[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 346
Thread images: 151
File: fest.png (274 KB, 475x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fest.png
274 KB, 475x325
L-lördagsfest?
>>
Denna tar vi tack
>>
denna tar vi
>>
File: 1452169211495.jpg (68 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452169211495.jpg
68 KB, 400x400
>stormsnorrar
>>
File: 1408303471298.gif (1 MB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408303471298.gif
1 MB, 200x150
https://twitter.com/skansksnapphane
>>
Mångkultur
>>
File: karl.jpg (1 MB, 1944x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
karl.jpg
1 MB, 1944x2592
jag på bilden
>>
>>53336543
>den svage mannens önsketänk

FDÅD
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>uppsats som ska vara inlämnad imorgon
>har bara en sida slutsats kvar att skriva
>dkn jag inte orkar skriva klart uppsatsen

Skjut mig bara
>>
värsta tråden på länge
>>
>>53336665
Det sämsta brevet på länge
>>
>>53336659
inte lätt att vara flykting från ett krigsdrabbat land
>>
ni brevar i fel tråde

>>53336487
>>53336487
>>53336487
>>
>>53336623
Du har helt fel anon, typ alla svenska tjejer jag snackar med är trevliga på alla sätt och vis. Sedan att de är mångkulturskramare är ju samhällets fel
>>
File: 1452251029478.jpg (95 KB, 936x1290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452251029478.jpg
95 KB, 936x1290
>>53336623
Hundra år av könskrig och marxism har skapat stora klyftor mellan män och kvinnor. Men det finns kvinnor som är förtjänar respekt och kärlek , som behöver vår styrka! Svenska män och svenska kvinnor behöver försonas och efter vi gjort det kan vi åstakomma vad som helst. De dras dock inte till bittra och arga män. Vill du ha en god kvinna så måste du för fan förtjäna en. Tro inte på hanrejjagjaget, majoriteten av svenska kvinnor skulle aldrig vidröra en svartskalle.
>>
NFL-slutspel era rumpgnuggare
>>
File: 1429132569345.jpg (54 KB, 587x559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429132569345.jpg
54 KB, 587x559
Hej, hej!! Hur är läget?
>>
https://youtu.be/1-D2_7pNJfY
>>
vifi
>>
File: 2342341.jpg (54 KB, 405x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2342341.jpg
54 KB, 405x476
Breva topp 4 bästa brevare samt top 4 sämsta
>>
värsta tråden idag
>>
gamla tråden gick snabbt favä vad gör ni
>>
>vara så kåt att folk ska använda ens tråd
>>
tillbaka från the hateful eight

vilken jävla soppa. nån måste sätta koppel på tarantino, nästa gång ska han ha kompanistryk tills han går med på att raka av en tredjedel av all satans dialog
>>
>>53341136
>4 bästa
anon
anon
anon
anon

>4 sämsta
anon
anon
anon
anon
>>
>>53340956
>>53340956
SJUTTON ÅR GAMMAL
ALDRIG KYSST EN FLICKAA

*river ett djävulskt saxriff*
>>
File: 1444327287281.jpg (62 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444327287281.jpg
62 KB, 500x375
>Ni är ju dåliga på att hantera kommunistnegrer. Dålig kommunistmusik är för dem som vattenmeloner och friterad kyckling är för niggern.
>>
>>53341136
>4 bästa
anon
anon
anon
anon

>4 sämsta
badboll
qringlan
badboll
qringlan
>>
File: 1440014634213.jpg (755 KB, 2134x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440014634213.jpg
755 KB, 2134x3000
>>
File: 1427097295759.gif (48 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427097295759.gif
48 KB, 500x281
>>53341147
Återvinning är väl bra för miljön anon? :3
>>
File: Rainy Feels.gif (233 KB, 500x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rainy Feels.gif
233 KB, 500x275
>>53341192
NITTON ÅR GAMMAL
ALDRIG KYSST EN FLICKA

*brevar >dkn ingen fv i Sverigetråden*
>>
>>53341173
Tycker ändå den var rätt rolig. Även om vänstern och hanrejar inte bör se den då dom skulle ta negerscenen seriöst.

Jag hoppas du laddade ner den och inte sponsrade den evige juden dock.
>>
File: health.jpg (2 MB, 2398x4047) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
health.jpg
2 MB, 2398x4047
>>53341230
>>
>>53341136
falki
falki
falki
falki

alla andra
>>
>>53341147
Trådar är en ändlig resurs.
>>
>>53341157
>Panarabisk nationalism är dessutom väldigt lik nazism och annan pan-nationalistisk tysk/germansk nationalism

Breva mer sånt ifall du vill att jag ska bli seriöst fientlig till nationalsocialism. Nu är jag mer neutral, men mer sådan vänsterskit och ni kommer upp på listan över fiender till nationen.
>>
>dkn snart fv
>>
>>53341136
bästa
>anon
>calle
>anon
>anon
sämsta
>resten av snubbelkåren
>"moderat"anon
>dampautismanon
>bitteranon
>>
>>53341253
TJUTVÅ ÅR GAMMAL
ALDRIG HÅLLIT EN FLICKAS HAND
*runkar till bizzarr fetischporr*
>>
>>53341192
MEDANS VI DREV TYSKARNA TILLBAKA
SÅ TRODDE JAG VERKLIGEN
ATT GUD LYSSNADE PÅ MIG
>>
File: 390.png (430 KB, 754x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
390.png
430 KB, 754x286
>>53341301
M-men du kan ju inte ha fv och vara min pv samtidigt, e-eller?
>>
File: 1452375727003.gif (555 KB, 256x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452375727003.gif
555 KB, 256x192
>uppmärksamhetshora sig på ett anonymt bildbräde för kinesiska barnprogram
>>
File: 1448904580368.png (149 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448904580368.png
149 KB, 396x385
>>53341301
>dkn snart jagjagsmagifv
>>
>>53341230
Fan vad fet hon blev
>>
>>53341352
Det stämmer
>>
>>53341309
>t. carl

på med snubblet din fitta.
>>
>>53341292
han har rätt favä
>>
>>53341319
Jag höll i en flickas hand när jag var 16, gått utför sedan dess
>>
>>53341253
TJUGOTVÅ ÅR GAMMAL
ALDRIG KYSST EN 2DFLICKA

