[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 311
Thread images: 68
File: image.jpg (745 KB, 2560x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
745 KB, 2560x1600
emily editie
welkom:
nederlanders en belgen
niet welkom:
moffen en australiërs
>>
Waarom hoef ik duizenden euro's te investeren in een rijbewijs als we binnen 5 jaar allemaal in zelfrijdende wagens zitten?
>>
Ik wil op Bernard stemmen

https://www.youtube.com/watch?v=2nwRiuh1Cug
>>
File: image.jpg (29 KB, 417x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
29 KB, 417x234
Lekkere wijf voor me
>>
File: 50704854_p0.png (61 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50704854_p0.png
61 KB, 640x480
>dvw geen gardevoir vd om onder te spuiten
>>
File: 1445276682356.webm (613 KB, 340x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445276682356.webm
613 KB, 340x300
>>54027755
Precies.
>>
Als ik zeg Jan-Willem Pietersen zou heten.

Kan ik dan beter jan.nu of jan.one registereren voor email?
>>
>>54027783
*lekker
>>
>>54027755
Oké man een probleem tegelijkertijd, leer eerst Nederlands
>>
File: 1450317112336.webm (260 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450317112336.webm
260 KB, 720x720
>>
>>54027755
>binnen 5 jaar
>>
File: 1447478273955.webm (3 MB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447478273955.webm
3 MB, 600x400
>>
>>54027838
Iemand? Reageer aub.
>>
File: 1448987635733.webm (705 KB, 854x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448987635733.webm
705 KB, 854x480
>>54027978
Paard & Zwaard

of

Ros & Lemmet?
>>
File: 1424605297815.png (323 KB, 456x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424605297815.png
323 KB, 456x343
>>54027978
>ik speel computerspelletjes
>ik paal op vierkin
>>
>>54028023
Paard & Zwaard: Napoleontische Oorlogen
>>
File: mynameiskensama.jpg (475 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mynameiskensama.jpg
475 KB, 1920x1080
>>54028041
>ik speel geen computerspelletjes
>ik wil wel kinderen
Ik hoop maar dat je boven de 70 bent oetz
>>
>>54028113
Nee sorry ik ben gewoon een normaaltje
>>
>>54028073
hé, ik ook,
zit je in een regiment?
nederlands regiment wanneer
>>
File: 1447449493855.webm (283 KB, 600x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447449493855.webm
283 KB, 600x324
Er is simpelweg niets te halen op deze wereld. Een rustig leventje met leuke bezigheden is gewoon het beste wat je kan verwachten.

En ja, dat komt door de mensen met wie ik de wereld deel. Je kan zoveel deukhoedjes kantelen als je wilt maar ze hebben gewoon invloed op mijn leven. "Iedereen mag doen en laten wat hij wil als anderen er maar geen last van hebben" klinkt leuk maar zo werkt het natuurlijk niet in het echt. Alles is met elkaar verbonden. Je kan niet iets doen of laten waar anderen geen last van hebben.
>>
>>54027783
>>54027854
maak foto
>>
>>54028362
>>
>>54028362
Dit klinkt als een heel hoekige gezichtboekpaal.
>>
File: 1447571763562.webm (3 MB, 1920x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447571763562.webm
3 MB, 1920x816
Ik laat de misschien niet werk veilige webms staan en ik kijk morgen of ik verbannen ben.

Wie nog meer /levenophetrandje/?
>>
>>54028337
Waar luisteren jullie nu naar?

https://www.youtube.com/watch?v=vNtGmUvcZ1g
>>
File: 1440446475800.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440446475800.webm
2 MB, 1280x720
>>54028425
Oh nee mijn reputatie!!11

Is het waar of niet?
>>
>>54028476
ik heb je gerapporteerd zodat je morgen van het randje af leeft.

geen dank
>>
>>54028565
waarom link je naar mij?
wil je weten wat IK luister?
https://www.youtube.com/watch?v=hnP72uUt_pU
>>
File: 1441096928868.webm (2 MB, 950x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441096928868.webm
2 MB, 950x534
>>
File: 1453576352546.jpg (73 KB, 372x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453576352546.jpg
73 KB, 372x432
Slovenië paalde net dit op /int/
>>
File: 1452980609280.webm (2 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452980609280.webm
2 MB, 640x360
>>54028615
Oei! Verraden door anoniempje.
>>
>>54027755
>5 jaar

Maak daar maar gerust 20 jaar van.
>>
>limburg
https://www.youtube.com/watch?v=I4bFhT4dP6c&feature=share
>>
>>54027755
>dvw ik een chauffeursbaan heb op mijn 19e levensjaar terwijl ik een studie volg.
>>
>>54029116
>dvw geen rijbewijs

wie kent deze voel nog meer
>>
>>54027513
Excuse me for invading unanounced but I've seen this girl multiple times posted by op. Does she have some Dutch connection?
>>
>>54029235
Nee.
>>
Ik wil een piemel in me reet :3
>>
>>54029173
ikdv. Ik ben 22
>>
File: 1442795158737.jpg (23 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442795158737.jpg
23 KB, 409x409
wie /tegemoetkomingen/ hier?
>>
http://nos.nl/artikel/2082351-enschede-test-geluid-van-gebedsoproep.html


