[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 319
Thread images: 45
File: 1453202795883.png (586 KB, 1176x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453202795883.png
586 KB, 1176x652
Tolerantie-editie.
>>
>>54825707
Migranten zijn een verrijking voor onze samenleving. Jullie weten toch wel dat Jezus een vluchteling was uit het midden oosten..?
>>
Eerste voor
>geen vd
>>
>>54825771
>>54825772
>15:11:55
>>
>>54825772
Verdomme, anon. ;_;
>>
>>54825786
Wat een kuthond, is hij niet?
>>
>>54825771
Jesus mag mijn voorvocht drinken
>>
>>54825771
>Jezus
kindersprookjes
>>
File: 1340786973331.png (316 KB, 600x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1340786973331.png
316 KB, 600x313
>>54825410
>>54825374
>>54825551
Godverdomme Hart dit is de grens. Ge zijt nu te ver gegaan. We hebben het gehad deze nutteloze schijtpalen. Ik laat dit niet langer allemaal over me heen komen, ik ga er nu iets aan doen. Als ge echt zo stoer denkt te zijn, laten we dan zo snel mogelijk elkaar ergens ontmoeten zodat ik uw poembaksmoel even goed kan afmotten. Wat weet gij van onze cultuur? Helemaal niks mongool. Ze is niet eens protestants, gullie wel met ullie calvijnlullenzuig. Ge gaat sowieso hier niet eens op reageren daar zijt ge gewoon te bang voor. En dan later weer van die schrale opmerkingen maken waarvan ge denkt dat ze grappig zijn, maar dat zijn ze gewoon niet maat, ge zijt niet grappig. Neem een struikel zodat we u kunnen filteren ik krijg oogkanker van het lezen van uw zever jezus christus kankermongool ik ga u frituren.
>>
Islam gaat de wereld overnemen.
>>
WAAR IS ARABIER?
>>
>>54825846
TL;NG
>>
>>54825863
die ligt onder me :3
>>
>>54825863
hij had een autodate op de parking van de Carrefour
>>
>>54825863
Haram aan het plegen met zijn vriendje.
>>
File: bartje.png (155 KB, 350x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bartje.png
155 KB, 350x450
>>54825846
>>
>>54825886
>>54825888
>>54825904
A-Amai zeg
>>
>>54825919
Ja en als ik hem homo noem dan wordt hij boos, ik snap die jongen niet.
>>
>>54825986
Arabieren
>>
>>54825986
Arabieren
>>
>>54825986

Arabiern

xD miem ik nu goed? hahahahah xxxxxoxoxo
>>
>>54826374
haha
homo
>>
http://xhamster.com/movies/5643604/amateur_strapon_41.html

geil
>>
>>54826566
seks is vies
>>
https://youtu.be/yn2LrzL2opw?t=1m2s
arab gespot
arab werkt nu bij spinnin'
>>
>>
>weer een tentamen niet gehaald

Godverdomme jongens
Waarom lukt het bij mij nooit de eerste keer
Er moet altijd een herkansing aan te pas komen
>>
>>54827265
Filosofie gaan studeren, bij mij lukt het elke keer weer
>>
>>54827265
zolang het maar lukt maakt het toch niet uit, positief denken, Teunie.
>>
>>54827355
Nee bedankt

>>54827361
Dat is wel waar, maar ik zou gewoon voor de verandering na de eerste keer al een voldoende halen
Bovendien is de herkansing van dit tentamen tijdens de vakantie, wat echt kanker is
>>
>>54827355
Wat wil je worden na je studie?
>>
>>54827562
Vuilnisman.
>>
>>54827562
Ik wil ooit Hiroshima opvolgen als de baas van 4kan.

Hoeveel betaalt het eigenlijk?
>>
File: 1436407425483.jpg (89 KB, 386x661) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436407425483.jpg
89 KB, 386x661
>werken
>>
File: 1449196826923.jpg (191 KB, 1437x908) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449196826923.jpg
191 KB, 1437x908
>>54828049
>>
http://nl.xhamster.com/movies/4326998/czech_chick_fucking.html

geyl
>>
>>54828049
Leuke beschrijving van mij, kan dit bevestigen
>>
>>54828049
wat moet je dan doen?
>>
Op de een of andere manier lijkt het me heel geil om een hoer te neuken en dan een dikke vette scheet te laten terwijl ik haar pak
>>
File: 1436298805398.jpg (14 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436298805398.jpg
14 KB, 250x250
>>54828273
>>
>>54825863
Hij zei gisteren dat hij een maand niet op de draad ging komen*
>>
>>54828229
verwijder dit!
>>
net sogged.com gekocht, perfect voor een pornosite toch?
>>
>>54828405
Porno is wel haram eh
>>
>>54828469
Mwa, gertje
>>
Dikke hitzzzzzzz

https://www.youtube.com/watch?v=L6Rz3XT8asE
>>
>>54828733
dikke hitsssss
https://www.youtube.com/watch?v=K5wtz7EC2G8
>>
>>54828875
Hitss verdomme!
https://www.youtube.com/watch?v=O-gpunkv6mU
>>
http://www.breitbart.com/london/2016/02/09/german-police-search-two-houses-in-anti-islamic-state-raids-following-television-tip-off/

Was hij een brave jongen?
Heeft hij iets verkeerd gedaan?
Is hij het ware gezicht van de islam?
>>
>>54828094
>>54828082
Leuk gemiemd.
>>
>>54829086
>breitbart

daar ligt de fout. Of het verhaal klopt of niet, die webstek is nog onbetrouwbaarder dan een Duitse douche
>>
>>54829086
Omdat de Islam onzin is met veel vaagheden heeft het niet één gezicht.
>>
>>54829086

er is eigenlijk niets mis met islam en moslims
>>
>>54829180
>breitbart
Is die website zo erg dan?

