[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - *tippar fedoran*
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 488
Thread images: 135
File: 1423476976412.png (129 KB, 186x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476976412.png
129 KB, 186x264
>>
>Jag har hela tiden trott att det var norska
>det visar sig vara danska

Känner mig bedragen
>>
andra för flicksaft
>>
File: 1450652921221.jpg (185 KB, 875x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450652921221.jpg
185 KB, 875x561
>>53346056
existerar det sö po?
>>
File: kvinnosyn.png (277 KB, 486x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kvinnosyn.png
277 KB, 486x467
aa
>>
File: neckbeard-teenager.png (455 KB, 595x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neckbeard-teenager.png
455 KB, 595x622
>Sverigetråden
>>
>sverigetråden
mer som skittråden
>>
File: 1451351877296.jpg (29 KB, 245x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451351877296.jpg
29 KB, 245x295
När kommer vaktmästaren ta hand om fedorabreven?

RAPPORTERAR VARJE BREV MEN,
GÖR DITT JOBB FY HELSIKE
>>
>>53346252
MEN SLUTA
>>
File: 1423476971732.png (261 KB, 309x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971732.png
261 KB, 309x329
>När kommer vaktmästaren ta hand om fedorabreven?
>RAPPORTERAR VARJE BREV MEN,
>GÖR DITT JOBB FY HELSIKE
>>
>>53346342
>bli skinksmärtad
>>
>>53346189
>dkn du kommer aldrig flyga drake.
>>
>>53346350
>faktiskt vara homosexuell på riktigt
>>
>>53346315
>svenska män har inte bättre kvinnosyn än män från mellanöstern

HAHAHA DENNA JÄVLA SJÄLVFÖRNEKELSE

kulturen i mellanöstern är mentalt efterbliven.
>>
>>53346402
Varför inte? För lång?
>>
File: 1450139510490.jpg (51 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450139510490.jpg
51 KB, 396x385
>>53346403
>dkn
>>
>>53346315
trodde asiater var smarta
>>
>>53346403
>homosexuell för man inte vill lukta i äckliga trosor
haha mm
>>
>dkn du aldrig kommer leva som de gör i stora smäll teorin
>dkn du aldrig kommer arbeta med något lugnt jobb på ett universitet, äta hämtmat varje dag och spendera dina kväller och helger med dina nördvänner och göra nördsaker

Serien suger men ser på den bara för att jag vill leva så.
>>
File: 1451953506553.jpg (133 KB, 494x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451953506553.jpg
133 KB, 494x640
>>53346403
Fitta hade nog vart rätt skönt ändå
>>
Har spelat lite av gratisversionen av FFXIV. Jag tycker det är relativt kul men skalar det av? Borde jag betala?
>>
File: 1452375223346.jpg (408 KB, 1500x1161) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452375223346.jpg
408 KB, 1500x1161
>dkn ingen vedbod-pv
>>
File: söndersupen groda.png (1 MB, 3880x3665) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
söndersupen groda.png
1 MB, 3880x3665
Nbögsfylla var ett misstag
>>
>>53346484
trosor och flicksaft luktar gott och upphetsande
>>
>>53346444
Kanske för att de togs ur tjänst för 20 år sen...

Är väl för kort om något...
>>
>>53346568 (You)
>>
eldbomba närliggande flyktingförläggning J/N?
>>
File: .jpg (2 MB, 1732x1189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
.jpg
2 MB, 1732x1189
>>
>>53346611
NEJ
>>
>>53346611
Nej, låt de göra det själva.
>>
>>53346611
HELL SEGER
>>
>>53346611
>njae... då kommer det ju bara kosta ännu mer.
>>
>>53346568
berätta favä
>>
File: OK.jpg (21 KB, 431x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OK.jpg
21 KB, 431x325
>>53345141
Precis
Rekommenderade hans musik till en vän idag, hoppas hon gillar den
>>
http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/

>denna artikel
Tack för att du brevade den anon, topp underhållning.
>>
>>53346629
>sverige____tråden
>>
>>53346315
>man min syster är en adopterad guling
>man jag alltid mobbat och sexualiserat henne då jag inte ser henne som min äkta syster
>exempelvis när jag dukade åt familjen så gav jag alla bestick utan henne som jag gav två pinnar från gården och sa att i Kina äter man med pinnar
>eller när jag gav henne ett paket kinapuffar innan de tog bort karikatyren i julklapp och hon började gråta

Bästa är att mamma och pappa alltid gillade mig mer då jag var deras äkta barn så fick nästan aldrig riktiga problem oavsett vad jag gjorde mot henne.
>>
>>53346598
Tack för 2 (Du)n

>>53346629
>GÖR SVERIGE TRÅDENBRA IGEN
VGH
Men fin bild annars anon
>>
File: 1423476971721.png (54 KB, 120x156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971721.png
54 KB, 120x156
>Tack för att du brevade den anon, topp underhållning.
>>
File: Det händer.jpg (13 KB, 669x59) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Det händer.jpg
13 KB, 669x59
Kommer raset fortsätta nästa vecka? Är det ett nytt 2008?
>>
File: 1324481451248.png (78 KB, 493x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1324481451248.png
78 KB, 493x381
>>53346315
KAN INTE HITTA PÅ DET HÄR
>>
>>53346734
elakt anon
>>
>>53346734
Vad är det för fel med dig mannen
>>
File: 1451352540837.gif (794 KB, 329x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451352540837.gif
794 KB, 329x232
>>53346734
Din jäkla usling
>>
>>53346791
SHEMITA DET HÄNDER
>>
>>53346734
Bra jobbat, gulingar saknar själ.
>>
File: 1428443867429.jpg (322 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428443867429.jpg
322 KB, 720x960
>>53346734
Hoppas det här är bete mann1...

