[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/hrv/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 301
Thread images: 55
File: 1444627493737.jpg (125 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444627493737.jpg
125 KB, 1080x1080
raspad ex-yua edicija
>>
mesnata gujsca
>>
File: 1440706001975.jpg (8 KB, 250x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440706001975.jpg
8 KB, 250x236
Moram na bazene za tjelesni za faks danas
>>
>>54006344
why i čeg se bojiš
>>
Ahhhahahhahahhahaha hrv lolololoko
>>
Now that ex-yu fell apart will you be making ex-ex-yu?
>>
napokon će zavladati mir na 4chinu
>>
ocijenite nas
>>
>>54007340
Zbrda zdola
Bit će ovo otužna vlada, bit će suludih izjava njihovih članova, pokušat će napraviti neke reforme, ali samo one di se dijele novci naokolo bezvze, pokušat će napraviti neku promjenu u upravi ali će svi uhljebi ostat uhljebi samo na drugim mjestima, nakon prvog prosvjeda zbog neke refrome će prestati s pokušavanjem

Neznam zašto si stavio ovo prase kao sliku mamu ti odvratnu jebem da ti djecu bosanci silovali na ćilimu nakon kafe i rahatluka
>>54007243
Splićani su gamad, Istrani smrdljive komunjare
>>54006344
I ja sam debel anone, i ja sam debel
Gle, svi znaju da si debel - obavi to i amen
>>
>>54007765
nisam ja op, cigančino hercegovačka
>>
Prijateljski bump ;^)
>>
mrzim svoj život
>>
>>54006020
wew
>>
>>54008766
Čas za /slo/ je končno napočil! Samo kajkavce moramo ukrast /hrv/-ju, pa imamo ekipo!
>>
File: 1410548032744s.jpg (2 KB, 87x124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410548032744s.jpg
2 KB, 87x124
>>54007340
>mlk osobno poznajem jednog ministra
>>
>>54011244
a ja Janka Bobetka dok je bio živ
i neke olimpijske medaliste
>>
>>54006020

zaš se ex-yu raspada?
>>
Dobro jutro.

>>54011315
Zato što su maloljetni shitposteri stalno spammali "crvati" "servi" i "ovo" i nije bilo gotovo nikakve diskusije na njemu.
>>
>>54006020
HIGH
HIGH
HIGH
>>
>>54011286
jebali te olimpijci, hoće ti oni naći posao?

top kek, neetara na aparatima zato što sam superioran

TOP KEK
>>
boys you seen that arse in the OP's picture? phwoar
>>
Bok. Kako si?
>>
>>54011479
ovo
>>
>>54011244

nek te povede na tajne orgije koje drže u tunelima ispod paveličeve vile na sljemenu
>>
>>54011556
pa tak
>>
>>54011556
dudl dudl
>>
>>54011663
Pa tak?

>>54011686
crtež?
>>
>>54006020
What happened to /ex-yu/ ? War?
>>
fali nam multikulturalnosti ovdje

fale nam... SRBI
>>
>/hrv/
>/srb/
Zar opet?
>>
File: mikelanđelo.jpg (11 KB, 284x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mikelanđelo.jpg
11 KB, 284x274
DUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDLDUDL
>>
File: 1453116249537.png (25 KB, 708x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453116249537.png
25 KB, 708x540
>>
>>54011752
Shitposting killed it. Happens every 2-3 months.
>>
>>54011859
>>54011852
>cajke
>srbofili
>šešelj im je car

>>54011752
ma neki spammeri su uništili razgovore sa svojim sranjima pa smo se razišli
a jugu je srušila usrana ekonomija

>>54011902
da, postajem derpe
ali kako zbarit kada se nema novaca, visine, izgleda, u industriji i školama bez žena
niš, zavest kolegu s posla prek FB da drugi ne skuže i pojebat ga... u nježna usta i guzove... moj slatki twink
izjebao bih svašta ljudsko samo da nie debelo, prestaro ili teško bolesno, a ovaj lik je najbliže
>>
>>54012057
>visine

brijao sam da je to mema sa fit-u? jesam li siguran sa svojih 180??
>>
>>54012121
siguran si
nije mema, ozbiljnije od silovanja novorođenčeta
>>
>>54012057

>frend se auta da je gey
>ok...očeš pušit?

dobro puši
>>
>balk
>ex-yu
>srb
>hrv

kaj je sljedeće jebeni /slo/
>>
>>54012263
>kaj je sljedeće jebeni /slo/
Mislim da na ovom boardu nema više od 3 Slovenca.
>>
gladan sam dbi
>>
What happened to /ex-yu/?

How did it broke up?
It's literally yugo wars all over again.
>>
>>54012261
z-zbilja?
jel zgodan? ne pitam da meni on popuši nego jel zgodni pederi samo tako popuše ili?
kad velim zgodan jer onako muški peder ili onako mrvicu ženskast ili baš flamer neki?
sve reci da ne moram sam saznavat i sjebat stvari
>>54012545
zašto bi nam lagao o tome?
>>
nisam izašao van s prijatenjima više od godinu dana
>>
>>54012537
>>
>>54012695
Zašto se zaključavaš u vlastitoj sobi NEETaro?
>>
>>54012776
nisam neet što je još najgore
>>
>>54012695
jesi ti naš?

>>54012695
di ste izašli prije godinu dana
>>
>>54012861
neki kafić na par pivkana
>>
user review went from 98% to 88%, welp dropped
>>
>>54012826
Šta onda ne pozoveš kog od njih van? Neće te ubit ak pitaš.

