[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/norgetråden/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 349
Thread images: 67
File: nybanner.jpg (834 KB, 2592x1728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nybanner.jpg
834 KB, 2592x1728
Bildegjenbruk-utgaven
>>
forrige: >>53750036
>>
>dfn ingen jv

https://vimeo.com/user20808774
>>
>>53819409
>dfn man vil ha en jv som ikke engang hadde lagt merke til det
>>
elendig trådstarter fåvæ
>>
En ny æra er påbegynt
Tråden er ikke bare til pynt

Mye moro skal det breves
Mye interessant skal oppleves

Sammen skaper vi glede
Det er en fryd å leve

I kjelleren til kjære mor
Der vi alle bor

Aldri har jeg kysset en jente
Det å ha sex har jeg i mente

Jeg vil aldri få flere venner
De er som visdomstenner

t. Aanonsen, poet, kunstner og fritenker.
>>
>>53819613
Var det eneste bildet jeg hadde, dessverre, og ingen andre lagde ny tråd.
>>
>>53819343

Hva er greia med dette bildet? Er det i det hele tatt i Norge?
>>
>>53819724
Det er fra Oslos gater
>>
File: 1443892005008.jpg (14 KB, 307x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443892005008.jpg
14 KB, 307x454
>mfw norsk """""musik"""""
>>
>>53820359
yung meme
>>
File: 80420d1215727290.jpg (30 KB, 334x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
80420d1215727290.jpg
30 KB, 334x500
>
>>
>>53820475
Ja?
>>
>>53820359
Det er sant at svensk musikk er mye bedre enn norsk musikk. Norge er fullstendig irrelevant når det kommer til musikk, mens Sverige er en stormakt på området. Alle horer på svensk musikk, ingen bryr seg om norsk. Det er egentlig ganske utrolig hvor mye bedre Sverige er enn oss på alle områder. Dere har bare dobbelt så mange innbyggere, men vi blir totalt utklassert når det kommer til ikke bare musikk, men alle kulturelle produkter, mye mer enn det man skulle forvente bare basert på innbyggertall. Jeg er litt misunnelig på hva svenskene får til.
>>
File: edvard-grieg.jpg (90 KB, 450x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
edvard-grieg.jpg
90 KB, 450x464
>>53820359
>mitt fjes når svensk """"""""""musikk""""""""""
>>
File: samesotpai.jpg (94 KB, 990x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
samesotpai.jpg
94 KB, 990x660
Sotpai fra Nord gutta?
>>
File: 2287292.jpg (111 KB, 990x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2287292.jpg
111 KB, 990x659
>>53820564
Gratulerer med månedens latterligste brev, min gode herremann.
>>
File: barn.png (197 KB, 337x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
barn.png
197 KB, 337x528
>>
>>53820654
>han tar åtet
>>
>>53820662

>En halv million nordmenn tror på gud
>Märtha får ikke lov til å tro på engler

topp kekolini
>>
File: ti8.jpg (78 KB, 640x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ti8.jpg
78 KB, 640x533
>>53820695
>bor i norge
>tror ikke på gud
>>
>>53820767

Jeg tror på Tor og Odin!
>>
>>53820564
>Alle horer på svensk musikk
Som hva? Abba, Avicii og Swedish House Mafia? Syntes ikke vi ligger så langt bak når vi har a-ha, Aqua (delvis), Röyksopp og Madcon, som alle er greit kjente utenlands, for å ikke nevne at vi har noen av de mest kjente black metal gruppene.
>>
>>53820955
Maskinen, Movits!, September, Strömstedt
>>
>>53820955
>Madcon

Kreftmusikk.
>>
File: img_47a83464b8d75.jpg (17 KB, 410x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img_47a83464b8d75.jpg
17 KB, 410x308
>>53820955
>Aqua
>>
>>53821038
Er ikke uenig, men kjent allikevel.

>>53821056
De hadde sin slager.
>>
>>53821038
Suttrete pakkisrap fra Oslos beste östkant er kreft. Madcon er en lett forkjölelse i forhold.
>>
>>53820995
Bokstavelig talt aldri hört om dem. Greit nok at du syntes svensk musikk er bra, men det meste av det er ikke relevant utenfor landet.
>>
>>53821204
>aldri hört om maskinen
https://www.youtube.com/watch?v=yexeBCx7oow
>>
>>53820812
Alt du vet om Tor og Odin ble skrevet av en kristen mann 300 år etter den norrone tro dode
>>
>>53821038
Dette. Det er ikke NORSK musikk om det er NEGERE som synger. Ha dem ut!
>>
Kan vel også nevne at musikken til Aurora har fått veldig mye oppmerksomhet utenlands i det siste. Turboneger også hadde noe popularitet i Europa, og senere til og med i USA, mye takket være Bam Margera.
>>
>>53821558
Gylfaginning ble skrevet tidlig på 1200-tallet. Kristendommen ble offisiell religion på Island rundt år 1000. Etter at Island ble kristnet var det fortsatt mange som holdt på norron tro en stund til. Man kan nok trygt si at det bare er 200 år det er snakk om, kanskje enda mindre.
>>
File: 34744.png (105 KB, 1379x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34744.png
105 KB, 1379x323
>Norges megmeg-""""""""""""musiker"""""""""""" nummer én er fortsatt ikke nevnt
gutta....
>>
>>53822019

Aldri hort noe av han.
>>
Ut å lete gutta
>>
>>53822147
Trist med forsvunnede hunder fåvæ
>>
>>53822019
Han var visst ganske kjent. Har selv aldri hort noe av eller om han.
>>
File: 2835.png (117 KB, 1582x1526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2835.png
117 KB, 1582x1526
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/flyktningkrisen-i-europa/buss-har-ankommet-asylsenteret-i-kirkenes/a/23599049/

>Vi trodde ikke våre egne oyne når vi så det som nå er i ferd med å skje. Jeg har ikke ord, sier Merete Nordhus i Refugees Welcome To Arctic til VG.
>Refugees Welcome To Arctic
>Refugees
>Welcome
>To
>Arctic
>>
File: 1434044036000.jpg (121 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434044036000.jpg
121 KB, 500x500
>>53822147
>rasehund til flerfoldige titusener
>ingen sporingsbrikke
>>
>>53822245
>chip:ja
>>
>>53822147
For flere år siden var det en kjælegris som het Snobben som forsvant, han var inne i en bil som ble stjålet.
VG lagde stor sak om det og utlovte 10k spenn til finneren. Endte med at VG selv fant den.
Da den kom hjem pissa den flere liter i hagen, for den var oppdratt til å ikke pisse i bilen.
>>
>>53822270
Det er vel bare til identifisering?
>>
>>53822223
Skal starte en forening som heter "Refugees welcome to the north pole" fåvæ.
>>
>>53822342
Spre falske nyheter om at flyktninger blir sendt til Svalbard, vi får gjore vårt for å stoppe strommen gutta
>>
http://strawpoll.me/6583853
>>
File: kill urself my man.jpg (124 KB, 1500x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kill urself my man.jpg
124 KB, 1500x1500
>>53822567
>>
Der våkna rullestolautisten ja. Da tar jeg kvelden. Snakkes.
>>
>>53822019
https://www.youtube.com/watch?v=ME5y6Cpw-3M
>>
>ikke nevne veronica maggio

rmh fåvæ
>>
Hvem /gjemmer rullestolposter/ her?
>>
>>53822722
Skjönner ikke denne typen humor fåvæ.
Veit ikke om en Kygo sang heller da, så jeg er kanskje ikke riktig målgruppe.
Synger han om bloggere? Hater 99,99% av bloggere fåvæ.
>>
>>53822630
>antyder at jeg ikke kom hjem fra forelesning
>>
File: 1453216666083.jpg (207 KB, 1500x1485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453216666083.jpg
207 KB, 1500x1485
>>53822628
>>
>>53822813
>maggio
>suksessrik utenfor norden
>>
File: ribsy-chan.jpg (175 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ribsy-chan.jpg
175 KB, 640x480
>>53822902