>dkn ingen snäll adopterad lillasyster
>>
>>53346734
Jag gillar dig anon

HELL SEGER
>>
>>53346791
Fråga Dala.

t. ekonom
>>
File: 1423476971730.png (144 KB, 163x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971730.png
144 KB, 163x360
>gulingar saknar själ
>>
>>53346734
Jag hoppas du trampar på lego.
>>
>>53346611
Breva en bild med din telefon när du gjort det. Men ifall du verkligen är seriös så helst inte.
>>
File: 1423476971731.png (260 KB, 300x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971731.png
260 KB, 300x352
>Jag hoppas du trampar på lego.
>>
>>53346734
Breva bild på henne
>>
File: ebin upboat.jpg (6 KB, 460x72) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebin upboat.jpg
6 KB, 460x72
>Sveriges kvinnosyn kan jämföras med mellanöstern
>>
>>53346734
tråkig syster om hon inte uppskatta skämten favä
>>
>>53346734
Jag hoppas detta är bete
>>
File: RrMOpDYJi7Q.jpg (171 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RrMOpDYJi7Q.jpg
171 KB, 1280x853
>dkn vinter
>>
File: gsms.png (109 KB, 1200x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gsms.png
109 KB, 1200x675
>>53346791

Sämsta starten någonsin på ett år, allting pekar på recession
>>
File: schyman_trotsig.jpg (22 KB, 400x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
schyman_trotsig.jpg
22 KB, 400x247
De vita biffiga männen är värre än ISIS favä
>>
File: 1444067683526.png (168 KB, 748x756) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444067683526.png
168 KB, 748x756
>>53346734
>>exempelvis när jag dukade åt familjen så gav jag alla bestick utan henne som jag gav två pinnar från gården och sa att i Kina äter man med pinnar
>>
File: 1451830024528.jpg (63 KB, 504x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451830024528.jpg
63 KB, 504x600
>>53346315
>Wäää män säger elaka saker och vill ligga med mig
>Det här är lika illa som gruppvåldtäkt av alla kvinnor som inte klär sig i sopsäckar

Hur kan folk hata vita män såhär mycket?
>>
File: 1452074865025.jpg (168 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452074865025.jpg
168 KB, 640x640
>>53347129
Eller?
>>
File: 13954367740.jpg (145 KB, 991x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13954367740.jpg
145 KB, 991x679
>>53346315
Att gå emot alla svenska män, är det verkligen en bra strategi?

Känns ju som svenska män är mest för jämställdhet.
>>
>>53347167
judens fel
>>
>>53347094
Vänta en månad sedan kan vi snacka. konjunkturbarometern, även ifall den är komplett lügenpresse säger 110. Det är rätt högt. Fallet kommer nog till sommaren är min gissning.
>>
File: 1423476971720.png (236 KB, 397x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971720.png
236 KB, 397x395
>judens fel
>>
>>53347212
Kommer feminister kunna omskola alla män från Mellanöstern?
>>
>>53347212
Svenska män ska hålla käften och sitta still i sina cuckskjul medan kvinnorna förlustar sig med sina stora svarta tjurar
>>
tror jag håller på att bli förkyld
>>
File: 1423476300270.jpg (31 KB, 520x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476300270.jpg
31 KB, 520x324
>tror jag håller på att bli förkyld
>>
>>53347396
Krya på dig i förskott :3
>>
File: bully.webm (2 MB, 720x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bully.webm
2 MB, 720x406
hur gör man för att få en fv
>>
>>53347433
var dig själv
>>
Bäst att ta på sig sin vinterfodrade fedora
>>
>>53347212
Svenska män är hanrejer som hatar sig själva för att de är vita och män, de lär se det här som att de måste bättre sig
>>
>>53347433
Breva mer av videon :33
>>
File: 1423476976681.png (224 KB, 468x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476976681.png
224 KB, 468x365
>Svenska män är hanrejer som hatar sig själva för att de är vita och män, de lär se det här som att de måste bättre sig
>>
>>53347433
Nu kommer VR på allvar så fver är snart obsoleta.
>>
>>53347551
>5000 kronor
>>
>>53347605
sony kommer rädda vr
>>
>>53347551
>obsoleta
>>
Kan man ha en fv utan att behöva knula?
>>
>>53347786
ja
>>
haha aa favä
>>
File: 1422397046139.jpg (16 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422397046139.jpg
16 KB, 200x200
Har varit bannad i 6 av 10 dagar under det här året nu
>>
File: vr.gif (2 MB, 440x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vr.gif
2 MB, 440x248
>>
>>53347786
Ja, Mdongo fixar det åt dig, allt du behöver göra ät försörja och ta hant om henne och deras avkomma.
>>
how many refugees did sweden accept in 2015?
>>
>>53347867
How many did Canada? :3
>>
>>53347867
about 3 fiddy
>>
>>53347850
v-vad händer här
>>
>>53347867
Ditt jävla löv. Sluta breva samma sak om och om igen.
>>
>>53347838
Inget man ska vara stolt över kis1.
>>
File: 1414161814317.jpg (50 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414161814317.jpg
50 KB, 327x316
>>53347867
>A FUCKING WEED LMAO
>>
>>53347943
Varför inte det då?

>v-vad händer här
vetenskapen går för långt
>>
>>53348003
seriöst. SLUTA MED DITT SPAMMANDE

då blir du inte bannad

är det så jävla svårt att förstå?

din jävla 14 åring
>>
>>53347850
the fuck sauce
>>
File: 1451426824269.jpg (44 KB, 300x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451426824269.jpg
44 KB, 300x295
>>53347867
>>
File: 1422707582307.jpg (17 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422707582307.jpg
17 KB, 225x225
>>53348031
har jag rört om i känslogrytan nu eller?
>>
File: brustet hjärta.webm (575 KB, 1282x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
brustet hjärta.webm
575 KB, 1282x718
>dkn ingen fv
>>
>>53347867
about 200 000 according to the official registered numbers, but police assume at least 35 000 entered illegally without informing authorities, and now roam the streets or move in to apartments owned by their tribesmen.
>>
File: anzu med vän.webm (684 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anzu med vän.webm
684 KB, 640x360
>>53348110
jvdk anon
jvdk mycket väl
>>
>>53348080
Jag är inte han, men ifall du inte slutar uppröra autisterna så måste jag börja rappportera dig också.

>Skryta om att man är bannad
>Så jävla nybög att jag faktiskt vill kalla nybögen nybög istället för att spamma gore
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53348204
Har varit här i drygt 2 år nu...
>>
>>53348209
Skål min vita broder
>>
>>53348204
Jag är han. Och jag ställer mig bakom detta brev.

Nej, det har du inte. Du snubblade för första gången den 9:e nov (https://desustorage.org/_/search/tripcode/%21%21O5XtytpjnTh/page/5/)

och bild relaterad är väldigt motsägande det du säger.

Du spammar fedoror, du är allmänt bara lågliv. LÄMNA TRÅDEN ELLER VÄX UPP DIN MENTALA PYGMÉ
>>
>>53348413
Glömde citera ditt brev.

>>53348233

ska passa in efter /.../ bakom detta brev

och innan nej, det har du inte
>>
>>53348233
se >>53348413
tvivlar också starkt att du har varit här 1½ eller 2 år
>>
>>53348233
Bevisa det.
>>
>>53348413
>Nej, det har du inte. Du snubblade för första gången den 9:e nov (https://desustorage.org/_/search/tripcode/%21%21O5XtytpjnTh/page/5/)

Det säger ju ingenting om när jag faktiskt hittade till tråden, eller hur?

