[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 302
Thread images: 151
File: jacek.jpg (39 KB, 600x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jacek.jpg
39 KB, 600x440
Edycja Jacka Kaczmarskiego

thread theme
https://www.youtube.com/watch?v=XL_26Xm7yV4
>>
den dobry
>>
elo siema co słychać ziomki moje

kocham was gorąco
>>
>>53790642
Dawaj bułki bułkarze albo kosa pod żebro.
>>
Repostuje:
Na RDC rozmawiają o koncepcji "nietrwałości" treści w komunikacji. Jakiś ekspert mówi, że nietrwałe treści, bez ocen (mówią o snapchacie, ale można to odnieść do chanów) są lepsze i bardziej naturalne dla ludzi bo bardziej przypominają ludzką rozmowę - nietrwałą i nie podlegającą "demokratycznej" ocenie. Mówi, że mimo że ludziom przyzwyczajonym do trwałości danych w internecie i ocenianiu treści (facebook, wykop) trudno się przyzwyczaić do medium w którym wypowiedzi nie dostają "lajków" i znikają po czasie, to mózg ludzki czuje się w takim środowisku naturalniej i dlatego snapchat jest tak popularny.
>>
File: 1408113980870.jpg (11 KB, 214x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408113980870.jpg
11 KB, 214x230
>>53790682
>low test meme
>>
>>53790720
w-what
>>
>>53790720
prychłem
>>
File: 1413054488275.png (404 KB, 800x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413054488275.png
404 KB, 800x720
>>53790763
Za dużo dla mnie rodzina.
>>
File: 1431533445395.jpg (171 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431533445395.jpg
171 KB, 600x450
komorowski byl dobrym prezydentem
>>
File: 1450350467238.gif (2 MB, 269x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450350467238.gif
2 MB, 269x321
>>53790674
Lepsza nitka Migrujemy.
>>
>>53790616
Niecierpliwie czekam na edycję szanownego Jerzego Urbana.
>>
>>53790837
https://www.youtube.com/watch?v=s9ZjUuSKaQ0
>>
>>53790837
ale zlecenia morderstwa popieluszki to kurwie jebanej chujowi nie popuszcze
>>
>>53790766
>>53790835
Dobre to animu brachu, czy tylko pedalskie?
>>
File: 1453147408320.jpg (69 KB, 342x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453147408320.jpg
69 KB, 342x250
>>53790904
Słuchaj no
>>
>>53790768
Gimme your rolls! Now!
>>
File: kek.png (13 KB, 663x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.png
13 KB, 663x283
>>53790884
to dlatego korab tak lubi PO kek
mam nadzieje ze wozny go wyjebal za tamten masowy report
>>
File: 1452290507757.jpg (14 KB, 342x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452290507757.jpg
14 KB, 342x316
>>53790904
>>53790944
Dzieki doctoze.
>>
>>53790966
ok take them
>>
>>53791039
Dobry Bułkar. Możesz zostać.
>>
File: 1451621400046.jpg (66 KB, 633x636) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451621400046.jpg
66 KB, 633x636
Better Fred than Red.
>>
>>53790768
>>53791039
Bulgaria -> Bułgaria -> Bułkaria -> bułka = bread roll
>>
>>53791110
dzięki
>>
>>53791312
Polska -> Polska -> Polska -> polska = gówno
>>
>>53791333
Are you by any chances baker?
>>
File: 1447190661386.jpg (398 KB, 708x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447190661386.jpg
398 KB, 708x1000
>>53791265
ANIME
>>
Chwała wielkiemu Macierewiczowi
>>
>>53791432
I wish I was one, could contribute to society somehow instead of staying home doing nothing
>>
>>53791554
are you qt girl living in varna
>>
>>53791705
almost, I live in varna but I'm no qt
>>
File: Einstein.jpg (99 KB, 788x341) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Einstein.jpg
99 KB, 788x341
>>
File: serveimage.png (208 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serveimage.png
208 KB, 400x400
>>53791554
>I wish I was one
What are you waiting for then? You should look up the internet if there's any baker school near your place, or ask some bakery to teach you. I'm sure you'd become one of the best bakers in Bulglary and bake delicious rolls. Maybe even participate in baking contests. The biggest or the most delicious rolls. I believe in you.
>>
>>53791554
I would spit in the dough if I were a baker.
>>
File: pisposter.png (888 KB, 1942x890) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pisposter.png
888 KB, 1942x890
>>53791537
>Chwała wielkiemu Macierewiczowi
>>
>>53791744
Ale Władysława Warneńczyka Swietej Pamięci to mam nadzieję szanujesz
>>
>>53791781
To nie jest przypadek, proszę państwa.
>>
>>53791798
Właśnie dlatego żyjesz w Polsce, nie w Bułkarium. Los czuwa.
>>
>>53791782
>>53791798
Is it some stereotype that bulgars are bakers in polan

