[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 303
Thread images: 62
de draad heeft het vannacht helaas niet overleeft-editie

WELKOM:
emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, jesse, cringegalore gast, dildoflikker, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, islamofoob gast, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam

NIET WELKOM:
moffen, krulbroodjes, walen en limburgers
>>
vergeet niet uw naam hieronder te palen om bij de lijst van bekende nederdraders toegevoegd te worden :^)

en natuurlijk

emily
>>
bump zodat de draad niet weg gaat
>>
Godverredomme, al die dingen die ik eigenlijk moet doen maar die ik helemaal niet wil doen.
>>
>>53463104
C'est la vie (is dat ook ranstad?)

Mogge.
>>
nee draad niet dood gaa nu
>mgw ik niks kan palen want er gebeurt niks in mijn leven
>>
Gelukkig word ik nog niet herkend.
Wat gaan jullie doen vandaag Henk? Niets?
>>
>>53463534
h-hoe weet jij mijn naam
>>
Als het weer buiten niet zo kanker is als gisteren, ga ik nog ergens heen, museumpje of twee bezoeken. Anders word het thuis zitten, aan projecten werken, jossen en schijtpalen. Dat is het plan van vandaag.
>>
>>53463619
Wat voor musea?
>>
>>53463697
Op het lijstje staan nog FOAM, EYE, Scheepvaartmuseum Amsterdam. Anders Rijks of Stedelijk, mijn favoriete. Meestal weet ik het pas wanneer ik de trein uit stap.
>>
>>53463925
mag ik mee ? :3
>>
Roadtrip aankomend weekend. Kastelen- bier- en whiskytocht door het VK. Wie is bij?
>>
>>53464588
Nee sorry, ik drink alleen calorie arm bier.
>>
>>53464537
Hoe oud ben je ongeveer en waar kom je ongeveer vandaan?
>>
>>53464914
21, schiermonnikoog
>>
>>53464955
Woon jij serieus op Schiermonnikoog? Kom zo mieten voor de Verdieping oetz
>>
>>53461879
>rova
>dvw eindelijk welkom
Joepie :3
>>
>>53464588
Mijn ouders gaan zaterdag weg, dus ik ga ik ga lekker met hun auto naar een Project M toernooi en die avond gooi ik een helse fissa waar mensen al hun drugs mogen proberen.
>>
>>53464955
5 uur reizen naar Amsterdam, dan ben je nu een beetje te laat met aanmelden.
>>
>>53465041
Ben nu in Groningen, tentamens oetz
>>
Gaat er iemand naar Down the rabbit hole dit jaar? Mac Demarco en Ty Segall en allemaal dronken hipster sletten
>>
Wie /Deventer/ hier?
>>
>>53465094
Vrienden van mij hebben kaarten, maar ik heb dan waarschijnlijk tentamens. Mac DeMarco lijf was ongelooflijk goed, Ty zag ik op Lowlands 2k15 met Fuzz. Dat optreden was gelukkig niet gevuld met hipster-rommel
>>
>>53464912
drink dan whisky, is prima calorie-arm

>>53465070
nooit van project M gehoord, verlicht me anon
>>
>>53465187
Heb het wel eens geprobeerd, maar ik vond het teveel naar een openhaard smaken, niets voor mij.
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53465418
>>>/eruit/
>>
>>53465187
Het is alsof je de mechanieken van Melee mixt met het uiterlijk van Brawl. En dan met gebalanceerde characters.
>>
>>53461879
>WELKOM
>islamofoob
>bourgondier
Ben ik tweemaal welkom?
>>
>>53461879
Ben ik noord-brabant flikker?
>>
>>53466363
Bij mij wel driemaal <3
>>
Ik zie het niet meer zitten jongens.
>>
>>53467432
waarom niet dan
>>
>>53467432
dan ga je [verklapper]staan[/verklapper]
>>
>>53467558
HAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAv
>>
>>53467611
-ermout
>>
File: 1451484497717.jpg (62 KB, 530x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451484497717.jpg
62 KB, 530x800
>mgw mijn internetverbinding
>>
>>53468109
Jij ook?
Ik had net ook effe geen verbinding, met KPN.
>>
Kankerhomo's, waar is de Cara?
https://www.youtube.com/watch?v=VDt9Gj539k0
>>
>>53468309
Kankerhoer plasticje
>>
>>53468362
Randstadkankerstraal jij maar eind op.
>>
>>53468309
>3DVW
>>
>>53468228
Ja ook KPN.
Dacht dat het gewoon mijn internet was oetz.
>>
>>53468109
>>53468228
>>53468449
Wow, ik had er ook last van. Ik dacht dat het ook aan mijn internet lag. Ik zat net midden in een jossessie.
>>
waarom is avatarflikkeren tegenwoordig ok?
>>
>>53468492
>jossessie
Haraam oetz
>>
>>53468109
>>53468228
>>53468449
>>53468492
koek en ik maar boos doen op mn moeder omdat ze PRECIES op dat moment daar aan het opruimen was
>>
>>53468550
heb je al sorry gezegd
>>
>>53468550
Waarom doe je boos tegen je moeder? Wat ben jij voor 'n klootzak?
>>
>>53468580
>>53468586
HOU JE KKR BEK WOLLAH :s
>>
State your height lads
6'6" 199cm
>>
>>53468691
168 cm
>>
>>53468691
195cm oetz
No idea what that is in American metres.
>>
>>53468691
HAHAHA LANKET
I'm 176cm masterrace.
>>
>>53468718
Rooster?
>>
>>53468691
honderdvijfennegentig
>>
>>53468718
>>53468754
Zijn jullie m-meisjes?
>>
>>53468778
Met een piemel ja :3
>>
>>53468811
paal plaatjes
>>
>>53468811
Als het een feminiene piemel is dan is dat prima
>>
>>53468691
178cm
>>
>>53468691
176, maybe 177 cm
>tfw dwarf in land of giants
>>
>>53468739
Meters zijn in Amerika net zo groot als in Nederland oetz
>>
>>53468778
Homo.
>>
File: 004.png (158 KB, 454x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
004.png
158 KB, 454x404
>>53468754
>176cm masterrace.
>masterrace
RANDSTAD
en
>176cm
>>
>>53468941
Kankerhomowieblanket
>>
>>53468718
>>53468754
>>53468866
>>53468896
Dissapointed in you manlets
>>53468739
6ft5 approx
>>
>>53468691
168 cm
51,3 kg
>>
File: 2zhpb3m.png (136 KB, 864x985) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2zhpb3m.png
136 KB, 864x985
>>53469031
>
>>
>>53469085
ben jij een klein meisje
>>
>>53469085
Schattig
>>
>>53469085
paal foto waarin je jouw lichaamsbouw kunt zien
>>
>>53469157
>shit dat nooit gebeurt
Ben je een beetje boos, kleintje?
>>
>>53469258
>
Boos op mijn makkelijke winsten?
>>
>>53469258
>shit
R A N D S T A D
>>
File: 017.png (247 KB, 561x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
017.png
247 KB, 561x474
>>53469307
>hij denkt dat iemand boos wordt om zijn spiermassa ipv dat ze letten op hoe kort hij is
>>
File: droeftoeter.jpg (23 KB, 446x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
droeftoeter.jpg
23 KB, 446x362
https://www.youtube.com/watch?v=YXvBFH2gIC0

