[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden åt svenskarna
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 528
Thread images: 151
File: wallhaven-207116.jpg (464 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wallhaven-207116.jpg
464 KB, 1920x1080
Med svenskar menar jag såklart de med svenskt medborgarskap för jag är ingen rasist
>>
oheyo
>>
>dkn man läste om den elaka anon som mobbat sin kinesiska adoptivsyster
;_____________________________________;
>>
>>53362785
breva
>>
File: superelak.png (47 KB, 897x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
superelak.png
47 KB, 897x217
>>53362794
;_;
>>
>>53362853
skäms på föräldrarna favä
>>
File: Milky_top_gun.jpg (273 KB, 581x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Milky_top_gun.jpg
273 KB, 581x667
Where's my sissy Swede boy at? I have returned.
>>
>>53362933
asleep, return another time
>>
https://www.youtube.com/watch?v=DxfMUEf9otQ

ibland är man tacksam över att allt som rör politik i sverige är platt och tråkigt
>>
File: 1447964423498.png (156 KB, 451x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447964423498.png
156 KB, 451x387
>>53363212
Börjar komvux i storstockholm så idag är min sista dag som nEEt

Tips på hur man ska njuta som bäst?

>Även riktigt nervös inför imorgon ;__;
>>
>>53362853
varför adopterade de ens henne

var hon snygg?
>>
"stor"brittanien blåst åt helvete
>>
>>53363255
det man inte har i långskånkeri väger man upp med karisma
>>
>>53363242
skulle valt distans, då hade du kunnat neeta lika hårt fast få betald för det och inte ha någon ångest
>>
File: 1447516763731.png (113 KB, 247x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447516763731.png
113 KB, 247x274
>>53363269
Saknar även böcker för kurserna

Så måste fråga någon om att dela ;_;
>>
>>53363269
detta
>>
>>53363283
men du köper ju böckerna
>>
>>53363243
De ville väl ha ett säkert kort att någon i familjen blev framgångsrik lel

Nej men jag antar det är för att de ville att sonen skulle ha en syster helt enkelt
>>
File: 1446927746693.png (77 KB, 233x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446927746693.png
77 KB, 233x227
>>53363293
Dom kom aldrig från Adlibris ;__;
>>53363285
>>53363269

Lite sent nu att säga
>>
>>53363242
>>53363269
tycker det är bra att du pluggar med andra, blir mycket lättare att få motivation då
>>
>>53363309
om du nånsin ångrar dig så brukar det gå att fixa in sig på distans istället
men favä låter det som du behöver komma ut lite
>>
File: 1448206973493.jpg (88 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448206973493.jpg
88 KB, 1920x1080
>>53363319
>>53363346
Tänk om någon slår mig

Hur ska Umaru skydda mig då ;__;
>>
>>53363389
komvux är ganska autistvänligt men förvänta dig dampbarn
>>
Hej jag tycker om svensk flickor
Jag är också muslim
Kan jag komma där?
Just en lite rape
Sverige pls
>>
File: 1448890447565.jpg (129 KB, 2021x1131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448890447565.jpg
129 KB, 2021x1131
>>53363402
D-det är i sthlm jag ska gå

F-finns det mobbare där?
>>
>>53363389
slå tillbaka mann1, inte mänga svenskar som får chansen att slå någon helt lagligt
>>
>>53362941
Lame. I wanted to shove my brown dick in his pasty butt.
>>
File: 1452212374906.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452212374906.png
557 KB, 1013x676
Jag ser mig inte som vad vi nationella kallar rasuppehållare, alltså jag tillhör inte den delen av nationella som kommer hålla rasen vid liv genom att skaffa barn. Jag är vad vi kallar legosoldat, vi krigar allra hårdast och besegrar fienden så att de attraktiva nationella kan fortpara sig. Det är därför också som vi hårda legosoldater kan gå hela livet utan att skaffa partner, just för att vi är så engagerade i kampen och offrar våra egna personliga liv för "greater good". Hell seger
>>
>>53363319
Om man bortser från att man måste vakna och passa tider och dyl

Önskar jag kunde gjort hela gymnasiet på distans. Alla mina problem var disciplinära.
>>
File: 125322222.png (2 MB, 800x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
125322222.png
2 MB, 800x1080
>>53363675
Ser framemot att vakna 6 och ta sju bussen till station och sen tåg till storstockholm

Börjar 9 ;__;
>>
>>53363748
>för komvux

haha din hjärndöda 2Dbög
>>
File: 4221153525.jpg (1 MB, 1158x1637) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4221153525.jpg
1 MB, 1158x1637
>>53363772
H-hoppas att dom behandlar mig trevligare där än vad jag blir behandlad här ;__;
>>
>>53363803
är du mizaki? samma brevstel
>>
File: ArgUmaru.jpg (227 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ArgUmaru.jpg
227 KB, 1920x1080
>>53363819
Nej :3

Var det du som kallade mig 2Dbög förresten?
>>
>>53363956
ne
>>
>>53363255
Åkesson är ju dock väldigt tråkig i jämförelse med den absoluta galningen, Farage.
>>
http://bigstory.ap.org/article/1b687a7f0ca44b7cb5876a1600dc3b9f/police-probe-mans-claim-he-shot-officer-allahs-name
>>
>>53363242
>>53363283
>>53363309
>>53363389
>>53363420
>>53363748
>>53363803
>>53363956
Här får du massa (You), så hur gammal är du?
>>
Daglig påminnelse att Sverige har skevast demografi i världen år 2016. Inte ens Kina har lika många killar per tjej som vi.

Om du undrade Varflr du inte har fv.
>>
File: simmarpaj.jpg (143 KB, 1500x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
simmarpaj.jpg
143 KB, 1500x1000
Hur få simmarpaj?
>>
>>53364603
gå till badhus
>>
File: Clara 9.jpg (186 KB, 682x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Clara 9.jpg
186 KB, 682x1024
>>53364500
Jaha, jag trodde det var för att jag stannade inomhus hela dagarna och aldrig pratade med tjejer. Tack anon, för att du har berättat den verkliga orsaken!
>>
>>53363748
varför kallar du stockholm för "storstockholm"? var är du ifrån? flen?
>>
>>53364407
ren autism, så gammal är han
>>
>>53364629
rahekr snart kamrat
>>
>>53364629
SIM
HALL
>>
>>53364500
eller så är det för att du är en oattraktiv tönt med en dålig personlighet som sitter och skriver jättekonstiga rasistiska och kvinnohatande saker på 4chan som du inte har en flickvän?
>>
File: 1445185589069.jpg (14 KB, 170x170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445185589069.jpg
14 KB, 170x170
Hur rannsakar man sig själv?
>>
>>53364715
Fast jag har fv men flera okej killar har inte det. Om du har 5 killar för alla 4 tjejer så blir många ensamma, det säger väl sig självt?
>>
>>53364760
gmu
>>
>>53364689
HOPP
TORN
>>
>>53364789
GMU är för autister.
>>
File: 1450000573852.png (1012 KB, 1200x1696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450000573852.png
1012 KB, 1200x1696
JAG VILL HA KINA FV
MITTENS RIKE
>>
>>53364828
98% nbögar, till och med typ 30% tjejer
>>
grod morgon

Mår bättre än igår kväll men fortfarande oroad över att jag håller på att bli förkyld.
>>
>>53363255
Jag postade detta i /brit/

fick inga replies

Sug min kuk anon
>>
>>53364852
Jag med.
>>
>>53364885
Har varit slut sedan juldagen, bara gör slut på mitt liv redan.
>>
File: 1446605229611.jpg (43 KB, 348x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446605229611.jpg
43 KB, 348x298
g(r)od morgon
>>
>>53364785
du tror väl inte på allvar att 60% av sveriges befolkning är män? enligt SCB finns det 0,98 män per kvinna i sverige
>>
Hur får man en kropp som en simmare? Vill gärna ha det, eftersom det tycks vara favorit med fällor och söt pojkar.
>>
>>53364989
du simmar?
>>
File: 1451528218419.png (491 KB, 545x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451528218419.png
491 KB, 545x740
>>53364904
KVÄÄÄ
>>
File: bönne.jpg (97 KB, 720x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bönne.jpg
97 KB, 720x478
>>53364857
Hur får man gmupaj då? Gissar på att man måste vara värsta Jonte för de va
>>
>dkn varje dag kvar i det här samhället är en psykisk påfrestning

Kan inte finnas något dummare folk än svenskarna. Att folk inte vänds av det som hänt senaste veckan är det slutgiltiga beviset, det är kört. De enda med något vett (SD) har tagits över av karriärister som verkar skita i annat än att få komma in i den politiskt korrekta värmen.

