[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 311
Thread images: 93
File: oeps.gif (985 KB, 245x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oeps.gif
985 KB, 245x200
emily editie

welkom:
emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon (met de europese vlag), die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, bangalijstanon, PK, vriendje/ottertje/vosje van rova, sinterklaas naamflikker, K naamflikker, zal ik een iphone kopen anon, anon uit polen, anoniempjes die er nu 5x in staan, anoniempjes die in polen en togo zijn, nachtfabriek anon, postkaartanon / anon in peru, anoniempje met een schattig lammetje in zijn vlag, den bosch anoniempje en jarige jobben

niet welkom:
moffen en krulbroodjes
>>
File: huper.jpg (35 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
huper.jpg
35 KB, 1280x720
Anime
>>
Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het feit dat jullie niet hebben meegedaan aan de /int/ olympics
nu staan we tenminste niet voor schut
>>
wanneer stopt die emily troep nou eens gore basis trut dat t is
>>
File: 1452558946862.png (894 KB, 919x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452558946862.png
894 KB, 919x719
>>54081806
nooit :^)
>>
>>54081806
Jij bent een basis teef.

Al heb je wel gelijk dat Emily moet stoppen.

Paal TayTay.
>>
>>54081935
1 > 2 > 3
>>
File: 1388313335860.jpg (129 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388313335860.jpg
129 KB, 640x960
ɳ-de voor nieuwe nedermiet

http://strawpoll.me/6627392/
>>
>>54081623
amai ik ben uitgenodigd
>>
>>54081806
Zijt ge een wijf ofzo?
>>
>>54082002
nee maar ze is totaal niet relevant aan de nederdraad, ze komt godver niet eens uit de benelux
>>
File: 1436990572451.jpg (73 KB, 491x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436990572451.jpg
73 KB, 491x560
>>54081623
>>54081845
>>54081935
>3dvw
>>
>>54082031
Er wordt hier echt wel genoeg irrelevant geflikkerd dat ge het niet eens meer opmerkt
>>
File: taylor-swift-age-15.jpg (202 KB, 1200x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
taylor-swift-age-15.jpg
202 KB, 1200x1500
>>54081986
>ik sta niet in de welkomlijst

Ik neuk jullie allemaal de moeder, met sperma.

>>54081961
>geen smaak hebben
Het is 3>1>2

>>54082076
Beste D
>>
File: image.jpg (47 KB, 800x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
47 KB, 800x480
Jonges ik ben dr gister achtergekomen dat ik 1/16 Pruisisch ben. Ben ik hier nog welkom?
>>
>>54082383
kankermof
>>
>>54081623
why is emily in almost every Dutch thread?Is she Dutch?
>>
File: 4ccc_logo.png (7 KB, 135x135) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4ccc_logo.png
7 KB, 135x135
/int/ duikgras toernooi met alle landdraden wanneer?
>>
>>54082383
ben jij mijn moeder?
ik ben 1/32 pruisisch
>>
>>54082479
this guy who likes her, keeps making the thread early so he can make it.
>>
>>54082479
autisten
>>
Die kanker emily palers verlagen ons tot het niveau van cara met hun domme vrouwfus
>>
>>54082558
Can't blame him.She's my crush too
>>
http://webm.land/media/tmp/5013a95f-e957-4e4f-8782-d504f96ee185.webm
paal leuke webms
>>
File: 1453033087643.jpg (91 KB, 566x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453033087643.jpg
91 KB, 566x480
Het leven is kanker
>>
File: 899full-nadia-esra.jpg (273 KB, 899x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
899full-nadia-esra.jpg
273 KB, 899x1600
nadia > emily
>>
>>54082726
was dat niet dat enge verhaal met de alien ofzo
>>
File: 1448187188741.gif (2 MB, 500x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448187188741.gif
2 MB, 500x434
>>54082773
Taylor >>>>>>>>>> alles
>>
>>54082588
>geen vos
>geen ongeneukte kontjes
>geen "jood"
>nauwelijks 2D
Het is beter dan normaal
>>
File: 1452620795555.webm (148 KB, 245x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452620795555.webm
148 KB, 245x200
>>54082674
>>54082715
>>
>>54082805
>>>/cum/
nederdraad is voor vlaamse en nederlandse meisjes
>>
File: 1453559187744.jpg (302 KB, 2017x1003) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453559187744.jpg
302 KB, 2017x1003
dildoanon >>>>>>>>>>>>>> de rest
>>
>>54082805
alles>taylor
>>
2D meesterras
>>
>>54082497
DUIZELINGWEKKENDE OMHOOGGAAND
>>
File: 1444288126019.webm (3 MB, 530x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444288126019.webm
3 MB, 530x298
>>54082715
>>
File: hertogjan.jpg (37 KB, 552x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hertogjan.jpg
37 KB, 552x308
Bier en katten > alles
>>
TAKBIR
>>
>>54082833
WIE IS DEZE KANKERMIEM
>>
>>54082832
Maar Sharon begint oud te worden.
>>
>>54082947
wat lul jij nou?
>>
File: 1453258949261.webm (3 MB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453258949261.webm
3 MB, 1024x576
>>54082715