Ik was er bijna op gegaan tijdens het werk. Ik ga ook op dumpert en liveleak tijdens het werk.
>>
>>54829210
*kantelt deukhoed*
>>
>>54829210
>>54829086
*kantelt deukhoed*
>>
File: XZJDBUO.jpg (50 KB, 557x711) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
XZJDBUO.jpg
50 KB, 557x711
>>54829210
>>
File: 1442686944688.jpg (105 KB, 600x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442686944688.jpg
105 KB, 600x624
>>54829210
>>
>>54829210
Is het bloeddorstig karakter dan een universeel kenmerk in al de facetten van de Islam?
>>
>>54829309
>>54829295
>>54829340
>>54829342
Maar er wordt veel beeldspraak toegepast wat op meerdere manier kan worden geïnterpreteerd.
Een voorbeeld is dat vrouwen hun "ornamenten" moeten bedekken maar hoe ver de vrouw moet gaan verschilt per groep moslims.
>>
File: geestOC.jpg (88 KB, 600x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
geestOC.jpg
88 KB, 600x436
waardeer mijn geweldige oc
>>
>>54829340
>>54829342
>ze doen het weer

DE ABSOLUTE GEKKEMANNEN
>>
>>54829387

Dus dan kan en moet je moslims ook niet generaliseren, zoals deze deukhoed >>54829369
>>
File: wd.jpg (102 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wd.jpg
102 KB, 1280x720
>>54829235
Dit. Islam is de meest vredelievende van de drie Abrahamistische religies.

Er staat letterlijk nergens in de Koran dat je weerloze mensen mag vermoorden. En als er dingen in staan als "Bevecht ze" is dit altijd in oorlogsverband en er staat ook altijd achter dat je moet ophouden als de vijand ophoudt.
>>
File: 1400707846912.png (409 KB, 483x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400707846912.png
409 KB, 483x363
>>54829387
>>
>>54829439
Maar moslims zijn kanker?
>>
>>54829400

>verwacht weinig
>mond dicht
>lees 3e plaatje
>adem zo hard lucht uit via mijn neus dat er allemaal snot uitkomt

8/10
>>
>>54829461

Ik denk dat je eerst moet leren vraagzinnen op te stellen voordat je zulke generaliserende en domme opmerkingen maakt.
>>
>>54829400
>>
>>54829507
Maar alle moslims zijn kanker?
Beter zo?
>>
File: 18763743469.jpg (55 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18763743469.jpg
55 KB, 500x500
>>54829400
Klootzak
>>
>>54829369
Het is een vrij agressieve religie in de zin van opdringerigheid en het binnenhouden van leden in veel landen, je mag zelfs beslissen wanneer je het bloeddorstig gaat vinden.

Laten wij trouwens ook niet vergeten als de religie verlaten niet tegen de wet is gemeenschappen nog steeds vijandig kunnen reageren tegen de religieverlater.
>>
>>54829542

Nee, je maakt nog steeds dezelfde fout. Je bent echt dom, nietwaar?
>>
>>54827991
Hoezo "was" ?
>>
islam is de religie van vrede
>>
>>54829596
Ik ben jaloers op 77iq
>>
https://www.youtube.com/watch?v=7d16CpWp-ok

>2016
>atheist zijn
>>
Hoe word je moslim? Ik wil moslim worden
>>
>>54829715
Wel een leuke video maar een arme man heeft volgens mij last van constipatie of zoiets in de achtergrond. Loopt constant te kreunen enzovoort.
>>
http://nos.nl/artikel/2085817-aantal-incidenten-met-verwarde-mensen-stijgt-verder.html
>>
File: media_xll_1786074.jpg (25 KB, 510x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
media_xll_1786074.jpg
25 KB, 510x288
>>54829982
komt door de groene jood
>>
>>54830059

eerste goeie paal in deze draad
>>
>>54829764
Je hoeft letterlijk alleen maar de geloofsgetuigenis uit te spreken.
>>
>>54830085
>>54830059
>geen lol toegestaan
>>
>dvw 20 geworden vandaag
>dvw niemand op de universiteit wat heeft gezegd
>dvw vader weet weer niet dat ik jarig ben
>dvw alleen door moeder gefeliciteerd
>dvw 0 berichtjes gekregen op mijn mobiel

