[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 321
Thread images: 87
File: 1445019270505.jpg (184 KB, 900x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445019270505.jpg
184 KB, 900x598
edycja wesołego geparda
>>
>>53472024
pierwszy za Koreę
>>
ale on nie jest wesoły
on jest gupi
>>
nie ANIME
>>
File: prawica.jpg (22 KB, 302x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prawica.jpg
22 KB, 302x395
>>53472024
>>
File: 1452592427921.png (965 KB, 667x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452592427921.png
965 KB, 667x1000
k-pop
>>
File: b02019c1f247.jpg (42 KB, 600x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b02019c1f247.jpg
42 KB, 600x459
>>
File: 1452384382891.gif (906 KB, 295x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452384382891.gif
906 KB, 295x305
ANIME
>>
>>53472081
ale morde to ty zamknij lewaku
>>
File: 1444563522172.jpg (337 KB, 735x921) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444563522172.jpg
337 KB, 735x921
>>53472081
>>
File: 6A1.jpg (179 KB, 553x1240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6A1.jpg
179 KB, 553x1240
>>53472081
>pejsbuk
>>
PRZYPOMNIENIE ZE W WOJSKU DAJA KAZDEMU A ZEBY SZEDL NA MIESO ARMATNIE
PRZYPOMNIENIE ZE WSZYSKITE DZIECI POLITYKOW I INNE CHUJE MUJE MAJA ImmUNITET I DO WOJSKA NIE IDA
PRZYPOMNIENIE ZE JAK WOJNA WYBUCHNIE DEZERTEROWAC DO NIEMIEC
ALBO ZGINAC ZA DOSLOWNIE NIC
jebac polske
>>
File: 1392149739817.jpg (12 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392149739817.jpg
12 KB, 225x225
>>53472062
>>53472081
>>53472092
>>53472105
>>53472121
kurwa ale rak
>>
>>53472101
>implikowanie że Niemcy są narodem podludzkim jak p*lacy i że swojego dobrobytu nie zbudowali na ciężkiej pracy i innowacyjności
Ordnung muss sein
>>
Dzienne przypomnienie że kara smierci została usunięta tylko z prawa cywilnego, nie wojskowego.

Już tylko Dudeła zrobi fiku miku i po krzyku i będę was tchórze i zdrajcy egzekutować w trybie natychmiastowym za zdrade kraju i rodaków.
>>
>>53472148
Dobrze, że mój stary jest politykiem.
>>
>>53472160
Polecam poczytac o historii Prus i jak w ogole Niemcy powstały.

Jaka była reackja Fryderyka na wiadomosc ze Polskie ziemie sa w jego zasiegu dłoni.
>>
>tug masz rodzinę na północy norwegii, gdzie szczytem wojny będzie postawienie posterunku na trzech wojaków w największym miasteczku w okolicy
polecam ten styl życia
nawet gdyby wojna wybuchła dzisiaj to muszę się po prostu przedostać do norwegii i tyle
>>
File: 1437084570710.jpg (139 KB, 1199x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437084570710.jpg
139 KB, 1199x803
Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt,
Wenn es stets zu Schutz und Trutze
Brüderlich zusammenhält.
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt,
Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt!

Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
Ihren alten schönen Klang,
Uns zu edler Tat begeistern
Unser ganzes Leben lang.
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang

Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand;
Blüh' im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Vaterland!
>>
>>53472239
Cucked by alles *
>>
>>53472209
zuchy trzymajcie go nie moze tam sie dostac
>>
>>53472197
ale morde to ty zamknij polaku robaku

a zreszta, polska była biedna może się cieszył bo zawsze więcej LEBENSRAUM = lepiej ale nic nadzwyczajnego

polacy robacy
>>
File: 1451956864347.png (25 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451956864347.png
25 KB, 800x600
>ta nitka
>>
>>53472279
Dam ci 2/10 za to, że ci odpisałem.
>>
File: 1421347669882.jpg (149 KB, 1600x1243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421347669882.jpg
149 KB, 1600x1243
Was to tylko do Auschwitz zaprowadzić piecyki włączyć
>>
>>53472239
tug chodzilem do gimnazjum dwuchujowego we wroclawiu gdzie kazali mi hymn niemiec spiewac
>>
>>53472324
wyborcy PO panie i panowie
>>
File: 1452531131443.jpg (33 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452531131443.jpg
33 KB, 480x454
>>53472148
>tug nie zdolny do służby tylko w czasie pokoju.

