[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/ex-yu/ srecna nova godna edition
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 19
Thread images: 5
/ex-yu/
>>
kasnite 2 tjedna lelmao
>>
>>53532138

najjaca nova godina na svetu očiju mi
>>
pa jebo tebi pas mater u pičku govno jedno smrdljivo usrano. preopteretit ćeš server šugo neodgojena. znaš li ti koliko dođe kilovat sat vremena električne energije? ako ti živiš od mane s neba nismo svi isti, neki moraju i kruh na stol zaraditi! načuli dobro prljave uši da čuješ, upozoravam te ponovo, nemoj se zajebavat sa menom, doći ću ti tamo i jebat ti sve po ceduljici , jesi čuo? još jednom, bolje se ponašaj ko i sav normalan puk jer u protivnom nećeš dobro proči u životu, jebali te medvjedi na polju!
>>
https://www.youtube.com/watch?v=adD6DkvgP9o
>>
>>53532811
otkud volko ludjaka na eksju odnedavno?
>>
>>53530827

uzmi u obzir samo da nisu pomocu njemacke pobili oko pola miliona Srba, Bosna bi ostala srpska zemlja s preko 70% srpskog stanovnistva.
>>
File: svet-naslovna.jpg (182 KB, 660x852) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svet-naslovna.jpg
182 KB, 660x852
Na kioscima mozete kupiti novi broj najcitanijeg magazina SVET!!
>>
>>53534492
i screema you screema all screema for ice creema
>>
i like this song a lot desu lads

https://www.youtube.com/watch?v=FZZJeMKJV3M
>>
>>53535551
>budaloza kringeteam
>>
>>53535551
DUDE WEED LMAO
>>
>>53535551
https://www.youtube.com/watch?v=AIMe_doNyh0
Jeбaлa тe дyбиoзa
>>
pilje ima lji ovde ljijepih djevojaka

-pazarac
>>
>mjesto da uđu u tred koji je prije napravljen oni prave novi zato što im se ne sviđa OP slika

zašto su srbi tako jako sitničavi?

saged
>>
File: Droger.jpg (11 KB, 235x78) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Droger.jpg
11 KB, 235x78
>>53535551
>>
e ljudi imam predlog
>>
NEK SADA RATNE IGRE PRESTANU

JER VISE NICEG NEMA U TEBI U MENI

U MOME SRCU KISE PADAJU

U DUSI VEJU CRNI SNEGOVI
>>
>>53537862
ne zanima me
Thread replies: 19
Thread images: 5
Thread DB ID: 430919[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.