Så jävla trött på allt.
>>
File: fnatte.jpg (15 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fnatte.jpg
15 KB, 177x215
>haha sugmärke det är väl borta imorgon
>>
File: 1414177714458.png (230 KB, 500x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414177714458.png
230 KB, 500x409
>Kan inte finnas något dummare folk än svenskarna. Att folk inte vänds av det som hänt senaste veckan är det slutgiltiga beviset, det är kört. De enda med något vett (SD) har tagits över av karriärister som verkar skita i annat än att få komma in i den politiskt korrekta värmen.
>>
File: I_love_Homu.png (282 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
I_love_Homu.png
282 KB, 900x1200
>not gay powerhour yet
>>
File: 1448915098672.jpg (890 KB, 2480x1817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448915098672.jpg
890 KB, 2480x1817
>>53365031
gmupaj inte att föredra, 90% av de är bara starka självständiga kvinnor som gör gmu för att lägga ut bilder på anisktsboken där de är söndersminkade i sin uniform

lyckas du hitta en genuin gmupaj är hon troligen en pojkflicka
>>
File: bueno[1].jpg (47 KB, 546x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bueno[1].jpg
47 KB, 546x366
>>53365160
yours
>>
File: Brevcensur.png (16 KB, 849x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Brevcensur.png
16 KB, 849x474
Är fan drucken och kollar på moonindalen just nu favä.

Vad fan gör jag med livet?
>>
>>53364953
bekräftat, vet inte var 5:4 jagjaget kom från
>>
>>53365015
Varför blir du ledsen?
>>
File: 1451550478887.jpg (223 KB, 850x1191) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451550478887.jpg
223 KB, 850x1191
>>53365036
jvdk
>>
>>53365160
I dont care as long as its one of those asses jesus christ ;_;
>>
File: 1451552987872.jpg (3 MB, 1912x3352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451552987872.jpg
3 MB, 1912x3352
>>53365274
För du kommer sno min kina fv
>>
>>53365318
Vi kan ju dela? Bröder imellan brukar ju dela.
>>
>>53364953
Det där ju 6:4 inte 5:4 din idiot.

Sedan pratar jag om unga åldrar och jo så är fallet. Du kanske missade att vi tog emot över 100 000 män i "tonåren" eller tidiga 20-åren i år?
>>
File: 14420058349593.jpg (60 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14420058349593.jpg
60 KB, 600x800
>äta cum
>någonsin
>>
>>53365369
Menade att citera >>53365312
>>
>>53365351
finns ingen statistik för iår dock, får vänta några månader till

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningR1860/table/tableViewLayout1/?rxid=1da7ad4e-9d10-4697-bb36-1562da78203a
>>
File: 1447516400465.png (85 KB, 294x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447516400465.png
85 KB, 294x258
>>53364407
Jag är 20, fyller 21 i sommar :3
>>
>>53365511
Post dick.
>>
>>53365511
Ojdå, snart är du för gammal för sötbrevande.
>>
>>53365540
Det är han redan
>>
>>53365567
Nja, 20 är gränsen. Så efter sommaren bör han sluta breva 2d.
>>
File: 1448727781401.jpg (61 KB, 391x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448727781401.jpg
61 KB, 391x340
>>53365540
>>53365567
Kommer fortsätta sötbreva när jag är 30 och ni har fått barn

Och när jag är 40 och dom är är på 4kanal kommer jag sötbreva med dom :3
>>
>>53365634
haha aa
>>
>>53365634
>dom
Njaaa, om dina föräldrar inte skär skallen av dig först, Mohammed.
>>
>>53365634
jvdk
>>
File: 1444724455059.jpg (19 KB, 309x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444724455059.jpg
19 KB, 309x284
>>dom
>Njaaa, om dina föräldrar inte skär skallen av dig först, Mohammed.
>>
>>53365491
Fanns 1 700 000 människor i åldern 16-30 i Sverige i början av år 2014. Sedan dess har det tillkommit ca 200 000 blattar i den åldern varav 90% är män.

Åldersfördelningen tidigare låg på ungefär ett överskott på 100 000 killar, dvs 800 000 tjejer och 900 000 killar. + 20 000 tjejer och 180 000 killar och det är 980 000 killar och 820 000 tjejer. 820/980=0.83 så inte 6:5 men nära nog 5:4.
>>
File: 4aX1VW1__1_.png (819 KB, 1282x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4aX1VW1__1_.png
819 KB, 1282x722
>dkn för fattig för ny dator och 2 skärmar
>>
File: 1448740951237.gif (391 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448740951237.gif
391 KB, 640x360
>>53365791
>Man är inte tjej så man kan inte suga kuk för pengar som man använder för sin neet livsstil ;__;
>>
>>53365766
fin källa :3
>>
>>53365791
>>53365833
Varför är ni inte fällor?
Skulle inte ha något emot att betala för få knulla fällor.
>>
>>53365833
>neeta
>jobba
välj en
>>
>>53365833
Jvdk
>>
>>53365791
>>53365833
Någon annan än jag som äcklas på ett fysiskt plan av 2D-bögar? Okej om du ser på någon vuxen-anime eller läser vuxen-manga på en normal nivå som en fungerande människa ser på en tv-serie men dessa jävla förvuxna särbarn som tittar på söta tjejprogram som är för 5-åriga Lisa är något helt annat, särskilt som de låter det dominera deras liv och lever sig in i programmen till den grad att de börjar se sig själva som småflickor.

Vidrigare än transor.
>>
>>53365946
Sötpojke? Vi kan fixa något om du är.
>>
>>53365976
Transor är h1, de är typ som futa.
>>
File: luluko.jpg (54 KB, 629x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
luluko.jpg
54 KB, 629x800
>>53366018
Ful pojke
>>
>>53365978
Faggot

We have a designated fag hour just so homos won't literally spray the thread with excrement all day long
>>
>>53366053
Aha, inget du vill fixa?
>>
>>53366062
>spray
>excrement

Pretty hot desu.
>>
ARGH
http://exhentai.org/g/749715/039e9c9076/
>>
File: 1404850440270.gif (1 MB, 300x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404850440270.gif
1 MB, 300x225
>>53366074
Går inte att fixa fulhet
>>
>kaloriberäknare som ska visa hur mycket man ska äta
>en säger att jag ska äta >3000 kcal för att behålla vikten
>en annan säger 2300

vad i helvete
>>
>>53366191
Är du säker på det? Alltså ibland krävs det bara bättre diet, träning samt hormoner.
>>
>>
>>53366374
ÄT BARA MER, VAD GNÄLLER DU HORUNGE. DU VILL BLI STOR? ÄT BARA MER.
>>
>>53366374
2300 låter rimligast om du nu inte är stor som en björn.

