[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 330
Thread images: 46
File: feest.jpg (8 KB, 282x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feest.jpg
8 KB, 282x278
Feest editie
>>
ISLAM
>>
Jezus Christus.
>>
File: 1300044776987.jpg (21 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1300044776987.jpg
21 KB, 250x250
>zij hebben geen schattig vriendje om mee te knuffelen
>>
File: NEET 4 life.png (636 KB, 926x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NEET 4 life.png
636 KB, 926x641
Herinnering om altijd aardig te zijn tegen die vriendelijke NOOTen.
>>
>>54836032

ISA IBN MARYAM (vzmh)
>>
WODAN!
>>
Popmaïs is lekker
>>
Zesde voor allemaal Marktplaatsmensen naar Jesse sturen voor zijn verjaardag daar gaan we
>>
>>54835997
>>54836051
>>54836065
>nepgeloven
>>
File: 4367457857.jpg (76 KB, 560x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4367457857.jpg
76 KB, 560x747
>>54836124
>wodan
>nep
>>
Isa (AS) zal wederkeren naar de aarde en hij zal de Dajjal verslaan met de hulp van Imam Mahdi.
>>
>>54836046
Ik ben zelf de schattige vriend, alleen niemand om mee te knuffelen :D :D
>>
File: 1418401253120.jpg (39 KB, 350x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418401253120.jpg
39 KB, 350x463
>>54836243
>Neo-paganisme
>niet het grootste miemgeloof op de wereld
>>
Wat valt er te vieren?
>>
File: 1437675862148.jpg (128 KB, 500x745) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437675862148.jpg
128 KB, 500x745
>>54836341
Waar woon jij?
>>
>>54836336
ja man
>>
File: 1450737522815.png (1 MB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450737522815.png
1 MB, 1080x720
>>54835595
>er zitten mensen zonder eigen int archief in de draad
>>
http://deposthoorn.nl/nieuws/gaat-joran-van-der-sloot-via-nederland-vrijkomen-1.5707877

Bevrijd Joran!
>>
File: 34676658965.png (216 KB, 500x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34676658965.png
216 KB, 500x544
>>54836364
>>
>>54836378
Noord Holland :3
>>
>>54836364
>islam is niet het grootste miemgeloof
achmed aub
>>
File: 1454962869061.png (78 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454962869061.png
78 KB, 600x600
>>54836507
Jammer
>>
>>54836559

Islam is de facto het grootste geloof op aarde.
>>
het codewoord is "pauper"
>>
File: 98756253476.jpg (24 KB, 500x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
98756253476.jpg
24 KB, 500x354
wodaaaaaan!
>>
>>54836641
Waarvoor?
Ga je een school overhoop schieten?
>>
Waarom zijn er mensen die miemstudies studeren waar je geen werk mee vind? Als je iets makkelijks wil studeren kan je net zo goed een MBO opleiding doen waar je een beroep leert zodat je wel werk kan krijgen.
>>
het iemand n solder waar ek kan kom wegkruip?
>>
File: niet_politie.jpg (32 KB, 457x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
niet_politie.jpg
32 KB, 457x314
>>54836789
Heren aub
>>
>>54836880
Hangt er vanaf, wat is de kleur van je ogen?
>>
>>54836880
Van mij mag je.
>>
>>54836880
Heb je problemen met kerstspullen en spinnen? Zo niet, kom gerust langst.
>>
>>54836951
bruin!
>>
>>54836407
>hij verspilt zijn schijfruimte aan onzinnige schijtpalen
>>
>>54837040
wat is kerstpullen?
>>
>>54837051
klinkt onpuur oetz
>>
File: kerstmarkt-1.jpg (633 KB, 1575x1181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kerstmarkt-1.jpg
633 KB, 1575x1181
>>54837192
Spullen voor Kerst
>>
>>54835964
ik vind dit plaatje 1 van de meest kutte van de nederdraad

oh en ik moet morgen weer koken kankerrr
>>
http://www.nu.nl/gezondheid/4211841/poepbank-geopend-in-leiden.html
>>
>>54837273
je bent zelf kut en koken is leuk.
>>
>>54837273
>hij houdt niet van feestjes
>>
>>54837301
episch
>>
http://www.nu.nl/dieren/4212061/indiase-geit-gearresteerd-grazen-gazon-van-rechter.html
AANGEWEZEN
>>
>>54837251
Dit
>>
>>54837260
ek love kersfees en daai kak! wanner kan ek intrek?
>>
>>54837273
Maak sushi :3
>>
>>54837301
Krijg ik daar dan ook geld voor?
>>
>>54836854
Zolang ze maar kunnen zeggen dat ze HBO hebben gedaan grijpen ze elke miem studie aan.
>>
File: CauxDWXUsAAYg2M.png (415 KB, 840x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CauxDWXUsAAYg2M.png
415 KB, 840x585
>>
>>54837540
oud
>>
>>54837301
>Donoren bieden patiënten de kans op een laagdrempelige en veilige behandeling tegen een belastende aandoening
>belastende aandoening
koek
>>
>>54837503
http://www.nu.nl/binnenland/2334337/steeds-meer-havo--en-vwo-leerlingen.html

Zolang de scholen examens maar makkelijker en makkelijker blijven maken zal dit nooit stoppen. Mijn leraar duits zei altijd dat wat vroeger een 6 was voor je examen duits nu een 8 is.

