[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 142
Thread images: 29
File: cabio.jpg (82 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cabio.jpg
82 KB, 1080x1080
emily editie

welkom:
ik
niet welkom:
moffen, geel tanden, (dikke) amerikanen, krulbroodjes, walen, zuid-amerikanen, nederdradadaadad :D paler, aziatische landen, russen, japanners, toeristen, vluchtelingen haters, limburgers, oost-europeanen, scandinavische hoorndragers, emily haters, Ausländers, 5PAN1E, Friezen, mensen met bomen in hun vlag, ananas vlaggen, kikkerpalers, NSB’ers, friet aanhangers, VVD’ers, hoekmeesters, normaaltjes, vrouwen (behalve als je mijn vd wil zijn), “””meisjes””””” met vrouwlijke piemels, musical liefhebbers, roodhetters, mensen met de engelsche ziekte, pokemon, tokkies, mensen die niet van frikandellen houden, neuk mijn schijt omhoog vlaggen (den bosch, volendam en noord-holland), toeristen, landen met fjoren, andere hoorndragers en anoniempjes zonder de nederlandse of belgische vlag en australiërs en jij
>>
eerste voor melancholiek
>>
>>54044681
Wat is een normaaltje?
>>
>>54044681
Domme Emilypaler.
>>
File: 1453559187744.jpg (302 KB, 2017x1003) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453559187744.jpg
302 KB, 2017x1003
nooit vergeten editie
>>
File: 1418971450277.jpg (265 KB, 1223x1240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418971450277.jpg
265 KB, 1223x1240
paal wat je momenteel aan het luisteren bent
https://www.youtube.com/watch?v=NY8IS0ssnXQ
>>
>>54044828
https://www.youtube.com/watch?v=6xml9It_PP4

oets
>>
>>54044828
https://www.youtube.com/watch?v=KyM7sw4lVSk
>>
WIE IS DEZE EMILY EN WAAROM IS ZIJ ZO BELANGRIJK A ZEMMELS
>>
>>54044822
Wat een lelijke neuzen.
>>
>>54044913

wat een deukhoedpaal weer
>>
Terugpaal:
Er zijn hier letterlijk mensen onironisch links. Germanen en Kelten, hiertoe behoren ook Walen en Noord-Fransen, zijn dan ook uitzonderlijk dom. Hun pathologische altruïsme zal hen uiteindelijk de das omdoen.
>>
>>54044937
Ik constateer gewoon iets.
>>
>>54044987
ik had het over zijn paal oetz
>>
>>54044965
vacht
>>
>>54044828
Dit nummer vind ik zo leuk om één of andere reden. Vooral omdat ik fantaseer om met een lekkere meid een dansje te doen op dit nummertje.
https://www.youtube.com/watch?v=Exgc-QKA22Q
>>
>>54044891
ze is een Amerikaanse model
waarom zij zo regelmatig in de nederdraad wordt gepaald is mij ook een raadsel
>>
https://www.youtube.com/watch?v=UDgv7y4GC4A

gebaseerd als neuk
>>
File: thenose.jpg (30 KB, 570x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thenose.jpg
30 KB, 570x238
>>54044965
Joden zien er vaak niet uit, is dit waarom ze zo haatdragend en bitter zijn?
>>
D-dit is t-toch geen man? Toch?
>>
File: PGk3GIt.gif (46 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PGk3GIt.gif
46 KB, 225x225
>>54044828
https://www.youtube.com/watch?v=i_jmxdiMivg
>>
>>54045129
Zijn dit Russische moslims of zoiets?
>>
>>54045239

Sa[man]tha

Dit is een man
>>
>>54045221
>joden zien er niet uit
lel?