*river ett papper men en ritad flicka på itu*
>>
>>53341260
>antyder att det inte var högerhanrejer som blev avtryckta av scenen
>>
File: blair2.jpg (74 KB, 585x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blair2.jpg
74 KB, 585x900
>>53341230

Queen B favä
>>
>>53341389
Jag hoppas seriöst att SÄPO skjuter alla nazister bakom en jävla ladugård. Era internationella allianser är retarderade.
>>
>>53341260
svalde den eviges bete med hull och hår favä. gick på 70mm-versionen

det här är sista gången tarantella får mina pengar, fast det sa jag sist också
>>
File: 1440400402329.jpg (52 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440400402329.jpg
52 KB, 500x375
>Breva mer sånt ifall du vill att jag ska bli seriöst fientlig till nationalsocialism. Nu är jag mer neutral, men mer sådan vänsterskit och ni kommer upp på listan över fiender till nationen.
>>
Vad mår ni bra över i ert liv just nu?

>dkn hittat en bra studieteknik
>dkn nybakat bröd
>dkn klängig kattvän i sängen
>dkn uppfyllt en sexfantasi med ett fnöskeluder

känns bra favä
>>
>>53341220
men varför
>>
>>53341499
berätta om studieteknik
>>
Fyller 23 snart och har aldrig slickat rumpa.
>>
>>53341292
Det är ju sant.
>ogillade jude-religioner som islam
>ville mysa ihop alla araber
>ville återuppliva förmuslimska riter och spiritualism
>var lite diffust socialister
>hatade judar
>ville skapa ett stort grossarabiches reich
>blev stöttade av nazisterna tills dom dog
>är huvudanledningen till att nazisterna inte stöttade israel utan istället valde koncentrationsläger och madagaskarplanen

Finns väl inte riktigt några ba'athister kvar men man skulle ju kunna säga att Assad fortfarande låtsas vara sådan.
>>
>>53341501
du bajsbrevar för mycket
>>
>>53341440
Fräls mig ifrån de dumma jävla stormbögarna. Det är en sak att vara nationalist, det är ok. Att vara patriot. Att tycka att araber är ok är däremot fan riktigt illa.
>>
>>53341451
inte nazist
lungna dig putte
>>
>>53341388
haha "aa"
>>
>sverigetråden
mer som skittråden
>>
File: Milana Söt.jpg (178 KB, 620x1284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Milana Söt.jpg
178 KB, 620x1284
>>53341230
JAG VILL HA EN BLEK HÖ_TE FV KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>53341499
Berätta om fnöskeludret
>>
>>53341499
Ingenting.
>>
Kampsportsbrevare och Carl är dom bästa brevarna, det går inte att förneka.
>>
>>53341607
>t. kampsortsbrevare och Carl

Bokstavligen dampbarn.
>>
>>53341566
gör den bra då
>>
>>53341607
Håller oironiskt med.
>>
File: 1446924487587.gif (3 MB, 356x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446924487587.gif
3 MB, 356x271
>>53341527
Taget
>>
>>53341607
>manskultingar
>>
Massinvandringen – en tickande bomb
>>
File: 1446683581242.png (353 KB, 454x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446683581242.png
353 KB, 454x539
>Fräls mig ifrån de dumma jävla stormbögarna. Det är en sak att vara nationalist, det är ok. Att vara patriot. Att tycka att araber är ok är däremot fan riktigt illa.
>>
>>53341513
läsa på innan en föreläsning
skriva anteckningar på datorn, blir renare och man minns bättre, går snabbare att skriva
plugga huvudsakligen på åhörarkopior och extentor om det går
läs igenom kapitlen i kurslitteratur åtminstone en gång
skjut inte upp tentor, det kommer aldrig komma en lättare period
>>
>>53341642
Så inget illa menat. gillar dig som person och när du brevar bra brev. Men för mycket skit favä
>>
File: Mdongo.png (226 KB, 565x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mdongo.png
226 KB, 565x635
>>53341607
Jag må älska Mdongo, men hans eviga gnällbrev är skit

Vem skojar jag med, det är ju Mdongo jag svarar just nu
>>
>>53341607
Vad är det som carl brevar som är så bra då?
>>
File: baita.jpg (24 KB, 308x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
baita.jpg
24 KB, 308x450
>>53341607
>negrer och manskultingar
>>
>>53341433
Jo vissa av dom blev avtryckta, andra förtog att Tarantino alltid lallar med typ 50 lager av ironi och rätt ofta avbildar dom 'onda' som goda och vice versa.

Sen finns ju typ DN-judarna som sitter och runkar till den och försöker få alla mindre begåvade att se och njuta. Dessa väsen bör ej beblanda sig med sådant, då de är lättpåverkade som flickebarn. Stjälper fedoran.

>>53341468
Men idiot ladda ner torrent och titta på VLC. Ändå mysigare att kunna pausa när du blir pissnödig, sitta och dricka blodiga marior och äta oliver och klia dig på pungen mitt i, än att sitta med nån giraff framför sig och äta popcorn efter att ha betalat alldeles för mycket pengar.
>>
File: 1428688303552.jpg (149 KB, 1229x1229) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428688303552.jpg
149 KB, 1229x1229
>>
>>53341788
>VLC
>>
>>53341745
Ifall carl hade bloggat om sina lyft hade han varit bra. Nu är det mer bara random tjafs.
>>53341739
D E T T A
>>
Hej!,, what is best city to sneak in to.
>>
breva bilder på bunkeranons bunker
>>
File: gsms.png (109 KB, 1200x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gsms.png
109 KB, 1200x675
ayy
>>
File: ToF_81-07.jpg (2 MB, 1543x1941) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ToF_81-07.jpg
2 MB, 1543x1941
>>53341788
>VLC
>>
File: 8BlYQ2N.webm (360 KB, 704x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8BlYQ2N.webm
360 KB, 704x390
>>53341798
Brevar vi sötpajer?
>>
>>53341846
Kiruna
>>
>>53341846
Trosa.
>>
>>53341745
Humor och träning.