Havo en vwo zegt binnenkort niks meer, alleen dat je slimmer ben dan gemiddeld.
>>
Ben ik een normaaltje als ik meer neger en moslim vriendjes heb dan nederlandse wiebbertjes?
>>
Amai, frieten
>>
>>54837812
>vrienden hebben
kanker normaaltje
>>
tetten>reten
>>
>>54837812
>Vrienden kunnen worden met Nederlanders.
Betekend niet dat je meteen met buitenlanders om moet gaan ofzo.
>>
hoi mijn naam is Dirk en ik ben nieuw hier, ik heb deze site gevonden nadat iemand een link paalde op de schoolwhatsapp xD
mijn hobbies zijn rondhangen met vrienden, uitgaan en vrouwen versieren. wat zijn jullie hobbies? :)
>>
>>54838132
dit is aas
>>
>>54838132
Niks doen
>>
>>54838132
>paalde
slecht aas
>>
>>54838132
je moeder neuken
>>
File: zwetende man.jpg (46 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zwetende man.jpg
46 KB, 300x300
>maak bieding op marktplaats
>verkoper reageert maar niet
>>
>slechte aas
>kk veel reacties
schud mijn hoofd familie
>>
>>54838520
Hier heb je je jij, niet meer huilen.
>>
>>54838420
wat is het voor iets ? mijn oom zit ook op marktplaats misschien is hij het

kan wel ff vragen dan als hij het is
>>
>>54838420
Ik haat dat soort mensen.
>>
>>54838567
Neuk je kk moeder
>>
JONGENS HET IS WEER ZO VER!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>54838776
Zover*
>>
File: 1454518606038.jpg (77 KB, 653x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454518606038.jpg
77 KB, 653x590
>bied iets aan op marktplaats
>negeer ieder bod
>>
>>54838832
Domme kikkerpaler.
>>
>>54838810
>geen "vmbo" zeggen
homo

HET BEGINT!!!!!!! ZET NEDERLAND 1 AAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>54836617
Nee man, als je de Islamitische stromingen bij elkaar optelt moet je dat met Christelijke stromingen ook doen.
>>
>>54838576
een computerscherm oetz
>>
>>54838810
Misschien is ie onderweg en vindt ie dat het ver is
>>
>>54838886
Gaan we pinguïns kijken?
>>
File: 1425064344238.png (79 KB, 850x927) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425064344238.png
79 KB, 850x927
>>54838868
racisme oetz
>>
>domme kikkerpalers
>een ras
kies één
>>
>>54838420
>bieden op marktplaats
ga het gewoon halen als je het wil hebben
>>
>>54839243
Domme ">domme kikkerpalers >een ras kies één" paler.
>>
>>54837786
dan worden die exclusief hoge scholen toch gewoon de nieuwe vwo
>>
File: 1454538606702.jpg (19 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454538606702.jpg
19 KB, 320x180
>>54837786
>ben
>>
http://instasync.com/r/cringegalore1
http://instasync.com/r/cringegalore1
http://instasync.com/r/cringegalore1

GAAN GAAN GAAN

http://instasync.com/r/cringegalore1
http://instasync.com/r/cringegalore1
http://instasync.com/r/cringegalore1
>>
File: vmbo.jpg (73 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vmbo.jpg
73 KB, 620x378
>>54839575
volgens mij was dat geen aas
deze is meer op zijn plaats
>>
>>54837786
>2010
>>
>>54837851
kk op belg
>>
https://www.youtube.com/watch?v=lvTHXj1f7og


hitssssssss
>>
>>54839749
gaf hem het voordeel van de twijfel oetz

>>54839890
amai
>>
>>54837786
Klopt. Vroeger beteknde een grote/grootste onderscheiding nog iets. Nu delen ze het uit alsof het niks is

In Groningen haalde ik 18 op 20 voor een vak waar ik geen reet voor had gedaan, gewoon omdat het zo gemakkelijk geworden is
>>
>>54839945
dat is aardig
>>
>>54839945
>amai
zij gij ne belg
>>
>>54837786
>Het niveau op de havo wordt steeds lager

Dit gvd, ik weet uit persoonlijke ervaring dat het diploma geen hol meer waard is. Wel mooi om ze te zien sneuvelen op het HBO
>>
>>54840199
nee het is gewoon een goed woordje

heb wel in antwerpen gewoond oetz
>>
>>54840199
>ne belg
>niet nen Belg
zijt gij nen Hollander ofzo?
>>
>>54840279
>antwerpen
homo
>>
File: 1311947915015.jpg (25 KB, 300x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1311947915015.jpg
25 KB, 300x250
>>54840279
>antwerpen
>>
>>54839957
Niet zo verwonderlijk als je een miemstudie doet.
>>
>>54839605
Ik wil minderen met instasynch. Ik kijk het altijd in bed. En kan niet stoppen met kijken.
>>
>>54840388
kom uit de randstad dus geen limburg of andere boerengehuchten voor mij oetz
>>
>>54840422

toch, als ze hette gemakkelijk maken dan kloot je iedereen. Iemand met een master wiskunde of astronomie steekt er dubbel de moeite in. Maar als hij voor de overheid gaat werken staat hij altijd op hetzelfde niveau als iemand met een master genderstudies
>>
>>54840522
Een beetje redelijke recruiter ziet dat verschil wel... Toch??
>>
I-Is HBO-Rechten een miemstudie? :(
>>
>>54840647
Ja.
Wie de neuk wil er nou iemand aannemen die hbo-Rechten heeft gedaan wanneer WO-rechten bestaat?
>>
>>54840686

salaris ligt lager voor hbo studenten en ze verrichten hetzelfde werk als wo rechten studenten voor een paar jaar als ik het goed heb
>>
>>54840647
Redelijk, maar doe gewoon goed je best op je stage en wie weet mag je blijven. Je kan eventueel ook redelijk eenvoudig doorstromen naar de uni toch?
>>
>>54840590