>(https://desustorage.org/_/search/tripcode/%21%21O5XtytpjnTh/page/5/) och bild relaterad är väldigt motsägande det du säger.

Räknade fel vid det tillfället. Hittade /b/ när jag var 13 eller 14 så jag skulle tro att jag är minst lika bevandrad i kanalkultur som du är. Var bland annat i den /b/-tråd där begreppet "Hitler did nothing wrong" myntades
>>
File: 1194127683697.gif (2 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1194127683697.gif
2 MB, 480x270
Även om han varit här i 1½ år är han väl ändå nybög? Vad är det ni bråkar om?
>>
File: 1442062980827.jpg (25 KB, 300x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442062980827.jpg
25 KB, 300x626
>dkn ingen pv
>>
>>53348488
Dessutom, om man ändrar sin hitkomst med ett halvår (vilket är ganska länge) så är det ju rätt säkert att han blåljuger eftersom det inte bara är någon månad eller två som han plussar på eller tar bort.

knektor har varit här sedan somras enligt min analys.

Om knektor kan visa bilder han sparat från /svt/ med datum och mha desustorage tror jag honom, annars bränner vi honom på bål.
>>
>>53348563
>>53348413
>>53348204
Grabbar, kan vi inte bara BR RU istället? :3
>>
>>53347786
Ja, sitt i cuckskjulet tills hon behöver pengar
>>
>>53348590
>Om knektor kan visa bilder han sparat

Har redan gjort det... kan dock inte göra det nu eftersom jag sitter på fel dator :^/
>>
File: 525.jpg (44 KB, 525x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
525.jpg
44 KB, 525x309
Hett utklipp direkt från pressarna
>>
>>53348590
detta

>knektor har varit här sedan somras enligt min analys.
tror nog detsamma. För känner inte igen hans brevstil sedan 2014
>>
>>53348567
;_;
>>
>>53348669
Lurpassade till 95% under det första året eller så
>>
File: 1449649171501.webm (571 KB, 640x1141) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449649171501.webm
571 KB, 640x1141
>>53346315
>>
>>53348647
breva från arkivet då

>>53348722
>hänga i SvT
>lurpassa
tror ännu mindre på dig nu
>>
File: 1487886819822.png (4 KB, 224x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1487886819822.png
4 KB, 224x217
>dkn matrester mitt i natten
>>
File: 1401077636926.jpg (387 KB, 579x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401077636926.jpg
387 KB, 579x567
>>53348647
>Har redan gjort det... kan dock inte göra det nu eftersom jag sitter på fel dator :^/
hehe mm
>knektor sitter och skriver invecklad fläktfiktion om sin tid på kanalen
älskar varje skratt
>>
>breva ert ansikte när en feminist bokstavligen tycker att den mörke mannens rätt till kvinnokroppar är viktigare än kvinnors egen rätt till sin egen kropp
>>
File: 1449443534016.jpg (154 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449443534016.jpg
154 KB, 640x640
>>53348774

>dkn riskakor med extrasaltat bregott och svart guld
>>
File: va.jpg (21 KB, 412x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
va.jpg
21 KB, 412x463
>>53348825
>>
File: 1448721187705.gif (45 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448721187705.gif
45 KB, 499x499
>>53348778
Låt mig bevisa det då, om två dagar så ska du och alla andra få äta upp era ord!

Eller så kanske ni bara kan ställa mig frågor om trådkulturen
>>
File: 052l.jpg (43 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
052l.jpg
43 KB, 500x333
>>53348825
>>
File: 1450990299814.jpg (92 KB, 500x888) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450990299814.jpg
92 KB, 500x888
>>53348825
>>
File: denkänslannärfull.jpg (215 KB, 1536x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
denkänslannärfull.jpg
215 KB, 1536x1024
>dkn druckit 2 shots vodka och 2 öl
>>
>dkn mögelost på kex med honung
>>
>>53348957
är du en söt flicka?
>>
>>53348932
mm strax
>>
>>53348957
bre ru
>>
>>53348564
Detta
>>
PK maffian är här
>>
File: 1404398225591.gif (1 MB, 300x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404398225591.gif
1 MB, 300x223
>>53348825
>>
>>53348957
>full på det lilla
bli bra
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
wuf
>>
>>53349048
(du)
>>
>>53348932
Nej. Du får spamma fedoror hur mycket du vill. Ärligt talat är det en sorts gorespammande som vi gjorde förr när vi ville ärra nybögar för livet.

Var inte så jävla tonårsmässigt självgod om det bara. Det är allt jag begär.
>>
File: 1370984521742.jpg (28 KB, 191x191) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370984521742.jpg
28 KB, 191x191
>>53349079
>>
>>53348957
calleeee
>>
>>53349079
Den hunden ser ju missbildad ut vadfan?
>>
File: 1420890608412.webm (3 MB, 1000x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420890608412.webm
3 MB, 1000x424
Mus1 minns du det här levande mémet?
>>
>>53349079
keke
>>
File: 1423476971721.jpg (104 KB, 640x941) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971721.jpg
104 KB, 640x941
>Nej. Du får spamma fedoror hur mycket du vill. Ärligt talat är det en sorts gorespammande som vi gjorde förr när vi ville ärra nybögar för livet.
>Var inte så jävla tonårsmässigt självgod om det bara. Det är allt jag begär.
>>
>>53348825
>>53349150
Vad tror ni om att knektor varit här i 1½-2 år?
>>
>>53349127
Blir den jävla hobbit full på två shots och två öl? Helvete vad billigt. Krävs ju fan minst tio finöl för egen del innan jag börjar spåra.
>>
File: 1451505644526.jpg (104 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451505644526.jpg
104 KB, 1440x1080
>>53348825
>>
File: 1379368746838.jpg (6 KB, 113x162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379368746838.jpg
6 KB, 113x162
>dkn snart gått igenom en låda rött
>>
File: 1450052763393.jpg (77 KB, 800x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450052763393.jpg
77 KB, 800x571
>>53348563
>var bland annat i den /b/ tråd

/b/ är degenerat, brädet är till för kantiga 12åringar.

Dessutom sa jag inget om 4chan, när jag sa här syftade jag enbart på /SvT/.

>>53348722
Det enda man gör när man är nybög är att skitbreva.
t. har också varit nybög.

>>53348932
Att ta reda på hela trådkulturen, allt om alla snubblare går att göra på 2-3 månader om man läser varenda brev dygnet runt. Jag har sagt att jag tror du varit här sedan i somras. men tror verkligen inte på 2 år. speciellt inte när det skiftar mellan 1,5 och 2 år.

Längtar tills om två dagar när du får äta mitt bajs.

>>53349159
lågliv bekräftat.