>muh holland zit vol moslims
KOEK
O
E
K
>>
>>54029448
waar?
>>
>>54029417
>dvw de grootste debielen een rijbewijs hebben

Hoe is het mogelijk dat wij er nog steeds geen hebben?
>>
>>54029235
she was blue eyes and she likes dutchies

and has a dutch fanclub of course
>>
>>54029326
>>54029633
I see. I thought she might be with Dutch roots or something. Thanks. :)
>>
>>54029621
Bij mij zit het in de familie. Gemiddeld aantal rijlessen is 100 oetz.
>>
>>54029697
met mijn wortel zeker wel
>>
>6 bruine kerels wouden zonet de handtas van mij vriendin stelen
Zou het iets te maken hebben met die honderd asielzoekers die oas zijn aangekomen?
>>
>>54029741
Ben/was je er wel mee bezig?
>>
>>54029858
Nu al een aantal jaren niet meer, er zat gewoon geen enkele progressie in mijn rijvaardigheid en mijn rij-instructeur wist ook niet meer hoe hij mij kon helpen verbeteren.
>>
>>54029986
Heb je geprobeerd goed te worden?
>>
>>54029986
Hoe voel je je wetend dat 77IQ gewoon zijn rijbewijs heeft weten te halen?
>>
File: image.jpg (308 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
308 KB, 1000x1500
>>54029697
:3
>>
>>54030072
Schaamtevol
Niet hem trouwens.
>>
>>54030072
v-vertel me dat je liegt!
>>
>>54029795
het heeft ermee te maken dat jij zo lelijk praat.
>>
>>54029795
WILDEN

wouden zijn bossen
>>
File: Serena in car.png (386 KB, 653x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena in car.png
386 KB, 653x490
>>54030249
Nee, hij liegt toch niet.
>>
>>54029795
Eigen schuld
Moet ze maar geen tas met zich meedragen.
>>
>>54030384
Er kan inderdaad niemand anders zijn hier met Serena in z'n auto dus ik geloof dit.
>>
File: 1453549676034.png (19 KB, 1000x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453549676034.png
19 KB, 1000x668
>>54030384
he bah
>>
File: 20160123_144950.jpg (1 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160123_144950.jpg
1 MB, 2448x3264
>ga naar de opleidings´en Carrièrebeurs vandaag van de universiteit
>bijna geen aanbiedingen voor mannen, bijna alles is uitsluitend voor vrouwen en transgenders

godverdomme, neuk deze schijt
>>
>>54030490
Dankjewel dokter.
>>
File: image.jpg (31 KB, 309x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
31 KB, 309x268
>dvw iedereen volgende week tentamens heeft behalve ik
>dvw mijn tentamens al voorbij zijn

Dat wordt weer eens een zaterdagje alleen besteden
>>
>>54030267
>>54030370
>>54030413
6 schijthuiden waren haar aan het bedreigen en eentje had een enorme steen in zijn hand.
Ik was er niet bij, ik zat thuis te schijtpalen.

Hoe moet je hierop reageren? Zelf met een baseballknuppel kan ik ze niet aan. Ik voel me zo gekrenkt.
>>
>>54030614
hoe kunnen progressieven zo sexistisch zijn in de naam van anti-sexisme...
77iq is nog vrijgevig
>>
File: 1453549363805.png (41 KB, 1000x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453549363805.png
41 KB, 1000x668
>>54030614
>>bijna geen aanbiedingen voor mannen, bijna alles is uitsluitend voor vrouwen en transgenders

Links blanken moeten kapot gemaakt worden
>>
>>54030729
draag een vuurwapen met je mee zou ik zeggen
>>
>>54030729
Als vechtsporter kan ik u vertellen dat wegrennen met uw vriend(in) en uw eer in de dichtstbijzijnde prullenbak te deponeren de meest aantrekkelijke optie is.
>>
>>54030747

het grappige is dat ze toch mannen laten komen, ookal is er niets voor hun

en ze gebruiken godverdomme zelfs mannen in hun logo voor hun vrouwenprogramma
>>54030614
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>54030729
>basesball
>>
>>54030729
Zoek de betreffende personen op en bied je nederige excuses aan voor het onacceptabele gedrag van je vriendin.

