[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/NEDERDRAAD/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 230
Thread images: 82
File: 1450000339975.jpg (30 KB, 555x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450000339975.jpg
30 KB, 555x416
kat editie
kat beste
>>
anime
>>
File: 1446388399026.jpg (1 MB, 1400x787) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446388399026.jpg
1 MB, 1400x787
What are tokkies like?
>>
3e voor kankerkatten
>>
File: 1448643160340.jpg (25 KB, 317x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448643160340.jpg
25 KB, 317x317
>hondenflikkers
>>
>>
File: hmmm.png (154 KB, 316x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hmmm.png
154 KB, 316x394
animukatten
>>
>ben student
>eet alleen kapsalon en diepvriespizza
>Grote Amerikaan kklekker
>zuip verder alleen maar bier en melk
>weken buikpijn
>toch maar hap bezoeken
>zegt dat ik kuurtje moet nemen
>Nietvanmijneigenrisicovriend
>drinkt nog een trippeltje
>>
bestaan er eigenlijk maximum post limiet in draden?
Ik weet dat het na +- 300 niet meer gebumped wordt en op een gegeven moment dood gaat, maar kan een draad ook vol raken?
>>
>>53349835
Imagine a rubbish bin (trash can) that's coming to life.
>>
>>53349871

jood/10
>>
File: kat (2).jpg (89 KB, 600x788) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kat (2).jpg
89 KB, 600x788
Ik ga ook maar eens in bed liggen.
Maar niet getreurd ik ga gewoon met mijn mobiel verder schijtpalen :)
Hier nog een leuke poes :3
>>
File: 1478962148563258.jpg (219 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1478962148563258.jpg
219 KB, 900x1200
eindelijk een draad voor mijn ware aard
>>
>>53349899
wat eet je dan als ontbijt?
>>
>>53349922
Laten we het uitvinden door extreem veel en snel te schijtpalen.
>>
>>53350043
tosti

twee bevroren Grote Amerikanen op elkaar en in het tosti-ijzer
>>
File: 148624785.jpg (69 KB, 736x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
148624785.jpg
69 KB, 736x960
>>53349922
ik heb draden van 2000+ palen gezien
maar weet niet of dat voor /int/ ook zo geldt
>>
Mijn ottertje is echt de allerschattigste jongens :3
>>
>>53350192

Ik dacht dat otters vrij agressief waren
>>
>>53350242
Nou mijn ottertje is super lief :3
>>
>>53349922
er is wel een plaatjeslimiet oetz
>>
>>53350282
zal ik je mijn otter eens laten zien
>>
File: 1445697222299.jpg (9 KB, 255x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445697222299.jpg
9 KB, 255x244
kat
>>
>>53350316
geil hoor
>>
>>53350316
Heb jij ookbeen lief ottertje dan? :3
>>
>>53349899
Mijn depressie heeft er juist voor gezorgd dat ik bijn geen eetlust meer heb. Ik weeg letterlijk 53 kilo. Maar ik zie er ook nog uit als een peuter.

Het kan allebei de kanten op gaan dus.
>>
http://desustorage.org/mlp/search/tripcode/kMB%2F9fDXaA/
>mgw Arab een ponyflikker is
>>
File: 1963216516.jpg (97 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1963216516.jpg
97 KB, 480x360
>>53350349
2 kat
>>
>>53350395
je mag hem aaien en kusjes geven
>>
>>53350408
>muh depressie
Wees gewoon minder verdrietig
>>
>>53350282

Mag je otters als huisdier hebben dan? Heb je een vijvertje in je tuin?
>>
File: schatje_van_lgbt.jpg (231 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
schatje_van_lgbt.jpg
231 KB, 540x960
>>53350192
Paal foto dan kankerjong anders geloof ik je niet.

Ik moet nog rukken.
>>
>>53350408
>zie er ook nog uit als een peuter
paal foto

en paal lengte
>>
>>53350408
>muh depressie
gewoon jezelf zijn
>>
waarom houden jullie je homofiele shit niet op /lgbt/
>>
>>53350408
Hoe lang ben jij?

Ik ben 168 cm en weeg 51,3 kg.