>zijn ouders zijn wanhopig
>op school gaat het niet goed
>hele dagen luieren is wat hij het liefste doet
>>
>mgw al mijn ooms van mn moeders kant lang zijn, en meeste kaal.
>mijn vader is kort, maar heeft wel haar
>mgw ik kort en kaal ben
kanker zooi
>>
>>53469441
koek
>>
File: IMG_20160112_135826.jpg (922 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160112_135826.jpg
922 KB, 1080x1920
>>53469253
Niet echt heel duidelijk oetz
>>
>>53468691
193cm
70kg ;_;
>>
>>53469537
wat hebben we hier aan, je had net zo goed niets kunnen palen
>>
>>53469537
Wij kunnen hier geen kut mee
>>
>>53461879
Ik ken letterlijk 50% van deze mensen niet.
Wat hebben ze bijgedragen aan de draad?
>>
>>53469537
Wat hebben we hier nou aan? Je had net zo goed jouw lekkere kontje kunnen palen.
>>
>>53469636
Niets, de meeste zijn van de IRC en/of Instasync.
>>
>>53469636
Je hebt dan de heetste miems gemist
>>
eerste
>>
>>53469636
Ik heb een heleboel mensen homo genoemd, achterlijke homo wat je bent.
>>
Geachte Lezers,

Jullie hebben allemaal kontkanker.

gegroet,

Schijtpalen! 卐
>>
>>53469755
Hoekig
>>
>>53469755
Homo.
>>
File: 1449164739158.png (38 KB, 365x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449164739158.png
38 KB, 365x214
>>53469755
>>
>>53469693
Je bent inderdaad de eerste belg. Wat is er met alle andere Bartjes gebeurt?
>>
>>53469791
bourgondisch genieten
>>
>>53469791
>gebeurt
>>
>>53469791
Misschien komt complete sociale uitsluiting wat minder voor bij ons.
>>
>>53469414
Mijn leven in een notendop.
Alleen is was een alfa en ik ben dat absoluut niet.
>>
>>53469841
ik wou een plaatje toevoegen van de witte man met getuite lippen maar ik kan hem niet vinden. Ik hoop dat je hem kent dan kun je je hem voorstellen.
>>
File: foto1.png (4 MB, 1344x2240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
foto1.png
4 MB, 1344x2240
>>53469566
>>53469595
>>53469652
Hier is een betere foto, valt hier nog iets van te maken jongens?
>>
>>53470179
Nee sorry, je hebt overduidelijk armkanker 卐
>>
https://www.youtube.com/watch?v=vHqtJH2f1Yk

Denken jullie dat een dirigent beter dirigeert als hij zich zo autistisch gedraagt als deze in bovenstaand filmpje of doet hij gewoon zo bezeten omdat hij de emoties niet aankan omdat hij een concert moet leiden voor de paus?
>>
Weer beide tentamens niet gehaald jongens
Nou ja, mijn herkansing was in ieder geval een voldoende
>>
>>53470264
Hij heeft tenminste wel passie ervoor.
>>
>>53470179
Voor dat weinige gewicht, zie je er eigenlijk best goed uit zo.
Jammer van de lengte alleen.
>>
>>53470262
Stromme hakenkruispaler.