KURWA CO Z TA KAPCZA DZISIAJ
>>
>>53472311
>p*lak robak mysli ze jego ziemia i jego "dobytek" jest czegos wart w oczach Niemca
>>
File: 1421725837071.jpg (1 MB, 2400x1611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421725837071.jpg
1 MB, 2400x1611
ZA NARÓD
>>
File: 1420536027953.jpg (562 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420536027953.jpg
562 KB, 1920x1080
ZA KRAJ
>>
File: 1009905_.jpg (65 KB, 600x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1009905_.jpg
65 KB, 600x480
>>53472375
>>53472239
>>53472150
>>
Resident Evil 6 to bezapelacyjnie najlepsza częsć cyklu.
>>
>>53472412
chuj ci w dupę
>>
>>53472425
Nowe gwiezdne wojny najlepsze z całej sagi.
>>
File: 1419753401432.jpg (413 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419753401432.jpg
413 KB, 2048x1536
TRZY RAZY
>>
>>53472422
tug polska parti to piss
>>
File: 1434720003944.jpg (415 KB, 1851x1851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434720003944.jpg
415 KB, 1851x1851
Chyba ktoś otworzył drzwi od piwnicy bo tyle karachujstwa naleciało. Jak karaluchy.
>>
File: 1421786293519.jpg (461 KB, 1483x1001) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421786293519.jpg
461 KB, 1483x1001
SIEG HEIL
>>
Sondaż wyborczy, głosować:
https://poal.me/4fyrz0
>>
czy szanujecie popeieluszko
>>
>>53472609
>Razem
kto na to głosował
>>
>>53472600
co tu się odjebało
>>
poljska je slaba i beznačajna država
>>
>>53472609
>>53472644
ja pierdole kto głosuje na RAZEM ?

koriab wypierdalaj
>>
>>53472683
e chorwat wypierdalaj bo zrobimy powtorke z wczoraj
>>
>>53472600
????
>>
>>53472791
demon
pedofil
>>
/polski/ sondaż wyborczy, głosować:

https://poal.me/4fyrz0
>>
File: Capture.png (89 KB, 943x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.png
89 KB, 943x179
Jak byście mieli strzelać, tak uczciwie, to powiedzielibyście, że ile lat ma autor opisu w pic related?
>>
>>53472943
17
>>
>>53472943
>>>/wykop/
>>
File: Bez tytułu.png (354 KB, 762x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bez tytułu.png
354 KB, 762x639
>>53472853
>/polska/ lewacka
>>
>>53472452
Mroczne Widmo było zajebiste żbsz
>>
>>53472975
>sugerowanie, że pis to coś więcej niż mem
tylko napływ w to wierzy
>>
File: 1451401213847.jpg (71 KB, 500x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451401213847.jpg
71 KB, 500x706
JUŻ CZAS

płaskie klaty czy krowie cyce?
>>
>>53473097
dlaczego nie oba?
>>
File: 1426090768830.jpg (418 KB, 650x1029) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426090768830.jpg
418 KB, 650x1029
>>53473097
>2d
>>
>>53473097
pupcie
>>
File: 1444252536170.jpg (545 KB, 2027x2521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444252536170.jpg
545 KB, 2027x2521
>>53473153
>>53473162
TO
>>
>>53472853
oddałem głos na Ciastka ze względu na jego mocno merytoryczną ofertę ale widzę że jestem sam?

wszyscy oddają głos na memy w postaci pana Kaczki i odciętego napleta platformy Petru?
>>
KURWA JESZCZE 35 MINUT W PRACY

>byłem na fajku
>napisałem do szefa
>sprawdziłem wszystko, co mogłem
>ustawiłem sobie wstępny plan na jutro
>napisałem maila z zapytaniem do oddziału w Gdańsku

zmienię tapetę i naprawdę nie będę miał co robić
>>
>>53473097
tylko dfc
>>
>>53473205
kurwa kto to Ciastek
>>
File: 1448373346367.jpg (109 KB, 901x883) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448373346367.jpg
109 KB, 901x883
>>53473205
>tug szykuje się koalicja Zandberg/Petru i pewnie jeszcze Biedroń lub Tusk na prezydenta
>>
>>53473097
>ten artysta
Mmm
>>
>>53473238
>problemy normików
>>
>>53473205
>Ciastka ze względu na jego mocno merytoryczną ofertę
>>
File: autyzmm.png (66 KB, 1219x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
autyzmm.png
66 KB, 1219x900
to kiedy zaczynac
>>
File: 1450284223814.jpg (61 KB, 666x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450284223814.jpg
61 KB, 666x632
>Czekaj na statement of entry na C2
>przed swiętami przyszedł ci polecony, chyba z urzędu pracy więc nawet nie otworzyłes, tylko wjebałes do kurtki i o nim zapomniałes
>2 tygodnie później zacznij się zastanawiać czy to aby na pewno było z urzedu pracy
>Nie możesz znaleźć koperty
>Swiat się rozpada na kawałki
>>
>>53473376
no nawet ma program ostatnio a nie tylko JOWYJOWYJOWY

poza tym co jest ktoś od Kukiza w tv to wywiera mega dobre wrażenie
>>
>>53473400
teraz
smieciu
>>
>>53473454
>poza tym co jest ktoś od Kukiza w tv to wywiera mega dobre wrażenie
np kto
zareklamuj
>>
>>53473400
Jakie są zasady?
>>
>>53473454
>>53473376
jak ktoś nie czytał to proszę
https://ruchkukiza.pl/wp-content/uploads/2015/10/Strategia-Zmiany-Kukiz151.pdf
>>
>>53473400
nigdy
wypierdalaj i nie wracaj
>>
>>53473511
wygrywa ten kto ma więcej głosów : ^ ))
>>
File: 1447454461721.png (101 KB, 339x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447454461721.png
101 KB, 339x626
>>53473097
A jak myślisz
>>
>>53473510
z nazwiska znam tylko Liroya :(