Net een reep chocola op en ik voel me kut.
>>
>>53350588
heb je nog meer van dit soort basisschool wijsheden?
>>
>>53350622

bent ge een meiske ofwa
>>
>>53350484
:3
>>
File: 1438903197572.png (66 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438903197572.png
66 KB, 1000x1000
>>53350484
>deze mensen bestaan
>ze hebben een vd
>ik niet
>>
>>53350622
haha, als ik niet oppas dan struikel ik nog over je heen
>>
>>53350652
Nee tuurlijk niet kanker op.
>>
>>53350667
je zal waarschijnlijk niet heel jaloers zijn op hun vd, broeder
>>
>>53350425
nietes
>>
>>53350725

amai, ge bent wel pittig voor zo'n klein manneke
>>
>>53350841
Tja ze moeten compenseren voor hun lengte
>>
>>53350841
Komt ervan als je te veel snoept.

Overweeg nu om alles uit te kotsen.
Heb al maanden lang niet gesnoept tot dat mn ouders voor me boodschappen hebben gedaan en een reep chocolade erbij hebben gekocht.
>>
File: 1433220505848.jpg (2 MB, 2448x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433220505848.jpg
2 MB, 2448x2448
>wil gaan slapen
>nieuwe draad
>katten editie
neug nu moet ik mijn map palen
>>
>4 beschuitjes op
>nog steeds honger

waar bewaren ze die voedselpakketten die naar afrikek gaan?
>>
File: 1445708836274.jpg (40 KB, 320x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445708836274.jpg
40 KB, 320x390
>>53350932
2/?
>>
>>53350425
Nee oetz
Ik heb onder arab gepaald op/mlp/
>>
>>53350929
Koop van die snoeptomaatjes. Gezond en het houdt je bezig
>>
>>53350977
>>
>>53350630
>doe je best
>doe wat je leuk vind
>een vd komt vanzelf wel
>doe gewoon gezellig
Dat is dan tien euro.
>>
>>53350929

Is toch niet zo erg om af een toe te snoepen
>>
File: eNVwgUO.jpg (154 KB, 1325x882) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eNVwgUO.jpg
154 KB, 1325x882
Wie van jullie is dit met deze miem tietel
>>
File: 20150111_190407.jpg (3 MB, 5312x2988) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20150111_190407.jpg
3 MB, 5312x2988
>>53349773
r8 my kat
>>
wie gaat mee een vriendin kopen in Gambia?
>>
File: 1449330605268.jpg (185 KB, 468x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449330605268.jpg
185 KB, 468x500
>>53351025
3/?
>>
>>53351044
Moet jij nodig zeggen dikzak.

Paal gewicht.
>>
>>53351028
voor dat geld liever een avond met uw mams

>>53351044
Deze geitenhoeder wijsheden...
>>
>>53351028
>>doe gewoon gezellig

Die had ik eens eerder gehoord.
Werd alleen maar meer depressief, ik weet niet hoe ik gezellig moet doen.
;_;̣̣
>>
File: 1446753554190.jpg (252 KB, 1600x1335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446753554190.jpg
252 KB, 1600x1335
>>53351085
4/?
>>53351068
7.5/10
>>
>>53351086

feestdagen zijn net achter de rug, dat hou ik liever voor me oetz
>>
>>53351068
Wat een poepie :3
>>
>>53351044
Dat is juist het probleem.

>Ach wat kan één blokje reep nou
>Oke nog één dan
>Nog één en ik ga stoppen
>Deze is echt de allerlaatste
>Deze echt, ik beloof het
>Oh is de reep al op? Ik pak wel een nieuwe
>>
File: 16574646541355.gif (1022 KB, 371x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16574646541355.gif
1022 KB, 371x373
>>53351085
hoe groot is jouw katten folder?
>>
File: 1433379912233.jpg (199 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433379912233.jpg
199 KB, 1920x1200
>>53351132
5/?
>>
>>53351132
CONCIËRGES!!1111
>>
6 vwo is valt eigenlijk wel mee oetz, ik had moeilijker verwacht
>>
>>53351130
wees jezelf, dan ben je al gezellig genoeg gekkie :3
>>
File: puchiko.jpg (18 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
puchiko.jpg
18 KB, 320x240
>>53351132
Hoe voelen borsten?
>>
>>53351132
gerapotreert
>>
>>53351132
Bedankt eikel mijn baas heeft mij zojuist ontslagen !!!!!
>>
File: kot.webm (2 MB, 852x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kot.webm
2 MB, 852x480
>>
>>53351138
Dacht ik al.