Hater alle bloggere utenom bilde relatert.
>>
>>53822722
Kollektiet hadde bedre parodi fåvæ.
>>
>>53820646
Ja takk
>>
>>53822931
Takk, jeg forventet nesten at noen skulle gjöre dette når jeg brevde bildet.
>>
>>53820359
yoguttene > young lean

de har i det minste et minimum av talent
>>
File: 1386384680530.png (38 KB, 240x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386384680530.png
38 KB, 240x233
>>53822902
>Synger
>>
>>53823050
Dette, det hortes faktisk ut som Kygo også
>>
>>53823050
jeg kan ikke hore forskjell på kygosanger og dette kommer fra en edmtard
>>
File: heck it.jpg (36 KB, 308x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heck it.jpg
36 KB, 308x300
>>53822342
"Refugees welcome to go fuck yourself"
>>
File: garnes.png (832 KB, 1269x1028) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
garnes.png
832 KB, 1269x1028
Bra integrering å sementere at de er flyktninger fra dag 1, da.
>>
>>53823327
uff spynorsk er så megmegspråk ass
passer bra til megmegskoler
>>
>>53823388
Kva faen sa du om meg, di jævla tispe? Du skal vete at eg vart uteksaminert som best i klassa i jegertroppen, og eg har vore involvert i fleire loynlege lynåtak på Al-Qaida, og eg har over 300 stadfesta drap. Eg er trent i gorillakrigforing og eg er den mest roynde snikskyttaren i heile Kongeriket Noreg. Du er ingenting annet for meg enn nok ei målskive. Eg skal jamne deg ut frå jordoverflata med ei presisjon til no ukjend for verda, merkj deg orda mine. Trur du at du kan sleppe uskadt frå meg etter at du sa dei tinga til meg på verdsveven? Tru igjen, gut. Medan vi pratar kontaktar eg mitt loynlege nettverk av agentar over heile Noreg, og Internettadressa di blir spora akkurat no, så eg tilrår at du forebur deg for uvêret, kjoter. Uvêret som utjamnar det patetiske solet du kallar livet ditt. Du er daud, gut. Eg kan vere kvar som helst, når som helst, og eg kan drepe på over sjuhundre ymislege hove, og det er berre med handa mi. Eg er ikkje berre roynd i uvæpna kamp, men eg har òg tilgang til heile arsenalet til Kongeriket Noreg, og eg aktar nytte det fullt ut for å radere di miserable rauv vekk frå kontinentet, di jævla drult. Om du berre hadde vore kjend med kva for ein grotesk hemngjerning kjekkasmerknaden din var i ferd med å vere årsak til, hadde du kanskje heldt klabben. Men du kunne ikkje, du gjorde ikkje, og nå betalar du prisen, di noldus. Eg skal spe ild og vondskap over deg, og du skal drukne i smerte. Du er daud, gut.
>>
File: 1442518717990.png (1 MB, 441x603) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442518717990.png
1 MB, 441x603
>>53823327
>Dataspill som fag på skolen
>Skattepenger går til dette
Verden går til helvette gutta
>>
>>53823472
for å være ærlig kan du satse på mange megmegsporter på vgs, så hive E-sport inn i blandingen er ikke så annerledes

mange tusen nordmenn har gått idrettslinje uten å få idrettskarriere ut av det
>>
>>53823543
Er fortsatt latterlig spör du meg, vanlige idretter blir man i det minste bedre form av.
Er helt mongo å la unger tro de kan leve av dataspill, helt feil prioritering.
>>
>>53822978
Trodde vi snakka om musikk med no skikkelig sug i jeg
>>
>>53823670
>vanlige idretter blir man i det minste bedre form av.
disse elevene vil vel i det minste fostre IT kunnskaper, det er et greit miljo for de som skal videre til uni og hoyskoler med IT fag
>>
>>53823915
det handler vel heller om en eller annen form for organisert lagsport og logistikk, samt hvordan holde seg i form og leve som en toppidrettsutover
>>
Toget var innstilt
Jeg ble oppspilt

Regjeringa må gå
Lite håp nå

Alene på kontoret
Vurderer å leie en hore

Tar meg en dram
Jentevennen min er lam

Legge seg ned og fole alt forsvinne
Stenge verden ute
Stenge alt ute
Men da blir det bare meg igjen
Ensom
Alene
Fortapt
Ensom
Alene


Dedikerer dette diktet til Jimmy Buffet


t.Aanonsen, poet, kunstner og fritenker.
>>
File: Fotball.jpg (70 KB, 379x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fotball.jpg
70 KB, 379x513
>>53823915
Ja, ingenting gir deg bedre IT kunnskaper enn å spille DOTA
>>
File: 1444067683526.png (168 KB, 748x756) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444067683526.png
168 KB, 748x756
>13

>cm
>>
>>53824509
Kunnskap, det kommer fra innsiden. Man tilegner seg ikke kunnskap, man bare eksisterer som en kunnskapsrik person.

t. Aanonsen, poet, kunstner og fritenker.
>>
>>53824509
å bare game hjelper ikke, men IT bransjen har da rekruttert fra gamere i mange år allerede (f. eks. The Gathering)
>>
File: download (1).jpg (569 KB, 1492x2085) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download (1).jpg
569 KB, 1492x2085
Hmm
>>
>>53824559
Å signere postene sine er toft

- Lurker of shadows62
>>
Kong Harald er dod gutta
>>
File: puke.jpg (42 KB, 441x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
puke.jpg
42 KB, 441x312
>>53824613
>>
>>53824650
Er det noen du savner? Pröver å liste opp Sverige og Norges mest spilte artister for tiden.
>>
>>53824696
De to överste rekkene er ren kreft
>>
File: Galskap.png (751 KB, 679x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Galskap.png
751 KB, 679x642
Når skal galskapen ende
Skal vi virkelig ikke vende?

Er vårt velferdssamfunn virkelig noe vi kan beholde på bekostning av andres liv
Eller er det kun vi som er mennesker i denne verdenen.

Vi behandler våre medmennesker som dyr, putter de inn i busser og sender de til utviklingsland.

Tenk om det var du som led i nod
Du på deg selv bod

Trosser frykten og fare
Bare for å havne i baret

Er det nasjonaliteten som skal beregne verdien din som menneske, eller religionen du folger.