>>53470264
Nouja zo is het tenminste minder doodsaai om naar te kijken.
>>
>>53461879
ick hau van jau, verrekte kut
>>
>>53470469
Damn you Krauts do love New Kids don't you?
>>
http://www.openbaaronderwijszwolle.nl/Lists/OOZ_Nieuws/DispForm.aspx?ID=518&Source=/Paginas/nieuws.aspx

Zou jij je er goed bij voelen als je kind verplicht een moskee hoeft te bezoeken, moet bidden tot Allah en de Shahada moet uitspreken?
>>
>>53470469
Ich liebe dich auch, verrenkte Fotze
>>
>>53470469
Ik mag jou ook wel :3
>>
>>53470580
Ik ben vroeger ook een keer met school naar de moskee geweest en daar werd ons verteld over allah en muhammed, viel wel mee met hoe erg het was.
Maar we hoefde niet te bidden, dat gaat wel een beetje ver oetz.
>>
>>53470580
Ja, ik zie hier niets mis mee.

Je doet het klinken alsof het indoctrinatie is, maar ik zie alleen een schooluitje
Door een keertje in een moskee te zijn, voor de lol wat zinnetjes op zegt, een alfabet probeert uit te spreken of hun gezicht in tapijt douwen,
wordt een kind echt niet vervloekt of opeens een jihadist
>>
>>53470580
Wij moesten ook naar de synagoog.
Ik ben nog steeds geen Jood, maar ik was wel een beetje in shock toen hij zo'n ijzeren plaatje liet zien waarop ze besnijdenissen deden.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=KKu6Y7FtgF4
>>
>>53461879
>NIET WELKOM:
>moffen, krulbroodjes, walen en limburgers
>limburgers
>limburgers

Moet ik weer boos worden?
>>
>>53471323
dat klinkt waarschijnlijk kanker schattig
>>
>>53471279
Wat de kanker?
>>
>>53470179
Dit ben ik niet hihi

>>53469566
Ik maak straks wel een duidelijker foto
>>
File: 1448741105121.jpg (128 KB, 614x978) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448741105121.jpg
128 KB, 614x978
>>53471279
>>
>>53471323
>limburgers
>moffen
Kies twee.
>>
>>53471352
>>53471400
Het heeft er eigenlijk niets mee te maken. Geweldig stukje propaganda toch? Het staat er amper 1 dag of en het is al honderdduizend keer bekeken.
>>
>>53471545
Waar is dit dan? of is het een film ofzo?
>>
File: eifjo.jpg (221 KB, 1016x738) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eifjo.jpg
221 KB, 1016x738
>>
>>53471610
Egypte in de nasleep van de revolutie.
>>
>>53471671
Word er echt zo kankerboos van dat die /pol/ autisten dit soort dingen doen. Dadelijk denkt een of andere grenslijner 77iq nog dat het echt is.
>>
>>53471671
Kan je originele bron palen?
>>
>>53471429
>limburgers
>mensen
kies één
>>
>>53471715
>die arabische teksten op de muur
>engels voor toeristen (duitsers hebben geen engels)
>>
File: 89573269.jpg (672 KB, 1000x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
89573269.jpg
672 KB, 1000x664
>niet in Limburg wonen

Stelletje barbaren
>>
>>53471715
Een journaliste dat verkracht werd ofzoiets op het Tahrirplein als ik me niet vergis.

>>53471707
Het is inderdaad een perfect stukje manipulatie, maar ik vermoed dat het op Nieuwjaar zelf wel iets vergelijkbaars was.
>>
>>53471885
>journaliste dat

zeg wollah
>>
>>53471871
Homo Limbabwaanse
>>
>>53461879
> geen Limburgers

Je moeder
>>
File: Drenthe.jpg (182 KB, 790x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Drenthe.jpg
182 KB, 790x278
>>53471871
>Niet in Drenthe wonen
>>
waarom zitten meisjesonderbroeken zoveel lekkerder dan jongensonderbroeken?
>>
File: IMG_20160112_153419.jpg (1012 KB, 1024x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160112_153419.jpg
1012 KB, 1024x1820
>>53469566
>>53469595
>>53469652
Dit ben ik oetz.

Laatste keer dat ik op een weegschaal stond was in november.
>>
>>53471885
>>53471926
mvg. Yassin
>>
>>53472128
Wacht, jij heft niet eens hè?
>>
>>53472128
Hoe denk je ooit een meisje te vinden als je moeder nog steeds gestreepte sokken voor je koopt?
>>
>>53472122
> Ouder zijn dan 13 jaar
> nog altijd onderbroeken aandoen

Boxershorts zijn het beste
>>
>>53472177
Waarom zou ik?

>>53472216
Ik wil geen meisje.
>>
>>53472220
Ik draag losse boxershorts.
Die spannende verdraag ik niet en een gewoon onderbroek kan ik al helemaal niet verdragen.

Draagt er letterlijk nog iemand een gewoon onderbroek (slip) in het huidige jaar?
>>
>>53472216
Welke kankerautist let er nou op wat voor sokken iemand aan heeft.
>>
>>53472220
>boxershorts
RANDS-
Dat zijn toch ook gewoon onderbroeken.
>>
File: mene.jpg (64 KB, 736x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mene.jpg
64 KB, 736x682
>>53472128
>51 kg

S K E L E T
K
E
L
E
T

Open is een zakje chips kerel.
>>
>>53472220
>Boxershorts
Bokserkorten
>>
>>53472326
>Open is een zakje chips kerel.