Jag väger 75, tränar 3-4 gånger i veckan (varannan dag) och kör på ett compound-program. Försöker ligga omkring 2300 med ca 110-130 g protein per dag och jag går upp i muskelmassa och fett. Sluta tro på /fit/-skrönorna.
>>
>>53366542
HÅLL KÄFT DIN SLYNA JAG TAR FAN I MIG KREATIN OCH KAN KNAPPT HÅLLA MIG FRÅN ATT VÅLDTA ELLER MISSHANDLA VARJE PERSON JAG SER

>>53366574
Tja, jag väger dock ca 105 kg, tränar på samma sätt som du, 3 compunds i veckan. Tränar även kampsport övriga dagar

På det sättet låter ju inte 3000 helt omöjligt
>>
>>53366656
DRICK MER VATTEN OCSKÅ, LÅTER SOM DU INTE FÅR I DIG TILLRÄCKLIGT MED VATTEN.
>>
Är Ryssland det enda som skulle rättfärdiga en allians med Nato om det gällde landets säkerhet?
>>
>>53366656
människor som du är varför jag bär jaktkniv
>>
>>53366690
rymdinvasion också
>>
>>53366708
v-varför?
bajsbrevet ovan till trots är jag ingen bråkmakare

>>53366676
dricker ca 2 liter mjölk om dagen lel
>>
File: 1451338662571.png (104 KB, 500x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451338662571.png
104 KB, 500x596
>dkn inga vänner förutom alla anons på 4chan
>>
>>53366990
Post dick.
>>
>>53366990
samma här, så jag är glad varje gång jag är här.
>>
File: 1434736745456.gif (1 MB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434736745456.gif
1 MB, 720x480
>dkn ingen alvslav
Hatar mina föräldrar mig?
>>
>>53367078
>>
>>53367112
Får man fråga varför du inte snubblar?
>>
>>53367135
B-bli min alvslav anon :3
>>
>>53367171
wew lad.
>>
>>53367174
Har varit en anon sedan jag började komma hit 2008, ser ingen mening med snubbla.
>>
Ska jag rösta på SD eller NMR nästa val?
>>
File: 1450977267811.jpg (197 KB, 1200x924) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450977267811.jpg
197 KB, 1200x924
>dkn ingen fv
>>
>>53367383
Vad sägs om att rösta på något seriöst parti?
>>
File: image.jpg (68 KB, 773x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
68 KB, 773x536
>>53367445
Ok då blir det SD
>>
File: 1447783227140.jpg (595 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447783227140.jpg
595 KB, 1024x768
>>53367384
>dkn ingen chen
>>
>>53367384
>dkn ingen anon som blir min fv
>>
>>53367486
bättre än NMR iaf
>deras nya jävla logga
sidorna lämnar planeten varje gång
>>
Kommer NMR slå SvPs valresultat?
>>
>>53362853
>sverige ja-föräldrar
>sverige nej-barn
jag är på sonens sida. Klockrent banteri för övrigt.
>>
>>53363420
Osannolikt att det finns folk som tycker de är bättre än andra på en kurs där nästan alla är en loser av något slag. Du är i gott sällskap.
>>
>>53367708
Japp
alla SvP:are, och ett gäng radikaliserade SD:are kommer att rösta på dem.
Och med tanke på hösten är det kanske ingen dålig sak, för att sätta mer press på de partier som är mer lämpliga att styra
>>
ping en av grabbarna som spelar Final Fantasy XIV.
Måste man köpa spelet för att fortsätta spela eller kan man bara köpa speltid till sitt free-trial?
>>
>>53367708
Nej
>>
>>53363748
>2 timmars pendel
Misstag. Du skulle ha hittat ett ställe närmare eller blivit internatelev på en folkhögskola.
>>
>>53368100
>antar att den autisten skulle tänka på något sådant
högsta kek
>>
Så här ska en kvinna se ut.
>>
File: 1451067854313.jpg (103 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451067854313.jpg
103 KB, 1280x720
>>53363748
wifi söta anon-chan
t. har 1 timme 30 min pendel, det suger
>>
>>53368049
Det är bara att köpa till tid.

Om du ger mig en email så kan jag skicka dig en kod som du kan ange när du köper tid för lite bonusföremål i spelet.
>>
>>53368220
För som hemsidan säger så måste jag köpa spelet. Man måste tydligen ha en digital eller fysisk kopia av spelet, så vitt som jag förstod det, iallafall. För jag vill inte lägga pengar på speltid och sen inte kunna spela ändå
>>
>>53368220
>Du kommer aldrig att ha en söt kattpojkehelare som följer efter dig överallt
>>
>>53368265
På så sätt.
Fast man får en gratis månad när man köper spelet om jag kommer ihåg rätt.
>>
>>53365634
fucking kill yourself faggot
>>
>>53368330
Men då måste jag helt plötsligt hosta upp 300+ istället för 100 som jag först tänkte mig
>>
>>53368417
myyy chink<3
>>
>>53368417
A random negro from the pacific enters the arena!
>>
File: 1443577911716.png (141 KB, 272x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443577911716.png
141 KB, 272x400
>>53368430
Borde passat på när man kunde få det på humble bundle för en vecka sedan.
>>
File: 1448972399638.jpg (61 KB, 599x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448972399638.jpg
61 KB, 599x600
>>53368461
How does it feel to live in a white-minority country?
>>
>>53368495

Hörru din weeb, vad ser du denna säsong? Hoppas du inte har svikit din sanna natur.
>>
>>53362734
gib qts
>>
>>53368619
>>
>>53368568
Tog en titt och blev ganska besviken.

Tror jag väntar ett par veckor så jag kan ge några serier 3-avsnittsprovet.
>>
>>53368461
breva mer
>>
>dkn vill flytta till en vit och skandinavisk amerikansk delstat typ Wisconsin eller Minnesota
>>
File: Winter.jpg (838 KB, 1896x1510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Winter.jpg
838 KB, 1896x1510
>>53368731

Nu ska vi inte vara så, det finns gott om söta flickor i flertalet.
Boku Dake är klart värt att se om du inte vill ha något runkmaterial.

Active raid kommer knappast överleva 3-episod regeln.
>>
>>53368759
>vit

De har fortfarande negrer överallt utom typ 2 stater i nya england
>>
>>53368619
poo in loo
>>
>>53368925
Öh nej, norra USA är vitare än Sverige
>>
>>53369007
Vart ligger detroit?
Schack matt.
>>
>>53369007
Bevisa det
>>
File: 136998875415.jpg (103 KB, 552x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136998875415.jpg
103 KB, 552x432
http://mobil.dn.se/arkiv/nyheter/det-kan-handa-den-snallaste-kille

Bli inte arga nu. Det handlar om alla män.
>>
VITT
FINT
>>
>dkn ska på nbögs Disney fest på fredag men vet fortfarande inte vad jag ska klä ut mig till
>>
File: 1448292243741.jpg (68 KB, 786x916) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448292243741.jpg
68 KB, 786x916
>>53369063
lel den klassikern
>>
>>53369036
Michigan, en annan stat

>>53369040
Tja jag har diskuterat ämnet med amerikaner massvis av gånger, du kan väl söka lite i arkivet

http://desustorage.org/int/thread/52928206/#52928206

Samt kolla upp statistik

https://en.wikipedia.org/wiki/North_Dakota
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Dakota
https://en.wikipedia.org/wiki/Minnesota
https://en.wikipedia.org/wiki/Wisconsin
>>
>>53369094
till den nbögen du är
>>
>>53369094
Att du ens behöver fråga
>>
>>53369105
Någon som har länk till när de förnedrar genusvetaren?
>>
>>53369063
>Men det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som att våldta en arabisk tjej, säger Hamid. Den svenska tjejen får ju massor av hjälp efteråt, och hon har nog redan knullat. Men arabtjejen får problem med sin familj. För henne är det en stor skam att bli våldtagen. Det är viktigt att hon har kvar oskulden när hon gifter sig.