>>53791859
I can't understand anything other than saint wladislaw warnenczyk
>>
File: 1441221474543.jpg (131 KB, 583x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441221474543.jpg
131 KB, 583x583
>>53791537
>>53791852
>Macierewicz to obiektywnie najlepszy minister obrony wszech czasów
to prawda
>>
File: CYN9t2gW8AAydoU.jpg (70 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYN9t2gW8AAydoU.jpg
70 KB, 600x800
>>53791923
magnes na laski
>>
>>53791852
Dlaczego lewacy zawsze robią najlepsze memy?
>>
>>53791923
Nie da się obiektywnie ocenić Polskich ministrów obrony ponieważ Polscy ministrowie obrony od lat nie muszą nas przed nikim bronić.
>>
>>53791914
>>53791312
>>
>>53791992
Wyższosć intelektualna przekłada się na poczucie humoru.
>>
>>53791998
A zagraniczny kapitał?
>>
>>53791992
bo im za to placa
a prawaki za darmo robaki haruja
>>
>>53791914
>Is it some stereotype that bulgars are bakers in polan
No. I'm just joking. See >>53791312
Basically if you just change g for k (which have similar sound anyway) in Bulgaria, it sounds like it's something with Bulka, and bulka in polish is bread roll.

But seriously, would you want to be baker? What exactly would you want to bake?
>>
>>53791852
A mógłbyś jeszcze gdzieś tam wcisnąć 'Polskę naszych marzeń'?
>>
>>53792083
>tug /polska/ to tak ważne medium (memo-magiczne?), że lewaki wrzucają kasę na memy.
>>
>>53792124
It seems fun, to be a big batka in a close space baking delicious stuff and just seeing people enjoy the shit I produce
>>
File: 1450534437958.jpg (161 KB, 599x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450534437958.jpg
161 KB, 599x470
>>53792204
a i tak ich outmemujemy
>>
>>53792124
A friend of mine was a baker. Definitely not an ok-tier job desuwa.
>>
>>53792204
>tug i tak przegrywają z prawilną prawdą
>>
File: prawica.jpg (22 KB, 302x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prawica.jpg
22 KB, 302x395
>>53791992
>>
File: 1450927601080.jpg (78 KB, 750x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450927601080.jpg
78 KB, 750x470
>>53790904
ja pierdole

nie bedac wtajemniczonym w polskie memy gnije tu jak sam skurwysyn

pozdro 600
>>
Antoni, Antoni, Boski Antoni
Racz nam dopomóc w naszej niedoli
>>
>>53792323
nawet dzień sznura jest na wykopie?
>>
>>53792271
If you ever become baker, let us know here. I love fresh rolls. Whenever I buy fresh ones, I eat like 5-6 of them dry, without even butter. That's how tasty they are.

>>53792288
Tell me more.
>>
File: 1447683649285.jpg (75 KB, 720x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447683649285.jpg
75 KB, 720x576
>>53792378
a modlitwa do Świętego Antoniego odmówiona?
>>
File: popenicus.jpg (44 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
popenicus.jpg
44 KB, 800x600
>>53792358
>>
>>53792408
>If you ever become baker, let us know here
Fuck I hope I never see you on this shithole of a site again t b h
>>
>>53792488
Why, my baking Bulgar friend? ;_;
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jVI7YfoPc1s
>>
>>53792408
>Tell me more.
Well, it's mostly physical labor nowadays.
Not different from being a factory.worker.
>>
>>53792579
It's full of feels threads, why america is more developed than europe and other 'banter' shit topic (talking about /int/). Generals are quite comfy tho, I just dislike the site
>>
>>53792378
Wierzę w Boga Ojca Prezesa, stworzyciela Prawa i Sprawiedliwości. I w, Stworzyciela Polski naszych marzeń, i w Antoniego Macierewicza, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Prezesa Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod PO-owskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do opozycji, ósmego roku zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Jarka. I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych. A królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w Prezesa Świętego, 500 zł powszechne, bratanków obcowanie, grzechów nieodpuszczenie, Lecha zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
>>
ale chujnia dzisiaj na /rp/, szkoda
>>
File: 1440665864194.jpg (17 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440665864194.jpg
17 KB, 225x225
>>53793038
>>
>>53792669
>nowadays.
Wasn't it always physical labor? Probably even more so because in the past there were not as many handy tools and stuff as we have now. I know nearest Biedronka has mini bakery which is basically some 2 meter high, chrome colored oven where I think they probably put pre-made "unbaked" rolls, set the clock and just come back after some time to get the rolls and throw them into rolls containers.

>>53792699
Meh, I like it here. I don't have to register so no passwords to remember and my paranoia about spying is less triggered, not as much politically correct bullshit unless you visit some shitboard like /mu/, specific humor, lot of internet hate to watch and enjoy, some amazing OC every now and then, and with those new features like quick reply or autorefresh it's comfier than ever to use. Chans with their cancerous culture and specific features are one of the best things that happened to the internet.
>>
Chuj mi postawil 2 z wypracowania o romantyzmie.
>>
>>53790616
Pierwszy za Daehan Minguk
>>
Anony czym dla was jest Honor?