ale powiem że nawet po nim nie spodziewałem się takiej kultury w tv i w sejmie

tak to tylko słucham co losowi goście z podpisem Kukiz'15 mówią

swoją drogą chujową nazwę sobie wybrali Kukiz'15 jak już 2016 rok jest
>>
Sondaż wyborczy /polski/

https://poal.me/4fyrz0
>>
File: 1449867421011.jpg (413 KB, 1434x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449867421011.jpg
413 KB, 1434x2048
>>53473577
nie pogardziłbym jednym i drugim żbsz
>>
>>53473612
ten sondaż to kurwa jakiś żywy mem

dlaczego można głosy zmieniać?
>>
>>53473582
IT IS THE [CURRENT YEAR]
>>
File: 1450026894231.jpg (186 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450026894231.jpg
186 KB, 1920x1080
>>53473625
Eh, dopóki nie są zbyt wielkie to też bym nie pogardził.
>>
>>53473666
bo na poal.me tak jest

ale za to jest meme czat
>>
>>53473666
Żeby można było lepiej memić, szatanie
>>
>>53473400
wtf, why is this moron doing this?
>>
>>53473726
proxy spierdalaj
>>
File: 71f.jpg (25 KB, 500x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
71f.jpg
25 KB, 500x433
>>53473666
szetan
>>
File: Sweating.jpg (20 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sweating.jpg
20 KB, 300x300
>>53473625
>te biodra
Jestem kiepski z matematyki ale rozmnożyłbym.
>>
NA MILLERA GŁOSOWAĆ
https://poal.me/4fyrz0
>>
>>53473978
skrajna prawica to nie dla mnie żbsz

PiS lepszy
>>
File: 1452528317649.jpg (201 KB, 470x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452528317649.jpg
201 KB, 470x595
>>53473300
>tug głosowałem kiedyś na biedronia
>tug jestem współtwórcą jego wielkiego sukcesu oraz promocji LGBT

a prawica dupa cicho
>>
>>53474117
ale morde to ty zamknij lewaku pierdolony
>>
>>53474117
>LGBT
utnij se
>>
File: 1424651574569.gif (709 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424651574569.gif
709 KB, 500x375
>>53474117
>tug dla beki zagłosowałem na niego jako prezydenta mojego miasta
>tug wygrał
ehh
miała być opcja mem, wyszedł chuj
>>
File: Biedroń-Robert.jpg (57 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Biedroń-Robert.jpg
57 KB, 600x400
>>53474333
>Słupsk
>>
File: 1434163751361.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434163751361.webm
2 MB, 1280x720
ANIME
>>
>>53474333
>lol zagłosuje tak dla jaj, i tak mój głos nic nie znaczy XDDD
>lol zagłosuje tak dla jaj, i tak mój głos nic nie znaczy XDDD
>lol zagłosuje tak dla jaj, i tak mój głos nic nie znaczy XDDD
>lol zagłosuje tak dla jaj, i tak mój głos nic nie znaczy XDDD
>EJ CZEMU KURWA MAMY ŻYDOKOMUNE KTO NA TO GŁOSOWAŁ
>>
>>53474333
Ja też głosowałem dla jaj tylko żeby wygrał. Teraz to są dopiero jaja jak prawaki płaczą.
>>
>>53474403
No w sumie troszke to.
Ale chuj, mogło być gorzej.
>>
File: 1421145363166.webm (3 MB, 1152x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421145363166.webm
3 MB, 1152x648
>>53474385
ANIBE
>>
>>53474449
To twoja wina, debilu.
>>
>>53474444
cyferki potwierdzajo. nic tak nie cieszy jak szlochanie prawiczków.
>>
File: 1423866756249.gif (350 KB, 428x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423866756249.gif
350 KB, 428x587
>>53474471
ANIKUKURYKU
>>
>>53474444
sprawdzone
>>
File: 1371292308568.gif (3 MB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371292308568.gif
3 MB, 800x800
>>53474444
>44s
>>
File: Shark of Despair.jpg (486 KB, 1060x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shark of Despair.jpg
486 KB, 1060x1600
>>53474482
Może i tak, ale chuj z tym.
Zawsze będę głosować na opcję mem, i chuj możesz z tym zrobić.
>>
Prawdziwy sondaz wyborczy:
https://poal.me/9tmddj
>>
File: 1452525960414.png (183 KB, 386x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452525960414.png
183 KB, 386x282
>>53472629
smiechlem
>>
File: Dosłownie.jpg (74 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dosłownie.jpg
74 KB, 960x540
>>
My tu gadu gadu, a tu podsłuchają dziennikarzy za ujawnianie afer.