>>54012861
Da Hrvat sam, ovdje u MK sam da studiram.
>>
>>54012976
jebote ko je vidio ić studirat u makedoniju
kak je tam jel ima puno šiptara
>>
>>54013073
>jebote ko je vidio ić studirat u makedoniju
kek
>kak je tam jel ima puno šiptara
kek
>>
>>54013095
>kek
>>>/reddit/
>>
>>54012957
welp?
ima se para, a? ide se u restorane? fina guza? tata mama srednja viša klasa, a? koristi se ubrus,a?
>>
>>54006020
>Man Booty
>>
>>54013111
imam sidu
silovat ću ti staru
>>
>>54013073
Nije loše kad ti vlada plaća školarinu i smještaj. :D

I nema nešt šiptara u gradu u kojem sam, msm da su negdje 90% etički makedonci.
No mogu se nagjedat šiptarskih zastava kad god putujem u Skopje.
>>
>>54006020
HIGH
I
G
H

TEST
E
S
T
>>
>>54013226
žene su im crnokose, smeđije nego naše
neznaju hrvatski (ovi mlađi)
sve je sjebano, svaka zrada izgleda kao da ima skvotere i kao da ih boli kurac (a i boli ih kurac)
zaostalo

>>54013274
High Cholesterol
>>
kako me okida ovaj idiot kaj odgovara na dva posta odjednom ubio bi boga u njemu
>>
>>54006020
What happened to ex-yu?
>>
>>54013388
serbs ran away again, but they'll come back in day or two like always
>>
>>54013358
jebiga sine, odgovaram zato jer mogu
>>54013388
čitaj po klupku, piše ti fino više puta
>>
>>54013388
Serbia and Croatia and Bosnia are declaring themselves sovereign generals. Second Yugoslav war soon. Sadly nobody here can produce Roki level music.
>>
>>54013431
>>54013441

>letting autist mudslimes have their own general

Another /lat/ - /sverige/ level of autism incoming?
>>
File: pozzzz.jpg (9 KB, 215x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pozzzz.jpg
9 KB, 215x227
šta ex-yu se raspa aa?

u jbt! pa zašto pobogu??xD

ae vidimo se
hahahahahahahahahahahaha
>>
>>54013603
jebi se! nikad neću naći toliko dijevica da /osjećaji/ s njima .... jebi se, profesore!!!
>>
>>54013552
serbs were spamming too much about croats and one croat got super butthurt and started shitposting like crazy
>>
>>54010582
Cajt je že, samo narediti je treba novo nit.
>>
>>54013431
>p-pls come back guise
>w-we have less than one thread a day guise
>b-but w-we're tough and stuff
>reeeeeeeeeeeeeee

Ma cec bajo moj uživajte u svom """klupku""".

Mi smo imali 4 klupka juče.
>>
>>54006020
boobs > ass

prove me wrong
>>
>>54013732
>biti ponosan na to kaj si cijeli dan na 4chanu
>>
>ne želim biti na threadu gdje su sami Srbi
>Hrvata je premalo i dosadnu su kad nisu pomiješani s drugima

Bit će /ex-yu/ nazad za dva dana, i to će neki Srbin suptilno napraviti thread i praviti se da se ništa nije dogodilo.
>>
>>54013732
Hello my kebab-remover, can you give me your point of view regarding the death of ex-yu?

see >>54013680
>>54013441
>>54013431
>>
>>54013732
>hehe nas 10 je krugodrkalo cijeli dan jučer postojaći slike arkana i šešelja h-haha

I opet si tu. Ajde priznaj miloše, već ti sada fali hrvoje.
>>
File: 123.png (3 MB, 2760x1284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123.png
3 MB, 2760x1284
>>54013732
>Mi smo imali 4 klupka juče.
Srpski kompleksi i potreba za dokazivanjem jer znaju da su inferorni slavnim Hrvatima.
>>
>>54013732
impliciraš da vam nećemo IZDOMINIRAT!!! i te didireduove

samo šta Hrvati vikendom jebu, ali samo čekajte! he he hee
>>
>>54013321
>žene su im crnokose, smeđije nego naše
>neznaju hrvatski (ovi mlađi)
>sve je sjebano, svaka zrada izgleda kao da >ima skvotere i kao da ih boli kurac (a i boli ih kurac)
>zaostalo

Sve istina.
Plus imaju još gori mentalitet od naših i korupcija im je tri put gora, a da ne spomenem probleme sa šiptarima.
>>
>>54013836
It's relatively simple. There was constant banter which was fun, I suppose. But then a bunch of butthurt croats started spamming like mad. 3-4 of them would drown the thread and kill it and everyone would leave, croats and serbs alike. Then one morning, after figuring out that the croat shitposting outweighs croat shitposting, we just made a new thread and started posting in cyrillic. Since then we've had on average 10-20 more individual posters than /ex-yu/ did. And the best part, there is no shitposting what so ever. Like literally none. Except of course when that one croat bounces in and starts salting all over the place, but since croats can't read/understand cyrillic (except the older ones who grew up in yugoslavia) they leave soon.

If you were asking for the country itself, well you have it all on wikipedia, don't you? If you want more details, feel free to visit >>54006291
>>
>>54013733
Protip: They cant>>54013733
>>
File: 6.png (154 KB, 498x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.png
154 KB, 498x498
>>54013779
>>54013850
>>54013878
>>54013918
>>54013789

Naučićete vi ćirilicu ubrzo, vidim ja.
>>
>>54014075
ajde debilu odi postat mačke s rusima i pušit indijski kurac hahahahaha vidimo se sutra
>>
>>54011752
orci se otcepili i rade /krajna/ threadove i IRC SRAO sobe u koje nitko ne može jer su zakrčeni virtualnim balvanima
>>
File: 12.jpg (27 KB, 598x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12.jpg
27 KB, 598x450
>>54014122
Baжи ce! Уживaј пpoвoдeћи вpeмe нa гyгл тpaнcлaтe :)
>>
>>54014013
>>54014013
>but since croats can't read/understand cyrillic (except the older ones who grew up in yugoslavia) they leave soon.