Nei, dette er en dyster tid vi lever i.

t. Aanonsen, poet, kunstner og fritenker.
>>
>>53824748
Send dem til helvette ut sier jeg.
t. anonsen, nasjonalist, patriot, og fritenker.
>>
File: SYRIA.jpg (1 MB, 2048x1273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SYRIA.jpg
1 MB, 2048x1273
>>53824799
Hvordan kan de mene slikt om andre medmennesker, dette er en fryktelig skadelig holdning.

Hva skal våre barn lære av? Våre feil, eller det vi gjorde riktig for menneskeheten.

t. Aanonsen, poet, kunstner og fritenker.
>>
>>53824839
Den jenta ser halv hvit ut!

Å herregud et verdsatt liv er i fare!
>>
>>53824839
La de dra til mer stabile naboland, å oppfordre folk til å krysse mangfoldige landegrenser og risikere livene sine for å komme hit er tåpelig, de fleste som kommer er ressursterke mannfolk i 20 års alderen som driter penger.

De som virkelig trenger hjelp sitter i en ihjelbomba bygning i Syria en plass.
>>
File: jøde.jpg (6 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jøde.jpg
6 KB, 225x225
>media poster bilder av gråtende kvinner og barn igjen
>>
>>53824934
Dette er mennesker på flukt, mennesker som har solgt alt de eier.

De soker kun stabilitet i livet sitt, de er på ingen måte parasitter som vil ruinere vårt velferdssystem.

Jeg er nedskjæring av NAV sin pengeutbetaling til arbeidslose 16-23 åringer. Pengene må bevilges til de som virkelig har behov for de, flyktningene.

t. Aanonsen, poet, kunstner og fritenker.
>>
>>53824990
Korrektur, rettelse og stopp pressen!

>Jeg er nedskjæring
>Jeg er for nedskjæring

t. Aanonsen, poet, kunstner og fritenker.
>>
File: 1424907693040.jpg (37 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424907693040.jpg
37 KB, 400x386
>>53824738
>mfn Kygo tjente over $6M i 2015 bare på Spotify-avspillinger
Skyt meg

http://www.spotifyartists.com/spotify-explained/#wait-i-thought-spotify-paid-a-per-stream-rate

>an average “per stream” payout to rights holders of between $0.006 and $0.0084.
>>
Denne jævla t. Aanonsen dreper tråden helt alene.
>>
>>53825495
Jepp
>>
>>53825495
Skulle faen meg vært lynsja og satt i gapestokk
>>
>>53825495
selvinnsikten hans glimrer med sitt fravær
>>
>>53824624
>Harald
>dö för han har fylt 110
>>
>>53825580
Vær vennlig, utdyp påstanden din nærmere. Hva er det du impliserer?

t. Aanonsen, poet, kunstner og fritenker.
>>
>>53825637
>70 år gammel
>holder fortsatt taler
Jeg tror han klarer seg fint.
>>
>>53825719
Mente 78
>>
Hvor kan jeg kjope en ethernet-kabel gutta?
Hva er en billig butikk?
>>
What is Norway like? Are other Nordic countries similar to Norway? For example I've seen some movies about Iceland and Denmark and things looked kinda grim t b h
Although those were movies about criminals
>>
>>53825836
clas ohlson
>>
>>53825836
glemte navn
>>
>>53825836
>Hva er en billig butikk?
Se
>>53763056
>>
>>53825836
Skeidar
>>
>>53825836
Ethernet-kabel, la meg se. Jeg skal slå opp i katalogen min så er jeg straks tilbake med nærmere informasjon.
>>
>>53825836
>>53825887
Lampeland
>>
Aaah, her ja. Her har du kabelen du er ute etter.

http://www.antenneservice.no/produkter/detaljer/coax-kabel-rg6/69/12

Bare hyggelig! Du får ha en riktig god kveld videre.
>>
>>53825836
Mekonomen
>>
>>53825836
>>53825871
dealextreme
http://www.dx.com/s/cat-6?category=312
>>
File: Meg nå.jpg (261 KB, 1200x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Meg nå.jpg
261 KB, 1200x677
>Våknet klokka 16:00 i dag fordi jeg sovnet etter alarmen gikk
Föler meg som dritt gutta
>>
>>53825836
Nille eller Eurosko
>>
>>53826120
>en drittsekk foler seg som dritt
det er som poesi, det rimer
>>
File: 1444218431783.png (23 KB, 698x644) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444218431783.png
23 KB, 698x644
>>53826186
Hvordan vet du at jeg er en drittsekk?
Jeg er snill fåvæ
>>
>>53823543
>mange megmegsporter
>t. han som ble valgt sist i gymmen
>>
>>53825836
Har hört gode ting om Coop Obs Lade
>>
File: 1428509839827.gif (1 MB, 200x113) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428509839827.gif
1 MB, 200x113
>alle disse svarene
>>
>>53826294
Bare husk lampeland, det er der de har de billigste kablene.
>>
>>53826294
alle meg
>>
>>53824799
Smart mann. Hort om Stormfront? Vi trenger edle mennesker som forstår at immigrasjon er en kode for anti-hvite. Anbefaler deg å titte innom og lese deg opp på hvordan vi blir undertrykt og utrydded. De har veldig mye bra resurser som en skarp kar som deg kan få utbytte av. Helt gratis og. For kampen om overlevelse handler ikke om penger.
>>
>>53825495
Helt deres egen feil, når dere skal absolutt gi alle autistene og drittbrevere et kjennetegn og snakke om de. Jeg advarte dere mot det.
>>
File: photo.png (326 KB, 511x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
photo.png
326 KB, 511x512
>>
>>53826375
Alt for ekstremt for meg buddyboy.
Har ikke særlig til overs til nazi-sympatisörer heller.
>>
>>53825849
Norway is a pretty quiet and calm place. There's not really much to say unless you narrow down your question a bit more.

Yes, scandinavia on a whole is basically the same with minor regional variances.