http://www.rp.pl/Polityka/301129936-Audyt-policji-o-aferze-podsluchowej-sledzily-dwie-grupy.html#ap-1
>>
>>53474683
i takie sprawy są nadal nierozstrzygnięte
niech ktoś nas powybija
>>
>>53474676
>po prawej prawdopodobnie kafeteria zapisane cyrylicą
zgadzałoby się
>>
>>53474778
https://www.youtube.com/watch?v=jx0QRhccW68
>>
jakie jest wasze ulubione anime?
>>
>>53475064
Steins;Gate
>>
>>53475064
Pico x Coco x Chico
>>
>>53475064
Filthy Frank Show
>>
>>53475064
Steins;Gate
>>
>>53475064
Boku no Pico
>>
Opinie na temat warszawskiego skyline?
>>
File: 1407782755823.jpg (102 KB, 500x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407782755823.jpg
102 KB, 500x474
>>53475064
Cory in the house
>>
>>53475258
Widzę pałac zaczął już świecić przez swoją radioaktywność.
>>
>>53475258
>skyshit
>>
>>53475064
Elfen Lied
>>
>>53475064
Naruto
>>
>>53475258
Opinie na temat łódzkiego skyline?
ftfy
>>
>>53475564
Matkobosko
>>
File: Krakow8.jpg (192 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Krakow8.jpg
192 KB, 960x640
Opinie na temat Krakowa?
>>
File: ayy lmao.jpg (230 KB, 1908x1302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ayy lmao.jpg
230 KB, 1908x1302
Opinie na temat kieleckiego skyline?
>>
>>53475643
ruchał bym
>>
r8
>>
>>53475730
Ja pierdole, co się stało ze spodkiem?
>>
File: Licheń_bazylika_2.jpg (750 KB, 2626x2100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Licheń_bazylika_2.jpg
750 KB, 2626x2100
Opinie na temat licheńskiego skyline?
>>
>>53475258
no i cotoma byc kurwa azja a nie europa japierd...
bk no wlg taka sytuacja heh
>>
File: kielce-30.jpg (82 KB, 750x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kielce-30.jpg
82 KB, 750x563
>>53475787
Ale w czym rzecz?
>>
>>53475807
Beautiful. It looks like a mosque but for people, not arabs.
>>
>>53475787
odleciał hehehe
>>
File: Przechwytywanie.jpg (31 KB, 511x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Przechwytywanie.jpg
31 KB, 511x271
pierwszy decyduje jak nazywa sie moj powazny wladca na burzliwe czasy
>>
>>53476068
Maciek Zklanu
>>
>>53476068
ANDRZEJ DUDA
DUBLE WIEDZĄ
>>
>>53476068
>e*ropka
>>
>>53476068
Mario

Also jaki cel?
>>
>>53475258
sfermentowane gówno z dodatkiem wymiocin
>>
File: 2016-01-11_00005.jpg (502 KB, 1680x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-11_00005.jpg
502 KB, 1680x1050
>Fr*ncja
>>
>>53476023
kek
>>
>>53475730
za budowanie takich rzeczy sie wieszac powinno
>>
http://pikio.pl/schetyna-po-wroci-do-sojuszu-z-kosciolem/

>Grzegorz Schetyna zapowiedział, że Platforma musi oprzeć się na trzech filarach: konserwatywnym biegunie, relacjach z Kościołem oraz wolnościowej gospodarce.

>– Musimy wrócić do rozmowy z Kościołem. Źle się stało, że w ostatnim czasie staliśmy się takim czarnym ludem. Platforma nie była rozpieszczana przez Kościół. To nie kwestia interesu politycznego, tylko powrotu do źródeł – dodał.
>>
>>53476514
>on nie odnajduje piękna w architekturze inspirowanej planami budowy magnokraftu
>>
File: 137493504134.jpg (106 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504134.jpg
106 KB, 618x411
>>53476537
platformatoły na zegarku samobójczym
>>
File: BreslauSkyTower.jpg (209 KB, 800x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BreslauSkyTower.jpg
209 KB, 800x570
>skyline ich miasta nawet nie ma pytonga
Jak to jest mieszkać w bezpłciowym mieście?
>>
>>53476537
inb4 PO się dogada z Rydzykiem, bo PiS się na niego wypiął
>>
>>53476642
dobry skyline, podoba mi się
>>
File: 1419319036984.jpg (29 KB, 300x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419319036984.jpg
29 KB, 300x260
>>53476537
>kosciol
>>
File: s.jpg (32 KB, 720x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s.jpg
32 KB, 720x276
>>53476537
>>
>>53476642
wroclaw jest calkiem ok
>>
File: 1450025994187.jpg (12 KB, 281x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450025994187.jpg
12 KB, 281x281
>>53476730
tylko prezydent Duda może nas uratować przed katotalibanem, który chce nam zafundować PO, Schetyna chce zrobić z Polski państwo wyznaniowe
>>
>>53476730
>zmanipulowane obrazki
>>
>>53476730
Ale co w tym dziwnego, że Platformatoły klekają nisko przed marksistowskim rogaczem?
>>
File: the new pope.jpg (38 KB, 700x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the new pope.jpg
38 KB, 700x472
>>53476730
>>
>>53476730
>Kami*ski
a) żyd
b) alkoholik
c) degenerat
a jebane polaki robaki i tak na niego zagłosowały
>>
File: popefrancisputin.jpg (36 KB, 620x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
popefrancisputin.jpg
36 KB, 620x350
>>53476927
>>
https://www.youtube.com/watch?v=eX4TKYUn5Ts
mielibyscie taka odwage kurwa jak stonoga zuchy jebane?
>>
dlaczego życie?
>>
>>53477077
jakbym miał agenturalne plecy i wagony to jasne, czemu nie
>>
>>53477304
*wagony hajsu