Snoep is voor minkukels.
Ik zeg het wel de volgende keer tegen mijn ouders.
>>
>>53351222
Als zakken vol met zand.
>>
>>53351222
alsof iemand hier dat weet

je kunt ahmed vragen hoe geitenanus voelt
>>
>>53351232
>werken om 2 uur 'snachts
>op 4kanaal zitten op je werkt

verdiende loon(slaaf)
>>
>>53351222
warm en zacht
>>
File: 1433043252717.jpg (352 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433043252717.jpg
352 KB, 1920x1080
>>53351180
6/?
>>53351174
redelijk groot, wel een paar megabyte
>>53351190
Niet zo hard! jij klikspaan
>>53351222
zacht
>>53351226
wel verdraait, nu moet ik weer een ander ip adres nemen
>>53351232
warom heb je geen 4kin x op je werk?
daarmee kun je werktijd instellen zonder afbeeldingen
>>
File: 1438786497746.jpg (140 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438786497746.jpg
140 KB, 600x600
>>53351391
7/?
japans album
>>
File: 1441675839134.jpg (48 KB, 365x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441675839134.jpg
48 KB, 365x444
>>53351391
>wel een paar megabyte
hoeveel megabyte dan
>>
File: 1451643956358s.jpg (3 KB, 125x79) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451643956358s.jpg
3 KB, 125x79
>>53351438
8/?
>>
>>53350464
zal ik doen
>>53350526
173 cm ofzo
>>53350588
wat kan ik er nou aan doen dat mezelf een depressieve flikker is?
>>
>>53351482
die mag je wel uit je folder verwijderen om oetz te zijn
>>
File: 1443264515203.jpg (3 MB, 3648x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443264515203.jpg
3 MB, 3648x2048
>>53351440
ja dat weet ik toch niet, dat zie je niet bij een map
>>53351482
9/?
ja, hij is wel klein
>>
Hete broekzakken
>>
Net over mn gier gegaan en alles weggespoeld.
Voelt al stukken beter.

Ik heb gelijk de zakken chips weggegooid natuulijk kei zonde.

Of ik kan het aan mn buurvrouw geven maar dan lijk ik net een autist.
>>
File: 1442609587037.webm (692 KB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442609587037.webm
692 KB, 720x404
>>53351534
10/?
het is een webm, geen idee wat erop staat, ik neem aan een kat
>>
Mama's spaghetti
>>
File: 16546543216.jpg (54 KB, 268x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16546543216.jpg
54 KB, 268x228
>>53351534
dat kan je zien als je er met je muis overheen zweeft
>>
>>53351028
bedankt, je vergeet nog wel
>je hoeft niet te drinken om lol te hebben
>>
File: 1443351002277.jpg (418 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443351002277.jpg
418 KB, 1920x1080
>>53351585
11/?
>>
File: 1446374490875.jpg (34 KB, 400x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446374490875.jpg
34 KB, 400x315
>>53351626
oh natuurlijk, ik keek ook alleen maar tijdens het bovenladen
>>53351634
12/?
>>
>>53351555
t. toekomstig anorexia patient
>>
>>53351496
Hm, mijn pedo gevoelens zijn er niet als ik je zo zie
niet zo erg peuter dus
>>
>>53351555
Ga heffen
>>
File: 1443265856735.jpg (2 MB, 2560x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443265856735.jpg
2 MB, 2560x1440
>>53351626
>>53351440
17,5 mb
>>53351667
13/?
>>
>>53351692
mvg. dikzak
>>
File: 1445708818128.jpg (46 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445708818128.jpg
46 KB, 480x640
>>53351719
14/?
>>
kunnen we de volgende keer de mensen die niet heffen niet welkom heten???
>>
>>53351735
>over je gier gaan voor 1 chocola

Jij bent zeker die magere yoghurt paler of nie?
>>
File: 1440026619531.jpg (17 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440026619531.jpg
17 KB, 480x480
>>53351749
15/?
>>
>>53351692
>toekomstig
>>
File: 1427393850242.gif (480 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427393850242.gif
480 KB, 500x281
>>53351779
16/?
>>
File: 1424597529148s.jpg (50 KB, 363x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424597529148s.jpg
50 KB, 363x321
>>53351816
17/?
>>
File: Cinnamon Tabby.jpg (50 KB, 595x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cinnamon Tabby.jpg
50 KB, 595x439
>>53351719
>17,5mb
een goed beginnetje
ga zo door!
>>
>>53351813
Ik snap hem niet.