Seriously? I only know notions of the language, yet I learned the Serbian cyrillic alphabet in a week, by hanging it in front of me in my toilet (a place you visit every day).
>>
>>54014209
no bestiality pls
>>
>>54014013
>bunch of butthurt croats started spamming
2 nije buch
>>
File: slav_feels.jpg (45 KB, 501x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slav_feels.jpg
45 KB, 501x609
Nemojte se svađati decki ;_; :'( :O
>>
>>54007340
10/10
>>
>>54014013
>Serbs get so butthurt that they leave the general and make their own
>still have the need to post in /hrv/ general about how mean Croats are
>have the need to prove to /hrv/ how "great" their new /srb/ general is
top kek, Serbs are like little children who get jealous because their friend has a cooler truck toy than them
>>
>>54014209
ⰒⰑⰔⰅⰓⰅⰮ ⰕⰋ ⰔⰅ ⰐⰀ ⰕⰑ ⰁⰖⰃⰀⰓⰔⰍⰑ ⰒⰋⰔⰮⰑ
>>
>>54014233
Exactly. Since they know the language they can easily learn it, but fore them cyrillic has a political connotation and they shy away from learning it. Some of their scholars have tried to re-institute cyrillic into their curriculum and they received death threats. Shows you the nature of ignorance, really.
>>
>>54014013
>free to visit >>54006291
Bog te jebo! Samo brade, naopake stolice i orci!
Doslovno /mordor/
>>
>>54014331
>kaže jazavac koji priča na engleskom kako bi impresionirao strance

gsssssssssssssssss
>>
>>54014233
>he doesn't understand the struggle of being allergic to cyrillic

https://www.youtube.com/watch?v=WXRNOgosjDY
>>
File: 1450876051422.jpg (9 KB, 236x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450876051422.jpg
9 KB, 236x233
>>54014290
postaj kotove
>>
>>54006020
>raspad ex-yua

Konačno
>>
>>54014371
koji guzobol sunce ti jebem aaaaaaaaaaahhahaha
>>
>>54014341
ajde natrag u srb koji kurac guzobolis ovdje sada
proljev bar ironicno sitposta
>>
>>54014368
>misli da engleski pričaju samo oni koji nešto dokazuju strancima pa mu je neugodno
>bezobrazan je prema strancima da dokaže koliko je hc i edgy
Prestani biti toliko nesiguran.
>>
ⰔⰓⰁⰋ ⰔⰖ ⰃⰑⰂⰐⰀ
>>
File: 1452923149868.jpg (84 KB, 500x739) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452923149868.jpg
84 KB, 500x739
Lubicie duże dupy /ex-yu/ ?
>>
>>54014446
excuse me haha what did you said
>>
>>54014446
>>>reddit
>>
File: 13.jpg (107 KB, 680x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13.jpg
107 KB, 680x562
>>54014445
Ceјџ пocтyјeм, вeoмa иpoничнo. И изaзивaм гyзoбoл. Mилинa. Ae нa гyгл.

Hayчићeтe ви мeни ћиpилицy, видим јa.
>>
>>54014341
That is indeed really ignorant. It reminds me of some nutjobs here that are against learning French in school because "Walloons don't want to learn Dutch".
>>
File: 1449574185558.jpg (2 MB, 3000x1998) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449574185558.jpg
2 MB, 3000x1998
>>
File: 1453050050613.jpg (93 KB, 750x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453050050613.jpg
93 KB, 750x1000
>>54014492
>>
>>54014494
>prozirni obrambeni mehanizam
>>
>>54014492
>taj celulit

uggh ne hvala roki
>>
>>54014355
OVO
V
O

>>54014549
goni tu spodobu da te ja nebi izgonio traktorom
>>
File: s-l1000.jpg (54 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s-l1000.jpg
54 KB, 500x500
Kako nabavit lazne narukvice za upad u klubove?
>>
File: 1453096504543.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453096504543.webm
3 MB, 1280x720
>>54014572
>celulit
>źle
>>
File: comfy winter cat.jpg (79 KB, 446x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfy winter cat.jpg
79 KB, 446x602
>>
>>54014561
haha i don't understand lol
>>
>>54014559
Uf ova je dobra
>>
File: 1453059953849.jpg (612 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453059953849.jpg
612 KB, 1280x1024
>>54014622
dobra, dobra
>>
File: 5.jpg (43 KB, 500x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.jpg
43 KB, 500x389
>>54014586
Aјдe дpyгap, лoми. Oтepaј мe хe хe.
>>
>>54014598
Zaato ti trebaju?
>>
>>54014598
ne znam u koje klubove ti ideš, al kod nas u civiliziranom društvu dobiješ uv žig, a ne narukvice ko da si u aušvicu
>>
>>54014619
>dublje ponire u svoju nesigurnost i kompleks inferiornosti koji pokušava prikriti lošim humorom umjesto da napokon odraste i emocionalno sazrije
>>
>>54014714
>deeper into their insecurity and inferiority complex that trying to cover up bad humor instead to finally grow up and mature emotionally