Iceland is a pretty depressive place due complete lack of vegitation, but some find beauty in desolation too i suppose.
>>
>>53824748
Håper bussen krasjer og tar fyr så alle sandnegerne dor LMAO
>>
>>53826479
Du er alt en av oss om du regner deg selv som en ekte patriot og nasjonalist, bare å akseptere det. Vil du ha frihet fra fordommer joder planter i hodet på folk? Bli en kjemper for hvit kamp, ellers vil du aldri få snakke fritt mens dine dotre blir voldatt og dine sonner drept.
>>
>>53825849
No, Russia, we don't want you to "colonize Norway to enrich them with Russian culture"
>>
>>53826657
>dine dotre blir voldatt
hett fåvæ
>>
File: 1427692670813.png (917 KB, 1024x742) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427692670813.png
917 KB, 1024x742
>>53826657
Dette er en false flag venstrecuck forresten gutta
>>
>>53826657
Patrioter er folk som Max Manus, og de i tungtvannsoperasjonen, ikke Vidkun Quisling fåvæ.
>>
File: 1434812719699.jpg (29 KB, 323x159) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434812719699.jpg
29 KB, 323x159
>uironiske nazister i min norgetråd
>>
>>53825719
Det er farlig å tukle med megmeg-magi.
>>
>>53826793
Hold kjeften på deg, du vet ingenting om vår kamp, og tror du kan meme bort et viktig debatt fordi du syns det er litt nifst med sannhet. Du tror vel alle på Stormfront er reinspikka nazister og du?
>>
>>53825836
Dag's marked eller Home&Cottage
>>
>>53825836
Snadderkiosken
>>
>>53824613
Ingen som synger primært på et annet språk enn norsk er å regne som nordmenn. Dessuten tror jeg ikke Nico & Vinz, Madcon og Kygo ville kalt seg nordmenn til å begynne med.
>>
>>53826953
Er ganske sikker på at Madcon gutta anser seg selv som norsk. Ikke etnisk så klart. Resten har jeg ingen kjentskap til så de kan jeg ikke snakke for.
>>
File: 1450094818318.png (11 KB, 307x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450094818318.png
11 KB, 307x462
>>53826953
>Kygo
>ikke ville kalt seg nordmann
>>
>>53826953
>Nico & Vinz, Madcon og Kygo
hvorfor skal du gruppere en nordmann sammen med niggere?
jeg betrakter heller ikke negerne for nordmenn, men kygo kan ikke sies å komme fra noe annet sted enn Norge
>>
>>53825849
Those scandic noir movies are always grim. I think most nordic dont experience hard crimes so we like to fantasize about it.
>>
File: 1442748897319.jpg (89 KB, 960x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442748897319.jpg
89 KB, 960x642
Gutta
Jeg har lyst til å kjöpe meg en Smash brothers og en pro spake eller hva faen de heter.
Er det verd penga? Jeg var mester på melee en gang i tiden.
Har utsatt å kjöpe nye smash fordi Wii U spaken er noe kronglete drit.

Skal jeg dra å kjöpe det?
>>
>>53827114
>mfw crimeridden nations calls norway "boring" to feel better about living in absolute poverty and crime
>>
>>53826953
>Kygo
>100% etnisk nordmann födt og oppvokst i Bergen
>= ikke norsk
???
>>
>>53826953
>Ingen som synger primært på et annet språk enn norsk er å regne som nordmenn
...og vi nevner i fleng kandidater som har slått igjennom på verdensnivå med norsk som hovedspråk?
>>
>>53826953
Så A-ha er ikke norske? Flott logikk. Viste ikke at mine foreldre horte på negermusikk i sin tid
>>
>>53827179
pls respond
>>
så kom och dansa med oss klappa era händer gör som vi gör ta några steg ått vänster
>>
>>53826877
Nei, men de fleste jeg kjenner på ytre-hoyresiden kan stotte opp om sine utsagn med argumentasjon, du brever bokstavelig talt bare propaganda og usaklige mantraer, noe som lukter false flag på lang vei.
>>
>folk fra norgetråden huske hvor jeg bor

>>53827179
Ja kjope det. Jeg har liksom 300 tider i det
>>
>>53827179
>Jeg var mester på melee en gang i tiden.
Bare bruk en gamecube controller.
>>
>>53827179
>>53827348

>Skal jeg dra å kjöpe det?
og*
>>
>>53827393
Kreftmusikk anno ca 2007-08 fåvæ
>>
>>53827417
Jeg kan godt breve bilder og statistikker, men vet at det trigger masse selvhatende kids i tråden, kansje de får tak i Vaktmester SJW fordi sannhet er for slemt.
>>
>>53827440
Må man ikke ha et negerskjeldent adapter for å få det til å funke?
Er ikke GC inngang på wii u.
>>
>>53827031
norsk =/= nordmann

>>53827068
>>53827071
>>53827188
Bergen anser vel seg selv som egen nasjon?

>>53827258
Hvorfor er det så viktig? Eneste grunnen til at man vil slå gjennom internasjonalt er fordi man ikke synes sitt hjemland er bra nok.

>>53827328
og?
>>
>>53827550
>skjelden
>>
>>53827619
>Bergen anser vel seg selv som egen nasjon?
Hva er IQen din forresten?
>>
File: 1453140623239.jpg (38 KB, 345x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453140623239.jpg
38 KB, 345x343
>>53827619
>norsk =/= nordmann
Autisme på höyeste nivå
>>
File: 1779.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1779.jpg
20 KB, 306x306
>>53820695
>En halv million nordmenn tror på gud
>>
>>53827619
>Hvorfor er det så viktig?
Fordi det var hele poenget med listen?
>>
>>53827619
Du får ha bra fiskelykke. Dette blir for dumt.
>>
>>53827550
Vetta faen, eier ikke Wii U. En rompis på folkehögskolen min har en Wii U på internatet sitt med en gamecube controller på.
>>
>>53826737
Why not tavarish
You don't like sunflower seeds?
>>53826568
Is Norwegian economy experiencing problems due to the rapidly decreasing oil price?
>>53827114
they're not really about hard crime, more like street drug dealers and such, i'm talking "Pusher", "Svartur á leik" and others like them
>>
>>53819409
>det er over to år siden dette ble brevet her
litterært hva faen
>>
>>53827844
>Is Norwegian economy experiencing problems due to the rapidly decreasing oil price?
In some ways, yes. But it hasn't hit hard, so consumers and service sector remain mostly unaffected. Though many people in the oil business have lost their jobs for the time being.

Good for stock traders and investors though. The rebound in about a year's time will make many people who invest wisely a lot of money.
>>
File: 1431638477511.jpg (81 KB, 600x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431638477511.jpg
81 KB, 600x853
>>53827844
>Rassiya
>>
File: 1.jpg (751 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
751 KB, 900x1200
Monsterklubb-anon, her kommer dump med kortene du etterlyste.

1/6
>>
>>53827844
>Is Norwegian economy experiencing problems due to the rapidly decreasing oil price?
Yeah, but thanks to our oil fund we're prepared to take a big hit before it starts affecting us as bad as other oil countries.
>>
File: 1432520552328.jpg (6 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432520552328.jpg
6 KB, 184x184
>>53827550
>den adapter er fortsatt sjelden
>>
File: 2.jpg (1 MB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
1 MB, 1600x1200
>>53827997
2/6
>>
>>53827994
Drit i å drittbreve når vi forst får et skjeldent besok av noen andre enn de faste 30 nordmenn.

Vi trenger ikke å jage bort alle som er nyskjerrig på Norge vettu.
>>
>>53828014
Er den ikke?
Har ikke så mye peiling fåvæ, nintendo gjör alt så forbanna vanskelig
>>
File: 3.jpg (825 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
825 KB, 900x1200
>>53828043
3/6
>>
>41 brev på under 30 minutter

Ro ned, gutta
>>
File: 4.jpg (787 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4.jpg
787 KB, 900x1200
>>53828084
4/6
>>
File: Hege-Bøkko-56.jpg (160 KB, 569x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hege-Bøkko-56.jpg
160 KB, 569x600
>>53828067
>jeg kommer til norgetråden for å snakke med utlendinger
>>
File: f68.jpg (101 KB, 1023x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f68.jpg
101 KB, 1023x599
>dfn aldri mer freia som smaker godt i papirpapir of folie uten plast
>>
>>53827844
Unemployment might reach 7-8 % in 2019. Vacations have become more expensive. Non-oil export is having a boom because of the low value of the krone.
>>
File: 5.jpg (1 MB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.jpg
1 MB, 1600x1200
>>53828146
5/6
>>
>>53828152
Om du vil snakke med de samme folka hele tiden så har du mIRC eller familien din.