Ik heb geen idee hoe het in Nederland zit, maar in België is een master-diploma gelijkwaardig aan niveau A, ongeacht de universiteit of richting
>>
>>54840590
>overheid
>recruiter
>>
>>54840349
>Hollander
N- nje
>>
File: 1347051125374.gif (2 MB, 223x119) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1347051125374.gif
2 MB, 223x119
Seinen en Shoujo zijn de enige acceptabele sjinese tekenfilm categorienen die je kan kijken.
>>
>>54840647
Alles op HBO is een miem, maar rechten des te meer aangezien je er geen advocaat of rechter mee kan worden. Doe gewoon WO.
>>
>>54840981
>Shoujo

Aas.
>>
File: 1452439420855.png (129 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439420855.png
129 KB, 300x300
>>54840981
>acceptabele sjinese tekenfilm
>een antwoord dat niet 'geen' is
>>
>>54840825
Feitelijk gezien is het inderdaad van hetzelfde niveau, maar ik bedoel dat een werkgever bij het doorbladeren van de cv's waarschijnlijk wel doorheeft dat iets als Genderstudies geen reet voorstelt.
>>
>>54841050
>drakepaler

Mening verworpen.
>>
>>54840647
ik moest eens naar een informatieavond over hbo en daar zeiden ze dat je met hbo-recht alleen een homofiele assistent kon zijn i.e. je moet een gymnast zijn advocaten pik afzuigen.
>>
http://instasync.com/r/NEDERDRAAD
http://instasync.com/r/NEDERDRAAD
http://instasync.com/r/NEDERDRAAD

instasync!
instasync!
>>
File: 1347051845319.gif (2 MB, 300x170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1347051845319.gif
2 MB, 300x170
>>54841041
>>54841050
>er zijn letterlijk mensen met een foute mening in de draad
>>
>>54841249
>.gif-bestanden palen

Jouw mening is ook verworpen.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=y8AWFf7EAc4

>dvw
>>
>>54841233
Hier gaan we...
>>
>>54841182
Waar kan ik mij inschrijven?
>>
>>54838132
ik mag graag in mijn eentje ladderzat worden
>>
Und noch einen Kameraden verloren. Möge er hier an einem besseren Ort sein ;-(.

>>54841644
>>
File: 3995113.jpg (15 KB, 468x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3995113.jpg
15 KB, 468x311
>Limbabwe
>>
File: 1311620728168.gif (4 MB, 300x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1311620728168.gif
4 MB, 300x250
>>54841902
>Limburg
>Niet de meest pure en rustige provincie
>>
>>54838962
nee jonge, opsporing verzocht was op tv
>>
>>54841233
hadden we die cringegalore kamer niet?
>>
>>54842038
nog steeds
http://instasync.com/r/cringegalore1
we kijken een documantaire
>>
>>54841928
dit
>>
>>54842083
vanwaar 2 kamers dan
>>
https://www.youtube.com/watch?v=EcfPLL3qjkI

racisten de neuk uitgeblazen
>>
>>54842083
Er is een nederdraad kamer?
>>
File: 1444208117867.jpg (61 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444208117867.jpg
61 KB, 500x500
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-beds-bucks-herts-35530952

>A Dutch man travelled to Milton Keynes and raped a 12-year-old girl he had met on Facebook, a court has heard.
>>
>>54842125
mensen vonden die naam stom
>>
>>54842165
fucking hollander
>>
>>54842128
>"er staan geen negers op muh geld ik heb het zo moeilijk"
>ondertussen gaan er duizenden negers dood in Afrikaanse negeroorlogen maar dat boeit ze niet
Ze mogen blij zijn dat ze wat te eten hebben oetz
>>
>>54840352
>>54840388
ANTWERPEN IS DE STAD, DE REST IS PARKING
>>
>>54837899
De enige die van reten houden zijn diegene die seks hebben.
>>
>>54842686
Provincie Antwerpen zou Brabant moeten heten uezs.
>>
>>54842038
Ja maar die admin daarvan is niet te vertrouwen want hij doet aan vriendjespolitiek zoals persoonlijke skip verzoeken inwilligen.
>>
>>54842868
DRAMA IN DE NEDERDRAAD
>>
File: 494646.jpg (41 KB, 596x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
494646.jpg
41 KB, 596x394
>>54842846
>>
>>54842846
Juist en julie de Noordelijke Nederlanden en wij de Zuidelijke Nederlanden.
>>
Jongens is handelsingenieur een miemstudie? Wij studeren economie maar zijn meer waard dan de gewone economiestudent.
>>
>>54841928
>Limbabwe
>niet een achterhaald gat met lege mijnen, lege Ford-fabrieken en importarbeiders
>>
>>54842947
Is dit origineel inhoud?
>>
>>54842947
En Zeeland dan? Is dat Vakantie-Brabant?
>>
>>54842686
ANTWAARPE
>>
>>54843084
Nee, het is geen echte ingenieurstudie maar het is wel een fatsoenlijke opleiding en ge kunt er zeker wel werk mee vinden.
>>
>>54843265
Nee, vakantie-brabant is knokke-heist-zoute. Als ge goed kijkt ziet ge ne stip.
>>
File: download.jpg (9 KB, 308x164) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download.jpg
9 KB, 308x164
>>54843136

Dat is Midden-Limburg, en dat is inderdaad een kontgat.