En stop met katten plaatjes.
>>
>>53351713
Nee ik heb nog een redelijke kaas kaak net als mijn stem, maar mijn lengte laat me er echt uit zien alsof ik 14 ben.
>>53351555
Wat de fuck man waarom koop je uberhaupt chips.
>>
File: 1427403340579.jpg (25 KB, 436x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427403340579.jpg
25 KB, 436x436
>>53351863
hoeveel heb jij dan?
>>53351858
18/?
>>53351877
nee, als mijn map op is
>>
>hij plaatst om half drie plaatjes van katten op een Nipponees kleurplatenforum
>>
>>53351877
de grap is dat hij nu al een anorexia patient is
>>
File: 1429667338662.jpg (201 KB, 800x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429667338662.jpg
201 KB, 800x725
>>53351895
19/?
>>53351907
het is ook een katten editie
>>
>>53351884
Mijn lieve ouders hebben voor mij boodschappen gedaan en wat snoep/chips gekocht.

Blijkbaar zijn ze vergeten dat ik nooit snoep totdat ik 's avonds het niet meer kon laten.
>>
>>53351907
>>53351877
Domme hondeneigenaren.
>>
File: Cinnamon Tortie.jpg (42 KB, 299x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cinnamon Tortie.jpg
42 KB, 299x300
>>53351895
nog net geen 200mb oetz
ik heb ook alle vachtsoorten/kleuren van katten in aparte mappen
>>
File: 1433179291984.jpg (109 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433179291984.jpg
109 KB, 800x600
>>53351931
20/?
>>
File: 1434816881330s.jpg (2 KB, 125x84) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434816881330s.jpg
2 KB, 125x84
>>53351956
oei, ik dat is uiterst mooi
>>53351966
21/?
>>
kankerkatten
>>
File: 1437700042347.jpg (93 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437700042347.jpg
93 KB, 960x960
>>53352000
22/?
ik ga te kleine foto's verweideren
>>
File: Lilac.jpg (22 KB, 300x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lilac.jpg
22 KB, 300x225
>>53352000
ik ben een beetje autistisch als het om katten gaat

mooie nummers trouwens
minder mooi plaatje
>>
>>53352000
Kanker op jullie laten geen ruimte over voor discussie.

>alle plaatjes in 1 map douwen
Kankermongool
>>
Jongens snel waar moet ik op fappen?
>>
File: 1439218416187.jpg (6 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439218416187.jpg
6 KB, 259x194
>>53352037
gvd doe eens normaal!
>>53352042
23/?
>>
>>53352042
verweideren

R A N D S T A D
>>
>>53352059
ovipositie.
>>
File: 15456654354.jpg (184 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15456654354.jpg
184 KB, 1600x1200
>>53352037
is er iets wat arabieren NIET verpesten?

>>53352057
>discussie
het is de kat editie
kanker jij maar op, hond
daarbij heb ik m'n kattenfolder ernstig goed geordend
>>
Ik zou een plaatje van me hond palen as tegenstrijd maar het is te donker en met flits maakt lelijke foto's.
>>
File: 1441266759586.jpg (125 KB, 650x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441266759586.jpg
125 KB, 650x517
>>53352056
die ga ik ook verweideren, je kon de kat nauwlijks zien
>>53352057
>impliceren dat ik geen sub-folders heb
>>53352071
24/?
>>
File: HOND.jpg (841 KB, 2080x1560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HOND.jpg
841 KB, 2080x1560
>>53351942
leer een beetje zelf controle
wel indrukwekkend dat je jezelf kan laten kotsen. ik probeerde dat een paar jaar geleden omdat ik niet naar school wilde en het lukte me niet.
>>53351943
>dvw australische herder
>>
>>53352037
Wat vind jij eigenlijk niet kanker?
>>
File: 132163546513.png (328 KB, 500x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132163546513.png
328 KB, 500x483
>>53352106
>me hond
>as tegenstrijd
>>
File: 1442072185164.jpg (157 KB, 660x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442072185164.jpg
157 KB, 660x440
>>53352101
nee, gewoon dyslectie
>>53352105
opgeslagen
>>53352124
25/?
>>
File: 148785456523.jpg (108 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
148785456523.jpg
108 KB, 640x427
>>53352146
Ik vind honden ook lief
maar ik vind katten liever
>>
>>53352105
>>53352147