>>54082798
volgens mijn niet
>>
[verklikker]>verkrachting[/verklikker]
>>
>>54082955
Bier en honden oetz
>>
>>54082798
Iets Braziliaans. Kon niets in het Engels vinden.
>>
>dvw geen jackie chan tulpa
>>
File: 1453032234198.webm (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453032234198.webm
1 MB, 1920x1080
>>54082715
dit is een hilarische webm
>>
>>54083178
Dankjewel. Ik heb nu een epileptische aanval.
>>
>>54083178
als er geluid bij zou zitten dan zou ik zijn geschrokken.
>>
File: VRAPNgw.webm (373 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VRAPNgw.webm
373 KB, 400x400
>>
Hello Nederlande
>>
File: jackiechantulpa.png (373 KB, 498x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jackiechantulpa.png
373 KB, 498x563
>>54083145
>>
File: 1447449493855.webm (283 KB, 600x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447449493855.webm
283 KB, 600x324
>>
>>54083376
Hello pjotr when will you kill the turk
>>
>>54083376
privyet
>>
>>54083085
nee
>>
>>54082987
Een lieve, schattige jongen :3
>>
>>54083513
never
>>54083519
marshalla bratan
>>
Hoe komt het dat de pliesie zo incompetent is?
>>
>>54083830
Komt door de AZCs
>>
http://frontbencher.nl/peilingen/
>Wilders 42
>Samson 9
>>
>>54083830
omdat alleen mbo'ers bij de politie gaan
>>
>>54083464
gewaagd
>>
>>54084038
>maurice de hond
die neger heeft het nog nooit ook maar enigszinds bij het juiste eind gehad
>>
File: 1432405215477.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432405215477.webm
3 MB, 640x360
>>54082715
>>
File: 1453646489830.webm (3 MB, 853x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453646489830.webm
3 MB, 853x480
Iets voor u, Isaak?

>>>/wsg/917603
>>
>ik zat letterlijk nog in de oude draad
>>
File: 1435586704924.webm (3 MB, 704x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435586704924.webm
3 MB, 704x394
>>54084175
>>
File: 1437760297901.webm (2 MB, 262x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437760297901.webm
2 MB, 262x460
>>54084355
>>
>>54084175
De eerste hond luistert blindelings naar zijn baasje, de andere hond denkt out of the box.
>>
File: 1438242771941.webm (229 KB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438242771941.webm
229 KB, 600x338
>>54084466
>>
z-zijn de normaaltjes al naar bed toe?
>>
>>54084827

dat, of ze zijn op stap
>>
File: File_000.png (283 KB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
File_000.png
283 KB, 750x1334
>>54081623
>zal ik een iphone kopen anon
Ik heb er eindelijk een gekocht jongens :D
>>
File: JvPW1Gv.webm (2 MB, 700x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JvPW1Gv.webm
2 MB, 700x346
>>
File: TG0V8ND.webm (1 MB, 458x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TG0V8ND.webm
1 MB, 458x442
>>
File: image.png (398 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
398 KB, 640x1136
>>54085136
amai
>>
File: 1436122917630.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436122917630.webm
2 MB, 1280x720
>>54085242