>>53349188
Tror att han är full av bajs.
>>
File: 68642768765.gif (2 MB, 208x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
68642768765.gif
2 MB, 208x200
>>53348825
>>
>>53349150
Michelle Jenneke?

>>53349188
Har inte läst ett enda brev han skrivit favä
>>
File: 1450856952456.jpg (128 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450856952456.jpg
128 KB, 768x1024
>>53348828
Nu det där är en röv man skulle kunna bo i favä
>>
>>53349188

Bokstavligen vem?
>>
File: 1423476971725.png (222 KB, 247x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971725.png
222 KB, 247x359
>Att ta reda på hela trådkulturen, allt om alla snubblare går att göra på 2-3 månader om man läser varenda brev dygnet runt. Jag har sagt att jag tror du varit här sedan i somras. men tror verkligen inte på 2 år. speciellt inte när det skiftar mellan 1,5 och 2 år.

Som sagt, jag var endast inne här sporadiskt under det första halvåret så jag kan omöjligen veta exakt när jag fann tråden. Minst 1,5 år i vilket fall som helst.
>>
>>53349302
bokstavligen definitionen av mm strax
>>
>>53349339
>>53348828
Fortsätt br ru :3
>>
>>53349320
Tjockis ska du gå ned i vikt med mig det här året? Du gammal, jag ung. Båda förlora en manlet i vikt? Vad säger du tjockis?
>>
>>53349320
Vilka är dom sämsta och bästa snubblarna som kom under 2015?
>>
File: 1420893730664.webm (3 MB, 1000x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420893730664.webm
3 MB, 1000x424
>>53349320

Det stämmer
>>
>>53349320
Du har verkligen inte missat något. Du vet ju själv hur dåliga brev snubblare brukar fisa ut ibland. Tänk dig det gånger 100, och nybög på det. Glömde jag säga att han är jättebajsnödig hela tiden eftersom han är full av skit?
>>
>>53349381
jag är anon. Jag skiter helt i alla jävla snubblare. Jag brukar skifta i att förolämpa dem och vara trevlig.
>>
File: 1339749717812.jpg (90 KB, 405x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1339749717812.jpg
90 KB, 405x412
>>53349357
>knektor sitter och skriver invecklad fläktfiktion om sin tid på kanalen
älskar varje skratt
>>
Den tysta majoriteten i tråden uppskattar mina brev
>>
Undrar hur tråden skulle förändras ifall någon som jobbade på MUST, FRA eller SÄPO typ brevade bricka och skrev "Ja ja, jag ser dig" vid idbrickan.
>>
>>53349472
Bre
>>
>jag är stolt över att ha varit här länge

>>53349403
>5kg squat
>5kg fejksnatch
>world star hiphop

tack för spyan i min mun
>>
>>53349357
>glömma slå på snubblet efter han skitbrevat
du är vekrligen nybög och du bekräftade just det en en gång.

Bara kolla på filerna.

>>53349403
Hittar man dessa på /fit/ alltså? det är f1 h1 favhu
>>
>>53349483
>>
>>53349483
Nej, köp en heliummask.
>>
>>53349527
>svarar på bajsbrev
vgd?
>>
>>53349381
Har inte en aning om vilka som började snubbla 2015. Kan inte vara några bra eftersom jag inte lagt några på minnet

Och för att vara ärlig
>börja snubbla 2015
>vara så sen på boll1
>>
File: 1446318819143.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446318819143.webm
3 MB, 1280x720
>>53349372
haha ok

>>53349381
>Bästa
??

>Sämsta
Samtliga
>>
>>53349493
Jag hade ansökt om jobb favä.

>dkn inget jobb där man kan skitbreva och få betalt
>>
>>53349483
>""""tysta"""""""""""""majoriteten""""""

haha aa

>>53349512
tack sidf, för att du räddar tråden
>>
Är det någon här som använder någon form att bordsställ för sin mobiltelefon som dom kan tips om.

Sitter och funtar på en sån här favä
>>
>>53349577
Du hade fått signalspana på alla nazisterna. Ifall du är ens en tum bortanför centerpartist är du rökt på en sådan tjänst.
>>
Godnatt då, horungar
>>
>>53349631
Bokstavligen varför?
>>
>>53349631
bokstavligen varför?
>>
>>53349631
bokstavligen varför?
>>
File: 1450228420455.jpg (51 KB, 400x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450228420455.jpg
51 KB, 400x323
>>53349631
>bordsställ för sin mobiltelefon

>>53349663
Hoppas du får sömnparalys när du vaknar jävla bög
>>
>>53349631
Du är så tjock att det knappt är roligt.
>>
>>53349551
Gladkatt, Knektor, Kloanon, Carlanderska och säkert några fler.
>>
>>53349493
Folk skulle sluta breva martina framförallt. Sen skulle väl ingen säga "Bränna ner asylboendet, J/N?" längre. Ingen skulle snacka om droger
Ingen skulle snacka om våldtäkt
Stormet skulle lägga sig.

En död tråd helt enkelt.
>>
>>53349631
BOKSTAVLIGEN VARFÖR XD
>>
File: 1403867849103.gif (3 MB, 320x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403867849103.gif
3 MB, 320x291
>>53349675
>>53349678
>>53349682
ajjjj
>>
>>53349675
>>53349678
>>53349682
För att när jag sitter och gibbar så kan det va kul att ha mobilen stående under skärmen så jag får se när IC-chatten plingar
>>
>>53349631
Bokstavligen VARFÖR??
>>
>>53349700
Vill du att jag dödar tråden?
>>
>>53349712
Hehe
Vad har du för mobiltelefon, sif? :3
>>
>>53349700
>Stormet skulle lägga sig.
haha aa
>>
>>53349755
Det har man väl en extra skärm för?
>>
>>53349699
Kloanon är bra. Skön kille. Resten är släng i gasugnen-tier.
>>
>>53349512

Hon är bokstavligen en elitidrottare
>>
File: BykE_HfIAAA2gtg.jpg (38 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BykE_HfIAAA2gtg.jpg
38 KB, 640x480
>>53349761
Du är lika het på bollen som folk började snubbla 2015 man1

Gör det endast för uppmärksamheten och hitta på en populär orkestervagn
>>
>>53349766
Vad skulle du ha för tillvägagångssätt?
>>
>>53349645
Vilken tur att jag inte är det då.
>>
>>53349755
bygg ett ställ själv istället, kan inte va så svårsnickrat, ba lite silvertejp och två brädbitar
>>
>>53349823
Be snubblarna och inre cirkeln att komma tillbaka till tråden.
>>
>>53349783
proffstips, folk i bokstavsavdelningar hos polisen är storm som fan. Skillnaden mellan dem och NMR är att stormpoliser tror på rättsstaten och hatar alla kriminella lika mycket.
>>
>de har inte en mobildocka

