[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/Nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 72
Thread images: 11
File: nederdraad.png (225 KB, 1184x713) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederdraad.png
225 KB, 1184x713
orginele editie

Welkom: Koninkrijk der Nederlanden, Vlaanderen en andere aspirant nederlandstaligen

Niet welkom: Krulbroodjes, (zand)negers, theeslurpers etc...
>>
hmmm
>>
>dvw al 2 (twee) jaar geen Wilhelm meer
>>
Tweede voor Rotterdam kankerstad, in de oorlog lag je plat.
>>
racist
>>
File: file.png (996 KB, 1915x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
996 KB, 1915x1080
>druk op de nieuwe "populair" knop op JijBuis
>krijg kanker
>>
>>55036802
GamePlayWorldXL is keicool XD

Geil zusje
>>
>>55036802
jijbuis is al lang niet meer wat het ooit was... misschien word ik gewoon ouder, kan ook
>>
>>55036878

>misschien word ik gewoon ouder

ik weet wel zeker dat je ouder wordt, kankerwizard
>>
>>55036901
8 jaar geleden ontmaagd oetz
>>
>>55036928

ik vergat even dat dit echte neger uren zijn
>>
>>55036878
Het is wel degelijk je eerste gedachte. De ganse scéne is draait nu om "Laten we spelen" en "reactie videos"
Orginele inhoud is moeilijk te vinden oetz
>>
>>55036878
Laatspelens enzo zijn best kanker.
Maar wat vroeger op nieuwgronden en jijbuis stond was ook vooral kanker
>>
>feestjes
Waarom ben ik weer voor deze miem gevallen?
>>
>>55036956
nee die beginnen pas over een half uur
>>
>>55036961
Ge zijt om 20 na één thuis. Ge zijt er niet voor gevallen
>>
>>55037015
Em is er wel geweest, dus heeft hij wel wat tijd verspilt.
>>
>>55037015

>ge zijt

bijbels gebrabbel
>>
>>55037058
Vertalen ze de koran niet met gij's dan?
>>
Zul iedereen anders mijn neukend lul aanwrijven?
>>
>>55037121

>vertaalde korans

een miem

je kan de gebroeders kamarazov ook niet uit het Russisch vertalen zonder dat de magie verdwijnt
>>
File: DSK le boss.jpg (20 KB, 266x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSK le boss.jpg
20 KB, 266x372
Welke kleur ogen hebben jullie?
https://www.youtube.com/watch?v=RVFciKFGDgo
>>
>>55037166
Ik wist wel dat den koran niet deugde! Op den brandstappel met uwne toverkunsten gijle bruinman.
>>
>>55037166
Met mijn Russisch van achter den hoek vond ik het nog een stuk kutter in het Russisch dan in het Engels hoor
>>
File: image.jpg (75 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
75 KB, 640x1136
>>55037227

donker als de nacht
>>
>>55037227
blond haar en blauwe ogen
>>
.......religie verandert nooit, brandwond alle godsdienst boeken, en dan zul ik gelukkig zijn
>>
>>55037166
ja maar duitse dingen zijn in het nederlands best te doen
>>
>>55037342
Ben jij dat?
>>
File: Kamiel.jpg (30 KB, 186x186) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kamiel.jpg
30 KB, 186x186
>>55037356
>brandwond alle godsdienst boeken
>>
>>55037507

[verklapper] ja [\verklapper]
>>
>>55037342
Lang haar? lel
Je ziet er nog redelijk blank uit oetz.

Verder heb ik groene ogen. Niemand in mijn familie heeft bruine/kakka ogen.
>>
>>55037548
Het ziet er uit alsof je een bivakmuts op hebt
>>
Hallo kanker faggots
>>
>>55037644
ewa
>>
>>55037342
paal eens je neus
>>
File: neger.jpg (14 KB, 468x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neger.jpg
14 KB, 468x264
>>55037725
>>
vandaag was ik naar een feestje als een kankernormaaltje
ik heb jullie gemist
>>
>>55037615
het is een geïmproviseerde shemagh
>>55037725
"nee"
>>
Slaap wel allemaal.

https://m.youtube.com/watch?v=uAsV5-Hv-7U
>>
>>55037808
Het is mij opgevallen dat (pure) Arabieren zelden vierkante gezichten hebben maar wel bijna altijd ovale.
https://www.youtube.com/watch?v=0I71VX5RyGA
>>
>>55037804
nu ben je ook gewoon een normaaltje en hoor je er niet meer bij
>>
>>55038326
kan je pedofiel en normaaltje tegelijk zijn?
>>
>>55038378
blijkbaar wel
>>
>>55038378
goeie vraag
>>
>>55038426
ik ben gevleid, anoniempje
mensen denken dat ik ziek in mijn hoofd ben
>>
File: 1424043319815.jpg (3 MB, 1590x4135) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424043319815.jpg
3 MB, 1590x4135
Valentijnsdag vandaag.
Wat gaan jullie doen?
Ik ga meedoen aan het vrouwfu diner van /mlp/
>>
>>55038590
die mensen zijn wel ziek in hun hoofd
>>
Stront... Mijn methylfenidaat is zo goed als op en morgen is mijn kankerapotheker gesloten. Zal dan maar weer grijpen naar de drank zeker...
>>
>>55038802

wat studeer je
>>
>>55038719
Het is maar ironisch
>>
>>55038823
als je op /mlp/ zit, dan is er toch iets mis
>>
>>55038879
Als je in de nederdraad zit, dan is er toch iets mis
>>
>>55038823
>>55038934
t. ponyflikker
>>
File: image.jpg (36 KB, 452x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
36 KB, 452x362
where can i find a girl like this in holland lads?
>>
>>55038822
Arabistiek en islamkunde.
Jij?
>>
>>55039047
Hebreeuwse en Joodse studies
>>55039034
Don't even think about our women
>>
>>55039012
Nee, er zitten drie paardenneukers in de draad.
Ik, ponyflikker, en nog iemand anders.
>>
>>55039034
Randstad
>>
>>55039274
>>
Wie kan niet in slaap vallen?
>>
>>55040182

jij
>>
>>55040274
Nog steeds niks. Waarom slaap jij niet? Moet jij binnen een paar uur niet naar de moskee.
>>
http://www.cbsnews.com/live/?ftag=CNMdaef904
Ik heb hekel aan die kankerneger.
>>
>>55040889

>stelt een vraag
>geen vraagteken
>>
>>55040971
Had je maar bescherming moeten gebruiken.

>>55041064
>>55041064
>>
>>55041064
Kanker op, ik lig halfslapen in mijn bed, op een oude ipad die amper functioneel is.
>>
>>55041091
Debiel. Ik doelde op dr. Carson.
>>
>>55041135

Ik accepteer je excuus niet, want je zegt wel gewoon netjes

>Waarom slaap jij niet?
>>
>>55041135
>tablets
>eppelmeuk

Hoorndrager.
>>
Ik heb net lekker gejost.
>>
>kanker is netjes

Ik wist niet kankerarabieen gevoel voor humor hebben.
Thread replies: 72
Thread images: 11
Thread DB ID: 518849[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.