? :DD
>>
>>54014551
Why would I learn a fucking useless script? Why burden students with learning useless shit?
>>
File: ebony.jpg (101 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebony.jpg
101 KB, 500x667
>>54014680
sorry poland but we only post here black angels
>>
>>54014748
>forsira loše meme da izbjegne prihvatiti ponižavajuću činjenicu o svojem nepostojanom samopouzdanju
>>
File: Champy.jpg (128 KB, 1128x1367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Champy.jpg
128 KB, 1128x1367
>>54014683
>>
>>54014808
O B J E S I S E
>>
sad kad se svrbi vrati i počnu NISMO MI KO NAS BRE

top cec
>>
File: 1450876790571.jpg (253 KB, 900x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450876790571.jpg
253 KB, 900x675
>>54014808
a prosze bardzo
>>
File: 1452744482719.gif (2 MB, 500x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452744482719.gif
2 MB, 500x338
>>54014680
Poland bro is Wroclaw a good tourist destination?
I'm thinking of visiting Poland this summer if I manage to get an internship in Germany.
>>
File: 4m5KPDK3g5Fp.jpg (98 KB, 752x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4m5KPDK3g5Fp.jpg
98 KB, 752x450
samo niki bajo moj
>>
>>54014870
is this serbian language?
xd
>>
>>54014931
>Poland bro is Wroclaw a good tourist destination?
It's not that bad 2bh.
>>
>>54014909
>>54014975

my test can't handle it
>>
File: curves.webm (600 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
curves.webm
600 KB, 640x360
kakve su ovo low test pizdarije
>>
File: 1453240395586.gif (989 KB, 420x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453240395586.gif
989 KB, 420x233
>>54014982
Hvala :3
>>
>>54015167
just watch out for the bydlos.

also, don't be suprised if you see a few niggers
>>
>>54014977
Дa.
>>
File: 1452707985237.gif (990 KB, 245x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452707985237.gif
990 KB, 245x196
>>54015193
Are the niggers well integrated at least or are they as bad as bydlo?
>>
File: 1450046035237.webm (661 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450046035237.webm
661 KB, 1920x1080
>>54014975
O V O
V
O
>>
>>54015116
odvratno
>>
File: 1452290418529.png (133 KB, 598x858) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452290418529.png
133 KB, 598x858
Kako da nađem gf?
>>
>>54015244
Never got close to one so I don't know.

I feel disgusted from the look of the apes alone.
>>
File: 1452894703773.gif (1 MB, 246x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452894703773.gif
1 MB, 246x300
>>54015277
>gf
Ženske su sranje dbi.

>>54015305
I can imagine, at least you're not cucked like Germany, it's not what it used to be 10-15 years ago.
>>
>>54015277
Evo ja cu ti biti gf..
>>
>>54015407
kako si postao gej
greentextaj svoje prvo gej iskustvo :3
>>
Drive najbolji kino ikada
>>
File: 1402024023638.jpg (261 KB, 700x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402024023638.jpg
261 KB, 700x1050
>>54015407
zasto ih postas stalno onda?
>>
>>54015493
za 5 godina će biti svinja
>>
File: 1452041937051.jpg (71 KB, 500x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452041937051.jpg
71 KB, 500x562
>>54015439
M-moze
>>
može sviđa mi se /hrv/ jebeš ex-yu

jedva čekam međusobno raidanje
>>
File: 1.webm (886 KB, 450x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.webm
886 KB, 450x450
>>54015533
ti si vec sada
>>
>>54015676
nemojte ga ignorirati
>>
Dijasporu treba klati tupim nozem
>>
>>54015493
LONDON
O
N
D
O
N
>>
>>54006020
/slo/ + /hrv/ K A D A ??
>>
>>54015814
ovo, mogli bi i s bosancima
>>
>>54015814
koji kurac će nam ti židovi prije bi /hrv/ + /boš/ (bošnjaci)
>>
šteta kaj nema više hercegovaca ovdje
>>
>>54015861
bosanci isto imaju sada svoje tredove, kek

>ne mogu održat ni zajedničke tredove na mančurijskoj slikodaski

A pokušali smo imat vlastitu državu. Doslovno podljudi.
>>
>>54013504
>>
File: routine.jpg (208 KB, 700x1006) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
routine.jpg
208 KB, 700x1006
S V A K I J E B E N I D A N
>>
>>54015445
>kako si postao gej
bi sam dbi
>greentextaj svoje prvo gej iskustvo :3
neda mi se

>>54015493
Da nastavim trend ovog threada, mogu ja postat zajebane fetiše umjesto toga. :DDD
>>
>>54015961
It's so strange how Balkan despises each other despite being more or less the same overall. "podljudi" sounds about right.
>>
odem u srb tred i samo vidim turske,bugarske, grčke i srpske zastavice

mogu ga slobodno preimenovat u /gypsy/
>>
>>54016056
k-koje fetise?
>>
File: 1431550590098.jpg (22 KB, 512x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431550590098.jpg
22 KB, 512x288
>ook na godišnjem
>ook zarađujem dok ništa ne radim

hehe jebi neetare
>>
>budes dijaspora
>jebeni sluga si
>radis sa ciganima,arapima i nigerima
>sef ti da neku sicu
>kupis neku bezvrijednu materijalnu stvar
T O P C E C
ovo nemres izmisliti
>>
>>54016101
vjerovatno uključuje tu "mačku" koju je upravo postao
>>
>prosječni kupac c klase ima 55 godina
wew

>>54016169
>budeš seljober
>
>>
>>54016169
>cec

ajde ti u >>/srb/
>>
Kako trigeram jazavce i cigane
>>
>>54016169
>živiš u svojoj matičnoj zemlji
>umreš od gladi zato što nisi mogao naći posao i cijelo vrijeme si šitpostovao na anime forumu
>>
File: 1449910188753.png (67 KB, 578x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449910188753.png
67 KB, 578x547
>>54016101
trap, futa, furry, shota, loli, bdsm, incest itd
>>
>>54016344
gospodin
>>
koji kurac
>>
File: 14305214585771.jpg (71 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14305214585771.jpg
71 KB, 600x450
>>54016056
>bi sam dbi
>>54016344
>>
>>54016344
>trap, futa, bdsm, furry

odvratno
>>
>>54016442
slažem se sa svime osim trap
>>
File: 1450615381050.jpg (11 KB, 205x165) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450615381050.jpg
11 KB, 205x165
>ook sam tehnolog u firmi koja uopće nije u mojoj struci
>ook bossujem nad ljudima koji rade u toj firmi 10+ godina
>ook imam gf
>ook pišam po luzerima
>ook život je lijep
>>
ono kad se vec mogu zvat oldfag jer sam prozivio 3-4 raspada ex-yua
spojit ce te se opet nakon par dana
iako ovaj put i srbi imaju funkcionalni thread pa mozda se i odrzi ovak...al sumnjam
>>
>>54016511
ovo
>>
File: woohoo.jpg (18 KB, 314x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
woohoo.jpg
18 KB, 314x378
mfw nema više srbadije!
>>
>>54016518
znamo da lažeš
>>
>>54016344
samo loli e prifatliovo od tie
>>
A kad sam radio /hrv/ klupka onda nije valjalo, dudlglug itd, svi bi u /ex-yu/, a sada se opet "cepate"