Zij stonden immers volledig in hun recht.
>>
>>54030950
>wie zegt dat die silhouetten die jij als mannen bestempeld ook daadwerkelijk mannen zijn? gewoon omdat iemand een penis heeft betekent niet dat die persoon een man is, controleer je privilege jij neukende schijtheer! ugh zo vies
>>
File: shock5.jpg (18 KB, 294x218) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shock5.jpg
18 KB, 294x218
>>54030729
>eentje had een enorme steen in zijn hand.
moest ff lachen

Maar ik zou als ik jou was laten zien wie de man is verlaag je even tot hun niveau straal dominatie af
>>
>>54031127

godverdomme, je hebt nog gelijk ook, als een cisgender blanke man sta je daar niet bij stil
>>
>>54030614
En dat terwijl mannen ondervertegenwoordigd zijn in alle lagen van het onderwijs.

t. MRAnon
>>
>>54032051
>t.
mvg.
>>
>>54032252
Pardon, mijn beste heer.
ha. MRAnon
>>
>>54030490
Bedankt Doc.
>>
>>54032406
R A N D S T A D
>>
Als je een Amerikaan was, op wie zou je dan onironisch stemmen bij de komende verkiezingen?
>>
>>54032571
Donald Trump
>>
File: 1453580843826.png (38 KB, 1000x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453580843826.png
38 KB, 1000x668
>>54032458
Wil je een extra dosis jonge man

>>54032571
Trump

alleen maar om dat land te zien branden onder zijn eigen stommiteit
>>
>>54032666
>>54032689
>onironisch
>>
>>54032571
Trump

De enige Democraat die ik nog een beetje kon steunen was Jim Webb maar die ligt er al lang uit. De overige Republikeinen vind ik allemaal sell-outs (hoe zeg je dit in het Nederlands? ik wil niet randstad klinken maar ik heb echt geen flauw idee).
>>
>>54032571

bernie
>>
>>54032571
Bernie Sanders
>>
>>54032707
Ja ik wil dat trump wint pisvlek
>>
>>54032571
Eens zien.

>Clinton
Leugenachtige feeks, niet te vertrouwen.

>Trump
Letterlijke miemheer.
Hij zou zo op 4kan mee kunnen komen.

>Sanders
Geen idee eigenlijk, maar lijkt het minst slecht uit dit rijtje.


Dus Sanders.
>>
>>54032571
Trump
>>
>>54032689
Wederom bedankt dokter.
>>
>australiërs

AUSTRALIA MENTIONED

AUSTRALIA THREAD :DDD
>>
>>54032689
Sanders oetz
>>
>>54032873
DU BIST NICHT WILLKOMMEN HIER

RAUS
A
U
S
>>
>>54032873
fuck off cunt
>>
>>54032571
IK
STA
MET
RAND
>>
File: 1437922831128.jpg (955 KB, 2501x970) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437922831128.jpg
955 KB, 2501x970
>>54032873
Er staat duidelijk 'niet welkon' jij stonme kangoeroe.
>>
>>54032920
>>54032920
>>54032921
>>54032993

yeah u can all come to my straya day bbq sure
>>
>>54033070
Alright nice, where do you live? Need to buy a plane ticket in advance you know
>>
op het moment bezig met het groeien van een studentenbaardje. week 2,5 en jeukt als de kanker
>>
>>54033070
neat, always wanted to try kangaroo meat
>>
>>54033105
soyuth australia m8 we meet at the river torrens in bonython

ill ride up n down the EASTERN side of the river lookin for u

we'll find each other eventually

>>54033266


onily lamb

my cats eat kangaroo do u like pet food or something?
>>
>>54033222
>2,5 week
>nog steeds geen volle baard

Stop maar anon, je zult altijd te weinig testosteron hebben
>>
>>54032993
koek oetz
>>
File: 1453576202484.png (377 KB, 600x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453576202484.png
377 KB, 600x635
>>54033222
>dvw je geen fatsoenlijke baard kan groeien
>>
>>54032815
Sanders zal de identitaire spanningen in de VS enkel vergroten, zal de neergang van de blanke populatie als percentage van de totale bevolking versnellen, zal de laagste inkomensklassen volledig vernietigen en de gestage uitwijking van Amerikaanse productiebedrijven uiteindelijk vervolledigen.

Ik snap niet waarom iemand op Sanders zou stemmen. Zijn hele campagne is letterlijk "hurr ik wil gratis spullen".
>>
>>54033289
no, I don't know what kangaroo tastes like
if it tastes like pet food than I'll pass

lamb is nice too
nu mag je jezelf verwijderen uit de draad
>>
>>54033337
Dan kan je je nog voordoen als schattige valstrik.
>>
File: 1437651722169.png (2 MB, 1018x1367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437651722169.png
2 MB, 1018x1367
Heren.

Sjinese tekenfilms.
>>
File: vbcunt.jpg (65 KB, 600x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vbcunt.jpg
65 KB, 600x383
>>54032873
I love 'straya
>>
>>54033383
lamb better but kangaroo not bad

but cats like kangaroo most so

take from that what u will
>>
>>54032571
Sanders

https://www.youtube.com/watch?v=2nwRiuh1Cug
>>
>>54033293
heb een aardig goede baardgroei voor een 18 jarige ;( maar het gaat wel dus een maand of 2 duren voordat hij helemaal vol is.
>>
>>54033222
nog gecontroleerd
>>
>>54033374
>Zijn hele campagne is letterlijk "hurr ik wil gratis spullen".
Maar dat is het helemaal niet, je moet niet alle /pol/ miems geloven dombo.
>>
>>54033428
M-maar ik ben geen homo ;_;
>>
File: image.jpg (81 KB, 657x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
81 KB, 657x420
Hahaha kankertjes ik ben wiekentje skien in Duitsland en jullie zijn allumaal kankerpauperts xoxo
>>
File: 12398516543.png (395 KB, 709x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12398516543.png
395 KB, 709x542
>>54033430
inderdaad
>>
>>54033642
MEIN FAHRRAD KAREL
MEIN FAHRRAD
>>
File: 165695162131651.jpg (108 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
165695162131651.jpg
108 KB, 480x360
>>54033439
I'm a cat person
>>
>>54033578
Maar /pol/ heeft altijd gelijk.
>>
>>54033659
Kirigiri een schattig.