Är ni ens hackarmän?
>>
>>53349699
>massa bokstavligen vem och Carlanderska

Carlanderska är väl helt okej.
t. Sagt typ 3 meningar till honom


>>53349755
Bara lägg telefonen på bordet mannen, eller ha Windows klienten öppen på en annan skärm.
>>
>>53349811
Carlanderska är också bra. Ryckhororna och alla "snubbla för en dag"-snubblare är dock cancer.
>>
>>53349895
är du hackerman?
>>
>>53349840
Lim och brädbitar.
>>
File: 8873231417374.jpg (15 KB, 385x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8873231417374.jpg
15 KB, 385x600
>>53349797
Inte när chatten är på mobilen :3

>>53349840
Jag hittade den här hos Clabbe Ohlson, duken är 6x8 cm. Så det skulle väl typ funka till en mobil, dock behöver man modda lite själv. Tar hellre och köper nåt som är gjort för ändamålet
>>
File: oyasumi.jpg (62 KB, 640x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oyasumi.jpg
62 KB, 640x483
trots att jag knullade upp min dygnsrytm är jag ändå så trött nu att jag går och lägger mig

definitivt ett tecken på att jag håller på att bli förkyld

helvete
>>
>>53349870
NEJ SNÄLLA!!
INTE SNUBBLARE
NÄÄÄÄÄÄÄÄJ

vifif tråden, """OS""""2012 - 2016-01-10
>>
>>53349921
Nej, jag kollar bara på Mr. Robot och spelar Watch Dogs.
>>
>>53349949
Flytta chatten till datorn då?
>>
>>53349878
Hej moderatanon
>>
>>53349771
samsung s5
lite för stor men bryr mig inte så mycket, den funkar okej

>>53349813
hon är fortfarande med i jävla wsh video
>>
>>53349904
Han är säkert rolig IVL. Men han och mdongo är fan cancer.
>>
>>53349951
Kötta upp ett piller i ru så mår du nog bättre :3
>>
>>53349951
Gonatt brugare.
>>
File: 1452196945215.webm (2 MB, 608x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452196945215.webm
2 MB, 608x1080
>>53349896
Du är bästa nysnubblaren 2k16 Martin

;^)
>>
>>53349896
Jag har den på bordet just nu.
>den bokstavligen strainen på nacken det är att kolla från skärmen ner på bordet
Nej tack

>>53350011
Det är ju inte bara chatten man får på mobilen, det är ju massa facebook skit osv
>>
>man snubblarna kommer tillbaka för en kort stund och en massa anons går tsundere för dem
>>
>>53350011
Blir man frisk snabbare om man stoppar upp alvedonen i rumpan än om man äter den?
>>
File: 1420394451543.png (1 MB, 813x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420394451543.png
1 MB, 813x575
>>
vilken enkel maträtt äter ni oftast? behöver recepten på dem NU
>>
File: 2016-01-03 14.34.05.jpg (500 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-03 14.34.05.jpg
500 KB, 1920x1080
>>53346189
>>
File: 1423615927396.jpg (94 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423615927396.jpg
94 KB, 640x640
>proportionen mellan röven och fejset
>>
>>53350076
Varför? Breva orsak.
>>
favä så kan mobilställ var något av det dummaste jag någonsin har hört men vad mer kan man förvänta sig av en 30-årig tjockis som sitter och runkar till instagrambrudar och spelar cs hela dagen
>>
>BORDSSTÄLL FÖR MOBIL
>>
>>53350085
>tipping forbidden
DELET THIS, it's prime 4chan time in America do you want to get bombed?
>>
>>53350131
detta favä
>>
File: art_of_tuna_again.jpg (2 MB, 4000x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
art_of_tuna_again.jpg
2 MB, 4000x3000
>>53350076
tonfiskröra favä
>>
File: 1450645031565.jpg (32 KB, 400x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450645031565.jpg
32 KB, 400x325
>>53350131

>t. kommer från Skåne
>>
>>53350173
recept
>>
>>53350085
Det måste ha ryckt i fingrarna tills idag, intesant?

>>53350076
recept på nudlar:
1 st paket nudlar
>>
File: maxresdefault.jpg (528 KB, 2788x1570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
528 KB, 2788x1570
Eller ska man gå Apples officiella? Känns ju lite vingligt om man vill använda den i stående läge
>>
>>53350173

Tonfisk är sannerligen gudarnas föda, funkar till allt, har mycket protein och lätt som fan att laga
>>
>>53350054
>Blir man frisk snabbare om man stoppar upp alvedonen i rumpan än om man äter den?
i rumpan, helt klart.
>>
File: Hyun-ae.jpg (79 KB, 500x707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hyun-ae.jpg
79 KB, 500x707
>>53350035
Tack Fredrik.

Börja snubbla igen favä

>>53350076
Koka tagliatelle
Stek kycklingfilé skuren i bitar tillsammans med crème fraiche
När båda är färdiga blandar du i en skål
>>
>dkn mamma har slutat göra tonfiskpasta

jä ho
>>
>>53350208
Baserad. Det är dock inte näringsrikt. Vill du ha hjälp att pimpa den klo-kun?
>>
File: 1429644755403.png (225 KB, 436x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429644755403.png
225 KB, 436x358
>>53350227

>inte trycka ner den i urinröret för maximal effekt
>>
>>53350131
Jag har ins1 att eftersom mus1 är en topp bror och har f1 med cash så kan han göra så här så ofta han vill
>>
>>53350225
Pling från DIF-Virre (han är bannad just nu, men ville dela detta guldkorn med dig)
>>
File: tonfiskiolja.jpg (1 MB, 1904x1382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tonfiskiolja.jpg
1 MB, 1904x1382
>>53350198
>dkn full
ska försöka

en burk tonfisk i olja
creme fraiche
ägg
kryddor
sweet chili sås

äts med bröd och sallad :3
>>
>>53350076
ägg
gröt
frukt
knäckebröd

>maträtt
bästa jagjaget
>>
>>53350231
Vad för kryddning av creme fraiche?
>>
File: 244.jpg (12 KB, 224x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
244.jpg
12 KB, 224x225
>dkn man försökte vända på dygnet men somnade i 2 minuter så att man inte blir trött på ytterliggare 12 timmar

fan också. Har i och för sig inga möten inbokade förens om 3 veckor men endå
>>
>>53350076
Koka ris
Skär bacon i småbitar och stek
Koka ärtor
Blanda allt i en skål och ät med sked
>>
>>53350224
Kontakten kommer definitivt gå av om du så mycket som petar på telefonen
>2016
>använda jagjagtelefon
>>
>>53349483
sant
>>
>>53350255
H-hur pimpar man nudlar?
>>
>>53350299
Varierar favä

Kan även ta naturell och krydda själv om du har en lite mer utbredd kryddhylla än min.
>>
File: 1448719529151.jpg (64 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448719529151.jpg
64 KB, 720x960
>>53349194
Dricker bara cider, spårade enda gången jag smakade vodka :p
>>
>>53350369
Människa
>>
>>53350400
jag följer inte
>>
File: 1452103117409.jpg (153 KB, 931x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452103117409.jpg
153 KB, 931x1000
Varför är vita pojkar så arga över att deras kvinnor föredrar asiatiska män?