Nog een jaartje ellende erbij
>>
>>54830224
Gefeliciteerd, anon.
>>
Hebben jullie soms ook het gevoel dat je hier weg moet? Zoals de Joden in de jaren 30 in Duitsland wetende dat er iets heel erg aankomt?
>>
>>54830224
Awh... gefeliciteerd anon! Ik weet zeker dat je een leuke vod krijgt dit jaar! Vertrouw in jezelf en bij jezelf.
>>
Waarom zijn er zoveel moslims in België?
>>
kanker moslims
https://www.youtube.com/watch?v=UW6AZ38CPTQ
>>
>>54830224
Je verjaardag is letterlijk de weerspiegeling van je sociaal leven afgelopen jaar. Gelukkige verjaardag wel.
>>
>>54830224
niks speciaals oetz
>>
>>54830224
Paal eens een foto? Ga je nog wat leuk doen?
>>
>>54830286
>>54830314

dankje jongens, ik denk dat ik straks maar naar de film ga ofzo
>>
>>54830363
>In je eentje
Godverdomme man je maakt me depressief.
>>
>>54830352
Klopt, maar ja, ik zie het als de afsluiting van een klotejeugd. Geen tiener meer.
>>54830357
Ik ga misschien in de avond naar the revenant
>>
>>54830329
echt die gast is zo'n kankermongool insjallah moge Allah hem op het juiste pad leiden.
>>
KIJK DEZE VIDEOS ALS JE DE ISLAM HAAT
KIJK DEZE VIDEOS ALS JE DE ISLAM HAAT

https://www.youtube.com/watch?v=om-a-qoI5qU
https://www.youtube.com/watch?v=zuAqoKrtLcY
>>
>>54830439
kankermongool
jullie bidden letterlijk richting een leeg gebouw ergens midden in een kankerwoestijn
>>
>>54830224
als ik moet weten hoe oud ik ben moet ik soms eens twijfelen omdat ik niet zeker ben, ik ben 21 nu, denk ik, toen ik 21 werd, had ik het pas 2 dagen later door toen mijn ma het zei via een sms (zij had het waarschijnlijk zelf ook vergeten...)

achja
>>
File: 20160209_162435.jpg (1 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160209_162435.jpg
1 MB, 2448x3264
>>54830385

wat mij depressief maakt is dat ze me een blik videe hebben opgestuurd, maar geen videekoekjes. Kan het het godverdomme nog altijd niet eten
>>
>>54830500
En dan ook echt schreeuwen naar Allah hè, is ie doof of zo?
>>
>>54830224
Gefeliciteerd liefje
>>
File: 1449682753586.jpg (32 KB, 267x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449682753586.jpg
32 KB, 267x321
>>54830439
>mgw mohamed een pedofiel was
>>
>>54830498
jwz
>>
>>54830385
tja, je moet wat
>>54830537
dankje
>>
>>54830529
bidden richting het Kaaba is een belediging voor God.
>>
>>54830541
https://www.youtube.com/watch?v=Z2JAef6c504
>>
File: 1453730036354.jpg (4 KB, 144x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453730036354.jpg
4 KB, 144x255
>>54830224
Ik kreeg voor mijn verjaardag een berichtje van de studiebegeleider.

>letterlijk 1 berichtje
>>
>>54830621
>Is een belediging voor God
Nou en, denk je dat Allah daar een MOER om geeft? Allah zou zichzelf heus wel verdedigen, daar is hij allemachtig voor.
>>
>>54830541
Met uitzondering van Aisha was alle vrouwen van Mohammed (sallalla aleyhi wassallam) weduwen. Hij trouwde niet uit lust maar uit zijn barmhartigheid.
>>
>>54830635
>studiebegeleider
Wasda?
>>
>>54830663
Dan kan je ook gewoon dingen doen die haram zijn, denk je dat Allah daar een MOER om geeft?

God beslist wat hij daarvan vindt, het gaat er niet om wat je denkt dat hij daarvan vindt.
>>
SET EM UP KNOCK THEM DOWN
>>
godt bestaadt nied

t. atheisten
>>
>>54830697
> was alle
Ik denk dat je eerst moet leren zinnen op te stellen voordat je zulke generaliserende en domme opmerkingen maakt.
>>
>>54830773
Als God daadwerkelijk beledigt zou zijn, zou hij er wat aan doen. Denk je dat een paar woordjes of acties van een klein wezentje hun wat uitmaken?
>>
Atheïsten be like
ik haat iets dat niet bestaat
>>
Goddamn I got bitches (okay!) damn I got bitches (okay!)
Damn I got bitches, wifey, girlfriend and mistress
>>
>>54830854
Atheïsten: IK HAAT HET FEIT DAT MENSEN DENKEN DAT ER IETS BESTAAT EN DAT HUN HOOPT GEEFT EN DAT VOOR HUN WERKT
>>
>>54830818
Eerder
>t. 77IQ flikker
>>
Al deze hoekige mensen hier.