Ik had toch al pijn mijn buik
>>
>>53471545
ja Zweden en Duitsland die 500+ dit soort zaken proberen uit de media te houden is normaal, 1 filmpje dat toch wel is gebeurd maar fout wordt gelabeled is NAZI PROPAGANDA HITLER TREINEN NAAR AUSCHWITZ.ik hoop dat je moeder cultureel wordt verijkekt kanker molenbeker. Dood aan alle belgen en moslims
>>
>>53472317

Geen idee wat een onderbroek is in Nederland, maar in België/Limburg is dat een klein slipje
>>
>>53472326
Sorry.

Ik eet geen snoep/chips/chocola/gebak.
Verder drink ik alleen water of halfvolle melk.

Ik eet wel wat fruit (meestal met magere yoghurt/rauwe havermout).
>>
>>53472414
>ik hoop dat je moeder cultureel wordt verijkekt
Zoals je eigen moeder?
Doe de groetjes aan Dennis.
>>
>>53472414
Jij moet nodig naar een heropvoedingskamp
>>
>>53472463
Ben jij wellicht die anorexia paler?

Dat zou een hoop verklaren sinds jullie beide niet op meisjes vallen.
>>
>>53472463
>twijfelt aan zijn seksualiteit
Hoe spijtig.
>>
File: 005.jpg (144 KB, 982x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
005.jpg
144 KB, 982x643
>>53472414
>de islam erbij betrekken

De Koran is het enige heilige boek dat verkrachting en pedofilie toestaat, wist je dat?

O nee want jij bent een domme autist die niet voor zichzelf kan denken.
>>
>>53461879
Ben ik niet welkom ofzo?
of ben ik randstad paler sinds ik dat ene plaatje heb gemaakt?
>>
>>53472591
pardon: niet toestaat...
>>
>>53472580
Nope.

Ik ben cisseksueel.
>>
Ik durf weer niet te bellen, jongens
>>
>>53472326
>Open is een zakje chips kerel.
Dat kan hij beter niet doen, hij is mooi gewicht en lengte om een goeie hardloper te worden.
>>
>>53472591
>Ja maar dat zijn geen ECHTE moslims
>2015+1
Ik kan niet wachten op de burgeroorlog.
>>
File: mannetjeswinsten.jpg (66 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mannetjeswinsten.jpg
66 KB, 480x480
>>53472238
>Waarom zou ik?
Voor de makkelijke mannetjeswinsten.

>>53472680
>hardlopen
>niet heffen
homo
>>
>>53472667
Bellen?
Waarom zou je bellen?
>>
>>53472722
die kerel ziet er niet uit
>>
>>53472722
Hoe klein is hij?
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>53472636
>nope
>>
>>53472722
Heffen is overgewaardeerd.

Ik eet liever gezond en daar hou ik het bij.
>>
>>53472708
>hurr durr er komt een coole vette kal okf djoetie oorlog jonges xDDD

Autist wat denk je: 18 miljoen tegen 20000 vluchtelingen?
Je bent echt psychisch gestoord ofniet?

Zo'n vluchteling heeft in een jaar meer meegemaakt dat jij en je hele familie in jullie hele levens.
>>
File: 005.jpg (55 KB, 900x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
005.jpg
55 KB, 900x810
>hij woont niet in de randstad
>>
File: 1387565.jpg (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387565.jpg
1 MB, 1920x1080
>>53472831
>een bruine huidskleur hebben
>>
>>53472831
heb je het tegen mij?
>>
>>53472750
>>53472757
Zo jaloers.
164 cm

>>53472780
Oké in je winsten dan maar lekker niet in plejeber.
>>
File: maxresdefault.jpg (84 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
84 KB, 1920x1080
>>53472667
>>
>>53472910
Sorry, ik spreek geen Engels.
>>
>>53472884
Ik ben niet jaloers op een korte jongen die compenseert door te heffen.
>>
>>53472796
>Hij denkt nog steeds dat dit oorlogsvluchtelingen zijn en niet vooral economische gelukszoekers.
>Hij denkt dat het bij 20000 blijft.

Goeie troll maker. je moeder heeft meer Mohammed penis in een jaar meegemaakt dan jij en je hele familie in jullie hele levens.
>>
>>53472780
[spoiler]Deze hier vertelt de waarheid.[/spoiler]
t. Iemand die het al jaren doet.
>>53472722
>hardlopen
>niet heffen
Het liefst beide, maar als je een manlet skelet bent dan moet je echt je tijd niet vuil maken aan heffen. Ga maar hardlopen daar kan je teminste nog goed mee worden met zo een bouw.
>>
>>53472884
Gespierde kabouter haha
>>
>>53472882
Ik heb het tegen Nederlanders die niet in de randstad wonen in het algemeen.
>>
>>53473121
in dat geval zie >>53472767
>>
How do I destroy the Dutch and Belgian economy? I want it all to burn.