>De andra tre sitter tysta.
>>
File: image.jpg (265 KB, 642x1561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
265 KB, 642x1561
>högern hatar en för att man är invandrare
>vänstern hatar en för att man anpassat sig till den svenska kulturen och att man därför är en husblatte
>>
>>53369220
Så länge du är emot vänstern och höga skatter så har du många vänner på högerkanten. Se alice teodorescu. Hon hyllas extremt mycket och är väl inte direkt rasist.
>>
>>53369347
hanif banti också
>>
>>53369063
>Så man måste ha bröder och kompisar som hjälper till att slåss om någon börjar tjafsa.
>>
>>53369132
Kan inte gå som kalle anka/dolan, jag måste ha byxor på mig. Är för autistisk för att få ligga ändå favä
>>
>>53369220
Så länge du är emot att vi tar hit flyktingar och vill skicka hem varenda blatte som någonsin begått ett brott utan undantag så är du okej.
>>
>>53369185
Jag läste hela artikeln och det verkar som om dom tycker att de är snälla pojkar som inte förstör Sverige, som drabbas hårt av alla andra invandrare som svartmålar alla invandrare.

Men de snackar om svenska "horor" och hur lösaktiga de är och att de aldrig skulle tänka sig att gifta sig med någon sådan smutsig tjej.

Dessutom är det med i gäng som slåss och "hämnas" på folk. En av de erkänner att han känner folk med knivar och att han själv har med sig knogjärn

Om detta är de rekordeliga grabbarna är det dags att börja skjuta av varenda en.

HELL SEGER
>>
Hatar ni verkligen alla invandrare?
>>
>>53369568
ja
Hell seger osv
>>
>>53369545
Sverige är bokstavligen det sjukaste landet i världen. Finns inget annat folk med sådant självförakt, inte ens tyskarna med sin naziskuld.

Det är så galet att jag mår illa. Kan inte greppa vad som är fel i hjärnan på de ~75% som inte stödjer SD men de förtjänar att avrättas, varenda en.
>>
>>53369568
Ja.

Det ursvenska barbariet osv.
>>
>>53369419
Vita byxor
>>
File: wilma.jpg (50 KB, 700x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wilma.jpg
50 KB, 700x539
Är Wilma söt?
>>
>>53369568
Nej, jag känner en del invandrare som är trevliga och roliga, men det är andra generationen. En helt annan historia gentemot första generationens flykting""""barn"""". De är bara ute efter pengar, bidrag och svenska tjejer att knulla innan de gifter sig med en tjej från Mellanöstern.
>>
> innan de gifter sig med en tjej från Mellanöstern
>en tjej
trodde de gifte sig med flera
>>
File: 1449773549596.png (346 KB, 666x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449773549596.png
346 KB, 666x832
>>53369568
Inte östasiater för de sköter sig, alla andra borde repatrieras
>>
>>53369603
Grejen är ju att 75% är ju första generationens flykting"""barn""" som inte vill bli hemskickade :^)
>>
>>53369568
Bara de invandrare som vägrar att integreras i den svenska kulturen. Kan man inte följa den svenska kulturen så har man inget i Sverige att göra
>>
>>53369680
Sant

MATA MIN STORMFROSSA.

123 killar på 100 tjejer osv
>>
>>53369689
>75% av sveriges befolkning är flyktingbarn
mm
>>
>>53369689
Nä men seriöst vad är fel på en om man år 2016 fortfarande inte ser problemen? Vilken jävla drömvärld lever man i? Eller gillar man att betala 70% i skatt så massa araber kan komma hit, låtsas vara 14 och våldtäktsturista utan straff?
>>
>>53369717
Exakt. I liten skala kan vi se det i sverigetråden också. Alla Nybögar som kommer månar inte om trådkulturen, befintliga jagjags och försöker byta ämne hela tiden. Det är Gri vi
>>
>>53369748
tänk dig att det enda du läste var DN lite då och då
nu förstår du
>>
File: lib.png (15 KB, 663x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lib.png
15 KB, 663x312
Nån som är snäll o tar en titt på detta? Känns förgäves att fråga tråden men är desperat favä.

Ska förklara varför frågan om vi bör gå med i Nato har tagits upp med liberalismperspektivet
>>
>>53369815
Gör dina läxor själv Jonte.
>>
>>53369748
Folk börjar ju inse det nu. Jag är anon som rödpillrat min mamma och håller på att Rödpillra pappa.

Det är dessutom helt stört att även fast de skulle vara 18 (i passet),åka i fängelse 1 år för våldtäkt skulle han släppas lös (efter att ha parasiterat på kriminalvården) för att sedan gå ut och få bidrag för "att det är svårt om man suttit i fängelse" varpå han begår samma brott och skickas in igen, på samma tid eftersom vi inte behandlar återfallsförbrytare annorlunda. Det är helt sjukt
>>
>>53369815
Vad gör du här, är du inte för ung eller?
>>
>>53369815
>Alla i världen vill ha en fredlig värld
haha mm
Är du 14 år eller?
>>
>>53369910
>ETT
>JÄVLA
>JAGJAG
>>
>>53369779
Men hur kan man läsa det här >>53369910 och tro på skiten?

>>53369886
Ja men om man kollar på undersökningar ligger SD still och trampar omkring 25%, trots flyktingkrisen. De växte i somras men inget har hänt sedan dess.
>>
Alltså, varför i hela helvetet finns det inga bestick som är till för att äta chips med? Hatar fan att få den där jävla fettiga känslan på fingrarna
>>
Någon som har siffror på hur mycket ett flyktingbarn kostar?
>>
>>53369910
Vi måste stoppa misandrin.
>>
File: 1433638456029-0.jpg (518 KB, 1200x1514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433638456029-0.jpg
518 KB, 1200x1514
>>53368180
Hur fick du bort censuren?
>>
File: getimage.ashx.jpg (7 KB, 433x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
getimage.ashx.jpg
7 KB, 433x433
>>53370002
>>
>>53369647
lika ful som alla andra jävla finnemongoler
>>
>>53369910
Hon har ju rätt favä, vad fan gjorde de tyska männen? Inget, vilket är sjukt. Män måste stoppa andra män från att våldta.
>>
>>53369568
Bara de kriminella och de som behandlar landet som skit. Dvs jag kanske hatar 80% av alla invandrare.
>>
>>53369815
så man kan ge ansvaret för ens försvar till någon annan så man själv slipper tänka på det liksom
>>
>>53370005
Två quattro stagioni en 1.5L fanta och ett netflix abonnemang per dag.
>>
>>53362853
>dkn ingen kinessyster att mobba och sexualisera
>>
>>53370002
om man fryser chipsen är de ganska lätta att äta med gaffel
>>
>>53368180
1) Jag behöver veta vad hon heter

2) Jag behöver veta hur stark hon är. Jag är en medelstark man, 1.82 lång, 75 kg. Kan hon brotta ner mig? Frågar åt en kompis.
>>
>>53369985
Men varför står det stilla då? Något hände ju i somras, om de gick upp så mycket.

Iom att dö föll slutade väl folk att rösta på SD i ren protest. Dessutom har andra partier börjat bli mer och mer främlingsfientliga. Iom detta blir SD mer och mer extremt såklaet, men vi förlorar många röster till de som inte är lika extrema i hur mycket invandringen ska minska.
>>
>>53370078
Det lät väldigt gott favä
>>
>>53370114
Moosefix heter hon
>>
>>53362853
lel det där var jag, gjorde det bara för du:n.