Zie deze draad: >>54041733
>>
>>54045298
>kersenplukken
>>
>>54045264
Rusland heeft hele zooi moslims alleen zijn het geen booslims omdat ze zulke schijt niet nemen
>>
>>54045298

waarom valse vlag je?
>>
>>54045279
Kut.
>>
>>54045298
>letterlijk niemand reageert op zijn aasdraad
lol
>>
>>54045332
Kersenplukken?
Bijna heel de 'Levi stam' (een Joodse stam) bestaat uit aantrekkelijk uitziende mensen.
>>
>>54045406
Wsl kan ze wel goed pijpen omdat ze goed weet wat een man lekker vindt.
Dus weeg het af zou ik zeggen overigens een vrouwelijke piemel leuk vinden maakt je niet homo.
>>
>>54045239
Jongens, ik wil meer meningen.
Is het onbeleefd om te vragen of ze een piemel heeft of gehad heeft?
>>
>>54045430
Is inderdaad gefaald deze keer. Zeer betreurenswaardig en niet conform mijn verwachtingen.
>>
>>54045499
Nou dan moet je wel daadwerkelijk constant aantrekkelijke mensen palen in je kutdraadje als dat wilt aantonen. De helft van de mannen zouden rond de 5/10 zijn.
>>
>>54044059
>>54044616
Nu ik er wat aandachtiger naar kijk, is het best een kutgedicht.

>Want elke lach gaat met een traan gepaard,

>Want achter deze façade worden mijn echte emoties bewaard,
Deze twee strofes zijn goed met elkaar verbonden; ze gaan beiden over het feit dat je jezelf niet volledig naar waarheid kan uiten.
Deze connectie wordt echter in de strofe daarna praktisch verwaarloosd:

>Want zowel het voortijdig beëindigen van mijn leven als de angst hiervoor maken me een lafaard.
Wat heeft dit te maken met het voorgaande? Nu krijg je het gevoel dat je in de twee voorgaande strofes hetzelfde zegt. Er worden dus maar twee dingen genoemd als redenen voor je kutleven, waardoor het effect van desbetreffende kutleven verzwakt wordt. Het verneuken van het ritme dat geïntroduceerd werd, zorgt ook voor een anticlimax, maar dat was al genoemd.
Wat beter gedaan had kunnen worden, was dus óf verderborduren op het "anderen begrijpen mijn donkere ziel niet"-gedeelte, óf een strofe bedenken met een hele andere reden dan voorgaande redenen.

Ik moet dus helaas een 2/10 geven.
>>
>zoek gisteren een uur of twee naar zo'n specifiek vet pornofilmpje
>vind hem vandaag zomaar toevallig
Dankuwel God!
>>
>>54045632
homo
>>
File: 1436731341527.jpg (53 KB, 419x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436731341527.jpg
53 KB, 419x480
>>54045239
>>54045584
AAAAHHHAAHHAAAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAAHAHAHAHAHA
>>
>>54045623
Eerlijk gezegd zou ik dan lang moeten zoeken.
>>
>>54045239
vraag het en paal schermschot
>>54045648
en je deelt het niet met ons?????
>>
Vraag een dikzak wat je ook wilt
>>
>>54045716
Kun je je voeten zien?
>>
>>54045632