Još su ti /hrv/ bili dobri, aktivni, minimalno shitposta
>>
>>54016518
Nemoj trigerati ces dijasporovca koji pere tanjure za mrvice kruha
>>
>>54016584
Jedva čekam u Makedoniju na 7 dana žderanja i lokanja.
>>
možete vi srat po dijaspori kolko hoćete al mi vladamo hrvatskom

pozdravio vas Tim ;-)
>>
Dneven potsetnik deka ke izvrshime genocid nad site degenerici.
>>54016344
>>54016584
>>
>mislim da sam se zaljubio u slovakinju
neki fetiš na nacionalne manjine imam izgleda....jebote
vjerujem da je to moj hrvatski gen koji me tjera da stvorim 99%homogenu hrvatsku
>>
>>54016344
Hямa вpъщaнe нaзaд зa Maщeдoнцитe в /int/
>>
>>54016645
ok samo ne idi u zapadni del osim ohrid to je OK, i mavrovo je lepi park, i u skopje na server od vardara pazi, osim to je sve OK
>>
File: 109b8m773.jpg (67 KB, 540x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
109b8m773.jpg
67 KB, 540x534
>>54016687
>vjerujem da je to moj hrvatski gen koji me tjera da stvorim 99%homogenu hrvatsku
>>
>>54016730
Znao sam da si jebena dijaspora.
>>
File: nyihihi.png (116 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nyihihi.png
116 KB, 600x600
>>54016368
>>54016437
>>54016442
Eh, znam da sam perverznjak, nije me više briga jel prihvatljivo ili ne na malajskom crtanom forumu.
A i nije ko da sam neetara pa da ne radim ništ drugo sa životom.
>>
>>54016755
Do you have the same Internet in gypsyland as everyone else does? Do you know what Google translate is? You never stop making me laugh, gypsy-man.
>>
>ook smo postali manjina u /hrv/

SAMO
>>
File: van2.jpg (102 KB, 800x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
van2.jpg
102 KB, 800x521
>>54016764
>>
>>54016860
>preduhitrio si me
SPAVAJ S MJOJOM ŽENOM
>>
>>54016764
ček jel drkaš isključivo na 2d slike mački ili ....
>>
>>54016860
kompleks inferiornosti dbi
>>
>>54016860
ma krivi oni hrvat koji je postuvao link u /balk/
>>
File: Chigurh.jpg (19 KB, 304x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Chigurh.jpg
19 KB, 304x365
>>54016879
>SPAVAJ S MJOJOM ŽENOM

Beћ јecaм.
>>
File: 077 - iDiOYYX.png (91 KB, 1024x1326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
077 - iDiOYYX.png
91 KB, 1024x1326
>>54016344
>trap furry loli
zašto se još nisi ubio ?
>>
skinuti cu tinder i onaj location spoofer i staviti slike somija ili fredija
>>
>>54016933
>PURGE.jpg
kako si sta radis,jesi zdrav a?
aj bas mi je drago sto smo porazgovarali pozdravi svoje doma
>>
File: 1442625737377.jpg (45 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442625737377.jpg
45 KB, 500x500
>>54016991
trapstvo je život
>>
>>54016991
>ook mi život nikad neće biti toliko uzbudljiv kao ovom anonu
>>
>>54016987
kontram za trap i za furry ali nista nije loso o loli
>>
>>54014909
odvratno
fuj jebote
>>
>>54016987
>stavlja loli u istu kategoriju sa jebenim trapovima i furry pizdarijama


Ubi se, slovenac.
>>
>>54017050
ultra high test hrvoje

>>54017062
mega low test borna
>>
>>54016987
Janez best ally.
>>
>/hrv/
>Srbi, Makedonci i Slovenci postaju
Znači jedino što se promijenilo je naziv threada. Dobrodošli u Hrvatoslaviju.
>>
>>54017054
tanjur bitte i wash i wash
>>
>>54017119
oduvijek smo bili hegemoni iz sjene
>>
>>54017142
gssssss
>>
Ljudi moji dobri, što mislite o ovoj vladi? Otvorio sam danas novine nakon tjedan dana i vidim da je Orešković uspio skupusiti neke ljude za vlast

Moja šefica zna Vlahu Orepića (valjda se tako zove), prijatelji su već 15 godina. Tvrdi da je čovjek van duševnog balansa ali da je radnik, hodajući bič, ima dva fakulteta (ne znam koja, zaboravio sam), samohrani otac i takve neke sheme - borac
>>
File: 1452811008683.png (201 KB, 305x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452811008683.png
201 KB, 305x407
>>54016870
da da, degenerik sam itd

>>54016901
Misliš zbog slika koje postam? Ne, inače samo drkam na 2d povremeno.

>>54016987
Zdravo Janez.

>svi ovi besplatni (You)ovi
>>
>>54017119
ali ovaj put mi imamo nacionalnu hegemoniju

USTAŠOSLAVIJA!1!1!