:3
>>
>>54084575
koek
>>
>>54084169
Jawel hoor Maurice de heeft sommige dingen bij het juiste eind. Zoals lekker vet veel geld verdienen aan basisscholen, gegevens verzamelen van basisschoolkindjes en dan die informatiegebruiken om te -> weet niemand eigenlijk.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/10/maurice_de_ipad_teveel_momentu.html
>>
>>54085136
Hoeveel spijt heb je al?
>>
>>54084933
wat doe jij dan op 4kan normaaltje
>>
>>54085467
lekker
>>
>>54084827
Over een halfuurtje ga ik pas, schat
>>
File: 1453413213517.jpg (38 KB, 470x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453413213517.jpg
38 KB, 470x340
>>54085589
>mij een normaaltje noemen
>>
File: DqBAQDo.webm (580 KB, 450x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DqBAQDo.webm
580 KB, 450x250
Wat is de beste Volledige Oorlog en waarom is het Invasie der Barbaren?
>>
>>54085589
Hij is te bang om eten aan te nemen van zijn buurvrouw, met wie hij had kunnen neuken, als hij het niet verneukt had.
>>
>>54086046

Totale oorlog middeleeuwen > barbaren > rome > middeleeuwen expansie > kanker > Rome 2/napoleon/Japan
>>
>>54086216

ik heb haar gisteren zonder haar pruik gezien, en ik heb een kogel ontweken
>>
>>54086216
maar ze was een lelijk dat snap ik wel .. toch?
>>
File: negers.jpg (73 KB, 1230x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
negers.jpg
73 KB, 1230x634
meisjes zijn allemaal kankersletten
>>
>>54086332
Paal foto

>>54086357
Een poes is een poes
>>
>>54086397
>onironisch vrijen gebruiken
Dirk ajb
>>
>>54086397
lijkt nep oetz
>>
>>54086480
Wat nep? Ik zal haar iets sturen op whatsapp?
>>
>>54086397
Zo zijn Aziaten
>>
>>54086397
>netflixen
Rode vlag.
>>
File: original.jpg (148 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
original.jpg
148 KB, 800x1000
>>54086405

zoiets, maar dan met meer krullen
>>
>>54086397
>meisjes

Goede grap anon. We weten allemaal dat 'zij' een piemel heeft en een strak jongenskutje die jij lekker vol gaat yiffen terwijl je aan haar halsbandje trekt en zegt dat ze een brave jongen is.
>>
>>54086704
Dat ziet er niet slecht uit
>>
File: 1450465111734.jpg (28 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450465111734.jpg
28 KB, 327x316
>>54086397
>Social Pedagogische Hulpverlening
Moet je voorstellen dat zo'n slet zal jou later advies geeft over het opvoeden van je kind.
>>
>>54086397
Da's een kerel, maat.
>>
>>54086741

maar ze ziet er ook uit als een uitgehongerd Afrikaanse vrouw
>>
>>54086397
geil
>>
paal muziek
>>
muziek
>>
>>54086908
Tuurlijk

Leuk coping mechanisme
>>
File: deep plots.png (4 MB, 2000x2046) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
deep plots.png
4 MB, 2000x2046
>dvw er honderden vluchtelingen worden opgenomen in mijn gemeente

hopelijk zitten er geen rotte appels tussen
>>
>>54087203
dank u
>>
>>54087335
Hoeveel honderden?

500 hier oetz
>>
File: image.jpg (14 KB, 219x163) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
14 KB, 219x163
>>54087233

>coping

Onacceptabel
>>
>>54087335
>>54087390
welke gemeente??
>>
>>54087390
zo'n 250 volgens mij
>>
>>54087335
>>54087390
>wonen in hoorndragersgemeenten

Hoorndragers.
>>
>>54087426
> arabische strijders.jpg
Onacceptabel
>>
File: Top cuck.png (287 KB, 836x654) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Top cuck.png
287 KB, 836x654
>>54087390
Hier nog "maar" 600, dat zullen er snel meer worden.
>>
>>54087335
>dvw 100 asielzoekers/20.000 inwoners

Hoe is het bij jullie?
>>
Even zonder grappen, wat is nou precies de reden dat we opeens nu massaal vluchtelingen moeten/willen accepteren?
>>
>>54087577
80/30.000
>>
>>54087654
ISIS is aant kutten in Syrië
>>
>>54087654
Het komt door onze hoorndragergenen.
>>
>>54087577
ze mochten hier niet komen van het COA omdat het niet goed genoeg was of zo
woon midden in holland
>>
>>54087577