Bild relaterad, hur vita kvinnor reagerar när jag visar dem min långa kinesiska kuk
>>
>>53350449
https://youtu.be/XOCwt6k-Nx4
>>
File: 18891237817325.jpg (31 KB, 463x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18891237817325.jpg
31 KB, 463x413
>>53350269
>trycka ner den i urinröret
Klarar nog inte av det favä. Fick ju lära mig ta piller i stjärten när jag var liten så jag är van vid det
>>
Bara jag som dricket typ 5-6+ koppar kaffe om dagen?
>>
>>53350564
>dricket
nej men jag dricker 4-5/dag
>>
>>53350543
tobias hübinette gå och lägg dig
>>
RAW eller RAW+JPG?

t. tryhardfotograf
>>
>>53350369
Stekt ägg gör koreanerna. Tror de kokar också. Rivna morötter. Släng i något starkt som fan som det kan koka med. Kål/rotfrukter.
>>
>>53350548
ren autism
>>
>>53350224
Överge Äpplet för helvete.
>>
File: 1452203384836.jpg (29 KB, 299x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452203384836.jpg
29 KB, 299x348
>>53349631
>>
>>53350390
Du är en man som lyfter sönder dina muskler. Kan inte dricka öl som en manlig homo sapiens. Har dina smaklökar autism eller?
>>
File: maxresdefault.jpg (87 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
87 KB, 1280x720
>>53350615
RAW om du planerar på att alltid redigera dina bilder. Brukar bara skjuta i JPG favä.
>>
>>53350369
Pressad vitlök, purjolök, ägg, buljongtärning
Det har hänt att jag stekt köttbullar och slängt ner också
Kom ihåg att äta med pinnar
>>
>>53350724
Varför skulle jag byta ifrån den bästa telefonen? Till vad? Fucking Shitdroid? Jag använder nog med det på jobbet
>>
>>53350327
>>53350724
>bry sig om vad andra använder för telefon
>>
>>53350733
ä-är det du moderatanon?
>>
>>53350701
Det är poängen
>>
File: 1450046602889.jpg (12 KB, 145x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450046602889.jpg
12 KB, 145x227
>>53350548

>2 miljoner+ views
>>
>>53350846
Ja ja. Jag ser honom
>>
>>53350897
>>views
>>
http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/

Hoppas på lite twitter drama imorgon
>>
File: 1451785053424.png (358 KB, 625x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451785053424.png
358 KB, 625x725
>>53350557
>Fick ju lära mig ta piller i stjärten när jag var liten så jag är van vid det
>>
>>53350548
den tunga rappen vid 1:50 var det enda bra med videon.

>>53350683
>>53350787
grejen med nudlar är ju att det ska vara snabbt och billigt, det låter dock jävligt gott.

får väl göra det imorrn då, har inga findus frysmat kvar ;_;
>>
>>53350971
#inteallaflyktingar
>>
dog tråden redan? jag som precis hämtat en till cola flaska
>>
File: 1452380139004.png (246 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452380139004.png
246 KB, 550x535
Nytt klipp från Köln

https://www.youtube.com/watch?v=rU_i0mhQwz4
>>
>>53351215
na inte nytt favä runkade till den igår
>>
>>53351215
Klippet är från Egypten, stormi storm :3
>>
>>53351248
Jag trodde jag var konstig som blev hård av detta. Tur att jag har en vän då
>>
>>53350954
Sluta drick cider. Det är pinsamt din jävla 12-åriga hob.
>>
>>53351370
ä-är inget fel med att dricka cider ;_;
>>
Den som svarar mig får två (You) tillbaka.
>>
>>53351401
>>
>>53351215
m-men vita män!!!111
>>
>>53351401
fan vilken deal
>>
>>53351401
nigger
>>
What are those fjords in Sweden?
>>
>>53351423
>Antyder att ditt feta arsle kunde skydda någon kvinna (det är mäns uppgift att skydda deras kvinnor)
>>
>>53351401
mm strax
>>
>>53351396
Ifall man inte kan väcla fritt mellan öl och cider är det något fel. Föredrar man kopparbergs cider så är man en 12-årig hob.
>>
>>53351418
>>53351445
>>53351457
>>53351464
>>
>>53351401
GE MIG
>>
>>53351401
Pangerbudance man bara inte KAN missa

>>53351461
Everything looks like normal except sweden

kek
>>
>>53351520
>>53351520

>>53351532
>>53351532
>>
>>53351462
Underskatta aldrig fat white retardstrength. Hade musen gått i varv så hade han skrikit "MARGINALSKATTER ERA JÄVLA NEGRER" och sedan hade han heemat både mdongo och carl utan att anstränga sig. Han hade fått den heliga moderata styrkan från anders björk. Försvarsministern.
>>
>>53351461
large trading rivers
>>
>>53351501
>Föredrar man kopparbergs cider så är man en 12-årig
>kopparberg är den enda cidern som finns
men du. finns bra mycket godare cider än sliskiga kopparberg, sedan finns det blanddrycker, groggar och shots. Man klarar sig bra utan öl.
>>
>>53351561
t. fetto
>>
Are there cücks in your thread too defending muslims and immigration?
>>
https://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2951939-hot-mot-sverige-i-ny-al-qaida-video

hmmm
>>
>>53351640
no
>>
File: memeboys.jpg (58 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
memeboys.jpg
58 KB, 640x640
>Hungrig och trött

>Om jag äter så kommer jag vakna till
>>
>>53351705
om du somnar slutar du vara hungrig
>>
>>53351705
sniffa lim så känner du dig inte hungrig längre
>>
File: 1451833336498.jpg (77 KB, 500x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451833336498.jpg
77 KB, 500x435
>dkn tenta på måndag och har inte pluggat ett skit
>>
>>53351996
sätt dig och plugga nu då?