Czy jesli zawiedlibyscie w czyms swoją rodzinę w sposób hańbiący ją to czy zgodnie z honorem odebralibyscie sobie życie, aby rodzina nie była zhańbiona?
np. Tescie brata mówią ci żebyś zawiózł narzeczoną brata wraz z jej posagiem (walizka hajsu) do brata. A więc wieziesz narzeczoną swojego brata ale macie wypadek, ona ginie, walizka z hajsem ulega zniszczeniu, a ty wychodzisz bez szwanku, zjebałes po całości.
>>
>>53793332
Pojebało Cię?
>>
>>53793332
Na tym świecie nie ma czegoś takiego jak honor, liczą się tylko pieniądze.
>>
>>53793332
>honor
>>
File: TvTVrLU.jpg (334 KB, 1797x1233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TvTVrLU.jpg
334 KB, 1797x1233
>>53793332
>honor
>>
>>53793332
>Czy jesli zawiedlibyscie w czyms swoją rodzinę w sposób hańbiący ją to czy zgodnie z honorem odebralibyscie sobie życie, aby rodzina nie była zhańbiona?
Nie, jesli bym cos zjebal poważnie, to "rodzina byłaby zhańbiona" (kek) niezależnie od tego czy bym się po fakcie zabił czy nie.

>np. Tescie brata mówią ci żebyś zawiózł narzeczoną brata wraz z jej posagiem (walizka hajsu) do brata.
Nikt normalny nie wozi w tych czasach walizek z hajsem.

>A więc wieziesz narzeczoną swojego brata ale macie wypadek, ona ginie, walizka z hajsem ulega zniszczeniu, a ty wychodzisz bez szwanku, zjebałes po całości.
Zbyt mało szczegółów.
>>
>>53793669
>Nikt normalny nie wozi w tych czasach walizek z hajsem.
https://www.youtube.com/watch?v=n4XN4wZ4qKU
Tak, wiem że nienormalny i że pewnie ustawiane. I tak się uśmiałem.
>>
>>53793234
>Wasn't it always physical labor?
I think It had been more laid-back before Super Markets raped the small business segment. There used to be a small bakery in my neighbourhood in the early 2000's, literally providing bread for like 200 people. Best bread I've ever had. Maybe it's still a thing in some less populated areas.
>>
File: Jozef-Beck.jpg (46 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jozef-Beck.jpg
46 KB, 640x360
Nie zasługiwał na taki koniec i dobrze o tym wiecie, zjeby.
>>
>>53793332
A co w tym jet hańbiącego dla rodziny? Nie ma chyba nic bardziej kretyńskiego niż przenoszenie winy za czyn jednej osoby na innych ludzi.
>>
>>53794004
Powinni go za jaja powiesić i topić odcięte paznokcie na oczach.
>>
File: 1453063847108.png (416 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453063847108.png
416 KB, 500x500
Wszyscy poszli. Czas na anime.
>>
File: 1359798784813.png (768 KB, 907x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1359798784813.png
768 KB, 907x546
>>53794683
niech i tak będzie
>>
File: 1446890567583.png (812 KB, 1755x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446890567583.png
812 KB, 1755x1080
animemy
>>
>>53794683
Wlasnie skonczylem Noragami Aragoto.
Czas na nauke(nie)
>>
File: Gokou Hinata.jpg (95 KB, 774x751) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gokou Hinata.jpg
95 KB, 774x751
>>53794876
anismugi
>>
File: 1441980416807.jpg (765 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441980416807.jpg
765 KB, 1080x1080
>>53794934
Smugi memiczne.
>>
File: 1436248943663.gif (2 MB, 408x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436248943663.gif
2 MB, 408x400
>>
seks memiczny
>>
File: 1433134301109.jpg (434 KB, 1200x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433134301109.jpg
434 KB, 1200x900
AMINO
>>
dobry wieczór, czy zastałem /wygodę/?
https://www.youtube.com/watch?v=l2ZOU-P4Gkc
>>
File: Wiedzmin-3-Ciri-l.jpg (23 KB, 327x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wiedzmin-3-Ciri-l.jpg
23 KB, 327x346
>>53795259
>seks
>istnieje
>>
>>53795683
Skoro seks nie istnieje, to skąd się biorą dzieci?
>>
File: 1452229230594.jpg (66 KB, 551x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452229230594.jpg
66 KB, 551x551
>>53795458
https://youtu.be/ZtKoRJcdRBU
>>
File: 49576152_p0.jpg (217 KB, 1200x847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
49576152_p0.jpg
217 KB, 1200x847
>>53795752
Z kapusty przecież, kurwa anon, podstawowa wiedza.
>>
File: 1433100218427.png (68 KB, 275x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433100218427.png
68 KB, 275x187
>>53795762
za dwa utwory na liście, także cząstkowe podziekowania anonku
https://www.youtube.com/watch?v=UvUvTtSU1F8
>>
File: illias3.jpg (147 KB, 1100x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
illias3.jpg
147 KB, 1100x1000
>>53795877
Ale skoro istnieje popęd, to i seks musi istnieć.
>>
>>53795877
nie z kapusty ciulu, tylko bociany przynoszą z afryki
>>
>>53796009
chyba ciebie z kurwa afryki przyniosły.
>>
>>53796009
a wiec murzynem jestes anonku ?
>>
>>53795964
https://www.youtube.com/watch?v=6kdctNVxn1E

:3
>>
Polebros. I need your flag.