Danganronpa 2 voor de pc wanneer?
>>
>>54033578
Sanders z'n economische plannen, ervan uitgaande dat die geen enkel negatief effect hebben op de economie (wat een *zeer* vrijgevige positie is, ik kan heel makkelijk argumenteren dat dit wel het geval zal zijn), kan amper de gratis hogeronderwijs belofte betalen (wat op zichzelf ook desastreuze gevolgen zal hebben oetz), laat staan zijn andere beleidspunten.
>>
>>54033642
>wiekent
>>
File: image.jpg (52 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
52 KB, 600x400
>>54033698
Kzal zien wat ik kan doen xoxo
>>
>>54033706
u like cats or ur half cat
>>
File: image.jpg (74 KB, 640x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
74 KB, 640x411
Ik moet de Nederlandstaligen onder een vlag verenigen
>>
>>54033839
both m8
>>
File: image.jpg (46 KB, 341x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
46 KB, 341x450
>>54033771
>Wat is ironische spelkanker
Het zou me niet eens verbazen als het tegenwoordig goed is.

In mijn schoolboeken staat Sjiek ipv Chic, alles is kanker
>>
>dvw geen vd
>dvw geen vrienden
>>
>>54033715
kan niet snel genoeg zijn oetz
>>
>>54033994
Ik wilde bijna een Vita kopen.
Gelukkig ben ik niet voor die miem gevallen.
>>
>>54034031
goed ingehouden
>>
>>54034031
Iedereen weet toch dat 3DS het meesterras is?
>>
File: small foamy beer.jpg (51 KB, 312x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
small foamy beer.jpg
51 KB, 312x393
>uit eten gaan naar een of ander restaurant in waddinxveen
>pretentieuze hapjes als een eierdopje gevuld met eendenpaté ofzo met een laagje frambozen rosé gelei erbovenop
>bestel een biertje
>letterlijk nog kleiner dan plaatje gerelateerd

is de miem dan echt waar? of is dit alleen in de randstad
>>
>>54034204
maar dat is toch een pc?
>>
>>54034204
Dat valt ook behoorlijk tegen.
Ik heb er zelf een en zo veel leuke spellen heeft dat ding niet.

Ik verheug me wel op Ace Attorney 6 en ZE3.
>>
>>54034289
Vergeet niet dat je ook alle DS spellen kan spelen, én de Eshop nog hebt. Alle klassiekers + alle DS spellen + Animal Crossing + PWvsPL + de standaard Mario's, Pokemons, LoZ's, Kirby's enzo + eventuele 3rd party support = ontzagwekkende spellenbibliotheek.

Wat is ZE3?
>>
>>54034431
Zero Escape 3.

Heb je nog nooit een ZE-spel gespeeld ofzo?
>>
>>54034237
Bier is voor het plebs.
Echte heren drinken wijn.
>>
>>54034431
je gaat je zeker niet vervelen op de achterbank :-D
>>
>>54034509
De vraag stellen is hem beantwoorden. Vertel gerust meer!
>>
>>54034552
Neger, ga letterlijk nu 999 downloaden voor de DS en ga het gelijk spelen.
Kijk niet te veel rond op internet, want er zijn genoeg verklappers.
>>
File: 1321651949434.jpg (35 KB, 480x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1321651949434.jpg
35 KB, 480x477
>>54034511
>>
>>54034514
Haha episch mijn beste vriend ;D ja maar mam wil me nooit meer naar zwemles brengen maar laat me fietsen en dan kan ik dus niet spelen en das irritant
>>
File: Pokemon X waifu.png (716 KB, 816x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pokemon X waifu.png
716 KB, 816x612
>>54034238
PC+3DS meesterras hier.
>>
>>54034640
Mn hekkerkaart werkt niet meer, maar 999 was ik ook van plan om fysiek te halen net als Ghost Trick en misschien TWEWY, wanneer ik geld heb en ze kan vinden.

>invierdat emuleer
Piraterij is diefstal.
>>
>>54034667
Ik vraag me af wie er achter deze paal zit.
>>
>>54034735
Ghost Trick was ook zó kankergoed.