Ett plus är den absoluta saknaden av bajsnödighet och bloggbrev.
>>
File: 1447375378413.png (106 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447375378413.png
106 KB, 640x360
>>53341451
>jag vill bara hata alla och vara fittig och skrika fula ord
mann1, tror du seriöst nån stöttar din särskolelogik att du ska få hålla på och vara nationalist och mysa och bevara din kultur och ras om du samtidigt tycker att alla andra ska vara hanrejade dörrmattor?
>>
File: 1449341355687.jpg (97 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449341355687.jpg
97 KB, 1280x720
>>53341886
Ja! :3
>>
>>53341846
kiruna
>>
>>53341846
trelleborg
>>
>>53341887
i dont know,, my cousins live in the kiruna they dont like it very much
>>
File: giphy (1).gif (499 KB, 445x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy (1).gif
499 KB, 445x272
>>53341846
>Denna proxy
>>
>>53341846
malmö
>>
File: 1452361133949.jpg (168 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452361133949.jpg
168 KB, 1080x720
>>53341913
Okej
>>
>svara på en proxy

hur orkar ni ge honom (you)s?
>>
File: 1443172204245.jpg (110 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443172204245.jpg
110 KB, 768x1024
>>
>>53341607
Helt rätt, alla andra brevar alldeles för mycket politik och käbbel.
>>
>>53341959
bild #26512/987523.
>>
>>53341887
>>53341921

Njae, bodde där i fyra år och jag skulle inte hålla med.

Ta Gällivare istället, det är redan fullt av knarkare och misslyckade komvuxstudenter.
>>
>>53341945
>denna gifen
jag snor den, tack.
>>
File: lea2.png (333 KB, 400x573) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lea2.png
333 KB, 400x573
>>53341886
>Lea
>>
>>53341936
London
>>
>>53341906
>carls brev roliga
>inte dampiga och autistiska
>>
>>53341586

>börja prata med ett brunettluder på fnöske
>kort, ganska stora bröst, genomsnittlig kropp men inte mullig. 6/10 ansikte
>tar inte lång tid innan hon bekänner sina självförtroendeproblem
>vill bli förnedrad
>frågar om hon kan tänka sig att bli nerpissad
>säger att hon aldrig provat men skulle kunna göra det
>träffar henne samma helg och pissar ner henne i min dusch efter ett ganska standard knul med hårdragning, örfilar, smisk
>hon ger ingen speciell reaktion
>duschar ihop
>skriver efteråt samma kväll efter att hon gått att hon gillade det

Ska jag träffa henne igen? Hon är inte så snygg och verkar ha massa problem favä. Träffat sådana här tjejer innan och det har alltid slutat i nåt slags kaos där dom blir beroende av ens uppmärksamhet och beter sig illa som fan om egot inte smeks i överflöd.
>>
>>53341530
Nazisterna tyckte inte folk generellt var "ok". De ansåg att medelintelligens och sånt var för låg, det var därför dom försökte fixa till artificiell evolution. Samma gäller väl typ för deras arabiska motsvarigheter. Som för övrigt ogillade islam.
>>
>>53341999
Hur vet du att det är en proxy?
>>
File: bottomkek.png (334 KB, 559x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bottomkek.png
334 KB, 559x462
Breva sötpajer var det va?
>>
>>53341945
im reporting you to https://polisen.se/
>>
>>53342029
Borde fan ändrat filnamnet till somalier, men du kan göra det för tråden anon.
>>
File: 238559.jpg (147 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
238559.jpg
147 KB, 768x1024
>>
>>53342036
Du uppfattar dem säkert som dampiga och autistiska eftersom du är. Bara lite humor på sin egen bekostnad
>>
>>53341825
>>53341884
VLC har bra pixelkonvertering eller vad fan det heter på svenska så snedknullade format som ovan nämnda film blir inte helt pixliga och så. Vad är så dåligt/vad använder ni?
>>
File: 1443908291980.jpg (315 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443908291980.jpg
315 KB, 500x750
>>
>>53342098
How can you even have access to a computer in somalia? How can you even be in somalia? I thought everyone was in sweden/finland
>>
File: nigger.jpg (20 KB, 400x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nigger.jpg
20 KB, 400x302
>>53342098
For racism? I will now post what the random somalian looks like to us Swedes.
>>
File: 1449265073884.jpg (99 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449265073884.jpg
99 KB, 600x800
>>
File: utanprick2.png (751 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
utanprick2.png
751 KB, 1080x720
>>
>>53342156
använd mpc-hc som vanligt folk
>>
>>53342119
På med snubblet Carl.
>>
File: 1449265896870.jpg (203 KB, 1459x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449265896870.jpg
203 KB, 1459x960
>>
>>53342220
Han har helt rätt favä.

Carl är en den bästa brevarn
>>
File: dummy.jpg (38 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dummy.jpg
38 KB, 1280x720
>>53341607
Det ni inte förstår är att de andra har enbart brevat mot stationära mål.

Jag och Mdongo rör oss i helt unika mönster.