ja ik had het even snel bedacht, het is niet fantastisch nee
>>
>>54045694
>en je deelt het niet met ons?????
Nee, het is een hentai dus die willen jullie toch niet.
>>
>>54045726
>mgw ik daar woon
>>
>>54045750
ik wil het wel
>>
>>54045735
Ja
>>
>>54045584
Vraag het gewoon watje, het is een best normale vraag hoor.
"Vrouwen" waarderen namelijk eerlijkheid, zeg gewoon dat je erg verlegen bent en complimenteer haar dat ze er niet erg mannelijk uitziet +een oetz om jouw eerlijkheid aan te tonen.
Wsl zegt ze dankjewel (met een blooslachertje) en daarna vraag je of ze het lekker vindt om gepijpt te worden.
>>
>>54044766
ah, dat is een goed idee.
ik hou het wel over muziek aangezien ze daar overduidelijk van houdt, en legt mooi aan op haar t-shirtonderwerp.
>>
File: 1448067632371.jpg (89 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448067632371.jpg
89 KB, 720x960
zal ik nog maar een biertje pakken?
>>
>>54045716
Ben je blij met je lichasm,
>>
>>54045830
Oké het was Otome Dori.
Ik ga geen link palen want volgens mij word ik dan gebant.
>>
>>54045716
Hoe dik ben je?
>>
>>54045909
nee
>>
File: slut1.jpg (37 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slut1.jpg
37 KB, 480x640
>>54045757
remember the face. bitch is a crazy manipulative turboslut.
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>54045926
>gebant
>>
>>54045969
Nobody cares poofter.
She also looks like 10.000 other girls plus what do you expect us to do say "haha you slut" if we happen to meet her?
>>
>>54045939
98 kilo
>>
File: 1397819581624.jpg (170 KB, 1040x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397819581624.jpg
170 KB, 1040x746
>>54045969
liever niet
>>
>>54046016
Plus lengte oetz.
>>
>>54046009
don't even want the n00dz m8?
what are you, some kind of faggot?
>>
File: duvel.jpg (111 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
duvel.jpg
111 KB, 1024x768
bij hoeveel bier beginnen jullie de gevolgen ervan te voelen?
>>
>>54046051
186cm
>>
>>54046053
>>>/b/
>>
Ze/hij antwoordt niet jongens.
>>
>>54046135
are you telling me this isn't /b/?
>>
>>54046053
No I don't care about some mediocre girl's mediocre shitty photos of her cunt or ass while she curves her back to emphasize its shape.
And no I'm not a fag, if I want to see women naked I'll either get them from somebody I know or the internet.
>>
>dgv geen joodse vriendin

'Cohen' is ook een meesterras Joodse stam.
>>
>>54046184
Fuck a goat paki
>>
>>54046205
>if I want to see women naked
but you don't because you're a raging homosexual
>>
>>54046053
>>54046184
ik weet niet waarom ze zo vijandig zijn maar ik hoop niet dat ik haar ooit tegenkom om eerlijk te zijn
>>
>>54046254
>britcuck venturing in Alpha territory

don't make me conquer you again
>>
>>54046326
how's that indo blood treating you, geert?
>>
>>54046392
>britannia rules the waves
>still let 500 BIL niggers in through the sea
>>
File: 1447906015627.webm (2 MB, 854x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447906015627.webm
2 MB, 854x480
Godverdomme dit begint een probleem te worden. Ik was lekker aan het slapen tot ik ineens wakker werd met de gedachte
>ik ben zoveel beter dan de rest

Nou kan ik door mijn uitstekende kwaliteiten niet eens meer rustig slapen.
>>
strijd der autisten is gaande zo te zien
>>
>>54046494
tell that to the syrians after they're done gangbanging your mother
>>
HEUHEUHEUEHUEHUHUHEUEHUEHUEHUEHEUEHUEHEUHEUEHEUHEUHEUHEUHEUHEUEHUEHUHEUHEUHEUEHUEHUHUHEUEHUEHUEHUEHEUEHUEHEUHEUEHEUHEUHEUHEUHEUHEUEHUEHUHEUHEUHEUEHUEHUHUHEUEHUEHUEHUEHEUEHUEHEUHEUEHEUHEUHEUHEUHEUHEUEHUEHUHEUHEUHEUEHUEHUHUHEUEHUEHUEHUEHEUEHUEHEUHEUEHEUHEUHEUHEUHEUHEUEHUEHUHEUHEUHEUEHUEHUHUHEUEHUEHUEHUEHEUEHUEHEUHEUEHEUHEUHEUHEUHEUHEUEHUEHUHEUHEUHEUEHUEHUHUHEUEHUEHUEHUEHEUEHUEHEUHEUEHEUHEUHEUHEUHEUHEUEHUEHUHEUHEUHEUEHUEHUHUHEUEHUEHUEHUEHEUEHUEHEUHEUEHEUHEUHEUHEUHEUHEUEHUEHU
>>
>>54046576
wrong country, cuckie
>>
>>54046254
First of all she's a 6/10 at most if she has a great body secondly we know what a woman naked looks like why would we care about your ex or something? What are you mad we don't find her stunning or something? Fuck off poofter.
>>
Ga slapen kankerdebielen
>>
>>54046664
>we know what a woman naked looks like
don't think you do m8. anatomy books don't count
>>
File: sarah silverman.jpg (26 KB, 695x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sarah silverman.jpg
26 KB, 695x410
Toegegeven, sommige Joden zijn lelijk. Ze zijn evenwel niet representatief voor alle Joden, bijlange niet.
>>
>>54046713
I've never seen somebody so mad about the fact that somebody doesn't want to see his mediocre ex. Nobody cares as mentioned before if we were that desperate to see some Dutch girl naked we would ask you to post your shit noods.
>>
File: 1453413183215.jpg (92 KB, 466x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453413183215.jpg
92 KB, 466x601
>>54046721
Ga slapen, Isaak.
>>
>>54046801
what can i say? sorry that i'm a homophobe and your white knight senses got all triggered
kek
>>
>>54046254
Most Dutch people and Belgians are raging, shitposting homosexuals. Anglos and East Asians are honorary Jews.
>>
Hello Nederlande
>>
>>54046848