Grupperunking blir kjedelig i lengden. Er jo ikke uvanlig at folk klager over stagnasjon i tråden.
>>
File: 6.jpg (858 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.jpg
858 KB, 900x1200
>>53828201
6/6
>>
>>53828067
Hva sperger du over, gutt? Brevet til anonsen var da ikke mer enn bare litt frekke bæntz.
>>
>>53828079
Jeg også vet ikke
Jeg trenger ikke å finne den fordi jeg har den.
Forte det fra US
>>
>>53828067
Du höres ut som en gjennomsnittlig SVer.
>>
File: 7.jpg (468 KB, 675x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7.jpg
468 KB, 675x900
>>53828246
Og det var det.
Denne fikk meg til å le.
>>
>>53828236
>mIRC
REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53828236
vi har klart oss fint med daglige tråder i snart et år i strekk, men takk for bekymringsmeldingen, kjære kvalitetsbrever
>>
>>53828266
bantz og morsomheter UT
kaffe og napoleonskake INN
>>
>>53827997
>>53828043
>>53828084
>>53828146
>>53828201
>>53828246
Fantastisk

Hvor i landet bor du?
hadde du kort #19 eller noen etter 86, også?
Er det mulighet for du selger dem?

>>53828311
Mongolsk dodsorm, om jeg ikke tar feil?
>>
>>53828266
Vil du heller ha prumpebreving og annet episk mems hele dagen?

>>53828294
Jada jada stormanon, vi vet du hater å være her. Har du ikke noen opplysende fakta du og guttene i klubben din kan runke værandre med?
>>
>>53827844
>Is Norwegian economy experiencing problems due to the rapidly decreasing oil price?

Most people don't, but the precentage of unemployed people are steadily rising and it's harder for young people to get jobs.

The value of the krone has dropped by 76% to the Dollar since 2008 and imported goods such as Apple products are generally more expensive now.
>>
>>53828311
>er nomade
>blir spist
>>
>norgetråden sperger ut når stormfront brever
>norgetråden sperger ut når ikke-stormere brever
Hvorfor så kontrær?
>>
Support /Norgetråden/ in /int/ Battle of Generals

Vote here: https://poal.me/cudijb
Thread here: >>53828358
>>
>>53828466
gå vekk, marcin
>>
>>53828370
Jeg er ingen stormanon, men det er ikke no poeng å sutre over at noen ködder andre land som kommer inn i tråden.

Du kan være politisk korrekt hver eneste dag i mainstream media, eller /r/Norge på Reddit hvis du vil, så ta deg en banan.
>>
>>53828370
>Vil du heller ha prumpebreving og annet episk mems hele dagen?
Hvordan har dette noe sammenheng med hva jeg sa?
>>
>>53828452
wow, kan det tenkes at det finnes brevere her med delte meninger?
jeg som trodde dette var et kristent forum for fremtidige tempelriddere
>>
>>53828466
The fuck is this shit? Why would anyone care? Nobody leaves their generals anyway, that's what foreignlovers do, and we don't want them here, nor do we want to see them there
>>
>>53828364
>Hvor i landet bor du?
Det skulle nok doxxeanon likt å vite.

#19 tror jeg at jeg manglet, så igjennom hele og merket flere hull.
Ingen etter #86, som var Gremlins.
Selger dem dessverre ikke, de har affeksjonsverdi for meg. Nostalgi og alt sånt, veit du.

>Mongolsk dodsorm
Stemmer.
>>
>>53828541
kjeks
>>
>>53828452
>norgetråden reagerer på idioter som brever*
fdfd
>>
>>53828541
Vel, du er ikke langt unna. Jeg og mange andre anons har laget et par tråder på en viss nettside for å motivere litt frisk pust til å komme hit og hjelpe oss med å bli kvitt sosialister og annet APefaen
>>
File: 40kjeks.jpg (26 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
40kjeks.jpg
26 KB, 480x270
>>53828541
>nordmenn
>delte meninger

hehe
>>
>>53828643
håper ikke det stuntet ditt forer til mer bæsjebreving
vi så hvordan det gikk da anons reklamerte for norgetråden på /b/ og reddit
>>
>>53828643
gleder meg allerese til å få kaffebesok av din personlige armé fåvæ
>>
>>53828719
Slapp av, dette er modne intelligente mennesker, ikke sånt soppel du finner på /b/ og reddit.
>>
File: 32 Wyvern-1.jpg (105 KB, 902x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
32 Wyvern-1.jpg
105 KB, 902x1024
Noen andre i denne tråden som samlet på Monsterkort for i tiden?
noen som er villig til å selge?

>>53828564
>Selger dem dessverre ikke, de har affeksjonsverdi for meg. Nostalgi og alt sånt, veit du
Jeg mente bare å kjope de to der som jeg ikke har, men det er fullt forståelig, jeg ville sagt det samme
men nå har jeg ihvertfall bilder å se på over de to kortene
>>
>>53828786
Lag din egen jævla general, din amobe

Lei mosterdriten din
>>
>>53828824
ro deg ned a
>>
>>53828824
Enig, sånt barnslig dritt bryr ingen seg om annet enn mannebarn.

*prump*
>>
>>53828842
Sug rottepikk, rektumpirat
>>
>>53828824
forgje gang jeg tok opp dette var på lordag, lille tusseladd, og jeg tviler på at noen hadde det ikke blitt resultat

>>53828564
Forsåvidt, om det er noen numer du lurer på kan jeg jo fortelle deg hvilke monster som er på de tallene du mangler
men tror ikke jeg skal breve så mange bilder, det begynner å bli litt varme hoder her omkring
>>
>>53828786
Abonnerte faktisk på disse her når jeg var ung. Husker det også var noen med virkelig dyr. Visste ikke at folk faktisk hadde affeksjon for disse. Kastet dem for ikke så lenge siden da jeg trodde de bare var noe harrydritt.
>>
>Listhaug sier hun ikke alltid være enig med FN
En nordmann som ikke sleiker ræva til FN? Det er nesten uhort.
>>
>>53829139
Kontrollert opposisjon.
>>
>>53829199
tiggere kan ikke være kresne
>>
>>53829139
Mediakjorer knallhard kampanje på dette akkurat nå. Tror dere folket vil endre mening å forlange at de blir? Så jo at media fikk med seg folkeopinionen med lille Aylan og slippe inn flyktninger
>>
>>53829255
Selvfölgelig kan de det.

https://en.wikipedia.org/wiki/False_dilemma
>>
>>53829127
Fleste var virkelige dyr
det var 6 grupper, 1 for utdode, 1 for fantasifostre, og resten for virkelige
Joda, det er nok litt harry, men det er en meget god samling av fakta, og har blitt en liten hobby for meg å prove å oppsoke flere
Foresten er dette slike samleobjekt du virkelig burde ha gitt bort heller enn å kaste det, enten du gir det til fretex eller hva enn, så burde du ikke kastet det.