Zuid-Limburg is de mooiste regio
>>
>>54842947
>>54843265
>>54843354
Miems terzijde, waarom is ons prachtige Brabant opgesplitst in twee landen? Dit heeft niemand zo gewild.
>>
File: kanker belgie.jpg (292 KB, 1900x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kanker belgie.jpg
292 KB, 1900x1600
>>54842947
>>
>>54843453

omdat jullie Spanje niet aankonden en de Nederlanden heel houden
>>
>>54838420
>Wil S4 halen voor m'n ma's verjaardag
>kijk op marktplaats
>"wollah 2 weken oud maar"
>ga er heen
>ding ziet er uit alsof het 2 jaar oud is
>vraag bon
>"heb ik niet, maar je kan op mij vertrouwen jwz."

Marktplaats, nooit meer
>>
kom Dogma kijken

https://instasync.com/r/nederdraad
https://instasync.com/r/nederdraad
https://instasync.com/r/nederdraad
>>
File: ANTWERPE.jpg (104 KB, 599x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ANTWERPE.jpg
104 KB, 599x511
>>54843301
Origineel oetz.
>>
>>54843882
>je moeder een tweedehands cadeau geven
Hou je niet van haar?
>>
>>54844123
alsof die joden gratis diamanten uitdelen
>>
>>54844325
Ze had niet eens een telefoon, dacht dat een S4 een goed begin zou zijn.
>>
>>54844325
Wie gaat er nu 700 euro uitgeven voor de niewste telefoon. Mijn moeder krijgt voor haar verjaardag een daverend vuurwerk.
>>
>>54844463
Is dat een metafoor voor seks?
>>
>hij verdient niks terwijl ie paalt
>>
>>54844572
ik wel oetz
>>
>>54844542
Nee, ze is geboren op 1 januari.
>>
Bekend van Diogenes is ook dat hij vaker in de openbaarheid stond te masturberen. Toen anderen hem hierop aanspraken zou hij gezegd hebben: "Och, was het ook maar mogelijk je honger te stillen door over je maag te wrijven". Zelfbevrediging in het openbaar was volgens hem het toppunt van autarkie en wijsheid.
>>
>>54844572
Was jij de anon die een paar weken geleden in /pol/ paalde?
>>
>>54844661
Een europese vlag hebben en niet schijtpalen in pol, zou eigenlijk zonde zijn
>>
>>54844661
Daar is mijn geheugen niet goed genoeg voor, ik zit wel eens op /pol/ ja maar ik ben echt niet de enige daar met deze vlag
>>
>>54844615
Wat heeft hij uiteindelijk bereikt in zen leven?
>>
>>54844615
Hij is mijn favoriete filosoof

>Wees Diogenes van Sinope
>Alexander de Grote komt
>kan mij wat schelen
>zit lekker te bruinen in de zon
>klote alexander schermt de zon af
>"Wat kan ik voor je doen?" vraagt em
>"Ga uit de weg mafkees, je schermt de zon af" zeg ik

Had ik maar de ballen om zo onbeschoft te zijn tegen mijn baas.
>>
>>54844718
Goed idee, even wat autisten trekkeren

>>>/pol/63580430
>>
>>54844748
Hoe wordt ik Europees ambetenaar? Is het werk wel verdraagbaar?
>>
>>54844958

Je kan je vanaf maart registreren voor het examen. Er zijn minimumvoorwaarden om mee te doen (vloeiend Engels, Frans of Duits spreken want dit wordt de taal van je examen) en een bachelordiploma hebben. Er zijn 2 examens en daarna een groepssituatie waar je samen moet werken. Terwijl wordt je geëvalueerd door een jury

Als je daar allemaal op slaagt kom je op de wachtlijst van geslaagde mensen en zullen de Europese afdelingen je contacteren met aanbiedingen
>>
>>54845430
wat doet een europese diplomaat eigenlijk
>>
>>54845491
diplomaten
>>
>>54845491
Verkeersboetes krijgen en die nooit betalen.
>>
>>54845491

beleidsadvies geven, diplomatische contacten onderhanden (intern Europe en extern), onderhalingen (vredesakkoorden, klimaattop, handelsakkoorden, etc)
>>
>>54845578
>contacten onderhouden*
>>
>>54845578
Je vergeet
>dit alles is alleen van toepassing als je in een rijke familie met connecties bent geboren

Idioot.
Denk je nou echt dat die hoge posities voor de gewone man beschikbaar zijn?
>>
>>54845830
De externe dienst van Europa heeft ogneveer 5000 medewerkers. De Europese commissie 20.000. Het Europees parlement rond de 12.000 (inclusief vertalers). Dan heb je nog de VN, NATO, WTO, WHO, Unicef, NGO's, denktanken en beleidsondernemingen

