55032031
Hou je tyfusbek
https://www.youtube.com/watch?v=uMK0prafzw0

>>55032017
Later misschien.
>>
>>55025164
>Actual danger

You're visiting the Netherlands, not some third world country
>>
>>55026821

Als je dit zo leest, is het eigenlijk best wel triest.
>>
REMINDER DAT DE RANDSTAD #1 IS
>>
>>55032860
#1 in kanker zijn xDDDD

DE NEUK UITGEBLAZEN XDDDD
>>
>>55032175
Kanker op, je zij zelf dat je liever joden dan mede-moslim sjietten als buren heb.

>>55032299
Van de bergen tot de zee, Koerdistan zal vrij zijn.
>>
>>55033141

Wat is je punt?
>>
File: DawnddfRosenzweig.jpg (21 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DawnddfRosenzweig.jpg
21 KB, 480x360
>>55033141
*kromt tenen*
>>
>>55033141
>je zij
>>
>>55033141
Marokkkkkkkanen hebben nog meer negerbloed dan Arabieren. lel
>>
>>55033115
het is blown the fuck out
niet de neuk uit geblazen kk faggot
>>
>>55033247
Verschillende moslimovertuigingen en bijhorende etniciteiten kunnen amper met elkaar leven.

>>55033267
https://www.youtube.com/watch?v=X2VPAJmz8qA

>>55033286
Bedankt grammatica nazi, ik zal op mijn taal letten.
>>
>>55033500

Nogmaals, wat is je punt?
>>
File: 1427143597964.png (10 KB, 586x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427143597964.png
10 KB, 586x506
Weinig lol, weinig zin
Die voel wanneer geen vriendin
Zoveel verdriet, zoveel pijn
Niemand is mijn Valentijn
>>
>>55033612

Goede timing
>>
File: 1436255111662.jpg (67 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436255111662.jpg
67 KB, 633x758
>>55033612
Prachtig
>>
>>55033550
Ben je autistisch?
>>
>>55033673

Jouw eerste paal had niets te maken met mijn paal.


>ik zeg "homo"
>jij zegt "Kanker op, je zij zelf dat je liever joden dan mede-moslim sjietten als buren heb."
>>
>>55033738
Ik heb een paar weken/maanden geleden nog een documentaire gezien over soennieten, sjietten en de Syrische burgeroorlog. Na enige discussie zei je zelf dat je liever joden dan sjietten als buren heb. Is je standpunt opeens verandert? Wat leidde je daartoe?
>>
File: 1424789453865.gif (967 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424789453865.gif
967 KB, 500x281
Al 22 Valentijns achter de rug en nog steeds geen meisje gezoend.
>>
>>55033927
>verandert
>>
>>55033927

Ik vind dat nog steeds.

Maar wat heeft dat te maken met Palestijnen en Koerden?
>>
>>55033978
Wat een prestatie, hoe lang gaat je dat nog lukken om vol te houden?
>>
11 steden tocht, wanneer?
>>
>>55028297
>>55028374
>Amersfoort
>Uitgaan

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
>>
File: 1452127310083.jpg (16 KB, 500x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452127310083.jpg
16 KB, 500x461
>>55033978
>dvw nooit Valentijnsdag gevierd met vd
i-ik ben tenminste niet kusloos, ik red het nog wel t-toch
>>
>>55033989
>maakt een taalfout
>zijn punt is minder waard

Kies één

>>55033991
Dat beide volken een eigen land willen hebben, maar Israel/Turkije er geweld gebruiken om dat te onderdrukken.
>>
>>55033978
Nog 8 jaar voordat je je magische krachten ontdekt.
>>
>omropfryslan.nl/nieuws/anti-zwarte-piet-demonstrant-overlijdt-op-terugreis

OPRECHTE KOEK
>>
>>55034100
>Elfstedentocht*
M B O
B
O
>>
>>55033978
Sukkeltje toch. Hier een liedje om je wat op te vrolijken: https://www.youtube.com/watch?v=ZYwhViX3FW8
>>
File: 1406048351031.png (86 KB, 351x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406048351031.png
86 KB, 351x371
>>55034084
Nog 8 jaar en ik krijg mijn magische krachten en overstijg dit aardse leven.

>tijd om de mensheid achter te laten
>>
>>55034180
>De twintig actievoerders waren zaterdag van Rotterdam naar Grou gereisd om te protesteren bij de intocht van Sint Piter
>van Rotterdam naar Grou gereisd
ja man
>>
>>55034186
rot op kankerjood

jouw kutvolk is sowieso de reden dat ik geen vriendin heb!
>>
>>55034364
welk spel
>>
>>55034410
druk op start
>>
>>55034596
>druk op start
Oh ja, leuk spel is dat.
>>
File: image.jpg (31 KB, 309x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
31 KB, 309x268
>>55034364

>koerden
>>
>>55034705
nee
ik ben volledig Europees, 3/4 Vlaams en 1/4 Zwitsers

GA WEG UIT DE LAGE LANDEN VUILE ARABIER
>>
>>55034892

>Vlaming wilt me weg

Lekker boeiend, de Nederlanders willen me hier
>>
>>
>>55034940
Niemand wilt naamflikkers.
>>
>>55034973

>weet verschil niet tussen naamflikkers en struikelheren

dood jezelf
>>
>>55034946
Is dit porno?
>>
>>55035010
De één is kanker de ander leukemie. Heeft toch hetzelfde resultaat.
>>
>>55034946
Oké ik heb saus nodig.
>>
Ik ben tot de conclusie gekomen dat belgen redelijk racistisch zijn.

Weet niet of ik dit erg vind
>>
>>55035061

>De één is kanker de ander leukemie

Heilige schijt, ben je echt zo dom of is dit aas?
>>
File: BHsslévy.jpg (29 KB, 300x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BHsslévy.jpg
29 KB, 300x382
>>55035068
Je mama is racistisch.
>>
>>55035068

Dat zei mijn pa ook oetz
>>
>>55035068
racisme is een rationele evolutionaire strategie
>>
>>55035149
CONCIËRGE VERWIJDE DIT
>>
>>55035016
Ja, maar VVW

>>55035066
Die moet je er zelf maar uit pompen

>>55035149
Volgens mij wel
>>
>>55035149
tetten
>>
>>55035139
Correct
>>
>>55034946
Vrouwen zijn vuil
>>
http://instasync.com/r/NEDERDRAAD
kom hier naartoe(je moet wel tegen homos kunnen )
>>
>>55035958
en tegen grote negers oetz
>>
>>55036066
ja dat ook ja
>>
>er zijn mensen die denken dat er echt 6 miljoen joden zijn afgemaakt in de concentratiekampen.
>>
>er zijn mensen die denken dat een voet "fetisj" raar of vies is
>>
>>55036231
>er zijn mensen wiens vlag lijkt op die van de gaypride
>>
>>55036231
Dat dit heeft plaatsgevonden staat als een paal boven water.
>>
>>55036306

mijn piemel staat als een paal boven water

ahahaha
>>
>>55036306
dat klopt: palen onder water is namelijk onmogelijk
>>
>>55036261
maar 3 van 6 kleuren domme KANKER mongool
>>
>er zijn mensen
>>
>>55036447
kanker verziekt je taal
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Qb21lsCQ3EM
>>
>>55036578
>>55036578
>>55036578
nieuw
>>
Zal iemand anders mijn lul aanwrijven?
Thread replies: 312
Thread images: 37
Thread DB ID: 518736[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.