>>53790118
>>
>>53796085
nie kurwa, jestem albinosem

>>53796058
ciebie wzieli z azji, bo ci krzywo z ryja się patrzy
>>
File: 1451107701003.png (195 KB, 387x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451107701003.png
195 KB, 387x424
https://www.youtube.com/watch?v=pcHt733Yin8
>>
>>53796181
How much will you pay?
>>
>>53796213
I will give you a job plumbing my new kitchen.
>>
>>53796280
Fuck off you fukcing chav cunt
>>
>>53796188
Z Sarmacji negrze
>>
>>53796280
i already have a job plumbing your mom
>>
>>53796370
no niech mnie kule biją. jak zwał tak zwał. niektórzy mówią szambo, inni gównoland
>>
>>53796340
>>53796406
Kek.
>>
File: 1371053275171.gif (3 MB, 352x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371053275171.gif
3 MB, 352x264
>cały ten pop
coś cięższego dla balansu
https://www.youtube.com/watch?v=7Z1HSHjeJ4w
>>
>>53796419
powiedział czarnuch z Murzyniewa
>>
>>53796463
Don't listen to them! Actually, I'm will pay you if you let me plumb your new kitchen and live under the sink.
>>
>>53796566
have some self respect

remembe the smolensk, do it for the lads
>>
>>53796549
chyba twój stary
>>
File: 1442188891124.jpg (514 KB, 1000x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442188891124.jpg
514 KB, 1000x563
>>53796510
https://youtu.be/ePrSQYjsUK4
>>
>>53796688
>self respect
Never heard of this pokemon.
>>
Anony przeszedłem 2/3 akty w wiedzminie 3 i jest kurwa bug w story lajnowym quescie przez który nie moge przejsc dalej... kurwa
koles który ma mi wydać stworka się kurwa zaciął patrzy się w ogień i cały czas mówi po kliknięciu na niego "nic tu po tobie" myslalem ze musze wykonac jakies inne misje poboczne ale wykonalem wszystkie zostala mi tylko ta główna i nadal nie działa...
>>
>>53797208
Jest to misja najbrzydszy człowiek na świecie w grze wiedźmin 3.

Przez tego buga nie moge skończyć gry... -.-
>>
File: 1442054815201.jpg (13 KB, 252x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442054815201.jpg
13 KB, 252x276
>>53797208
>cały czas mówi po kliknięciu na niego "nic tu po tobie"
To nie jest bug.
>>
>>53797208
ahahaha

>polskie AAA
>pół branży przy nim pracowało
>306 milionów złotych
>>
>>53797208
niech zgadne, pirat?
>>
File: 0482_d867.png (176 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0482_d867.png
176 KB, 500x500
>>
>>53796510
>>53796909
Coś z zupełnie innej parafii:
https://www.youtube.com/watch?v=g-Il8IQG6CU
>>
>>53797319
pierwszy mass effect i assassin's creed nie pozwalały w spiraconej wersji na dostęp do mapy (ME) i wejście w jedno miejsce (AC). to było na początku, więc nie zdążyłeś się wciągnąć nawet, tyle co wkurw bierze. ustawienie takiej blokady na 2/3 gry to najlepszy keks pod słońcem
(jeszcze w arkham asylum peleryna nie działała, ale to też na początku gdzieś wychodziło)
>>
>>53797607
no i bardzo dobrze żbsz
jak nie stać kogoś na gi*rki to nie gi*rkuje
>>
>>53797607
To i tak chuj w porównaniu z tym, co miał stareńki Earthbound.
>>
>>53797763
co miał?
o, jeszcze w spiraconym gamedev simulator każda gra którą zrobiłeś była piracona na tyle, że nie dało się żadnych zysków zdobyć
>>
pamietam ze w pirackich simsach 2 nie działał tryb budowania hehe
>>
pamiętam, że w pirackim dragon's dogma była taka zajebista loli
>>
Dobranoc, zuchy
Z Bogiem
>>
>>53798486
mokrych snów
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://www.youtube.com/watch?v=suMQiPeoeQ4
>>
File: Tokyo Tawah.jpg (46 KB, 456x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tokyo Tawah.jpg
46 KB, 456x488
>>53798567
>>
>>53798651
>>
File: BABU BABU.jpg (117 KB, 848x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BABU BABU.jpg
117 KB, 848x840
>>53798714
>>
W pirackim Age of Empires galeony strzelały trzema kulami i można było zbierać złoto z zniszczonych budynków
>>
File: shinkansen.jpg (71 KB, 846x846) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinkansen.jpg
71 KB, 846x846
>>53798867
>>
File: keitai.jpg (65 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
keitai.jpg
65 KB, 1280x720
>>53798714
Byłem pierwszym anonem, który to zapostował na /a/.
Niestety przeszła wersja bez tv tokyo.
>>
File: 1439559607786.png (817 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439559607786.png
817 KB, 1280x720
>>53798996
>>53799043
>>
File: 1443936986632.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443936986632.png
2 MB, 1920x1080
>>53799043
>>
File: 1441390268084.jpg (75 KB, 1167x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441390268084.jpg
75 KB, 1167x740
https://www.youtube.com/watch?v=OOECyf3_zTg
>>
File: 1452617959870.png (776 KB, 906x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452617959870.png
776 KB, 906x1080
co się wydarza w tej nici
>>
File: 1443936193607.jpg (107 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443936193607.jpg
107 KB, 1920x1080
>>
File: the memest.jpg (30 KB, 403x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the memest.jpg
30 KB, 403x497
>>53799205
Ty wiesz.
>>
File: 1443936906636.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443936906636.png
1 MB, 1920x1080
>>
File: whoof.png (290 KB, 400x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
whoof.png
290 KB, 400x368
>>53799262
>>
File: 1450707161796.gif (151 KB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450707161796.gif
151 KB, 720x405
>>53799229
>>53799262
o kurwa nie
>>
>>53797405
>>cały czas mówi po kliknięciu na niego "nic tu po tobie"
>niech zgadne, pirat?