rzecz jasna
>>
>>53476537
Prawo i Sprawiedliwość jest jedynym gwarantem zachowania modelu państwa świeckiego w Polsce, to co robi PO pod przywództwem Schetyny przypomina mi jakiś Iran, te peowskie pomysły są po prostu rodem ze średniowiecza. PO chce nam odebrać naszą wolność.
>>
>>53477293
bo cierpienie to droga do oświecenia
>>
smieszne jak zaorali koriaba w temacie o korei
>>
>>53477077
ludzie naprawdę nadal wierzą, że stonoga to nie jest nasłany przez agenturę flet, żeby mącić lemingom we łbach?
>>
le wypok fejs
>>
>>53477514
>ludzie
ludzie nie, ale cebulaki to już tak
>>
>>53477514
duzo zamacil 70k glosow
>>
>>53477514
le edgy antyestabliszmentowi wojownicy uwierzą we wszystko, byle krytykowało najsilniejsze stronnictwa
>>
https://www.youtube.com/watch?v=KJdUZU3ZASY
>>
>>53477661
hop siup i od nowa polska ludowa polska ludowa
>>
File: indeks.jpg (5 KB, 259x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
indeks.jpg
5 KB, 259x195
>>53477077
>Słuchajcie chłopaki, dam wam tutaj trochę szekli na białko i kreatyne, a wy poudajecie przed kamerą, że się mnie przestraszyliscie.
>>
>>53477661
nowość
>>
>>53477661
połowa z nich nie dożyje następnych wyborów
>>
>>53477789
więc postanowili odejść z hukiem
>>
>>53477789
a na ich miejsce przyjda kolejne :^)
>>
Support this general in /int/ Battle of Generals 2016

Vote here: https://poal.me/ma3eim
Thread here: >>53477764
>>
>>53477843
glosuje przeciw polsce
>>
>>53477912
głosować na norge
>>
File: 1442450088034.jpg (22 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442450088034.jpg
22 KB, 480x360
>>53477709
https://www.youtube.com/watch?v=L47J4I522og

Reżyseria: Stanisław Bareja
Scenariusz: Stanisław Bareja
Gatunek: komedia
Rok produkcji: 1970
>>
>>53477936
robie to mocno
>>
>>53477843
GŁOSOWAĆ NA POLSKĘ
>>
>>53478012
dobra zmeiniam zdanie hehe
>>
GŁOSOWAĆ NA NORGETRADEN
https://poal.me/ma3eim
https://poal.me/ma3eim
https://poal.me/ma3eim
>>
>>53477843
N O R G E
O
R
G
E
>>
>>53477936
jako patriota oddałem głos na naszych nordyckich braci.
>>
>>53478208
>kurwab mówi żeby głosować na norgetraden
głos zmieniony na polskę
>>
File: 1444048215618.png (325 KB, 382x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444048215618.png
325 KB, 382x417
>>53477951
>komunistka
>broni demokracji
>>
File: norwegian-flag[1].jpg (738 KB, 1000x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norwegian-flag[1].jpg
738 KB, 1000x667
N O R W E G I A
O
R
W
E
G
I
A
>>
>>53478208
>>53478301
wiedzialem ze koriab to manipulacyjny patriota
>>
PAMIĘTAJCIE GŁOSOWAĆ NA NORGE NIE NA POLSKIE KARALUCHY
https://poal.me/ma3eim
https://poal.me/ma3eim
https://poal.me/ma3eim
>>
File: a14.jpg (25 KB, 394x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a14.jpg
25 KB, 394x458
>>53478332
>Polacy są aktualnie najliczniejszą grupą wśród imigrantów

fiordy w macierzy kiedy?
>>
>>53478650
>https://poal.me/ma3eim

O kurwa, daliście się pokonać wykopowi xdd. Pozdro od Białkowa cieniasy xxxd
>>
>uczestniczenie w czymkolwiek stworzonym przez koriaba
pierdolę was