aha even racisme tussendoor? kan allemaal
>>
>>53352150
Sorry zeikerd het was gewoon plat/spreektaal, laat me het is half drie zeg!
>>
File: 1445595846347.gif (1007 KB, 500x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445595846347.gif
1007 KB, 500x277
>>53352156
26/?
>>
>>53352179
> jij

Dus, wat vind jij eigenlijk niet kanker?
>>
File: 14654654659.jpg (48 KB, 700x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14654654659.jpg
48 KB, 700x465
>>53352204
Nee het was gewoon fout Nederlands
>>
>>53352204
half drie begint de lol pas
>>
File: 1451822959856s.jpg (3 KB, 83x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451822959856s.jpg
3 KB, 83x125
>>53352220
27/?
>>
>>53352249

lekkere vlaamse wijven
>>
>>53352146
Yep.

Deed kankerveel pijn.
2 minuten gehuild, brandende keel/neus.

Toen ik al al het snoep in de kast zag liggen liet ik het gewoon maar staan met de achterliggende gedachte dat iemand wellicht op bezoek zou komen. Het ik ook idd zonde om het te weggooien

Nu heb ik het maar gelijk weggegooid.
>>
>>53352258
Spreektaal is op zich fout ja maar boeie zeg.
>>
File: 1452386813803s.jpg (3 KB, 93x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452386813803s.jpg
3 KB, 93x125
>>53352277
28/?
alleen mijn blinki map nog
>>
File: 616461951.jpg (81 KB, 483x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
616461951.jpg
81 KB, 483x433
>>53352179
Ik zou best willen proberen om niet racistisch te zijn.
Maar altijd als er bij mij iets mis gaat, of als ik me moet ergeren aan mensen, dan is het altijd de schuld van die bondkraag-dragende mensen met een huidskleur die heel veel lijkt op de kleur van diarree.
>>
File: 1431694103271.jpg (183 KB, 1124x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431694103271.jpg
183 KB, 1124x1024
>>53352313
29/?
>>
File: lkkr.jpg (150 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lkkr.jpg
150 KB, 960x960
>>53352283
>>
>>53352296
Ben je spongebob? Moet je een knuffel hebben ofzo?
>>
>>53352315

Dat verklaart niet waarom mensen om je heen veel succesvoller zijn dan jij. Het kan niet zo zijn dat die Marokkanen alleen jou lastigvallen en saboteren.
>>
>>53352313
Deze is al gepaald kankermongool.
>>
File: 1444898889411.jpg (125 KB, 765x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444898889411.jpg
125 KB, 765x1024
>>53352343
30/?
>>
>>53352357
Nee ik probeer alleen een onderwerp of discussie te maken voor de 4kanners die nog wakker zijn maar autistische katten palers verpesten het weer.
>>
File: 1444898969730.jpg (119 KB, 682x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444898969730.jpg
119 KB, 682x1024
>>53352360
rustig aan, niet op deze draad
>>53352376
31/?
>>
>>53352376
wouw. die houding, die benen, die staar, dat bruin-rossige haar. wat een mooie kat
>>
File: 1444899274696.jpg (97 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444899274696.jpg
97 KB, 800x800
>>53352410
32/?
>>
>>53352355

geil

weet jij waar ik zo'n vlaamse vriendin krijgen kan?
>>
File: 1444899430578.jpg (265 KB, 1124x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444899430578.jpg
265 KB, 1124x1024
>>53352445
dat vond ik nou ook
>>53352454
33/?
>>
>>53352480
Vlaanderen, denk ik.
>>
File: 1444899494225.jpg (71 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444899494225.jpg
71 KB, 480x360
>>53352494
34/55
>>
>>53352480
>impliceren dat deze bruin-witte mosterd hoeren op jouw lul willen zitten
>>
File: 1444900468850.png (1 MB, 641x888) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444900468850.png
1 MB, 641x888
>>53352529
35/55
>>
Cats a shit
Doges are a lot better
>>
File: 1444910338873.webm (3 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444910338873.webm
3 MB, 960x540
>>53352559
36/55
>>
>>53352522

Ik bedoelde waar ik de meeste knappe Vlaamse meiden zijn (binnen Vlaanderen).