8 met 9000 inwoners
>>
>>54087577
geen aziel zoekers hier :DDD
>>
>>54087577
Waar kan ik dat eigenlijk opzoeken?
>>
File: image.jpg (43 KB, 398x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
43 KB, 398x600
Paal mooie vrouwen

(als je er niet 1 paalt ben je homo, tenzij je echt homo bent, dan ben je een vieze hetero)
>>
>>54087940
www.gaatmijngemeentecultureelverrijktworden.be
>>
>>54087940
http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2563277/2015/12/21/In-kaart-zoveel-vluchtelingen-vangt-uw-gemeente-op.dhtml
>>
File: 14462509459400.jpg (86 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14462509459400.jpg
86 KB, 768x1024
>>54087978
>>
File: ginger qt.jpg (136 KB, 800x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ginger qt.jpg
136 KB, 800x899
>>54087978
>>
>>54081623
STRONT!!!!!!!!

DROL KAK PIES STRONT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SPAANSE SPETTER SPROEIPOET STRONT!!!!!!!!!!!!!!!


SCHIJT REET STRONT-MET-NOOTJES PIS!!!!
>>
>>54087993
124/98.292
ehn
>>
>>54088147
>124

das minstens een paar honderd verkrachtingen
>>
>>54088138
Shalom vacht
>>
File: ihu9iguy.jpg (376 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ihu9iguy.jpg
376 KB, 1920x1200
>>54087978
>>
File: qt3.jpg (469 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt3.jpg
469 KB, 1280x1920
>>54087978

als wijven niet zo geil zouden zijn, dan was ik homo. de meeste wijven zijn lege sletten
>>
>>54088367

Homo's zijn veel sletteriger, objectief gezien

Vrouwen zijn ook lekker zacht
>>
File: 1379209237541.png (150 KB, 453x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379209237541.png
150 KB, 453x668
>>54088367
>ik zal nooit chocolatesaus van die platte buik aflikken

sterf nou eindelijk eens in mijn slaap
>>
File: qt.jpg (60 KB, 599x787) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt.jpg
60 KB, 599x787
>>54088494
>ik zal nooit wakker worden langs haar

waarom nog leven?
>>
>>54088494
da's een stuk geiler in theorie denk ik
>>
File: image.jpg (31 KB, 309x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
31 KB, 309x268
>>54088542

Om je schulden af te betalen
>>
>>54087978
>Paal mooie vrouwen
Jij eerst :^)
>>
>>54088588
kek
>>
>>54088588

godverdomme das waar ook, anders zitten mijn ouders zonder huis. ik sterf achteraf wel
>>
>>54087978
Die heeft duidelijk een piemel.
>>
File: 14516630044680.jpg (65 KB, 605x807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14516630044680.jpg
65 KB, 605x807
>>
File: 1378070224853.jpg (76 KB, 500x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378070224853.jpg
76 KB, 500x465
>geen eens sneeuw deze winter
>het vroor 2 dagen
>>
>>54088700

Neger dat kan niet ik heb al afgetrokken en ik ben geen homo
>>
>>54087426
LEID ONS ZANDNEGER
>>
21:45:59 dader.be
21:46:40 deren.be
21:46:50 dwaal.be
21:46:55 dwing.be
21:47:0 druil.be
21:47:16 dweil.be
...

Beschikbaar, is dit geen geld waard?
>>
>>54089100
ik zou dweil kopen
>>
>>54089100
dankje, allemaal gekocht
>>
>>54089100
>dweil.be

koop deze en maak daar een dominatrix porno site van
>>
File: 1332469960009.jpg (596 KB, 1698x1719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332469960009.jpg
596 KB, 1698x1719
>>54087978
>>
>>54089388
kek, kan ik dwing en dader ook aan linken
>>
File: file.png (86 KB, 834x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
86 KB, 834x280
wat de neuk
>>
>>54089520
>899 euro

