[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 33
Thread images: 6
File: 1453393986594.jpg (57 KB, 858x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453393986594.jpg
57 KB, 858x429
Det händer upplagan
>>
>>53921537
>0.6
SMÅ VITA
>>
Hvordan gjorde SD det i valget sammenlignet med poller fra samme periode?
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
rader detta
>>
I would vote KD because he has the coolest symbol

how are them?
>>
>>53921917
they're christians
>>
>>53921985
good then
>>
File: 123123123.jpg (95 KB, 651x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123123123.jpg
95 KB, 651x488
>Färskt från boken
>>
>>53922080
deus vult
>>
Har ni funderat på att delta i Taharrush?
>>
File: israel-KD.jpg (153 KB, 954x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
israel-KD.jpg
153 KB, 954x450
>>53921917
>how are them?

They really, really like Israel. This is the party leader and her BFF.
>>
>>53921917
Leader of their party.
>>53922258
Ja. Jag är brunhårig och brunögd så om jag solar mycket kan jag nog passa in i ett albangäng som gör det.
>>
> -32 C ute
>går på campus och ser alla sörlänningar som vill verka tuffa och går utan mössa med öppen jacka

lmao ha det så kul när öronen ramlar av :DDD
>>
>>53922080
Swedish Christians are farcical.

http://www.christiantoday.com/article/lesbian.bishop.wants.to.remove.church.crosses.so.muslims.wont.be.offended/66831.htm
>>
>>53922349
Är det kul att plugga i Luleå?
>>
>>53922383
>SvK
>kristna

hehe mm
>>
>>53922401

Haha aa.
>>
Varför är trådarna döda?
>>
Taggade på Opinion Live?
Drevet mot Margot Wallström och Kommunal-skandalen med Elisabeth Höglund, Kommunal-medlemmar, Inga-Britt Ahlenius med flera. Ståuppkomikern Kristoffer Appelquist och dramatikern Susanne Osten om Guldbaggegalan.
>>
>>53922706
för det finns två. Detta är en nybögskarantän.
>>
>>53922794
Förstår du singular och plural? Jag skrev "trådarna" eftersom båda två var döda.
>>
>>53922422
Jag hade tänkt jävlas med dig men sen kom jag på att de är judar
>>
>>53922854
Jag är medveten, och jag svarade i enlighet med det.

Logiskt sett har båda halva farten, men ännu mindre eftersom det finns mindre diskussion.
>>
File: 1452531368344.jpg (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452531368344.jpg
1 MB, 1920x1080
>>53922907
>>
>>53921537
Does this mean Somali Niggers ->> Gas?
>>
>>53922264
wtf

>>53922383
WTF !!!

oh sweden..! you... ugh..

I'm outta here
>>
Any chance that L and MP will fall under 4% limit too?
Their votes being wasted would be a boost to SD
>>
>>53923632
>Any chance that L and MP will fall under 4% limit too?
Yes.
>>
>>53923989
I know L are liberals, are MP the crazy green party?
>>
>>53924164
>are MP the crazy green party?
Yes.

V are the communists. V and MP are generally overrated in opinion polls.
>>
Överge denna skittråd.
Hoppa över hit mina bröder

>>53922521
>>53922521
>>53922521
>>53922521
>>
>>53924749
>fedorabrev
>"diskussioner"
Tack, men nej tack.
Thread replies: 33
Thread images: 6
Thread DB ID: 468615[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.