SVE DO DRINE
>>
>>54017175
vrime je za popodnevni spavanac dida

(You) >>54017186
>>
>>54017175
nek im je sa srecom
>karamarmo potpredsjednimk
cuckamarko
>>
>>54016827
cigana baš i nema ovdje nakon drugog svjetskog rata
ako znaš kaj ti govorim
ali uzmu rh putovnicu i odu u eu i cigane naokolo tamo
>>
>>54017143
>>54017199
Svi žele biti Ante i Hrvoje.

>Vatroslav Lisinski - rođen kao njemački Židov, Ignatius Fuchs, promijenio ime
>Dimitrija Demeter - rođen kao Grk
>Ljudevit Gaj - rođen kao Nijemac, Ludwig Gay, promijenio ime
>Vjenceslav Novak - rođen kao Čeh
>>
>>54017223
Probudio sam se u 13, brate, dovoljno sam spavao.
Slobodan dan, maksimalna udobnost i field recording mix od tri sata svira u pozadini
>>
>>54017284
pa kad smo kulturalna supersila
>>
ja želim bit bošnjak
>>
>>54017275
>cigana baš i nema ovdje
>kaj

kog ti lažeš
>>
>>54017175
kaj bi mislio o njima samo pričaju o rezovima i pičkama materinama i još HDZ ministri koji su svi bili dio sanaderove vlasti koja je i dovela hrvatsku u takvu situaciju u kakvoj je. onda vidim onog reinera kak nije izdržal ni 3 dana otkad je postal predsjednik sabora i već ide na skijanje pod punim osiguranjem i preskače redove na granici ajde u kurac

nadanje ludom radovanje
>>
>>54017239
Samo da nije premijer
>>
>>54017326
sam u međimurju i tu i tamo neko selo po slavoniji
>>
>>54017275
>Macedonia
>not gypsyland
what are you trying to say here
>>
>>54017391
ima ih di oš
>>
Opet se nasle glupe neetare i raspravljaju o politici
Ja nevjerujem
>>
>>54017354
ko da bi on ikako mogo bit premijer
>>
>>54017332
>svi bili dio sanaderove vlasti

dofurali su nove ljude, o čemu ti ?
>>
>>54017326
I usproedbi sa srbijom i ostalim zemljama balkana, cigani su u hrvatskoj gotovo nepostojeći, a to možemo zahvaliti našem dragom poglavniku, laka mu zemlja.
>>
>>54017332
To sam isto vidio, sa policijskom pratnjom, no pričekat ću konkretniji program. Ovo dosada je ideološko prepiranje, već vidim riječ "ustaše" u novinama tako da znam koje članke izbjegavati, a kolumne pogotovo. Jedino ako imaš nekog koumnista za kojeg misliš da je realan, preporuči...
>>
>>54017422
NEĆU !
>>
svidja mi se novi ministar kulture
>>
>>54017422
Ni nema ih ovdje toliko puno.
>svaki put kad prolazim kroz beograd mi neko ciganče pokuša oprat šajbu na autu
>>
>oni misle da nema cigana u zagrebu

pa jebem vam mater da izađete koji put iz maminog podruma vidjeli bi da ih ima ko govana
>>
>>54017527
To samo kod nas ima
Jebeni liberali prosvjeduju protiv muslimana koji je desnicar
>>
>>54017354
>>54017239
a meni nije jasno kak je on na toj poziciji pa lik je glup ko kurac znači ne znam kak uopće samostalno diše smotan je u pičku materinu više mi se čini kao da je on tu da ga svi mrze i da ne obraćaju pažnju na ostatak hdz-a ko neko žrtveno janje il neš fakat je glup frajer sjedi u saboru 10 sati jučer i nije riječ progovorio i diskutira raspravu na facebooku hahahahaha pa jebemu majku

>>54017450
>hdz
>novi ljudi
kog ti jebeš
onoj kurvi josipi rimac odmah odbacili slučaj čim je došla smjena vlasti

>>54017490
ma nema neovisnog novinarstva u hrvata ili su pod kontrolom hdz ili sdp al mogu reć da je najgori onaj smrdljivi klauški sa 24sata dobim proljev kad vidim njegove kolumne
>>
>del piero ti ukrade curu
damn
https://www.youtube.com/watch?v=ubSJ2_xP7LQ
>>
Rešavanje ciganskog problema kad?
>>
>>54017326
odi u mađarsku, srbiju, pa usporedi
dobro smo prošli (zahvaljujući nekome u 1940ima)
>>54017332
>kaj bi mislio o njima samo pričaju o rezovima i pičkama materinama
on bi još uhljeba i poticaja za podobne
on ne bi rezove, on bi na kredu, kog boli kurac
jel ti lijepo u njemačkoj, štetočino komunjarska? jesi li se učlanio u crvene brigade ili zelene ili je to ipak previše posla?
>>
>>54017583
i izvrću ono što je reka
>>
>>54017556
>to potpuno sivilo u bosni i hrvatskoj

HVALA TI POGLAVNIČE
>>
>>54017629
ali već smo imali oluju i bljesak
>>
>>54017275
>>54017629

ma siptaru su mnogu polosi od cigani
cigani nisto ne rade samo sobiraju smede
siptaru su 100% durka durka muhhamad jihad
>>
simpatični su mi makedonci dbi
>>
File: 1438231624130.jpg (103 KB, 801x616) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438231624130.jpg
103 KB, 801x616
High test thread?
>>
>>54017600
Da evo ti znas kakav je zato kaj si ga vidio na tvu pet sest puta
Ko kreteni sa pola kad tvrde da su merkel i obama glupi evo da dođes na celo neke drzave organizacije i glup si
Drzi se ti tanjura roki
>>
>>54017717
Bilo bi bolje da pravimo /atentatori kralja Aleksandra/.
>>
>>54017698
Šiptari na kosovu i u zapadnoj makedoniji jesu, ali albanci u albaniji mi se nikad nisu činili posebno durka.
>>
File: Ademaga Mešić.jpg (31 KB, 184x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ademaga Mešić.jpg
31 KB, 184x260
>>54017527
Vrijeme je da približimo braću ""Bošnjake"" Hrvatskoj. Ne uče ni nas ni njih o znamenitim hrvatskim muslimanima koji su djelovali u carskoj monarhiji, kraljevskoj Jugoslaviji i NDH zbog poznatih nam razloga. Misle da je Musliman u Bosni nužno "Bošnjak". Hrvat ima dvije religije: Katoličanstvo i Islam