Jezus
>>
>>54089520
Iemand probeert hem door te verkopen...
>>
File: 1444661704780.png (312 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444661704780.png
312 KB, 600x800
>>54087978
>>
>>54089593
ja goh maar niemand gaat dat toch ervoor betalen, normaal is het een paar euro per jaar
>>
File: 1439405749624.jpg (374 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439405749624.jpg
374 KB, 1280x720
HAM
A
M
>>
>>54089638
Er zal vast wel ergens een bedrijf zijn die het er voor over heen.
>>
>>54089520
>Denken dat je werkelijk deze site krijgt na je betaling.
>>
>>54088903
Spreek voor jezelf, wij hebben al wel 5cm sneeuw gehad deze winter.
>>
File: 55726.jpg (633 KB, 1500x2600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
55726.jpg
633 KB, 1500x2600
Wat is jullie krachtlevel /neder/?
>>
>>54088903
In welke grot zat jij? Het heeft gesneeuwd en bijnz een week gevroren
>>
>>54090182
hier in den haag is het alleen in de avonden onder nul geweest en heeft het welgeteld 1 uur lang 'gesneeuwd' (natte sneeuw die meteen verdween natuurlijk)
>>
>>54090151
categorie gereserveerd
>>
>>54090151
Ergens tussen 2 en 3
>>
>>54090151
leveltje 2

die laatste vind ik eng
>>
>>54090151

2/3, nu 0
>>
File: Untitled.png (3 MB, 1500x2600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
3 MB, 1500x2600
>>54090151
Kom op me af!
>>
>>54090151
Verdieping 4, maar ik vind DCS toch best normaaltje niveau
>>
>>54090151
2
>>
>>54090151
ik ben van mening dat wow in level 0, 1 en 2 past oetz
>>
>>54090151
0 en level 1, alles daar onder is schijt.
>>
>>54090151
Level 3 dankzij dwerg fort, alleen ik zoog keihard in dat spel. neuk mijn schijt op, familie
>>
>>54090362
ik kan het niet lezen oetz
>>
File: 1452877241463.jpg (102 KB, 768x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452877241463.jpg
102 KB, 768x960
>>54087978
>>
File: 1453656273453.jpg (584 KB, 1280x1594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453656273453.jpg
584 KB, 1280x1594
>>54087978
Helaas zullen tekeningen nooit echt zijn. ;_;
>>
>>54090936
De onderste 3:

Cataclysm: DDA
Aurora
The Last Remnant

Snap niet helemaal waarom the last remnant zo laag staat. Lijkt me meer een level 2 jRPG
>>
>>54089520
Ik zag vandaag dat oetz.nl ook al geclaimd was. Maar dat is kennelijk ook de naam van een wintersport dorp in Oostenrijk.
>>
>>54091281
die had ik verkocht oetz
>>
>>54091415
>sjinese tekenfilms
>>
/neder/ massazelfmoord wanneer