Uansett, husker du tilfeldigvis hvilket som var det siste numererte kortet i permen for du kastet den?
>>
>>53829367
jaja jeg ser poenget ditt
men jeg kan ikke la være å glede meg over at noen blir sendt tilbake
>>
>>53829431
>men jeg kan ikke la være å glede meg over at noen blir sendt tilbake

Tviler på at det er så mange som blir sendt tilbake i det hele tatt jeg, med mindre de begår kriminelle handlinger.
>>
>>53829421
Nei det gjor jeg dessverre ikke. Har ikke vært interessert på 15 (?) år.
>>
>>53829471
har i det minste returnert flere enn rodgronn politikk gjorde
og det går mye fortere å få sakene vurdert enn de gjorde for, da asylsokere kunne vente i flere år på en avjorelse
>>
>>53829655
De rödgrönne kasta faktisk ut ganske mange flere enn du tror.

Tror kanskje du burde lese litt mer om statistikken på det der.
>>
>>53829471
Det er snakk om rundt 5.500 har jeg hort, men vet ikke om det stemmer.
>>
>>53829522
15 hores rett ut, så vidt jeg vet fikk jeg dem i 2000
+- ett år

Bare husk å gi slikt videre senere om du kommer over noe lignendes
>>
>>53829655
>avjorelse
>>
Und diesel klabbermopf

Yelmo kkokksikki
Captcha: Bananas
>>
>>53829745
de rodgronne har returnert folk de og, men det går ikke an å spinne det slik at de hadde strengere politikk enn det den nye regjeringa har
>>
>>53828146
Det her er nostalgi, wow. Hva heter selve bladet igjen?
>>
>>53829809
>Ikke stor forbokstav i filnavnet ditt.
>>
>>53829891
that was closer to german and finnish to be frank
>>
>>53829900
Jeg holder ikke på med "å spinne det slik" i det hele tatt jeg, men hvis du tror at det er en virkelig politisk forskjell mellom regjeringspartiene i Norge, utover ubetydelig dritt som hvor mye skatter det er på tyggegummi så tar du grundig feil.
>>
File: 1411612749177.jpg (52 KB, 505x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411612749177.jpg
52 KB, 505x421
Just stopped in to say voted Norsk desu lads, take those smarmy britcunts down a peg

https://poal.me/cudijb
>>
>>53829938
Det var ikke et blad, det var en kortsamling man fikk i posten
Har du fortsatt dine?
Selger du?
>>
>>53829775
Det er nok litt for sent tror jeg. Kastet nesten alt av saker jeg hadde som liten sammen med permen med monsterkortene. Hater å ha masse ting jeg aldri bruke i huset. Tar opp så mye plass. Kunne nok ha gitt dem bort men jaja.
>>
File: dfn asylpolitikk.png (418 KB, 834x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dfn asylpolitikk.png
418 KB, 834x492
>Bussen med asylsokerne har ankommet Russland
takk baserte listhaug
>>
>>53830033
så stikk inn i hula di og bare gi opp du, jeg kommer alltid til å stemme på det som er minst kreft

jeg vet at det ikke er perfekt, hadde det vært opp til meg hadde vi puttet dem i konsentrasjonsleirer og gasset dem i hjel men siden jeg innser at normiser ikke er med på den planen så blir det som det er.
>>
>>53830138
>anerkjenner at det er kreft
>gidder ikke prove å finne alternativer til kreften, så stemmer bare på minimumskreft i stedet
>>
>>53830113
Jeg må rote litt rundt, men jeg så en eske med pogs, beyblade og duel masters kort. Men husker bestemt at jeg hadde noe Jekyll hyde monster kort et sted.
>>
>>53830201
hm, alternativer med en realistik sjanse til å utrette noe i nærmeste fremtid..
jeg har ikke sett noe til det
>>
>>53830057
Thanks Billy Bob.
>>
>>53830282
fordi ingen gidder å leite
>>
File: 3.jpg (91 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
91 KB, 1280x720
>>53830057
I don't really care, but thanks anyways lad
>>
>>53830124
synd, men er vel ingenting mer å gjore med det

>>53830205
Ah
Tror du du finner de kortene idag?
De jeg er interesert i å kjope er #19, 50 (Wendigo), 77 (Havfolk), og alt etter 86
>>
>>53830138
>hadde det vært opp til meg hadde vi puttet dem i konsentrasjonsleirer og gasset dem i hjel

Kantete fåvæ
>>
>>53830364
Gi meg et anslag på prisen på de kortene så skal jeg vurdere om jeg gidder å lete.
>>
>>53830347
bygge et opposisjonsparti tar tid
FRP ble grunnlagt i 1973 og kom ikke i regjering for 2013
hvis vi skal vente nye 40 år på et enda mer innvandrerkritisk parti.. nei da ser det morkt ut
>>
>>53830544
hva med 50kr per kort?
>>
>>53830544
representativt partipolitisk demokrati slik det er i dag er et dodt prosjekt, det er ineffektivt og misvisende.

vi trenger noe nytt
>>
>>53830614
Den var ment for >>53830435
>>
>>53830413
Synes vi allerede lever på kanten når vi gir asyl til folk vi nettopp har bombet og skutt. Hva kan gå galt?
>>
>>53830544
Eller så kan du kanskje bare innse at det er for sent å pröve å "forandre Norge", og heller bare leve livet ditt på beste måte?

Det er det jeg gjör.
>>
>>53830761
koster meg veldig lite å stemme
>>
>>53830132
Du vet at dette er en del av Putin's plan for å destabilisere norge og skape fremmedfrykt slik at russerkolonien i Finnmark kan klage over hvor kjipt de har det sånn at Papa Russia kommer og redder dem?

Fremdeles bedre enn å være bikja til Onkel Sam da.
>>
>>53830761
>og heller bare leve livet ditt på beste måte
Ja, la oss ignorere de kommende generasjoner! De kan lose dritten sin selv, akkurat som generasjonene for oss lot oss gjore!
>>
>>53830879
>Ja, la oss ignorere de kommende generasjoner!

Hvem faen bryr seg om kommende generasjoner? Da er jo jeg dau.
>>
>>53830876
Vi sender jo ikke ut Russere da
>>
Vi må ha Pediga 2: Elektrisk Bogaloo med en mindre beta leder og flere medlemmer
>>
>>53830951
Du mener vi bare skal gi opp det menneskelige prosjekt i sin helhet? Bare for at din egen kortvarige tilværelse skal være så komfortabel som mulig?

Har hort om "generasjon ego" osv., men det her er helt nye nivåer..
>>
>>53830951
Enig. Babyboomerne brydde seg ikke om oss og ga oss bare dritt og gjeld. Så fuck neste gen
>>
>>53831044
Nei, men dette skaper hat mot utlendinger naturlig nok, og da kan russerne hyle om rasisme og diskriminering, og siden de har kolonisert nord norge i et par generasjoner så kan de si at det var alltid russisk leire. Bare vent, ikke lenge igjen for man finner "russiske kolonier fra oldtiden" der
>>
>>53830681
Hiver meg ikke rundt med det forste, så ikke sitt oppe og vent. Kan breve i tråden hvis jeg finner noe en dag.
>>
>>53831085
Ser du ikke ironien/idiotien over at du klager over en hånd du har fått, for så å gi den videre uten ettertanke?
>>
>>53831078
Poenget er at jeg har ikke kontroll over hva som kommer til å skje etter jeg er död bare fordi jeg innbiller meg at jeg kan forandre ting i dag.