What do I boycott?
>>
>>53473175
Kill yourself, only that way you can ensure you won't buy any more Dutch products in your life.
>>
>>53472128
>>53469537

Ik herken die shirt vriend
>>
>>53473175
>What do I boycott?
Everything, also discourage people that want to travel to the Netherlands.
>>
>>53473175
making trudeau your supreme leader will probably ruin us
especially when you let the imported syrian male refugees in canada
>>
>>53472128
kan je er ook een maken zonder kleding (met onderbroek)
>>
>>53472128
>>53473356
Zonder onderbroek mag ook hoor :3
>>
>>53473175
>dvw ik bewust producten uit de "bezette Plestijnse gebieden" koop om de kolonisten te steunen.
>>
>>53473270
Canada doet volgens mij alleen families.
Liever geen maar als je ze gaat binnen laten is dit toch echt wel een goeie oplossing
>>
>>53473408
ik haat je!!!!!
>>
File: hmmph.jpg (82 KB, 1366x1156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hmmph.jpg
82 KB, 1366x1156
>24:00
>heffers
http://www.youtube.com/watch?v=BNz07U4Fy5k&t=24m0s
>>
>>53473405
zullen de concierges hier niet leuk vinden denk ik (jammer genoeg)
>>
File: Dildo_paler.jpg (181 KB, 588x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dildo_paler.jpg
181 KB, 588x569
>>53473266
>>53469537
>>53472128
Shoppen jij en dildo anon niet toevallig bij dezelfde winkel of ben ik nou blind?

https://desustorage.org/int/thread/52768067/#q52769537
>>
>>53473175
koop geen kaas uit mijn oudoom zijn kaasboerderij nabij Halifax
http://www.thatdutchmansfarm.com/
>>
File: hurken hq.jpg (157 KB, 601x1011) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hurken hq.jpg
157 KB, 601x1011
wie is hier ook een sportschool rat?
>>
>>53473270
>imported syrian male refugees in canada
we prioritize families over individual refugees
the refugees we get are heavily screened and come from UN camps.
>>
File: 1445669984374.jpg (14 KB, 177x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445669984374.jpg
14 KB, 177x277
>>53461879
>WELKOM
>jesse
>>
>>53473530
>the refugees we get are heavily screened
How the fuck are you going to """screen""" refugees if they basically have the passportprinting machine itself?
>>
File: bang.png (96 KB, 241x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bang.png
96 KB, 241x228
>>53473500
>dildo palers in mijn draad
>>
>>53473491
>Rijke Piano pesten
Jaloers oetz
>>
ik ben in een goede bui en maak vanaf nu nedermiems op aanvraag.

vraag aan

ook
>foto
>>
>>53473632
maak een "roll" in het nederlands
>>
File: media_xl_921397.jpg (26 KB, 468x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
media_xl_921397.jpg
26 KB, 468x264
>>53461879
>mgw ik de gene ben die Robin Vos ontmaskert heeft.
>>
>>53461879
>>53461879
>>53461879
>>53461879
>>53461879
VERGEET NIET UW EIGEN NAAM ERBIJ TE ZETTEN

IK HEB ER 3 BIJGEVOEGD

anoniempje uit baarle, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen,
>>
File: 1443452140582.png (56 KB, 868x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443452140582.png
56 KB, 868x720
>>53473175
>>
>>53473500
Shirt lijkt er sprekend op.

Anorexia patient/dildo anon valt door de mand.
>>
>>53472734
Ik moet iemand bellen om een afspraak te maken over iets.
>>
>>53473670
VLAAMSE
L
A
A
M
S
E

RUIT
U
I
T
>>
File: 1452350099645.jpg (40 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452350099645.jpg
40 KB, 535x577
>dvw geen homo vriend om mee te experimenteren
>>
>>53473670
iets duidelijker zijn aub
>>
>>53468691
1.80
58 kg

spokerig skelet beste
>>
>>53473500
>168cm
>51 kilo
>dildo's

AHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHA
Wat een flikker
>>
>>53473728
voelt slecht man

>>53473709
misschien morgen dan
>>
>>53473695
>baarle
bedoel je baarn?
>>
>>53473731
>wat is rollen met je postnummer en dan bepaalt je postnummer welk leuk of niet leuk ding je krijgt
Snap je.
Iets met miems.
>roll 00-09 voor Fatima uit Amsterdam
>pros: zal je nooit bedriegen
>seks is saai en je moet moslims worden
>10-19 voor Truus uit Friesland
>pijpt als een gek maar je moet de koeien melken en dat raar taaltje spreken
Snap je het zo een beetje?
>>
>>53468691
hoi

175cm 65kg atletisch.
puur nederlands maar voorouders niet opgelet toen we begonnen met groeien
>>
>>53473802
>misschien morgen dan

Dat zeg ik al 2 weken
>>
>>53473731
hij wil een patrick bateman afbeelding in het nederlands
>>
File: Neder.jpg (307 KB, 1305x1238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Neder.jpg
307 KB, 1305x1238
>>53473632
yeah like I was gonna copy paste images haha
>>
>>53473832
ja dat oetz
>>
>>53473853
roll voor truus
>beter dat ze geen kort rood haar heeft
>>
>>53473700
Woah finally a correct language map of Belgium.
>>
>>53473919
Je kan zeker niet om gaan met die pittigheid?
>>
File: 1444819725317.jpg (1 MB, 5000x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444819725317.jpg
1 MB, 5000x5000
>>53473903
WALEN EN KRULBROODJES UIT MIJN DRAAD
>>
>>53473853
ik weet wat het is.
maar echt te veel werk oetz
>>
>>53473972
Non. We're going to colonise this just like we're colonising Vlaams Brabant. Vilvorde reporting in
>>
>>53473918
ben ik RANDSTADpaler?
>>
>>53473700
>dutch
>niet Brabantic
Als je toch meteen andere dialecten doet waarom Brabants niet?
>>
>>53474058
omdat jouw regionale vlag niet noord-brabant is
>>
File: 1442600406432.png (121 KB, 258x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442600406432.png
121 KB, 258x245
>>53474026
>hij is arabier
>>
>>53474087
Zuig em
>>
>>53474143
misschien als je mij uitlegt hoe ik een Brabantse vlag kunt zuigen.
>>
>>53474186
*kan
>>
File: waz.jpg (92 KB, 500x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waz.jpg
92 KB, 500x433
>>
>>53474090
White Belgian from the Belgian Luxembourg. Whiter than most Flemings desu
>>
>>53474186
>ik een Brabantse vlag kunt zuigen.
>ik [..] kunt
Tja Achmed, ik leg jou mooi niets uit.
>>
>>53473977
Luirik.