Denk er maar niet aan om nog een keertje tot God te bidden, hij zal goed lachen als hij aan je denkt.
>>
>>54830863

Ah, Kendrik Lammer, Nederlandse rapper
>>
>>54830925
Ik lach ook altijd goed als ik aan God denk.
>>
>>54830925
Mijn God is niet zo kinderachtig Anon. Hij heeft het universum geschapen en heeft daarna de stoel en popcorn erbij gehaald, toekijkend hoe zijn creatie ontwikkelt.
>>
Waarom maakt iedereen zich zo druk om goden religie? Het kan mij geen reet schelen, en het kan mij ook geen reet schelen als iemand zijn tijd wil verdoen op een zondagochtend. Zolang ik er geen last van heb
>>
>>54830925
Dus jij spreekt in zijn naam? Je weet precies namelijk hoe hij zal reageren. Jij bent letterlijk dus een profeet?
>>
hallo dit is patrick in het echt groetjes Zus
>>
>>54831035
Het is heel belangrijk dat er altijd mensen zijn die zich bezighouden met het bekritiseren van religies, als religies namelijk te groot worden kan je er last van gaan krijgen. De kans bestaat namelijk dat ze jouw kinderen bepaalde dingen willen laten aanleren en jou wetten gaan toeschrijven enzovoort.
>>
File: oranjelat.jpg (71 KB, 472x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oranjelat.jpg
71 KB, 472x266
>>54830940

May be true since he looks like typical Dutch.
>>
File: ja.jpg (33 KB, 396x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ja.jpg
33 KB, 396x431
>>54831126
>>
Fuck you, coservative scum.
>>
File: 1364408886254.jpg (39 KB, 201x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364408886254.jpg
39 KB, 201x241
>geïnteresseerd in bekeren tot islam
>bang dat mensen gaan denken dat ik een rare autist ben die naar Syrië wilt vertrekken
>maar u niet bekeren omwille van de mening van uw omgeving is ook maar ruggegraatloos
Als ik naar een moskee zou gaan zouden zij mij daar buitenkijken en het internet zit vol mongolen
>>
>>54831126

yes, he looks like a human with 2 legs, 2 feet and made up of skin and flesh.

turk actually has six legs
>>
>>54831121

zolang ze seculier zijn, of hun zeik binnen hun privéleven houden, dan mogen ze van mij zoveel stukken van hun piemel snijden en liedjes zingen voor god als ze willen
>>
>>54831121
>Het is heel belangrijk dat er altijd mensen zijn die zich bezighouden met het bekritiseren van tradities, als het collectief zelfbewustzijn namelijk te groot wordt kan je er last van gaan krijgen. De kans bestaat namelijk dat ze hun kinderen bepaalde waarden en normen willen laten aanleren en jou wetten gaan bekritiseren enzovoort.

Correctie.
>>
wie /nog genieten van de winter/ hier?
een knisperende koran in de openhaard doet altijd goed.
>>
>>54831203
>die voel wanneer ik geen van die dingen doe maar toch nog gelovig

Pandëisme meesterras
>>
File: 1423569094572.jpg (19 KB, 195x318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423569094572.jpg
19 KB, 195x318
>>54831184
>>
>>54831186

Do you know the pain I feel while buying 3 pairs of shoes for a lot of money? You are insulting my feelings.
>>
File: 1426270972964.jpg (41 KB, 574x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426270972964.jpg
41 KB, 574x351
Het sneeuwt!
>>
>>54831276
>Correctie
Leuk geprobeerd maar religies zijn hier vooral om hun eigen wil op te dringen op anderen.
>>
>>54831361
SNEL STEEK DE OPENHAARD AAN
GOOI EEN KORAN ERIN!
>>
>hij is niet religieus

WEG
>>
>>54831184
Letterlijk, waarom zou iemand zich tot de islam willen bekeren???
>>
>>54831318

Pantheïsme / deïsme kan ik nog respecteren, het is in principe best mogelijk dat God de oorzaak was van de grote knal
>>
>>54831184

als je iets wilt weten, broeder, vraag het aan mij.

de islam accepteert je
>>
>>54831421
Precies, hij is de schepper maar verder doet hij niet veel behalve toekijken.
>>
Oké, iedereen invullen:

https://strawpoll.me/6771382

https://strawpoll.me/6771382
>>
>>54831421
ja hij liet een hele grote scheet xDDDDD
>>
>>54831408
Deze opties zijn er denk ik voornamelijk
>ze miemen
>ze zijn mal genoeg om moslimargumenten logisch te vinden klinken
>behoren niet tot een groep en willen ergens bij horen
>muh degeneratie want muh onderbuikgevoel en emoties gebaseerd op enkele plaatjes/artiekelen
>>
>>54831488
Ik ben een culturele moslim dus heb ik maar moslim gepakt.
>>
>>54831488

>1488

KANKERRACIST

Islam, trouwens
>>
File: takbir.png (180 KB, 1298x1316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
takbir.png
180 KB, 1298x1316
>>54831548
>>54831553
>>
>>54831488
>atheist
*kantelt deukhoed*
>>
>>54831461
En hoe verklaar je de natuurwetten dan? En jouw bewustzijn? Is dat ook allemaal 'toeval'.
>>
>>54831576
https://www.youtube.com/watch?v=XqvIRxj9LjE
>>
>>54831553
Witte Kracht
>>
http://www.liveleak.com/view?i=ec5_1454966732

>One man was killed and three others were injured after being struck by what is believed to be a meteorite near Bharathidasan Engineering College in Vallore on Saturday.
>The bus driver who was sitting in his vehicle near the impact site is believed to be the first human in recorded history to die in such manner.