tak
>>
Non non gownori.
W sam raz dla polakow.
>>
>>53799363
>>
File: 1442491132859.png (244 KB, 535x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442491132859.png
244 KB, 535x469
>>53799381
Nie prowokuj.
>>
File: 1452617908713.jpg (504 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452617908713.jpg
504 KB, 1920x1080
>>53799381
>gówniarz nigdy nawet na oczy nie widział pociągu z pocisków
>>
File: araki.gif (4 MB, 280x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
araki.gif
4 MB, 280x310
>>53799381
>>
File: DWdtMOU.gif (946 KB, 300x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DWdtMOU.gif
946 KB, 300x400
>>
File: 1442003129318.png (368 KB, 636x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442003129318.png
368 KB, 636x694
Dobra nić od tylu lat.
>>
czemu ból istnienia jest tak ogromny
>>
File: DUMPLINGS.jpg (58 KB, 622x603) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DUMPLINGS.jpg
58 KB, 622x603
>>53799543
Zuchy jak chcą to potrafią jakościowo postować
>>
File: 123sleep.jpg (8 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123sleep.jpg
8 KB, 250x250
>>53799562
bo dotykasz się nocami
dobranoc zuszki
>>
File: 1441138327039.png (591 KB, 740x1388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441138327039.png
591 KB, 740x1388
>>53799606
Dobranoc zuchu
>>
File: the suffering.jpg (7 KB, 176x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the suffering.jpg
7 KB, 176x184
>>53799562
Bo nie oglądasz własnie w tym momencie Wsioków.
>>
File: 1442061105437.jpg (75 KB, 568x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442061105437.jpg
75 KB, 568x512
>>53799562
4 CIEBIE
>>
File: 1441093557997.png (895 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441093557997.png
895 KB, 1280x720
https://www.youtube.com/watch?v=At7J_M9EW3Y
>>
File: serveimage.png (337 KB, 620x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serveimage.png
337 KB, 620x400
Dlaczego Nii-chan był taki Nietzscheański?
>>
File: 1441386828431.jpg (247 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441386828431.jpg
247 KB, 1366x768
>>53799858
Moja teoria: reprezentował self-insert oglądającego
>>
>>53799916
>TUG rodzice pracują w polu Elizejskim
>>
>>53790990
niestety nie
>>
>>53799396
No dobra ale co zrobic?
>>
File: 1452218529464.jpg (450 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452218529464.jpg
450 KB, 1280x720
Nudzę się.
>>
Bede mogl pojsc spac za 12.5h.
Obudzilem sie 14h temu. Trzymajcie mnie.
>>
>>53790616
hehhe anony kuba wojewódzki wyleciał wlasnie z roboty.
>>
>>53800334
wyleciał tez jego dyrektor i kierownik ^^
>>
>>53800334
>>53800374
Tak trzymać, lis,lewicka, krasko, teraz wojewódzki.
Lista już prawie się kończy, kto jest następny?
>>
File: 1452462758316.gif (550 KB, 728x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452462758316.gif
550 KB, 728x720
>>53800334
>>53800374
>>53800437
Proszę nie zmieniać tematu.
>>
File: Beta as fuck.jpg (172 KB, 1625x904) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Beta as fuck.jpg
172 KB, 1625x904
>japońce poprawnie wymawiają polskie nazwisko
O kurwa tego się nie spodziewałem zuszki.
Czemu anglozjeby nie potrafią, a nihon potrafi?
>>
>>53800437
Ty się nie ciesz bo on dalej zbija kokosy w TVN-ie. Rock Radio to przy tym nic.
>>
Migalski to taka mała gnida.
>>
>najlepszego dziennikarza w kraju wyjebac
>>
>>53800577
Już weryfikuję.
>>
anoni poleccie jakies dobre anime
>>
>>53801008
a co, korea nie ma zadnych?
>>
File: Bez tytułu.png (34 KB, 767x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bez tytułu.png
34 KB, 767x344
ze co
>>
>>53801038
nie ma