Hur ska ni vinna när ni inte ens kan röra oss?
>>
>>53342276
haha mm
>>
File: 1461376021837.png (68 KB, 698x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1461376021837.png
68 KB, 698x659
>dkn mölar i mig Werthers
>>
File: 1449264934751.jpg (2 MB, 2000x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449264934751.jpg
2 MB, 2000x1334
>>
File: 1452196653443.gif (2 MB, 500x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452196653443.gif
2 MB, 500x272
>>53342183
Är jag konstig ifall jag skrattar högt åt denna bild?
>>
>>53342315
>mölar

Var bor du?
>>
File: dana kek.webm (1 MB, 524x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dana kek.webm
1 MB, 524x700
>>53342298
>>
>>53342315
>dkn varken godis eller chips hemma
någon som har lust att komma förbi med lite?
>>
>>53342038
Ja nån gång till. Ge henne ingen mer info eller sätt att kontakta dig dock, se till att hon inte är del av ditt liv. Sen bara gå lös och gör allt roligt du vill om hon inte uttryckligt säger stopp, sen kan du dumpa henne.
>>
>>53342268
>168
That's my sitting sistolic BP

Kill me
>>
>>53341886
>sötpajer

så brevar du lea xD
>>
Är jag den enda här över 40? Känner mig sjukt gammal...
>>
File: 0.jpg (11 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0.jpg
11 KB, 480x360
>>53342345
inte där jag kommer ifrån
>>53342365
mm snart
>>
>>53342377
>Kill me
>168
It'll probably sort itself out.
>>
File: 123123.jpg (233 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123123.jpg
233 KB, 700x700
>>53342217
>mpc-hc som vanligt folk
>>
File: 1406835658056.jpg (46 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406835658056.jpg
46 KB, 480x640
Varför blir vita pojkar så arga över det faktum att vita kvinnor föredrar svart kuk?

Bild relaterad, den genomsnittlige svennen när denne får reda på att systern/dottern/flickvännen drömmer om att få en stor fet svart kuk nedkörd i halsen
>>
>>53342337
Vet inte favä?
>>
File: AqwF0zV.gif (2 MB, 450x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AqwF0zV.gif
2 MB, 450x330
>>53342377
>Kill me

You're doing that just fine by yourself, senpai
>>
>>53342444
Avundsjuka.
>>
>>53342409
Vad gör du här? Musen?
>>
File: 1452289689558.jpg (88 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452289689558.jpg
88 KB, 640x640
>>
File: 1434598294423.jpg (17 KB, 313x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434598294423.jpg
17 KB, 313x286
>>53342452
>>53342422
It's 154/96 now, HR of 93
I go to the gym, I'm not fat, my BMI is 21

help
>>
File: 1450284248620.jpg (136 KB, 848x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450284248620.jpg
136 KB, 848x848
Sa någon... Martina?
>>
>>53342630
nej
>>
File: 1424287959133.jpg (57 KB, 338x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424287959133.jpg
57 KB, 338x598
>>
>>
>>53342426
bra brev
>>
File: 25346345.jpg (34 KB, 339x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
25346345.jpg
34 KB, 339x600
Någon som kan skriva ut den här bilden och lägga en redig sats över näsryggen och pannan på'na?
>>
>>53342630
ja!
>>
>>53342732
Detta är varför svenska kvinnor blir feminister
>>
File: 1447787170600.jpg (172 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170600.jpg
172 KB, 600x600
>>
File: somalia.png (348 KB, 800x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
somalia.png
348 KB, 800x864
>>53342163
Det finns två delar av somalia. Delen i svart som har sjukhus, trafikljus, fungerande regering, ett par universitet, poliskår, skatteindrivning och militärväsende. Delen i rött är bara kaos, krigsherrar, khattuggande och pirater. Stammarna i somalia är så olika. Det roliga är att stammarna i rött flyttar hit, medans stammarna i svart invandrar som läkare med mera till angloländer.
>>
File: 1450301069866.jpg (163 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450301069866.jpg
163 KB, 1080x1080
>>53342778
Hade inte den bilden, är den från hennes IG?
>>
File: 346723453477.jpg (79 KB, 690x697) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
346723453477.jpg
79 KB, 690x697
>>
File: 1452377535403.png (42 KB, 1264x847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452377535403.png
42 KB, 1264x847
Vilka är värst?

>Martinabrevare
>Alla "vi är besatta av en viss flicka" brevare
>Tåhåbrevare
>Alla 2D brevare
>Kampsportsbrevare
>Alla sportbrevare
>Stormbrevare
>Alla politikbrevare
>Snubblare
>Snubbelhatare
>Dattaspelsbrevare
>Strömbrevare
>>
>>53342366
Grejen är att sådana tjejer alltid brukar vilja öka kontaken, komma in i ens liv, få bekräftelse genom att man "accepterar" dem i sitt vanliga liv och inte bara som spermahinkar. Träffade en tjej som kk precis i den här stilen och hon började stalka mig på sociala medier, göra dumma saker som skulle få mig att förbarma mig över henne etc.
Känner inte fnöskeludret ännu så bra men inget med hennes personlighet får mig att tro att hon är någon slags oslipad diamant, och som sagt var väl knulet helt okej.

Kanske träffar henne igen i veckan eller nästa helg och ger henne en gyllene dusch rond två. Begär hon sen att vi ska ses oftare får jag kanske avveckla.
>>
File: K0iy7oR.jpg (582 KB, 2480x3508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
K0iy7oR.jpg
582 KB, 2480x3508
>>53341886
>Lea
>>
>>53342898
alla andra förutom martinabrevare favä
>>
>>53342898
alla som kom efter 2013
>>
File: 1439330506322.jpg (112 KB, 940x940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439330506322.jpg
112 KB, 940x940
>>
>>53342898
Från vänster till höger med vänster som mest cancer

