[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Rannsaka dig själv upplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 18
Thread images: 5
File: 1451953306561.jpg (132 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451953306561.jpg
132 KB, 600x800
>>
Den här tar vi
>>
>>53225750
>>53225660
>>53225660
>startar trådkrig för tre brevs skull
salvia växer i alla fält
>>
>>53225954
Knula av nybög
>>
Man blir deprimerad av vad tråden har blivit. Önskar att ekliga nybögar bara stack eller lärde sig trådreglerna.
>>
File: 1450297700104.jpg (35 KB, 208x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450297700104.jpg
35 KB, 208x382
>>53226155
Tror det är dags att lämna favä. Tråden hade lite av en renässans under 2015 med glassbilscucken, matsmart och jodelanon men cancer blev bara värre och nu kan det bara gå utför.

>införe fedora brev
>>
>>53226155
är det inte solkors som gjorde den andra? han är väl inte ny
>>
>>53226155
Reglerna brukar brytas vid originella eller annars nämnvärt nyskapande trådstarter, och brukar oavsett prioriteras lägre än pöbel-regeln för att undvika trådkaos.

Dvs., denna tråd har 4 brevare. Andra 18. Att byta nu skapar anarki.

>>53226234
Håller med. Konstigaste var att den abrupt blev skitdålig runt gladkatt-incidenten (som dock inte har med försämringen att göra). Över en natt nästan.
>>
sverigetråden, mer som skittråden för att vara ärlig
>>
File: 1451053896325.jpg (21 KB, 273x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451053896325.jpg
21 KB, 273x270
Säg en gud-nivå pizza som inte är kebabpizza (favä)
>>
>>53226394
hockeypizza XDdd
>>
>>53226394
capricciosa
>>
>>53226432
skitbreva kan du göra i den andra tråden favä
>>
>>53226394
skinka, bea, "fläskfile", [avslöjare]bacon[/avslöjare]
>>
>>53226477
>införe fedorabrev
>>
>>53226293
>nyskapande trådstarter

Vad fan pratar du om? Sluta bidra till trådens förfall, Solkort. Vi har inte regler bara för att det är kul.
>>
File: 1447880570917.gif (499 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447880570917.gif
499 KB, 500x281
kan inte bara dagen vara slut snart?
>>
File: image.jpg (58 KB, 851x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
58 KB, 851x233
>dkn helvetesdag
Thread replies: 18
Thread images: 5
Thread DB ID: 389330[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.