to jak nie anime to jakis serial
>>
>>53801008
Boreku to Roreku.
>>
File: Macierewicz.jpg (42 KB, 1080x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Macierewicz.jpg
42 KB, 1080x700
chwała i cześć wielkiemu Macierewiczowi
>>
Spita czy walita?
>>
File: 1450560232996.png (45 KB, 1140x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450560232996.png
45 KB, 1140x798
https://www.youtube.com/watch?v=z-Tjz04x1E8
>>
>>53802143
>>
odbanowali mnie już?
>>
File: 1442494602870.png (426 KB, 773x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442494602870.png
426 KB, 773x556
Czy to autyzm?
>>
>>53803213
tak, to anime
>>
File: 1452559109424.jpg (11 KB, 200x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452559109424.jpg
11 KB, 200x194
https://www.youtube.com/watch?v=4ToYnyd7pbM
>>
znowu gówniana nitka
>>
File: 1434122948624.png (28 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434122948624.png
28 KB, 200x200
>>53804526
https://www.youtube.com/watch?v=AHUOhNBSDaw
>>
>>53804574
https://www.youtube.com/watch?v=UGifxV0bplE
jebać kazika
>>
File: 1452906271575.png (1 MB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452906271575.png
1 MB, 1080x1080
>>53804720
https://www.youtube.com/watch?v=DPBgknmkzBs
>>
>>53804759
https://www.youtube.com/watch?v=bJa52pMIGqU

nie moje małpy
>>
Eehh danony co robić gdy motywacji brak?
>>
>>53805010
po prostu wstań i rób.
ja inaczej też mam problemy z motywacją
>>
File: 350466.jpg (14 KB, 640x294) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
350466.jpg
14 KB, 640x294
>>53805010
zwrócić się w modlitwie do świętego Macierewicza
>>
>tfw you sound retarded doing polish tongue twisters
http://vocaroo.com/i/s0QIPjFBh6nO
Przyszedł Herbst z pstrągami, słuchał oszczerstw z wstrętem patrząc przez szczelinę w strzelnicy.
>>
>>53807323
JACKOWO
A
C
K
O
W
O

Now, memes aside, you did pretty well. Train more and you can sound almost like a native.
Btw, why are you learning polish?
>>
File: alechujowa.jpg (3 MB, 3120x4160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alechujowa.jpg
3 MB, 3120x4160
No, kawusia i wstawanko zuchy
>>
>>53807323
If you think this sounds retarded, most natives will sound retarded to you.
>>
>>53801134
Polecam tańcz kurwo
>>
witam zuchy
>>
>>53811750
No witam, jak tam poranek?
>>
>>53811857
a dobrze, wreszcie mogłem się wyspać po weekendzie
>>
kurwa ale sie wkurwilem jade na robote durak mi wyjezdza centralnie przed twarza wysiadam z samochodu mowie dla niego skurwysynu jak jedziesz prawo jazdy dal ci ktos? on wychodzi a to taki wielki kurwa spasiony chuj ma mnie na strzala tak patrzy z gory mowi tak dal i owszem i odjechal dalej
>>
siema zuchy

jebać pis i po

tylko dyktatura ze mną na czele państwa
>>
>>53811904
A to miło
Ja wręcz przeciwnie, rano wstawać i zapierdalać
Studia to pomyłka
>>
>>53805010
>motywacja
Dosłownie wymówka dla bab i ciot, facet musi mieć dyscyplinę.
>>
>>53811991
Dokładnie, lepiej pracować i studia kończyć w innym trybie (no chyba że to medycyna)
>>
W imieniu moim i bliskich
jebać Polaków wszystkich
>>
File: 1331027599754.png (667 KB, 733x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1331027599754.png
667 KB, 733x733
>>53801134
istnieje cos takiego
원더풀 데이즈
>>
>>53812029
>>53811991
Potwierdzam, studia to chuj. Po co ja w ogóle je kończyłem. Państwowe uczelnie tak obniżają poziom, że każdy debil jest w stanie dostać magistra. I nie mówię nawet o kierunkach humanistycznych.
>>
>Frankowicze
Dlaczego ludzie się tymi idiotami przejmują? Rozumiem, że jakby ktoś im kurwa kazał podpisywać te umowy grożąc pistoletem, a tak to była ich własna debilna decyzja.

Jeśli przejebie jakaś inwestycje i zacznę głośno tupać to tez mi będą jakieś ulgi robić?
>>
>Czy Sumliński uczynił z przepisywania cudzych fragmentów element własnego warsztatu? Za taką teorią przemawia fakt, że internauci znaleźli kradzione fragmenty nawet na jego prywatnym blogu: w jednym ze wpisów słowo w słowo przytoczył fragment „Rozmów o Biblii” Anny Świderkówny. Jakby tego mało okazało się, że Sumliński splagiatował nawet tekst swojej córki napisany na potrzeby szkolnego konkursu (nota bene przepisany z książki Michaela O'Briena „Plague Journal”). Historia plagiatów Sumlińskiego zamienia się w patologiczną historię rodzinno— szkatułkową.
poważny publicysta, panie i panowie
>>
File: Laughing-Meme-01.jpg (28 KB, 801x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Laughing-Meme-01.jpg
28 KB, 801x534
>>53813364
>Absolwent psychologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
>były ub
>plagiator
>fan PiS
wszystko się zgadza
>>
>>53813462
>były ub
Czyli 90% PO, zuszku.
>>
>>53813680
>członkowie PiSu za komuny walczyli z ustrojem
kek