inb4 rewizjoniści sugerujący, że nie byłoby /polski/ bez koriaba
>>
>>53478786
koriab to element /polskiej/ kultury zuchu
>>
>>53478828
>koriab to element /polskiej/ kultury
a nie bo koriab to gówno
>>
>>53478828
rak to też element organizmu tępy chuju, a jednak ci się niezbyt podoba jak go dostaniesz
>>
>>53477393
ty memiarzu ty
>>
>>53478863
>>53478865
ale taka prawda anony
nie pamiętacie jak nudno było przez kilka miesięcy bez koraba niedawno?
>>
File: 1446502272355.png (42 KB, 303x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446502272355.png
42 KB, 303x288
>>53478970
nie, teraz jest tak samo plus jakieś chujowe posty o warszawskim skyline
korab chuj wozi gnój
>>
>>53478970
nie
było cudownie
chuj ci w dupę
>>
File: 1451705864355.jpg (17 KB, 480x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451705864355.jpg
17 KB, 480x598
>p*laki narzekają na arabów, uchodźców wojennych
>w czasie wojny sami by spierdolili
polaki robaki panie i panowie
>>
>>53479300
przeżycie >>> gówno > honor
>>
File: smród.jpg (14 KB, 290x174) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smród.jpg
14 KB, 290x174
>>53479300
>ja mogę być imigrantem bo się asymiluje, nie to co araby
>>
I już kurwa po was polskie śmiecie. Zapostowałem głosowanie u niemców, ruskich, baltów i brytów
>>
>>53479499
i dalej wygrywamy wykopku :^)
>>
>>53479530
>wykopek
>przeciwko polsce
no nieźle masz najebane we łbie
>>
>>53472024
Anony czy takie cos jest juz w waszej szkole?

https://www.youtube.com/watch?v=IbX4Vq0st4I
>>
>>53479556
mnie nie oszukasz wykopku
>>
File: 1449427209021.gif (1 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449427209021.gif
1 MB, 480x270
>>53479559
>prawaki naprawdę w to wierzą
>>
>>53479407
>Polacy imigrujący do krajów europejskich faktycznie wzbogacają je kulturalnie, bo kultura bardzo bliska, ale jednak z różnicami
>stereotyp polskiego imigranta przestępcy bierze się z czystej ilości, podczas gdy w rzeczywistości ilość Polaków w więzieniach w stosunku do całkowitej ilości imigrantów polskich jest znikomy i najmniejszy ze wszystkich narodowości
>porównywanie Polaków do ciapaków
Ode mnie masz 6/10, bo miałem akurat ochotę się złapać na przynętę.
>>
>>53479559
U mnie na angielskim była pogadanka o preferred pronouns.

To znaczy, babka mówiła jakie to są głupoty i że na jakimś uniwerku to można sobie wpisać na podaniu. Tak się nakręciła że nawet przestała mówić po angielsku i tylko hejtowała tak do końca zajęć a jeden gościu potakiwał tylko i jeszcze ją nakręcał.
>>
>>53479974
Szanuje
>>
>tinder wprowadził system klasyfikujący pożądalność użytkowników zależnie od tego ile osób dało ci iksa a ile lajka
>im gorszy masz wynik tym mniejsze prawdopodobieństwo że twój profil w ogóle pojawi się osobie bardziej atrakcyjnej.

Już niedługo getta dla brzydkich i enklawy dla pięknych.
>>
>>53480060
no tak się dobierają pary w prawdziwym świecie, to tinder też tak zrobił
tylko zwiększyli wydajność w ten sposób
>>
Teraz wszystkie generale wiedzą, żeby głosować na

N O R G E
O
R
G
E

polaki cebulaki śmieciaki BTFO
>>
>>53480219
>radości wykopków
mały móżdżek
małe wymagania
>>
>>53480219
sram na proxy na norge tylko po to, żeby koriab wyniósł się z tym ścierwem bitewnym z polski
>>
>>53480339
i tak to będzie postował
>>
File: 1449143151314.jpg (73 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449143151314.jpg
73 KB, 1080x1080
>>53480190
tyle, że jak raz wpadniesz do kurwidołu z brzydalami to już nie wyjdziesz.

Ja nie chcę znać swojego miejsca. Chcę być tym przegrywem, którego zdjęcia postują inne przegrywy bo ma taką wyjebaną dupeczkę.
>>
>>53480327
wykopki ciebie i twoich polaków śmieciaków wyruchały cebulaku ;--{D
>>
przegrywamy w pierwszej rundzie ;/
https://poal.me/ma3eim
>>
>>53480469
TYLKO NORGE
Y
L
K
O

N
O
R
G
E
>>
>>53480469
wykop pl świętuje
>>
>>53480536
>ta żałosna próba redefinicji słowa wykopek
wykopek = prawackie ścierwo, które w życiu by nie szkalowało polski

wypierdalaj
>>
>>53480577
>zachowuje się jak typowy wykopek
>n-nie jestem wykopkiem
wypierdalaj wykopku, po twoich czynach cię poznałem
>>
>>53480645
Hello Wykop
>>
File: 1443425451055.png (2 MB, 1448x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443425451055.png
2 MB, 1448x1462
>>53479974
>Ze doesn't use preferred pronouns
>>
>>53480645
nie lubię używać okreslenia nowociota, ale się prosisz
>>
>>53480725
kolejny wykopek
>>
ale się wędkarstwo popularne zrobiło
>>
>>53480840
Dzięki zuchu, zagłosowałem na Norge ;^)
>>
No co tam wykopki?
>>
>ten zbóldupiony wykopek nazywający wszystkich wykopkami
zaraz dostanę od niego (You)
>>
>>53480912
usuń konto hehe hehe
>>
w takich dniach wszyscy jestesmy wykopkami
>>
>>53480969
kolejny wykopek
>>
>>53480969
morda wykopku
>>
>>53481042
>>53481046
uuu rozmnożył się
>>
Słuchajcie Mirki, potrzebuję jakichs dobrych filmików z Korwinem, żeby wiedzieć jak orać.
Dajcie trochę.
>>
>>53481061
wykop detected
>>
>>53481097
KORWIN CHUJ
>>
>>53481097
>kurwin
>>
>>53481180
MŁODY ANON MASKARUJE KORWINA!!! █▬█ █ ▀█▀
>>
głosować bo odpadniemy w 1 rundzie