Tror du virkelig at de som stemte på Sosial-demokratene i valget i Tyskland anno 1933, og döde dagen etterpå, hadde no kontroll over hva som kom til å skje med Tyskland de neste 10 åra?

Nei. Det hadde de ikke. Så det er mye dypere enn bare "generasjon ego".

Det som er egoet her er at du tror du har noe som helst å si. Faktumet er at du er like verdilös som alle andre her i verden, og ingenting du kan gjöre, kommer til å forandre en dritt.
>>
>>53831204
Hvorfor skal jeg være "bedre" enn de for meg? Sånt er hanreimentalitet.
>Jaja, drittsekken fikk dama jeg elsker, men jeg skal være den bedre mannen her og akseptere dette.
>>
>>53831170
men husker du spesifikt om du hadde Wendigo eller havfolk?
de to som en tredje anon brevet
>>
>>53831279
folk anerkjenner generasjoner som har gjort en bra ting for landet
dessuten er det maks kjipt å være 80-90 år og det siste du ser dor du kreperer er at landet er 50% brune mennesker
>>
Jeg stemte /norgetråden/ <3
>>
>>53831393
Brune mennesker bryr seg iallfall om familieverdier, noe snorrungene i vår generasjon ikke gjor. Jeg har gitt opp alt håp etter jeg ser hvordan de som er stolt av å være hvite og vil bevare et hvit Norge blir latterliggjort av neo-generasjonen i denne tråden. Hadde dere vært mindre kreft så kansje jeg ville fremdeles ha brydd meg
>>
>>53831243
Å prove å forandre kursen garanterer ikke noen ting, nei, men det kan påvirke. Dersom man bare lar drittskipet seile hvor det vil, så er resulatet ganske garantert.

Du kommer ikke til å klare å knekke meg, så det kan du bare legge fra deg. Jeg kommer til å dedikere livet mitt til å gjore verden til et bedre sted for de som kommer etter meg - og dersom jeg dor uten å ha få utrettet en dritt, så dor jeg hvertfall vel vitende om at jeg provde.

Og legg fra deg de utbrukte og smålige janteholdningene, er du snill. Du er sist i koen til å klage på noens forsok når du ikke engang prover selv.
>>
>>53831554
>så dor jeg hvertfall vel vitende om at jeg provde.

Og det kommer til å være en mager tröst.
>>
/cum/ voted /norgetråden/!
>>
>>53831625
Bedre enn å syte hele livet og være for svak til å prove å forandre det.
>>
>>53831500
>Hadde dere vært mindre kreft
herregud da mann du kan ikke basere politikk på taperne i norgetråden
det er masse normiser der ute med familier som ser seg lei på flyktninger
det norske samfunnet vil bli mer polarisert ettersom det blir mer flerkulturelt.. men da vil i det minste de som sitter på gjerdet bli mer kritiske
ilden stiger, som Bane sier
>>
>>53831691
Jeg syter ikke, bare fordi jeg pröver å stikke hull på luftslottet ditt vet du lille gutt.

Du kommer til å forstå hvor forbanna naiv du er en dag.
>>
>>53831477
>>53831684
>voted
here's your thank (You) now pls go
>>
>>53831477
/NORGETRADEN/ FOR PRESIDENT
2 0 1 6
0
1
6
>>
File: 0.png (979 KB, 964x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0.png
979 KB, 964x720
>>53831684
Rightful Norwegian clay.
>>
>>53831747
Håp og onske om forandring er et luftslott? Snakk om dystopi.
>>
I voted for /brit/ desu
>>
>>53830761
Det er ikke for sent å stoppe en demografisk endring der etnisk Norske blir en minoritet og mye av den tryggheten vi i dag tar forgitt går tapt desu senpai.
>>
File: 1433634030654.png (18 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433634030654.png
18 KB, 640x480
>>53831999
Traitor!
We are best allies!
>>
File: 1436957215155.png (5 KB, 1137x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436957215155.png
5 KB, 1137x247
>>53832120
aldri glem best allies unionen
>>
>>53832120
sorry, I had to betray you, it's in my genes.
>>
>>53832227
manlets, when will they learn
>>
File: 1432422990389.png (31 KB, 606x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432422990389.png
31 KB, 606x425
>>53832227
>>
>>53832021
Jo det er for sent hvis du har lyst til å beholde samme levestandard som du har i dag.

Det er realiteten.
>>
>>53832227
I'm 177 cm, I am no manlet!
>>
>>53832212
Beste allierte!
>>53832227
Its okay i got them too, my grandmother is from your country.
So i think because of muh heritage i am sort like a child born from the best union.
>>
File: 692aud.jpg (170 KB, 770x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
692aud.jpg
170 KB, 770x459
S T O R M
T
O
R
M
>>
F
R
O
N
T
>>
>>53832420
Det er 2016 anon!

fra spoek til revolver, dette burde ikke komme som noen overraskelse lenger selv om det er en tragedie
>>
File: gislefoss.jpg (99 KB, 420x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gislefoss.jpg
99 KB, 420x288
>>53832420
>>53832528
Kristen? Hvor treffer stormen?
>>
Hvilke animer er bra denne sesongen?
Har ikke hatt tid til å holde meg oppdatert gutta.
>>
>>53833214
Jormungand, Agame ga Kill etc.
>>
>>53833214
Teletubbies, knottene, brannmann sam
>>
>>53832420
>ingen bærer likt antrekk
>ID/nokkel-kort henger og slenger
>religiose hodeplagg

ordet uniform betyr tydeligvis ingenting i Norge lenger, i morgen skal jeg rett opp på sjefs kontor og kreve at jeg får gå med samelue i kammo.
Hvis ikke jeg får det skal jeg sende en sterk beskymringsmelding til FSJ og Forsvarsdepartementet om selektiv inkludering og rasisme mot enkelte minoriteter i forsvaret som helt klart favoriserer enkelte religiose og etniske grupper som muslimer og sikher.

Visse politikere, ventrevridde jævler, og offiserer i toppen som driver mer med politikk enn faktisk forsvarsarbeid burde fått kolben.
>>
>>53833478
Jepp, det er ingen håp for oss nå lengre. De eneste som bryr seg er Norfront og deres venner. Jeg skal donere litt kroner til dem i deres kamp mot snikislamisering og anti-hvit kultur
>>
>>53832420
det der er vel shoppet, er det ikke?
>>
>>53833478
ser tydelig at det ikke er en kampenhet da
de er sikkert tillitsvalgte eller noe sånn skrivepultjockey
>>
>>53833703
Nei. Hvorfor skulle det? Akkurat som at curryfaen får gå med turban, så får sandfaen gå med burqa
>>
>>53832420
Det her er jo for faen HV og luftforsvaret, forsvarets mest ubrukelige avdelinger.
>>
>>53833588
>t. stormanon som meler egen kake
>>
>>53833787
Ganske sikker på at den tittelen tilhorer Artilleriet. Forsåvidt så skal sjoforsvaret legges ned.
>>
>>53833846
>er i stand til å levere 40 kg granater på målområde som ligger flere kilo unna
>ubrukelig
>>
>>53824748
Du kan ikke redde/hjelpe noen hvis du selv kollapser av alt ansvaret du tar på deg.