vad är det för tenta?
>>
>>53351640
Tala svenska, ditt jävla kreatur.
>>
>>53351996
>dkn tenta på onsdag och har pluggat en del
>dkn tenta pp nästa måndag och ska plugga efter den andra tentan
klarar jag ingen tenta blir jag bokstavligen vräkt
>>
>tenta i linalg på måndag
>tenta i endim på lördag
>har inte pluggat ett skit

känns bra
>>
>>53351996
jvdk
Hoppade av till slut. :^)
>>
File: 1442097798169.jpg (132 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442097798169.jpg
132 KB, 768x1024
Ta en sötpaj tråden.
>>
God kväll, grabbar :3
Jag vet att jag har redan frågat om det här, men hur kan man säga "weed" på svenska? Jag kommer bara ihåg "ogräs" just nu.
>>
>dkn inga tentor
kom slåss ;D
>>
>>53352364
peter
>>
>>53352344
breva älgfixa
>>
>>53352344
shit snsd är du kvar här, hur går livet bror
>>
File: 1452123215424.jpg (48 KB, 465x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452123215424.jpg
48 KB, 465x620
Hejsan tråd1. Vad gör ni?
>>
>>53352364
gräs, peter, eller grönt funkar, brunt betyder hasch
>>
>>53352364
gräs
zutt
grönt
>>
>>53352364
>ogräs
gräs
>>
>>53352364
Vid.
>>
>>53352364
BRAJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
>>
>>53352399

Varje dag är en dag närmare döden. Själv familj?
>>
>>53352399
Livet är ganska bra, tack :3
Jag är på semester just nu och åker till stranden varje dag
Själv?

>>53352491
DETTA! "Braj" är den ena som jag letade efter.
TUSEN TACK!
>>
File: image.gif (127 KB, 765x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.gif
127 KB, 765x569
klockan är 2
>>
>>53352364
>Brassebror begick inte självmord efter 1-7
huh ryktena va fel
>>
>>53352519
chillar kant bram, två ögon i nacken litar inte någon här i orten
>>
>>53352560
>klockan är 2
men du
>>
File: くそー.jpg (31 KB, 426x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
くそー.jpg
31 KB, 426x270
>>53352557
>>53352399
>Bror
F-Förlåt. Trodde att det var till mig
>>
>>53352596
det är lugnt khoya
>>
>>53352364
skunk
>>
>>53352577
Nää, familj. Vem sa det?
>>
>>53352596
Jag kan fråga hur det står till med dig :3 är jag fortfarande välkommen på en öl om jag kommer till brasilien?
>>
>>53352695
Är du faktiskt Brassebror med röd kalufs?
>>
Vad äter ni boys?
>>
>>53352762
cheps
>>
File: store redaren.png (149 KB, 484x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
store redaren.png
149 KB, 484x357
Vad gör ni homofiler just nu?

Själv kollar jag på socialistisk tv
>>
för bror, ingen av oss jobbar vitt//
svårt o redovida paran när dom kommer ifrån becknish
>>
File: 1449756560536.jpg (115 KB, 749x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449756560536.jpg
115 KB, 749x499
>>53352762
chilitortillas favä
>>
>>53352779

Vilken smak familj?
>>
>>53352779

Lyssnar på https://www.youtube.com/watch?v=8GP87dgTqF8
>>
>>53352748
Javisst, mannen. Alltid. :3

>>53352750
>röd kalufs
Nää
>>
>>53352788
djup depression, djupt underjord, djupa tankar utan flous det är standard där vi bor
>>
>>53352762
Göteborgs rapé och löfbergs lila.
>>
>>53352016
hemtenta, egentligen inte ett måste att läsa allt men det blir svårt ifall man inte har gjort det.
>>
>>53352762
digestivE med ost. Och mjölk såklart.
>>
>>53352826
Men snubbla inte som Brassebror i så fall din jävla bedrägare. Vi har redan en Brassebror. Välj ett annat cancersnubbel.
>>
Tänker på livet
>>
File: 1439864954083.jpg (84 KB, 750x709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439864954083.jpg
84 KB, 750x709
>dkn varit uppe i 68h
>>
>>53352852
sukta inte med snus... mitt är slut och jag gråter ;_; måste vänta tills imorrn när allt öppnar.. KVÄÄÄÄÄ
>>
Vad hände med filmanon, någon som vet? Fick han någonsin ligga? Återvände han någonsin till tråd1?
>>
http://vocaroo.com/i/s1OvfdKOqiv0

>dkn ingen pv
>>
File: 1443336384461.jpg (239 KB, 771x1037) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443336384461.jpg
239 KB, 771x1037
>>53352966

Vilken disneyfilm är detta från?
>>
>>53352876
Vad fan pratar du om? Jag har inte sett en annan brasse i tråden i år
>>
från noll i trakten, folk trodde jag skulle bli crack//
meshi på er alla, kärlek till bröder som har min back//
mannen, bergen, tretti-fucking-sju höghus//
para finns, cracksen tuggar ute, inhalerar rus

vill ni ha mer gangsterrap?
>>
>>53352966
>dkn man skrev fel

Menade fv. Tack trådbögar.

>>53352994
Någon brevade den för några månader sedan. Tror inte det är Disney i alla fall.
>>
>>53352994
Min kuk
>>
>>53353007
>i år
hatar detta skämtet. begå ditt liv.
>>
>>53353007
Det är för att du är en jävla nybög. Brassebror är till och med på kollaget. Sluta försöka passa in genom att stjäla hans namn.
>>
>>53353010
vad är detför låt familj?
>>
>>53352750
>>53353007
brevade inte han bild i tråden för någon vecka sedan?

t. glömde spara bilden någon som gjorde?
>>
"grod" morgon
>>
>>53353110
Tja, det var jag, men jag har inte röd kalufs, tror jag

>>53353080
Oförskämd. Avsluta dig själv
>>
File: 1452013505504.jpg (42 KB, 549x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452013505504.jpg
42 KB, 549x604
>>53353113
Gromorron anon.
>>
>>53353091
https://www.youtube.com/watch?v=xhtYhSaqDZA
här familj, lyssna på den som har typ 19k views också
>>
>>53353080
men var väl länge sedan han var i tråden?
>>
>>53353080
I alla fall, breva kollaget, snälla
>>
>>53353174
>men jag har inte röd kalufs, tror jag

Nej, det är för att vi inte pratar om dig ditt våp.