Je moet gewoon wat provinciale stereotiepen verzinnen.
>>
>>53474045
er is ook een andere randstadpaler zonder regionale vlag in de draad oetz
>>53474143
>theedoeken zuigen
>>53474026
GA WEG GA WEG GA WEG RIEEEEEEEEEEE
>>
>>53474245
zie>>53474221
>>53474259
oh ja, een theedoek pakken, goed bedacht.
>er is ook een andere randstadpaler
maar je bedoelde mij?
>>
r8 (niet h8) mijn nieuwe waifu
minstens 8/8
>>
>>53474259
RANDSTAD zonder regionale vlag waarschijnlijk
hoe doe ik regionale vlag
>>
>>53474316
ik bedoelde jullie allebei oetz

>>53474358
https://flaghunters.github.io/Extra-Flags-for-4chan/
>>
File: 1438542618015.webm (2 MB, 720x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438542618015.webm
2 MB, 720x406
Heeft iemand die gif/webm van die Slavische meisjes die zo'n jongen pesten?

Ik heb hem niet meer oetz
>>
File: nederkoning.jpg (173 KB, 470x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederkoning.jpg
173 KB, 470x358
lekker schijtpalen toch
>>
>>53474399
Bedankt, Allah (swt) wees met u.
>>
>>53474399
noem mij maar Baarn ofzo
>>53474329
>r8 h8 >>53472767
brabantse randstad
>>
File: normaaltjes.jpg (229 KB, 618x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
normaaltjes.jpg
229 KB, 618x564
RIIIEEEEEEEEEEEE
>>
>>53474437
>Allah (swt) wees met u.
Mashallah zeg je dan.
>>
File: 1427192694932.jpg (244 KB, 1177x888) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427192694932.jpg
244 KB, 1177x888
ik maak ook zo'n versie over 77iq
geef mij tekst
>>
File: sleepingdog.jpg (126 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sleepingdog.jpg
126 KB, 1024x768
Hallo,

Allereerst nog de beste wensen en ook vooral een gezond 2016!

Ik zit nogal met een probleem, waardoor ik ook steeds meer merk dat dit voor mijn ouders ook een probleem aan het worden is. Het zit namelijk zo:

Er is bij mij op 2-3 jarige leeftijd vastgesteld dat ik een vorm van autisme heb (ik weet niet meer precies welke, en dat weten mijn ouders ook niet meer). Ik heb een lichte vorm van autisme, maar nu zit ik nogal met het volgende probleem: Als ik bijvoorbeeld in een winkel loop, op mijn werk ben, etc. dan begin ik op willekeurige momenten spontaan uit het niets te lachen (dit gebeurt niet altijd, maar ik vind zelf dat het wel vaak voorkomt). Dit kan zowel zacht lachen zijn (beetje in jezelf lachen) als heel hard (zo'n slappe lach dus) Ook komt de normale vorm van lachen voor. Ik heb zegmaar dat er op willekeurige momenten grappige scenes worden afgespeelt in mijn hoofd, zoals grappige dingen uit films, etc. Nou kan ik dat heel moeilijk onder controle krijgen. Het is dus een hele opgave voor mij. Tegelijkertijd schaam ik me ook heel diep dat ik op willekeurige momenten in een keer in de lach schiet. Ik zie dat mijn ouders daardoor boos worden en op mijn werk worden ze niet boos, maar word ik wel soms raar aangekeken (ookal werk ik bij een sociale-werkplaats). In mijn schooltijd had ik dit ook al (zowel de basis-school als voortgezet onderwijs), alleen lijkt het nu erger te worden, omdat mijn ouders er nu ook steeds slechter tegen kunnen. Wel een grappig (vind ik zelf) iets om te vermelden: op de peuterspeelzaal en op de kleuterschool noemden de mensen daarzo mij altijd 'clowntje'.

Nu zijn mijn vragen:

1: Kan dit met mijn autisme te maken hebben, of is het 100% zeker dat het wel of niet met mijn autisme te maken heeft?
2: Is hier medicatie voor, of therapie?
3: Kan mijn IQ hiermee te maken hebben? (zie 'Extra info')

Extra info: ik heb op speciaal onderwijs gezeten. Ik heb nooit gewoon onderwijs gehad. Uit de laatste IQ-test van mijn school
>>
File: 1435472998349.jpg (74 KB, 500x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435472998349.jpg
74 KB, 500x490
>Dvw je ff stoned kan zijn na een lange dag school.