Martinabrevare>Kampsportsbrevare>Snubbelhatare
>>
>>53342839
Tror det. Fikk den fra Ylilauta for modsa begynte å slette alt av martina threads
>>
>>53342898
>Alla "vi är besatta av en viss flicka" brevare
>Alla sportbrevare
>Alla politikbrevare
>Snubblare
>Dattaspelsbrevare
>Strömbrevare
favä
>>
>>53342898
Själv är jag helt ointresserad av kamp"sport" så jag stör mig på de breven, det beror nog helt på vad man är intresserad av
>>
File: 1425683374357.jpg (100 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425683374357.jpg
100 KB, 600x450
>>
File: 1450975764640.jpg (385 KB, 1380x1035) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450975764640.jpg
385 KB, 1380x1035
>>53342995
>Ylilauta
vad snackar du om?
>>
File: martsu1.jpg (151 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
martsu1.jpg
151 KB, 1080x1080
>>53342995
>>
File: 346723453474.jpg (43 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
346723453474.jpg
43 KB, 500x750
Kampsportbreven är den värsta cancern
>>
File: 1447954996929.jpg (169 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447954996929.jpg
169 KB, 1080x1080
>>53343102
svara på >>53343076
>>
>>53342898
Kampsportbrevarna klagar ju bara på allt annat så de är jobbigast tillsammans med politikbrevare. Om de faktiskt brevade om sporten i sig skulle jag inte brytt mig.
>>
File: 1431970159201.jpg (140 KB, 650x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431970159201.jpg
140 KB, 650x800
>>
>>53342898
>Dattaspelsbrevare
Dessa, de skiter upp tråden konstant med brev efter brev om sådan skit. Finns inget jävla stopp på dem.
>>
File: 1432567741.webm (277 KB, 608x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432567741.webm
277 KB, 608x336
>det är ett "spamma bilder på en fjortis"-avsnitt

Klaga aldrig på Mdongo igen.
>>
Tjena allihopa!
>>
File: 1447787170636.jpg (80 KB, 711x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170636.jpg
80 KB, 711x1024
>>
>>53343156
XIV lads xD omg jonte ska vi spela Witcher xD KOM CS MORSAN KÖPTE MONSTER shit asså ja e skithög rank på svpdota lads xD
>>
>>53343191
Martina är anständig!
>>
>>53343076
>>53343127
Ylilauta er finsk v. av 4chan. Om du hadde fulgt med på f.eks martinas gamle ask.fm , så hadde du vist at de forguder henne, og thus, har creepa som faen på hu.
>>
>>53342898
>Alla 2D brevare
>Stormbrevare
>Alla politikbrevare
>Snubblare
>Snubbelhatare
>Dattaspelsbrevare
>Hanrejbrevare

Cancer.
>>
Om det åtminstone var nya bilder på flickstackarn, men det är ju samma om och om igen
>>
File: 1447787170625.jpg (55 KB, 768x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170625.jpg
55 KB, 768x767
>>
File: 1440346798465.jpg (83 KB, 500x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440346798465.jpg
83 KB, 500x758
>>
>>53342898
>Alla "vi är besatta av en viss flicka" brevare
>>
File: 1447787170632.jpg (115 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170632.jpg
115 KB, 640x640
>>
>>53342898
Älgfixa är den enda flickbrevningen som jag gillar
>>
File: 1447879017332.jpg (108 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447879017332.jpg
108 KB, 640x640
>>53343222
Finns den fortfarande? Så nu raderas alla martinatrådar?

>>53343259
>>53343303
>inte martina

vadgördem?
>>
File: 13245466674.png (64 KB, 642x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13245466674.png
64 KB, 642x656
Alla brevare är cancer.
>>
File: 1451353498381.gif (3 MB, 150x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451353498381.gif
3 MB, 150x150
Alla som hatar på kampsportbreven är spinkiga/feta/mobboffer/grisfula eller politikbrevare

Bevisa mig fel.
>>
>>53343371
>t. smögen
>>
File: 1447787170601.jpg (407 KB, 1200x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170601.jpg
407 KB, 1200x1080
>>
>brevbrevare
>>
File: 1440346869344.jpg (84 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440346869344.jpg
84 KB, 540x720
>>53343328
>>inte martina
>vadgördem?
kom mot mig
>>
File: Hamed.jpg (194 KB, 634x1391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hamed.jpg
194 KB, 634x1391
>>53343379
Den här liraren kan sina grejer
>>
File: iF9.jpg (2 MB, 1996x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iF9.jpg
2 MB, 1996x3000
>>53342898
>Stormbrevare
>Kampsportsbrevare
>Tåhåbrevare

Dessa tre favä
>>
>>53343191
okej mdongo
>>
>>53343371
detta favä tänk vad skönt med

liksom

en tom tråd bara
>>
File: 1450041803333.jpg (72 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450041803333.jpg
72 KB, 640x640
>>
File: large (1).jpg (39 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large (1).jpg
39 KB, 500x500
>>53343324
Den döpte automatiskt till large :^)

>>53343409
Kom nyss mot Martina, det dröjer ett tag innan jag kan komma igen
>>
>>53343379
Det är bara Mdongo/Smögen och SNSD/SIDF som brevar kampsport och ni brevar ju inte om själva sporten
>>
>>53343390
Varför tycker folk det är ok med så grisdålig kamera som det är i samtliga iphone-modeller?
>>
File: 1440347219601.jpg (112 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440347219601.jpg
112 KB, 600x800
>>53343442
>Kom nyss mot Martina, det dröjer ett tag innan jag kan komma igen
gri vi
>>
>>53343328
Finns fremdeles, men alt av threads om hu blir slettet etter max 1 dag, og med en gang om noen bilder der hu er yngre enn 16 blir postet.
Ikke at jeg snakker finsk, men er det jeg har fått intrykk av hvertfall.
>>
File: 1447787170629.jpg (115 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170629.jpg
115 KB, 960x960
Martina är inte ett tillräckligt sött namn på en så söt flicka favä
>>
File: meme fight.webm (3 MB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meme fight.webm
3 MB, 720x405
>>53343443
>Det är bara Mdongo/Smögen och SNSD/SIDF som brevar kampsport och ni brevar ju inte om själva sporten

Fel på varje punkt senpai
>>
File: 1450263441284.webm (1 MB, 400x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450263441284.webm
1 MB, 400x540
>>53342898
>båtbrevare

>>53343427
>>Tåhåbrevare
"Nej"
>>
>>53343379
>kampsports"brev"
>brevar bilder på blodiga män i shorts
>inget om sporten i sig
>skitbrev och något om heem
>>
What about ylilauta abd finns?!?!
>>
File: 14354543595.jpg (95 KB, 540x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14354543595.jpg
95 KB, 540x650
>dkn man tycker det är smått obehagligt att det är minst en person som sitter och spammar Martina

Någon annan här som tycker det?