Uključi Federaciju u Hrvatsku, žicu na granicu. Sarajevo je hrvatski Istanbul, naš dragulj sa Istoka
>>
>>54017809
ma daj odjebi muslimani su izdali hrvatstvo stajuci na stranu turaka kad je bilo najteze
a ni sami se ne smatraju hrvatima tak da ehh
>>
>>54017809
i dalje ja nebi Bosnu, meni je samo žao Boke i Bačke
>>
>>54017600
>a meni nije jasno kak je on na toj poziciji

bio je šef soa-e. kaj ti nije jasno?
>>
>>54017649
kaj briješ ti ovi bi dizali poreze i radili rezove a ak misliš da bu rezali upravu možeš se pozdravit s time haha pa koalirali su sa hdzom jel si svjestan toga? ovoj državi ne mogu rezovi nikako više pomoći jer jedino što se može rezat su uhljebi a hdz to neće dozvolit, a reforme o kojima su govorili nit su ih objasnili niti prikazali tak da je to isto prazna slama al bumo vidli

>>54017734
karamarko je za tebe einstein izgleda
>>
>>54017809
malo sutra
pa stari mi je veliki ustasa i mrzi muslimane sve ih hoce pobiti
>>
>>54017886
viruj mi smatrali su se hrvatima sve dok krivousti nije sjeba stvar
otac mi je priča da su bili veći Hrvati one koje je on znao kad je 70-ih bio u Zagrebu na faksu, sudjelovali u proljeću i tako
>>
>>54017793
da ama kur me boli za siptarite u shittarija, nie gi imame od kosovo
ti so onoj hrvat sto studira ovde ili?
>>
>>54017925
Stari ti je debil :)
>>
>>54017925
>veliki ustasa i mrzi muslimane

stari ti i nije baš neka ustaša onda već neki mutavi edgelord
>>
>>54017916
Ajde tanjurko obrazuj me
>>
zaludjen sam ovom Korejkom
>>
>>54017734
kada se s njima ne slažeš - glup si
tako ljudi razmišljaju, mene nazvali glupanom prozapadnjačkim , da pušim američke fore ovov ono kada sam im objašnjavao kako ćemo imati nafte još pun kurac godina jer i sada koristimao samo dijelić dostupne nafte jer je većinom u drugim oblicima (preskupo po ovoj cijeni za obraditi)
a kada skoči cijena ili kada tehnologija dovoljno napreduje onda ćemo i to početi korsititi (a usrane nafte ima pun pun kurac više)
+ dodaj lakše crpljenje iz sjebanih lokacija (horizontalno naprimjer) i onda nedostupna postane dosutpna
+ učinkovitija obrada

ali ne, ja sam glup i pijun naftnih kompanija i amreičkih privatnih interesa i postojao je automobil na vodu ali su ga naftne kompanije ubile itd
>>
>>54017972
vise se ne smatraju i uvrijedili bi se kad bi im to reko
>>
>>54006020
fat
>>
>>54017886
ma daj odjebi hrvati su izdali hrvatstvo stajuci na stranu jugoslavenizma kad je bilo najteze
>>
>>54018060
pa kažem ti krivousti 90-ih sjeba sve
>>
>>54017809
>Prodaću dupe i mudžosima: the post

Prodavanje sopstvene bulje je vaš nacionalni sport ili šta?

:^)
>>
OOOOOOOOOOOOO УCTAШEEEEEEEEEE
>>
https://www.youtube.com/watch?v=FDUliEx0E9Y
https://www.youtube.com/watch?v=FDUliEx0E9Y
https://www.youtube.com/watch?v=FDUliEx0E9Y
https://www.youtube.com/watch?v=FDUliEx0E9Y
https://www.youtube.com/watch?v=FDUliEx0E9Y
>>
>>54017972
da, zovemo ih hercegovcima
>>54017916
e pa što onda tako ne napišeš ? nego samo cmizdriš o rezovima i imenima ministara
>>
>>54018019
trebali su te obrazovati ona tvoja kurvinjska majka i propalica što ti se zove otac a ne ja
>>
>>54018106
>>54018141
>vratili se po hrvatski kurac još isti dan
ayy
>>
>>54018177
>da, zovemo ih hercegovcima
kek, ne
to su bili muslimani, nije volio i ne voli hercegovna nikako, ne znam jeli itko iz Imotskog voli hercegovna
>>
>>54018088
a zar su trebali poubijati hrpu susjeda i dati odanost nekom tamo edgy-debilčeku i odjebati demokraciju, napredak i neovisnost u korist neke tamo NDH ?
YU ~ NDH
>>
>>54018191
Ali tanjurko
Ti si intelektualno superiorniji od mene
Molim te pokazi mi put cistog uma i uspjeha
Zelim kao ti prati tanjure i praviti se pametan na internetu
Taj karamarko i milanovic a?
Bas su glupi jel tako hahahahah
>>
>>54017886
>izdali su hrvatstvo
PRiča ti je jednodimenzionalna. Nisu "oni", nego "mi". Mi smo se međusobno podijelili na katolike, a "mi" smo prihvatili "musulmanluk". Nisu "oni", ne distanciraj Hrvata od Hrvata, jer zbog takvih panjina danas Zagrepčanin dođe u Split i onda ga šikaniraju, i obrnuto. Znaš o čemu govorim.
A turska povijest Bosne je kompleksna i tad se nije ginulo za ideale koje ti držiš čvrsto

>>54017896
Svega je meni žao. I Turske Hrvatske, Hercegovine, Bosne, Boke....