1 kans op 100.000 miljard.

Waar zijn jullie athei-autisten nu met jullie wetenschapstatistiekjes. Letterlijk een tussenkomst door de almachtige God.
>>
File: islam vs the west.jpg (1 MB, 1300x2496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
islam vs the west.jpg
1 MB, 1300x2496
>>54831538
>>
>>54831630
Dat is allemaal toeval ja, wie zegt dat God niet slim genoeg was om de wetten te creëren waardoor de oerknal begon? Bewustzijn is gewoon toevallig ja, een resultaat van evolutie.
>>
>>54831670

ONGELOVIGEN DE NEUK UITGEBLAZEN
>>
>>54831673
Precies het onderstaande punt wat ik vermeldde.
>>
>>54831408
Wel ik geloof in God(verschrikkelijk, ik weet het) maar de meeste christelijke strekkingen vind ik artificieel en verwarrend en het Jodendom is gewoon een ethnische godsdienst.
>>
>>54831725
10/10
>>
https://www.youtube.com/watch?v=xF4SGpVXAOg

https://www.youtube.com/watch?v=H69MCV8Qp6A

wie /yusuf estes fanclub/ hier?

Kijk dat eerste interview kapotschattig.
>>
File: topkoek.jpg (113 KB, 567x674) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topkoek.jpg
113 KB, 567x674
>>
>>54829607
ze is oud geworden ,slimie
>>
>>54831737
>een ethnische godsdienst.
Je zegt dat alsof je jaloers bent.
>>
>>54831782

TAWHID
>>
>>54831815
>>54831782
tawhid la illaha illala

niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah swt

https://www.youtube.com/watch?v=VHPWPJ6VawQ

https://www.youtube.com/watch?v=VHPWPJ6VawQ
>>
>>54831882
kanker op vieze kankermoslim
>>
>>54831952

KANKER OP.

/NEDERDRAAD/ is van de moslims.
>>
>>54831952
Racist
>>
De Ummah: Een wereldwijde broederschap van meer dan een miljard moslims. Zwart, wit, geel. Rijk, arm. Vrouw of man. Allemaal verbonden in hun aanbidding aan de ene ware God. Allah. De Barmhartige, de Genadevolle.

Ik hoop dat er een dag zal zijn dat de hele mensheid tot de Ummah terugkeert.
>>
>>54832040

Inshallah broeder, Inshallah.
>>
luisteren jullie naar klassieke muziek?

https://www.youtube.com/watch?v=28sdV_DXSrU
>>
In deze draad, mensen die doen alsof ze moslim zijn om andere te irriteren.

4/10 lichte irritatie
>>
>>54832040
>mensheid tot de Ummah terugkeert
De mensheid heeft nooit geheeld behoort tot de Ummah en de meeste conflict vind er plaats tussen moslims.
Dus wat moeten wij verwachten in de Ummah? Dat wij allemaal constant sektarische oorlogen met elkaar gaan voeren of zoiets?
>>
13. O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot
volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de
godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend,
Alkennend.
>>
>>54832106

Nee, haram.

https://www.youtube.com/watch?v=v6E7PD3N_ws&index=20
>>
>>54832135
https://www.youtube.com/watch?v=3MqeSPF48tg

Malcolm X wist het ook al:

Islam is de oplossing tegen RACISME en HAAT.
>>
>>54832209
>rate
>>
>>54832209

broeders, meld deze paal bij de concierges.
>>
>>54832259
>meld deze paal bij de concierges.
Voila, ik heb je aangegeven.
>>
>>54832235
ga lekker geprest worden door meisjes jij langharige geen-telefoon-hebbende gek
>>
>>54829400
Tiptopkoek
>>
>>54832332
ik had één van die meisjes haar goegelchromeakkaunt verpest door een automatische neerlaadverbinding van kinderporno op opstarten te open ingesteld, en die nicolaas kooi extensie geïnstaleert
>>
>>54832031
Moslim is geen ras
>>
>dvw geen vd

jullie kunnen niet bevatten hoe graag ik op het moment een vriendin zou willen hebben
>>
>>54832755

islam.
>>
>>54832755
Een vd kan stevig tegenslagen hoor.
>>
File: 1443902513977.jpg (46 KB, 679x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443902513977.jpg
46 KB, 679x427
>>54832479
>door een automatische neerlaadverbinding van kinderporno op opstarten
jij hebt de neerlaadverbinding opgestart dus jij bent strafbaar
>>
>>54832755
Grijp d'r gewoon een van de straat, je hebt alleen een pistool nodig.
Wellicht is een mes ook genoeg.
>>
>racistische paal verwijderd