Lijkt mij keuze en posities genoeg. En dan nog. Moet ik voor de rest van mijn leven blijven janken omdat ik geen connecties heb, of het toch proberen?
>>
Welke boeken lezen jullie nu?
>>
>>54846049
>En dan nog. Moet ik voor de rest van mijn leven blijven janken omdat ik geen connecties heb, of het toch proberen?
dit
>>
>>54846279
>boeken lezen

Kankernerd.
Ik lees alleen visuele romans.
>>
>>54846279
Pierre Krebs - Fighting for the Essence
>>
>>54846279
haha kk nerdje
>>
>>54846279
Good to Great oetz
>>
>>54846347
>>54846432
Maar de Nederdraads lezen is toch zoveel beter.
>>
>>54846279
>dvw ik dit soort vragen nooit kan beantwoorden omdat mn vrienden er dan achter komen dat ik een professionele schijtpaler op Oost-Europese badkledingmodelforums ben
>>
File: 1452296545542.png (440 KB, 645x1260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452296545542.png
440 KB, 645x1260
Ik haat mijn kanker"studie" zo erg.
Maar ik moet het doen omdat ik anders helemaal nergens kom in mijn leven.
Ik heb al zoveel vakken niet gehaald omdat ik gewoon niet wil leren maar alleen gewoon wil leven, wat een kutleven is dit toch. Ik haat studeren ik ben alleen hieraan begonnen omdat mijn ouders het willen.
>>
>>54846432
ik val in de hoogste schijf

kom dan, neet
>>
>>54846590
kop op, als je het haalt, ga je heel blij zijn dat ze je duwen
>>
>>54846590
welke studie? waarom koos je niet iets dat je leuk vond?
>>
>>54846590
Vind je de studie gewoon kanker of is het een algemeen gebrek aan motivatie?
>>
>>54846590
Wordt diplomaat voor het Europees parlement. Misschien kunnen we een meeting houden in de toekomst.
>>
>>54846666
Studeren is niet "leuk". De stof kan nog zo interessant zijn maar leren, tentamens maken en verslagen schrijven blijft echt kanker.
ik ben niet die anon bij de weg
>>
>>54846700
Dan is hij zeker ontslagen.
>>
>>54846388
fascist.
>>
>>54846742
als de stof interessant voor je is is leren sowieso ook interessant. door tentamens te maken laat je zien dat je de stof daadwerkelijk begrepen hebt en verslagen maken is ook niet erg als je maar een onderwerp pakt waarin je geïnteresseerd bent. helaas is de stof niet altijd even interessant, zelfs als je een studie doet die je leuk vind. maar oke echt "leuk" als in "willekeurige activiteit die je echt heel leuk vindt" kan ik het niet noemen
>>
File: warsteiner.jpg (157 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
warsteiner.jpg
157 KB, 960x1280
aan het eind van deze lange dag,
eindigt mijn reis hier,
dus nu pak ik, ik weet dat het mag
toch nog maar een bier.
>>
>>54847056
>Duitse piswater

Tja, smaken verschillen
>>
>>54846974
Dit.

Je moet een studie doen waarbij je een balans moet vinden tussen iets wat je redelijk interessant vindt en iets wat ook toekomstperspectief biedt.
>>
>>54847134
Zoals kunstgeschiedenis in het midden oosten
>>
File: Naamloos.jpg (26 KB, 400x209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
26 KB, 400x209
Wie /Bernie/ hier?
>>
ik wil stoppen met werken en reizen
>>
wat is oetz?
>>
>>54846974
>als de stof interessant voor je is is leren sowieso ook interessant
Het meeste van wat ik moet leren vind ik wel interessant en ik heb wel dat als ik aan het leren ben en ik daadwerkelijk iets goed begin te snappen dat ik me heel goed in mijn hoofd begin te voelen, bijna een beetje alsof ik klaarkom maar dan in mijn hoofd. Dat zou je misschien wel leuk kunnen noemen.
>door tentamens te maken laat je zien dat je de stof daadwerkelijk begrepen
Of je komt erachter dat je helemaal verkeerd geleerd hebt en je zakt en dan word je van de opleiding gegooid en dan moet je een uitkering gaan nemen. Tentamenstress is niet leuk oetz.
>verslagen maken is ook niet erg
Er is niks saaier dan verslagen maken, dat is gewoon een feit. Als je het niet interessant vind is het een hel en zelfs als je het wel interessant vind zit je maar eindeloos te typen hopend dat wat je zegt ook is wat ze willen horen.

Maar ik doe er misschien te negatief over, het geld wat ik er mee ga verdienen is zeker wel leuk en daar gaat het uiteindelijk om.
>>
>>54847335
oetz oetz oetz

zo'n slagdoosgeluid muziek
>>
>>54847369
Wat doe je nu dan?
>>
>>54847129
>Duitse
Duits

mening weggemieterd
>>
>>54847434
Elektrotechniek
>>
File: 1423855606251.jpg (99 KB, 908x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423855606251.jpg
99 KB, 908x714
>>54846666
>>54846692
Het is enkel een technische HBO studie (welke hou ik voor mijzelf), maar ik ben helemaal niet zo inzichtelijk als het om wiskunde gaat en ben niet goed in leren en ik heb het nooit leuk gevonden.