hier word ik geil van oetz
>>
>>54046053
Just post em lad and get it over with
>>
>>54046016
>>54046129
Dat valt dan wel mee toch?
>>
>>54046887
Verwerpelijke verrader van het mediterrane ras, jij seculiere Arabier.
>>
>>54046969

>zegt de 25% germaan tegen de 100% semiet
>>
rapporteer allemaal de paal van die brit, geen porno in /nederdraad/
>>
File: 1448266383653.jpg (96 KB, 697x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448266383653.jpg
96 KB, 697x720
>>54046887
Ga slapen, Said
>>
File: tit.jpg (8 KB, 230x164) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tit.jpg
8 KB, 230x164
>>54046984
>>
>>54047020
>100% semiet
hahaha ja, ja

Wedden dat ge negerbloed hebt.
>>
>>54047068
waar komt dit zaadaggregaat vandaan?
>>54047093
minder dan 1%
>>
File: 1448275387736.jpg (18 KB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448275387736.jpg
18 KB, 720x405
>>54047145
Uit /pol/
>>
>>54047263

wat is haar afkomst? grieks ofzo?

dit is nou echt precies mijn type vrouw qua uiterlijk
>>
>>54047302
Grieks? lel?
Waarschijnlijk uit de Levant ofzo.
>>
>>54047333

Ze ziet er wel Libanees of Iraans uit maar ik dacht... die zullen vast niet op /pol/ palen

Grieken daarentegen misschien wel
>>
>>54047333
>
Er zijn zoveel regio's met zulke vrouwen.
>>
>>54047302
Israelisch :^)

[verklikker]Goggels zegt Circassië
>>
>>54047371
Probabiliteit gasten.
Ze ziet er niet typisch Grieks uit. Libanees (ofwel andere land uit de Levant) of Iraans is veel aannemelijker.
>>
>>54047371
Je maar ze heeft een beetje een dikke neus
>>54047442
Pseudo-Turk dus
>>
Hello, pa
>>
>>54047483
Circassiërs zijn wel een mooi volk oetz. Blanke huid en donker haar.
>>
>>54047572

https://en.wikipedia.org/wiki/Circassian_beauties


zijn blijkbaar al eeuwenlang de voorkeurshoeren van de turken en perzen
>>
File: 1448110010426.png (161 KB, 592x734) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448110010426.png
161 KB, 592x734
Waarom nog wakker? Jullie hebben toch geen nachtdienst of zo?
>>
File: bern.jpg (60 KB, 956x519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bern.jpg
60 KB, 956x519
>je staat op en kijkt op je gsm
>"Bernie Sanders verkozen tot president"

wat doe je?
>>
>>54047797
Gast ik geef geen kanker om Amerikaanse politiek, homo.
>>
>>54047778
Normaaltjes, zoals ik, blijven tijdens de weekend steeds heel de nacht wakker. Kijk maar eens op Twitter.
>>
>>54047861