Påhittad historia.
>>
>>53370034
de tyska männnen var hemma och onanerade till pälsporr

seriöst inser ni inte att hälften av de här kvinnorna var ute just för att ragga på mdongo?
>>
File: 1436235094899.jpg (781 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436235094899.jpg
781 KB, 1920x1080
>>53370116
DÖ fortsätter men officiellt är den nerlagd. Man måste vara korkad om man röster på M, MP, Vänstern etc me tanke på hur de svek sina väljare.
>>
>>53369815
En grej som NATO och USA gör som många inte tänker på är att de bevakar sjölederna som är oerhört viktiga för att kunna bedriva internationell handel. Det är ganska liberalt att vilja främja handel. Du kan nog hitta nyhetsartiklar om hur USA håller hormuz-sundet öppet trots Irans fittande och att det då möjliggör oljeexport från saudi till världen.
>>
>>53370152
Jag visste det. Alltså alla sådana grejer är bara gyckel favä.
>>
File: cunt.jpg (884 KB, 1024x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cunt.jpg
884 KB, 1024x1820
>>53370114
http://moosefix.tumblr.com/archive
>>
>>53370160
jag hatar V men de har iallafall varit trogna favä, de är vänster och har fortsatt vara vänster

jag skulle se kindberg haka och cuckven hängas 10x hellre än sjöstedt
>>
>>53370160
Hur fortsätter den menar du? Lär mig senpai?
>>
File: 1447299696641.jpg (2 MB, 2400x1800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447299696641.jpg
2 MB, 2400x1800
>>53370034
Varför ska vi stoppa andra män för att uppfylla kvinnornas drömmar? ? ?
>>
>>53370210
https://www.youtube.com/watch?v=Mnk1Q2m31Lo
>>
>>53370159
Jag bryr mig inte om de kvinnorna var ute för att ragga. Grejen är att de som inte ville bli raggad eller så får lida också. Så de borde stoppat männen från att våldta.
>>53370230
Är du den där anon som bölar om fv och att bli en flicka för suga kuk mot betalning? För jag tror skarpt du är den.
>>
>>53370147
>>53370190
Herrejesus min K
>>
>dkn inte smal midja
ser ut som en trafikkon favä
>>
File: d.jpg (266 KB, 675x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d.jpg
266 KB, 675x1200
>>53370504
jvdk
>>
>>53370504
Hur tjock är du?
>>
File: 1443731868978.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443731868978.png
198 KB, 550x535
>Går ut med tjej
>Politik kommer upp i en av våra konversationer
>Hon kallar SD för idioter
>Frågar varför
>M-Muh värdegrunder å rasister n shit
>Förklarar för henne att inte alla invandrare vill oss gott
>Att om vi hade helt öppna gränser skulle det vara som att begå självmord
>Att det är bättre att hjälpa folk på plats än att låta dom riskera sina liv över att åka över Medelhavet och sedan frysa ute på de kalla svenska gatorna
>Förklarar att staten är den mest skyldiga av alla då den tillåter många invandrare att inte integrera i samhället då de får bidrag och aldrig behöver ta del av den svenska kultur och samhälle
>Kallar mig rasist, korkad SD röstare och äcklig vit man.
>man

Jag känner mig så ensam /svt/.
>>
>>53370023
O M G
M
G
>>
>dagashi kashi har äntligen blivit animerad

Haha! Dags för Anna 3.0!
>>
>>
>>53370616
fina ögon men tråkiga ""humor""serier är aldrig värt det
>>
>>53370571
du duckade en kula favä
>>
>>53370571
Om detta är sant så känner jag med dig. Har hänt ungefär samma sak två gånger för mig. En av gångerna höll jag med henne bara för att få ligga.

[spoiler]Jag fick aldrig ligga[/spoiler]
>>
http://www.allehanda.se/angermanland/harnosand/skrev-pa-facebook-atalas-for-hets-mot-folkgrupp

Moderatextremistanon i domstol snart. Ni hörde det här först.
>>
File: 441B81B.jpg (145 KB, 748x998) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
441B81B.jpg
145 KB, 748x998
>>53370571
Fick henne att tänka iallafall. Vi tar rasmedvetenhet för givet medans 90% av folket glider runt och har ALDRIG tänkt på att det faktiskt finns skillnader, varför de föredrar att vara med vita svenskar etc.
Man vinner inget på att visa sin powerlevel direkt, man måste strösla lite hints sådär, tänk på att kvinnodjur är 80% känslor 20% logik.
>>
>>53370679
Moderatextremistvem?
>>
>>53370721
Fråga carl
>>
är AGDQ slut?! trodde det skulle hålla på hela dagen ju
>>
>>53370749
mmm strax
>>
>>53370568
inte tjock alls men har breda höfter och smal axelbredd
>>
https://www.reddit.com/r/sweden/comments/3ygnm6/besok_i_zimbabwe_som_inte_gar_som_planerat/

kommer ni ihåg denna guldklimpen?
>>
File: 1451932946046.png (42 KB, 318x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451932946046.png
42 KB, 318x470
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article21936819.ab
SV ER IG E
Fyfan ni svennar slutar aldrig att förvåna mig
>>
>>53370571
Du duckade en kula mann1 var glad för det.
>>
>>53370695
>stormbögar
>>
>>53370639
Äh, jag ser typ 3 serier om året eller nåt så bryr mig inte egentligen. 2d idag är 99% för att sälja manga/spel/lättnoveller ändå och i det här fallet vedbodgodis
>>
File: image.jpg (903 KB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
903 KB, 3264x2448
Bästa 200 bananer jag spenderat på länge
>>
>>53370993
>stålserie
J O N T E
>>
>>53370993
han gjorde det faktiskt
>>
File: 1445026769668.jpg (510 KB, 1300x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445026769668.jpg
510 KB, 1300x867
>>53370571
>går ut på fest
>god stämning och alla har trevligt
>blir alldeles för full
>slutar i massa oprovocerade segerhälsningar och ticks i högerarmen
Vad gör jag
>>
>>53370866
Hmm?
>>
>>53370993
Asså inte för att vara taskig eller så men jag är rätt säker på att du har ren och skär autism. Alltså inte jagjagautism utan riktig, diagnostiserbar obotlig autism
>>
>>53370993
modell?
>>
can someone pls post a cute butt?
>>
>>53371034
hittade bokstavligen app som är en countdown där den börjar blinka på 10 sek och låta på 5

>sätt den till 40
>dra igång CS
>bokstavligen bombtimerfusk

>>53371056
Mobilen? Det är en iPhone 6S
Stället? Från Kjell & Co, gjort för bilar egentligen
>>
>>53371039
Jag förlorade en kompis för inte så länge sedan på det där. Jag kommer verkligen inte ihåg ett endaste jävla skit från den utgången.
>>
Kan vi inte snacka om resor igen? Sverigetråden var asmys igår när vi färglade kartor.
>>
>>53370169
Tack så mycket
>>
>>53371055
Vadfan anon? Han har köpt en amerikansk tjockispryl. Det är inte autism, snarare lathet.
>>
>>53369063
>>53369910
>>53370679
>>53370849
>>53370866
>dkn man är vallon och inte svensk
Dumma jävla svennar asså
>>
>>53370993
Gjorde du det för jagjagens skull eller för att du faktiskt behövde/ville ha den?
>>
>>53371129
I gengäld min unge vän så skitpostar du mindre? Kan du göra mig den tjänsten?
>>
Är CS en del av den svenska kulturen?
>>
>>53371092
>Det är en iPhone 6S
snygg anon. jag mirerar.

vad gick den på i kr?
>>
File: upotte sako2.jpg (158 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
upotte sako2.jpg
158 KB, 640x360
>>53371141
haha mm, bevisa det jävla manskultingsvenne
>>
File: 1446667266674.png (205 KB, 403x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446667266674.png
205 KB, 403x471
>>53371097
Varför händer det att man blir så kringerande när man dricker?
>>
>>53371181
Bara bloggar och 2D hädanefter kamrat!
>>
Musen är bokstavligen en 40-årig jonte.
>>
File: 1449030960284.png (120 KB, 636x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449030960284.png
120 KB, 636x458
>>53371141
>han drar till vallonjagjaget
>>
>>53371198
8,6k från Tele2
>>
>>53371140
>37 år gammal
>stålserietangentbord med ledz och vita knappar
>"subtilt" placerad (omklistrad) löst rubrickskub i bakgrunden
>klpt ett ställ till mobilen för att han är för lat (?) För att ha den liggandes på bordet
>inte den mest autistiska bilden någonsin tagen