nawet SLD ma więcej ludzi, którzy byli internowani

PiS to partia byłych ubeków, face it
>>
>>53813725
>nie bycie internowanym = bycie ubekiem
ok
No to 100% PO.
>>
prawdziwych murzynów godziny
kto góra
>>
File: 1394598947101.gif (278 KB, 250x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394598947101.gif
278 KB, 250x381
>>
>>53814106
Elfki są do ______
>>
File: dziewoczka.png (263 KB, 205x607) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dziewoczka.png
263 KB, 205x607
>>53814202
utylizacji, tylko dorfy
>>
>>53814234
to. gilanie brodą po jajach przy lodziku musztardowa rasa
>>
>>53814290
widzę, że mamy tu patrycjusza
>>
>>53814202
podawania rzeczy z wysokich półek bo jestes niziutki i nie sięgasz ;-;
>>
File: 1447451289152.png (46 KB, 630x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447451289152.png
46 KB, 630x664
>>53814497
>kobiety bez długiej, zadbanej brody

cipka, po prostu cipka, w rurkach też chodzisz?
>>
>>53814106
ukrzyżuj ten matkojebny lubie guzik
>>
File: df.png (44 KB, 157x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
df.png
44 KB, 157x150
>>53814535
widze czas postować gore
>>
File: 1421189496300.jpg (59 KB, 472x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421189496300.jpg
59 KB, 472x372
>>53814202
Tulania?
>>
File: 1449669266291.jpg (105 KB, 500x707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449669266291.jpg
105 KB, 500x707
>>53814202
czy to już pora na odpalenie mojego folderu z lubieżnymi długouchami?

>tug jednak nie bo niebieska deska
>>
File: oe.jpg (698 KB, 608x3200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oe.jpg
698 KB, 608x3200
>>53814202
Obligatoryjnie.
>>
>>53814716
jak to kurwa działa, że długie uszy to wartość dodana? elfy to jacyś starożytni kosmici i mamy w genach szanowanie ich?
>>
File: 52804510_p0.jpg (207 KB, 700x919) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52804510_p0.jpg
207 KB, 700x919
>>53814716
>dawanie jebania o to, że niebieska
Amatorszczyzna. Nie tego was uczyłem.
>>
>>53814798
>szanowanie elfów
Czy to ten legendarny rzadki anon sympatyzujący z elfami?
>>
>>53814867
no dobra szanowanie złe słowo
seksualizowanie może bardziej
>>
File: 1338980555511.gif (2 MB, 225x169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1338980555511.gif
2 MB, 225x169
>>53814202
Obligatoryjnie II.
>>
File: 54019902_p0.jpg (147 KB, 643x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54019902_p0.jpg
147 KB, 643x900
przyjmij imigranta w dom
>>
File: 1445896950712.jpg (820 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445896950712.jpg
820 KB, 800x1000
>>53814800
ale jak wrzucę ruchające się elfy to pan szatnia da mi po głowie

>>53814798
ayy lmao nie mieli uszu

na szczycie piramidy ewolucji stoi kot, który przewyższa człowieka inteligencją i charyzmą - stąd popęd wszystkich stworzeń do długich szpiczastych uszu
>>
File: 1369731868903.jpg (187 KB, 750x1819) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369731868903.jpg
187 KB, 750x1819
>>53814949
Ups, zły obrazek się wrzucił.
>>
File: 1445194225481.jpg (638 KB, 1000x1185) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445194225481.jpg
638 KB, 1000x1185
>>53814960
bo ja niby chcę, żeby mi wszystkie kobiety w domu zgwałcono, już widziałem jak te czarnuchy działają
>>
File: 1445281489865.png (1 MB, 779x1098) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445281489865.png
1 MB, 779x1098
>>53814969
psy > koty
>>
>>53814969
>na szczycie piramidy ewolucji stoi kot, który przewyższa człowieka inteligencją i charyzmą - stąd popęd wszystkich stworzeń do długich szpiczastych uszu
>sterowane radiem rządowe skurwiele, którym odwala po nałożeniu czegos na facjatę albo przyczepieniu do grzbietu

Zajebisty końcowy produkt ewolucji, porównywalny do końcowego efektu przejscia czegos przez układ pokarmowy.
>>
File: 1449411956242.jpg (376 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449411956242.jpg
376 KB, 1000x1000
>>53815025
zuchu to ty masz uchodźcę gwałcić i eksploatować żeby dała ci wielu synów
>>
File: eaqtrl.jpg (24 KB, 414x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eaqtrl.jpg
24 KB, 414x426
>ta nitka
>>
File: 11054596520.jpg (123 KB, 520x731) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11054596520.jpg
123 KB, 520x731
>>53815158
dawno nie było nic lubieżnego żbsz zuchy
>>
File: 54692201_p0.jpg (371 KB, 600x908) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54692201_p0.jpg
371 KB, 600x908
>>53815188
ogłaszam początek lubieżnopostingu
>>
File: 1373551511592.jpg (3 MB, 1770x2352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373551511592.jpg
3 MB, 1770x2352
>>
File: 53860392_p0.jpg (1 MB, 2376x1504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53860392_p0.jpg
1 MB, 2376x1504
>>
File: 1386479673111.jpg (143 KB, 729x936) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386479673111.jpg
143 KB, 729x936
>>
File: 1395081936946.jpg (305 KB, 1410x1410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395081936946.jpg
305 KB, 1410x1410
>>
File: 1437903924912.png (584 KB, 1200x936) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437903924912.png
584 KB, 1200x936
ech zuchy kupiłbym takiego mleczno-czekoladowego uchodźcę na targu, a następnie na zmianę karmiłbym i zapładniał