En hou op met miemen en ga 999 emuleren.
>>
>>54034667
Speel jij überhaupt iets anders dan Pokémon op je 3DS?
>>
>>54034667
vaat ees guut gaaeem fuur 3DS?
>>
>>54034811
Maar miemen is wat ik het beste doe :(

Bovendien heb ik nog een ongelooflijke backlog van allerlei media.
>>
File: 1437731433963.jpg (61 KB, 604x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437731433963.jpg
61 KB, 604x453
>>54034899
the suicide game
if you manage to kill yourself, you win
you get first turn
>>
>>54034971
Ik ook.
Er zijn nog zó veel videospellen die ik wil spelen en series, films en Sjinese tekenfilms die ik wil kijken.

Heb jij dat ook dat wanneer je niet kunt kiezen dat je uiteindelijk maar gaat schijtpalen?
>>
>>54035031
ja ja! ees guut jaaaa!
>>
>>54034651
leuk plaatje
>>
>>54035180
dank je
zelf uitgezocht
>>
>>54035038
Jazeker, maar nog veel erger is als ik wel kan kiezen, de keuze maak, een kort begin maak en dan uiteindelijk toch ga schijtpalen.
(Behalve het kinesische ketenmilfs kijken want daar doe ik niet aan. Sorry, ik weet waar ik ben)
>>
herennering dat iedereen die voor trump is, kindloze alleenstaande mannen zijn die op sjinese tekenfilms jossen. https://www.youtube.com/watch?v=FiS6a1XE91M
>>
File: 1453559187744.jpg (302 KB, 2017x1003) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453559187744.jpg
302 KB, 2017x1003
>>
File: 1435325395350.jpg (58 KB, 600x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435325395350.jpg
58 KB, 600x324
>Heb al 4 jaar een eenitis
>Nu twee maanden samen
>Gisteren met een andere QT gekust.
Godverdomme jongens, ik wou dat ik terug een robot was
>>
>>54035392
jij bent even erg als al die hoeren die Dirk Donderlul afzuigen en dan een beta onderhouder rond hun vingers winden
>>
>>54035392
GODVERDOMME NORMAALTJESBELG
REEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>54035465
het is RIEEEEEEEEEEE
niet REEEEEEEEEE
nieuwvriend
>>
>>54035463
Ik weet het anon, ik probeer mezelf te vertellen dat het kwam omdat ik mijn vd vijf weken niet gezien had en dronken ben.
Nu zie ik mijn vriendin ook terug binnen enkele dagen en moet ik doen alsof er niets aan de hand is
>>
>>54035515
Nee, REEEEEEEEE is een acceptabele uitdrukking, en al was dit niet het geval dan was de correcte corrigeringswijze ofwel *REEEEEEEEEE ofwel, in moderner Nedernaculair, RANDSTAD.
>>
>>54035465
>>54035515

Wij moeten de Nederlandstaligen onder een vlag verenigen
>>
File: 1453577794516.gif (94 KB, 852x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453577794516.gif
94 KB, 852x668
>>54035392
>>
>dvw Try the Bike
>val ongeveer 5x heel zachtjes
>"Ik heb nog nooit iemand zo slecht zien rijden als jou"

;_;
>>
>>54035704
je kan dit enkel goedmaken door het voor altijd voor jezelf te houden en het beste vriendje te zijn voor jouw vriendin (dit is niet hetzelfe als een deurmat worden)
als je haar nu nogmaals bedriegt, maak dan gewoon een einde aan je bestaan ofzo
>>
>>54036045
Bedankt anon, ik was al aan het overwegen dit te doen.
>>
>>54035932
>als jou
ik zou ook gaan huilen
>>
File: 1414533808199.jpg (70 KB, 319x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414533808199.jpg
70 KB, 319x303
>dvw de kjoetie in de bus nooit je vriendin zal worden
>>
>>54036369
je kan het haar eens heel lief vragen?
>>
>>54036544
dan bellen ze altijd de politie
>>
File: pe.jpg (7 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pe.jpg
7 KB, 225x225
Mijn droom zo anders dan de hel
Waarin ik ben gedoemd te leven
Waarin geen enkele hoop meer gloort
Het leven heeft mijn droom vemoord
>>
>>54036685
Zieke gedicht ouwe 10/10
>>
>>54036369
Doet er eens een klapke mee
>>
>>54036544
Ik heb soms wel oogcontact met haar, maar ik denk dat zij mij anders ziet dan ik haar.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=fGx6K90TmCI&index=1&list=RDfGx6K90TmCI

Gebaseerde Hond Meester X
>>
Institutionele educatie

Acht ik gelijk aan de eeuwige verdoemenis van het vagevuur

Enkel nadat mijn absentie geoorloofd is kan ik de humor van het leven waarderen


(racht mijn gedicht)
>>
>>54037417
https://www.youtube.com/watch?v=IIeSGUK-Lyo
gebaseerd!