Ik durf niet alleen
>>
>>54093288
waarom wil je zelfmoord plegen kkpoesje
>>
File: 1453305763633.jpg (82 KB, 359x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453305763633.jpg
82 KB, 359x500
>>54087978
>>
willen jullie meer of minder Emily?
>>
>>54093615
meer naakt.
minder gekleed.
anders niets.
>>
>>54093505
Wat heeft zelfmoord met katten te maken?
>>
File: ay3lVvW.jpg (204 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ay3lVvW.jpg
204 KB, 1080x1080
>>54093615
MEER
>>
File: 1424115545396.png (534 KB, 509x709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424115545396.png
534 KB, 509x709
>>54091415
>3DVW
>mooi
Alleen mooi als lust object, meer niet.
>>54093288
Kan niet wachten, zou graag komen kijken.
>>
>>54093658
>poesje
>pussy
>>
>>54093789
Wat ben je aan het impliceren
>>
>>54093658
https://www.youtube.com/watch?v=7AlWYGUe8Hc
>>
>>54093615
minder
>>
>>54093288
homo
>>
>>54093832
Vind ik leuk
>>
File: 1422139027929.jpg (69 KB, 500x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422139027929.jpg
69 KB, 500x404
>>54093789
>>
>>54093615
Het kan mij niet zoveel schelen, ik vindt haar niet erg knap maar ook niet lelijk.
>>
>>54093974
>vindt
>>
>>54094021
homo
>>
>>54094037
'Ik vindt' is wel heel erg anon
>>
ik vindt helemaal mooi
>>
>>54094122
>vindt
>>
>>54094269
>>54094089
Gast kanker op homo :((((
>>
Ik wil gewoon iemand hebben om mee te knuffelen, is dat te veel gevraagd?
>>
>>54094574
Ja, maar je mag wel met mij knuffelen.
>>
>>54094625
Paal adres
>>
>>54094574
>>54094625
homo
>>
>>54094737
>>54094625
>>54094574
homo's
>>
>>54094773
>>54094777
Maar ik ben een meisje.
>>
>>54094737
Binnenhof 17 te Den Haag
>>
File: 1452118936745.png (21 KB, 675x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452118936745.png
21 KB, 675x512
>>54094846
>>
>>54094846
Leuk geprobeerd homo.
>>
>>54094574
Ik wil >>54082833 knuffelen >:((
>>
>>54093742
>>
>>54094916
homo
>>
>>54094925
Wat de neuk is piesemopsantee?
>>
>>54094916
rova aub
niet vreemd gaan he
>>
>>54094846
mag ik uw borsten zien
>>
File: 1453389523040.jpg (13 KB, 249x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453389523040.jpg
13 KB, 249x242
>>54094846
>>
Willen jullie dat ik meer of minder mensen homo noem?
>>
doing a poo
>>
lads lets play soggy sao hahahaha
>>
alri caralad
>>
Thinking about the best way to conduct an act of pleasurable masturbation
>>
>>54094846
paal borsten aub
>>
File: 1452860212474.jpg (312 KB, 1428x1929) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452860212474.jpg
312 KB, 1428x1929
CARA MENTIONED
>>
>>54096121
>>54096173
>>54096190
>>54096228
>>54096279
hallo wat brengt u hier
>>
DRAKE
>>
>>54096296
>>54096147
>>
>>54096296
homo
>>54096338
homo
>>
>>54096379
Joona
>>
File: 640x0.jpg (33 KB, 640x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
640x0.jpg
33 KB, 640x385
posting DRAKE
>>
File: Dutch clogs.jpg (34 KB, 500x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dutch clogs.jpg
34 KB, 500x378
OI Dutch lads! What's your favourite type of clogs?
>>
>>54096338
Gezellig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

>>54096316
>>54096402
Domme dreekpaler
>>
File: 1437079628247.jpg (73 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437079628247.jpg
73 KB, 540x960
>>
do toothpaste like DRAKE?
>>
>>54096147
77IQ gespot
>>
>>54096439
Met dank
>>
File: 1450585165783.jpg (129 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450585165783.jpg
129 KB, 720x960
>>
>>54096424
Leather ones
>>
File: 1452639857539.png (85 KB, 294x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452639857539.png
85 KB, 294x258
>>54096449
Pitty please post some news paper article of walking sweaty ginger guy?
>>
File: 1450715664713.png (129 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450715664713.png
129 KB, 300x300
>>54096462
Neen.
>>
File: 1453082381523.jpg (581 KB, 720x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453082381523.jpg
581 KB, 720x1280
>>54096541
>walking sweaty ginger guy
his name is kev mate, and he is an inspiration
>>
File: slaap.png (168 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slaap.png
168 KB, 600x513
welterusten /nederdraad/
>>
>>54096656
*tucks you in*
>>
>>54096656
trusten
>>
>>54096526
You sexy bastard
>>
File: AMSTERDAM.jpg (39 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AMSTERDAM.jpg
39 KB, 600x513
>>54096656
Slaap zacht.
>>
File: rgtse.jpg (49 KB, 375x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rgtse.jpg
49 KB, 375x256
>>54096698
Thank you
>>
>>54096747
racist
>>
i am allowed to be here because muh heritage so if any of u tell me to foy i will be really upset
>>
>>54096747
*forces your head*
>>
>>54096593
Fine please post the lasses one...?
>>
>>54096857
dunno which one u mean so ill just post my favourite
>>
>>54096808
So how dutch are you?
>>
>>54096892
The one which says "MAN SEDUCES NORWEGIAN LASSES" or something in that line.
>>
>>54096922
quater my grandpa was dutch but he died before i was born desu.
>tfw i didnt get a cool dutch name like my normie brother
>>
>>54094916
>>54082833
SISSY DUTCH BOYS
>>
>>54097017
give me his name aub
>>
File: 1451956806815.jpg (12 KB, 352x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451956806815.jpg
12 KB, 352x360
>>54096981
ooh yeah i know the one u mean i dont have saved though :( sorry
>>
>>54097062
jozua
>>
>>54097187
top kek
>>
Herinnering dat dit de NEDERDRAAD is en je NEDERLANDS moet praten.
>>
>>54097239
wh-why is that funny
>>
>>54097392
Thats not dutch and it sounds autistic as fuck :P
>>
>>54097603
> :P
verwijder jezelf goorlap
>>
>>54097744
Nee XD
>>
>>54097849
aaaallll me
>>
>>54097849
wollah broeder heb je een trigger warning nodig?
>>
I've been to Rotterdam last year and a Dutch guy literally asked me to fuck his wife, is it part of your culture?
>>
>>54097924
>trigger warning
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>54097883
>>54097924