TAKBIR
>>
>>54832820
> dvw gebanned
>>
>>54832755
>ikdv
Ik kom soms een cassiere tegen die zo uitgebreid naar mij lacht en met haar haar speelt dat ik denk dat ze best iets met mij zou willen drinken als ik het zou vragen.
Maar die kans krijg ik gewoon nooit, er is altijd een lange rij achter me, dan kan ik geen praatje beginnen.
Ik sta op het punt haar buiten op te wachten en haar 'toevallig' tegen te komen
>>
File: 1424534562605.jpg (40 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424534562605.jpg
40 KB, 680x680
ik HAAT lange schooldagen
>>
>>54832784
ik hoef ook geen veeleisende sletterige prinses

>>54832818
ik heb liever een blanco strafblad

>>54832853
ga langs wanneer het rustig is dan of zo
>>
>>54832853

tip: ze wilt niets met je, jij bent kankerlelijk en kut
>>
>>54832899
Kom terug wanneer je acht uur werkt, kankermongool.
>>
File: 1454355897932.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454355897932.jpg
74 KB, 620x378
>>54832851
>gebanned
VLAAMSE RUIT
L
A
A
M
S
E

R
U
I
T
>>
>>54832853
>caissière
>niet kassierster of kassajuffrouw
Kanker fransoos aub
>>
>>54832915
>ga langs wanneer het rustig is dan of zo
Heb ik al een paar keer geprobeerd maar dan werkt ze nooit, dan zit er altijd zo'n graftak
>>
>>54832951
kek
>>
>al 5 liter water en 1 liter fristi gedronken vandaag
>>
>>54833043
VLAAMSE RUIT ERUIT
>>
Waarom doen jullie zo autistisch als er een engels woord gepaald wordt.
>>
>>54833070
Die ene liter vloeibare suiker streept al dat water weg
>>
>>54833070
Zou wodka fristi lekker zijn?
>>
>>54833070
>fristi
Walgelijk
>>
>dvw je vrouwfu zeer waarschijnlijk lesbisch is
>>
>>54833278
Een personage uit een kinderserie voor meisjes heeft geen seksualiteit.
>>
>>54833134
Hoezo?
Bron van calcium staat er op de verpakking.
>>
islam oetz
>>
>>54832930
Dit.
Werk me de kanker en kan ermee nog net wat kleding om mijn lul knopen. Wat heeft deze slavernij nou voor zin? Ik wil eruit.
>>
>>54833414
https://www.youtube.com/watch?v=yPnhtkKdF7I
>>
>dvw ik naar vieze plaatjes kijk terwijl ik met mijn moeder telefoneer

>>>/b/668035105
>>
>>54833377

en op mijn doos koekjes staat rijk aan vezels
>>
>>54833500
Kun je hier weggaan en nooit meer terug komen?
>>
>>54833494

dankjewel broeder
>>
>er zitten in deze draad op dit moment letterlijk mensen die schaamteloos naar /b/ gaan
>>
>>54833500
doe de groeten aan je moeder
>>
>>54833620
Ik ga er letterlijk alleen voor de plaatjes. Daar is toch niets mis mee?

Ik vind het belachelijker om te doen alsof je er nooit bent geweest.
>>
File: 1454775876343.jpg (69 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454775876343.jpg
69 KB, 540x540
islam
is lam

hahahahahahahahahhahabahahahahahahahhahahahhahshhahahahahahahahhahahahhaahahhahahhahahaahahahahhaahh
>>
>>54833685
Weinig mensen ontkennen daar te zijn begonnen op 4kan, maar er nog steeds heen gaan is kansloos
>>
>>54833761
Hoe weet jij dan waar je zin in hebt?
>>
>>54833761
Ik ben begonnen op /g/ oetz
>>
>>54833500
>een vietnamees vingerverf plaatjesbord gebruiken voor porno
>>
File: 1200x675.jpg (67 KB, 1200x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1200x675.jpg
67 KB, 1200x675
http://nos.nl/artikel/2085732-ervaringen-tijdens-verkiezingscampagne-vs-zijn-zo-waardevol.html

>"Mijn dag was heel divers", vertelde studente Amerikanistiek Iris Bos

>Amerikanistiek

Is er een achterlijker studierichting? Is dit wat Randstedelingen nu leren?
>>
>>54833910

krijg kanker, kanker drenthe neger
>>
>>54833910
Amai

Miemste studie die ik tot nu toe gehoord heb

Behalve genderstudies dan
>>
File: runescape_frog.jpg (11 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
runescape_frog.jpg
11 KB, 320x320
>>54833761
Weet nog dat vrienden op de middelbare school over /b/ praatten maar toen vond ik naakte meisjes nog vies.
>mgw ik een oldfag had kunnen zijn
>>
>>54833910
Tenenkrommend oetz. En dit brengt de NOS alsof het waardevol is. Dit is pure Randstad kanker.
>>
>>54833910

vind je zo werk in de McDonalds
>>
>>54833964
>>
File: 1402419293702.png (5 KB, 255x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402419293702.png
5 KB, 255x253
>>54834002
>dvw dit mijn 9de jaar hier is
>>
>>54833910
Ik studeerde Amerikanistiek of American Studies werd het genoemd aan de RUG. Kanker studie, ben er mee gestopt en verhuisd naar Tsjechië. :DDD
>>
>>54833964
amai, de rit eindigt niet

http://dailycaller.com/2016/01/11/fat-studies-courses-fat-awareness-groups-spread-across-universities/
>>
>>54833910
Die zie over 5 jaar aan de lopende band staan via Randstad uitzendbureau.
>>
File: 487647876.jpg (31 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
487647876.jpg
31 KB, 1280x720
>>54834100
>>
>>54833761
ik kwam op /b/ in 2010 nadat ik dit filmpje zag en ook een stoere hekker wou zijn
https://www.youtube.com/watch?v=DNO6G4ApJQY
>>
>>54834066
Letterlijk wie mag jij dan zijn
>>
>>54834066