"Last I heard, y'all niggaz was havin sex, with the SAME sex
I show no love, to homo thugs
Empty out, reloaded and throw more slugs
How you gonna explain fuckin a man?
Even if we squashed the beef, I ain't touchin ya hand
I don't buck with chumps, for those to been to jail
That's the cat with the Kool-Aid on his lips and pumps
I don't fuck with niggaz that think they broads
Only know how to be ONE WAY, that's the dog"
>>
>>54037602
Randering

>>54037683
Goeie man die Hond Meester X
>>
File: 1453499004551.png (322 KB, 591x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453499004551.png
322 KB, 591x716
>>54037683
Klinkt niet echt als een lieve man oetz
>>
>>54037602
7/10 geen verwijzing naar een fysiek bellend geluid en volgorde verkeerd.
>>
>>54038007

Ik wilde het mijn eigen draai geven oetz
>>
>>54037788
Hij is daarom ook de Hond Meester X
>>
>>54037788
dat is omdat jij een vuile homo bent
>>
>>54034871
Heel af en toe Mario kart en Smash.
>>54034899
Pokemon XY, Mario Kart 7, Smash Bros
>>
jongens, ik denk dat ik verlieft ben op de casaire van een platenwinkel.
wat nu?, ik ga de winkel maandag bellen
>>
>>54037683
gemeen
>>
Engel, die tot mij sprak,
Ik luister.
Blijf dicht bij mij.
Leid me!

Engel, mijn ziel was zwak,
Ik huiver.
Toon je aan mij, meester!
>>
>>54038279
>verlieft
Dat terzijde, gewoon er voor gaan.
>>
>>54038279
>>54036724
>>
>>54038279
waarom ga je bellen dan
>>
>>54027778
Hij zal Amerika ten onder laten gaan, wat een goede zaak is voor ons.
>>
>>54027904
Wew, what game is this?
>>
>>54039010
wat een kut spel
>>
File: mijnleven..png (8 KB, 237x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mijnleven..png
8 KB, 237x216
>dvw zin in biertjes maar niemand om mee te drinken
>>
File: 1453064440730.jpg (686 KB, 5000x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453064440730.jpg
686 KB, 5000x5000
Kanker waarom heb ik ineens last van
>dvw geen vd
>>
>>54039144
maar jij mag helemaal geen alcohol drinken
>>
>>54039144
Water of melk is gewoon voldoende.
>>
>>54039144
Waarom heb jij geen vd Arabier? Was jij gisteren niet met een meiske?
>>54039190
Wat een kanker gevoel hé
Ik heb er ook spontaan last van
>>
File: 1453235074270.jpg (175 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453235074270.jpg
175 KB, 1280x960
>zorg ervoor dat je alles slikt, flikker

wat doen?
>>
>>54039456
hem verrot slaan oetz
>>
>>54039099
Excuse me lad?
>>
File: 1435472998349.jpg (74 KB, 500x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435472998349.jpg
74 KB, 500x490
>dvw wanneer je zo steened bent dat je even vergeet waar je bent

nondeju dat was kanker raar
>>
>>54039456
>draai 360 graden
>loop weg
>>
>>54039317
Ze was een beetje irritant, dus heb ik haar laten vallen.

Nu heb ik dus nog steeds geen vd
>>
>>54039456
Als ik word betaald dan zou ik het doen.

Ik zou het sowieso doen maar wat geld is natuurlijk mooi meegenomen.
>>
wie /lekkerinbed/ hier?
>>
Ook, ik snap die 'oetz' miem niet. Koek wel aangezien ik van pol kom.
>>
>>54039709
wat heb je nu aan
>>
>>54039971
een afkorting van om eerlijk te zijn niet eens een miem autisten houden er niet zo van blijkbaar
>>
>>54039971
das dom van je om oetz te zijn
>>
>>54039987
boxers en een t-shirt
>>54040034
hartelijk dank koene ridder. het klinkt best wel lomp
>>
ik probeer overigens minder te rukken maar ik ben na 1 dag al weer retegeil
stuur hulp
>>
>>54040487
Ben jij mij?

Precies hetzelfde geval hier.
>>
>>54040487
>>54040606
Weet je zeker dat je niet gewoon verveeld bent en je niks anders weet te verzinnen dan te gaan jossen?
>>
>>54040606
Iets met testosterone opbouwen.
Misschien is 4chan browsen met traps en halfnaakte vrouwen niet zo een goede keuze.
>>
>>54040732
Geil word ik niet echt van valstrikken
>>
>>54040487
...eens per dag is al te veel? Fuck man, wat is normaal deze tijden?
>>
>>54040812
>Fuck
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>54040487
zoek bezigheden
tijdens examens of periodes waar ik vaak gewoon op kot/thuis zit masturbeer ik enorm veel, maar periodes waar ik de hele dag bezig ben (sportschool, werken voor thesis in archief, naar de les gaan, koken, wat dan ook) dan heb ik veel minder vaak zin in rukken
>>
>>54040812
Gewoon stoppen en je testosteron verhogen. Chick vinden en je ballen daarin legen.
>>
>>54032571
Trump