mieszanka genów sprawiłaby że dzieci byłyby zdrowe i silne, a ja czułbym że robię coś pożytecznego ze swoim życiem
>>
File: 1453189678842.jpg (347 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453189678842.jpg
347 KB, 1600x1200
>>
File: 53084228_p0.png (1 MB, 1040x1413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53084228_p0.png
1 MB, 1040x1413
>>
File: 1411174628824.jpg (327 KB, 1500x1062) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411174628824.jpg
327 KB, 1500x1062
żeby długouche się nudne nie zrobiły
>>
>>53815382
w końcu coś z odpowiednią liczbą wymiarów
>>
File: 1433858796054.jpg (151 KB, 1200x1709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433858796054.jpg
151 KB, 1200x1709
>>
File: 49598211_p0.jpg (876 KB, 940x1431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
49598211_p0.jpg
876 KB, 940x1431
>>
File: 1436558509070.gif (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436558509070.gif
3 MB, 640x360
>>
File: 1414682708463.jpg (97 KB, 1024x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414682708463.jpg
97 KB, 1024x679
>>53815427
>>
File: alison.gif (1 MB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alison.gif
1 MB, 400x225
>>
File: 1451059641548.gif (753 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451059641548.gif
753 KB, 480x270
>>
File: 1432692898213.gif (3 MB, 432x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432692898213.gif
3 MB, 432x288
>elf*i
>>
File: 1439652900524.gif (356 KB, 540x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439652900524.gif
356 KB, 540x587
>>
halo policja proszę przyjechać do /polski/
znowu postują lewd
>>
>>
File: 1439662273585.gif (1 MB, 457x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439662273585.gif
1 MB, 457x259
>>53815524
czy to już czas?
>>
File: 8416_69f2.gif (1 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8416_69f2.gif
1 MB, 480x270
>ta nitka
>>
panowie spokojnie bo zaraz image limit jebnie
>>
File: 53535939_p4.jpg (618 KB, 1000x1414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53535939_p4.jpg
618 KB, 1000x1414
>>53815653
nie widzę problemu
>>
File: 1452204868804.jpg (259 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452204868804.jpg
259 KB, 1000x1500
>>
File: 1445189068196.png (397 KB, 902x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445189068196.png
397 KB, 902x1024
okej, zuchy wygraliście, sfapałem i czuje dobrze
>>
File: 1449174101537.jpg (358 KB, 1000x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449174101537.jpg
358 KB, 1000x1200
>>
File: 146685827.jpg (107 KB, 600x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
146685827.jpg
107 KB, 600x653
>>
File: 14530014650990.jpg (114 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14530014650990.jpg
114 KB, 1080x1080
>>
File: 1449867855774.jpg (807 KB, 809x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449867855774.jpg
807 KB, 809x1200
>>
File: 14163343219131.jpg (37 KB, 453x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14163343219131.jpg
37 KB, 453x604
>>
File: 14116618843.jpg (37 KB, 400x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14116618843.jpg
37 KB, 400x591
>>
>>53815751
To zdjęcie to kapciem robione?
>>
File: 54547151_p2.png (93 KB, 550x869) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54547151_p2.png
93 KB, 550x869
>>
>>
File: 141354894231.jpg (94 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141354894231.jpg
94 KB, 600x450
>>
>>53815828
nokią 3310. nic lepszego nie miałam
>>
>>
File: 1449173442787.jpg (700 KB, 992x1402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449173442787.jpg
700 KB, 992x1402
>>53815889
>miałam
L O N D Y N
O
N
D
Y
N
>>
File: 1450918081281.png (2 MB, 1047x1599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450918081281.png
2 MB, 1047x1599
>>
i w pizdu i wylądował image limit
>>
i po limicie obrazków
>>
to co, wracamy do polityczki?
>>
>>53815968
Na najblizszych 13 postow?
>>
>>53815968
przecież po limicie obrazków jest - nie można postować dankowych mejmejów.
>>
Zuchy, zabiliśmy nitkę limitem obrazków, przekroczonym przez lubieżnopostowanie. Jestem z Was dumny.
>>
macie nową bo tutaj się już nic nie urodzi
>>53816262
>>53816262
>>53816262
>>
>>53800577
Zapytam o sos bo chciałbym osobistycznie zweryfikować poprawność wymowy
Gugel nie pomaga
Thread replies: 302
Thread images: 151
Thread DB ID: 452799[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.