Att det sitter några och seriöst sparar ner alla bilder på den här helt vanliga flickan som en besatt galning.
>>
File: mapp.png (16 KB, 364x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mapp.png
16 KB, 364x478
Breva era martinamappar
>>
File: Lissie-4-750x1000.jpg (165 KB, 750x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lissie-4-750x1000.jpg
165 KB, 750x1000
>dkn ingen Lissie-fv
>>
File: 1451922593524.jpg (105 KB, 836x727) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451922593524.jpg
105 KB, 836x727
>>53343204
>Ironisk bajsbrevare
>Klaga på någon annan
>>
>>53343603
Det är jävligt obehagligt, och dom själva fattar ju inte hur sjukt det är.
>>
>>53343592
hälften vatten pekka
>>
>>53343604
>döljer skapningsdatumet
nybög konfirmerat
>>
>>53343603
Ja jag tycker också det.
>>
>>53343603
>>53343665
>>>/familjeliv.se/
>>
File: SMR flicka#1.jpg (320 KB, 758x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SMR flicka#1.jpg
320 KB, 758x864
>>53343503
Vad föreslår du då?

>>53343687
haha aa :^) skapade den i förrgår favä
>>
File: sweden.png (75 KB, 853x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweden.png
75 KB, 853x543
>>53343676
Jag prata inte svenska jag heter homo peter
>>
File: 1451352992527.png (1 MB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451352992527.png
1 MB, 1200x1600
>>5334356
Vilken av grupperna jag namngav är du?
>>
Martinabrevarn är också cuckbrevarn.
>>
>>53343782
(dead)

vafalls? Aldrig sett detta innan favä
>>
>>53343771
>SMR flicka#1.jpg
Verkligen? f1 h1
>>
File: förfetförettfuck.png (504 KB, 555x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
förfetförettfuck.png
504 KB, 555x587
Jag saknar för fet för ett fuck-anon. I alla fall när det brevades historier
>>
File: 1427264621422.jpg (103 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427264621422.jpg
103 KB, 450x600
>>53343771
>Vad föreslår du då?

Vet inte... Linnea kanske? :3 eller Maja!
>>
File: Kim Euphoric .jpg (84 KB, 1024x1208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kim Euphoric .jpg
84 KB, 1024x1208
>Kamp"""""""""sport"""""""""
>haha fyfan vad kul spamma bilder på halvnakna män
>looooooooool ska heemareeej!
>>
File: SMR flicka#2.png (846 KB, 592x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SMR flicka#2.png
846 KB, 592x599
>>53343823
>>
>>53343861
Detta är nog Martina reaktion på att du vill byta hennes namn.

hon är en fin flicka
med fint namn
>>
File: 1637853.jpg (60 KB, 990x671) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1637853.jpg
60 KB, 990x671
Det är finkultur nu för tiden att vara besatt av småflickor, Knausgård har skrivit om sin attraktion till en 13-årig flicka med apelsinstora bröst, även vår svenske författare Stig Larsson gillar småflickor.
>>
>>53343852
>spara en överkomprimerad jpg som png
men sluuuuuuuutaaaaaa
>>
https://youtu.be/kUgpYSJh_Fo
>>
>>53343964
Skrev han verkligen om sig själv? Trodde det var en roman? eller vadfan har jag missat här?
>>
File: 1451351700797.jpg (56 KB, 666x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451351700797.jpg
56 KB, 666x666
>>53343873
Menar du att de ska kämpa fullt påklädda eller? Inte särskilt praktiskt.
>>
>dkn segling kommer ALLTID vara en helvit aktivitet

Så gött att kunna hänga med faktiska svenskar utan stök och hot från babbarna.
>>
>>53344026
Han försöker visa kvalitén på deras bajsiga brev.
>>
>>53344036
>brevar en rasblanderska medan han säger detta
>>
Blev martinabrevarna bannade?
>>
>>53344036
Jakt? Krävs att man kan läsa böcker.
>>
>>53344036
>medelålders moderatextremistanon är flickbrevare
>>
File: 1416356028631.jpg (83 KB, 690x1196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416356028631.jpg
83 KB, 690x1196
>>53344099
nej
>>
>>53344117
Men negrerna jagar ju på gatorna hela tiden
>>
breva bild från er nbögsträff i göteborg
>>
>>53344096
>rasblanderska

"ok"
>>
File: 1448938962720.jpg (22 KB, 283x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448938962720.jpg
22 KB, 283x447
>tråden
>>
>>53344242
värt att breva
>>
>>53343303
Jag undrar vem den där tjejen är egentligen, jag har sett henne brevas mer än Martina i vissa perioder. Hon är liksom inte söt, men lite... fulsnygg? Typ lite blyg och mobbad tjej.
>>
File: 145177974528.jpg (36 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145177974528.jpg
36 KB, 600x450
>>53344242
Var håller Narcissus hus någonstans? Har han blivit cuckad till döds?
>>
File: kruek.jpg (385 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kruek.jpg
385 KB, 800x1200
>vadå vill du inte knulla för att jag är en rispaj? driver du? dra ut kuken innan jag blir sur
>>
>>53344195
Att skjuta en annan neger med något rysk skit som smugglats in av polsk långtradare är inte jakt. Negrer är för dumma för att läsa en bok med svåra ord som "kulfång" så de kuggar alltid på teoriprovet om jaktlicens.
>>
File: 23467484.jpg (112 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23467484.jpg
112 KB, 450x600
Breva namn som endast vitt skräp och kriminella har. Jag börjar:

Andreas, Mattias, Denise
>>
File: 1445591715521.jpg (38 KB, 485x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445591715521.jpg
38 KB, 485x632
>>53344242
>tråden
ett misstag, det är bara skit
>>
>>53344368
martina
>>
File: 1450680983696.jpg (1 MB, 1205x1800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450680983696.jpg
1 MB, 1205x1800
>>53344337
>vill du inte knulla
>dra ut kuken

Det här brevet gör inte särskilt mycket logik för att vara helt ärlig med dig familj
>>
>>53344368
Vart fick du bilden ifrån?
>>
>>53344368
martina
>>
File: 1442951167897.jpg (35 KB, 500x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442951167897.jpg
35 KB, 500x319
>>53344404
Tänder folk på detta?