Leuven misschien?
>>
File: 1444911869780.jpg (87 KB, 604x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444911869780.jpg
87 KB, 604x604
>>53352609
37/55
>>
File: 1654643.jpg (130 KB, 445x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1654643.jpg
130 KB, 445x561
>>53352358
Alleen weet jij helemaal niet hoe succesvol ik ben
En ze vallen inderdaad niet alleen mij lastig
dat kankervolk valt iedereen lastig
>>
File: 1446374609446.jpg (104 KB, 960x874) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446374609446.jpg
104 KB, 960x874
>>53352646
38/55
>>
>>53352616
Weet je moeder wel dat jij je graag bezighoudt met praktijken die haram zijn?
>>
>>53352670
Ik weet gewoon zeker dat je een sukkeltje bent oetz
>>
File: 1446374741669.jpg (96 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446374741669.jpg
96 KB, 800x533
>>53352688
39/55
>>
>>53352609
mijn kat doet dat ook, kan geen plant in huis hebben
>>
File: 1654165432136.jpg (96 KB, 940x627) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1654165432136.jpg
96 KB, 940x627
>>53352715
Dit gedrag bedoel ik precies
>>
>>53352715
Logisch want hij paalt katten, katten zijn namelijk een bèta-indicator bij mannen.

Alsook een rode vlag.
>>
mr polska is eig best goed
>>
>>53352691

Wat voor praktijken bedoel je dan?
>>
>>53352842
nee, de beats vind je misschien leuk maar het is echte slechte rap
>>
>>53352915

>slechte rap

pleonasme
>>
>>53352891
Coïtus willen met 'Vlaamse wijven' onder andere.
>>
>>53352915
nee het is een aparte stijl. hij rapt komplete onzin die nog wel eens grappig kan zijn. hij heeft best veel moeite gedaan om de stijl te laten werken, en het is hem gelukt. Doet mij een beetje denken aan MF Doom, maar dan totaal anders als je begrijpt wat ik bedoel.
>>
>>53353060

Ik heb mijn moeder nog niet verteld dat ik mijn piemel in een Vlaming wil stoppen nee.

Maar dat ik seks zou hebben boeit mijn moeder niet en mijn vader al helemaal niet. Ik ben geen vrouw..
>>
>>53353060
>hij wil geen Vlaamse wijven batsen
HOMO, ERUIT!
>>
>>53353135
hoe merk je eigenlijk dat een belg of limburger homo is?
ze praten allemaal als homos
>>
>praat niet met struikelflikkers
heeft iemand dat plaatje, ben het kwijt maar heb het nodig
>>
>>53353159

Kan je meestal meteen merken oetz, kledingstijl, lichaamstaal.
>>
>>53353120
paal es een voorbeeld dan want ik zie nu alleen rotzooi zoals dit https://www.youtube.com/watch?v=olSZH-OAJWE
>>
>>53353135
Je moeder was toch nog wel gelovig?
Alleen jij en je vader zijn gedegenereerd, toch?
>>
>>53353231
zoek op: Lamballen

of brief aan kees

zware shit mange
>>
>>53353212
dus mensen met een homotaal hebben scherpere homoherkenners?
>>
>>53353212
vergeet niet vinger in kont
>>
>>53353231
https://www.youtube.com/watch?v=lc_LFH5CtB0
>>
>>53353295
fresku is goed maar polska niet oetz
>>
>>53353277
Ja, maar alsnog spoort ze me af en toe aan om een vriendin te zoeken als ik bijv. chagrijnig ben.

Mijn broers zijn trouwens nog meer gedegenereerd.