https://poal.me/ma3eim
https://poal.me/ma3eim
https://poal.me/ma3eim
>>
>>53481284
wypierdalaj koriab
>>
>>53481284
I bardzo dobrze. Tylko nie spamuj już potem nitki tym gównem jak nie będzie /polski/.

Inb4 połowa głosów z Norge przechodzi na /polske/ na moment przed podliczeniem głosów
>>
>>53481284
DO BOJU NORWEGIO UUUU
>>
File: 1781809[1].jpg (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1781809[1].jpg
2 MB, 1920x1080
>>53481309
co kurwa

ja na norge glosuje
>>
>>53481361
taki jest plan wykopku
>>
>>53479559
>rasy żółtej

Nie ma to jak zrobić niepoprawną politycznie wpadkę w filmie o nadmiernej poprawności politycznej
>>
boże, chyba jestem uzależniona od wykopu
>>
>>53481768
pokaz cycki
>>
>>53481768
>uzależniona

N O R G E
O
R
G
E
>>
Ale wiecie, że wypoki swoją stronę uważają za ósmy cud świata i mają w dupę jakieś szony?
>>
>>53481768
czy to ta sławna kobieta z penisem?
>>
File: 1439937248319.jpg (67 KB, 620x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439937248319.jpg
67 KB, 620x320
>>53481830
>>
>>53481860
CO TO SZONY?
>>
File: pawlowicz_3.jpg (66 KB, 860x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pawlowicz_3.jpg
66 KB, 860x400
>>53481900
>>
File: 1799055.jpg (207 KB, 850x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1799055.jpg
207 KB, 850x492
>ludzie nieironicznie bronią hotelu forum i cracovii

wyburzyć w pizdu
>>
>>53482082
morde sobe wyburz wykopku
>>
File: Kekwysokibardzo.jpg (80 KB, 734x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kekwysokibardzo.jpg
80 KB, 734x553
:-{D
>>
>>53482180
teraz jeszcze będą wykopki wklejac wykopconent
>>
>>53482180
>to unikanie odpowiedzi na pytanie
gniję z prawicowego publicysty
>>
>>53481031
>>53481042
>>53481046
>>53481061
>>53481149
>>53481453
>>53481768


Dobra, kurwa.

O wykopie i reddicie wiem tyle ile z przypierdalania się na auchanie i z kilku wizyt.

Koncept strony jest prosty: Ktos postuje temat- reszta się nad nim brendzluje. Normicka strona nr. 8.

Nie lubię wykopu ani redita bo koncept wydaje mi się zjebany, ale nigdy nie rozumiałem czemu ich użytkownicy są tu tak dopierdalani do gleby?

Także byłbym wdzięczny jakby mnie ktoś pokierował w dobrym kierunku słusznego hejtowania.
>>
POLSKA WYGRYWA
>>
Anony wierzą w starożytnych astronautów?

https://www.youtube.com/watch?v=gnc1q-xwHNc
>>
>>53482322
Tak, ktos tu cię musiał zostawić.
>>
>>53482322
nie
>>
>>53482285
wykopek=korwinista/fan stonogi/innego gówna

na reddicie się nie znam
>>
File: rrr.png (224 KB, 554x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rrr.png
224 KB, 554x494
>>53482306
>>
>>53482285
wykop to epicentrum internetowej gimboprawicy
plus jest to strona, która głównie przetwarza już istniejące treści, a tak się nad sobą brandzlują, jakby wszystko osobiście wytworzyli
no i na przestrzeni ostatnich dwóch lat wchłonęli od chuja kultury polskich chanów, budując jakąś obrzydliwą hybrydę

tyle, elo
>>
Nawet jak przejebiemy na starcie to ten jebany autysta dalej będzie spamował.
>>
>>53482378
mamy ~30 głosow ukrytych które przeniesiemy jebany wykopku
>>
>>53482322
Tak, Starożytni wendowie z kosmosu stworzyli ludzkosc. Wystarczy spojrzec na te mazgaje z NASCA W peru.
>>
>>53482285
Jak ktoś pisze coś sprzecznego z twoją opinią to zazwij go wykopkiem i każ wracać na wykop. Zawsze działa.
>>
>>53482393
>gimboprawicy
super meme, póki co jak widze jakieś linki do wypoku to zawsze jakieś lewackie gówno o nowoczesnej po albo lgbt
>>
>>53482450
gówno masz a nie 30 głosów wykopku
>>
>>53482450
>38 osób w /polsce/
>30 głosów ukrytych

Nie zesraj się cebulaku
>>
>>53482508
no to zobaczymy wykopku
>>
>>53482491
>bronienie tego gównoserwisu
>>
kto jedzenie czipsów czopstikami tutaj?