Hiervoor heb ik MBO gedaan en het wereldje en de type projecten vind ik erg interessant als ik gewoon mijn ding mag (zelf rapporten en verslagen maken, mijzelf verdiepen in dingen die ik leuk vind) doen vind ik het prima, van al de vakken waar ik nu al van weet dat ik er 100% NIETS aan heb op school (ik weet namelijk al in welke sector ik in mijn vakgebied terecht ga komen wat er ook gebeurd) word ik doodongelukkig.
Ik kan alleen niet stoppen ik ben al 3 jaar bezig, overigens heb ik studievertraging omdat ik op een gegeven moment helemaal niets meer gaf om alles. Vooral om dat laatste zijn mijn ouders hartstikke zeikerig, wat begrijpbaar is.

Ik denk dat het gewoon een algemeen gebrek aan motivatie wanneer het om studeren gaat, ik hou van werken en mijn hoofdhobby... ik geef niet veel om mijn status of hoeveel geld ik zou maken.
>>
>>54847397
in welke context gebruik ik oetz?
>>
>>54847482
als je naar harde skijven luistert en dat wilt meedelen

oetz
>>
>>54847482
Hoe lang komt u hier al
>>
>>54847481
Ik begrijp je volkomen.
Ik zit in een soortgelijke situatie.
>>
>>54847482
Blijf lurken, ge zult er wel komen.
>>
ᵈᶦᵗ ᶦˢ ᵉᵉᶰ ᵗᵉˢᵗ

>>54847467
ᵒᵖʳᵒᵗᵗᵉᶰ ᵏᵃᶰᵏᵉʳᶰᵃᶻᶦ
>>
File: vlaamse-ruit.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vlaamse-ruit.jpg
74 KB, 620x378
>>54847587
>lurken
>>
>>54844952
lukt wel goed
>>
File: 1412788485518.gif (471 KB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412788485518.gif
471 KB, 200x150
>>54847481
>HBO
alle medelijden verloren oetz
>>
File: 2.jpg (48 KB, 350x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
48 KB, 350x345
>>54847623
>>
>>54847623
leuke test
>>
>>54847632
Wat is de nederlandse vertaling dan?
>>
>>54847804
loerken
>>
>>54847804
snuffelen
>>
>>54847829
>>54847854
Allebei kanker.
>>
>>54847804
>>54847829
>>54847854
LOEREN stelletje niksnutten
>>
>>54847804
rondhangen
>>
>>54847804
Jossen
>>
>>54847899
ik zei snuffelen omdat ''browser'' internetsnuffelaar is
ik was aan het miemen
>>
>>54847804
absorberen, op de loer liggen, ongemerkt aanwezig zijn
>>
File: Taylor4.gif (998 KB, 500x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Taylor4.gif
998 KB, 500x300
Slaap lekker kutkoppen!
>>
>>54847551
zo'n weekje nu al
(op /int/ niet de site)
>>
>>54848145
Duurde me een maand om alles te kennen blijf loerken, snuffelen, loeren, rondhangen, jossenabsorberen, op de loer liggen, ongemerkt aanwezig zijn.

Taal Nazi's.
>>
Slaap zacht iedereen.

https://www.youtube.com/watch?v=_bMT37ZlSwE
>>
>>54848284
je hebt een komma vergeten en te veel geplaatst
>>
>>54848738
Ja meester.
>>
>>54848719
Perfect op 00:00:00. Bravo.
>>
>>54849035
hoe weet je dat
>>
File: dubs (2).gif (704 KB, 160x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dubs (2).gif
704 KB, 160x160
>>54848719
>00:00:00
>>
>>54849085
hij bluft, ik zou meegaan,
als je redelijke kaarten hebt dan
>>
>>54848719
>00:00:00
>goeie muziek
>aardig en beleefd

'Van hen allen zijn de Vlamingen het meest gebaseerd, omdat zij het verst verwijderd zijn van de 'beschaving' en cultuur van de Randstad, omdat de vrolijke kooplui hen slechts zeer zelden bezoeken en er bijna geen zaken verkopen die de verwaifuing in de hand werken en omdat zij de naaste buren zijn van de >Walen, die over de Corridor wonen en met wie zij voortdurend oorlog voeren.'
>>
Denken jullie dat de wereld eigenlijk gereageerd zou moeten worden door een super computer die berekent wat het optimale hoeveelheid aan geld is die naar iedere sector gaat en de wetten bepaald via een grote databank aan statistieken en allemaal algoritmes? Er zullen natuurlijk altijd wel mensen moeten zijn die toezicht houden op het systeem maar wellicht is het de toekomst.
>>
File: sjinesetekenfilms.jpg (143 KB, 501x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sjinesetekenfilms.jpg
143 KB, 501x1200
paal nederdraad miems
>>
>>54849571
>regeert

Neen, ik heb liever een dictator die goede bedoelingen heeft voor het volk met een toekomstvisie voor 10,20,50 en 100 jaar. Net als vandaag moet zijn macht worden ingeperkt maar niet door justitie of wetgevende macht, maar door het leger dat bestaat uit dienstplichtige jongeren van de staat.