>verhuizen naar een derdewereldland

waarom?
>>
>>54834066
Waarom zou je naar het oostblok willen verhuizen
>>
HET NIEUWS

OPENZETTEN OP NIEUWE TABLAD

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/livestream/1.1490685

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/livestream/1.1490685

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/livestream/1.1490685
>>
>>54834166
Beter leven dan hier tegenwoordig oetz

Tenzij je bruin bent natuurlijk.
>>
>>54834166
Lagere belastingen. Ik ga geen 52% belasting betalen.

>>54834176
Praag is heel mooi hoor, vooral in het centrum. Ook geen moslims hier. Ik vind het wel best.
>>
File: 1454788415505.jpg (3 KB, 125x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454788415505.jpg
3 KB, 125x125
>>54834066
>mgw ik een keuzevak nam in Amerikaanse geschiedenis en de professor in Gent constant reclame maakte voor American Studies
>mgw niemand het ging doen
>>
Ik ben begonnen op /co/ eind 2010 oetz
daarvoor heel soms /b/ maar /co/ was het eerste bord waarop ik actief ging palen.
>>
>belgen noemen neuken "poepen"
>belgen noemen stamppot "stoemp"
>belgen noemen patat "friet"
>belgen houden niet van pindasaus op hun """"friet""""
LETTERLIJK een niet-land.
>>
>>54834232
Wat is je favoriete Sjinese tekenfilm?
>>
>>54834206
>>54834232

heilige kanker, je bent onironisch verhuist naar een derdewereldland vanwege een paar miems. het feit dat je dit doet en ook american studies hebt gestudeerd betekent dat je totaal geen goede keuzes kan maken

dood jezelf koek.
>>
>>54834262
American studies zou ik ook niet aanraden nee, ik had het heel anders verwacht. Sommige vakken zijn nog wel interessant maar Theories of Culture zijn gewoon SJW bullshit waar je niks aan hebt.
>>
>>54834308
Ben je er ooit geweest?
>>
>>54834375

Ja, ongeveer een jaar terug.
>>
>>54834280
>nederlands noemen een ajuin een ui
>nederlanders noemen een appelsien een sinaasappel
>nederlanders noemen een bankkaart een pinpas

Letterlijk een mongolenland
>>
>>54834177
>Belgische vrouwen

Word ik altijd blij van. Mijn piemeltje ook.
>>
>>54834303
Ik kijk geen sjinese tekenfilms, wel Japanse soms.

>>54834308
>paar miems

Ik bespaar meer aan belasting door hierheen te verhuizen dan jij verdient in een jaar waarschijnlijk.

Waarom zou ik in een land blijven wonen waar ik 52% belasting moet betalen waar ik het oneens ben wat er met dat belastingeld gebeurt als ik ergens anders heen kan verhuizen dat een uurtje vliegen is.
>>
>>54834331
>Culture

heb je ook het vak American Culture gedaan wat eigenlijk een overzicht amerikaanse literatuur was?

Die kut professor was een SJW
>>
>>54834435

ahahahaha hoeveel verdien je dan met schoenen poetsen daar? wat is je baan?
>>
>>54834177
Gebarentaal is komisch oetz
>>
>>54834403
En je zag een derde wereld land?
>>
>>54834435
Wat is je favoriete Japanse tekenfilm dan?
>>
>>54834482

In vergelijking met Nederland, zeker.
>>
Ik heb de mogelijkheid om Grootschalige Autodiefstal Vijf te ruilen voor Uitval Vier, zal ik dat doen?
>>
>>54834532
Zullen we nu op het station afspreken om te gaan vechten hier over?
>>
>>54834476
Mijn baan is online. Ik ga hier toch geen schoenen poetsen, idioot.

>>54834532
Praag is echt geen derde wereld hoor.

>>54834525
Ik kijk nu Full Metal Alchemist maar Death Note en Code Geass vond ik ook wel leuk.