Jo, musen har garanterat autism. Inget fel med det, men han har autism.
>>
>>53371201
Har aldrig mött en lång finne.

t.197
>>
>>53371238
Njae, mer att jag vill att du ska vara vänligare och mer förstående emot alla avskum i tråden. De enda jag godkänner att du är elak emot är blattarna.
>>
File: 1425736424425.jpg (120 KB, 800x586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425736424425.jpg
120 KB, 800x586
>>53371075
>>
>>53371141
>detta gamla jagjag

Nästan nostalgiskt favä
>>
>>53371267
Du är både blind och dåligt underrättad

Du har bokstavligen inte rätt i något av dina statements
>>
>>53371204
Jag kan typ dricka min vikt i öl. Vin fixar jag bara några flaskor och starksprit fixar jag inte ens en kvarting innan hjärnan dör och jag får full kringerande autist. Hjärnan måste bara slå slint på riktigt stark sprit och liksom säger "hej då".
>>
>>53371255
oj jävlar...
>>
File: 10.png (61 KB, 272x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.png
61 KB, 272x367
>dkn ölkorv
>>
>>53371201
>>53371245
>>53371305
Jag ser inte svensk ut, det är all bevis som behövs
>>
>>53371315
Jag är inte han som kallar dig autist. För jag tror inte du är det. Tjock är du däremot.
>>
>>53371315
Inte han men du har ren och skär autism.
>>
Finns det någon här som gillar att segla? :3
>>
>>53369568
Ja, gris vidriga jävlar asså. Svär på gud
>>
>>53371392
Att vara ful är inte samma sak som att se utländsk ut.
>>
>>53371278
s-snubblarna också?
>>
File: 1450163964483.png (1 MB, 1024x1387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450163964483.png
1 MB, 1024x1387
>>53371392
Ett bättre bevis på att du är svensk är att du har lyckats blivit hanrejad
>>
>>53371315
Förnekar du att du har inhandlat stålserieprodukter? Minns nästan att du har en sån där dxracerstol också

Försöker som sagt ibte vara taskig, jag gillar dig och är glad för att snubbleriet har styrt upp igen. Men du är seriöst vuxen och tittar på dotaströmmar, det är samma autismnivå som my little pony
>>
>>53371452
>bättrefolk.png
>>
>>53371455
Seriös fråga nu ödlan. Vad tycker du om invandrare som ger dig dåligt rykte bara för att du delar etnicitet med dem?
>>
>>53371392
Bara för att du är ful som stryk betyder det inte att du inte är svensk
>>
What's reindeer taste like lads
>>
>>53371527
Depends on method to make it. Some is salty and smokey, some is just like any game meat really. Less "gamey" flavours perhaps.
>>
>>53371473
>stålserietangentbord med ledz och vita knappar

CM Storm, utan leds och blåa caps. Och nej att kolla på esport bara för att du kommit över 20-sträcket är inte autism. Du låter bokstavligen som en 40 åring som tror att datorspel skapar mördare just nu.
>>
>>53371527
It's kind of undescribable
Tastes weird, personally I'm not a fan of it.
>>
>>53371527
Like deer

All crowned game tastes alike. It's how you cook it that matters. Raindeer ia fucking expensive though
>>
File: 1444148033404.jpg (1 MB, 1300x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444148033404.jpg
1 MB, 1300x867
>>53371360
Samma här mann1. Hur gör man för att säga nej till sprit? Det är ju gott och mycket enklare att få i sig än massa öl.
>dkn gapig och skrikig efter sprit
>>
File: 1416405634066.jpg (97 KB, 425x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416405634066.jpg
97 KB, 425x630
>>53371501
Jag gillar det ine.
För varje felsteg en invandrare tar känns det som om jag måste göra bättre, för att "balansera" på något sätt.
>>
>>53371559
Also what are those huge berries you eat with them, where can I get some reindeer
>>
>>53371455
>>53371601
du är inte ödlan
>>
>>53371501
>>53371601
>faktiskt identifiera sig med kaosblattar bara för att man delar lite genotyper med dem
som att jag skulle känna mig skyldig för när Ronny och Conny stjäl en stereo
>>
>>53371568
Inte han men du ser ju ut att kunna ha ett par söner och döttrar i 10-årsåldern och ett fast jobb som ingenjör på Volvo.
>>
>>53371568
Esport är seriöst lika jävla barnsligt som my little pony, alla tycker det. Vad tänker folk på ditt jobb när du sitter där med din monster energy drink och har typ fnatic eller nihilum som bakgrundabild och sitter och tittar på NÄR NÅGON ANNAN SPELAR SPEL på twitch hela dagarna?
>>
>>53371601
Du är rätt vettig ändå. Jag blir t.ex. skitförbannad på svenskar som super och svinar utomlands. Eller de som bor i spanien, inte lär sig språket och vars ungar beter sig som värsta rinkebypacket. När jag tänker efter blir jag nog bara arg på folk som beter sig dåligt. "Hell seger" eller något.
>>
>>53371581
>Raindeer ia fucking expensive though
>han tjuvskjuter inte samernas renar
lel hanrej
>>
>>53371694
Dom tänker nog "REEEE varför har han en hobby han gillar medan jag lever för att jobba" :)
>>
>>53371617
I have two huge berries in my pants you can munch on if you know what I mean
>>
>>53371462
>>53371471
>>53371517
Det finns faktiskt dokumenterat, dessutom har jag vallonögon™
>>
>>53371586
Du säger bara "Förra gången jag drack sprit så hamnade jag i slagsmål med vakter, men jag blir aldrig sådan på öl". Sedan säger du att du inte vill prata om det mer för du skäms. Fortsätter de tjata frågar du "Ge mig litet sprit så kan jag berätta" väldigt surt.
>>
>>53371736
>åka två hundra tusen mil till hanrejernas norrland för att tjuvskjuta saker som smakar likadant som nåt jag kan skjuta här


Haha aa
>>
>>53371757
Bit gay haha
>>
>>53371674
Varför skulle jag inte vara jag?

>>53371679
Skyldig och skyldig. Jag menar att det är enklare att gruppera invandrare som en grupp för den gemene svensken som jag möter på gatan.
Conny och Ronny kan han förklara bort som bara bönder på ett satt som jag inte riktigt kan.

>>53371700
>När jag tänker efter blir jag nog bara arg på folk som beter sig dålig
Ouppfostrade jävlar hela bunten
>>
>>53371747
Vad jobbar du som? :3
>>
>>53371747
Nej dom u drar nog varför en fullt vuxen man siter och tittar på barnprogram riktat mot prepubertala snorungar
>>
File: 1447062660657.jpg (609 KB, 1860x862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447062660657.jpg
609 KB, 1860x862
>>53371747
>titta på när andra män spelar dataspel
>hobby
>>
>>53371808
twitch chat memare
>>
>>53371736
Snälla ge mig historier om folk som tjuvskjuter samerenar. Norrlänningar är seriöst baserade till max.
>>
>>53371805
Hey friend! How are you doing?
>>
>>53371568
>>53371747
>dom
och nej det är inte vad de tänker
>>
Are we bros Sweden?
>>
>>53371392
>Jag ser inte svensk ut
är det därför din fv gillade dig lmao
>>
>>53371780
Bra poäng, måste intala mig själv att inte dricka spriten. Det går liksom på automatik när man redan har fått i sig lite alkohol.
>>
>>53371820
Vissa taiwanesiska hällristningar är nostalgi ändå. Jag kollar inte på skiten på samma sätt som ni följer det. Jag kollar väl högst på en ghiblifilm om året kanske och kollar ifall de släppt något mer ghost in the shell.