Dit is wat nazi's geloven.
>>
>>54849571
Nee want dan zouden wij veel minder krijgen en afrika en azie veel meer.
We moeten ons privilege controleren maar niet afschaffen
>>
File: 1452998095369.jpg (36 KB, 780x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452998095369.jpg
36 KB, 780x512
>>54849571
Nee.
Zelfs tien supercomputers benaderen niet eens de gezamenlijke rekenkracht van, laten we zeggen, 5 miljard individuen die door hun eigen vrijwillige interacties gedreven op basis van eigen informatie en vraag eigen markten vormen. Zo'n stelsel is niet alleen flexibeler dan een centralistisch stelsel als het jouwe, het is vele malen efficienter in de allocatie van productiefactoren en de bevrediging van behoeften en het doorgeven van al deze factoren als informatie via het prijsmechanisme.
>>
File: 1455056371451.jpg (87 KB, 960x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455056371451.jpg
87 KB, 960x684
Jongens waarom zijn onze zuiderburen zo depri?
>>
>>54849857
ze zijn niet deel van nederland
>>
>>54849857
Van hen allen zijn de Vlamingen het meest depri, omdat zij het verst verwijderd zijn van de 'beschaving' en cultuur van de Randstad, omdat de vrolijke kooplui hen slechts zeer zelden bezoeken en er bijna geen zaken verkopen die de verwaifuing in de hand werken en omdat zij de naaste buren zijn van de >Walen, die over de Corridor wonen en met wie zij voortdurend oorlog voeren.
>>
>>54849806
>We moeten ons privilege controleren
sterf
>>
Wat een schijtdraad weer
>>
>>54850053
Ga dan weg, oh nee je kunt niet want je bent geen normaaltje.
>>
>>54850121
Toon eens godverdomme wat respect voor onze noorderburen gij kanker idioot.
>>
>>54850121

Wat een schijtpaal
>>
>>54850121
Ga zelf maar weg
>>
>>54849908
ik ben een witte autochtone mannetjes pedofiel en ik vind je heel oppresief
ik graag een knuffel en zachtjes 'het komt wel goed' in mijn oor gefluisterd krijgen ik voel me zo achtergesteld
>>
>>54850173

Goeie paal
>>
>>54850226
gemeld aan de aivd
>>
>>54850286
Inderdaad. Wie denkt die gast wel dat hij is? Hij komt even hier en denkt dat hij stoer kan doen. Wat een LOSER!
>>
>>54850173
Voor wat? Hij zit te zagen inplaats van zelf inhoud toe te voegen aan deze paal.
>>
>>54850335
Luister vriend, reageer nooit, NOOIT meer naar mij zonder dat ge iets gaat toevoegen aan het gesprek. Ik HOOP dat je dit begrijpt.
>>
>>54850303
laat ze toch lekker slapen
>>
>>54846590
mijn lotgenoot! mijn verloren tweeling! mijn BROEDER!

KANKER SCHOOL! KANKER
>>
>>54850414
goed gemiemd man
>>
>>54850335
Reageer NOOIT meer op hem met zo'n schijtpaal!
>>
Jongens ik heb hier een studieboek van €70. Zal ik erin markeren waardoor ik wellicht beter kan leren, of juist niet en gewoon verkopen zodra ik klaar ben met dit blok?
>>
>>54846590
>>54850528
Je kan niet klagen, als je het echt zo erg vind trek je er niks van aan wat je ouders er van vinden en word je gewoon NOOT ofzo. Wees trouwens blij dat je de optie heb op school te mogen zitten.
>>
>>54850560
Kunt u iets volwassener reageren alstublieft? Dit is belangrijk om het algemene niveau van de draad omhoog te houden. Dank!
>>
>>54850667
Minder dom zijn
>>
>>54850681
wees blij? was ik maar een kanker rijstenboer in china ofzo beter dan dit gekanker
>>
>>54850667
>hij is in de studieboek kopen jodenval gelopen
sorry
>>
>>54850682
Opa, bedtijd is al geweest
>>
>>54850667
>boeken kopen
>geen samenvattingen gebruiken

Hoorndrager.
>>
>>54850740
Dat gaat helaas niet. Nuttige tip aub

>>54850777
Dankzij die jodenval krijg jij wel uitkering door mij
>>
>>54850799
>krijg jij wel uitkering
was ik maar zo rijk
>>
>>54850799
>Nuttige tip aub
Ben je echt te dom om te weten wat je moet doen? Het is zo overduidelijk wat de beste oplossing is.
>>
>dvw wanneer je een sletje voor mannen wil zijn maar geen homo wil zijn
>>
>>54850892
flikker
>>
>>54850883
Ja geef me tips

>>54850845
Autistenvergoeding dan
>>
>>54850997
ben je een mongool? gewoon markeren en verkopen kk nerd
>>
>>54850997
Koop geen boeken, hoorndrager.
In ieder geval geen splinternieuwe boeken.

Lees samenvattingen en bespaar geld.
>>
>>54850997
>Ja geef me tips

Ik ga mongolen als jou dat niet vertellen. Straks kom je nog bij een bedrijf te werken die denkt dat jij dingen kan, terwijl je eigenlijk puur vertrouwd op mijn kennis en ervaring.
>>
>>54850997
>Autistenvergoeding dan
voor pedofilie krijg je niks
>>
>>54851068
dat gaat niet a zemmel, niemand wil gemarkeerde boeken

>>54851079
Ik maak ze liever zelf oetz, leer ik beter

>>54851081
Maar dan betaal ik belasting die uiteindelijk bij jou terecht komt.
Dankzij een mongool als mij heb jij inkomsten, dat is toch wat je wil?
>>
>>54851081
Kek, denk je nou echt dat je zulke bijzondere kennis heb ofzo? Bij jullie Nederlanders is jullie opleiding echt deel van wie je bent, wat is dat toch triest.
>>
>>54851167

Dood aan Marokkankers
>>
>>54851161
>Dankzij een mongool als mij heb jij inkomsten, dat is toch wat je wil?