Ik wilde jullie erop wijzen dat dit de NEDERdraad is

Dit betekent natuurlijk dat we hier Nederlands spreken (maar natuurlijk belijden we het geloof in het Arabisch)
>>
>>54098003
rasheed
>>
>>54082798
http://creepypasta.wikia.com/wiki/The_Expressionless
>>
>>54098073

Neger het is 2 uur en ik ben alleen thuis, ik schrok me helemaal de kanker

Verwijder deze paal
>>
>>54097999
Nee Drenthe
>>
>>54098110
wat is daar eng aan kankerhomo
>>
>iedereen is naar bed toe
>>
>>54099080
Ik niet.
>>
>>54099080

ik ben naar je moeders bed, net klaargekomen
>>
Stoot
>>
>>54102005
pas op he
>>
>>54102182
zal ik doen
>>
File: suicide.png (406 KB, 601x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suicide.png
406 KB, 601x601
Goedemorgen
>>
>>54103527
schol
>>
+31631375454
Just do it
>>
File: 18763743469.jpg (55 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18763743469.jpg
55 KB, 500x500
Word godverdomme wakker RANDDEBIELEN
>>
>>54088132
Roodharige vrouwen zijn mijn zwakte oetz
>>
Goede nacht allen
>>
File: matsuko.gif (613 KB, 250x133) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
matsuko.gif
613 KB, 250x133
Sterkte met julle eksamens vandag.
>>
File: image.jpg (43 KB, 600x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
43 KB, 600x579
>dvw laatste semester van mijn bètsjler begint vandaag

Voelt kankergoed
>>
een hele goeiemorgen iedereen
>>
>>54090151
[verklikker]dwergen burcht (geen grafieken)[/verklikker]
Kanker dat is 4
>>
File: image.jpg (97 KB, 1000x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
97 KB, 1000x668
Dgw emily leluk is
>>
>>54107947
NIEUW
>>
File: 190cm Snoop Dogg.png (93 KB, 290x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
190cm Snoop Dogg.png
93 KB, 290x595
>>54096511
MORE MASTER-RACE!
>>
>>54096541
>>
File: D.T.M. B.T.F.O..webm (3 MB, 868x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
D.T.M. B.T.F.O..webm
3 MB, 868x448
>>54096462
>toothpaste
That really fukkin' AQUAFRESH ya cunt.
>>54096656
>flag
Is she a khokhlúška?
>>
>Weer niet overleden in mijn slaap

KANKER
A
N
K
E
R
>>
>>54109283
ook goeiemorgen
>>
File: hammysmug.jpg (381 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammysmug.jpg
381 KB, 1920x1080
GOEDEMORGEN NEDERDRAAD
>>
http://www.nu.nl/politiek/4203229/vluchtelingen-in-azcs-krijgen-voorlichting-homorechten.html
>>
File: hammy:{.jpg (100 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammy:{.jpg
100 KB, 1280x720
IK ZEI

GOEDEMORGEN
>>
hoort iemand ook gepiep
>>
NIEUW

>>54110841
>>54110841
>>54110841
Thread replies: 311
Thread images: 93
Thread DB ID: 471641[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.