żółte gówno nie klei palców i można używać komputera
>>
File: 1452573503410.jpg (69 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452573503410.jpg
69 KB, 1280x720
Jesli moja waifu umiera w pierwszym odcinku bajki, to ile powinienem czekać zanim wybiorę sobie drugą, żeby nie wyjsc na ostatniego chuja?
>>
>>53482180
Nie lewak tutaj ale
>nie miej najmniejszego talentu do pisania
>chciej napisać książkę o poważnych przestępstwach dotyczących Bronisława Komorowskiego
>przekopiuj pół książki z różnych powieści kryminalnych
>drugie pół to fakty
>dziw się, że ludzie wątpię w prawdziwość treści twojej książki podczas gdy jej połowa stanowi plagiat
Trochę się ośmieszył żbsz, a przy okazji Komorowski w takim kontekście nie wychodzi na takiego złego, więc mam Sumlińskiemu to za złe
>>
>>53482491
>linki do wypoku

Nowociota wykryta
>>
>>53482561
>lewackie gówno
>bronienie serwisu
jebnij się w łeb wykopku
>>
>>53482577
>wybieranie sobie waifu

to nie tak działa
>>
>>53482491
Dosłownie 1 na 100 postów na wykopie nie jest prawacki.
>>
>>53482547
Ja nie głosuje, jestem neutralny.
Nie bawie sie w te wasze autystyczne gierki
>>
>>53482577
Nigdy.
Jesli to prawdziwa waifu to będziesz w żałobie od końca życia.
>>
>>53482593
wykopek wykryty
>>
>>53482556
no to zobaczymy ze polska przegra w 1 rundzie kurwa co za smrod

z norgetraden ktory w ogole ledwo sie pojawia kiedykolwiek
>>
>>53482632
Zagłosuj na norge to już nikt tu nie wrzuci tego gówna więcej gdy przejebiemy w pierwszej rundzie
>>
>>53482631
t. wykopek obyty w temacie
>>
>>53482582
Co kurwa ma Komorowski wspólnego z Lewicą to ja nigdy nie zrozumiem.
>>
>>53482582
ale to jest stylizacja, smaczki wrzucane dla kumatych. to jak gnoić tarantino bo plagiat.

a w ogóle proces musi być tuż tuż, skoro wzięli się za sumlińskiego
>>
>>53482651
tak jakby to kogokolwiek interesowało jebany wykopku, przez koraba wszyscy na to srają oprócz nowociot wykopkowych, które myślą, że komuś zależy na autystycznych zabawach koraba
>>
>>53482491
>>53482600
>>53482593
>linki do wypoku

Czy to jest ten słynny wykopek debil? Zalinkuj nam do wykopu karakanie
>>
>>53482737
Nawet prykłem
>>
>>53482686
>
Pierdolony debil będzie wrzucał jeszcze bardziej.
>>
>>53482719
bo lewica i lewactwo to takie okreslenia na nielubiane grupy polityczne
>>
>>53482719
nic, nie próbuj zrozumieć wykopków
>>
File: 1357848325210.jpg (440 KB, 1600x1131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357848325210.jpg
440 KB, 1600x1131
CZOŁG
>>
>>53482737
ja pierdolę jak gniję z wyparcia
>>
>>53482767
dokładnie, teraz korab to będzie na siłę spamował, a wykopki myślą że mu dokopali XD
>>
>>53482822
ZAJEBIE CIĘ CHUJU JEBANY. ZAPOSTUJ JESZCZE JEDEN CZOŁG A CIE ZNAJDĘ I WYRUCHAM GŁOWĘ TWOJEJ MATKI NA MARTWYM CIELE TWOJEGO OJCA
>>
>>53482827
gówno teraz będzie mógł
>>
>>53482491
Aha, czyli odpowiednik "diasporaki robaki, wypierdalaj do <tu wstaw kraj>" tylko jak ktoś ma Polską flagę. Czaje.

>oznacz znaki drogowe
>źle
>oznacz akweny wodne
>źle
>oznacz samochody osobowe
>źle
>skopiuj ten tekst do pola poniżej
>pole tekstowe jest pod paskiem windowsa i nie mogę wkleić

CHUJ CI W DUPE GOOGLE OBY TE WASZE SAMOJEZDE SAMOCHODY SIE WSZYSTKIE ROZJEBALY!
>>
>>53482827
i co on bedzie tu spamowal ?

norge vs brit?
>>
File: 1445277034490.jpg (180 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445277034490.jpg
180 KB, 960x640
>>53482864
>>
Kurwa, pedały nowy thread dawać.
>>
NOWY:
>>53483006
>>53483006
>>53483006
>>
File: 1408492497652.jpg (174 KB, 1024x945) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408492497652.jpg
174 KB, 1024x945
>>53482822
I po czołgu
>>
>>53483282
dawaj trigger warrning następnym razem, tu są ludzie co walczyli w czeczeni
>>
>>53482754
www.wypok.pl
Thread replies: 321
Thread images: 87
Thread DB ID: 428507[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.