GRI
VI
om du frågar mig
>>
File: 1386056456963.jpg (41 KB, 451x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386056456963.jpg
41 KB, 451x633
Rudolf Hess - Kraften i din tro, övervann smärtan
Rudolf Hess - Du lever för evigt i våra hjärtan
>>
MEN SLUTA ÄCKLA NER TRÅDEN
>>
File: 1449201893829.png (287 KB, 368x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449201893829.png
287 KB, 368x469
>>53344242
>stjäla min bild
>>
>>53344510
Bra talat min polske vän
>>
File: 1424293429874.jpg (199 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424293429874.jpg
199 KB, 1080x1080
>>
File: 14274323372.jpg (64 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14274323372.jpg
64 KB, 600x600
Tack baserade städaren
>>
File: SKmWz90r2Zg.jpg (95 KB, 672x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SKmWz90r2Zg.jpg
95 KB, 672x1024
ska göra kaffe, vill ni ha?
>>
File: Kvällskaffe favä.png (320 KB, 1193x1033) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kvällskaffe favä.png
320 KB, 1193x1033
>>53344726
Ja favä
>>
>>53344726
en stor svart tack
>>
>>53344726
Ja tack gärna, en skvätt mjölk bara
>>
File: 1451520289121.png (246 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451520289121.png
246 KB, 550x535
>>53344404
>>53344517
>>53344581
Vad luktar ens "flicksaft" som? Är det inte bara restprodukter från kroppen?

t. inte nbög
>>
File: 1421943286279.jpg (125 KB, 1920x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421943286279.jpg
125 KB, 1920x800
>när städaren blåser skiten ur barnprogramsautisterna
>>
File: 144043204201.png (466 KB, 476x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144043204201.png
466 KB, 476x594
>>53344231
Ja?
>>
>>53344510
Poland, saviour of europe :3
>>
File: 1448567194520.jpg (259 KB, 720x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448567194520.jpg
259 KB, 720x1280
>>53344726
Önskar jag hade en vaniljlatte just nu favä
>>
File: YvpeG6vzaR4.jpg (157 KB, 1280x774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
YvpeG6vzaR4.jpg
157 KB, 1280x774
>>53344786
har tyvärr ingen mjölk hemma
>>53344776
>>53344766
En stor svart till anon och Misaka!
>>
File: Nujabes.jpg (72 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nujabes.jpg
72 KB, 480x640
>>53344726
Kan man få en kopp varm choklad?
>>
>dkn joinar en räd på wow
>de skriver en ts
>jag joinar
>de är rullspelande norskar
>som stönar åt varandra när de /kiss:ar

vad har jag gett mig in på?
>>
>dkn man tyckte att trosbrevningen var ganska het
Söka hjälp J/N?
>>
>>53344960
Satan vad ful Nujabes är. Hade ingen aning
>>
File: 6843354.png (12 KB, 483x124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6843354.png
12 KB, 483x124
#vänzonad
>>
>>53344788
Vadå "restprodukter", produceras av diverse körtlar för att förenkla penetration

Luktar lite fränt ibland, men det är inte en äcklig lukt utan man blir upphetsad av det
>>
File: knatte za warudo.png (43 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte za warudo.png
43 KB, 177x215
>>53345048
>wowspelare
>>
>>53345059
Ful i ansikte, skön i vafan man nu säger
>>
>>53345048
Jag älskar dig anon, gröntexta mer.
>>
>>53345067
Men om du kollar på bilderna så ser det ut att vara flytningar eller nåt.
>>
>>53345066
varför pratar hon 2d
>>
>>53345067
>man blir upphetsad av det
som kuklukt?
>>
>>53345077
Han gjorde fet musik i vart fall, allt som räknas
>>
File: 1426900316915.png (114 KB, 533x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426900316915.png
114 KB, 533x541
>>53345053
du behöver jesus
>>
>>53345066
L M A O
>>
File: 1451519482831.jpg (27 KB, 390x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451519482831.jpg
27 KB, 390x310
>>53345066
Kirino blåst åt helvete av både Maja och My
>>
>>53345124
>de summonar varandra
>trots att de står precis bredvid varandra
>de asgarvar åt det
>vill inte lämna för att de har faktiskt bra utrustning
>>
det fortsätter hända
http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/
>>
>>53345169
Jag funderar på att gå och prata med en präst.
J/N
>>
File: 1451089035045.gif (980 KB, 305x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451089035045.gif
980 KB, 305x320
>>53345133
>du kommer aldrig lukta på en fitta
>>
>>53345127
>2D

Vissa tycker att kvinnosekret med riktigt stark lukt är h1, nipponesen som ritade bilden kännetecknar detta genom att ge fläcken en snuskig färg (eller så ska det föreställa urin)

I verkligheten så tror jag att gula vaginala utsöndringar är ett tecken på infektion av något slag, dock så kan det ibland vara vitt till färgen beroende på kvinnan menstruationscykel

>>53345133
haha aa
>>
>>53345191
Maja också? Hur sumpade han det?
>>53345205
Mer om kyssautismen och rollspelandet.
>>
>>53345310
>Hur sumpade han det?
De låg och skedade men han vågade inte göra något
>>
>>53345230
Mörka mäns rätt till kvinnors kroppar > kvinnors rätt till sina egna kroppar
Du är väl feminist din jävla rasist?
>>
>>53345230
Fakking sänk hela jävla judepressen alltså
>>
>>53345310
>de blir helt galna och skriker "SLUTE SUMMONE MIGG DIN JEFLE BENDIT!!!"
>någon spawnar en matbord och alla skriker "DAGS Å ETEDAGSÅETEDAGSÅETE!!!!"