Vi kan ikke ta i mot alle, og du kan ikke forvente av folk at dem skal lide for å hjelpe andre, det er valg dem må ta selv.

Så må det også sies at folk har god grunn til å være skeptisk til folkestrommen, det er tross alt med de forrige asylstrommene vi fikk sånne som Mullah Krekar her til lands, og så må vi ikke glemme all voldtekten Köln, og politiet i Sverige som unnlot og rapportere utlendingene som tafset på jentene under den festivalen fordi dem var "redde" for rasisme.

Folk er skeptiske at media og politikerne vil feie alt det vonde med strommen under teppet og heller vise fram det gode og hjerteskjærende i det politiske korrekte navn, mens dem kjeppjager de etniske norske som sier i mot.
>>
>>53834005
Ikke svar den tullingen der.
>>
>>53833846
Skal ikke Sanitet legges ned? Var det jeg horte da jeg var inne i 2013
>>
>>53833967
Artilleri har ikke blitt brukt i krigforing siden Balkankrigen.

Artillerister blir hanreiet av luftforsvaret og panser/TMBN. Og luftforsvaret er jo ubrukelig som du sier. Så hvor plasserer det artilleristene henn da?
>>
>>53834005
Enig.
>>53834032
Sug meg.
>>
>>53833846
>sjoforsvaret legges ned
lol det må være noe av det dummeste og mest tvilsomme jeg har lest på en god jævla stund
>>
>>53834034
Tror ikke det, ikke som jeg har hort iallfall. Det du kansje tenker på er at vær avdeling skal ha et eget san-lag istedefor at de har en egen avdeling.

Så på en måte har du rett, men de blir ikke fjernet, bare plassert i tropper
>>
>>53834061
>Artilleri har ikke blitt brukt i krigforing siden Balkankrigen.
og så? vi trenger fortsatt artilleri, det er tåpelig å si at vi ikke trenger det fordi vi ikke bruker det på intops
dessuten har artilleriet sendt tropper i krig bl. a. afghanistan, de har bare ikke tatt med kanonene sine fordi den spesielle oppgaven der nede krevde ikke kanoner
>>
Prumpemannen feirer vår seier med en god prump.

Prump.

*prump*
>>
File: 1351278319850.gif (906 KB, 160x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1351278319850.gif
906 KB, 160x120
>>53833787
>bomber sandnegre
>ubrukelig
>>
>>53834259
for ikke å nevne at de må opp i lufta hver eneste uke og skjære av russere som flyr for nærme
>>
>>53834091
Er faktisk noe sant i det. Sjoheimvernet skal kuttes helt i forste omgang, noe som har skapt et rabalder i militære kretser. Og sjoforsvaret skal bytte ut maritime saker med droner. Sist men ikke minst skal en av de sjobasene i sor stenges. Men husker ikke navnet på hvilket det var
>>
>>53834350
det er sensasjonalisme

hvis de skal kutte i sjoforsvaret for man si det da, i stedet for å skrike at de skal legges ned
>>
>>53834312
Gå vekk, Onkel Sam's kukgnikker. Russland har ingen interesse i å bolle Norge. De onsker kun handel og fredlig sammarbeid
>>
>>53834412
Tror ikke du helt forstår implikasjonene her. De skal faktisk legge ned hele Sjoheimvernet, og nedbemanne sjoforsvaret. Det sier veldig om hvor prioritert disse avdelingene er, og deres fremtidsutsikter
>>
>>53834500
sjoheimevernet horer fortsatt til heimevernet, så det er heimevernet som blir hanreiet hvis de blir lagt ned
>>
>>53833740
Hva faen har det av betydning!?
Jeg skal faen det tillate hodeplaggene så lenge dem tilhorer forskjellige avdelinger med unntak av religiose hodeplagg.
Jeg får unnskylde hvis gardisten i meg som jeg en gang var kommer frem, men det må da være en viss koordinering på antrekk!?
Jeg gir en god faen faen om dem går med den fette ubrukelige F1-jakka eller M04, så lenge dem stiller likt.

Jeg har ingen formening om du er en blodtorstig kriger, feltmadrass, eller en sjanselos blyantkriger.
Stilles dere opp på oppstilling, skal dere faen det som ett minimum gå med samme antrekk - hodeplagg.
>>
>>53834621
>gardist
lel dere har blitt hjernevasket

det er viktigere å kunne faget sitt enn å se fin ut på oppstilling og alle vet at gardistene er flinkere i parade enn de er i felt
>>
>>53834873
garden på selvmordsvakt
>>
Hva er egentlig forskjellen på black og ebony i pornosammenheng?
>>
>>53835133
Black er en stavelse, ebony er tre.
>>
>>53834412
Jeg skal fortelle deg en ting.
Dette er forslag fra FSJ, som må godtas av Stortinget. Stortinget har ikke ballene til det, eller vil angre på det sterkt i ettertid.
>>
>>53835133
Ebony betyr stort sett svart kvinne i pornosammenheng. Men er ikke en "fast" regel.
I sånne sammenheng er det heller ikke uvant å hore ivory, som betyr hvit mann
>>
>>53835303
sjekk ut denne konnosören
>>
>>53835303
~lives together in perfect harmony~
>>
>>53835366
Jeg er fri fra samfunnets toyler og forventinger, derfor kan jeg hedonistisk nyte alt av pornografi!
>>
>>53835567
er du hedonist irl også, eller kun på nett?
>>
>>53834873
>Han trodde på meg-megen
>>
>>53835133
Black er som oftest brukt på mannlige pornstjerner, mens ebony nesten eksklusivt brukt på kvinnelige pornostjerner fordi det hores bedre og mer sexy ut.
>>
/Ny tråd/ når?
>>
>>53831348
Ny anon her med Wendigo og Havfolk. Kan kanskje tenke meg å selge hvis du befinner deg nær Trondheim. Salg med personlig oppmǿte er å foretrekke fremfor å gi ut info til fremmede mennesker på 4kanalen.
>>
>>53835567
Finnes det noen annen måte å nyte pornografi på hvis ikke hedonistisk?
>>
>>53836448
Nå tror jeg vi begge hadde flaks
Jeg bor en 20min busstur unna trondheim sentrum
har du kanskje også #19? Jeg vet ikke hvilket monster det er
eller noenting etter #86?
>>
>>53836448
>>53836748
skal dere bruke norgrtråden til å arrangere dette tullet? kommuniser privat
>>
>>53836737
Boble-porno er en helt kristen og syndefri måte å nyte porno på.
>>
>>53834621
>fette
>>
>>53836748
Har ikke #19 nei. Og samlingen stopper ved #86 (Gremlins). Skal bare ordne en midlertidig mail, så kan vi organisere mǿte i Trondheim Sentrum en dag.

>>53836849
Slapp av. Skal ordne med mail nå.
>>
NÅ TRYD, SPORENSTREKS
>>
Prump fra min stump.

*prump*
Thread replies: 349
Thread images: 67
Thread DB ID: 453715[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.