Ik werk voor mijn eigen centen, niemand die daar mee helpt.

>>54851167
Nee, daarom wil ik die mongool ook niet helpen, omdat er nul verstand voor nodig is om te weten wat de beste oplossing is.
>>
>>54851161
daarom moet je een nerd vinden op wie je druk zet en het zo verkoopt, zwimpie
>>
>>54851300
Ik ben te antisociaal om met een nerd om te gaan. Liever zet ik die zooi op marktplaats en stuur ik het zonder fysiek contact op.

>>54851252
>Tweeduizend + zes + 10
>Op een woensdagavond om 1 uur 's nachts op 4kanaal
>"i-ik w-werk egt voor mijn eigen centen hoor !!1!"

zeg wollah
>>
http://instasync.com/r/nederdraad


Vul de speellijst aub
>>
>>54851477
Doe zelf
>>
>>54851477
Doe zelf
>>
>>54851391
>"i-ik w-werk egt voor mijn eigen centen hoor !!1!"

Niet iedereen is om klokslag 6 uur thuis.
>>
>>54851505
Klopt, in feite, ze verlaten zelfs nooit het huis tenzij mama je roept om de boodschappen naar binnen te halen.
>>
>>54851495
>>54851500
Waar gaan we vechten?
>>
>>54851550
In mijn bed
>>
>>54851544
Mijn ma kan niet zo hard roepen dat ik haar 30km verderop nog kan horen.

Maar ik ga nu, morgen gaat de wekker weer om 6
>>
>>54851630
ik zal aan je denken als ik morgen om 10 uur misschien mijn bed uit kom
>>
>>54851712
Waarom zo vroeg?
>>
File: spaghond.gif (2 MB, 300x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spaghond.gif
2 MB, 300x265
h-hoi mede-noten
>>
>>54851741
ik weet graag vroeg of ik overleden ben in mijn slaap
>>
wietplantage opzetten, ja of nee en zo ja, hoe word ik niet gepakt
alvast bedankt jongens
>>
>>54851915
ja
in je keukenkast
lampje met goede watt
zo geurloos mogelijk maken

tot 6 planten is het gedoogd, mocht je buurman toch zeiken bij de politie kan het weggenomen worden maar wordt je niet vervolgd.
>>
>>54851915
http://lmgtfy.com/?q=wietplantage+opzetten%2C+ja+of+nee+en+zo+ja%2C+hoe+word+ik+niet+gepakt

hihi
>>
>>54851915
Je kan complete groei tenten kopen die je in een hoekje van je zolder kan zetten
>>54852078
>tot 6 planten is het gedoogd
ik dacht 5
>>
>>54852078
>>54852198
Bedankt jongens, maar dacht meer aan een wat grotere opzet, zolder gaat moeilijk worden..
>>
>>54852443
haha deze zemmer denkt hij is tony montana.
>>
>>54852504
wil je mijn kleine vriend ontmoeten? :$
>>
Is Akira en Ghost In The Shell weeaboo kanker? Of horen ze in een andere categorie? Even een anonieme vraag die nergens anders gesteld wordt.
>>
>>54852674
Stan?
>>
>>54852715
Pieter?
>>
>>54852674
Beide zijn kanker als je de dub kijkt. Akira is wel redelijk, Ghost in the Shell heb ik nog niet gezien. Akira valt gewoon onder shounen denk ik.
>>
>>54852900
Jansen?
>>
>>54852932
Ah
Ik heb geen idee hoe die films onder liefhebbers gezien wordt. Het gaat om de dub.
>>
>>54852674
vriend deze shit is kanker saai ga 't niet kijken, al die 9/10 en 10/10 reviews zijn geschreven door autisten, ik ben niet aan het trollen
>>
>>54853027
Toen ze net uitkwamen was er een hele grote hijp. Het was echt de poep. Dus Akira en Ghost in the Shell was wow!
>>
>>54853201
ik zet ze onder dezelfde noemer als de zogenaamde artistieke PAC films van de pathe, echte kanker poepzooi, misschien waren ze revolutionair voor hun tijd, maar nu zijn ze echt.. schud mijn hoofd
>>
>dgw 21 en op jezelf wonen
>dgw je nog steeds 16 voelt

Wanneer krijg je een gevoel van verantwoordelijkheid en zo?
>>
>>54853366
>misschien waren ze revolutionair voor hun tijd, maar nu zijn ze echt.. schud mijn hoofd

Ja, dat zal het zijn. Het heeft de tanden der tijd niet doorstaan.
>>
http://instasync.com/r/nederdraad

Schaamteloze reclame.
>>
wanneer nieuwe?
>>
>>54853687
dit was de laatste
>>
>dgw je je billen babyglad hebt geschoren
>>
>>54853712
Ja, we zijn nu klaar.
>>
>>54853799
>>54853799
>>54853799
>>54853799
>>
Neger
Thread replies: 330
Thread images: 46
Thread DB ID: 517022[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.