Vill filma allt, men vet inte hur
>>
File: 1450923267048.jpg (137 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450923267048.jpg
137 KB, 960x960
Hur luktar snopp?
>>
>>53345307
>dkn kommer aldrig få känna den lukten
>>
File: 1449375654564.jpg (326 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449375654564.jpg
326 KB, 1280x960
Två hela dagar utan, onanera J/N?

>dkn tittar på vagt sensuella bilder och penis blir styv som en diamant
>>
nu skriker alla "DIN MICK E LÅG" fast det låter som
DINMEGELÅEEDINMEGGELÅEEEE

det är en tjej med

ska man joina guilden och lära sig norska eller? det är fan coola killer
>>
>>53345230
Jag är seriöst orolig för vadfan som kommer hända i det här landet när elden har nått repetsdag nivåer. För den dagen kommer vara här snabbare än vad vi vet om.
>>
File: 1451933031452.jpg (56 KB, 550x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451933031452.jpg
56 KB, 550x960
>>53345230
Som man bäddar...
>>
>>53345462
Kör på anon och gröntexta allt kul i tråden. Spelar du retail?
>>
File: 1426022264043.jpg (363 KB, 900x2793) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426022264043.jpg
363 KB, 900x2793
https://www.youtube.com/watch?v=vLha4JrAOmQ

Jag gillar den här grabben, någon polack-irländare som har flyttat till Indien för att växa ris,grönsaker och frukt. Han är väldigt informativ och det är mysigt att se på när han reser runt och letar efter frön till sin trädgård. Han förtjänar mer (you)s.
>>
File: grabb i fedora 33.jpg (21 KB, 512x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grabb i fedora 33.jpg
21 KB, 512x577
>Jag är seriöst orolig för vadfan som kommer hända i det här landet när elden har nått repetsdag nivåer. För den dagen kommer vara här snabbare än vad vi vet om.
>>
File: 1314843208421.jpg (32 KB, 600x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1314843208421.jpg
32 KB, 600x649
>Jag är seriöst orolig för vadfan som kommer hända i det här landet när elden har nått repetsdag nivåer. För den dagen kommer vara här snabbare än vad vi vet om.
>>
>>53345307
>gulaktiga flytningar
>ovanligt

anon, jag...
>>
>>53345512
Vill fan ha en tshirt med det där
>>
>>53345520
Retail är bäst favä

>feast tog slut, så alla spammar "FÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆST" och skriker "MATMATMATMATMFÆÆÆÆÆÆST!!!"
>>
>>53345466
Repets dag kommer bli så underbar. Totalt jävla blodbad över hela landet. Ingen nåd bara bokstavligt ursvenskt barbari med allt vad det innebär.
>>
>>53345549
>>53345550
Hur fan fortsätter detta hända när vi inte ens koordinerar det?
>>
>>53345541
Vad studerar du på universitetet?
Snälla svara, jag kommer prenumerera på din irländka vän då.
>>
>>53345591
Ayy lmao
>>
>>53345626
Framstående minnen tänker lika.
>brevades samma sekund
>>
File: 346543.png (4 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
346543.png
4 MB, 1920x1080
>dkn rollspelar med My
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>Repets dag kommer bli så underbar. Totalt jävla blodbad över hela landet. Ingen nåd bara bokstavligt ursvenskt barbari med allt vad det innebär.
>>
>>53345626
>IRC tror att de har fedoramonopol
hah, ni är amatörer när det kommer till att organisera räder
>>
File: 1440034204231.jpg (198 KB, 3000x1688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440034204231.jpg
198 KB, 3000x1688
>Framstående minnen tänker lika.
>>
>>53345466
>när elden har nått repetsdag nivåer
kommer aldrig hända familj

saker kommer bara rulla på och bli lite lite sämre för var dag som går, tills vi är lika apatiskt trasiga som valfri gammal sovjetstat

ta på dig dina göra klipp-byxor och bli börshaj istället för vänta på en dag som bara existerar i de vildaste fantasier
>>
>>53345695
Kirino breva din finaste Kirinobild. Jag behöver nåt att dra i kuk1 till.
>>
File: 1423476976832.png (424 KB, 444x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476976832.png
424 KB, 444x555
>saker kommer bara rulla på och bli lite lite sämre för var dag som går, tills vi är lika apatiskt trasiga som valfri gammal sovjetstat
>>
File: 1432918468704.jpg (62 KB, 450x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432918468704.jpg
62 KB, 450x532
>hah, ni är amatörer när det kommer till att organisera räder
>>
File: 38676536.jpg (259 KB, 538x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
38676536.jpg
259 KB, 538x800
>>53345794
>>
File: 1423476976689.png (74 KB, 279x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476976689.png
74 KB, 279x267
>Jag behöver nåt att dra i kuk1 till
>>
>>53345695
avsluta er själva
>>
>>53345839
D-den är för vacker. Jag vill bara kyssa henne och ta hand om henne nu. Men tack.
>>
File: 1423477093248.jpg (59 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423477093248.jpg
59 KB, 512x512
>avsluta er själva
>>
fedoraspammaren är nog min favoritbrevare
>>
>>53345915
Fedoraspammaren är snubblarna och Mizakis polare från IRCn
>>
File: 1423476761398.jpg (82 KB, 900x1344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476761398.jpg
82 KB, 900x1344
>fedoraspammaren är nog min favoritbrevare
>>
Hur länge ska trådarna se ut såhär?
>>
>>53345961
de fyller iaf tråden För Att Vara Ärlig
>>
File: 1447193981623.jpg (797 KB, 657x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447193981623.jpg
797 KB, 657x832
>>53345466
>>53345619
Repets dag kommer vara det bästa som har hänt i mitt liv.
>>
>>53345961
fedoraspammaren är bokstavligen jordens avskum

inneföre >fedoraspammaren är bokstavligen jordens avskum och fedora.jpg
>>
File: 1451000970444.gif (1021 KB, 261x163) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451000970444.gif
1021 KB, 261x163
Existerar det söta pojkar med fedora?
>>
>>53346056
Scooby
>>
>>53346189
>>53346189
>>53346189
Thread replies: 346
Thread images: 151
Thread DB ID: 384425[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.