>Oförskämd.
>säger en bokstavlig bedrägare och identitetstjuv

>>53353197
Glöm aldrig favä.
>>
>>53353232
du behöver inte hata på honom. Han som brevar nu är topp bror

>>53352826
>Javisst, mannen. Alltid. :3
Trevligt :3 v-var du som brevade ditt hus va?
>>
>>53353180
Breva mer shimpan
>>
File: yukino.jpg (143 KB, 889x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yukino.jpg
143 KB, 889x899
>>53352762
åt lasagne
trött på risbollar
>>
>>53353263
>v-var du som brevade ditt hus va?
J-Ja
>>
>>53353263
>topp bror

Han bokstavligen talat fick damp på en stackars annan brasse oh skröt hur mycket bättre på svenska han var trots att han hade studerat det under en kortare period. Varenda gång jag nämnt detta så ploppar det magiskt upp "andra" brasilianare som på något sätt bortförklarat det.
>>
File: 1450543424051.jpg (870 KB, 1944x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450543424051.jpg
870 KB, 1944x2592
>>53353232
Detta är brassen som brevar i tråden just nu.

Samma snubbe?
>>
>>53353337
Men det var inte jaaaaaag
Jag har inte ens sett en annan brasse här
>>
>>53353337
Tror du tänker på den oförskämda brassen som lär sig norska istället nu och brevar i norgetråden ibland och ibland här, på norska och säger massa skit.
>>
>>53353362
Jaså, du är också en nybög.
>>
>>53353337
men var väldigt länge sedan han i kollaget brevade. L-lever han ens? ;_;

Senaste månaderna är det brassen som brevar just nu som brevat
>>
>>53353362
>dkn senpai sparade min bild
>>
>>53353362
>>53353426
sparade du bilden på hans hus? :3
>>
>>53353413
Han brevade sent i somras senast så antagligen.
>>
>>53353412
Varit i tråden sedan några månader innan ndt '15, ''ny'' är jag väl.
>>
>>53353452
Varför vill du se mitt hus? D:
>>
>>53353426
Byt namn, Ayub.
>>
>>53353485
så jag vet vad jag ska leta efter den dagen jag kommer till brasilien :3
>>
File: 140428402112.jpg (227 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140428402112.jpg
227 KB, 960x1280
>>53353452
Någonstans säkert, men pallar inte leta igenom mappen jag sparade den i på måfå.

t. anon som sparar allt
>>
>>53353523
>t. anon som sparar allt
jvdk, vill minnas att jag sparade bilden men hittar inte nu
>>
File: hotaru.jpg (125 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotaru.jpg
125 KB, 1280x720
>gratismånad HBO go
0-4 sopranos
5-9 the wire
>>
File: 1448922800487.webm (298 KB, 326x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448922800487.webm
298 KB, 326x382
>>53353303
Har inga på mobilen favä.
>>
>>53353523
Varför sparar du allt?
>>
>>53353501
Nää, kanske om han kommer tillbaka

>>53353511
Jag bor inte i en fin plats favä
Men jag skulle ju träffa dig någonstans bra :3
>>
File: 1449944655137.gif (2 MB, 267x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449944655137.gif
2 MB, 267x200
>>53353551
dålig rullning favä borde ha blivit the wire
>>
0 sluta snusa
1-4 dra ner
5-9 fortsätta
>>
>>53353595
>Jag bor inte i en fin plats favä
bokstavligen inget fel på ditt hus senpai

>Men jag skulle ju träffa dig någonstans bra :3
ditt hem är bra :3
>>
>>53353595
Visa lite respekt åt Brassebror favä. Het Brasseanon eller brassegrabben eller brassepojken eller något.
>>
>>53353644
>brassepojken
>>
>>53353644
>brassepojken
>dkn ingen brassepojkpv
>>
>>53353662
Han kan heta Knullpojken eller FejkBrassebror annars.
>>
>>53353625
sopranos är ju dock objektivt bättre
inte för att the wire är dålig dock men den hoppar fan hajen
>>
>>53353640
Coolt då :D

>>53353644
Sluta autism, snälla
>>
>>53353697
>Coolt då :D
v-var det du som ville flytta till Sverige eller var det andra?

t. förvirrad just nu
>>
>>53353625
Tycker båda är fantastiska, men ödet säger sopranos capishe?
>>
>>53353697
Flera har fan tagit fel på ditt snubbel innan. Om du inte ljuger om "jag har aldrig sett andra brasilianare här" så är du fan den tredje personen vid det namnet. Det är extremt enkelt för dig att bara använda något annat och unikt.
>>
Fråga honom ifall han har en dusch med elstol inbyggt så man kan ta livet av sig. Bara jag och brassebror kommer veta vad jag pratar om.
>>
>>53353690
>men den hoppar fan hajen

Sant, såg inte ens klart säsongerna efter stringer, deAngelo och gänget gick under.
>>
>>53353732
men kolla på deadwood då om du redan sett de andra två
>>
File: knatte.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte.jpg
10 KB, 177x215
>>53353793
Jag har ju sett allt detta, det är bara de två jag vill se om
>>
>>53353731
Kanske. Jag brukade vilja flytta till Sverige, men inte längre :^(

>>53353749
Då är det ditt fel, för att ni kallade mig "Brassebror" flera månader sedan
>>
>>53353841
>men inte längre :^(
varför inte senpai?
>>
File: elstolidusch.jpg (48 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
elstolidusch.jpg
48 KB, 600x400
>>53353697
HAr du en sådan här?
>>
>>53353362

10/10 would fug
>>
File: 144371400343.jpg (16 KB, 264x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144371400343.jpg
16 KB, 264x240
>>53353818
>se om tvserier
>>
>>53353841
Folk trodde ju att du var den äkta Brassebror, originalet. Helvete, alltså. Lägg på en tvåa eller efter namnet då.
>>
>>53353841
häng dig jävla råtta och lämna tråden
>>
>>53353886
på med snubblet
>>
>>53353841
>>53353886
Nu blir förvirringen totalt.

>>53353891
jag har ingen koll på vem brasseanon som brevat vad. Vet bara att jag hatar honom som svek oss och stack till norgetråden
>>
>>53353924
>>53353879
>anon blir besviken och ledsen för att det blir mindre invandrare
>>
>>53353966
>inte vilja träffa brasse"bror" och ta en öl
>>
>>53353924
>jag har ingen koll på vem brasseanon som brevat vad.

Det är ju fan det här jag säger.
>>
is this the place for brazilians to shitpost?
>>
>>53353993
Det räcker väl med en semester?

>>53354017
Yes, but you have to have a trip with "Brassebror" as the name.
>>
>>53353879
Jag började lära mig svenska för att jag ville knulla blonda sötpajer, men nu vet jag att svenska kvinnor är bara feministslampor, tydligen

>>53353891
Sluta. Han kommer inte hit längre.

>>53353924
Bry dig inte om honom. Han är bara en grabb från /luso/.
>>
We'll post brassebor secrets if you guys post ur pilas.
>>
File: 1421012487689.webm (3 MB, 450x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421012487689.webm
3 MB, 450x760
Nu när vi ändå pratar Brasilien, breva rövar
>>