>dvw geen Ron Paul deze verkiezingen
ja ok zijne zoon is er nu bij ma das niet hetzelfde
>>
hebben jullie al ooit eens vreemd meisje op straat aangesproken in de hoop je ballen te legen in haar? hoe verliep dat?
>>
>>54041159
nee, ze spreken mij aan
>>
>>54040810
vertel dat je moeder maar
>>
>>54041159
>je ballen willen legen in een meisje
>in plaats van in een superieur jongenspoesje
heumeu
>>
>>54041508
>dgw je een vriendin hebt maar liever een jongenspoesje wilt neuken
>>
Waar is de relevante nederdrader lijst
>>
File: 1452382170417.gif (3 MB, 380x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452382170417.gif
3 MB, 380x246
heb weer een biertje gepakt
>>
>Droge handen
>Gebruik vaseline
>Handen worden rood en jeukt
>Zie kleine bultjes

Heb ik AIDS?
>>
>>54041159
Nee, omdat dit niet werkt en niet echt sociaal ben.

https://www.youtube.com/watch?v=Ira9A7wSW3M
>>
>>54040944
Maar waarom?
>>
>>54041736
nee, maar wel kanker
>>
>>54041736
allergie, misschien?
>>54041772
omdat het lekkerder is dan je hand
maar een jongenspoesje is lekkerder waarschijnlijk en dan heb je dat gezeik met die vrouwen niet
>>
>>54041733


koek die belgische jood valse vlagt
>>
>>54041864
Waarom zou ik een allergisch reactie krijgen van vaseline?
>>
>>54041868
Hij is dan ook een zielige West-Vlaase manlet die z'n verwarming niet kan laten repareren
>>
Eenmaal per oetz, momenteel doe ik het om de 2 dagen.
>>
>>54041907
Weet ik veel. Zoek het lekker uit, kankerhomo.
>>
File: 1432182391046.gif (1 MB, 384x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432182391046.gif
1 MB, 384x216
Deze draad is nu officieel genept!
>>
>>54042124
Ga ik lekker niet doen, kankerzemmer
>>
File: 1432392519935.jpg (151 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432392519935.jpg
151 KB, 1280x720
>>54042150
>>
>>54042150
Flikker op met je chinese plaatjes.
>>
>>54042150
>>54042240
Sjinese tekenfilms horen op /a/ vriend.
>>
https://www.4chan.org/frames

Waarom zie ik dit pas voor het eerst?
>>
File: 1403945143796.jpg (319 KB, 960x1243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403945143796.jpg
319 KB, 960x1243
>>54042286
Sjinese tekenfilms horen overal op 4kan
>>
File: 1449393651769.png (375 KB, 500x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449393651769.png
375 KB, 500x708
>>54042286
>paalt op een sjinees tekenfilmforum
>haat tekenfilms
>>
nieuwflikker hier op dit bord. wat wil 'oetz' zeggen
>>
>>54042440
Gewoon zoals je leest; "oetz". Klinkt gewoon leuk.

Je moeder oetz
>>
>>54042440
Om
Even
Te
Zeggen

Oetz
>>
>>54042342
Tenzij je porno gaat posten flikker je maar op.
>>
>>54042440
Om eerlijk te zijn ben jij dom. Jij bent de reden waarom buitelanders ons dom vinden
>>
>>54042286
Eigenlijk is het van een videospel.
>>
>>54042527
>maakt landgenoot belachelijk
>kan geen buitenlanders spellen
>>
>>54042440
GODSAMME DIT IS EERDER IN DE DRAAD AL GEVRAAGD
RIEEEEEEEEEEEEEEE (NU BETER ANDERE ANON IK HEB RIE IN PLAATS VAN REE GEZEGD IK HOOP DAT JE NU BLIJ BENT)
IK HOOP DAT JULLIE ALLEMAAL ONHEUS BEJEGEND WORDEN DOOR ELKE WINKELBEDIENDE DIE JE IN DE REST VAN JE MISERABELE LEVEN TEGENKOMT
>>
>>54042527
>vallen voor het aas
>>
>>54042342
>>54042390
>deze site is voor sjinese tekenfilms
Citaat van recent overleden moot: "discussion of Japanese culture".
Dat is dus geen "schijtpaal overal met mijn tekenfilms".
>>
Hey people, waar de fuck staat dat 'oetz' voor, het is hier echt all over the place om eerlijk te zijn.
>>
>>54042826
RAND
>>
STAD
>>
>>54042892
STAD
>>
>>54042826
Oma en teger zagen.
>>
>>54042826
opgelet, meer aas
>>
hoe pornoverslaafd zijn jullie, viezerikken?
>>
File: 1429035696996.png (723 KB, 640x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429035696996.png
723 KB, 640x686
>>54042478
>posten
>>
>>54043024
Weet niet of het echt verslaafd is maar ik trek wel te veel en op smerige dingen waarvan ik daarna spijt heb.
>>
>>54043024
Ik kan makkelijk zonder
dan gebruik ik gewoon dingen die niet als porno zijn bedoeld of fantasie
>>
>>54042802
Ga nou maar weg, nieuwvriend.
Het kan letterlijk niemand wat schelen, op wat /b/-flikkers na.
>>
>>54043333
>fantasie
vertel
maak je mentale afbeeldingen van lekkere meisjes die je op straat tegen komt?
>>
>>54043383
Meestal eigen verzinsels losjes gebaseerd op mensen die ik ken of heb gezien
In situaties waar ik in ben of ben geweest
>>
>>54043554
Dat doe ik ook, soms zo erg dat ik een vrouw waar ik gek op was zo heb drooggeneukt in mijn hoofd dat ik haar later niet zo interessant meer vindt.
>>
dvw geen vriendin.
>>
File: hanging-feel.png (16 KB, 645x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hanging-feel.png
16 KB, 645x803
>dvw zo verrot van het werken en uitgaan
>dvw geen latinavd