Een heerlijke voel oetz
>>
>>53474680
>dvw je moeder een neger neukt
>dvw pijn aan mijn voeten omdat ik moest lopen van de ticketcontroleur
>dvw mijn hand bezeerd bij het slagen van een onschuldig meisje
>dvw geen pepsi max
>>
File: beta bingo.png (118 KB, 715x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beta bingo.png
118 KB, 715x770
oetz
>>
>>53474680
>serena poppetje in zijn hand
>waarom gebruiken wij nog steeds nederlands als de engelse taal superior is?
>alle vrouwen zijn sletten en zijn alleen maar goed voor seks
>kijkt die man mij nou aan? hij weet zeker niet wie serena is
>>
>in de auto met een vriend
>pak per ongeluk zijn been ipv de pook
>we lachen beide terwijl ik z'n broek open rits
>parkeer de auto terwijl ik met zijn ballen speel
>hij lacht zich kapot omdat hij weet dat het een grap is
>zuig zijn lul op een lege parkeerplaats
>stik bijna door zijn lul omdat ik zo hard moet lachen
>mijn vriend lacht zich ook kapot
>hij gaat ineens trein geluiden maken terwijl hij "BROJOB BROJOB! CHOO CHOO" roept
>hij komt en ik slik het door als een of andere stomme fagget
>zoen hem en noem hem lachend een homo.

Ik houd er echt van om grappen uit te halen bij mijn vrienden
>>
>>53474797
>"BROJOB BROJOB! CHOO CHOO"

Randstad?
>>
>>53474776
>doe niet dagelijks aan sport
>geen feestboek
>>
RANDSTAD
>>
>>53474478
al veranderd oetz
>>53474797
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53474726
allereerst
>autist
>werkt op sociale werkplaats

te tweede
uit de laatse IQ-test van mijn school.....
ik ben geen expert maar ik zou je kunnen helpen als ik je iq weet.
>>
>>53474919
Geen randstad
>>
Nu nog een lokale vlag op de Github krijgen
>>
>>53474919
oei, je bent bijna mij, eerst moet je je vlag zetten op Baarn, en dan >>53472767
deze afbeelding palen of linken

>>53474933
mooi
>>
File: iq77 feest.jpg (327 KB, 1177x888) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iq77 feest.jpg
327 KB, 1177x888
wat moet ik nog toevoegen/veranderen?
>>
File: 676.jpg (364 KB, 1304x892) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
676.jpg
364 KB, 1304x892
>>53474793
>>53474680
Eigenlijk wou ik er zo eentje maken voor 77IQ.
>>
>>53475076
niet genoeg spelfouten oetz
>>
>>53475076
Stom man, 77IQ is geen Serena maar een lelijke autist.
>>
>>53475186
heb niet echt zin om te tekenen omdat ik er dan te lang mee bezig ga.
je mag wel een png sturen :^)

>>53475099
doe ik ook wel, doe ze dan direct ook over struikels
>>
>>53475076
>superior
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
File: wieb.jpg (135 KB, 440x819) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wieb.jpg
135 KB, 440x819
>>53475076
>>53475186
hier gebruik deze
>>
>>53475076
SPELFOUTEN
>>
Hallo,

Allereerst nog de beste wensen en ook vooral een gezond 2016!

Ik zit nogal met een probleem, waardoor ik ook steeds meer merk dat dit voor mijn ouders ook een probleem aan het worden is. Het zit namelijk zo:

Er is bij mij op 2-3 jarige leeftijd vastgesteld dat ik een vorm van autisme heb (ik weet niet meer precies welke, en dat weten mijn ouders ook niet meer). Ik heb een lichte vorm van autisme, maar nu zit ik nogal met het volgende probleem: Als ik bijvoorbeeld in een winkel loop, op mijn werk ben, etc. dan begin ik op willekeurige momenten spontaan uit het niets te lachen (dit gebeurt niet altijd, maar ik vind zelf dat het wel vaak voorkomt). Dit kan zowel zacht lachen zijn (beetje in jezelf lachen) als heel hard (zo'n slappe lach dus) Ook komt de normale vorm van lachen voor. Ik heb zegmaar dat er op willekeurige momenten grappige scenes worden afgespeelt in mijn hoofd, zoals grappige dingen uit films, etc. Nou kan ik dat heel moeilijk onder controle krijgen. Het is dus een hele opgave voor mij. Tegelijkertijd schaam ik me ook heel diep dat ik op willekeurige momenten in een keer in de lach schiet. Ik zie dat mijn ouders daardoor boos worden en op mijn werk worden ze niet boos, maar word ik wel soms raar aangekeken (ookal werk ik bij een sociale-werkplaats). In mijn schooltijd had ik dit ook al (zowel de basis-school als voortgezet onderwijs), alleen lijkt het nu erger te worden, omdat mijn ouders er nu ook steeds slechter tegen kunnen. Wel een grappig (vind ik zelf) iets om te vermelden: op de peuterspeelzaal en op de kleuterschool noemden de mensen daarzo mij altijd 'clowntje'.

Nu zijn mijn vragen:

1: Kan dit met mijn autisme te maken hebben, of is het 100% zeker dat het wel of niet met mijn autisme te maken heeft?
2: Is hier medicatie voor, of therapie?
3: Kan mijn IQ hiermee te maken hebben? (zie 'Extra info')

Extra info: ik heb op speciaal onderwijs gezeten. Ik heb nooit gewoon onderwijs gehad. Uit de laatste IQ-test van mijn school
>>
Kijk hier, ik ben in de hemel
>>
File: ;_;.png (141 KB, 715x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
;_;.png
141 KB, 715x770
>>53474776
>>
>>53475237
link nou naar dat plaatje
>>
Hallo,

Allereerst nog de beste wensen en ook vooral een gezond 2016!