normaaltjes UIT NU
>>
>>54047861
Twitteren normaaltjes als ze uitgaan in België?
>>
File: 123654865259.jpg (46 KB, 630x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123654865259.jpg
46 KB, 630x420
>>54047861
>niet elke dag van de week tot laat wakker blijven
>>
ik moet de niet-normaaltjes onder 1 vlag verenigen
>>
>>54047929
En genormaliseerdjes? Jiyza?
>>
>>54047861
Moet je dan niet naar buiten gaan en bier zuipen en xtc slikken en meisjes neuken? Je bent toch geen normaaltje als je thuis blijft twitteren 's nachts?
>>
File: blush brown.jpg (20 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blush brown.jpg
20 KB, 400x300
Goeie môre, nederdraad. Wat maak julle vanaand?
>>
>>54048045
je kan twitteren terwijl je een meisje aan het neuken bent op xtc
>>
File: fedddddd.png (252 KB, 482x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedddddd.png
252 KB, 482x601
>>54048045
Ik heb al die dingen al gedaan in mijn tienerjaren. Nu ben ik een intellectueel.

>>54047929
Weekdagen -> heb ik verplichtingen
>>
zijn er nog lekkere wijven op jijbuis?

ik wil luisteren naar de stem van een lekkere wijf
>>
>>54048175

*lekker
>>
>>54048140
>verplichtingen hebben
>>
>>54048246
Universiteitexamensshalomoetz.

Duidelijk?
>>
>>54048291
wat jij wilt
ik pak nog een biertje
>>
>>54048317
Zou ik ook willen maar dan zou ik veel te hoog zijn. pompelmoessap + x = zeer hoog
>>
Goed nieuws voor alle op hun eigen borst kloppende nachtnormaaltjes: http://www.ja.be/ontspanning/diverse-weetjes/mensen-die-lang-slapen-zijn-vaak-slimmer.html
>>
>>54048559
borstkloppende*
>>
Jongens, ze vroeg meteen of ik morgen wil komen. Dit is me toch wel een beetje verdacht. Wat denken jullie?
>>
>>54048559
Als je maar aan je slaap uren komt, voor veel die nu wakker zijn zal dat betekenen dat ze overdag moeten gaan slapen.
>>
>>54049039

Ik zou wel bang zijn en ik ben geen eens blank

Pas op je nieren
>>
>>54049462
Ik slaap 6-7 uren: dat is perfect. Als ik om 08.00 uur ga slapen, word ik om ong. 14.00 wakker. Lekker.
>>
>>54049492
Wanneer slaap jij eigenlijk? Ist nu Ramadan ofzo?
>>
File: image.jpg (105 KB, 803x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
105 KB, 803x688
>>54049786

Van 6u tot 10u
>>
>>54049861
4 uur? Ik denk dat dit niet goed is voor uw hersenen. ge kunt nog beter slaappillen slikken (kosten-batenanalyse). ga eens langs een dokter.
>>
File: 1449217164441.jpg (105 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449217164441.jpg
105 KB, 960x720
Truste mannetjes en vrouwtjes (HAHAHA)

En niet vergeten

HHNVG(Hitler Heeft Niets Verkeerd Gedaan)
>>
File: image.jpg (16 KB, 236x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
16 KB, 236x306
>>54049978

>slaappillen

Nooit oetz. Vanaf volgende week zet ik weer vanaf 09.00 op school, dan normaliseert mijn cyclus zich weer.
>>
>>54050058
4 uur slapen is echt niet genoeg (1 of 2 of misschien 3 dagen, da gaat nog). De voordelen wegen zwaarder dan de nadelen wat betreft het gebruik van slaappillen in uw geval, mits ge echt al dagen en dagen slechts 4 uur slaapt.
Maar gij moet het weten.
>>
>>54050058
https://www.youtube.com/watch?v=ZHVJVQzHv5Q
>>
>>54050058
dvw
Thread replies: 142
Thread images: 29
Thread DB ID: 459679[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.