>>54043699
ikdv
>>
>>54043773
>uitgaan
GODVERDOMME NORMAALTJE GA WEEEEEEG
>>
wanneer kwam bij jullie het besef dat jullie nooit een normaaltje zouden zijn? welke specifieke gebeurtenis zorgde hiervoor?
>>
>>54043808
sinds mijn ontdekking van het internet
>>
Ik ga slapen. Heb overmorgen tentamen wiskunde. Ben er daarna terug om te schijtpalen.
>>
>>54043654
Dat heb ik zelf niet echt, al zijn er wel scenario's die constant terug komen
Een scenario zoals in school kleedkamers in de brugklas met een jongere vriend
>>
File: 1422745618953.jpg (32 KB, 680x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422745618953.jpg
32 KB, 680x382
>>54043808
>welke specifieke gebeurtenis zorgde hiervoor?
Mijn gehele levensduur.
>>
>>54043808
Toen ik opmerkte dat geen enkele vriend van mij dezelfde passie deelt.
>>
>>54043808
Al denken veel mensen dat ik ziek in mijn hoofd ben, ik zie mijzelf toch als een normaaltje
>>
>>54043807
Alleen maar omdat ik wekelijks uitga betekent niet dat ik een normaaltje ben pas als ik echt goed vrouwen kan versieren beschouw ik mijzelf een normaaltje.

>>54043808
Ik zit vaak te graag te relaxen achter de PC, het is gewoon te comfortabel en daardoor behaal ik veel doelen moeilijker.
>>
Wat is het leven nog waard?

Want elke lach gaat met een traan gepaard,

Want achter deze façade worden mijn echte emoties bewaard,

Want zowel het voortijdig beëindigen van mijn leven als de angst hiervoor maken me een lafaard.

(racht aub)
>>
>>54044059
Wat is deze arab zwemmel
>>
School
Is echt een hel
Je ziet me pas lachen
Na de bel
>>
File: hertogjan.jpg (37 KB, 552x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hertogjan.jpg
37 KB, 552x308
ik ga zo wéér een biertje pakken
>>
>>54038801
wat?, ik spreek geen vlaams
>>54038817
ik ga een album bestellen die ze niet hadden
>>
>>54044147
Maar... dat is haram!
>>
>>54044099

>deze domme paal is mijn enige (Jij)

het leven een schijt
>>
File: 616461951.jpg (81 KB, 483x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
616461951.jpg
81 KB, 483x433
>>54044255
nee, het is bier
>>
@54044282 (Jij)
moet je maar die kutzooi niet om 1 uur 's nachts palen
>>
>>54044282
Tsja, een (Jij) is een (Jij) het is niet netjes om een gegeven paard in de bek te kijken.
>>
>>54044342

bedankt voor de (Jij)

vond je mijn gedicht niet goed dan?
>>
>>54043808
Definieer eens een normaaltje.
Volgens mijn definitie heb ik er nooit een willen zijn
>>
>>54043808

toen ik een bèta studie ging doen en zag dat zelfs de grootste autisten allemaal mede-autisten vonden waarmee ze vrienden mee werden een mee omgingen en ik niet

maar ik wil geen normaaltje zijn oetz, dood aan normaaltjes
>>
>>54044059
Laatste strofe past niet echt bij het ritme van het gedicht oetz

Wel mooi gebruik van parallelisme

6.5/10
>>
>>54044576
Je bent een arabier, bij definitie een normaaltje.
>>
File: 1429140003226.jpg (28 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429140003226.jpg
28 KB, 400x388
alcohol en sigaretten,
op zaterdag in het donker internetten,

is waarom ik een kankerloser ben.
>>
>>54044379
Arab we zijn niet allemaal emoflikkers.
Muh voels, muh doel van het leven rot op ik leef enkel voor de roesmomenten.
>>
nieuw
>>54044681
>>54044681
>>54044681
>>
>>54044707
310 stomme emilypaler.
>>
>>54044157
je moet met d'r babbelen zei die belg
>>
File: 1446364982411.jpg (10 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446364982411.jpg
10 KB, 200x200
>>54044645
>>
>>54044739
Zal ik maar een goeie maken dan?
>>
>>54044787
Doe maar
>>
>>54044787
Mwah zoveel boeit het ook niet wat de eerste paal is.
>>
Er zijn hier letterlijk mensen onironisch links. Germanen en Kelten, hiertoe behoren ook Walen en Noord-Fransen, zijn dan ook uitzonderlijk dom. Hun pathologische altruïsme zal hen uiteindelijk de das omdoen.
Thread replies: 311
Thread images: 68
Thread DB ID: 471068[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.