Ik zit nogal met een probleem, waardoor ik ook steeds meer merk dat dit voor mijn ouders ook een probleem aan het worden is. Het zit namelijk zo:

Er is bij mij op 2-3 jarige leeftijd vastgesteld dat ik een vorm van autisme heb (ik weet niet meer precies welke, en dat weten mijn ouders ook niet meer). Ik heb een lichte vorm van autisme, maar nu zit ik nogal met het volgende probleem: Als ik bijvoorbeeld in een winkel loop, op mijn werk ben, etc. dan begin ik op willekeurige momenten spontaan uit het niets te lachen (dit gebeurt niet altijd, maar ik vind zelf dat het wel vaak voorkomt). Dit kan zowel zacht lachen zijn (beetje in jezelf lachen) als heel hard (zo'n slappe lach dus) Ook komt de normale vorm van lachen voor. Ik heb zegmaar dat er op willekeurige momenten grappige scenes worden afgespeelt in mijn hoofd, zoals grappige dingen uit films, etc. Nou kan ik dat heel moeilijk onder controle krijgen. Het is dus een hele opgave voor mij. Tegelijkertijd schaam ik me ook heel diep dat ik op willekeurige momenten in een keer in de lach schiet. Ik zie dat mijn ouders daardoor boos worden en op mijn werk worden ze niet boos, maar word ik wel soms raar aangekeken (ookal werk ik bij een sociale-werkplaats). In mijn schooltijd had ik dit ook al (zowel de basis-school als voortgezet onderwijs), alleen lijkt het nu erger te worden, omdat mijn ouders er nu ook steeds slechter tegen kunnen. Wel een grappig (vind ik zelf) iets om te vermelden: op de peuterspeelzaal en op de kleuterschool noemden de mensen daarzo mij altijd 'clowntje'.

Nu zijn mijn vragen:

1: Kan dit met mijn autisme te maken hebben, of is het 100% zeker dat het wel of niet met mijn autisme te maken heeft?
2: Is hier medicatie voor, of therapie?
3: Kan mijn IQ hiermee te maken hebben? (zie 'Extra info')

Extra info: ik heb op speciaal onderwijs gezeten. Ik heb nooit gewoon onderwijs gehad. Uit de laatste IQ-test van mijn school.
>>
>>53475446
TL;NG
>>
>>53475428
>>53472767
>>
>>53475412
korte benis is wel het ergste
>>
File: bingo.png (129 KB, 715x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bingo.png
129 KB, 715x770
>>53474776
Veel plezier ermee
>>
>>53475520
ik hoop dat je hem hebt opgeslagen en gaat gebruiken in andere draden, geef een vind ik leuk en abboneer!
>>
>>53474776
Jesse schatje paal je fit
>>
File: beta bingo.png (107 KB, 715x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beta bingo.png
107 KB, 715x770
>>53474776
best wel goed oetz
>>
File: mijn betabingo.png (126 KB, 715x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mijn betabingo.png
126 KB, 715x770
>>53474776
Slechte bingo.
>>
Hello
>>
>>53475633
Oh oeps ik heb over die feestboekvrienden heen gekeken
>>
File: miem.png (171 KB, 715x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miem.png
171 KB, 715x770
>>53474776
>>
goede avond kasskoppe
>>
File: 1408746822542.gif (20 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408746822542.gif
20 KB, 633x758
Als jullie een liedje zouden moeten kiezen om je leven te beschrijven, welk liedje zou dat dan zijn?

https://www.youtube.com/watch?v=-SHwn6O25CY
>>
File: 3434.png (122 KB, 484x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3434.png
122 KB, 484x479
How do you feel about Stalin?
>>
File: 1448808356398.jpg (26 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448808356398.jpg
26 KB, 327x316
>>53475623
te donker bb & en niet echt iets speciaals aan
>>53475887
heilige neuk
>>
>>53475925
https://www.youtube.com/watch?v=jfhGMnn9MWc
;__;
>>
>>53475911
*kaaskoppen

Hoi
>>
>>53475925
https://www.youtube.com/watch?v=kga2soqvMF0

Ik heb nergens spijt van
>>
File: Stalin_1902.jpg (130 KB, 897x1206) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stalin_1902.jpg
130 KB, 897x1206
>>53475983

he's pretty nice
>>
>>53476040
https://www.youtube.com/watch?v=kTnM4jd-P1Y
>>
>>53475983
he killed 30 million russians so he isnt all that bad in my book.
>>
>>53475925
https://www.youtube.com/watch?v=LnzYG0ZkrXg
>>
NIEUWE DRAAD

>>53476167
>>53476167
>>53476167
>>
File: Naamloos (28).jpg (88 KB, 800x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos (28).jpg
88 KB, 800x770
>>53474776
Ik voel me een enorme beta, maar ik heb geen bingo dus het zal wel niet.
>>
>>53475076
Kocht hij ook niet van die pokémon bladen?
Dan moet er ook nog iets bij als
>dvw ze hier geen pokémon blaadjes liggen
oid
Thread replies: 303
Thread images: 62
Thread DB ID: 428236[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.