>dkn funderar på att börja kolla ostig anime som hokuto no ken igen för nostalgin
>>
>>53371849
Nice day outside but Id rather have a wank inside t.bh.. You?
>>
>>53371581
>ren och älg smakar likadant
du vad kompis?
>>
File: jimme farage.png (919 KB, 609x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jimme farage.png
919 KB, 609x765
>>53371874
yes
>>
>>53371885
Jag är mest överraskad hur jag inte blev utslängd förra gången jag fick blackout på sprit. Tydligen bråkade jag som fan och drev med folk på ett sätt som jag aldrig hade gjort som nykter/öl-full.
>>
>>53371517
>>53371462
Elaka pojkar. Kringlis är jä sö :^(
>>
File: SadEyes.jpg (71 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SadEyes.jpg
71 KB, 1280x720
>>53371884
Vi skulle ha haft många asiatiska barn tillsammans
>>
>>53371874
Yeh
>>
>>53371936
Top lads
>>
>>53371806
>Jag menar att det är enklare att gruppera invandrare som en grupp för den gemene svensken
Tja, vi kan väl enas om att vara oense där
Jag vågar påstå att gemene svensk(stormbögar och annat löst folk oräknat) trots allt inte ser invandrare som en grupp, och inte heller i så "grova" grupper som Västerlänningar, Asiater, Araber, Afrikaner etc

t. hemsk SD:are
>>
File: aftonbla.png (223 KB, 511x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aftonbla.png
223 KB, 511x480
>>
>det är ett mobba snubblare avsnitt
>>
>>53371806
>Varför skulle jag inte vara jag?
lät bara inte som du skulle breva >>53371455
>>
>>53371991
självklart ska kvinnorna inte slippa den här gången
>>
File: 1451479957323.gif (903 KB, 300x169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451479957323.gif
903 KB, 300x169
>>53371951
>dkn man är inte ensam
Om du bara kunde göra pannkakor till mig nu hade allt blivit bra igen
>>
>>53372004
Sätter man på sig snubbel får man skylla sig själv.
>>
>>53371988
Om vi säger så här, hur många ser skillnad på kurder, araber, iranier, syrier och turkar?
Klart man kan gyckla om att syrianer är alla bögiga frisörer, men det är inte alla.

>>53372052
Jag låtsades bara vara efterbliven. :3
>>
File: 1442097798169.jpg (132 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442097798169.jpg
132 KB, 768x1024
Hur känns det att ha en flickvän?
>>
>>53372004
>>53372086
>>
>>53372072
Jag hade gjort både pannkakor och plättar åt dig.
>>
>>53371601
>bara för att man tillhör samma löst definierade grupp som någon annan delar man automatiskt deras felsteg, åsikter, rättigheter, behov och jadda jadda
Fy för identititespolitik och allt som följer.
>>
Grabbar jag vill bli en snubblare har ni några tips?
>>
File: 1448395486725.jpg (39 KB, 230x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448395486725.jpg
39 KB, 230x250
https://www.youtube.com/watch?v=ifXi8u5rJtI
>>
>>53372114
Gillar man henne som att gå med lättare steg

Ifall man börjat ogilla henne eller tycker hon är en börda så bli varje steg tyngre
>>
>>53372185
1. börja snubbla
2. var rolig
finns inget steg 3
>>
File: pannkakor.jpg (105 KB, 726x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pannkakor.jpg
105 KB, 726x482
>>53372072
:3
>>
>>53371991
>värnplikt är bra och det är fullt rimligt att män och kvinnor har samma skyldigheter
>det låter ju bra det här
>läser
>"Eller hjälpa Migrationsverket eller välkomna nyanlända till Sverige. Så uppgifterna finns där, säger hon"
Jag orkar inte med den här regeringen längre.
>>
>>53372145
Du är min bästa vän
>>
>>53372185
Sätt #lösenord i namnfältet och voila, du är en snubblare
>>
>>53372185
Bli som jag
>>
File: ja.jpg (85 KB, 1000x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ja.jpg
85 KB, 1000x668
>>53372146
Det är rätt surt.
Men det har lett till att jag kan sitta här och skitbreva, så allt är inte helt fel.

>>53372120
lol farfar
>>
File: women military.jpg (525 KB, 599x1215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
women military.jpg
525 KB, 599x1215
>>53371991
>wallskit
>>
File: 1406835658056.jpg (46 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406835658056.jpg
46 KB, 480x640
Varför blir vita pojkar så frustrerade över det faktum att deras kära vita kvinnor föredrar stora starka svarta män?

Bild relaterad, den genomsnittlige svennen när denna får reda på att systern/flickvännen/frun/dottern/mamman föredrar afrikaner och skulle vilja bli våldtagen av en
>>
>>53372107
Tja, menar mer att man ser skillnad på hur individerna är, lite svårt att förklara, men
Snabbt ihopkrafsat, och helt och hållet efter eget huvud alltså:
>kaosare - dålig grupp
>bidragssnyltare - dålig grupp
>övertagare och islamister - synnerligen dålig grupp
>arbetare - ok grupp
>högutbildade arbetare - bra grupp
>_riktiga_ flyktingar - ok grupp
>folk som vill integreras på allvar - bra grupp

sen kan ju förstås folk höra till flera grupper eller till helt andra
>>
>>53372211
Varför inte sjussa in nyanlända i försvaret? Vad kan gå fel?

>träna potentiella terrorister

Rasist eller?
>>
File: 1451663112032.png (365 KB, 1024x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451663112032.png
365 KB, 1024x725
>>53372285

t. Anglo blod
>>
File: 1228129381758.jpg (111 KB, 993x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1228129381758.jpg
111 KB, 993x816
>>53372266
>lol farfar
Tjena mann1 :3
>>
>>53372266
>snorunge född 1991
>farfar

Hur tänker du nu

t. Farfar
>>
File: Screenshot (240).png (154 KB, 619x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot (240).png
154 KB, 619x635
>dkn ingen fixad gudalik martina
>>
>>53372358
Hey I'm Anglo and I hate cucks
>>
>>53372366
>snorunge född 1991
91 är inte mitt födelseår favä :3
>>
>>53372432
>self-hating
>>
>>53372404
lmao hon ser ut som en tjej jag känner där
>>
>>53372435
Men du förstår varför jag utgick från det

Försöker du provocera folk genom att framstå som ung? :3
>>
>>53372404
vad säger den när hon har sin normala näsa?
>>
>>53372468
Rude
>>
File: 1452290685394-1.png (1 MB, 1200x912) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452290685394-1.png
1 MB, 1200x912
>>
>>53372114
>SNSD gav upp på att snubbla
lmjao
>>
>>53372551
Hon hamnar på 2 som den fula horan hon är

>pedofilanon
>>
>>53372551
Blev otroligt nog också gudalik, orkar dock inte skärmdumpa och klippa och klistra mer
>>
>>53372474
Är hon 30 också eller?
>>
BADBOLL HAR MARTINA ACCEPTERAT DIN FÖLJARFÖRFRÅGAN ÄN`?
>>
>>53372760
Trodde inte Martina va 30?
>>
File: 1423476971721.jpg (104 KB, 640x941) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971721.jpg
104 KB, 640x941
>Hon hamnar på 2 som den fula horan hon är
>>
>>53372432
Sounds like you have a lot of people to hate desu. Angloland is full of them.
>>
>>53372817
Så du känner en 15 åring?