>>54017925
To je iskrivljeno ustaštvo, prilagođeno današnjim uvjetima. Čovjek kojeg sam stavio u slici bio je visokorangiran u NDH. Musliman, koji je širio hrvatstvo po Bosni jer se osjećao Hrvatom. Čovjek koji je u svojim memoarima rekao: "Mi nismo Turci, nego smo po vjeri Muslimani, a po naciji i našem lijepom hrvatskom jeziku Hrvati"

Dosta "providnih" knjiga je izdano za vrijeme NDH, da se ne misli da je to bilo samo doba klanja i kolektivnog čišćenja na području bivše Jugoslavije i propagande
>>
File: 1453420423346.jpg (40 KB, 322x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453420423346.jpg
40 KB, 322x456
>>54017979
Da, samo kažem kak sam vidio razliku među ovima u mk i onima u šiptariji.
Ali imaš pravo budete imali velikih problema vi eventualno sa šiptarima. Možda će bit još jedno kosovo, pogotovo ako uspiju federalizirat zapadnu makedoniju.
>>
>>54018290
šanse su da zarađujem više od tebe i da si smrdljiva neetara, u usporedbi s tobom ja sam jebeni success story
>>
>>54018309
nikada
preziđe krscanstva anone nikakvi muslimani
>>
>>54018106
>>54018141
samo provocirajte pičke, doći ću vam u taj vaš /smrd/ i cijeli tred ću vam usrat

glavno da stalno plačete o hrvatima

nema više bratstva i jedinistva sad, mrtvu vam majku jebem
>>
>>54018060
>>54018089
Treba raditi nazad na popravljanju toga. Sad smo na kursu da nas """bošnjačke""" elite pokušavaju izdvojiti, napraviti "mi" i "oni" podjelu čisto na osnovi religije

Nema rasprave o trećem entitetu, Federacija bi trebala imati jedan identitet: hrvatski, sa regionalnim varijantama i eventualno islamskom vjeroispovijesti, a Srbi u RS neka pedalaju što hoće. To bi trebao biti hrvatski "narrative", kako bi Tim rekao
>>
>>54018286
>NDH
>odjebati demokraciju, napredak i neovisnost
Pričam o razdoblju nakon prvog svjetskog rata kad su Hrvati ušli u autoritarnu, nerazvijenu i nazadnu zemlju Kraljevinu Jugoslaviju umjesto da su pružali otpor protiv Srba i Talijana. Isto je i Bosanđerosima. Jel se ljutim možda i na Hrvate koje su odbacili poganu religiju da bi postali Kršćani?
>>
>>54018473
>>54018473
>>54018473
>>54018473
>>
>>54018290
je seljak ali bar je prevalio stotine km kako bi RADIO
ti dobro da odeš do wc-a

>>54018309
kog boli kurac?
kog boli kurac za bosance i slične pičke materine?

Mi Hrvati, ostali nisu i to je to.
Hajmo srediti ekonomiju, živjeti i ponašati se kao čvrsta gospoda i ne dati drugima (tipa ciganiji , bosancima, arapima i sličnima) da se naseru ovdje i točka.
Bit dobri s turistima, počistiti za sobom i oko svoje kuće, baviti se sportom.
>>
>>54018553
>radi tred prije bump limita
>dijaspora

aj nek neko napravi novi
>>
>>54018624
sol

napravi novi pa si drkaj kurac sam tam
>>
>>54018624
OVOVOVOVOVO

pravi novi
>>
>>54018383
Kako bi rekli naša ""braća"" Srbi, "prevazišli" smo, ili smo već trebali, takve priče o podjeli na osnovi religije. Taj način je zastario u današnjem svijetu. Zato treba distancirati Srbe u Hrvatskoj od Srbije tako da se utvrdi hrvatska pravoslavna crkva sa punom autokefalnošću, i ovo sa "Bošnjacima", da im pokažemo da idemo zajedno. Neki pričaju o ubacivanju imigranata u Hrvatsku, o katastrofalnom natalitetu, a ima nas više od dva milijuna odmah preko granice, u Federaciji
>>
>>54018708
>utvrdi hrvatska pravoslavna crkva

>prodaću bulju i srbima samo da bi smestio srbima: the post

Ne možeš ovo izmisliti. Top lul
>>
>>54018583
Kad bi sredili ekonomiju i napravili donekle pravnu državu onda bi se utjecajno mogli približiti, da ne kažem nametnuti, ovoj ideji koju sam predložio
Dotada ništa. Prvo oko kuće počistiti

Samo govoim koju priču trebamo gurati u akademiji
>>
>>54018730
>>54018730
>>54018730

Nemoj da idete putem zavadjanja naroda.
>>
>>54018803
Ne znaš okolnosti ove crkve, a ne znaš ni čitati sa razumijevanjem, Spasoje
>>
>>54018888
Koja religija će vam biti deo nacionalnog identiteta za sto godina? Hoćete se maziti o pravoslavlje jer toliko hoćete da budete mi? Ili ćete pak primiti muslimansku kitu pošto vidim da vam je to interesantno. Ili pak ćete ostati dosledni papinom tukiju koji dudlate već godinama?

"""hrvatski""" nacionalni identitet je manje više dečji kolaž koji može da izmeni onaj koji prvi dođe sa voljom da plati i jebe.
Thread replies: 301
Thread images: 55
Thread DB ID: 470771[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.