>dvw mijn oudere broer met een Deen was getrouwd en na een paar jaar al is gescheiden

opperkoek

>>53353301
Ik ben geen expert op dit gebied oetz
>>
>>53353231
dit rijmt niet eens de helft van de tijd
>>
>>53353326
Koek
>>
>>53353370
Ik weet nog dat iemand zo'n stijl probeerde bij the next MC en dat hij af werd gekraakt omdat het bij hem niet werkte
>>
fuck cats, they're only good for eating
>>
>>53353425
Maar wil ze dan niet per se dat je partner gelovig is?
>>
>>53353532

Niet meer, vroeger wel. Maar mijn moeder wilt juist dat mijn toekomstige vrouw GEEN Moslim is. Hij is extreem geroodpild.
>>
>>53353564
*mijn vader
>>
>>53353469
Your mom is only good for sucking
>>
>>53353564
>>53353594
Het klinkt eerder alsof je moeder je zo snel mogelijk het huis uit wil werken.
>>
>>53353645

Ik ben sinds mijn 17e uitwonend, ik ben nu alleen even terug voor een half jaartje en dan ga ik weer uit huis. Daar heeft het niets mee te maken oetz.

Het is gewoon dat moslima's nutteloos zijn.
>>
>>53353695
>Het is gewoon dat moslima's nutteloos zijn.

Hoezo dat?
Ik dacht dat zij juist wat meer onderdanig waren tegenover hun echtgenoot en de verzorging van het gezin op zich nemen.
>>
waar blijft dat plaatje nou
>>
>>53353810

Alleen de lelijke/arme, en alleen als je ze [verklapper] slaat [\verklapper].
>>
deze nigger eet kreeft
https://www.youtube.com/watch?v=lY0bQ8_NSZU
>>
>>53353953
ik vind de flow van mocromaniac kk irri
>>
>>53353953
>>53354074
maar er zitten woohah beelden in dus props voor dat. woohah was best vet vorig jaar maar dit jaar is de line up echt slecht
>>
>>53354074
dit is best goed oetz
https://www.youtube.com/watch?v=wfZJ7Dq1YR0

>>53354118
geen idee wat je zegt oetz
>>
>>53354263
https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=woohah
>>
>>53354263
en ja oke, zijn sessie is best hard, jammer dat ie maar 5 min duurt. toen ik hem live zag op woo hah vond ik er niks aan
>>
>>53354468

>sessie is best hard

net als mijn piemel
>>
>>53354468
jammer, dat buitenlanders altijd maar teleurstellen
>>
File: ikinbed.jpg (112 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ikinbed.jpg
112 KB, 600x513
>>
File: 1452180493139.jpg (103 KB, 585x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452180493139.jpg
103 KB, 585x564
>>
>>53354870
wat een strijd

ik wil momenteel zo hard in de kont geneukt worden. ik heb al een week me pik niet aangeraakt.
>>
>>53355040
Zit nu kkhard te fappen op nordicqueen op cam
>>
File: 1452223350349.png (73 KB, 620x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452223350349.png
73 KB, 620x615
>mlp is populairder dan anaal in Rusland
>>
>>53355150
wattes?

link aub
>>
Vinden jullie Ema ook zo perfect, jongens?
Het breekt mijn hart wanneer ik besef dat ze nooit echt zal zijn. ;_;
>>
man ik ben moe
>>
File: 1435167158125.jpg (97 KB, 937x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435167158125.jpg
97 KB, 937x522
>>53356627
wordt niet te dronken van anime, het tast je brein aan.

geen grap, stop er voor een maand mee en je begint weer anders naar de wereld te kijken.

[spoiler]ik hou van die gele poes die getekend is[/spoiler]
>>
>>53356721
Wat lul je?
Ik kijk amper tekenfilms.

Dit is de eerste die ik aanraak in 3 maanden ofzo.
>>
File: 1443767533107.jpg (17 KB, 500x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443767533107.jpg
17 KB, 500x336
>>53356773
waarom ben je dan nu al van de kankereuse waifus

zit je gewoon de miem cultuur na te doen

ik snap dat het 5 uur is maar kom op man

[spoiler][spoiler]of ben je post-ironisch aan het doen, homo[/spoiler][/spoiler]
>>
>>53356956
>hij heeft geen ironische wijfoe

Kankerplebejer.
>>
>>53357109
Ik zat al te twijfelen aangezien het geen k-on was.

godverdomme
>>
>>53357242
Wat?
>>
>>53357457
ik ga slapen doei
Thread replies: 230
Thread images: 82
Thread DB ID: 407339[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.