>>54834454
Nee, misschien dat ik dat in het derde jaar zou krijgen maar ben aan het eind van het tweede jaar gestopt.
>>
>>54834404
Ajuin en bankkaart zijn inderdaad beter;

Maar alleen poepen blijft echt raar oetz.
>>
>>54834574
Ik vind GA5 online helemaal de poep. Kan Uitval 4 echt niet tegenop.
>>
>>54834404
>>nederlands noemen een ajuin een ui
mijn Opa noemde ui altijd ajuin, maar hij kwam uit Zundert dichtbij de belgische grens dus dat zal wel wat verklaren.
>>
>schoenenpoetser verhuist serieus naar een Oostblokland

ahaahaha
>>
>Belgisch nieuws
>betonnen platen vallen van de tunnel plafond op auto's

Dit is het miem nieuws.
>>
>>54834642
>Mijn baan is online

Wat dan?
Klik je de hele dag op advertenties voor eentiende van een cent?
>>
>>54834758
En een museum heeft een gigantisch lek in het dak.
Al maanden.

Dit is mooi.
>>
>>54834767
Nee. Als ik dat zou doen zou ik toch geen 52% procent belasting betalen in Nederland. Jij kan echt niet nadenken.
>>
>>54834692
Sommige Brabo's, die niet bekant Belgisch zijn, zeggen ook ajuin of juin.

Juin is de beste oetz
>>
>>54834767

hij poetst online schoenen
>>
>>54834758
>>54834814
Wij falende staat nu.
>>
File: max-van-den-berg.jpg (46 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
max-van-den-berg.jpg
46 KB, 530x530
>>54834878
>hij poetst online schoenen
wat is er met Poetse?
>>
>>54834823
De enige onlinebaan die ik kan bedenken die genoeg betaalt waardoor jij 52% belasting moet betalen is conciërge op 4kan.

Ben jij een conciërge hier?
>>
>>54834946
Ja. Ik ben conciërge op 4kan. Het feit dat jij niks kan bedenken online dat genoeg verdient om in de hoogste belastingschaal te zitten zegt al genoeg.
>>
Jongens wanneer is Jesse ook al weer jarig?
17 of 19 februari? Ik wil graag een grapje met hem uithalen.
>>
>>54834758
>>54834814
Maar ze stromen wel in HD via de site. Ik moet altijd naar Horizon Gaan toe en dan inloggen via dat KANKER Ziggo.
>>
>>54834692
Zundert is een schijthol

Zeg dat t van Meir komt
>>
>>54835025
Nou, vertel dan.
Of ben je bang dat we je identiteit dan achterhalen?
>>
>>54835025

online schoenen poetsen?
>>
>>54835092
Ben online schoenenpoetser.
>>
>>54834873
Wij in Zeeland zeggen juun oetz.
>>
>>54835142
Hahaha ebisch :D

Kankerflikker, je verdoet mijn tijd.
>>
JONGENS beantwoord >>54835031
>>
>teveel Belgen op een kleine ruimte zou ook problemen geven

Hoorde dit ik goed op het miem nieuws?
>>
Nieuwe dumpertreten staat online xxxxDddd
>>
>>54835219
Ja want jouw tijd op 4kan is zo waardevol.
>>
>>54835275
>een struikel aandacht geven
>>
>>54835276
De Belgen hebben ook de dagelijkse propaganda kwartiertje.
>>
>>54835307
daarom wil ik ook een grapje met hem uithalen laat maar zitten ik kijk wel in het archief verdomme
>>
>>54835135
>er zijn hier mensen die elke dag opstaan
>>
>>54835301

Ken je plek, nieuwvriend.
>>
>>54835376
Anders wat? Het is een anoniem plaatjesbord, je hebt geen status hier.
>>
>>54835428
>Het is een anoniem plaatjesbord, je hebt geen status hier.
zeg dat tegen de kankerstruikels
>>
>>54835276
>>54835356
In welke context werd dit gezegd?
>>
>>54835428
Loer meer.
>>
>>54835375
Ik zou het niet kunnen hoor elke dag mijn bed uit moeten komen om te werken terwijl ik weet dat er geen beloning is.
>>
>>54835511
Vluchtelingen. Als je teveel Belgen op een kleine ruimte zet krijg je ook problemen. Al die problemen hebben niets te maken met vluchtelingen.

U kunt rustig slapen.
>>
>>54835428
>hij is geen Bekende Relevante Nederdrader™
Plebejer.
>>
Noem me nieuwflikker, maar waar is het archief van /int/ gebleven, ik kan het op goegel niet meer vinden.
>>
>>54835595
http://desustorage.org/int/
hierzo
>>
>>54835595
Rust in vrede, Moe. ;_;7
Nu moeten we het doen met het archief van een paardenneuker.
>>
>>54835587
>>54835528
>>54835502
Sry
>>
>>54835630

verwijder
>>
>>54835630
dankje

>>54835681
ik dacht al dat er iets miste
>>
>>54835356
>de kwartiertje
>>
>>54835800
Duurde lang.
>>
>>54835831
Afgeleid door mn vod oetz
>>
>>54835964
>>54835964
>>54835964
NEIUWE DRAADTDTDTD
>>
>dvw je geen stevige daddy hebt die je kleine lichaam aanpakt
:(
>>
>Iran beslist om alle olie vanaf nu in Euro te verhandelen

Nieuwe oorlog in 3, 2 , 1
>>
>>54832810
dus?
ze komen er nooit achter
Thread replies: 319
Thread images: 45
Thread DB ID: 516914[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.