>t. riktiga pedofilanon
>>
File: Ojvej.jpg (129 KB, 686x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ojvej.jpg
129 KB, 686x960
Lustigheter från fejjan
>>
>>53372854
Nej hon jag känner fyller 22 i år
>>
>det är ett knektor blir arg över att någon förolämpar han frufu-avnsitt

Snälla avlägsna från detta liv knektor.
>>
>>53372860
>hur gör vi en bild som ger SD lite mera röster?
>>
File: De Kommer.jpg (135 KB, 702x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
De Kommer.jpg
135 KB, 702x960
>>53372860
Fortsättning
>>
>>53372839
And I hate them all
>>
>>53372814
Du borde söka hjälp för din pedofili
>>
>>53372276
Vad är absolute VO2 Max, ny god läsk?
>>
>>53372860
>>53372912
roliga är att folk kommer bli irriterade av denna bilden och i slutändan göra det som den här bilden precis vill att du inte gör, dvs mer röster till SD.

Är det här meta nästa-nivå taktiker för att få fler SDare?
>>
File: BARA6.jpg (118 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA6.jpg
118 KB, 1080x1080
http://sputniknews.com/europe/20160110/1032893448/german-government-predicts-million-migrants.html
>>
File: 1452376139635.jpg (53 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452376139635.jpg
53 KB, 500x375
>Snälla avlägsna från detta liv knektor.
>>
>>53372952
Hon är 16, det är ett år över laglig ålder och bara två år yngre än mig.
>>
>>53372926
Good man. I wouldn't want to leave this country if there will more like you.
>>
>det är ett knektor försöker försvara sig själv från allt hat han får-avsnitt

bokstavligen, begå ditt liv knektor
>>
>>53372999
>Är det här meta nästa-nivå taktiker för att få fler SDare?
Jag börjar misstänka att folk som byggt sin karriär på PK inte helt plötsligt kan sluta vara det. De gör därför "korkade" saker för att stödja SD. Typ som sovjetiska inflytelseagenter i Sverige under kalla kriget.
>>
>>53373094
Kan man inte hantera hatet och bara plana ut i ren nihilism, så ska man seriöst inte snubbla. Tar man åt sig ens en kopek av random hat så har man knappast något att göra på internet heller för den delen.
>>
>>53373094
har aldrig tolkat irritationen som riktas mot mig som hat, bara halvallvarligt banteri
>>
>>53373145
Grejen är ju att han inte kan det, han tar åt sig när någon kallar honom nybög och blir jätte ledsen och det syns igenom på hans bajsnödiga brev.

Finns bokstavligen ingen snubblare som är så kantig som den 14 åringen.
>>
Någon Göteborgare i tråden som vet om man kan köpa icke-inlagd sill som man äter den i Nederländerna i någon av fiskebutikerna i stan?
>>
>>53373196
Men herregud, om du ska hålla på såhär kan du väl lika gärna snubbla så alla som inte är så insatta kan se vilken nolla du är.
>>
Med tanke på alla konstiga serier och annan vänsterskit som är helt hål i huvudet funderar jag på ifall vänstern kanske inte gett upp ändå?
>>
>>53373145
>>53373206
Tänk på att han även varit i SvT sedan han var 16
>>
>>53373227
Du är en matnybög som borde gå runt litet mer bland hyllorna i butikerna. Herregud.
>>
File: 1408219872988.jpg (185 KB, 640x924) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408219872988.jpg
185 KB, 640x924
>>
>>53373253
-2 år?
>>
>>53373253
Nej, det har han inte ._. han har varit här sen somras typ. Om ens det.
>>
>>53373196
Jag har varit här längre än dig. Du är bokstavligen hatad. Få snubblare har fått så här mycket skit tidigare ifall de inte gjort något som #sveket
>>
Är USA konservativt?
>>
>>53370245
jimmie en söt när han brusar upp :3
>>
>>53373344
Landsbygden ja, storstäderna nej.
>>
Knektor, ärligt talat. Det är faktiskt bäst för dig om du bara sticker härifrån innan någon söker upp dig och börjar trakassera dig ivl
>>
>>53373196
Du har feltolkat, alla hatar dig. Inte ogillar, hatar. Snubbla så att någon slipper se dina brev.
>>
>>53373291
Men den fisken är saltad, vilket den inte är i Nederländerna. Du är en otrevlig horbög.
>>
>>53373368
Det hade faktiskt varit roligt ifall en jesper-matsmart hänt honom.
>>
>>53373331
Fel

>>53373335
Eh, +95% av mina brev är anonyma. Det är bara min gyckelådra som aktiveras när jag snubblar och ni reagerar, jag livnär mig på eran frustration kan man väl säga
>>
File: 1447200245175.png (60 KB, 844x1157) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447200245175.png
60 KB, 844x1157
>dkn skulle inte ens ringa bolisen om knektor blev gruppvåldtagen av skäggbarn
>>
>>53373227
Har du vart inne i en matbutik nån gång? Vill inte verka spydig eller så men det finns på typ Ica
>>
>>53373397
Jag tänker inte skedmata dig. Gå ut i affärerna och prata med folk din jävla autist.
>>
>>53373414
haha aa

Det betyder alltså att när jag blir arg på ett brev och tycker att författaren borde skjutas, då vet jag att det är du?

>>53373424
fräsig bild, tror jag sparar den.
>>
>>53373414
Jag ignorerar dig i en majoritet av dina brev. Du är inte smart som väcker autisternas vrede dock. Deras hämnd kan i vissa fall vara rätt skoningslös i form av diverse skit de hittar på ifall de doxxar dig. Jag ville bara ge dig en vänlig varning.
>>
>>53373319
>>53373331
Var inte seriös i mitt brev. Men enligt hans egen utsago kom han ju hit för 2 år sedan men lurpassade enbart. Tror som du han kom hit under sommar/hösten
>>
>>53373488
>Det betyder alltså att när jag blir arg på ett brev och tycker att författaren borde skjutas, då vet jag att det är du?

Det vet man aldrig :^)

Men ok, ni vinner. Jag ligger lågt några dagar/veckor. Hörs grabbar
>>
>>53373414
Alla hatar dig, ville bara flika in och säga det. Du är en större fitta än Sallad och sidf tillsammans. Även om dom är samma person.
>>
>>53373541
Jag tror han är ännu nyare och betydligt yngre än 16.
>>
>>53373549
MEN NÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄEJ
det är inte så vi menar, du ska sticka och aldrig komma tillbaka

t. martina
>>
>>53373572
Jag brydde mig inte så mycket om sidf innan och har aldrig gjort egentligen. Men efter knektor och hans autism känns det som att jag uppskattar sidfs autism mer.
>>
File: 14928482888.jpg (60 KB, 755x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14928482888.jpg
60 KB, 755x760
https://twitter.com/kwasbeb/status/686189295233806337

> antyder att de i bilden inte har rätt

SOM MAN BÄDDAR
>>
Den som svarar först på detta brev bestämmer vad jag ska rita i mitt kaffe
>>
Ni kan bokstavligen inte sluta prata om mig X-D
>>
>>53373443
Nej, den är saltad.
>>53373451
>fiskbutik
>öppet efter 16 på en söndag
haha aa, ta ur kvasten ur röven mann1
>>
>>53373397
Finns en rätt ikonisk byggnad på kungstorget som man brukar kunna hitta typ allt i
>>
>>53373618
Ja. Ja. Jag ser dig.
>>
Behöver man ett ställ för sina hörlurar?
>>
>>53373624
neger
>>
>>53373624
penis
>>
>>53373624
en benisxD
>>
>>53373612
Nej, sidf försöker bara sabba allt för alla för lulz, han är /b/ personifierad.
>>
>>53373624
en stor snopp
>>
>>53373663
Vet inte hur man ritar en neger, tyvärr
>>53373669
I-inte för jag är bög eller nåt..
>>53373685
episkt mém jonteXD
>>
>>53373662
Tveklöst.
>>